FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS"

Transkript

1 FLUKE Multimetry 110, 111&112 s True RMS

2 Modely multimetrů řady 110, 111 a 112 společnosti FLUKE představují bateriemi napájené digitální multimetry s maximální počtem číslic a elektronickým ukazatelem. Tento návod k obsluze se vztahuje na všechny modely řady 110. Všemi možnosti je vybaven model 112. Multimetry slouží k měření a kontrole následujících veličin: - střídavého a stejnosměrného napětí a proudu - odporu - spojitosti obvodu - diod - frekvence - kapacity Kontakt se společností FLUKE Adresa internetových stránek: Máte-li zájem o podrobnější informace, obraťte se na nejbližšího distributora společnosti FLUKE. Výstraha a Opatrnost Výstraha ** upozorňuje na nebezpečí, které může být příčinou zranění nebo smrtelného úrazu. Opatrnost upozorňuje na podmínky a činnosti, které mohou vést k poškození multimetru nebo jeho příslušenství. Nebezpečné napětí Multimetr upozorňuje uživatele na faktické nebo potencionální nebezpečné napětí., Jestliže multimetr zjistí napětí 30 V, na displeji se objeví symbol.pokud zaznamená napěťové přetížení, pak se objeví znak (OL). Výstraha!!! Jestliže budete zapojovat měřící kabely do nesprávného měřícího vstupu, může dojít ke zranění uživatele nebo poškození multimetru. Před změnou polohy kruhového přepínače zkontrolujte, zda jsou měřící kabely zapojeny do správných zdířek multimetru. Během změny jeho polohy se jako upozornění, že je toto potřeba zkontrolovat, objeví symbol.

3 Před použitím se seznamte s následujícími instrukcemi: Budete-li dodržovat následující instrukce, vaše práce bude bezpečná a předejdete tak zbytečnému poškození multimetru. Multimetr používejte výlučně v souladu s návodem k obsluze, v opačném případě může být ochrana, kterou multimetr poskytuje, nedostatečná. Je zakázáno používat multimetr, jestliže jeho vzhled nebo stav měřících kabelů vypovídá o poškození, nebo jestliže máte dojem, že multimetr nefunguje správně. Vždy používejte příslušné vstupní zdířky, pozice přepínače a měřící rozsah. Ověřte funkčnost multimetru změřením napětí, jehož hodnotu znáte předem. Jestliže máte pochybnosti o kvalitě měření, odevzdejte multimetr do servisu. Nepoužívejte multimetr k měření napětí mezi vstupními zdířkami a zdířkami a uzemněním, jestliže hodnota napětí převyšuje doporučenou hodnotu. Dbejte opatrnosti při práci s napětím, které přesahuje 30V AC RMS, 60V DC, 42V AC. Toto jsou hodnoty napětí, které mohou vést k úrazu elektrickým proudem. Jestliže se na displeji objeví ukazatel vybité baterie, vyměňte baterii. Vyhnete se tak chybnému měření. Před měřením odporu, spojitosti obvodu, diody, kapacity odpojte napájení obvodu a vybijte obvod. Nepoužívejte multimetr v prostředí s výbušnými plyny a výbušnými parami. Během zkracování spojovacích kabelů a měřících sond držte prsty za ochranným límcem. Před otevřením pláště multimetru nebo krytu na baterie odpojte od přístroje měřící kabely. Symbol AC Střídavý proud DC Stejnosměrný proud AC DC Proud střídavý/stejnosměrný Uzemnění Důležitá informace Ukazatel vybité baterie Pojistka Shoda s normami EU Shoda s kanadskými normami Dvojitá izolace Certifikát UL Shoda s australskými normami

4 Funkce automatického vypnutí displeje Multimetr automaticky přechází do režimu spánku a vypíná displej, jestliže není používán po dobu 20 minut. Chcete-li tuto funkci vypnout, pak v průběhu zapínání multimetru přidržte tlačítko (Hz). Tato funkce není aktivní během zapínání funkce MIN MAX AVG. Vstupní zdířky multimetru Č. Popis 1 Vstupní zdířka pro měření stejnosměrného a střídavého proudu do 10 A nebo do 20 A se zatížením kratším než 30 s (pouze modely 111 a 112) a k měření frekvence proudu. 2 Vstupní zdířka pro všechna měření. 3 Vstupní zdířka pro měření napětí, spojitosti obvodu, odporu, testu diody, kapacity a frekvence napětí. Kruhový přepínač Pozice přepínače Měřící funkce Střídavé napětí od 300 mv do 600 V Hz Frekvence od 5 Hz do 50 khz. Stejnosměrné napětí od 1 mv do 600 V Hz Frekvence od 5 Hz do 50 khz. Zvuková signalizace se zapíná při <20 Ω a vypíná při >250 Ω Odpor od 0,1 Ω do 40 MΩ Test diody Kapacita od 1 nf do 9999 µf Střídavý proud od 3 A do 10 A (20 A po dobu 20 s) >10,00 A údaj na displeji >20 A objeví se symbol OL Hz Frekvence od 50 Hz do 5 khz Střídavý proud od 0,001 A do 10 A (20 A po dobu 20 s) >10,00 A údaj na displeji >20 A objeví se symbol OL Hz Frekvence od 50 Hz do 5 khz Napětí AC a proud AC, True RMS, až do 500 Hz.

5 Displej Č. Symbol Význam 1 Multimetr je nastaven v rozsahu měření spojitosti. 2 Test diody. 3 Záporné hodnoty. 4 Nebezpečné napětí. Napětí 30 V nebo napětí přepětí (OL) 5 HO HOLD LD Zastavení aktuální naměřené hodnoty na displeji. U funkce MIN MAX AVG nelze zastavit aktuální 6 MIN MIN MAX MAX MAX MIN AVG naměřenou hodnotu. Rozsah MIN MAX AVG je k dispozici. Maximální, minimální a průměrná naměřená hodnota. 7 nµf mva MkΩ Měřící jednotky. 8 DC AC Stejnosměrný proud, střídavý proud. 9 Okamžitě vyměňte baterii. 10 Auto Range Manual Range Multimetr vybírá rozsah s nejlepším rozlišením. Výběr ruční volby rozsahu. 11 (Bar graph) Analogový graf mv Upozornění na obsazení všech položek na displeji. 13 Polarita analogového grafu 14 Příliš velký rozsah pro provedení měření. 15 Zkontrolujte, zda jste měřící kabely zapojili do správných vstupních zdířek multimetru.

6 Funkce MIN MAX AVG Měřidlo ukládá minimální a maximální naměřenou hodnotu a následně vypočítá průměr všech naměřených hodnot. Když je zjištěna nová minimální nebo maximální hodnota, multimetr to oznámí zvukovým signálem (beepem). Nastavte na multimetru požadovanou měřící funkci a rozsah. -Stisknutím tlačítka MIN MAX vstoupíte do funkce MIN MAX AVG. Jsou zobrazeny funkce MIN MAX a MAX a nejvyšší naměřená hodnota zaznamenaná od zahájení práce ve funkci MIN MAX AVG. -Stisknutím tlačítka MIN MAX zastavíte nejnižší hodnotu (MIN), průměrnou hodnotu (AVG) a aktuální hodnotu. -Stisknutím tlačítka HOLD zastavíte ukládání MIN MAX AVG, aniž byste odstranili uložené hodnoty. Zobrazen bude symbol HOLD. -Novým stisknutím tlačítka HOLD znovu zapnete funkci MIN MAX AVG. -Chcete-li vstoupit a odstranit uložené hodnoty, stiskněte tlačítko MIN MAX nejméně po dobu 1 sekundy nebo otočte kruhovým přepínačem. Funkce zastavení naměřené hodnoty na displeji Výstraha!!! Uvědomte si, že jestliže během používání funkce HOLD budete provádět různá měření, na displeji nebudou zobrazeny žádné změny. Vyhnete se tak úrazu elektrickým proudem.] Během aktivní funkce HOLD multimetr zastaví na displeji naměřenou hodnotu. -Funkci aktivujete stisknutím tlačítka HOLD. -Chcete-li opustit tuto funkci a vrátit se k běžnému měření, stiskněte tlačítko HOLD znovu nebo změňte polohu kruhového přepínače. Podsvícení displeje (pouze model 112) Chcete-li zapnout nebo vypnout podsvícení displeje, stiskněte tlačítko. Automatické podsvícení se automaticky vypne po 2 minutách. Chcete-li, aby funkce podsvícení byla aktivní nepřetržitě (nevypínala se po 2 minutách), stiskněte tlačítko v průběhu zapínání multimetru. Ruční a automatické nastavení Multimetr může pracovat ve dvou režimech ručním a automatickém. -Je-li aktivní automatický režim, multimetr automaticky vybírá nejlepší rozsah. -Je-li aktivní ruční režim, příslušný rozsah musí vybrat uživatel přístroje. Když je multimetr zapnut, na displeji se objeví informace AUTO RANGE, která oznamuje, že multimetr pracuje v automatickém režimu. 1. Chcete-li zapnout funkci ručního režimu, stiskněte tlačítko RANGE. Na displeji se objeví informace MANUAL RANGE. 2. Jestliže chcete v režimu ručního nastavení přepnout na vyšší rozsah, stiskněte tlačítko RANGE. Po té, co multimetr dosáhne nejvyššího rozsahu v následujícím kroku, přejde opět k nejnižšímu rozsahu.

7 Upozornění Během aktivní funkce MIN MAX AVG nebo HOLD nelze provádět ruční změnu rozsahu. Jestliže během aktivní funkce MIN MAX AVG nebo HOLD stisknete tlačítko RANGE, multimetr to oznámí zvukovým signálem (beepem), upozorní vás tak na provádění chybné operace a měřící rozsah nebude změněn. 3. Chcete-li opustit ruční režim, stiskněte tlačítko RANGE alespoň jednu sekundu nebo otočte kruhovým přepínačem. Měřidlo se vrátí do režimu pro automatické nastavení rozsahu a na displeji se objeví informace AUTO RANGE. Funkce Power Up Chcete-li použít tuto funkci, přidržte příslušné tlačítko multimetru alespoň 1 sekundu. během jeho zapínání. Funkce Power-Up bude v okamžiku vypnutí multimetru vypnuta. Tlačítko Funkce Power-Up Hold Zobrazí všechny segmenty na displeji. Stisknutím tlačítka HOLD zobrazíte krátce verzi softwaru, následně se multimetr vrátí k běžné činnosti. MIN MAX Vypíná zvukovou signalizaci (beeper). Hz Vypíná funkci automatického vypnutí. Vypíná funkci automatického vypínání podsvícení displeje (pouze model 112). Provádění základních měření Obrázky na následujících stránkách názorně ukazují, jak má uživatel postupovat při základním měření. Výstraha!!! Dříve než přistoupíte k měření odporu, spojitosti obvodu, diody a kapacity, vypněte napájení obvodu a vybijte všechna napětí. Vyhnete se tak úrazu elektrickým proudem, jinému zranění nebo poškození multimetru.

8 Měření napětí Střídavé Stejnosměrné Měření odporu Měření kapacity

9 Kontrola spojitosti obvodu Upozornění Abyste při měření odporu dosáhli maximální přesnosti, použijte funkci (Ω). Test diod Dobrá dioda Dobrá dioda propustná polarita (připojení p-n) Špatná dioda záporná polarita (připojení p-n) Špatná dioda Průchod

10 Měření stejnosměrného a střídavého proudu Výstraha!!! Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zničení multimetru, dodržujte následující instrukce: - Nikdy neprovádějte měření v obvodu, ve které je rozdíl potenciálů mezi obvodem a zemí > 600 V. - Dříve než přistoupíte k měření, zkontrolujte pojistku (viz níže část věnovaná kontrole pojistky) - V průběhu měření používejte příslušné vstupní zdířky, pozici kruhového přepínače a odpovídající rozsah. - Jestliže jsou měřící kabely zapojeny do proudových vstupů multimetru, nikdy je nepřipojujte k obvodu paralelně. Vypněte multimetr, přerušte obvod, zapojte multimetr sériově, zapojte znovu multimetr. Měření frekvence Multimetr měří frekvenci signálu metodou součtu počtu impulsů za sekundu.

11 - Stiskněte tlačítko Hz a kruhovým přepínačem vyberte měřící funkci. - Analogový ukazatel a ukazatel rozsahu při měření frekvence bude signalizovat střídavé nebo stejnosměrné napětí. - Chcete-li získat stabilní naměřenou hodnotu, zvolte postupně odpovídající rozsah pomocí ručního režimu. Použití analogové stupnice Analogová stupnice se chová podobně jako u analogových měřidel. Je opatřena ukazatelem přetížení *** a ukazatelem polarity (±). Analogová stupnice je aktualizována 40-krát za sekundu, je 10-krát rychlejší než digitální stupnice. Tato stupnice je velmi užitečná během měření špičkových hodnot. Naopak neslouží pro měření kapacity a frekvence. Analogová stupnice ukazuje skryté napětí a proud. Počet segmentů ukazatele ukazuje hodnotu, která je s výjimkou rozsahu 10A proporcionální hodnotou vzhledem k úplné stupnici daného rozsahu. Například u rozsahu 60V (viz níže) hlavní rozsah na stupnici představuje 0, 30 a 60 V. Čištění měřidla Plášť multimetru otřete vlhkým hadříkem napuštěný neagresivním čistícím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla.

12 Kontrola pojistky (modely 111 a 112) Výstraha!!! Abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo zranění, odpojte před výměnou pojistky měřící kabely ze vstupních zdířek multimetru. Výměna baterie a pojistky Výstraha!!! Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo poškození multimetru, dodržujte následující instrukce: - Před otevřením pláště multimetru nebo krytu na baterie musíte od přístroje odpojit měřící kabely. - Používejte pouze doporučený typ pojistek. - Baterii vyměňte okamžitě, když se na displeji objeví ukazatel vybití baterie. Vyhnete se tak chybnému měření. Odstranění krytu schránky na baterii: 1.Vytáhněte šroub z krytu schrány na baterii. 2. Zásuvku uvolníte vysunutím krytu směrem dolů. Pojistka 11 A, V Fluke PN803293; Baterie 9 V Alkalická, NEDA 1604A / IEC 6LR61.

13 Specifikace Přesnost je stanovena na dobu 12 měsíců od kalibrace při teplotě od 18 C do 28 C a 0 % až 75 % relativní vlhkosti. Přesnost je uvedena formou ±(% z naměřené hodnoty + číslo na nejnižší významné pozici). Maximální napětí mezi vstupními zdířkami a uzemněním: 600 V Ochrana proti přepětí: 6 kv podle IEC61010 Pojistka: 11 A, V Displej: maximální hodnota číslic 6.000, aktualizace 4krát/s Teplota: pracovní: -10 C až +50 C skladovací: -30 C až +60 C Relativní vlhkost: 0 %-90 % (od 10 C do 30 C) 0 %-75 % (od 30 C do 40 C) 0 %-45 % (od 40 C do 50 C) Elektromagnetická kompatibilita provedení 3V/m není zvýrazněno Životnost baterií: alkalické standardně 300 hodin, bez podsvícení Hmotnost: Bezpečnost: Certifikáty: 350 g multimetr byl navržen v souladu s požadavky normy ANSI/ISA-S82, CSA C22.2 No 231 a IEC pro přepěťovou kategorii CAT III (CAT III, 600V) UL(3111), CE, CSA, TÜV Funkce Rozsah Rozlišení Přesnost Model 110 Model 111 Model 112 Střídavé napětí True RMS (50-500Hz) Napětí stejnosměrné mv 6,000 V 60,00 V 600,0 V mv 6,000 V 60,00 V 600,0 V 1 mv 0,001 V 0,01V 0,1 V 1 mv 0,001 V 0,01V 0,1 V 1,0 % + 3 0,7 % + 2 1,0 % + 3 0,7 % + 2 1,0 % + 3 0,7 % + 2 Spojitost 600 Ω 1 Ω Zap. <20Ω vyp.>250ω otevř. delší než 250µs Odpor 600,0 Ω 6,000 kω 60,00 kω 600,0 kω 6,000 MΩ 40,00 MΩ 0,1 Ω 0,001 kω 0,01 kω 0,1 kω 0,001 MΩ 0,01 MΩ 0,9 % + 2 1,5 % + 3 0,9 % + 2 1,5 % + 3 0,9 % + 2 1,5 % + 3 Test diod 2,200 V 0,001 V 0,9 % + 2 Kapacita 1.000nF 10,00µF 100,0µF 1nF 0,01 µf 0,1 µf µf 1 µf 100 µf µf : > 1000 µf : 10% + 90 typově

14 Stejnosměrný proud True RMS (50 Hz-500 Hz) 10,00 A stálé 20 A po dobu max. 30 s 0,01 A není 1,5 % + 3 1,5 % + 3 Funkce Rozsah Rozlišení Přesnost Stejnosměrný proud (Model 111 a 112) Frekvence (napěťový nebo proudový vstup) MIN MAX 6,000 A 10,00 A stálý 20 A max. 20s 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 khz 50,00 khz 0,001 A 0,01 A 0,01Hz 0,1Hz 0,001 Hz 0,01 khz Model l10 Model 111 Model 112 není 1,0 % + 3 1,0 % + 3 0,1 % + 2 0,1 % + 2 0,1 % + 2 Přesnost stanovena pro měřící funkci ±12 pro změny s dobou průběhu >200ms (±40 pro střídavé napětí). Typová odezva 100 ms do 80 %. AVG Napěťové rozsahy AC jsou uvedeny od 5 % rozsahu do 100 %. Ukazatel 3 až do 300 V, lineární nárůst do 1,5 z 600 V. Rozsah mv je k dispozici v režimu ručního nastavení. Koeficient proudu AC 3 není uveden pod 3 A. Hz je uveden od 5 Hz do 50 khz ve voltech, od 50 Hz do 5 khz v ampérech. Funkce Vstupní impedance (nominální) Koeficient tlumení souběžného signálu: Koeficient tlumení normálního signálu: Střídavé napětí >5 MΩ <100 pf >60 db stálé, 50 Hz nebo 60 Hz Stejnosměrné >10 MΩ <100 pf >100 db stálé, 50 Hz nebo >50 db při 50 Hz nebo 60 Hz napětí 60 Hz Měřící napětí při Napětí plné stupnice Proud spojeného obvodu: otevřeném obvodu Do 6 MΩ 40 MΩ Odpor <1,5 stálé <600 mv <1,5 V stálé < 500 µa stálé Test diody 2,4 do 3,0 stálé 2,400 V stálé 1,2 ma typově

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento měřící přístroj byl navržen a otestován v souladu s normou

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. ÚVOD B. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY C. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY D. VLASTNOSTI E. TECHNICKÁ DATA F. OVLÁDACÍ PANEL G. JAK PROVÁDĚT MĚŘENÍ A.

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Květen 2011, verze 1.0 GS Instruments Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou měnit bez přechozího upozornění. Varování. Před použitím

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 Obsah Bezpečnostní informace Upozornění Záruka Příslušenství Úvod Přední panel Displej Zprávy na displeji Tlačítka Otočný přepínač Vstupní zdířka Popis Funkcí Možnosti

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 TEMP DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 C Návod k obsluze 1. OBECNÉ POKYNY Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Více

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace Axiomet AX-582B 1. Bezpečnostní pokyny Přístroj splňuje požadavky normy IEC1010 (bezpečnostní standard publikovaný Mezinárodní elektrotechnickou komisí) týkající se konstrukce. Než přistoupíte k používání

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

Automatický, kapesní digitální multimetr

Automatický, kapesní digitální multimetr Automatický, kapesní digitální multimetr AX-105 Návod k obsluze I. Obecné informace Multimetr je vybaven 3 ¾ místným LCD displejem o výšce číslic 18,9 mm, s výrazným nápisem, velkou stabilitou a vysokou

Více

Multimetr MS8211 R136A

Multimetr MS8211 R136A Multimetr MS8211 R136A Návod k použití Obsah Sdělení... 3 Přehled...1 Bezpečnostní pokyny...2 Použité symboly 3 Popis přístroje... 4 Měření... 5 Ruční a automatický rozsah... 5 Ruční a automatické vypnutí....

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-178. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-178. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-178 Návod k obsluze Obsah Kapitola 1: Informace o bezpečnosti... 4 Bezpečnostní standardy multimetru... 4 Upozornění... 4 Záruka... 5 Kapitola 2: Popis přístroje... 5 Parametry multimetru...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Digitální multimetry Fluke True-rms řady 170

Digitální multimetry Fluke True-rms řady 170 TECHNICKÉ ÚDAJE Digitální multimetry Fluke True-rms řady 170 Digitální multimetry Fluke řady 170 jsou standardními průmyslovými přístroji k vyhledávání problémů v elektrických a elektronických systémech

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

UT39B. Návod k obsluze

UT39B. Návod k obsluze UT39B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Analogové a digitální měřidlo AX Návod k obsluze

Analogové a digitální měřidlo AX Návod k obsluze Analogové a digitální měřidlo AX-7030 Návod k obsluze Obsah 1 Bezpečnostní informace... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 V průběhu měření... 4 1.3 Po ukončení měření... 4 2 Popis měřidla... 4 3 Příprava k práci...

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní

Více

UT58C. Návod k obsluze

UT58C. Návod k obsluze UT58C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

AX-7020 Příručka uživatele

AX-7020 Příručka uživatele AX-7020 Příručka uživatele 1. Přehled Tento přístroj je analogový multimetr s vysokou přesností. Jeho bezpečnostní vlastnosti se výrazně zlepšily. Dosahují standardu CAT III 600 V. Má 21 rozsahů a může

Více

UT202. Návod k obsluze

UT202. Návod k obsluze UT202 Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT61E. Návod k obsluze

UT61E. Návod k obsluze UT61E Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Digitální multimetr FK8250

Digitální multimetr FK8250 Návod k použití CZ Digitální multimetr FK8250 7120274 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka Obsah 1. Obecně...2 2. Otevření a kontrola balení...2 3. Bezpečnostní poznámka...2 4. Popis bezpečnostních symbolů...3 5. Popis předního panelu...4 6. Ostatní funkce...5 7. Provádění měření...6 7.1 Měření

Více

UT50A. Návod k obsluze

UT50A. Návod k obsluze UT50A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly PROVOZNÍ MNUÁL 1000 DC/C KLMPMETER Tento symbol v blízkosti jiného symbol nebo svorky upozorňuje, že by uživatel měl nahlédnout do provozního manuálu pro podrobnější

Více

Obsah. Strana 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obecná charakteristika Elektrická specifikace...

Obsah. Strana 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obecná charakteristika Elektrická specifikace... Obsah Strana 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ... 3 2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE... 4 2.1. Obecná charakteristika... 4 2.2. Elektrická specifikace... 5 3. DISPLEJ... 8 4. OBSLUHA MĚŘIDLA... 9 5. ÚDRŽBA... 15 5.1. Výměna

Více

NÁVOD K OBSLUZE BM162. Klešťové měřidlo proudu AC/DC. Výrobce: BRYMEN Technology Co., TAIWAN

NÁVOD K OBSLUZE BM162. Klešťové měřidlo proudu AC/DC. Výrobce: BRYMEN Technology Co., TAIWAN NÁVOD K OBSLUZE BM162 Klešťové měřidlo proudu AC/DC Výrobce: BRYMEN Technology Co., TAIWAN 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ Tento návod k obsluze obsahuje informace a upozornění, která musí být dodržována pro to,

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

UT60B. Návod k obsluze

UT60B. Návod k obsluze UT60B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-2 Obj. číslo: 106001423 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního odporu

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS

R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS Návod k obsluze R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS Váţení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důleţité

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Digitální multimetr RC EM890N

Digitální multimetr RC EM890N Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM890N Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální multimetr EM3252

Digitální multimetr EM3252 Digitální multimetr EM3252 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál Úvod Varování: abyste zabránili elektrickému šoku nebo zranění, přečtěte si následující bezpečnostní informace a varování a upozornění

Více

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH Vážení zákazníci, R129A - Multimetr MS8269 MASTECH děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie 3. Vypněte měřicí přístroj (do polohy OFF), když jej zrovna nepoužíváte; pokud jej nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte také baterii. 4. Neskladujte měřicí přístroj na místě s vlhkostí, vysokou teplotou,

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1860 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah 2 Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 3 Popis Přístrojového Panelu a Tlačítek Funkcí

Více

Digitální klešťový multimetr FK3266F

Digitální klešťový multimetr FK3266F Návod k použití CZ Digitální klešťový multimetr FK3266F 7120315-01 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a

Více

Sada multimetrů Extech ETK35. Obj. č.:

Sada multimetrů Extech ETK35. Obj. č.: Sada multimetrů Extech ETK35 Klešťový multimetr MA435T Digitální multimetr EX205T Kategorie přepětí IEC 1010 Kategorie přepětí I Zařízení přepěťové kategorie I je zařízení pro připojení k elektrickému

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více