OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE"

Transkript

1 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie metodika Eurostat SHARES Oddělení analýz a datové podpory koncepcí prosinec 2018

2 Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková, Ph.D. oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku Praha Tel.: Tel.: Elektronická verze zprávy: Energetika Statistika Obnovitelné zdroje energie Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

3 1. Úvod Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) zaměřenou na podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie. Podíl hrubé konečné spotřeby energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR činil v roce 2017 podle mezinárodní metodiky výpočtu EUROSTAT SHARES 14,8 %. Na spotřebě elektřiny se OZE podílely 14 %, na spotřebě v dopravě 7 % a na konečné spotřebě při vytápění 20 %. Zpráva je doplněna o přehledy vývoje v ostatních zemích Evropské unie v období mezi lety a nabízí tak celkové srovnání i porovnání v jednotlivých oblastech spotřeby. 2. Metodika Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou v podmínkách ČR nefosilní přírodní zdroje energie, tj. energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy a bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Podíl hrubé konečné spotřeby energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR je počítán na základě metodiky Eurostat SHARES ( Nejedná se o prostý podíl reálné hodnoty OZE k celkové konečné spotřebě, který by bylo možno stanovit přímo z energetické bilance. Do modulu SHARES vstupují data z 6 ročních dotazníků (Coal; Oil; Natural Gas; Electricity and Heat; Renewables and Wastes; Nuclear), které jsou připravovány ve spolupráci MPO s Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Výpočet hrubé konečné spotřeby energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR byl proveden na základě dat zaslaných do Eurostatu dne 30. listopadu Specifika výpočtu podílu hrubé konečné spotřeby energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě (zjednodušeno) Hrubá konečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů se vypočte jako součet: a) hrubé konečné spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů; b) hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení a c) konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy. Hrubá konečná spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů (a) odpovídá množství elektřiny vyrobené z OZE (bez přečerpávacích elektráren), přičemž elektřina vyrobená z vodní a větrné energie se zohlední v souladu s normalizačními pravidly. Normalizace v případě vodních elektráren je počítána jako 15letý průměr ročního využití násobený celkovým instalovaným výkonem ve sledovaném roce. V případě větrných elektráren je normalizace analogicky počítána jako 5letý průměr ročního využití násobený průměrem instalovaných výkonů za poslední dva roky. Tato normalizační pravidla tedy de facto předpokládají určitou pravidelnou oscilaci výroby okolo dlouhodobého průměrného využití. Při výpočtu podílu hrubé konečné spotřeby elektřiny z OZE se do jmenovatele dosadí hrubá výroba elektřiny ponížená o saldo dovozu a vývozu a o spotřebu na přečerpání (hrubá konečná spotřeba elektřiny). Nejedná se tedy o konečnou spotřebu elektřiny podle metodiky energetické bilance, kde se ještě odečítají spotřeby energetického a transformačního sektoru. Hrubá konečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení (b) - vypočte se jako součet množství energie pro dálkové vytápění a chlazení vyrobené z obnovitelných zdrojů a spotřeby další Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

4 energie z obnovitelných zdrojů v průmyslu, domácnostech, službách, zemědělství, lesnictví a rybolovu pro účely vytápění, chlazení a zpracování. Dále se zohlední energie okolního prostředí a geotermální energie využitá pro vytápění a chlazení prostřednictvím tepelných čerpadel a soustav dálkového chlazení. Tepelná energie vyrobená energeticky pasivními systémy, v nichž se nižší spotřeby energie dosahuje pasivně prostřednictvím konstrukce budov nebo teplem vyrobeným z energie z neobnovitelných zdrojů, se nezohledňuje. Do tohoto výpočtu tedy vstupuje na straně čitatele hrubá výroba tepla z OZE (k prodeji včetně vlastní spotřeby tepla v energetickém sektoru) ve smyslu metodiky energetické bilance a reálná konečná spotřeba energie z OZE, také v souladu s energetickou bilancí. Na straně jmenovatele je výpočet celkové hrubé konečné spotřeby proveden analogicky. Hrubá konečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy (c) - vypočítá se jako součet veškerých biopaliv, paliv z biomasy a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaných a spotřebovaných v odvětví dopravy. Kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaná v odvětví dopravy, vyrobená z elektřiny z obnovitelných zdrojů, se však započítávají pouze při výpočtu množství elektřiny vyrobené v členském státě z obnovitelných zdrojů (např. vodík vyrobený z elektřiny z OZE). Energie z OZE je započítávána pouze jednou tedy poměrná část tuzemské spotřeby elektřiny z OZE je započítávána v dopravě a nikoliv v hrubé konečné spotřebě elektřiny. K výpočtu jsou dále používány multiplikátory, jejichž použití pro případ silniční dopravy je zdůvodněno takto: jelikož není možné do statistik započítat prostřednictvím speciálního měření (například dobíjení doma) veškerou elektřinu dodanou pro silniční vozidla, měly by být pro zajištění řádného započítání pozitivních dopadů elektrifikované dopravy založené na energii z obnovitelných zdrojů použity multiplikační koeficienty. Podíl energie z obnovitelných zdrojů se rovná procentně vyjádřenému podílu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a hrubé konečné spotřeby energie ze všech zdrojů (součet výše uvedených jmenovatelů upravený o množství energie spotřebované v letecké dopravě). Celková hrubá konečná spotřeba (jmenovatel) v modulu SHARES tedy neodpovídá konečné spotřebě v souhrnné energetické bilanci o rozdíl mezi celkovou spotřebou elektřiny (SHARES) a konečnou spotřebou elektřiny (SEB), analogicky v oblasti vytápění a chlazení, a dále o rozdíly při odlišném metodickém postupu jejího výpočtu (transformace energetických plynů; záměna průměrných výhřevností za výhřevnosti skutečné u SEB aj.). Oproti Souhrnné energetické bilanci (v nové metodice Eurostatu 2018/2019) jsou v modulu SHARES použity rozdílné absolutní hodnoty (hrubých) konečných spotřeb. Tento rozdíl bohužel znesnadňuje orientaci v této otázce nejen pro širší odbornou veřejnost, ale značně komplikuje i modelování budoucího vývoje energetické bilance a jednotlivých závazků ČR vůči Evropské unii. Podíly hrubé konečné spotřeby energie z OZE se mohou meziročně změnit z důvodu retrospektivní úpravy energetické bilance, kdy jsou upřesňována data o celkové konečné spotřebě. V letošním roce však tyto změny byly minimální a to v řádu setin procenta celkového podílu. Podíl hrubé konečné spotřeby energie z OZE SHARES ,48% 10,91% 12,77% 13,85% 15,00% 15,00% 14,91% SHARES ,52% 10,95% 12,83% 13,89% 15,03% 15,02% 14,87% 14,76% 3. Závazky ČR a jejich plnění Česká republika je na základě revidované směrnice o podpoře využívání OZE (2009/28/ES) povinna plnit závazky z ní plynoucí. Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

5 Vybrané cíle pro energie z OZE: Závazný cíl podílu OZE na hrubé konečné spotřebě EU pro rok 2030 je 32,0%. Podíl ČR pro rok 2030, který odpovídá vnitrostátnímu příspěvku k dosažení celkového cíle EU (32%), je na úrovni 20,8%. ČR již dosáhla stanovené cílové hodnoty podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020, která byla 13% a v roce 2017 tento podíl byl 14,8 %. Sektorový cíl v dopravě do roku celkový závazný cíl je ve výši 14 %, s možným přezkumem v roce Tento podíl je ovlivněn způsobem započítávání jednotlivých technologií, tzv. multiplikátory (pro pokročilá biopaliva, elektřinu). Dlouhodobě se podíl v odvětví dopravy pohybuje mezi 6-7% a v současné době činí 6,6 %. Cíl pro pokročilá biopaliva je ve výši 3,5 % (0,2 % v roce 2022 a 1 % v roce 2025). Sektorový indikativní cíl ve vytápění a chlazení do roku 2030 je založen na zvyšování podílu energie z OZE ve vytápění a chlazení o 1,1 nebo 1,3 procentního bodu (p.b.) ročně (bez nebo s odpadním teplem). V současné době došlo k meziročnímu poklesu 0,13 p.b. 4. Výsledky výpočtu SHARES Vývoj podílů hrubé konečné spotřeby obnovitelné energie podle metodiky EUROSTAT SHARES (%) Na spotřebě elektřiny Na spotřebě v dopravě Na vytápění a chlazení Celkem na konečné spotřebě energie SHARES ,52 % 5,12 % 14,11 % 10,52 % ,61 % 1,18 %* 15,40 % 10,95 % ,67 % 6,15 % 16,27 % 12,83 % ,78 % 6,34 % 17,65 % 13,89 % ,89 % 6,90 % 19,46 % 15,03 % ,07 % 6,45 % 19,71 % 15,02 % ,61 % 6,43 % 19,78 % 14,87 % ,65 % 6,58 % 19,65 % 14,76 % *odlišné započítání kritéria udržitelnosti Vývoj podílů obnovitelné energie - SHARES 15,40 14,11 10,52 10,95 10,61 7,52 5,12 RES-E [%] RES-T [%] RES-H&C [%] RES [%] 17,65 16,27 13,89 12,83 12,78 11,67 6,15 6,34 19,46 19,71 19,78 19,65 15,03 15,02 14,87 14,76 13,89 14,07 13,61 13,65 6,90 6,45 6,43 6,58 1, Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

6 Vývoj hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů podle metodiky EUROSTAT SHARES (TJ) E elektřina, H&C vytápění a chlazení, T doprava E H&C T Σ Hrubá konečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů [TJ] elektřina vytápění a chlazení doprava Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

7 Vývoj podílů obnovitelných zdrojů energie na vytápění a chlazení (RES- H&C) podle metodiky EUROSTAT SHARES, meziroční změna je uvedena jako procentní bod 26% Podíl obnovitelných zdrojů energie na vytápění a chlazení (RES-H&C) 24% 1,29 0,87 1,38 procentní bod 22% 1,81 0,25 0,08-0,13 20% 19,46% 19,71% 19,78% 19,65% 18% 17,65% 16,27% 16% 15,40% 14,11% 14% 12% 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00 10% ,00 Finální výpočet podílu konečné spotřeby energie z OZE po očištění dle modelu SHARES (TJ; %) Konečná spotřeba OZE Celková konečná spotřeba Podíl OZE 10,52% 10,95% 12,83% 13,89% 15,03% 15,02% 14,87% 14,76% Konečná spotřeba OZE a její podíl dle metodiky SHARES [TJ, %] 12,83% 13,89% 15,03% 15,02% 14,87% 14,76% 10,52% 10,95% Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

8 Vývoj výroby elektřiny z vodních elektráren (bez přečerpání) (GWh) Výroba elektřiny VE VE normovaná 15 let Vývoj výroby elektřiny z větrných elektráren (GWh) Výroba elektřiny VTE VTE normovaná 5 let Výroba elektřiny - vodní a větrné elektrárny [GWh] Vodní elektrárny (normovaná 15 let) VE Větrné elektrárny (normovaná 5 let) VTE Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

9 SHARES (Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě dle metodiky Eurostat) TJ (terajoule) výroba Elektřiny Vodní elektrárny (normovaná 15 let) 7 804, , , , , , , ,9 Větrné elektrárny (normovaná 5 let) 1 231, , , , , , , ,3 Fotovoltaické systémy 2 216, , , , , , , ,1 Biomasa 5 372, , , , , , , ,2 Ostatní 2 412, , , , , , , ,9 Biologicky roz. část TKO 128,1 324,7 312,1 301,8 316,6 311,9 354,8 412 Bioplynové stanice 2 284, , , , , , , Celkem (RES-E numerator) , , , , , , , ,5 Výroba elektřiny ze všech zdrojů Celkem (RES-E denominator) , , , , , , , ,5 RES-E [%] 7,52% 10,61% 11,67% 12,78% 13,89% 14,07% 13,61% 13,65% sektor Dopravy Obnov. zdroje energie v silniční dopravě 44,6 47,2 48,9 52,3 55,0 60,3 68,2 69,4 Obnov. zdroje energie v železniční dopravě 929, , , , , , , ,0 Obnov. zdroje energie v ostatních typech dopravy 22,0 23,3 24,8 26,6 30,5 36,5 30,6 57,3 Biopaliva v souladu s legislativou* 9 682, , , , , , , ,0 Annex IX x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3(4)d první odstavec x , , , , , , ,0 3(4)d třetí odstavec část (i) a (ii) x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biopaliva nekompatibilní s legislativou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Další obnovitelné energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem (RES-T numerator with multiplicators) , , , , , , , ,1 * Od roku 2011 jsou do této kategorie zahrnuty pouze ta biopaliva, která jsou v souladu s články 17 a 18 směrnice 2009/28 / ES. Palivo používané v dopravě (dle definice v článku 3) Celkem (RES-T denominator with multiplicators) , , , , , , , ,6 Poznámka: Všechna ustanovení o výpočtu stanovená ve směrnici 2009/28 / ES se vztahují na celkový čitatel (numerator) a celkový jmenovatel (denominator) RES-T [%] Ukazatel Konečná spotřeba energie v dopravě 5,12% 1,18% 6,15% 6,34% 6,90% 6,45% 6,43% 6,58% Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

10 sektor Vytápění a chlazení (H&C) Konečná spotřeba energie , , , , , , , ,8 Tepelná energie 3 772, , , , , , , ,4 Tepelná čerpadla 2 087, , , , , , , ,5 Celkem (RES-H&C numerator) , , , , , , , ,7 Veškeré palivo spotřebované pro vytápění a chlazení Celkem (RES-H&C denominator) , , , , , , , ,5 Poznámka: Položka "Celkem" zahrnuje všechny složky "hrubé konečné spotřeby energie" jiné než elektřiny a pro jiné účely než pro dopravu RES-H&C [%] Ukazatel Konečná spotřeba energie k vytápění a chlazení 14,11% 15,40% 16,27% 17,65% 19,46% 19,71% 19,78% 19,65% Článek 5: Hrubá konečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (a) elektřina , , , , , , , ,9 (b) vytápění a chlazení , , , , , , , ,7 (c) doprava , , , , , , , ,6 (a) + (b) + (c) , , , , , , , ,2 Poznámka: Elektřina z OZE využitá v dopravě je zahrnutá v sektoru "Doprava", a proto není zahrnuta do položky "Elektřina", bod (a) Články 6-11: Statistické převody a společné projekty hodnota celkem k přičtení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 hodnota celkem k odečtení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem (RES numerator) , , , , , , , ,2 Článek 2 (f): Hrubá konečná spotřeba energie GFCoE , , , , , , , ,3 Článek 5 odst. 6: Korekce letecké dopravy Celkem před úpravou , , , , , , , ,8 Celkem (RES denominator) , , , , , , , ,8 RES [%] 10,52% 10,95% 12,83% 13,89% 15,03% 15,02% 14,87% 14,76% Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

11 Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie, (Směrnice 2009/28/ES) cíl EU28 EU28 8,5% 9,0% 9,5% 10,5% 11,1% 12,4% 12,9% 13,2% 14,4% 15,2% 16,1% 16,7% 17,0% 20,0% EU28 BE Belgium 1,9% 2,3% 2,6% 3,1% 3,6% 4,7% 5,7% 6,3% 7,2% 7,5% 8,0% 7,9% 8,7% 13,0% BE BG Bulgaria 9,4% 9,4% 9,6% 9,2% 10,5% 12,1% 14,1% 14,3% 16,0% 19,0% 18,0% 18,2% 18,8% 16,0% BG CZ Czech Republic 6,8% 7,1% 7,4% 8,0% 8,6% 9,9% 10,5% 10,9% 12,8% 13,9% 15,0% 15,0% 14,9% 13,0% CZ DK Denmark 14,9% 16,0% 16,3% 17,8% 18,6% 20,0% 22,1% 23,5% 25,7% 27,4% 29,6% 31,0% 32,2% 30,0% DK DE Germany 5,8% 6,7% 7,7% 9,1% 8,6% 9,9% 10,5% 11,4% 12,1% 12,4% 13,8% 14,6% 14,8% 18,0% DE EE Estonia 18,4% 17,5% 16,1% 17,1% 18,9% 23,0% 24,6% 25,5% 25,8% 25,6% 26,3% 28,6% 28,8% 25,0% EE IE Ireland 2,4% 2,9% 3,2% 3,7% 4,1% 5,1% 5,7% 6,5% 7,1% 7,7% 8,7% 9,2% 9,5% 16,0% IE EL Greece 6,9% 7,0% 7,2% 8,2% 8,0% 8,5% 9,8% 10,9% 13,5% 15,0% 15,3% 15,3% 15,2% 18,0% EL ES Spain 8,4% 8,5% 9,2% 9,7% 10,8% 13,0% 13,8% 13,2% 14,3% 15,3% 16,1% 16,2% 17,3% 20,0% ES FR France 9,5% 9,6% 9,3% 10,3% 11,3% 12,3% 12,7% 11,1% 13,4% 14,1% 14,7% 15,1% 16,0% 23,0% FR HR Croatia 23,5% 23,8% 22,7% 22,2% 22,0% 23,6% 25,1% 25,4% 26,8% 28,0% 27,8% 29,0% 28,3% 20,0% HR IT Italy 6,3% 7,5% 8,3% 9,8% 11,5% 12,8% 13,0% 12,9% 15,4% 16,7% 17,1% 17,5% 17,4% 17,0% IT CY Cyprus 3,1% 3,1% 3,3% 4,0% 5,1% 5,6% 6,0% 6,0% 6,8% 8,1% 8,9% 9,4% 9,3% 13,0% CY LV Latvia 32,8% 32,3% 31,1% 29,6% 29,8% 34,3% 30,4% 33,5% 35,7% 37,1% 38,7% 37,6% 37,2% 40,0% LV LT Lithuania 17,2% 16,8% 16,9% 16,5% 17,8% 19,8% 19,6% 19,9% 21,4% 22,7% 23,6% 25,8% 25,6% 23,0% LT LU Luxembourg 0,9% 1,4% 1,5% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 3,1% 3,5% 4,5% 5,0% 5,4% 11,0% LU HU Hungary 4,4% 6,9% 7,4% 8,6% 8,6% 11,7% 12,7% 14,0% 15,5% 16,2% 14,6% 14,4% 14,2% 13,0% HU MT Malta 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 1,0% 1,9% 2,8% 3,7% 4,7% 5,0% 6,0% 10,0% MT NL Netherlands 2,0% 2,5% 2,8% 3,3% 3,6% 4,3% 3,9% 4,5% 4,7% 4,8% 5,5% 5,8% 6,0% 14,0% NL AT Austria 22,5% 23,7% 25,4% 27,0% 27,8% 30,0% 30,2% 30,6% 31,5% 32,4% 33,0% 32,8% 33,5% 34,0% AT PL Poland 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 7,7% 8,7% 9,3% 10,3% 10,9% 11,4% 11,5% 11,7% 11,3% 15,0% PL PT Portugal 19,2% 19,5% 20,8% 21,9% 23,0% 24,4% 24,2% 24,6% 24,6% 25,7% 27,0% 28,0% 28,5% 31,0% PT RO Romania 16,3% 17,3% 17,1% 18,3% 20,5% 22,7% 23,4% 21,4% 22,8% 23,9% 24,8% 24,8% 25,0% 24,0% RO SI Slovenia 16,1% 16,0% 15,6% 15,6% 15,0% 20,1% 20,4% 20,3% 20,8% 22,4% 21,5% 21,9% 21,3% 25,0% SI SK Slovak Republic 6,4% 6,4% 6,6% 7,8% 7,7% 9,4% 9,1% 10,3% 10,4% 10,1% 11,7% 12,9% 12,0% 14,0% SK FI Finland 29,2% 28,8% 30,0% 29,6% 31,3% 31,3% 32,4% 32,8% 34,4% 36,7% 38,7% 39,2% 38,7% 38,0% FI SE Sweden 38,7% 40,6% 42,7% 44,2% 45,3% 48,2% 47,2% 48,8% 51,1% 52,0% 52,5% 53,8% 53,8% 49,0% SE UK United Kingdom 1,1% 1,3% 1,5% 1,8% 2,7% 3,3% 3,7% 4,2% 4,6% 5,7% 7,0% 8,5% 9,3% 15,0% UK NO Norway 58,1% 59,8% 60,2% 60,1% 61,7% 64,8% 61,1% 63,7% 64,0% 65,9% 68,6% 68,4% 69,4% 67,5% NO IS Iceland 58,9% 60,1% 60,8% 71,4% 67,4% 69,6% 70,3% 71,5% 72,4% 71,6% 70,4% 70,2% 72,6% 64,0% IS Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

12 Podíl energie z obnovitelných zdrojů, 2004 a 2016 (v % hrubé konečné spotřeby energie). Zdroj: Eurostat Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

13 Podíl obnovitelných zdrojů energie v dopravě, (RES-T) cíl EU28 EU28 1,4% 1,8% 2,5% 3,1% 3,9% 4,6% 5,2% 3,9% 5,6% 5,9% 6,5% 6,6% 7,1% 10,0% EU28 BE Belgium 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 2,1% 4,7% 4,7% 4,8% 5,0% 5,7% 3,8% 5,9% 10,0% BE BG Bulgaria 0,9% 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 1,4% 0,8% 0,6% 6,0% 5,8% 6,5% 7,3% 10,0% BG CZ Czech Republic 1,6% 0,9% 1,2% 1,4% 2,7% 4,1% 5,1% 1,2% 6,1% 6,3% 6,9% 6,5% 6,4% 10,0% CZ DK Denmark 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 1,1% 3,6% 6,4% 6,6% 6,7% 6,7% 6,8% 10,0% DK DE Germany 2,2% 4,0% 6,8% 7,5% 6,4% 5,9% 6,4% 6,5% 7,4% 6,9% 7,2% 6,6% 6,9% 10,0% DE EE Estonia 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 10,0% EE IE Ireland 0,0% 0,1% 0,1% 0,5% 1,3% 2,0% 2,5% 5,3% 4,8% 4,8% 5,1% 5,7% 5,0% 10,0% IE EL Greece 0,1% 0,1% 0,7% 1,3% 1,1% 1,1% 1,9% 0,6% 0,9% 1,0% 1,3% 1,1% 1,7% 10,0% EL ES Spain 1,0% 1,3% 0,8% 1,4% 2,2% 3,7% 5,0% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 1,2% 5,3% 10,0% ES FR France 1,5% 2,1% 2,3% 4,0% 6,2% 6,6% 6,5% 1,0% 7,6% 7,7% 8,4% 8,5% 8,9% 10,0% FR HR Croatia 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,3% 1,1% 1,0% 1,1% 4,4% 4,2% 3,6% 1,3% 10,0% HR IT Italy 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 2,6% 3,9% 4,8% 5,0% 6,0% 5,4% 5,0% 6,4% 7,2% 10,0% IT CY Cyprus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,1% 2,7% 2,5% 2,7% 10,0% CY LV Latvia 2,1% 2,4% 2,2% 1,7% 1,7% 1,9% 4,0% 4,1% 4,0% 4,0% 4,1% 3,9% 2,8% 10,0% LV LT Lithuania 0,4% 0,6% 1,9% 3,8% 4,3% 4,5% 3,8% 3,8% 4,9% 4,8% 4,3% 4,6% 3,6% 10,0% LT LU Luxembourg 0,1% 0,1% 0,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,3% 2,8% 4,0% 5,4% 6,5% 5,9% 10,0% LU HU Hungary 0,9% 0,9% 1,1% 1,5% 5,1% 5,7% 6,0% 6,0% 5,9% 6,2% 6,9% 7,0% 7,4% 10,0% HU MT Malta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 3,2% 3,4% 4,6% 4,7% 5,4% 10,0% MT NL Netherlands 0,5% 0,4% 0,8% 3,1% 2,9% 4,5% 3,3% 4,8% 4,9% 5,1% 6,2% 5,3% 4,6% 10,0% NL AT Austria 4,5% 4,8% 7,5% 8,2% 9,5% 11,1% 10,7% 9,9% 9,9% 9,5% 10,9% 11,4% 10,6% 10,0% AT PL Poland 1,4% 1,6% 1,7% 1,6% 4,0% 5,3% 6,6% 6,8% 6,5% 6,6% 6,2% 5,6% 3,9% 10,0% PL PT Portugal 0,4% 0,5% 1,6% 2,4% 2,5% 3,9% 5,5% 0,7% 0,8% 0,9% 3,7% 7,4% 7,5% 10,0% PT RO Romania 1,6% 1,6% 1,4% 2,4% 3,5% 4,5% 3,8% 3,1% 4,9% 5,4% 4,7% 5,5% 6,2% 10,0% RO SI Slovenia 0,9% 0,8% 1,1% 1,5% 1,8% 2,3% 3,1% 2,5% 3,3% 3,8% 2,9% 2,2% 1,6% 10,0% SI SK Slovak Republic 1,5% 1,6% 3,5% 4,0% 4,3% 5,3% 5,3% 5,5% 5,4% 6,0% 7,6% 8,5% 7,5% 10,0% SK FI Finland 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 2,9% 4,6% 4,4% 1,0% 1,1% 10,2% 22,0% 22,0% 8,4% 10,0% FI SE Sweden 6,3% 6,2% 7,1% 8,0% 8,3% 8,9% 9,2% 11,6% 14,8% 19,2% 21,1% 24,0% 30,3% 10,0% SE UK United Kingdom 0,3% 0,5% 0,7% 1,1% 2,3% 2,9% 3,3% 3,2% 4,0% 4,7% 5,3% 4,4% 4,9% 10,0% UK NO Norway 3,1% 3,1% 3,3% 3,7% 5,3% 5,6% 5,3% 2,7% 3,0% 3,3% 6,6% 8,8% 17,0% 10,0% NO IS Iceland 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,9% 1,4% 2,1% 2,7% 6,4% 7,2% 10,0% IS Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

14 Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny, (RES-E) EU28 EU28 14,3% 14,8% 15,4% 16,1% 17,0% 19,0% 19,7% 21,7% 23,5% 25,4% 27,4% 28,8% 29,6% EU28 BE Belgium 1,7% 2,4% 3,1% 3,6% 4,6% 6,2% 7,1% 9,1% 11,3% 12,5% 13,4% 15,5% 15,8% BE BG Bulgaria 9,1% 9,3% 9,3% 9,4% 10,0% 11,3% 12,7% 12,9% 16,1% 18,9% 18,9% 19,1% 19,2% BG CZ Czech Republic 3,6% 3,7% 4,0% 4,6% 5,2% 6,4% 7,5% 10,6% 11,7% 12,8% 13,9% 14,1% 13,6% CZ DK Denmark 23,8% 24,6% 24,0% 25,0% 25,9% 28,3% 32,7% 35,9% 38,7% 43,1% 48,5% 51,3% 53,7% DK DE Germany 9,4% 10,5% 11,8% 13,6% 15,0% 17,3% 18,2% 20,9% 23,6% 25,3% 28,1% 30,8% 32,2% DE EE Estonia 0,6% 1,1% 1,5% 1,5% 2,1% 6,1% 10,4% 12,3% 15,8% 13,0% 14,1% 15,1% 15,5% EE IE Ireland 6,0% 7,2% 8,7% 10,4% 11,2% 13,4% 14,6% 17,4% 19,7% 21,0% 22,9% 25,2% 27,2% IE EL Greece 7,8% 8,2% 8,9% 9,3% 9,6% 11,0% 12,3% 13,8% 16,4% 21,2% 21,9% 22,1% 23,8% EL ES Spain 19,0% 19,1% 20,0% 21,7% 23,7% 27,8% 29,8% 31,6% 33,5% 36,7% 37,8% 37,0% 36,6% ES FR France 13,8% 13,7% 14,1% 14,3% 14,4% 15,1% 14,8% 16,2% 16,4% 16,8% 18,3% 18,7% 19,2% FR HR Croatia 35,5% 35,6% 35,0% 34,0% 33,9% 35,9% 37,6% 37,6% 38,8% 42,1% 45,3% 45,4% 46,7% HR IT Italy 16,1% 16,3% 15,9% 16,0% 16,6% 18,8% 20,1% 23,5% 27,4% 31,3% 33,4% 33,5% 34,0% IT CY Cyprus 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,6% 1,4% 3,4% 4,9% 6,6% 7,4% 8,4% 8,6% CY LV Latvia 46,0% 43,0% 40,4% 38,6% 38,7% 41,9% 42,1% 44,7% 44,9% 48,8% 51,1% 52,2% 51,3% LV LT Lithuania 3,6% 3,8% 4,0% 4,7% 4,9% 5,9% 7,4% 9,0% 10,9% 13,1% 13,7% 15,5% 16,8% LT LU Luxembourg 2,8% 3,2% 3,2% 3,3% 3,6% 4,1% 3,8% 4,1% 4,6% 5,3% 5,9% 6,2% 6,7% LU HU Hungary 2,2% 4,4% 3,5% 4,2% 5,3% 7,0% 7,1% 6,4% 6,1% 6,6% 7,3% 7,3% 7,2% HU MT Malta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,1% 1,6% 3,3% 4,2% 5,6% MT NL Netherlands 4,4% 6,3% 6,5% 6,0% 7,5% 9,1% 9,6% 9,8% 10,4% 10,0% 10,0% 11,1% 12,5% NL AT Austria 61,6% 61,9% 62,0% 64,0% 65,1% 67,8% 65,7% 66,0% 66,5% 68,0% 70,1% 70,3% 72,6% AT PL Poland 2,2% 2,7% 3,0% 3,5% 4,4% 5,8% 6,6% 8,2% 10,7% 10,7% 12,4% 13,4% 13,4% PL PT Portugal 27,5% 27,7% 29,3% 32,3% 34,1% 37,6% 40,7% 45,9% 47,6% 49,1% 52,1% 52,6% 54,1% PT RO Romania 25,0% 26,9% 28,1% 28,1% 28,1% 30,9% 30,4% 31,1% 33,6% 37,5% 41,7% 43,2% 42,7% RO SI Slovenia 29,3% 28,7% 28,2% 27,7% 30,0% 33,8% 32,2% 31,0% 31,6% 33,1% 33,9% 32,7% 32,1% SI SK Slovak Republic 15,4% 15,7% 16,6% 16,5% 17,0% 17,8% 17,8% 19,3% 20,1% 20,8% 22,9% 22,7% 22,5% SK FI Finland 26,7% 26,9% 26,4% 25,5% 27,3% 27,3% 27,7% 29,4% 29,5% 30,9% 31,4% 32,5% 32,9% FI SE Sweden 51,2% 50,9% 51,8% 53,2% 53,6% 58,3% 56,0% 59,9% 60,0% 61,8% 63,2% 65,8% 64,9% SE UK United Kingdom 3,5% 4,1% 4,5% 4,8% 5,5% 6,7% 7,5% 8,9% 10,8% 13,8% 17,8% 22,3% 24,6% UK NO Norway 97,3% 96,8% 100,2% 98,5% 99,6% 104,7% 97,6% 105,2% 103,9% 106,3% 109,5% 106,0% 104,7% NO IS Iceland 93,1% 94,9% 93,5% 113,7% 90,8% 92,9% 92,4% 93,9% 95,4% 96,7% 97,1% 93,1% 95,3% IS Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

15 Podíl obnovitelných zdrojů energie na vytápění a chlazení, (RES-H&C) EU28 EU28 10,3% 10,9% 11,5% 12,9% 13,3% 14,9% 15,0% 15,6% 16,4% 17,0% 18,1% 18,7% 19,1% EU28 BE Belgium 2,9% 3,4% 3,7% 4,5% 5,0% 6,0% 6,1% 6,6% 7,3% 7,4% 7,7% 7,8% 8,1% BE BG Bulgaria 14,1% 14,3% 14,8% 13,9% 17,3% 21,7% 24,4% 24,9% 27,5% 29,2% 28,3% 28,6% 30,0% BG CZ Czech Republic 9,9% 10,9% 11,2% 12,4% 12,9% 14,2% 14,1% 15,4% 16,3% 17,6% 19,5% 19,7% 19,8% CZ DK Denmark 20,6% 22,8% 23,8% 26,9% 28,1% 29,5% 31,0% 32,3% 33,6% 35,1% 38,5% 40,1% 41,7% DK DE Germany 6,3% 6,8% 7,0% 8,4% 7,4% 9,2% 9,8% 10,5% 10,4% 10,6% 12,2% 12,9% 13,0% DE EE Estonia 33,2% 32,2% 30,7% 32,7% 35,5% 41,8% 43,3% 44,1% 43,1% 43,2% 45,2% 49,6% 51,2% EE IE Ireland 2,9% 3,5% 3,8% 3,9% 3,7% 4,3% 4,5% 4,9% 5,1% 5,5% 6,6% 6,6% 6,8% IE EL Greece 12,8% 12,8% 12,5% 14,4% 14,3% 16,5% 17,9% 19,4% 23,4% 26,5% 26,9% 25,6% 24,2% EL ES Spain 9,5% 9,4% 11,4% 11,3% 11,7% 13,3% 12,6% 13,6% 14,1% 14,1% 15,7% 16,8% 16,8% ES FR France 12,5% 12,3% 11,7% 12,9% 13,4% 15,1% 16,2% 15,9% 17,1% 18,3% 18,9% 19,7% 21,1% FR HR Croatia 29,4% 30,0% 29,1% 29,2% 28,6% 31,2% 32,8% 33,7% 36,5% 37,2% 36,1% 38,5% 37,6% HR IT Italy 5,7% 8,2% 10,1% 13,3% 15,3% 16,4% 15,6% 13,8% 17,0% 18,1% 18,9% 19,3% 18,9% IT CY Cyprus 9,3% 10,0% 10,4% 13,1% 14,5% 16,3% 18,2% 19,2% 20,7% 21,6% 21,6% 22,5% 23,0% CY LV Latvia 42,5% 42,7% 42,6% 42,4% 42,9% 47,9% 40,7% 44,7% 47,3% 49,7% 52,2% 51,8% 51,9% LV LT Lithuania 30,4% 29,3% 29,2% 29,1% 32,0% 33,7% 32,5% 32,8% 34,5% 36,9% 40,6% 46,1% 46,5% LT LU Luxembourg 1,8% 3,6% 3,6% 4,4% 4,6% 4,7% 4,7% 4,8% 5,0% 5,5% 7,2% 7,1% 7,3% LU HU Hungary 6,5% 9,9% 11,4% 13,5% 12,0% 17,0% 18,1% 20,0% 23,3% 23,7% 21,2% 21,2% 20,8% HU MT Malta 1,1% 1,0% 1,4% 1,5% 1,7% 2,0% 7,8% 12,2% 13,2% 15,7% 14,5% 14,1% 15,3% MT NL Netherlands 2,2% 2,4% 2,8% 3,0% 3,1% 3,4% 3,1% 3,7% 3,9% 4,1% 5,1% 5,5% 5,5% NL AT Austria 20,1% 22,0% 23,1% 25,2% 25,3% 27,7% 29,0% 30,0% 31,1% 33,0% 32,4% 32,4% 33,3% AT PL Poland 10,2% 10,2% 10,2% 10,5% 10,9% 11,5% 11,7% 13,1% 13,4% 14,1% 14,0% 14,5% 14,7% PL PT Portugal 32,5% 32,1% 34,2% 35,0% 37,5% 38,0% 33,9% 35,2% 33,2% 34,6% 34,0% 33,4% 35,1% PT RO Romania 17,6% 18,0% 17,6% 19,4% 23,2% 26,4% 27,2% 24,3% 25,8% 26,2% 26,7% 25,9% 26,9% RO SI Slovenia 18,4% 18,9% 18,6% 20,4% 19,2% 27,6% 28,1% 30,3% 31,5% 33,4% 32,4% 33,9% 34,0% SI SK Slovak Republic 5,1% 5,0% 4,5% 6,2% 6,1% 8,2% 7,9% 9,3% 8,8% 7,9% 8,9% 10,8% 9,9% SK FI Finland 39,5% 39,1% 41,4% 41,4% 43,3% 43,1% 44,2% 45,9% 48,4% 50,8% 52,0% 52,5% 53,7% FI SE Sweden 46,7% 51,9% 56,4% 58,7% 61,1% 63,6% 60,9% 62,2% 65,8% 67,1% 68,0% 68,6% 68,6% SE UK United Kingdom 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,9% 2,3% 2,7% 3,0% 3,2% 4,0% 4,7% 6,3% 7,0% UK NO Norway 25,5% 28,8% 28,4% 29,3% 30,8% 31,8% 33,3% 34,5% 33,5% 32,7% 31,1% 32,2% 31,7% NO IS Iceland 52,2% 53,4% 56,9% 58,6% 62,0% 62,1% 63,9% 65,2% 64,6% 59,0% 58,1% 63,4% 71,1% IS Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Energetická bilance OZE vývoj mezi roky 2003-2017 Výsledky statistických zjišťování Oddělení analýz a datové podpory koncepcí listopad 2018 Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? 29. března 2011, Chytrá energie pro jižní Čechy Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Realita jaderné energetiky ve

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Obnovitelné zdroje energie v roce 2017 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2018 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková, Ph.D.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Obnovitelné zdroje energie v roce 2016 Výsledky statistického zjišťování Listopad 2017 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková

Více

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE Šárka Šustová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/X MĚŘENÍ CHUDOBY KONCEPTY Objektivní x subjektivní Objektivní založena

Více

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech 2010-2017 leden 2019 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková,

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. srpna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.7.2016 do 31.7.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 Výsledky statistického zjišťování únor 2017 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Setkání lídrů českého developmentu, KPMG Praha, 29.5.217 Ceny nemovitostí vesměs přesáhly předkrizové hodnoty 34 3 Index

Více

Zapojení ČR do H2020 v oblasti výzkumných infrastruktur Technologické centrum AV ČR, Praha

Zapojení ČR do H2020 v oblasti výzkumných infrastruktur Technologické centrum AV ČR, Praha Zapojení ČR do H2020 v oblasti výzkumných infrastruktur 2.2.2018 Technologické centrum AV ČR, Praha Dominika Zsapková Haringová zdroj dat: ecorda 30/10/2017 Technologické centrum AV ČR Neziskové zájmové

Více

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Prof. MVDr. Alfred Hera CSc. Mgr. Lucie Pokludová Dr. Tisková konference u příležitosti Evropského antibiotického dne PRAHA 16.11.

Více

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO 1 Současná situace v oblasti OZE v ČR 2 Současná situace v oblasti OZE v ČR 3 Současná situace v oblasti OZE v ČR 4 Celková

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetika a venkovský prostor, 11. 3. 2010 Obnovitelné zdroje energie Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah přednášky Proč využívat obnovitelné zdroje Co jsou to obnovitelné

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. listopadu 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 dodáno registrovaným prvním

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu Pracovní seminář SVSE 25. 7. 2019 Velké Karlovice České republiky a EU 1 Postup přípravy Návrhu vnitrostátního plánu MPO ve spolupráci s MŽP a

Více

1. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

1. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 1. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) ČERVENEC 2013 Úvod Směrnice Evropského

Více

Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a. klimatu. Seminář České bioplynové asociace 18. února VŠCHT Praha. Ing.

Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a. klimatu. Seminář České bioplynové asociace 18. února VŠCHT Praha. Ing. klimatu Seminář České bioplynové asociace 18. února 2019 VŠCHT Praha klimatu 1 Klimaticko-energetické cíle Evropské unie Druh cíle 2020 Hodnota cíle Doplňující informace Snížit emise skleníkových plynů

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2014

Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 Výsledky statistického zjišťování leden 2016 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Czech Republic Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Pro ROBUST 2018, 23. ledna 2018 Miroslav Singer Generali CEE Holding Prague 17. ledna 2017 Osnova Růst reálného HDP definice ( staré a nové ekonomiky

Více

Bytová situace: ČR a země EU

Bytová situace: ČR a země EU : ČR a země EU 1 1. Velikost bytového fondu 2. Vybavenost byty 3. Reprodukce bytového fondu (výstavba + úbytky) 4. Kvalita bytového fondu 5. Struktura podle vztahu k bytu (držba) -----------------------------------------------------

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Utrum pro statisíce domácností, firem a obcí

Utrum pro statisíce domácností, firem a obcí TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE pondělí 28. ledna Utrum pro statisíce domácností, firem a obcí Vláda dnes projedná návrh plánu na rozvoj čisté energetiky s nesprávně stanoveným cílem

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování listopad 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) CCRVM návštěvnost

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Úvod do veřejných financí. Fiskální federalismus. Veřejné příjmy a veřejné výdaje

Úvod do veřejných financí. Fiskální federalismus. Veřejné příjmy a veřejné výdaje Veřejné finance Úvod do veřejných financí Fiskální federalismus Veřejné příjmy a veřejné výdaje Úvod do Veřejných financí Pojem VeFi Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet Problém fiskální nerovnováhy

Více

Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie

Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace 1. Legislativa evropská a národní návrh 2. Podklady pro

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 Výsledky statistického zjišťování říjen 2014 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení datové

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity 1. Společné magisterské studium Erasmus Mundus Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity Počet předložených žádostí: 122 (nárůst o 33 % v porovnání s Výzvou 201) Tematické zaměření magisterských

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008 Měnový kurz a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér ČNB Appia Praha, 17. ledna 2008 Kurz koruny vůčv ůči i euru (ECU) 39 1993-2007 37 35 Kč/euro(ECU) 33 31 29 27 25 1993m01 1994m06 1995m11 1997m04

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2012 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Národní formát XML elektronického výpisu z účtu

Národní formát XML elektronického výpisu z účtu Národní formát XML elektronického výpisu z účtu S E P A I N K A S A Helena Rokl Šrámková, 17. září 2013 Agenda Národní formát XML výpisu z účtu Transakční kódy používané ve výpisu z účtu v XML formátu

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community Praha 26. března 2013 EUREKA a Eurostars Aktuální výzvy Typy projektů EUREKA > 2 Výzkum a Inovace s tržním uplatněním Mezinárodní síť pro malé a střední podniky a další Strategické iniciativy EUREKA projekty:

Více

Čistá mobilita v ČR Příspěvek plynárenství k plnění klimaticko-energetických cílů v dopravě

Čistá mobilita v ČR Příspěvek plynárenství k plnění klimaticko-energetických cílů v dopravě Čistá mobilita v ČR Příspěvek plynárenství k plnění klimaticko-energetických cílů v dopravě Ing. Jan Ruml Special Envoy Poslední evropská legislativa V souvislosti s omezováním oteplování klimatu zvýšila

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Jan Horálek Tvorbě evropských map a rozvoji mapování je několikátým rokem věnovv nován úkol Spatial air quality data v rámci ETC/ACC - úkol 5.3.1.2. Implementačního

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne 23. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Osnova

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce Filip Pertold filip.pertold@cerge-ei.cz Nezávislý think tank při CERGE-EI v Praze zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

SPOTŘEBA PALIV A ENERGIÍ V DOMÁCNOSTECH

SPOTŘEBA PALIV A ENERGIÍ V DOMÁCNOSTECH SPOTŘEBA PALIV A ENERGIÍ V DOMÁCNOSTECH Radek Matějka a Zbyněk Štech Tisková konference, 23. února 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Struktura spotřeby paliv

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

zindex.cz Hodnocení zakázek měst Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK

zindex.cz Hodnocení zakázek měst Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK zindex.cz Hodnocení zakázek měst 2011-2013 Centrum aplikované ekonomie FSV UK Czech Republic Portugal Hungary Romania Estonia Spain Cyprus Lithuania Slovak Republic Italy Bulgaria Slovenia Germany Austria

Více

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí z členského státu EU 1 Stát, státní svrchovanost stát je suverénem na svém státním území soudní rozhodnutí projev suverenity cizí soudní rozhodnutí zásah do suverenity

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Uhlí, koks a brikety v České republice

Uhlí, koks a brikety v České republice Energetická statistika Uhlí, koks a brikety v České republice produkce dovoz vývoz dodávka Výsledky statistických zjišťování za rok 2018 březen 2019 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Obsah Úvod

Více

Zastavit nebo podpořit obnovitelné zdroje?

Zastavit nebo podpořit obnovitelné zdroje? Zastavit nebo podpořit obnovitelné zdroje? Reakce na prohlášení předsedkyně Energetického regulačního úřadu Autoři: Martin Sedlák, Edvard Sequens Energetický regulační úřad (ERÚ) jménem své předsedkyně

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

ANNEX PŘÍLOHA. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům

ANNEX PŘÍLOHA. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.3.2018 COM(2018) 118 final ANX PŘÍLOHA [ ] Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ MUDr. Jan Mareček KHS JmK se sídlem v Brně s použitím podkladů odboru epidemiologie KHS Jmk ZDRAVOTNÍ DOPADY CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE V Jmk 2012 2013 LABORATORNĚ

Více

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Cíle a limity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Cíle a limity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie obnovitelných zdrojů energie 1 Působnost státní správy LIMITY, OMEZENÍ NEBO PODMÍKY PODPORY? 2 Působnost MPO 1. Vyjednávání v orgánech EU při procesu tvorby a úpravy směrnic EP a Rady a další legislativy

Více

Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy Petr Hána

Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy Petr Hána Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy 7. 12. 217 Agenda BYTOVÁ VÝSTAVBA A VÝVOJ PRAŽSKÉHO TRHU Faktory ovlivňující trh a ceny bytů Schvalovací procesy Hypotéky VÝVOJ CEN KOUPĚ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více