citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby)"

Transkript

1 Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identifikace správce Zápis k povinné školní docházce Přestupy ů z jiné základní školy matrika - evidence ů Identifikace zpracovatele Kategorie OÚ Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, státní příslušnost, zdravotní stav a omezení, speciální a korespondence, telefonní číslo, , ID datové schránky Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, zdravotní stav a omezení, speciální a,, třída, ročník, počet let splněné školní docházky korespondence, telefonní číslo, , ID datové schránky Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, bydliště a, státní příslušnost, režim pobytu u cizinců, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav a omezení, speciální a, označení třídy, ročník vzdělávání, vyučovaný cizí jazyk, ŠVP, názvy příslušných povinných, povinných, povinně volitelných bo volitelných předmětů bo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících bo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání a v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech, výchovná opatření a hodnocení chování a, pokud se chování hodnotí, počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud plní ve škole povinnou školní docházku, údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a omluvených zameškaných vyučovacích hodin, údaje o případném přestupu a bo studenta mezi mi bo přeřazení do jiné třídy školy a údaje o vydání vysvědčení, údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským m a přiznaných a poskytovaných školou ovi se speciálními mi potřebami korespondence, telefonní číslo, , ID datové schránky Zpracování citlivých údajů Právní titul zpracování OÚ Kategorie subjektu údajů Zdroje OÚ Kategorie příjemců OÚ vč. předání do třetích zemí plnění právních povinností ( 36 a 37 zákona č. vyšším, 3a vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) zapisované děti k povinné školní docházce jejich zákonní zástupci plnění právních povinností ( 49 zákona č. 561/2004 žádající o přestup zákonní zástupci a, vyhláška 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských plnění právních povinností ( 28 zákona č. 561/2004, Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských ), jejich zákonní zástupci a ČŠI, krajský úřad, a a ČŠI, MŠMT, OSPOD, od učitelů školy Policie ČR, soudy od školských poradenských od předchozích škol a Doba uchování Způsob Právo zpracování OÚ vznést námitku ČŠI, zřizovatel 5 let manuální 5 let manuální 45 let manuální 01.4 Externí hodnocení vzdělávání ů - SCIO povinné Jméno, příjmení, datum narození, třída, ročník, výsledek hodnocení, testující na základě souhlasu školy školní matrika ČŠI, zákonní zástupci a, testující 5 let manuální 01.5 Externí hodnocení vzdělávání ů - ČŠI povinné, ČŠI Jméno, příjmení, datum narození, třída, ročník, výsledek hodnocení plnění právních povinností ( 164, odst.1 písm. g a 174 školy školní matrika ČŠI, zákonní zástupci zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 5 let manuální 01.6 Přezkušování ů - opravné zkoušky, dodatečné hodnocení Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště a, třída, ročník, výsledek přezkoušení Jména a příjmení členů zkušební komise plnění právních povinností ( 53 zákona č. 561/2004 školy,, zaměstnac ČŠI školní matrika ČŠI, krajský úřad, a 5 let manuální 01.7 Třídní schůzky Jméno, příjmení, třída, výsledek hodnocení a Jméno a příjmení zákonného zástupce plnění právních povinností ( 21 zákona č. 561/2004 školy učitelů, ČŠI, zákonní zástupci a 1 rok manuální 01.8 Konzultace se zákonnými zástupci Jméno, příjmení, třída, výsledek hodnocení a Jméno a příjmení zákonného zástupce plnění právních povinností ( 21 zákona č. 561/2004 školy pedagogů, od zákonných zástupců ČŠI, zákonní zástupci a 1 rok manuální 01.9 Třídnická dokumentace Jméno, příjmení, třída, absence a, průběh vzdělávání plnění právních povinností ( 28 zákona č. 561/2004 školy učitelů ČŠI 10 let manuální Dodatečný odklad Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, korespondence, ID datové schránky zákonného zástupce plnění právních povinností ( 37 zákona č. 561/2004 a a ČŠI 5 let manuální Pokračování v základním vzdělávání po ukončení povinné školní docházky Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, korespondence, ID datové schránky zákonného zástupce plnění právních povinností ( 54 zákona č. 561/2004 a a ČŠI 5 let manuální

2 01.12 Uvolnění z tělesné výchovy Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, zdravotní stav korespondence zákonného zástupce plnění právních povinností ( 50 zákona č. 561/2004 a a, od registrujícího lékaře a ČŠI 5 let manuální 1.13 Uvolnění z předmětu Jméno, příjmení, třída a, důvod uvolnění korespondence zákonného zástupce plnění právních povinností ( 50 zákona č. 561/2004 a a ČŠI 5 let manuální 1.14 Uvolnění z vyučování Jméno, příjmení, třída a, důvody uvolnění Jméno, příjmení zákonného zástupce plnění právních povinností ( 50 zákona č. 561/2004, školní řád a a ČŠI 5 let manuální 1.15 Informovaný souhlas s činností školního psychologa Jméno, příjmení, třída a školy Jméno a příjmení zákonného zástupce a Jméno a příjmení plnění právních povinností (z.561/2004 Sb., ŠZ; vyhl.27/2016 Sb. o vzdělávání ů se speciálními mi potřebami a ů nadaných) a ČŠI 5 manuální a, od Soutěže, Olympiády - účast Zpráva o ovi školy na vyžádání (OSPOD, Policie ČR, soudy apod.), pořádající Vydávání druhopisu vysvědčení na základě žádosti Doporučení ho ho Evidence ů se speciálními mi potřebami,, pořádající, žádající instituce Jméno, příjmení, datum narození, třída a školy Jméno a příjmení, datum narození jméno a příjmení, podpis zákonného zástupce Jméno a příjmení, datum narození, třída, bydliště, hodnocení prospěchu a chování a souhlas plnění právní povinnosti (celá škála předpisů) žáci, zákonní zástupci ů Jméno, příjmení, datum narození, bydliště plnění právní povinnosti (561/2004 Sb., vyhláška 3/2015 o některých dokladech o vzdělání) Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní, podpůrná opatření jméno, příjmení zaměstnanců ho ho, Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní, termín platnosti podpůrných opatření plnění právních povinností ( 16a zákona č. 561/2004 zaměstnanci ho, vyhláška ho č. 27/2016 o vzdělávání ů se speciálními mi potřebami a ů nadaných) plnění právních povinností ( 16 zákona č. 561/2004 pořádající, ČŠI OSPOD, Policie ČR, soudy apod. 5 manuální 5 let manuálně žadatel od samotného subjektu poskytujeme 45 let manuálně ČŠI 45 let manuální ČŠI 45 let manuální 02.3 Žádost o povolení vzdělávání a podle individuálního ho plánu Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a korespondence zákonného zástupce plnění právních povinností ( 18 zákona č. 561/2004 a od zákonného zástupce ČŠI 5 let manuální Individuální plán (IVP) Plán pedagogické podpory (PLPP) Hodnocení vzdělávání podle individuálního ho plánu,,,, Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní, podpůrná opatření, Jméno, příjmení zaměstnance ho ho Jména, příjmení Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní, podpůrná opatření, Jméno, příjmení zaměstnance ho ho Jméno, příjmení zákonného zástupce a Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní, podpůrná opatření, Jméno, příjmení zaměstnance ho ho Jména, příjmení plnění právních povinností ( 18 zákona č. 561/2004, vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání ů se speciálními mi potřebami a ů nadaných) plnění právních povinností (vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání ů se speciálními mi potřebami a ů nadaných) plnění právních povinností ( 18 zákona č. 561/2004, vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání ů se speciálními mi potřebami a ů nadaných) zaměstnac ho ho zákonní zástupci zaměstnac ho ho a zaměstnac ho ho od ho ho, matrika, od pedagogů od ho ho, od učitelů od ho ho, učitelů ČŠI, a, ČŠI, a, ČŠI, a, 45 manuální 5 let manuální 10 manuálně

3 Hodnocení efektivity podpůrných opatření Zprávy mu mu před vyšetřením a,, Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní, podpůrná opatření, Jméno, příjmení zaměstnance ho ho Jméno, příjmení zákonného zástupce Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní stav, hodnocení vzdělávání plnění právních povinností ( 16a zákona č. 561/2004 učitelé, vyhláška zaměstnanci ho č. 27/2016 o vzdělávání ů se speciálními ho mi potřebami a ů nadaných) zákonní zástupci plnění právních povinností ( 16a zákona č. 561/2004, od učitelů, od ČŠI,, zákonní zástupci a od pedagogů, školní matrika ČŠI, 5 let manuálně 5 let manuální 02.9 Povolení slovního hodnocení Jméno, příjmení, třída, datum narození, bydliště a Jméno, příjmení, bydliště zákonného zástupce plnění právních povinností ( 51 zákona č. 561/2004 a a, ČŠI 5 manuálně Plavání Pobyty, kurzy, exkurze vícedenní, Plavecká Uherské Hradiště Jméno, příjmení, třída a, zdravotní stav Jména a příjmení Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, zdravotní stav Jména a příjmení, bydliště Jména, příjmení, telefonní číslo Jméno a příjmení lékaře plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 8 a 9 zákona č. zákonní zástupci 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně lékař některých souvisejících zákonů, vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, lékař ČŠI, Plavecká Uherské Hradiště ČŠI, poskytovatel ubytování, 5 let manuální 5 let manuální 03.3 Výlety, exkurze, zájezdy Jméno, příjmení, třída a Jména a příjmení Jména a příjmení plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonní zástupci ČŠI 5 let manuální 03.4 Lyžařský výcvikový kurz Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, zdravotní stav Jména a příjmení, bydliště Jméno a příjmení, telefonní číslo zákonného zástupce Jméno a příjmení lékaře plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 8 a 9 zákona č. zákonní zástupci 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně lékař některých souvisejících zákonů, vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, od zaměstnanců, od lékaře ČŠI, poskytovatel ubytování 5 let manuální 03.5 Dopravní výchova Jméno, příjmení, datum narození, třída a, Jména a příjmení, Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ČŠI, Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž 5 let manuální 04.1 Evidence přihlášek do školní a omezení přihlášeného a. Jméno a příjmení osoby oprávněné vyzvednout dítě z žáci přihlášení do školní zákonní zástupci ů osoby oprávněné vyzvednout dítě ze školní 5 manuální 04.2 Dokumentace činnosti školní Jméno, příjmení, třída, adresa bydliště, absence a, průběh vzdělávání Jméno, příjmení vychovatele školy, od vychovatelů školní ČŠI 10 let manuální 04.3 Evidence přihlášek do zájmového útvaru školní a omezení přihlášeného a. komplikace) žáci přihlášení do školní zákonní zástupci ů 5 manuální 04.4 Dokumentace činnosti zájmového útvaru školní Jméno, příjmení, třída, absence a, průběh vzdělávání Jméno, příjmení vedoucího zájmového útvaru školy od vedoucích zájmových útvarů školní ČŠI 10 let manuální 04.5 Evidence plateb ŠD Jméno, příjmení, třída Jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo a číslo účtu, korespondenční adresa zákonného zástupce školy ČŠI 5 manuální

4 04.6 Snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a Jméno, příjmení, adresa bydliště zákonného zástupce plnění právních povinností ( 123 zákona č. 561/2004, vyhláška č. 74/2005 Sb., o školy od zákonného zástupce, od úřadu ČŠI, zřizovatel 5 manuální 04.7 Prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a Jméno, příjmení, dresa bydliště, ID datové schránky zákonného zástupce plnění právních povinností ( 123 zákona č. 561/2004, vyhláška č. 74/2005 Sb., o školy od zákonného zástupce, od úřadu ČŠI, zřizovatel 5 manuální 05.1 klub Evidence přihlášek do školního klubu 05.2 klub Dokumentace činnosti školního klubu a omezení přihlášeného a. Jméno a příjmení osoby oprávněné vyzvednout dítě ze školního klubu Jméno, příjmení, třída, adresa bydliště, absence a, průběh vzdělávání Jméno, příjmení vychovatele komplikace) žáci přihlášení do školního klubu a zákonní zástupci ů osoby oprávněné vyzvednout a ze školního klubu školy 5 manuální, od ČŠI 10 let manuální vychovatelů školního klubu 05.3 klub Evidence přihlášek do zájmového útvaru školního klubu, školy a omezení přihlášeného a. komplikace) žáci přihlášení do školního klubu zákonní zástupci ů 5 manuálně 05.4 klub Dokumentace činnosti zájmového útvaru školního klubu Jméno, příjmení, třída, absence a, průběh vzdělávání Jméno, příjmení vedoucího zájmového útvaru školy od vedoucích zájmových útvarů školního klubu ČŠI 10 let manuálně 05.5 klub Evidence plateb ŠK Jméno, příjmení, třída a Jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu, telefonní číslo zákonného zástupce školy ČŠI 5 let manuálně 06.1 jídelna Evidence přihlášek do školní jídelny (žáci, zaměstnanci) Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a třída a školy Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a třída a jiné školy Jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu, telefonní číslo zákonného zástupce a plnění právních povinností ( 119 zákona č. 561/2004, vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování a jiné školy přihlášení zákonní zástupci ů zaměstnanci jiné školy a, od přihlášených dospělých strávníků, 5 let manuálně 06.2 jídelna Evidence stravování ve školní jídelně (žáci a zaměstnanci) Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a třída a školy Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a třída a jiné školy Jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu, telefonní číslo zákonného zástupce a plnění právních povinností ( 119 zákona č. 561/2004, vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování a jiné školy přihlášení zákonní zástupci ů zaměstnanci jiné školy a, od přihlášených dospělých strávníků, 5 let manuálně 06.3 jídelna Evidence přihlášek do školní jídelny (cizí strávníci) 06.4 jídelna Evidence stravování ve školní jídelně (cizí strávníci) Jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu cizího strávníka při plnění smlouvy cizí strávníci strávníků, Jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu cizího strávníka při plnění smlouvy cizí strávníci od přihlášených dospělých strávníků, 5 let manuálně 5 let manuálně 06.5 jídelna Přihlašování a odhlašování stravy ve školní jídelně (TERMINÁL) 06.6 jídelna Přihlašování a odhlašování stravy ve školní jídelně (TERMINÁL) - cizí strávníci Jméno, příjmení, stav účtu a číslo bankovního účtu strávníka Jméno, příjmení, stav účtu a číslo bankovního účtu zákonného plnění právních povinností ( 119 zákona č. 561/2004 a jiné školy přihlášení Evidence strávníků zástupce strávníka, vyhláška zákonní zástupci ů č. 107/2005 Sb. o školním stravování zaměstnanci jiné školy Jméno, příjmení, stav účtu a číslo bankovního účtu strávníka pro plnění smlouvy cizí strávníci Evidence strávníků pracovníci kontroly zřizovatele 5 let manuální 5 let manuální 06.7 jídelna Manipulace s pokrmem doseným z důvodu zdravotní indikace - dietní strava Jméno, příjmení, třída, zdravotní stav strávníka Jméno, příjmení, zákonného zástupce strávníka Jméno a příjmení ošetřujícího lékaře pro plnění smlouvy a jiné školy přihlášení zákonní zástupci ů ošetřující lékař od zákonného zástupce strávníka, od ošetřujícího lékaře ČŠI, 5 let manuální 07.1 Žádosti o zaměstnání - výběrové řízení Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, ová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání, zdravotní stav plnění právních povinností (zákon č. 262/2006 Sb. zákoník ) žadatelé o zaměstnání od žadatelů poskytujeme 3 roky manuálně

5 07.2 Žádosti o zaměstnání - mimo výběrové řízení Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, ová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání, zdravotní stav souhlas žadatele žadatelé o zaměstnání od žadatelů poskytujeme 1 rok manuální 07.3 Výběrové řízení (přijímání nového zaměstnance) Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, ová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání, zdravotní stav plnění právních povinností (zákon č. 262/2006 Sb. zákoník ) žadatelé o zaměstnání od žadatelů poskytujeme 3 roky manuálně Zajištění pracovněprávních a obdobných vztahů zaměstnanců, DPP, DPČ Zdravotní prohlídky zaměstnanců jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní způsobilost, telefonnní číslo, Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, pracovní pozice, informace o zdrav.způsobilosti k práci plnění právní povinnosti (262/2006 Sb.,zákoník, 251/2005 Sb., zákon o inspekci, 120/2001 Sb., exekuční řád, 562/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnsti, 155/1995 Sb., dákon o důchodovém pojištění, 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) plnění právních povinností (zákon č. 262/2006 Sb. zákoník, zákon č. 373/2011 o specifických zdravotních službách, 79/2013 Sb., o provedení některých ustvení zákona 373/2011) zaměstnanci, DPP, DPČ od zaměstnanců zdravotní pojišťovny, ČSSZ, FÚ, banky, penzijní společnosti, inspektorát, poskytovatel pracovnělékařských služeb, garanti projektů EU, exekutorské úřady vybraný žadatel o zaměstnání, od žadatelů, od smluvního lékaře až 50 let manuálně Smluvní lékař 5 let manuální 07.6 Vstupní vzdělávání a proškolení zaměstnance Jméno a příjmení, datum narození zamětsnance plnění právní povinnosti (262/2006 Sb.,zákoník ) zaměstnanci od zaměstnanců oblastní inspektorát 50 manuálně Periodická školení zaměstnanců, DVPP Zajištění ch akcí, DVPP, školící Jméno a příjmení, datum narození zamětsnance plnění právní povinnosti (262/2006 Sb.,zákoník ) zaměstnanci od zaměstnanců oblastní inspektorát, školící, ČŠI jméno, příjmení, datum a místo narození a pracovní pozice zaměstnance pro vystavení osvědčení o absolvování ch akcí plnění právních povinností podle zákona č. 563/2004 Sb. a 317/2005Sb. zaměstnanci subjekty údajů instituce, ČŠI 10 manuálně 5 let manuální 07.9 Pověření zaměstnanců k obsluze strojů a Jméno a příjmení zamětsnance plnění právní povinnosti (262/2006 Sb., zákoník ) zaměstnanci od zaměstnanců oblastní inspektorát 10 manuálně Ustvení odpovědnosti osob, hmotná odpovědnost (za inventář, pokladní hotovost, ceniny, skladové zásoby atd), pověření k výkonu finanční kontroly Dávky mocenského pojištění MPSV Daňová povinnost MF ČR Zákonné odvody MPSV Evidence pracovních úrazů (kniha) Jméno a příjmení zaměstnance, datum narození, adresa, podpis plnění právní povinnosti (262/2006 Sb. zákoník ) zaměstnanci od zaměstnanců oblastní inspektorát 10 manuálně, kontrolní orgán zřizovatele jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, zdravotní stav (v případě prac.úrazu) rodné číslo zaměstnanců a rodinných příslušníků (OČR) Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, č.účtu, jméno, příjmení, rodné číslo rodinných příslušníků (slevy na dani) plnění právních povinností - z. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení plnění právní povinnosti - z. 586/1992 Sb. o daních z příjmů Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště plnění právní povinnosti (zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení, 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 262/2006 Sb. zákoník ) Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní stav zaměstnanců školy plnění právních povinností ( 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník, nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu) zaměstnanci, rodinní příslušníci (OČR) zaměstnanci, děti zaměstnanců a rodinných příslušníků (slevy na dani) přímo od subjektu údajů, lékař OSSZ, pojišťovna Kooperativa 50 let manuálně od subjektu údajů Finanční úřad 10 manuálně zaměstnanci od subjektu údajů zdravotní pojišťovny, OSSZ a penzijní společnosti evidence zaměstnanců, od oblastní inspektorát 10 manuálně 10 let manuálně 7.15 Záznam o pracovním úrazu Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa bydliště, státní občanství, údaje o úrazu - zdravotní stav plnění právních povinností ( 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník, nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu) od Pojišťovna školy, zdravotní pojišťovna zaměstnance, oblastní inspektorát, Policie ČR 10 let manuálně 7.16 Evidence pracovní doby Jméno, příjmení jméno, příjmení, datum narození zaměstnace školy v případě dárce krve plnění právních povinností ( 96 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník ) od inspektorát 3 roky manuální

6 Přehled dosažitelnosti vedoucích pracovníků školy Ustvení odpovědnosti osob za elektrické, bezpečnostní technik Jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo zaměstnance plnění právní povinnosti (zákoník ) zaměstnanci od zaměstnanců oblastní inspektorát Jméno a příjmení zaměstnance plnění právní povinnosti (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Norma ČSN EN ed.2) zaměstnanci od zaměstnanců oblastní inspektorát až 50 let manuálně 10 manuálně Osvědčení o způsobilosti topiče Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců z oboru BOZP Pověření vedením lyžařský výcvikový kurz, zotavovací akce, školící, bezpečnostní technik Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště zaměstnance plnění právní povinnosti (262/2006 Sb. zákoník ) zaměstnanci od zaměstnanců oblastní inspektorát Jméno a příjmení, rodné číslo zaměstnance plnění právní povinnosti (262/2006 Sb., zákoník ) zaměstnanci od zaměstnanců oblastní inspektorát 10 let manuálně 10 let manuálně Jméno a příjmení zaměstnance školy plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 8 a 9 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník ) od zaměstnanců ČŠI 5 let manuální 08.1 cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest jméno, příjmení zaměstnance, bydliště plnění právní povinnosti - z. 262/2006 Sb. zákoník zaměstnanci samotné subjekty údajů pojišťovna při zahraniční pracovní cestě 5 let manuálně 08.2 evidence smluv jméno, příjmení zástupce firmy, telefonní číslo, oprávněný zájem správce smluvní strana od samotných subjektů údajů předáváme bo registr smluv 5 let manuálně 08.3 pokladna jméno, příjmení zaměstnance jméno a příjmení plnění právní povinnosti 563/1991 Sb. zaměstnanci, zákonní zástupci samotné subjekty údajů poskytujeme 5 let manuálně 08.4 Evidence účetních dokladů v Gordic jméno a adresa FO podnikatele, IČ plnění právní povinnosti 563/1991 Sb. FO podnikající přímo od subjektu údajů na došlých fakturách, ARES poskytovatelé dotací, kontrolní orgány 10 let běžné faktury, dále u dotací EU dle příručky manuálně 08.5 vyřizování korespondence jméno, příjmení, kontakní adresa, , telefonní číslo pro plnění právní povinnosti - 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě korespondenti samotné subjekty údajů, veřejný zdroj - intert poskytujeme 5 let manuálně 08.6 FKSP jméno a příjmení zaměstnance plnění právních povinností (zák. 262/2006 Sb., ZP, 114/2002 Sb. o FKSP) zaměstnanci subjekty údajů kontrolní orgán, ČŠI 5 let manuální Exekuce zaměstnance Potvrzení o zaplacení finanční částky (pro úřad ), žádající instituce Jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, plat, vyživovací povinnost zaměstnance Jméno a příjmení, třída a plnění právní povinnosti (89/2012 Sb, OZ, 418/2001 Sb. zaměstnanci o postupech při výkoch exekučních a dalších činností, OSŘ č. 99/1963) plnění právní povinnosti (111/2006 zák. o pomoci v hmotné nouzi) od subjektů údajů, exekuční Exekutor 5 let manuálně příkaz žáci, zákonní zástupci ů Úřad 5 let manuálně Potvrzení o zaplacení finanční částky (pro účely proplacení nákladů za kurzy, LVK, pojišťovnou, zaměstnavatelem zákonných zástupců) Potvrzení o studiu (pro účely daně, průkazka na dopravu, ISIC) Jméno a příjmení, třída a Jméno a příjmení, datum narození, třída a plnění právní povinnosti (592/1992 Sb.zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) plnění právní povinnosti (586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu ) žáci, zákonní zástupci ů zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel zákonného zástupce žáci, zákonní zástupci ů zaměstnavatel zákonného zástupce, Fin. úřad, dopravci 5 let manuálně 5 let manuálně

7 08.11 Potvrzení o výši příjmu zaměstnance dalšímu zaměstnavateli, žádající zaměstnavatel Jméno a příjmení, plat zaměstnance plnění právní povinnosti (586/1992 Sb. o dani z příjmu) zaměstnanci od žádající zaměstnavatel 5 let manuálně Potvrzení o výši příjmu zaměstnance (půjčky, hypoteční úvěry) Evidence členů inventarizační komise v inventarizační dokumentaci, podpisových vzorů zaměstnanců, žádající instituce Jméno a příjmení, bydliště, plat, vyživovací povinnost zaměstnance Jméno, příjmení, podpis plnění právních povinností (270/2010 Sb., o inventarizaci) právní povinnost (262/2006 Sb. ZP) zaměstnanci od žádající instituce uchováváme (předáme žadateli) zaměstnanci od subjektů údajů kontrolní orgán zřizovatele manuálně 5 let manuálně 09.1 Různé Evidence školních úrazů (kniha úrazů) 09.2 Různé Záznam o úrazu 09.3 Různé Pedagogické rady - zápis, Česká školní inspekce, pojišťovna Jméno, příjmení, datum narození, třída, zdravotní stav Jména a příjmení Jméno, příjmení, datum narození, třída, zdravotní stav Jména a příjmení Jméno, příjmení, třída, ročník, zdravotní, podpůrná opatření, hodnocení vzdělávání Jména, příjmení pedagogů plnění právních povinností ( 28 a 29 zákona č. vyšším, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, ů a studentů plnění právních povinností ( 28 a 29 zákona č. vyšším, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, ů a studentů plnění právních povinností ( 28 a 164 zákona č. vyšším žáci ČŠI 5 manuální ČŠI, pojišťovna, Policie 10 manuální ČR, zřizovatel, zákonný zástupce od pedagogů ČŠI 5 manuálně 09.4 Různé Organizační porady s pedagogy - zápis Jméno, příjmení, třída, ročník, zdravotní, podpůrná opatření Jména, příjmení pedagogů plnění právních povinností ( 18 zákona č. 561/2004 ) žáci od pedagogů ČŠI 5 let manuálně 09.5 Různé Organizační porady s pedagogy - zápis Jména, příjmení pedagogů plnění právních povinností (zákon č. 262/2006 Sb. zákoník ) od zaměstnanců ČŠI 5 let manuálně 09.6 Různé Školská rada - volby, zápisy z jednání Jména, příjmení, členů (kandidátů) rady plnění právních povinností ( 167 zákona č. 561/2004 ) členové rady evidence zaměstnanců, od zřizovatele, od zákonných zástupců ČŠI, veřejnost 3 manuální 09.7 Různé Zřízení kvalifikovaného certifikátu pro ředitele školy Česká pošta a.s. - Postsignum adresní a identifikační údaje plnění právní povinnosti ( Kvalifikovaný certifikát je zřizován z důvodu funkčnosti elektronického podpisu. Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci o důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu) ředitel od ředitele postsignum po dobu platnosti certifikátu manuální 09.8 Různé Organizování okresních a jiných kol soutěží, olympiád, přehlídek 09.9 Různé OPVVV - "Šablony" (dokumentace, zpráva o realizaci) Různé Evidence kontaktních údajů pro komunikaci vs. Různé pořizování obrazových záznamů ů, zákonných zástupců a zaměstnanců, spolupořádající, MŠMT ČR Jméno, příjmení, datum narození, třída ů školy Jméno, příjmení, datum narození, třída ů přihlášených škol Jméno a příjmení, datum narození Jméno a příjmení spolupořádající Jméno a příjmení, datum narození zaměstnanců přihlášených škol Jméno, příjmení, datum narození, třída a školy Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, postavení na trhu, vzdělání, zvýhodnění plnění smlouvy (ústní dohoda) a přihlášených škol a přihlášených, od škol zaměstnanci spolupořádající přihlášených škol, od spolupořádající (národnost, zdravotní pro účely oprávněného zájmu správce Telefonní čísla, na základě souhlasu zákonní zástupci dětí od samotných subjektů údajů obrazový údaj, třída, jméno a příjmení na základě souhlasu žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci ČŠI, přihlášené školy, spolupořádající 5 manuální MŠMT ČR, ČŠI 25 let manuální poskytujeme uchováváme manuálně pouze po dobu školní docházky od sujektů předáváme omezená manuálně

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby)

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identifikace správce 1.I 1.II 1.III 1.IV 1.V 1.VI 1.VII 1.VIII 1.IX 1.X Zápis k povinné školní docházce Přestupy ů z jiné základní matrika - evidence ů Externí

Více

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby)

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identifikace správce Identifikace zpracovatele Kategorie OÚ Zpracování citlivých údajů Právní titul zpracování OÚ Kategorie subjektu údajů Zdroje OÚ Kategorie příjemců

Více

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, školní docházce

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, školní docházce Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identifikace správce 1.1 1.2 1.3 Zápis k povinné školní docházce Přestupy ů z jiné základní matrika - evidence ů Identifikace zpracovatele Kategorie OÚ Jméno, příjmení,

Více

(zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby)

(zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identiikace Identiikace Kategorie OÚ Zpracování Právní titul zpracování OÚ Kategorie subjektu údajů Zdroje OÚ správce zpracovatele citlivých údajů Kategorie příjemců

Více

citlivých údajů plnění právní povinnosti - z.561/2004sb., ŠZ; z.258/2000sb., o ochraně veřejného zdraví

citlivých údajů plnění právní povinnosti - z.561/2004sb., ŠZ; z.258/2000sb., o ochraně veřejného zdraví Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identifikace správce 01.I 01.II 01.III 01.IV 01.V 01.VI 01.VII 01.VIII 01.IX 01.X 01.XI 01.XII I.13 I.14 Zápis do MŠ - žádost Rozhodnutí o přijetí/přijetí ditěte

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel Zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Dítě Nepředává se s výjimkou plnění povinné školní docházky v jiné než spádové škole podle ustanovení 36 zákona č. 561/2006 Sb. 10 let Průběh

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 1.1 Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Kontaktní

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna,

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd.

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd. Účel zpracování Personální a mzdová agenda Matrika žáků Evidence plateb obědů Evidence přihlášek ke stravování Personální a mzdová agenda Hlášení MŠMT, ČŠI,, atd. Evidence plateb obědů Evidence přihlášek

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Matrika žáků, katalogové listy žáků ZŠ, evidenční listy dětí MŠ Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, třídní knihy zájmových úvarů, nepovinných předmětů Třídní výkazy ZŠ Vedení školní matriky dle školského

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy LVK, plavání, pobyty v přírodě, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Účel zpracování Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů Právní klasifikace Kategorie příjemců Doba uchování

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy a matrika Přihlášky do ŠK, ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Žáci školy, zákonní zástupci Jmenné, adresné,

Více

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ 1. Zajištění základního vzdělání 3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění základního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 4) Právním základem

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich : Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Právní titul Zajištění přijímání ke ve střední škole

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisové lístky Třídní knihy Třídní výkazy Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení třídních knih vedení třídních výkazů

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Kategorie subjektu (fyzických

Více

1. Školní matrika, evidenční listy

1. Školní matrika, evidenční listy INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND 1. Školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/a 3. Evidence doplňujících údajů

Více

Zápis dítěte do školy, školského zařízení

Zápis dítěte do školy, školského zařízení Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy, školského zařízení Vedení školní evidence Vedení školní evidence

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy. 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let

Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy. 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let Katalogové listy matrika Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků BOZP Personální a mzdová agenda Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy Bezpečnost na pracovišti

Více

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE Zápis k základnímu vzdělávání 1) Účelem zpracování osobních údajů je zápis k základnímu vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování OBSAH

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 68603 Staré Město OBSAH 1 Obecná... 3 2 Informační povinnost k účelům zpracování... 5 2.1 Přijímací

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace LVK, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce: Pověřenec: Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování vedení personální a mzdové agendy

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Telefon: 381 252 136 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Ing. Radek Zajac info@zusodry.cz

Více

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna Katalogové listy Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy,

Více

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení,

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky do ŠD, MŠ, ZŠ Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence - třídní

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 3, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 54 32 507 Jméno a kontaktní

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Správce Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání správce: MgA. Pavel Béreš infozus@zusklimkovice.cz pověřence: Mgr.

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda Správce Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů pedagogická škola, dále jen škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda (PS, DPP, DPČ) založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek

Více

Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí. jmenné, kontaktní

Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí. jmenné, kontaktní Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí Účel zpracování Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Podklad pro školní akce Žáci školy, zákonní

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková

Přehled základních agend Mateřské školy Pramínek, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy a matrika dětí Žádosti o přijetí dětí Výsledky zápisu Třídní knihy Účel zpracování Vedení školní evidence - martika Zápis dítěte do MŠ - žádosti Zápis dítěre do MŠ - výsledky Kategorie

Více

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Mateřské škole "Jablňka", Liber Název agendy Mateřské školy Zaměstnanecká agenda Zpracovávané OÚ Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum narození,

Více

Registr agend obsahující osobní údaje

Registr agend obsahující osobní údaje Správce OÚ: Česká Třebová, Ústecká ulice Sídlo správce: Česká Třebová, Ústecká 160, IČO: 70883335 telefon: 465531054, e-mail: reditel@zs-ustecka.cz, ID: 8hkmkky Pověřenec pro ochranu OÚ: Mgr. Karel Honl,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín 01 schválila: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy OBSAH 1 Základní identifikované účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání...

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování Správce: Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky Znojmo, příspěvková organizace Petra

Více

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Správce osobních údajů: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ dále jen MŠ Zastoupená: ředitelkou Naděždou Fausovou tel.:

Více

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání Záznam o činnostech Průběh středního Činnosti 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním 2. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí oodpůrných opatření pro ve škole, pokud je doporučení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Spisová služba Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu příjem a odesílání korespondence zákon č. 499/2004

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Evidence žáků (školní matrika), doklady o přijetí žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování Mzdová a personální agenda (včetně dalšího

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro

Více

Právní povinnost, splnění smlouvy, Právní povinnost, splnění smlouvy, Ne Ne 56 Smlouvy 56.7 darovací V/5

Právní povinnost, splnění smlouvy, Právní povinnost, splnění smlouvy, Ne Ne 56 Smlouvy 56.7 darovací V/5 Příloha č. 6 Systémové analýzy působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v podřízených organizacích Název agendy Zpracovávané OÚ

Více

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním Přehled hodin výuky Přehled vyučujících (jméno, přijmení, titul) denní záznam o poskytovaném v jednotlivých

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Evidence zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Evidence zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování Směrnice k ochraně č.j. SSZS/00653/2018 Příloha č. 2 Evidence zpracování, účelu, kategoriích subjektů a době jejich Agenda Účel zpracování subjektů a rozsah zpracování Správní řízení Vydání správních rozhodnutí,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Činnost 1. Evidence úrazů v knize úrazů 2. Záznam o úrazu Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Plánovaná lhůta pro

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

zaměstnanec MMK zaměstnanec MMK kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje,

zaměstnanec MMK zaměstnanec MMK kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, Informace zveřejňované podle zákona č. 101/ 2000 Sb.,o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíc

Více