HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr"

Transkript

1 HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, přečtěte si "Bezpečnostní informace" a "Pravidla pro bezpečné zacházení" dříve, než začnete přístroj používat. Digitální klešťový multimetr UT 203 (dále uváděn jako "přístroj") je 3 a 3/4místný měřící přístroj s ustáleným ovládáním, elegantní strukturou a vysokou spolehlivostí. Přístroj využívá velkou škálu integrovaného obvodu s dvojitým integrovaným A/D převodníkem, jehož jádro je vybaveno kompletní ochranou proti přetížení. Přístroj neměří pouze ss/stříd. napětí, ss/stříd. proud, frekvenci, pracovní cyklus, odpor, diody, vodivost, ale má i funkce DATA HOLD, klidový režim a režim relativní hodnoty. Kontrola po vybalení Otevřete přepravní balení a vyjměte přístroj. Pečlivě zkontrolujte, zdali následující součásti nechybí nebo nejsou poškozeny: položka popis počet 1 návod k použití 1ks 2 měřící šňůry 1pár 3 měřící svorky 1pár 4 ochranný obal 1ks 5 baterie 9V (NEDA1604, 6F22 nebo 006P) 1ks Pokud něco chybí, kontaktujte okamžitě prodejce. Bezpečnostní informace Přístroj vyhovuje standardům IEC61010: stupeň znečištění 2, kategorie přepětí (CAT II 600V, CAT III 300V), dvojitá izolace. CAT II: Lokální úroveň, zařízení, stolní přístroje atd., s menším chvilkovým přepětím než přepětí CAT III. CAT III: Rozvodná úroveň, pevná instalace, s menším chvilkovým přepětím než přepětí CAT IV. Používejte přístroj pouze v souladu s manuálem, jinak dojde k poškození přístroje. 1

2 Upozornění v návodu varuje před podmínkami a činnostmi, které by mohly vést k úrazu, poškození přístroje nebo měřeného zařízení. Poznámky jsou informace, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Mezinárodní elektrické symboly použité na přístroji a v manuálu jsou vysvětleny v tabulce na straně 9 originálního návodu. Pravidla pro bezpečné zacházení! Upozornění: Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo možnému poškození přístroje, případně měřeného zařízení, dodržujte následující pravidla: Před použitím zkontrolujte kryt. Nepoužívejte přístroj, je-li kryt poškozen nebo odkryt. Pozor na praskliny a chybějící plast. Věnujte pozornost izolaci v okolí konektorů. Zkontrolujte měřící šňůry, zdali nemají poškozenou izolaci a zda jsou elektricky průchodné. Poškozené šňůry vyměňte za stejný typ nebo za typ se stejnými parametry. Nepřipojujte měřící šňůry k vyššímu napětí, než je stanoveno (mezi kterékoli svorky nebo svorku a zemnící svorku). Pokud neznáte měřenou hodnotu, použijte nejvyšší rozsah a postupně jej snižujte, dokud se nezobrazí uspokojivý výsledek. Po ukončení měření odpojte měřící šňůry od měřeného obvodu a potom od vstupních svorek přístroje a přístroj vypněte. Otočný přepínač musí být nastaven ve správné poloze. Během připojení k měřenému obvodu jím neotáčejte. Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem, neprovádějte měření, pokud není zadní kryt a pouzdro baterie uzavřeno. Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo poškození přístroje, nepřipojujte na vstupní svorky napětí vyšší než 600V. Při práci s napětím vyšším než 60Vss nebo 30Vstříd. dávejte pozor, nebezpečí úrazu el. proudem. Při měření používejte správné vstupní svorky, funkci a měřící rozsah. Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v prostorech s vysokou teplotou, vlhkostí, výbušném nebo hořlavém prostředí a v silném magnetickém poli. Zvyšuje se tím nebezpečí poškození. Při používání měřících šňůr držte prsty za bezpečnostní zarážkou. Před měřením odporu, kontinuity diod a proudu odpojte napřed zařízení od zdroje a vybijte všechny vysokonapěťové kondenzátory. Baterie vyměňujte ihned po upozornění indikátoru slabé baterie. Přístroj se slabými bateriemi může zobrazovat nepravdivé hodnoty, což může mít za následek úraz elektrickým proudem. Při opravách přístroje používejte pouze součástky stejného typu a hodnot. Vnitřní obvody přístroje nesmí být měněny, mohlo by dojít k poškození nebo jiné nehodě. Povrch přístroje otírejte měkkým hadříkem a slabým saponátem. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrasivní prostředky, které by mohly způsobit korozi nebo poškození. Přístroj je určen pro vnitřní použití. Po použití přístroj vypněte, pokud ho nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterie. Soustavně kontrolujte baterie. Při řídkém používání přístroje může dojít k jejich vytečení. Při prvním objevení vytečení baterie ihned vyměňte. Poškozují přístroj. 2

3 Mezinárodní bezpečnostní symboly (viz str.9 v orig. návodu) Střídavý proud Stejnosměrný proud Střídavý nebo stejnosměrný proud Uzemnění Dvojitá izolace Výstraha. Prostudujte návod Vybitá baterie Zkouška vodivosti Dioda Pojistka Odpovídá standardům Evropské unie Uspořádání přístroje (viz obr. na str.10 orig. návodu) 1) Vstupní svorky 2) LCD displej 3) Tlačítka funkcí 4) Otočný přepínač 5) Spoušť: Stisknutím páky se čelisti otevřou, po uvolnění tlaku se opět uzavřou. 6) Bezpečnostní přepážka: Slouží k zabránění ruky obsluhy v kontaktu s nebezpečnou oblastí. 7) Transformátorové kleště: Slouží k převedení ss nebo stříd. proudu tekoucího vodičem. Převádějí proud na napětí. Měřený vodič musí procházet vertikálně středem kleští. Otočný přepínač V tabulce jsou uvedeny informace o polohách otočného přepínače: poloha otočného přepínače OFF V=~ Ω <dioda>/<sirénka> Hz/Duty% 40A=~ a 400A=~ funkce Vypnuto Měření stejnosměrného a střídavého napětí Měření odporu <dioda>: Test diod <sirénka>: Test vodivosti Měření frekvence a pracovního cyklu Měření stejnosměrného a střídavého proudu 3

4 Tlačítka funkcí V tabulce jsou uvedeny informace o tlačítkách funkcí: tlačítko HOLD provedená operace stisknutím zmrazíte údaj na displeji dalším stisknutím se vrátíte do normálního režimu REL Δ Na rozsahu V=~ a Ω: stisknutím zvolíte manuální přepínání rozsahu, výchozí je automatický rozsah v režimu manuálního přepínání rozsahu slouží k přepnutí na nižší rozsah Na rozsahu A=~: stisknutím vstoupíte do režimu relativní hodnoty uložená hodnota se odečte od aktuální a zobrazí se hodnota rozdílu Na rozsahu Hz/Duty%: stisknutím se přepíná mezi měřením frekvence a pracovního cyklu SELECT slouží k volbě alternativních funkcí vyznačených modrou barvou pokud je přístroj v klidovém režimu, stisknutím a přidržením SELECT se zapne a funkce klidového režimu je zakázána Účinnost tlačítek funkcí Ne všechna tlačítka funkcí lze účinně používat v jakékoliv poloze otočného přepínače. V tabulce je přehled účinnosti těchto tlačítek: poloha otočného tlačítka funkcí přepínače SELECT RELΔ HOLD V=~ Ω ne <dioda>/<sirénka> ne Hz/Duty% ne 40A=~ 400A=~ Symboly na displeji (viz obr. na str.15 v orig. návodu) číslo symbol význam 1 AC indikace stříd. napětí nebo proudu 2 DC indikace ss napětí 3 <baterie> baterie je vybitá Varování: Abyste se vyhnuli nepravdivým měřením, které by mohly vést k úrazu el. proudem nebo poranění, vyměňte baterie ihned po zobrazení symbolu. 4

5 číslo symbol význam 4 AUTO Přístroj je v režimu automatické volby rozsahu, ve kterém automaticky přepíná na rozsah s nejlepším rozlišením. 5 <dioda> test diod 6 <sirénka> sirénka pro vodivost je aktivní 7 % indikace pracovního cyklu 8 H DATA HOLD je aktivní 9 Δ indikace režimu relativní hodnoty 10 Ω,kΩ,MΩ Ω: ohm, jednotka odporu kω: kiloohm, 1x10³ nebo 1000ohmů MΩ: megaohm, 1x10(6) nebo ohmů 11 Hz jednotka frekvence 12 A ampér, jednotka proudu 13 mv,v volt, jednotka napětí mv: milivolt 1x10(-3) nebo 0,001voltů 14 indikace záporné hodnoty 15 TRMS indikace režimu TRMS 16 OL hodnota na vstupu je pro zvolený rozsah příliš vysoká Měření A. Měření stejnosměrného a střídavého napětí (obr.3 na str.18 orig. návodu) Aby nedošlo k úrazu el. proudem nebo poškození přístroje, nepokoušejte se nikdy měřit napětí vyšší než 600Vss nebo stříd. přesto, že se na displeji zobrazuje údaj. Rozsahy ss napětí: 400mV, 4V, 40V, 400V a 600V. Rozsahy stříd. napětí: 4V, 40V, 400V a 600V. 2) Přepněte otočný vypínač na vhodný rozsah V=~. Výchozí je měření ss a automatický rozsah. Měření stříd. zvolte stisknutím SELECT a manuální rozsah stisknutím RELΔ. 3) Připojte šňůry paralelně k měřenému obvodu. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji. Po ukončení měření odpojte měřící šňůry od měřeného obvodu a od vstupních svorek přístroje. 5

6 B. Měření odporu (obr.4 na str.20 orig. návodu) Před měřením odpojte měřený obvod od zdroje a vybijte všechny vysokonapěťové kondenzátory, abyste předešli poškození přístroje. Rozsahy měření odporu: 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, MΩ a 40MΩ 2) Přepněte otočný vypínač na vhodný rozsah Ω. Výchozí je automatický rozsah, manuální rozsah zvolte stisknutím RELΔ. 3) Připojte šňůry paralelně k měřené součástce. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji. Aby bylo měření co nejpřesnější, vyjměte měřené součástky z obvodu, ve kterém jsou zapojeny. Po ukončení měření rozpojte propojení měřících šňůr a měřeného obvodu a od vstupních svorek přístroje. C. Měření diod (obr.5 na str.22 orig. návodu) Před měřením odpojte měřený obvod od zdroje a vybijte všechny vysokonapěťové kondenzátory, abyste předešli poškození přístroje. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepřipojujte napětí 60Vss nebo 30Vef. Diodový test slouží ke zkoušení diod, tranzistorů a dalších polovodičových součástek. Součástkou protéká konstantní proud a je měřen úbytek napětí na přechodu. Křemíkový přechod by měl mít úbytek 0,5-0,8V. 2) Přepněte otočný vypínač do polohy <dioda, sirénka>. Výchozí je měření diod nebo je možno zvolit měření diod stisknutím SELECT. 3) Pro měření v propustném směru připojte červený hrot k anodě černý ke katodě součástky. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji. Aby bylo měření co nejpřesnější, vyjměte měřenou diodu z obvodu, ve kterém je zapojena. Po ukončení měření rozpojte propojení měřících šňůr a měřeného obvodu a od vstupních svorek přístroje. 6

7 D. Test vodivosti (obr.6 na str.24 orig. návodu) Před měřením odpojte měřený obvod od zdroje a vybijte všechny vysokonapěťové kondenzátory, abyste předešli poškození přístroje. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepřipojujte napětí 60Vss nebo 30Vef. 2) Přepněte otočný vypínač do polohy <dioda, sirénka> a stisknutím tlačítka SELECT zvolte test vodivosti. 3) Pokud je odpor měřeného obvodu menší než 50Ω, zazní sirénka. 4) Sirénka může ale nemusí zaznít, pokud je odpor měřeného obvodu mezi 50Ω a 100Ω. 5) Pokud je odpor měřeného obvodu vyšší než 100Ω, sirénka nezazní. Po ukončení měření rozpojte propojení měřících šňůr a měřeného obvodu a od vstupních svorek přístroje. E. Měření frekvence (obr.7 na str.26 orig. návodu) Aby nedošlo k úrazu el. proudem nebo poškození přístroje, nepokoušejte se nikdy měřit napětí vyšší než 600Vss nebo stříd. přesto, že se na displeji zobrazuje údaj. Rozsahy měření frekvence jsou: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz a 10MHz. 2) Přepněte otočný přepínač do polohy Hz. 3) Připojte hroty paralelně k měřenému obvodu. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji. Po ukončení měření rozpojte propojení měřících šňůr od měřeného obvodu a od vstupních svorek přístroje. F. Měření pracovního cyklu (obr.8 na str.28 orig. návodu) Aby nedošlo k úrazu el. proudem nebo poškození přístroje, nepokoušejte se nikdy měřit napětí vyšší než 600Vss nebo stříd. přesto, že se na displeji zobrazuje údaj. 7

8 Rozsah měření pracovního cyklu je 0,1~99,9% 2) Přepněte otočný přepínač do polohy Hz a stisknutím tlačítka RELΔ zvolte měření pracovního cyklu. 3) Připojte hroty paralelně k měřenému obvodu. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji. Po ukončení měření rozpojte propojení měřících šňůr od měřeného obvodu a od vstupních svorek přístroje. G. Měření stejnosměrného a střídavého proudu (obr.9 na str.30 orig. návodu) Měřící rozsahy pro měření proudu jsou 40A=~ a 400A=~ 1) Přepněte otočný přepínač do polohy 40A=~ nebo 400A=~. Výchozí je měření ss. Stisknutím SELECT volte mezi ss a stříd. měřením. 2) Uchopte pevně přístroj. Hallové komponenty jsou velmi citlivé nejen na magnetické pole ale i na horko a na reakce přístroje. Otřesy mohou mít krátkodobý vliv na výsledek měření. 3) Stisknutím páky spouště otevřete čelisti měřících kleští. 4) Vycentrujte měřený vodič v čelistech a potom uvolněte tlak na spoušť, aby se čelisti zavřely. Ujistěte se, že vodič probíhá středem kleští, v opačném případě by došlo k chybě měření. Lze měřit pouze jeden vodič najednou, měření na více vodičích způsobí naměření nesmyslných hodnot. Stisknutím RELΔ odečtete uloženou hodnotu od aktuálně měřené hodnoty a zobrazí se výsledná hodnota. Po ukončení měření rozevřete měřící kleště a sejměte je z měřeného vodiče. Klidový režim Aby se prodloužila životnost baterií, vypíná se přístroj automaticky 15 minut poté, co není otočeno otočným přepínačem nebo stisknuto žádné ovládací tlačítko. Přístroj je opět aktivován otočením otočného přepínače nebo stisknutím tlačítka (viz tabulka účinnosti výše). Stisknutím SELECT se přístroj aktivuje a klidový režim je zakázán. Cca 1min před aktivací klidového režimu přístroj 5x pípne a těsně před aktivací klidového režimu pípne jednou dlouze. Pokud chcete zakázat možnost klidového režimu, stiskněte a držte tlačítko SELECT během zapnutí přístroje. 8

9 Technické parametry A. Obecné technické parametry Maximální napětí mezi kteroukoliv svorkou a zemí: Viz napěťová ochrana v závislosti na měřícím rozsahu. Displej : 3 a 3/4digitový LCD, maximální zobrazení 3999 Polarita : zobrazuje se automaticky Přetížení : zobrazí se OL nebo -OL Vybitá baterie : zobrazí se symbol baterie Frekvence měření : aktualizace 3x/s Odchylka měření : pokud neprochází měřený vodič středem kleští, uváděná maximální odchylka se zvýší o +/-1% Pádová zkouška : proveden pádový test z 1m Velikost kleští : průměr 28mm Maximální velikost měřeného vodiče : průměr 26mm Elektromagnetické pole : při měření v blízkosti silných elektromagnetických polí může dojít k nestabilnímu nebo chybnému zobrazení naměřené hodnoty Napájení : 1ks 9V baterie (NEDA1604, 6F22 nebo 006P) životnost baterie : typická 150 hodin (alkalická baterie) Klidový režim (lze zakázat) Rozměry : 208x76x30mm Hmotnost : cca 260g (s baterií) B. Požadavky na prostředí Přístroj je určen k vnitřnímu použití Nadmořská výška : Pracovní : 2000m : Skladovací : 10000m Bezpečnostní shoda : IEC61010 kategorie přepětí CAT II 600V, CAT III 300V standard dvojité izolace Teplota a vlhkost : Pracovní : 0~30 C ( 85%rel); 30~40 C ( 75%rel); 40~50 C ( 45%rel); Skladovací : -20~60 C ( 85%rel); Rozsahy a přesnost viz tabulky na str orig. návodu. Údržba V této části naleznete základní informace o údržbě přístroje včetně návodu k výměně baterie. Neprovádějte opravy ani odbornou údržbu přístroje, pokud nejste patřičně kvalifikovaní a nedisponujete příslušnými zkušebními, kalibračními a servisními informacemi. Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo poškození přístroje, dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. 9

10 A. Základní údržba Pravidelně čistěte obal vlhkým hadříkem a slabým saponátem. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrasivní prostředky. Svorky čistěte bavlněným proužkem se saponátem, špinavé nebo vlhké svorky mohou ovlivnit přesnost měření. Po použití přístroj vypněte. Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterie. Neskladujte přístroj v prostorech s vysokou teplotou, vlhkostí, výbušném nebo hořlavém prostředí a v silném magnetickém poli. B. Výměna baterie (viz obr.10 na str.45 orig návodu) Aby nedocházelo ke klamným výsledkům měření, které by mohly vést k úrazu el. proudem nebo poranění, vyměňte baterii ihned poté, co se na displeji zobrazí symbol slabé baterie. Dříve než otevřete kryt přístroje, ujistěte se, že měřící kleště i měřící šňůry jsou odpojeny od měřeného obvodu. 1) Vypněte přístroj a odpojte měřící šňůry od vstupních svorek. 2) Položte přístroj přední částí krytu dolů. 3) Odšroubujte šrouby držáku baterie a vyjměte držák baterie z krytu. 4) Vyjměte baterii a nahraďte ji novou 9V baterií (NEDA1604, 6F22 nebo 006P). 5) Vložte opět držák baterie do krytu a zašroubujte šroub. 10

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

UT 33B/C/D. Souhrn: Kontrola kompletnosti:

UT 33B/C/D. Souhrn: Kontrola kompletnosti: UT 33B/C/D Souhrn: Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám. Upozornění: Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Patentově chráněno Úvod Blahopřejeme k zakoupení klešťového měřiče True RMS Extech EX623. Tento měřič umožňuje provádět

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál Přehled Tento uživatelský manuál obsahuje potřebné informace týkající se bezpečnosti. Přečtěte si jej, prosím, a dávejte pozor na relevantní

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991 Digitální multimetr PROTEC.class PMMM císlo výrobku: 05102991 Návod k obsluze Obsah: 1. Bezpečnostní informace Úvod Používání Péče o přístroj 2. Popis tlačítek a zdířek 3. Všeobecné údaje 4. Popis používání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

HC-UT58D. Univerzální měřící přístroj

HC-UT58D. Univerzální měřící přístroj HC-UT58D Univerzální měřící přístroj! Upozornění Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, pročtěte před použitím přístroje pozorně "Bezpečnostní informace" a "Pravidla bezpečného používání". Digitální

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T 4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR True RMS Model : DM-9027T Symboly Výstraha : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : * Nepřetěžujte vstupní napětí! * Odstraňte testovací vodiče před otevřením

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí Digitální multimetr VC265 Obj. č.: 12 45 22 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC265. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Multimetr MS8211 R136A

Multimetr MS8211 R136A Multimetr MS8211 R136A Návod k použití Obsah Sdělení... 3 Přehled...1 Bezpečnostní pokyny...2 Použité symboly 3 Popis přístroje... 4 Měření... 5 Ruční a automatický rozsah... 5 Ruční a automatické vypnutí....

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Návod k použití AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Miniaturní klešťový multimetr Návod k použití Čeština 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Všechna práva

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem

Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem GM electronic s.r.o. Metex 3890 D 1/1 Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem Obr. originální návod str. 2 1. LCD displej (3 % místa, max. 3999) 2. Tlačítko

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H MASTECH Digitální multimetr MAS8222H Uživatelská příručka ÚVOD Digitální milimetr MASTECH MAS8222H je přenosný digitální měřící přístroj umožňující měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření

Více

UT202. Návod k obsluze

UT202. Návod k obsluze UT202 Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/01 Digitální multimetry VC 820 a VC 840 Obj. č.: 12 11 11, 12 11 12 Obsah Strana ÚVOD... 3 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ VC 820, VC 840:... 3 OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE... 4 POPIS OVLÁDACÍCH

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 14 66 Tento měřící přístroj byl speciálně vyvinut pro provádění různých měření v motorových vozidlech. Vedle standardních funkcí měření můžete tento přístroj použít

Více

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku,

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku, Digitální multimetr AT-200 Obj. č.: 12 15 02 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití... 3 Ovládací prvky měřícího přístroje... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Krátký popis funkcí měřícího přístroje... 6 Rozsah

Více

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz HC-6504/6506 Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz 1. Úvod Děkujeme, že jste zakoupil tento osciloskop. Aby vám dlouho sloužil ke spokojenosti, prostudujte před prvním použitím pečlivě tento návod. Po prostudování

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Autoranging True RMS Multimetr TM-87 / TM-88

Autoranging True RMS Multimetr TM-87 / TM-88 Autoranging True RMS Multimetr s automatickým rozsahem a měřením skutečné efektivní hodnoty TM-87 / TM-88 Návod k obsluze Překlad originálního návodu HB2TM8700001 Obsah: 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POSTUPY...

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

UT58C. Návod k obsluze

UT58C. Návod k obsluze UT58C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

UT61E. Návod k obsluze

UT61E. Návod k obsluze UT61E Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz LCR MULTIMETR Model : LCR-9184 Nákup tohoto LCR multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

Souhrnné informace 3 Vybalení přístroje a kontrola obsahu 4 Informace o bezpečnosti 5 Pravidla bezpečnosti obsluhy 6 Pravidla bezpečnosti při

Souhrnné informace 3 Vybalení přístroje a kontrola obsahu 4 Informace o bezpečnosti 5 Pravidla bezpečnosti obsluhy 6 Pravidla bezpečnosti při MODEL UT-105 Obsah Strana Souhrnné informace 3 Vybalení přístroje a kontrola obsahu 4 Informace o bezpečnosti 5 Pravidla bezpečnosti obsluhy 6 Pravidla bezpečnosti při opravách automobilů 8 Mezinárodní

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

UT60B. Návod k obsluze

UT60B. Návod k obsluze UT60B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

F-KV-8038. Výkonový stmívač (1kW/230V)

F-KV-8038. Výkonový stmívač (1kW/230V) F-KV-8038 Výkonový stmívač (1kW/230V) Vlastnosti: Kvalitní mikroprocesorový výkonový stmívač, vhodný pro žárovky, síťové halogenové osvětlení a nízkonapěťové halogenové osvětlení v kombinaci s konvenčním

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více