NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou například baterie nebo pojistky. Pokud bylo poškození zapříčiněno nesprávným používáním nebo abnormálními provozními podmínkami přístroje, pak bude oprava účtována v běžných cenách. 2. Bezpečnostní informace Digitální multimetr FKEM420A byl zkonstruován podle IEC-61010, která se týká elektronických měřících přístrojů v kategorii měření (CAT II 600V). POZOR! Aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění, řiďte se, prosím, těmito pokyny: A) Nepoužívejte multimetr v případě, že je poškozen. Před jeho použitím zkontrolujte jeho stav. Dbejte zvlášť na to, aby izolace v okolí konektorů byla v pořádku. B) Proveďte zkoušku funkčnosti izolace kabelů a dbejte zvlášť na to, aby z izolace nevyčnívaly žádné kovové vodiče. Proveďte zkoušku a ujistěte, se že není nikde přerušena. Poškozené vodiče před použitím nahraďte. C) Nepoužívejte multimetr, pokud pracuje nezvyklým způsobem. Případnou závadou může být zhoršena bezpečnost. Pokud máte jakékoli pochybnosti, dejte multimetr do servisu. D) Nepoužívejte multimetr v blízkosti plynu, u něhož hrozí riziko výbuchu. Nepoužívejte ho ani v páře nebo v prašném prostředí. E) Nepoužívejte větší než předepsané napětí, které je uvedeno na multimetru. F) Před použitím ověřte správnost měření přístroje pokusem na známém napětí. G) Při měření proudu před připojením přístroje k obvodu vypněte v obvodu elektřinu. Pamatujte, že měřící přístroj musíte do obvodu zapojovat sériově. H) Pokud je přístroj opravován v servisu, měly by být používány pouze specifické součástky. I) Dbejte zvýšené opatrnost, pokud pracujete s napětím nad 30V AC (střídavého) rms nebo nad 42V nebo 60V DC (stejnosměrného napětí). Takové napětí může způsobit elektrický šok. J) Pokud používáte sondy, držte je v ruce tak, aby prsty spočívaly za opěrkami prstů sond. K) Před otevřením prostoru pro baterie nebo pouzdra vždy odpojte testovací. L) Měřící přístroj nikdy nepoužívejte, když je otevřen prostor pro baterie nebo pouzdro přístroje. M) V důsledku nepřesného měření a chybných údajů, které mohou vzniknout v důsledku vybití baterie, může dojít k elektrickému šoku nebo ke zranění osob. Vyměňujte proto baterie jakmile se objeví indikátor nízkého stavu baterie. N) Aby nedošlo k elektrickému šoku, nedotýkejte se rukou ani kůží žádné části, které je pod napětím. O) CATII kategorie měření II je určena pro měření prováděná na obvodech přímo připojených k instalaci nízkého napětí (Příkladem mohou být třeba měření domácích spotřebičů, přenosných nástrojů a podobného vybavení). Nepoužívejte měřící přístroj pro měření v kategoriích III a IV.

2 3. Varování Aby nedošlo k případnému poškození měřícího přístroje nebo testovaného zařízení, řiďte se těmito pokyny: A) Než začnete testovat odpor, diody, teplotu vypněte elektrický obvod a vybijte všechny kondenzátory. B) Pro vaše měření používejte náležité zásuvky, svorky a rozsah měření. C) Před měřením napětí přezkoušejte pojistky přístroje a před připojením měřícího přístroje k obvodu vypněte proud. D) Předtím, než začnete otáčet přepínačem rozsahu, odejměte měřící kabely nebo svorky. E) Dříve, než vložíte tranzistor do adaptéru, se vždy ujistěte, že všechny zkušební kabely byly od měřícího přístroje odpojeny. F) Před otevřením prostoru pro baterie nebo pouzdra přístroje odpojte měřící kabely z přístroje. 4. Údržba Měřící přístroj chraňte před ohněm. Pokud vyměňujete pojistky, používejte pouze pojistky s předepsanými hodnotami napětí a proudu: F250 ma 250 V. Čištění přístroje provádějte suchým hadříkem, nebo šetrně jemným saponátem. Nepoužívejte rozpouštědla, drátěnku nebo jiné nástroje, které by způsobily poškrábání výrobku. 5. Obecný popis výrobku Tento multifunkční digitální multimetr je kompaktní měřící přístroj, který slouží k měření hodnot napětí stejnosměrného (DC) a střídavého (AC) proudu a stejnosměrného proudu (DC), odporu, teploty, diod, tranzistoru a baterie. Má funkce indikace polarity, podržení datových hodnot na displeji, podržení maximálních hodnot na displeji, indikace překročení měřených hodnot a automatické vypínání. Obsluha tohoto přístroje je jednoduchá. 6. Návod k použití 1. LCD displej s velkými číslicemi. Maximální zobrazovaná hodnota je Tlačítko RANGE (ROZSAH). Pokud měříte proud, napětí nebo odpor, měřící přístroj bude přednastaven do modu automatického rozsahu. Na displeji bude zobrazeno hlášení AUTO Pro vstup a opuštění modu manuálního nastavení rozsahu stiskněte tlačítko RANGE a symbol AUTO zmizí z displeje. Každé další stisknutí tlačítka RANGE pak zvyšuje rozsah. Je-li dosaženo nejvyšší hodnoty rozsahu, při dalším stisknutí tlačítka RANGE pak přeskočíte opět k nejnižší hodnotě.pro opuštění modu manuálního nastavování rozsahu stiskněte tlačítko RANGE a podržte ho asi po dobu dvou sekund. Měřící přístroj se pak vrátí do modu automatického nastavení rozsahu a na displeji se opět objeví symbol AUTO. 3. Tlačítko FUNC. Pokud měříte hodnotu proudu, pak stiskem tohoto tlačítka budete přepínat mezi funkcí měření stejnosměrného (DC) a střídavého (AC) proudu. Jestliže budete měřit teplotu, stiskem tohoto tlačítka budete přepínat mezi o F a o C. Jestliže měříte diodu stiskem tohoto tlačítka budete přepínat právě mezi funkcemi měření diody a funkcí měření průchodnosti obvodů. 4. Vypínač. Může být použit k zapínání a vypínání měřícího přístroje. 5. Přepínač Funkce/Rozsah Tento ovládací prvek může být použit k výběru požadované funkce a rozsahu. 6. Zdířka 10A Zdířka pro červený měřící kabel - měření proudu (200mA~10A). 7. Zdířka COM Zdířka pro černý měřící kabel. 8. Zdířka INPUT (Vstup). Zdířka pro červený měřící kabel pro všechna měření s výjimkou měření proudu (>200mA). 9. Tlačítko *. Tímto tlačítkem buď zapnete nebo vypnete podsvícení. Pokud tak chcete učinit, podržte toto tlačítko po dobu dvou sekund. Světlo se vypíná automaticky po 15 sekundách. 10. Tlačítko 2

3 Po stisknutí tohoto tlačítka, se uloží aktuální hodnoty na LCD displeji. Mód HOLD opustíte, když toto tlačítko stisknete znovu. Indikátor z displeje zmizí. 11. Tlačítko Jestliže chcete na displeji uložit maximální hodnoty, stiskněte toto tlačítko. Na displeji se objeví. Měřící přístroj bude uchovávat maximální hodnotu všech měření, která byla provedena od doby, kdy bylo tlačítko stisknuto naposledy. Pro opuštění modu ukládání maximální měřené hodnoty stiskněte tlačítko znovu. Z displeje rovněž zmizí příslušný indikátor. Při některých rozsazích není funkce ukládání maximální naměřené hodnoty možná. 8. Základní technické údaje Displej Indikátor překročení Baterie Indikace polarity Indikace vybitých baterií Provozní teplota Teplota pro uložení přístroje Rozměry přístroje Hmotnost LCD, číselná hodnota až 1999, aktualizuje se jednou za 2-3 sekundy Na LCD displeji se objeví OL 3x baterie 1.5V AAA zobrazuje se automaticky. Na displeji se objeví ikona 0 C až 40 C, <75% relativní vlhkosti -10 C až 50 C, <85% relativní vlhkosti 185 x 75 x 35 milimetrů Asi 200 gramů (včetně baterií) 9. Technické údaje Přesnost přístroje je garantována po dobu jednoho roku od kalibrace a při teplotě od 18 C do 28 C, při relativní vlhkosti <75%. Údaje o přesnosti mají tuto formu: ±(% [hodnoty měření]+[číslo poslední platné číslice] Měření stejnosměrného (DC) napětí 200mV 0,1mV 2V 0,001V 20V 0,01V 200V 0,1V Vstupní odpor: 10MΩ Ochrana proti přetížení: 600V DC/AC rms (rozsah 200 mv : 250 DC/AC rms) Maximální vstupní napětí: 600 V stejnosměrného proudu. ± (0,8%+5) 600V 1V ± (1%+5) Měření střídavého (AC) napětí 2V 0,001V 20V 0,01V 200V 0,1V Vstupní odpor: 10MΩ Rozsah frekvence: 40 Hz ~ 400Hz Ochrana proti přetížení: 600V DC/AC rms Odezva: Průměrná, kalibrováno v rms sinusové vlny. Maximální vstupní napětí: 600 V stejnosměrného proudu. ± (1,0%+5) 600V 1V ± (1,2%+5) 3

4 Měření stejnosměrného (DC) proudu 200μA 2000μA 20mA 200mA 0,1μA 1μA 0,01mA 0,1mA 2A 0,001A Ochrana proti přetížení: μa a ma rozsahy: F250mA 250V pojistka 2A a 10A rozsahy: bez pojistek Maximální vstupní proud: Zdířka INPUT : 200mA Zdířka 10A : 10A (Pro měření nad 5 A: trvání měření<15 sekund interval >15 minut) Úbytek napětí: rozsahy 200μA, 20mA a 2A: 20mV rozsahy 2000μA, 200mA a 10A: 200mV Měření střídavého (AC) proudu ± (1,2%+5) 10A 0,01A ± (2,0%+10) 200μA 2000μA 20mA 200mA 0,1μA 1μA 0,01mA 0,1mA 2A 0,001A Ochrana proti přetížení: μa a ma rozsahy: F250mA 250V pojistka 2A a 10A rozsahy: bez pojistek Maximální vstupní proud: Zdířka INPUT : 200mA Zdířka 10A : 10A (Pro měření nad 5 Ampér: trvání měření<15 sekund interval >15 minut) Úbytek napětí: rozsahy 200μA, 20mA a 2A: 20mV rozsahy 2000μA, 200mA a 10A: 200mV Rozsah frekvence: 40 Hz ~ 400Hz Odezva: Průměrná, kalibrováno v rms sinusové vlny. ± (1,5%+5) 10A 0,01A ± (3,0%+10) Měření odporu 200Ω 0,1Ω ± (1,2%+5) 2kΩ 0,001kΩ 20kΩ 0,01kΩ ± (1%+5) 200kΩ 0,1kΩ 2MΩ 0,001MΩ ± (1,2%+5) 20MΩ 0,01MΩ ± (1,5%+5) 4

5 Napětí otevřeného obvodu: asi 0,25 V Ochrana proti přetížení: 250 DC/AC rms Měření teploty 1 C -20 C ~ 0 C ± (5%+4) -20 C ~ 1000 C 1 C 0 C ~ 400 C ± (1%+3) 1 C 400 C ~1000 C ± (2%+3) 1 F -0 F ~50 F ± (5%+4) -0 F ~ 1800 F 1 F 50 F ~ 750 F ± (1%+3) 1 F 750 F ~1800 F ± (2%+3) Ochrana proti přetížení: 250 DC/AC rms Měření baterie Ochrana proti přetížení: F250mA 250V pojistky Zkušební napětí: rozsah 1,5V: asi 50mA rozsah 3V: asi 30mA rozsah 9V: asi 12mA hfe zkouška tranzistoru 1,5V 0,01V Přibližné napětí baterie je znázorněno na LCD displeji 3V 0,01V Přibližné napětí baterie je znázorněno na LCD displeji 9V 0,01V Přibližné napětí baterie je znázorněno na LCD displeji Rozsah hfe Zkušební proud Zkušební napětí PNP a NPN 0 ~ 1000 Ib ~~2μA VCE~~1V Zkouška dioda a akustická kontrola průchodnosti obvodů Ochrana proti přetížení: 250 DC/AC rms Pro zkoušku průchodnosti vodičů: Pokud je hodnota odporu mezi 30 Ohmy a 100 Ohmy, bzučák se může rozezvučet, ale také nemusí. Pokud je odpor větší než 100 Ohmů, bzučák nebude bzučet. 10. Provozní pokyny Měření napětí 1. Připojte černý kabel do zdířky COM a červený kabel do zdířky INPUT. 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy nebo do polohy. Pomocí tlačítka RANGE vyberte mód automatického nastavení rozsahu nebo manuálního nastavení rozsahu. 3. Pokud pracujete v modu manuálního nastavení rozsahu a velikost měřeného napětí vám není známa předem, vyberte nejvyšší rozsah. 4. Připojte měřící kabely ke zdroji, který má být měřen. 5. Přečtěte si hodnoty na displeji. U měření stejnosměrného (DC) napětí se na displeji objeví také údaj o polaritě červeného kabelu. 5

6 Poznámka: 1. Při malém rozsahu může měřící přístroj vykazovat nestabilní naměřené údaje, pokud měřící kabely nejsou připojeny k měřenému zařízení. To je normální a nijak to neovlivní měření. 2. Pokud v modu manuálního nastavení rozsahu ukazuje měřící přístroj symbol OL, který signalizuje překročení, musíte zvolit vyšší rozsah měření. 3. Abyste zabránili poškození měřícího přístroje, neměřte nikdy napětí které přesahuje 600V DC (stejnosměrné napětí) nebo 600V AC (střídavé napětí). Měření proudu 1. Připojte černý kabel do zdířky COM. Pokud má být měřený proud menší než 200mA, připojte červený kabel do zdířky INPUT. Pokud se hodnota proudu pohybuje v rozmezí mezi 200mA a 10A, připojte místo toho červený kabel do zdířky 10A. 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy μa, ma nebo A. Pokud pracujete v modu manuálního nastavení rozsahu a velikost měřeného proudu vám není znám předem, vyberte nejvyšší rozsah a postupně ho snižujte stupeň po stupni, dokud nedosáhnete optimálního rozlišení. 3. Tlačítkem FUNC vyberte buď měření stejnosměrného proudu (DC) nebo střídavého proudu (AC) 4. Pomocí tlačítka RANGE vyberte mód automatického nastavení rozsahu nebo manuálního nastavení rozsahu. Pokud pracujete v modu manuálního nastavení rozsahu a velikost měřeného napětí vám není známa předem, vyberte nejvyšší rozsah. 5. Připojte měřící kabely do série s měřeným obvodem. 6. Přečtěte si hodnoty na displeji. U měření stejnosměrného (DC) napětí se na displeji objeví také údaj o polaritě červeného kabelu. Poznámka: 1. Pokud v modu manuálního nastavení rozsahu ukazuje měřící přístroj symbol OL, který signalizuje překročení, musíte zvolit vyšší rozsah měření. Měření odporu 1. Připojte černý kabel do zdířky COM a červený kabel do zdířky INPUT. (Poznámka: Polarita červeného kabelu je kladná (+)). 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy Ω. 3. Pomocí tlačítka RANGE vyberte mód automatického (AUTO) nastavení rozsahu nebo manuálního nastavení rozsahu. Pokud ukazuje měřící přístroj symbol OL, který signalizuje překročení, musíte zvolit vyšší rozsah měření. 4. Připojte zkoušecí kabely k odporu. 5. Přečtěte si údaje na displeji. Poznámka: 1. Měření odporu, který je větší než 1MΩ, může vyžadovat několik sekund, než se naměřené údaje stabilizují. U měření velkého odporu je to běžné. 2. Pokud vstup není připojen, tj. není připojen k otevřenému obvodu, objeví se symbol OL indikující překročení. 3. Dříve než začnete měřit zapnutý obvod, ujistěte se, že obvod není pod napětím a že všechny kondenzátory jsou úplně vybité. Akustická kontrola průchodnosti obvodů 1. Připojte černý kabel do zdířky COM a červený kabel do zdířky INPUT (Poznámka: polarita červeného kabelu je kladná (+)). 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy. 3. Pomocí tlačítka FUNC vyberte příslušný mód měření. Objeví se indikátor. 4. Připojte měřící kabely k obvodu. 5. Pokud je odpor obvodu nižší než 30 Ohmů, rozezní se bzučák přístroje. 6

7 Měření diody 1. Připojte černý kabel do zdířky COM a červený kabel do zdířky INPUT (Poznámka: polarita červeného kabelu je kladná (+)). 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy. 3. Stiskněte tlačítko FUNC a s jeho pomocí nastavte mód měření diody. Jako indikátor se objeví symbol. 4. Připojte červený kabel k anodě diody a černý kabel k její katodě. 5. Měřící přístroje zobrazí naměřenou hodnotu propustného napětí diody. Pokud jsou kabely připojeny obráceně, na displeji se objeví hlášení OL. Zkouška tranzistoru 1. Nastavte přepínač rozsahu do polohy hfe. 2. Podle obrázku 2 připojte adaptér do zdířky COM a do zdířky INPUT. Dbejte na to, abyste připojení neobrátili. 3. Určete, jestli se jedná o NPN nebo PNP tranzistor a lokalizujte emitor, báze a kolektoru. Vložte tranzistor, který má být testován, do patřičných zásuvek adaptéru pro zkoušení tranzistoru. 4. Na LCD displeji se objeví údaj o přibližné hodnotě. Obrázek 2: Zásuvka pro test tranzistoru Měření teploty 1. Přepínač rozsahu nastavte do polohy Temp. 2. Pomocí tlačítka Func vyberte mód měření teploty ve C nebo ve F. Na displeji se jako indikátor objeví buď symbol C nebo symbol F. 3. Černou přípojku (neboli - ) termočlánku typu K zapojte do zdířky COM a červenou přípojku (čili + ) připojte do zdířky INPUT. 4. Opatrně přiložte konec termočlánku k předmětu, jehož teplotu budete měřit. 5. Chvíli počkejte a pak si přečtěte údaj na displeji. Zkouška baterií 1. Připojte černý kabel do zdířky COM a červený kabel do zdířky INPUT (Poznámka: polarita červeného kabelu je kladná (+)). 2. Podle různých typů baterií (1.5V, 3V, 9V), které mají být testovány, nastavte přepínač rozsahu na požadovaný rozsah baterií (BATT). 3. Připojte měřící kabely k bateriím, které mají být testovány. 4. Přečtěte si údaje na displeji. Objeví se indikace polarity červeného kabelu. Automatické vypínání Pokud s měřícím přístrojem asi 15 minut nepracujete, automaticky se vypne. Přístroj zapnete tak, že otočíte přepínačem rozsahu, nebo stisknete nějaké tlačítko. Pokud po tomto automatickém vypnutí měřícího přístroje stisknete tlačítko deaktivována. 11. Výměna baterií, bude funkce automatického vypínání Když se na displeji objeví symbol, indikuje, že je nutné vyměnit baterie. Při vyměňování použijte náležitý šroubováček, s nímž jemně vyšroubujete otočné zajištění prostoru pro baterie otočením o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Vyjměte kryt baterií, vyměňte vybité baterie za nové baterie téhož typu (AAA). Kryt baterií opět přiložte a jemně otočte zajištěním ve směru hodinových ručiček o 90 stupňů a tak kryt opět zavřete. Poznámka: 7

8 Použití nepřiměřené síly při této činnosti můžete poškodit toto otočné zajištění. Nepoužívejte šroubovák, který není dostatečně velký. 12. Výměna pojistek Pojistky vyžadují výměnu velmi zřídka. Tento měřící přístroj používá pojistky F 250mA 250V. Pojistky vyměníte tak, že otevřete kryt pro baterie, vyměníte poškozené pojistky za nové pojistky s příslušnými parametry. Přiklopte kryt na baterie a znovu jej zajistěte. Upozornění! Před otevřením přístroje odpojte měřící hroty od měřeného obvodu! Pojistku nahraďte vždy stejným typem: F 250mA 250V 13. Rozsah dodávky Návod k použití Měřící kabely Termočlánek typu K Adaptér 1 ks. 1 pár 1 ks. 1 ks. LIKVIDACE VÝROBKU FKEM420A Vážený zákazníku, pokud se někdy v budoucnu rozhodnete tento výrobek vyhazovat, pak, prosím, mějte na paměti, že mnoho z jeho částí je vyrobeno z materiálů, které mohou být recyklovány. Nevyhazujte proto, prosím výrobek do běžného odpadu, ale přenechte ho k recyklaci v zařízení, které je k tomu ve vašem regionu určeno. Tento návod k použití je publikace firmy FK technics spol. s r.o. Návod odpovídá technickému stavu při tisku. Změny vyhrazeny! 6/2007 Sajvera/Koliandr 8

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. ÚVOD B. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY C. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY D. VLASTNOSTI E. TECHNICKÁ DATA F. OVLÁDACÍ PANEL G. JAK PROVÁDĚT MĚŘENÍ A.

Více

Digitální multimetr FK8250

Digitální multimetr FK8250 Návod k použití CZ Digitální multimetr FK8250 7120274 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H MASTECH Digitální multimetr MAS8222H Uživatelská příručka ÚVOD Digitální milimetr MASTECH MAS8222H je přenosný digitální měřící přístroj umožňující měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

Digitální multimetr RC EM890N

Digitální multimetr RC EM890N Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM890N Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Multimetr MS8211 R136A

Multimetr MS8211 R136A Multimetr MS8211 R136A Návod k použití Obsah Sdělení... 3 Přehled...1 Bezpečnostní pokyny...2 Použité symboly 3 Popis přístroje... 4 Měření... 5 Ruční a automatický rozsah... 5 Ruční a automatické vypnutí....

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál Úvod Varování: abyste zabránili elektrickému šoku nebo zranění, přečtěte si následující bezpečnostní informace a varování a upozornění

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

Digitální klešťový multimetr FK3266F

Digitální klešťový multimetr FK3266F Návod k použití CZ Digitální klešťový multimetr FK3266F 7120315-01 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a

Více

AX Uživatelská příručka

AX Uživatelská příručka 1. AX - 102 - Uživatelská příručka 2. ÚVOD Blahopřejeme vám ke koupi digitálního multimetru AX-102 s ručním nebo automatickým přepínáním rozsahů. Tento měřič byl navržen jako velmi stabilní, velmi spolehlivý

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více

Digitální multimetr EM3680 / EM3681

Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

Digitální multimetr EM3685 / EM3686

Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D 0 Popis Tento měřící přístroj je stabilní měřící pomůcka vybavená 26mm displejem LCD. Přístroj je napájen z baterie. Je určen především k měření

Více

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Květen 2011, verze 1.0 GS Instruments Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou měnit bez přechozího upozornění. Varování. Před použitím

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace Axiomet AX-582B 1. Bezpečnostní pokyny Přístroj splňuje požadavky normy IEC1010 (bezpečnostní standard publikovaný Mezinárodní elektrotechnickou komisí) týkající se konstrukce. Než přistoupíte k používání

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 Obsah Bezpečnostní informace Upozornění Záruka Příslušenství Úvod Přední panel Displej Zprávy na displeji Tlačítka Otočný přepínač Vstupní zdířka Popis Funkcí Možnosti

Více

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231 Údržba Před otevřením přístroje odpojte měřicí šňůry a všechny vstupní signály, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Nedovolte, aby se do přístroje dostala voda! Pokud přístroj

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

UT58C. Návod k obsluze

UT58C. Návod k obsluze UT58C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH Vážení zákazníci, R129A - Multimetr MS8269 MASTECH děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu

Více

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr Multimetr MT-1210 Bezpečnostní informace Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod. Pracujte s přístrojem podle platné České státní normy. Měřící přístroj je ve shodě s normou IEC1010 týkající

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

4.10 Měření tranzistoru Měření zesílení v rozsahu: Parametry měření: Proud bází: 10uA Napětí Uce: 2,8V. 5 Údržba

4.10 Měření tranzistoru Měření zesílení v rozsahu: Parametry měření: Proud bází: 10uA Napětí Uce: 2,8V. 5 Údržba 4.10 Měření tranzistoru Měření zesílení v rozsahu: 0-1000 Parametry měření: Proud bází: 10uA Napětí Uce: 2,8V 5 Údržba 5.1 Výměna baterií Je-li na displeji zobrazen symbol baterie. Jedná se o indikaci

Více

ProfiScale MULTI Multimetr

ProfiScale MULTI Multimetr 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimetr cz Návod k obsluze BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Úvod Zjistěte, kterými elektrickými zařízeními ještě protéká elektrický

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č Bezpečnostní opatření: 1.1 Všeobecně - 1 -

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č Bezpečnostní opatření: 1.1 Všeobecně - 1 - NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 712 01 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

UT 33B/C/D. Souhrn: Kontrola kompletnosti:

UT 33B/C/D. Souhrn: Kontrola kompletnosti: UT 33B/C/D Souhrn: Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám. Upozornění: Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr EM3252

Digitální multimetr EM3252 Digitální multimetr EM3252 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

UT39B. Návod k obsluze

UT39B. Návod k obsluze UT39B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 TEMP DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 C Návod k obsluze 1. OBECNÉ POKYNY Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

Záruční podmínky Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC.

Záruční podmínky  Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC. Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : Roman Lyčka Hladnovská 73/728 712 00 Ostrava Muglinov Tel.: 604 691 682 e-mail : rlycka@volny.cz www : http://www.eshop-rychle.cz/romi MASTECH Digitální

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

UT61E. Návod k obsluze

UT61E. Návod k obsluze UT61E Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie 3. Vypněte měřicí přístroj (do polohy OFF), když jej zrovna nepoužíváte; pokud jej nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte také baterii. 4. Neskladujte měřicí přístroj na místě s vlhkostí, vysokou teplotou,

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento měřící přístroj byl navržen a otestován v souladu s normou

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Bezpečnostní symboly Nebezpečné napětí. Uzemnění (GND) Dvojitá izolace. Uživatel musí nahlédnout do manuálu. Slabá baterie

Bezpečnostní symboly Nebezpečné napětí. Uzemnění (GND) Dvojitá izolace. Uživatel musí nahlédnout do manuálu. Slabá baterie MT-5211 Digitální multimetr RLC Uživatelský manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 28 mm vysoký LCD pro snadné čtení hodnot. Podsvícený displej a ochrana před

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. : Vážení zákazníci,

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. : Vážení zákazníci, NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. : 712 02 70 Tento návod k použití je publikace firmy FK technics. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! JFK/12/2009 12 Vážení zákazníci, Děkujeme

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

MASTECH Digitální multimetr MS s.r.o. Kosmova 11, Ostrava Přívoz Tel.: Fax :

MASTECH Digitální multimetr MS s.r.o. Kosmova 11, Ostrava Přívoz Tel.: Fax : s.r.o. Kosmova 11, 702 00 Ostrava Přívoz Tel.: 596 136 917 Fax : 596 136 919 e-mail : hadex@hadex.cz M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8209 Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8209

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru 2000 A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : CM-9930 Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8229

MASTECH Digitální multimetr MS 8229 Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : Kosmova 11, 702 00 Ostrava Přívoz Tel.: 596 136 917 Fax : 596 136 919 www.hadex.cz e-mail : hadex@hadex.cz s.r.o. MASTECH Digitální multimetr MS 8229

Více

Digitální multimetr FK17B

Digitální multimetr FK17B Návod k použití CZ Digitální multimetr FK17B 7120078 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Teploměr MS6501 R242C

Teploměr MS6501 R242C Teploměr MS6501 R242C Návod k použití Obsah 1. Přehled... 3 2. Popis teploměru... 3 3. Použití... 4 4. Specifikace... 5 5. Přesnost... 6 5.1 C...6 5.2 F...6 6. Údržba... 6 7. Výměna baterie... 7 1 Symbol

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

UT60B. Návod k obsluze

UT60B. Návod k obsluze UT60B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E

Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E obsahuje: Digitální Multimetr MT-1230N 1. Úvod Tento přístroj je ruční, kompaktní, baterií napájený 3 a 3/4 číselný digitální multimetr pro měření DC a AC napětí, DC a AC proudu,

Více

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS FLUKE Multimetry 110, 111&112 s True RMS Modely multimetrů řady 110, 111 a 112 společnosti FLUKE představují bateriemi napájené digitální multimetry s maximální počtem 6.000 číslic a elektronickým ukazatelem.

Více

M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8209

M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8209 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8209 Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8209 je přenosný měřící přístroj pro servisní účely, který umožňuje měření stejnosměrného a střídavého napětí

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více