Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PORODNÍ ASISTENCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PORODNÍ ASISTENCI"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru INTENZIVNÍ PÉE V PORODNÍ ASISTENCI 1 Cíl specializaního vzdlávání Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Uební plán Uební osnova základního modulu Uební osnovy odborných modul povinné Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Tabulka modul Seznam doporuených zdroj

2 1 Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru Intenzivní pée v porodní asistenci je získání specializované zpsobilosti s oznaením odbornosti Porodní asistentka pro intenzivní péi osvojením si potebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou. Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Intenzivní pée v porodní asistenci je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání porodní asistentky dle zákona. 96/004 Sb., zákon o nelékaských zdravotnických povolání, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon. 96/004 Sb. ). Specializaní vzdlávání nemusí být uskuteováno pi výkonu povolání, úastník vzdlávání však musí ped pihlášením se k atestaní zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou 56 odst. 6 zákona. 96/004 Sb. ást specializaního vzdlávání lze absolvovat distanní formou studia, nap. metodou e-learningu. Optimální doba specializaního vzdlávání je 18 4 msíc, kterou lze prodloužit nebo zkrátit pi zachování potu hodin vzdlávacího programu. V pípad, že celková délka specializaního vzdlávání se od celodenní prpravy liší, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Vzdlávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdlávání a praktické výuky. Praktická výuka tvoí alespo 50 % celkového potu hodin, vetn odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického zaízení v rozsahu stanoveném tímto vzdlávacím programem. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zaízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zaízení, kde úastník vzdlávání zahájil. Akreditovaná pracovišt disponují náležitým personálním, materiálním a pístrojovým vybavením. Vzdlávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným potem kredit, piemž ukonení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn dosažených výsledk vzdlávání. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru Intenzivní pée v porodní asistenci je: zaazení do oboru specializaního vzdlávání, výkon povolání v píslušném oboru specializaního vzdlávání minimáln 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimáln ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln roky v rozsahu minimáln ptiny stanovené týdenní pracovní doby do data pihlášení se k atestaní zkoušce, absolvování teoretické výuky, absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem,

3 získání stanoveného potu kredit urených vzdlávacím programem, úspšné složení atestaní zkoušky. 3 Uební plán Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení studijního prkazu a pracovního sešitu (logbooku), ve kterém jsou záznamy o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe (na úastníkem zvoleném pracovišti i na pracovišti zaízení akreditovaného pro praktickou ást vzdlávacího programu). Poet výkon uvedených v kapitole 3.. Uební osnovy odborných modul povinné, seznam výkon je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. 3.1 Uební osnova základního modulu Základní modul ZM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit 0 Cíl: Téma Vzdlávání dosplých Právní problematika ve zdravotnictví Moderní management v porodní asistenci Kvalita a bezpeí zdravotní pée Organizaní a metodické vedení specializované ošetovatelské pée v porodní asistenci povinný 5 dn teorie, tj. 40 hodin Vybavit úastníka specializaního vzdlávání znalostmi potebnými k organizanímu a metodickému vedení ošetovatelské pée. Rozpis uiva Úvod do problematiky. Zásady vzdlávání dosplých, cíle, vedení, motivaní faktory, hodnocení úastník SV. Základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví. Práva a povinnosti zdravotnických pracovník. Povinná mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. Management a role manažera. Klíové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership a role lídra. Firemní kultura. Strategický management. Management zmn. Management asu. Budování a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj. Strategické ízení kvality zdravotní pée. Indikátory kvality ošetovatelské pée a jejich sledování. Standardy ošetovatelské pée, správné vedení zdravotnické dokumentace. ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických zaízeních vetn sledování Minimální poet hodin

4 Interpersonální dovednosti porodní asistentky specialistky Edukace Przkumné a výzkumné šetení v porodní asistenci Vybraná problematika veejného zdraví Krizový management ve zdravotnictví a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. Podprné techniky zvládání pracovní zátže, podprné techniky v komunikaci s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacientkám. Etický pístup k pacientkám a jejich blízkým s ohledem na vk a charakter onemocnní. Identifikace faktor ovlivujících kvalitu života pacientek. Edukace pacientek a jiných osob. Specifika edukace dtí, senior, cizinc a zvláštních skupin nemocných. Tvorba edukaních materiál. Zásady moderní prezentace. Charakteristika, specifika a význam ošetovatelského výzkumu. Techniky výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zpsob vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk, aplikace poznatk do praxe. Vymezení problematiky veejného zdraví, determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu. Radianí ochrana ionizujícího záení, jeho základní druhy a vlastnosti, nepíznivé úinky ionizujícího záení, radianí zátž obyvatel, zpsoby ochrany ped ionizujícím záením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího záení, legislativa v oblasti radianí ochrany, odpovdnosti pi využívání zdroj ionizujícího záení. Problematika závislostí škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí na NL v R. Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, zdravotní a právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. Mimoádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny katastrof, spektrum postižení). Krizová pipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové pipravenosti zdravotnických zaízení). Hromadný výskyt postižených (základní pojmy, zdravotnický záchranný etzec, zdravotnická záchranná služba, traumatologický plán nemocnice základní úkoly, organizace práce pi hromadném píjmu, tídní pacient). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, evakuaní plán). Ochrana

5 obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, prostedky individuální ochrany, základní vybavení domácnosti, informování obyvatelstva, vzdlávání) Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba 4 Výsledky vzdlávání Zpsob ukonení modulu Absolvent/ka: zná zásady vzdlávání dosplých, umí rozeznat a posoudit neetické a protiprávní chování spolupracovník v porodní asistenci a vyhodnotit jeho dsledky, zná základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví a je si vdoma právní odpovdnosti ve zdravotnictví, umí vysvtlit význam pojmu management, ízení a vedení, popsat a vysvtlit kulturu organizace a její význam, chápe nutnost vlastního odborného rstu a rozvoje, umí rozpoznat své postoje, pístupy, zpsob komunikace pi personální práci, pi efektivním hospodaení a pi zjišování poteb a pání pacientek a jejich rodin, uvdomuje si neustálou potebu zvyšování kvality práce a spolupráce, zná zásady prevence pochybení ve zdravotnické praxi, zná vybranou problematiku edukace pacientek, navrhuje a vypracovává plány edukace pacientek, pípadn rodinných píslušník a jiných osob, postupuje dle moderních a vdecky ovených metod, podílí se na výzkumných šeteních a projektech, zná úinky ionizujícího záení, systém radianí ochrany, zásady pro uplatování požadavk radianí ochrany a praktické metody ochrany, zná základy krizového managementu a umí se podílet na pechodu innosti zdravotnického zaízení ze standardních podmínek do inností za podmínek nestandardních. Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.)

6 3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Absolvent/ka základního modulu je pipraven/a: podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpenosti v porodní asistenci, koordinovat práci len ošetovatelského týmu v porodní asistenci, hodnotit kvalitu ošetovatelské pée v porodní asistenci, identifikovat faktory ovlivující kvalitu života pacientek, provádt przkumná a výzkumná šetení, navrhovat a vypracovávat plány edukace pacientky, blízkých osob, pipravovat edukaní materiály. 3. Uební osnovy odborných modul povinné Cíl: Pipravit porodní asistentku pro požadované innosti konkrétního oboru specializace Uební osnova odborného modulu OM 1 Odborný modul OM 1 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM 1 Téma Úvod do problematiky Koncepce oboru a organizace inností pracoviš intenzivní medicíny Pístrojové a materiální vybavení pracoviš intenzivní medicíny a dokumentace Úvod do intenzivní medicíny, podpora života povinný Tento modul mže být zapoten porodním asistentkám, které absolvovaly OM 1 specializaního vzdlávání Intenzivní pée 10 dn teorie, tj. 80 hodin 5 dn odborná praxe, tj. 40 hodin 45 (40 kredit za teoretickou ást, 5 kredit za praktickou ást) Seznámit porodní asistentku s koncepcí a vývojem intenzivní medicíny, poskytnout základní informace o krizovém managementu a jeho souinnosti v rámci integrovaného záchranného systému a pipravit ji pro poskytování základní a rozšíené podpory života u pacientek starších 10 let, u kterých dochází k selhávání základních životních funkcí nebo kde toto selhání bezprostedn hrozí. Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM 1. Definice, vývoj, smr intenzivní medicíny. Odborné a personální pedpoklady k innostem na pracovištích intenzivní medicíny. Pístrojové vybavení pro monitoraci základních životních funkcí pacientky, pro diagnostické a terapeutické výkony a pístroje pro podporu orgánových funkcí. Materiální vybavení pracoviš intenzivní medicíny. Dokumentace na pracovištích intenzivní medicíny (ošetovatelská Minimální poet hodin 1 1

7 Právní, sociální a etické aspekty intenzivní pée Krizový management a jeho souinnost v rámci integrovaného záchranného systému Hygienický a protiepidemický režim na pracovištích intenzivní medicíny Stavy vyžadující podporu života Zajišování vitálních funkcí dokumentace, lékaská dokumentace, ostatní dokumentace). Diagnostická laboratorní pístrojová technika na pracovištích intenzivní medicíny. Právní a etické aspekty intenzivní pée a související problematika. Platové zaazení pracovník v intenzivní medicín, innosti dle platné legislativy. Zmna léby z intenzivní na paliativní. Sociální aspekty intenzivní pée. Možnosti sociálních pracovník. Krizový management a jeho souinnost v rámci integrovaného záchranného systému. Mimoádné události, medicína katastrof a hromadných neštstí. Sled postup, poskytování pednemocniní neodkladné pée (PNP). Úkoly porodní asistentky pi zabezpeení pacientek na míst, pi tídní a ošetení ranných, pi kontrole ped a bhem transportu, komunikace se zdravotnickým operaním stediskem, smrování, pedání pacientek do zdravotnického zaízení. Organizaní uspoádání pracoviš intenzivní medicíny z hlediska hygienického režimu. Nozokomiální nákazy v intenzivní medicín (definice pojm, etiologie a patogeneze, klasifikace, závažnost problematiky). Protiepidemický režim a bariérový pístup. Prevence, možné postupy proti vzniku nozokomiálních infekcí (ranné infekce, nozokomiální bronchopneumonie, moové infekce, infekce z intravaskulárních katétr). Využití trend hojení ran vlhkou a podtlakovou metodou v rámci prevence nozokomiálních nákaz. Šokové stavy. Akutní intoxikace. Traumata, polytrauma (rozdlení traumat podle mechanismu úrazu, nap. popáleninové trauma, týrání a další). Akutní stavy v hematoonkologii, apod.. Píiny vzniku, klinický obraz, možnosti léby, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Základní podpora života (Basic Life Support BLS). Postupy pi kardiopulmonální resuscitaci, aktivace záchranného etzce, využití specifických postup s jednoduchými pomckami. Možné komplikace. Praktická cviení

8 Kyslíková terapie a hematoterapie v intenzivní péi Podpora života u dtí Rozšíená podpora života (Advanced Life Support ALS). Postupy pi rozšíené kardiopulmonální resuscitaci, využití specifických postup s pomckami a pístroji vetn defibrilace srdce elektrickým výbojem, možnou farmakoterapií vetn zpsob podání základních lék. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientky pi rozšíené podpoe života. ízená hypotermie a její využití v intenzivní medicín. Praktická cviení. Základní postupy v PNP, postup na míst zásahu. Neodkladná resuscitace v podmínkách PNP, kyslíková terapie, vstupy do cévního eišt, punkce a drenáž dutiny hrudní, výplach žaludku v podmínkách PNP, krvácení a jeho zástava, diferenciální diagnostika. Zajištní prchodnosti dýchacích cest. Pomcky, indikace, zpsoby a techniky zajištní prchodnosti dýchacích cest. Praktická cviení. 4 Kyslíková terapie se zamením na intenzivní péi. Indikace, zásady a jednotlivé zpsoby aplikace, urení vhodné frakce kyslíku vzhledem k onemocnní, pomcky k aplikaci kyslíkové terapie, zvlhování dýchacích cest. Používání medicinálních plyn a využití hyperbarické komory. Hematoterapie se zamením na intenzivní péi. Problematika aplikace transfúzních pípravk a krevních derivát. Anatomické a fyziologické odlišnosti dtského vku. Základní neodkladná resuscitace dtí. Rozšíená neodkladná resuscitace dtí. Zvláštní zpsoby resuscitace. Zvláštnosti a zásady ošetovatelské pée o pacientky/pacienty dtského vku vetn pée po úspšné resuscitaci. Praktická cviení

9 Diagnostika, monitoring, komplementární vyšetení Definice, význam a obecné cíle monitorování. Základní fyzikální vyšetení, vyšetovací metody, analýza údaj o zdravotním stavu pacientky. Možnosti monitorování respiraního systému (monitorování dechové frekvence, pulzní oxymetrie, kapnometrie, vyšetení krevních plyn a acidobazické rovnováhy, monitorování v prbhu UPV, další možnosti monitoringu). Možnosti monitorování kardiovaskulárního systému (monitorování TK /tlak krevní/, P /pulz/, EKG /elektrokardiografické/ kivky, monitorování hemodynamických pomr, prokrvení, možnosti monitorování cévního systému). Možnosti monitorování centrálního nervového systému (hodnocení kvality a kvantity vdomí, hloubky analgosedace). Využití hodnotících metodik a škál. Speciální možnosti monitorovací techniky (abdominální tlak, gastrická tonometrie, TT/tlesná teplota/a další). 3 Prevence vzniku sekundárních zmn v intenzivní péi Základní a komplementární vyšetení, odbr biologického materiálu. Indikace k vyšetení, druhy odebíraného biologického materiálu. Správný postup odbru a manipulace s odebraným biologickým materiálem. Fyziologické hodnoty jednotlivých vyšetení. Problematika imobilizaního syndromu v intenzivní péi. Vliv imobility na jednotlivé orgánové systémy, techniky a zpsoby prevence imobilizaního syndromu. ešení komplikací vzniklých následkem imobilizaního syndromu. Využití hodnotících metodik a škál v prevenci sekundárních zmn. Koncept stimulace vnímání. Uplatnní stimulace vnímání v intenzivní péi. Základní postupy užívané v konceptu stimulace vnímání, pravidla práce s konceptem. Rehabilitaní ošetování u pacientek se selháváním základních životních funkcí nebo u pacientek, kde toto selhání hrozí. Cíle rehabilitace, indikace, kontraindikace, prevence sekundárních zmn, aktivní a pasivní rehabilitace, dechová cviení, vertikalizace, nácviky sebeobsluhy. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 6 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: zná koncepci intenzivní medicíny, smr jejího vývoje, je schopen/a orientovat se v pístrojovém vybavení pracoviš 3

10 Seznam výkon intenzivní medicíny a zvládá manipulaci s ním, je schopen/a orientovat se v právní a sociální problematice intenzivní medicíny, zná etické aspekty intenzivní pée, orientuje se v krizovém managementu a medicín katastrof, je schopen/a uplatovat hygienický a protiepidemický režim práce, orientuje se v trendech hojení ran vlhkou a podtlakovou metodou, umí poskytovat základní podporu života, umí poskytovat rozšíenou podporu života pi využití pomcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny, je schopen/a poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám pi rozšíené podpoe života, provádí defibrilaci srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu s automatickým vyhodnocením rytmu, ovládá zajištní prchodnosti dýchacích cest bez pomcek, ovládá zajištní prchodnosti dýchacích cest s pomckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny, zná specifika kyslíkové terapie v intenzivní péi a umí ji aplikovat, umí aplikovat transfuzní pípravky a krevní deriváty, zná rozdíly základní podpory života s pihlédnutím k vkovým kategoriím, zná možnosti diagnostiky a monitorování jednotlivých orgánových systém v intenzivní medicín, zná základní komplementární vyšetení používaná v intenzivní péi a je schopná je posoudit zná vliv imobility na jednotlivé orgánové systémy a umí zmnám pedcházet, umí využívat koncept stimulace vnímání, orientuje se v rehabilitaním ošetování v intenzivní péi. Minimální poet výkon KPR dosplého (pípadn na modelu) 5 KPR dítte (pípadn na modelu) 5 Zajištní prchodnosti dýchacích cest bez pomcek 10 Zajištní prchodnosti dýchacích cest pomocí laryngeální masky Asistence u zajištní prchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou 5 Zajištní prchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou (na modelu) 10 Zajištní prchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou Ventilace pacientky pomocí runího kísícího pístroje s maskou 5 Základní fyzikální vyšetení u pacientky pi vdomí 5

11 Základní fyzikální vyšetení pacientky v bezvdomí 5 Manipulace s lineárním dávkovaem, infuzní pumpou, enterální pumpou, ventilátorem (stabilním, penosným), ohívacími pístroji, monitorem, pulzním oxymetrem, analyzátorem krve a dalšími Posouzení laboratorních hodnot (základní iontogram, urea, kreatinin, krevní obraz, koagulace, srdení enzymy, jaterní funkce) Vyhodnocení monitorovaných parametr (dýchání, TK, P, TT, saturace O, EKG) u pacientky pi vdomí Vyhodnocení monitorovaných parametr (dýchání, TK, P, TT, saturace O, EKG) u pacientky v bezvdomí Edukace pacientky 3 Edukace píbuzných Píprava a podání transfuzních pípravk a krevních derivát 5 Píprava sterilního stolku k aseptickým výkonm Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul Uební osnova odborného modulu OM Odborný modul OM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM Téma Úvod do problematiky Intenzivní pée v gynekologii a porodnictví povinný Tento modul mže být zapoten porodním asistentkám, které absolvovaly OM specializaního vzdlávání Intenzivní pée 10 dn, tj. 80 hodin teoretické výuky 10 dn, tj. 80 hodin odborné praxe 50 (40 kredit za teoretickou ást, 10 kredit za praktickou ást) Pipravit porodní asistentku pro poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée v porodní asistenci o pacientky se závažným pidruženým onemocnním a souasn pro využívání dostupného technického vybavení, pomcek a farmakologických pípravk v intenzivní medicín Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM. Minimální poet hodin

12 Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientky s pidruženým postižením zdraví Pacientka s pidruženým neurologickým postižením (poruchy vdomí, keové stavy, epileptický záchvat, status epilepticus, cévní mozkové píhody krvácivé, ischematické, mystenia gravis, polyradikuloneuritis), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Iktové jednotky a význam v péi o pacienty. Pacientka s pidruženou respiraní insuficiencí (akutní dušení, astmatický záchvat, status astmaticus, nekardiální plicní edém, chronická obstrukní plicní nemoc), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s pidruženým kardiovaskulárním postižením (akutní koronární syndrom, klinicky významné arytmie, plicní embolie, kardiomyopatie), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s pidruženým postižením gastrointestinálního traktu (GIT) a se stomiemi (náhlé píhody bišní, zántlivá a nádorová onemocnní, hyperemesis gravidarium, hepatopatie, trauma a polytrauma v thotenství), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s pidruženým postižením uropoetického systému (zántlivá onemocnní, nádorová onemocnní), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Poruchy vnitního prostedí (vodní a elektrolytové hospodáství, acidobazická rovnováha), píiny patologických zmn, klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s poruchou metabolismu (diabetes mellitus, hypoglykemické a hyperglykemické koma), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée

13 Základy vysoce specializované ošetovatelské pée o pacientky s akutním onemocnním v gynekologii Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientky na umlé plicní ventilaci Pacientka s pidruženým onemocnním endokrinního systému (onemocnní podvsku mozkového, štítné žlázy, nadledvin, akutní stavy s nimi spojené), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka se závažným infekním onemocnním, (meningokoková meningitida, syphyllis, syndrom získaného imunodeficitu, hepatitidy), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s pidruženým hematologickým postižením v kritickém stavu (vrozené a získané koagulopatie, hemolýza, anémie), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Akutní stavy gynekologické povahy (krvácení pi poranní rodidel, krvácení z dložního ípku, krvácení z dutiny dložní, krvácení do dutiny bišní, mimodložní thotenství), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Náhlé píhody v gynekologii spojené se symptomem bolesti (salpingitis, adnexitis, pelvoperitonitis, peritonitis), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Akutní stavy v porodnictví (abrupce placenty, placenta praevia, placenta ante tempus, potrat, peripartální a post partální krvácení, ruptura dlohy, poruchy tonu dložního, porodní traumata, poruchy odluování placenty, embolie plodovou vodou), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, komplikace. Zhodnocení KTG záznamu a rozpoznání fyziologického a patologického záznamu. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Základy umlé plicní ventilace (UPV). Stavy vyžadující UPV. Invazivní a neinvazivní umlá plicní ventilace (indikace, ventilaní režimy, ovlivnní respiraního systému UPV). Komplikace a nežádoucí úinky UPV. Problematika odvykání od ventilátoru. Extubace pacientky. Komplexní vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientky na umlé plicní ventilaci (pée o endotracheální

14 Výživa kriticky nemocných Diagnostické metody Základy farmakologie a tracheostomickou kanylu, toaleta dýchacích cest, zpsoby odsávání a dechová rehabilitace, endobronchiální laváže). Komunikace s pacientkou na UPV. Hygienická pée o pacientku na UPV (pée o oi, uši, vlasy, dutinu ústní, nosní, kži, nehty, genitálie a další oblasti). Ošetování invazivních vstup. Pée o vyprazdování. Pée o spánek a o duševní hygienu. Enterální výživa pacientky v intenzivní péi. Význam kvalitní výživy pi kritických stavech. Indikace, zpsoby podávání, druhy výživy, možné komplikace. Pozice nutriního terapeuta v ošetovatelském týmu. Parenterální výživa pacientky v intenzivní péi. Indikace, zpsoby aplikace, druhy pípravk, komplikace a jejich prevence, pístrojové vybavení a laboratorní monitorace. Základy elektrokardiografického vyšetení (EKG) analýza kivky, odraz jednotlivých poruch srdeního rytmu na EKG záznamu. Základy farmakokinetiky a farmakodynamiky. Hlavní lékové skupiny používané na pracovištích intenzivní medicíny. Žádoucí a nežádoucí úinky léiv na organismus, lékové formy, nástup úinku. Nitrožilní pevody a náhrady v intenzivní medicín. Interpersonální dovednosti v intenzivní medicín. Psychologické aspekty a Vývojová hlediska v péi o kriticky nemocné. komunikace Psychologická problematika závažného s pacientkami a kritického stavu. Psychologické aspekty 7 v závažných a kritických stavech vážných a kritických stav. Komunikace a pístup k pacientkám v závažném a kritickém stavu a k jejich píbuzným. Supervize. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 6 8 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením zdraví neurologického charakteru, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením respiraního systému, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením kardiovaskulárního systému, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým

15 postižením GIT, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením uropoetického systému, je schopen/a rozeznat poruchy vnitního prostedí, vetn komplikací a podílet se na jejich ešení, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým diabetem mellitem, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám se závažným postižením endokrinního systému, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s hematologickým postižením, umí vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám se závažným infekním onemocnním, zná základy vysoce specializované ošetovatelské pée o pacientky s akutním stavem v gynekologii a porodnictví a podílí se na jejím poskytování, ovládá problematiku komplexní vysoce specializované ošetovatelské pée o pacientky vyžadující UPV vetn rizik, komplikací s tím souvisejících a podílí se na jejich ešení, umí sledovat funknost speciální pístrojové techniky k provádní umlé plicní ventilace a zajišovat její stálou pipravenost, umí poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám s poruchou vdomí, umí specifikovat jednotlivé druhy výživy, aplikovat je kriticky nemocným, rozpoznat komplikace a podílet se na jejich ešení, umí rozpoznat základní poruchy srdeního rytmu na EKG, je schopen/a orientovat se ve farmakologických prostedcích užívaných v intenzívní medicín, zná jejich indikace a úinky, umí správn aplikovat farmakologické prostedky užívané v intenzivní medicín a rozpoznat nežádoucí úinky, umí aplikovat psychologické aspekty ošetovatelské pée v intenzivní medicín, je pipraven/a na komunikaci s pacientkami v kritickém stavu a jejich nejbližšími, umí aplikovat psychologický pístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích, umí peovat o své duševní zdraví. Seznam výkon Minimální poet výkon Píprava ventilátoru k UPV 5 Napojení pacientky na ventilátor 5

16 Napojení pacientky na neinvazivní umlou plicní ventilaci 5 Odsávání z dýchacích cest uzaveným odsávacím systémem 5 Odsávání z dýchacích cest oteveným odsávacím systémem 5 Zmna polohy endotracheální kanyly 5 Odbr krve na vyšetení krevních plyn a acidobazické rovnováhy ve spojení s UPV a analýza výsledk 5 Sledování a analýza ventilaních parametr 5 Posouzení stavu výživy na základ laboratorních vyšetení 5 Zhodnocení stavu vdomí s využitím hodnotících metodik 5 Zhodnocení hloubky analgosedace s využitím hodnotících metodik 5 Vyhodnocení údaj o stavu pacientky pi odpojování od ventilátoru 3 Uplatnní správného postupu pi odpojování pacientky od ventilátoru 3 Analýza EKG kivky 5 Posouzení KTG záznamu 10 Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul Uební osnova odborného modulu OM 3 Odborný modul OM 3 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM 3 Téma Úvod do problematiky Diagnostické, terapeutické a ošetovatelské výkony v gynekologii a porodnictví povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky 5 dn, tj. 40 hodin odborné praxe 5 (0 kredit za teoretickou ást, 5 kredit za praktickou ást) Pipravit porodní asistentku pro poskytování specifické ošetovatelské pée v porodní asistenci pacientkám, starším 10 let se závažným postižením vybraných orgánových systém vetn provádní základních diagnostických a terapeutických výkon v intenzivní péi v gynekologii a porodnictví. Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM 3 Minimální poet hodin 1

17 Píprava pacientky a asistence pi zavádní centrálních žilních katetr, perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG), drenáži hrudníku, zavádní a ovování gastrické sondy a další. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientku pi výkonu a po výkonu. Možné komplikace a jejich ešení. 3 Základní diagnostické, terapeutické a ošetovatelské výkony v gynekologii porodnictví Vysoce specializovaná ošetovatelská pée o pacientky s akutním stavem v thotenství Píprava pacientky pro punkci arterií. Indikace, vyšetení ped punkcí, zásady asepse, zásady vstupu do arteriálního eišt, ošetení po punkci. Praktické nácviky 1 Píprava pacientky a asistence pi oišovacích metodách krve (hemodialýza, hemofiltrace, hemodialfiltrace, plasmaferéza). Indikace, kontraindikace, dlení, akutní a chronický program, cévní pístupy, principy oišování, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Vigilní koma, persistentní a permanentní vegetativní stav. Definice, zpsob pístupu, možnosti stimulace vnímání, spolupráce s rodinou. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée vetn pée v konceptu stimulace vnímání. Onemocnní prsu, dlohy, vajeník a vulvy, klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, operaní výkony, komplikace. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Specifika onkogynekologie (možnosti léby, nežádoucí úinky ozaovaní a chemoterapie). Vysoce specializovaná ošetovatelská pée. Pacientka s akutními stavy v thotenství (hyperstimulaní ovariální syndrom, mimodložní thotenství, preeklampsie, eklampsie, thotenský diabetes mellitus, hepatopatie a poruchy koagulací v thotenství /HELLP syndrom/, hypertenze v thotenství, thotenství a porod u HIV pozitivních žen), klinické projevy, diagnostika, možnosti léby, ovlivnní plodu, komplikace. Pacientka se zmlklým thotenstvím. Domácí násilí na thotných ženách. Vysoce specializovaná ošetovatelská pée

18 Specifika farmakologie u thotných Základy anesteziologie v gynekologii a porodnictví Léky v thotenství, farmakokinetika, rizika a zásady farmakoterapie v thotenství, farmaka s významnými nežádoucími úinky na plod. Abusus v thotenství, thotenství a porod u drogov závislých. Vysoce specializovaná pée o pacientku se závislostí. Základy anesteziologie, ovlivnní bolesti. Definice, cíl, volba zpsobu anestézie. Plánované a akutní výkony. Anestézie celková (stádia anestézie, údobí anestézie, farmaka, komplikace celkové anestézie). Anestézie regionální (topická, infiltraní, subarachnoideální a epidurální), pomcky, komplikace, kontraindikace. Epidurální analgézie (indikace, kontraindikace, komplikace). Pístrojové vybavení anesteziologického pracovišt, dokumentace. Pedoperaní píprava pacientky. Pedoperaní vyšetení, všeobecná píprava, psychologická píprava, anesteziologická píprava, lanní, premedikace a její farmakologické složky. Pedání pacientky na operaní sál, polohování pacientky, jednodenní chirurgie. Specifika anestézie v gynekologii (operaní výkony diagnostické, terapeutické, onkologické, operaní pístupy, operaní polohy, rizika a komplikace). Anestézie v porodnictví (plánovaný a neplánovaný císaský ez, indikace, volba zpsobu anestézie, postup a asistence u císaského ezu). Vysoce specializovaná pée o pacientky po abdominálním operaním výkonu (laparoskopickém výkonu, po císaském ezu), tišení pooperaní bolesti. Zásady psychologického pístupu. Koncepce psychoterapeutického pístupu. Cíle psychoterapeutického pístupu. Možnosti navozování zmny (psobení na rozumovou Psychologický pístup stránku, na citovou stránku, psobení na zmnu k pacientkám v krizových chování). situacích v gynekologii a Podprný psychoterapeutický rozhovor, porodnictví nedirektivní rozhovor: 4 - zásady vedení podprného rozhovoru - chyby pi vedení pomáhajícího rozhovoru. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 4 5

19 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: zná diagnostické a terapeutické výkony provádné v gynekologii a porodnictví, umí peovat o pacientku ped, v prbhu a po diagnostických a terapeutických výkonech, pod pímým vedením lékae ovládá punkci artérií, zná základy oišovacích metod krve, umí peovat o pacientky ve vigilním komatu, umí peovat o pacientky s onemocnním prsu, vajeník, dlohy a vulvy, umí peovat o pacientky s onkogynekologickým onemocnním, umí poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám s akutním stavem v thotenství, zná specifika farmakologie u thotných a rodiek, orientuje se v problematice anesteziologie v gynekologii a porodnictví, umí pipravit a pedat pacientku k operanímu výkonu, umí peovat o pacientku u které jsou užívány metody ovlivnní bolesti, umí peovat o pacientku po operaním výkonu v gynekologii a porodnictví, zná specifika pée o thotnou a rodiku v intenzivní medicín. Seznam výkon Minimální poet výkon Píprava pomcek a asistence u zajištní centrálního žilního vstupu 3 Pedoperaní píprava pacientky 3 Píprava pístrojového vybavení k celkové anestezii 3 Píprava a asistence u celkové anestézie 3 Píprava a asistence u regionální anestézie 3 Ošetení pacientky pi oišovacích metodách krve 3 Ošetení pacientky pi užití invazivních metod léby bolesti Punkce artérie 5 Píprava farmak k celkové anestézii 3 Pée o pacientku s tracheotomií Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul 3.

20 3..4 Uební osnova odborného modulu OM 4 Odborný modul OM 4 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM 4 Téma Úvod do problematiky Vyšetování a hodnocení novorozence v intenzivní péi Uspokojování poteb nemocných novorozenc Resuscitace novorozence na porodním sále Intenzivní pée o novorozence Povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky 5 dn, tj. 40 hodin odborné praxe 5 (0 kredit za teoretickou ást, 5 kredit za praktickou ást) Pipravit porodní asistentku pro požadované innosti oboru intenzivní pée o novorozence. Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM 4 Metody a prostedky k vyšetování, hodnocení a zajišování poteb novorozenc v resuscitaní a intenzivní péi, vetn nutriních. Screeningová vyšetení. Vytváení podmínek pro poporodní adaptaci patologického novorozence, management bezpenosti v péi o novorozence. Tvorba ošetovatelského plánu pée. Píprava k resuscitaci (anticipace, zastoupení personálu), pomcky k resuscitaci, jednotlivé kroky resuscitace, farmaka nezbytná k resuscitaci (jejich píprava a zpsoby podání). První ošetení patologického novorozence po porodu. Stavy vyžadující zvláštní postup resuscitace. Komplikace resuscitace. Minimální poet hodin Nácvik na modelech. Zajišování dýchacích cest novorozence s pomckami. Nácvik na modelech

21 Nejastjší stavy vedoucí k píjmu novorozence na JIP Intenzivní pée o novorozence Porodní poranní (píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée). Perinatální asfyxie (píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée). Plicní patologie novorozenc (vrozená, získaná) píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée. Infekce novorozenc (vrozené, získané) píiny, pvodci, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée. Hematologická problematika novorozenc (novorozenecké žloutenky, anémie, poruchy koagulace), píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée. Onemocnní GIT (vrozená, získaná) píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée Onemocnní moového ústrojí (vrozená, získaná), píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée. Onemocnní kardiovaskulárního aparátu (poruchy kardiopulmonální pestavby), píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée. Neurologická problematika (píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, ošetovatelská pée). Syndrom teseného dítte (SBS). Neonatální abstinenní syndrom (NAS). Syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS). Píiny, klinické projevy, diagnostika, léba, prevence, ošetovatelská pée. Zajištní termoneutrálního prostedí na JIP (produkce a ztráty tepla, teplotní stres, výhody a nevýhody inkubátor a otevených vyhívaných lžek, apod.). Hygienická pée (první koupel, koupel v inkubátoru, použití emoliencií, dezinfekcí a adheziv), hodnocení rizika poškození kže, komplikace a jejich prevence. Bariérová ošetovatelská pée. Indikace a postupy kyslíkové terapie. Umlá plicní ventilace (indikace, ventilaní režimy, komplikace, extubace). Pée o novorozence na UPV. Pée o novorozence s hyperbilirubinémií (pée o oi, kži, tlesnou teplotu, výživu a vyprazdování). Výmnná transfuze (píprava, provedení, dokumentace)

22 Zajišování cévních vstup (pomcky a techniky zavádní, místa vstupu, komplikace a jejich ešení), ošetovatelská pée. Enterální a parenterální výživa (kojení nedonošených, umlá výživa, druhy roztok pro parenterální výživu, jejich indikace a kontraindikace), zpsoby podávání (zavádní a ovování gastrické sondy, pée o perkutánní gastrostomii, alternativní techniky krmení), komplikace. Nácvik na modelech. 1 Léba a tišení bolesti (nefarmakologická, farmakologická), hodnocení bolesti dostupnými škálami. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 1 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: umí vyšetit a ošetit nemocného novorozence, zhodnotit jeho stav a pedejít komplikacím, zná postupy kardiopulmonální resuscitace novorozence a umí je provádt, zná farmaka nezbytná k resuscitaci, resuscitaní péi a léb bolesti u novorozenc, zná akutní stavy vedoucí k píjmu novorozence na JIP, jejich píiny, obecné a specifické píznaky, umí je ešit, vyhodnotit rizika vzniku komplikací, zná jejich prevenci, zná metody, pomcky a postupy k zajišování dýchacích cest, umlé plicní ventilace, cévních vstup, vyprazdování, nutriních poteb, termoneutrálního prostedí, umí peovat o kži novorozence, zná hygienické a právní normy nezbytné pro vedení a ízení ošetovatelské pée poskytované novorozencm na JIP, management bezpeného prostedí pro novorozence, zná pístrojovou techniku používanou v péi o nemocné novorozence. 1 3

23 Seznam výkon Minimální poet výkon Fyzikální vyšetení nemocného novorozence, zhodnocení jeho vitálních funkcí 5 Zhodnocení projev bolesti novorozence s pomocí dostupných hodnotících škál Nefarmakologické tišení bolesti novorozence (úpravou polohy, chováním, aplikací sacharózy, léebným dotykem, dotykem na kontralaterální stran, apod.) Zhodnocení rizika vzniku poškození kže 5 Stanovení ošetovatelské anamnézy, diagnózy a plánu pée u novorozence 5 Píprava pomcek k resuscitaci novorozence, k zajištní dýchacích cest, k extubaci, asistence pi výkonu Zajištní prchodnosti dýchacích cest novorozence endotracheální kanylou (na modelu) Asistence u zajištní prchodnosti dýchacích cest novorozence endotracheální kanylou Píprava pomcek a zajištní periferních žilních vstup u novorozence 5 Odsátí z dýchacích cest, event. endobronchiální laváž novorozence s endotracheální kanylou Koupel novorozence v inkubátoru, na oteveném vyhívaném lžku 5 Zavedení gastrické sondy, ovení její polohy, výživa dítte sondou 5 Výživa novorozence alternativními technikami (kádinkou, stíkakou, lžikou, suplementorem, apod.) Katetrizace moového mchýe novorozence ženského pohlaví 3 Odbr krevních vzork na screeningová vyšetení, asistence pi screeningových vyšeteních Edukace rodi/blízkých v prevenci SBS, SIDS, NAS 5 Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul

24 3..5 Uební osnova odborného modulu OM 5 Odborný modul OM 5 Odborná praxe Poet kredit 15 Cíl OM 5 Seznam výkon Odborná praxe na akreditovaném pracovišti pro porodní asistentky z oboru pediatrie 5 dn, tj. 40 hodin praxe na pracovišti akreditovaného zaízení Po získání teoretických znalostí pipravit porodní asistentku pro praktické zvládnutí poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée o novorozence. Minimální poet výkon Fyzikální vyšetení nemocného novorozence, zhodnocení jeho vitálních funkcí 5 Zhodnocení projev bolesti novorozence s pomocí dostupných hodnotících škál Zhodnocení rizika vzniku poškození kže Odsátí z dýchacích cest novorozence s endotracheální kanylou Zavedení gastrické sondy, ovení její polohy, výživa dítte sondou 3 Výživa novorozence alternativními technikami (kádinkou, stíkakou, lžikou, suplementorem, apod) Katetrizace moového mchýe novorozence ženského pohlaví Zajištní prchodnosti dýchacích cest novorozence endotracheální kanylou (na modelu) Asistence u zajištní prchodnosti dýchacích cest novorozence endotracheální kanylou Koupel novorozence v inkubátoru, na oteveném vyhívaném lžku 5 Edukace rodi/blízkých v prevenci SBS, SIDS, NAS

25 3..6 Uební osnova odborného modulu OM 6 Odborný modul OM 6 Odborná praxe Poet kredit 15 Cíl OM 6 Seznam výkon Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zaízení intenzivní medicína, porodní sál 5 dn, tj. 40 hodin praxe na pracovišti akreditovaného zaízení Po získání teoretických znalostí pipravit porodní asistentku pro praktické zvládnutí poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée o pacientku starší 10 let, u které dochází k selhání základních životních funkcí nebo kde toto selhání hrozí a zhodnotit dovednosti na základ uvedených výkon. Minimální poet výkon KPR dosplého (pípadn na modelu) 3 Píprava sterilního stolku k aseptickým výkonm Odsávání z dýchacích cest uzaveným odsávacím systémem 5 Odsávání z dýchacích cest oteveným odsávacím systémem 5 Zajištní prchodnosti dýchacích cest bez pomcek 5 Zajištní prchodnosti dýchacích cest pomocí laryngeální masky (píp. na modelu) Asistence u zajištní prchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou 5 Zajištní prchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou (na modelu) 10 Ventilace pacientky pomocí runího kísícího pístroje s maskou na modelu 10 Ventilace pacientky pomocí runího kísícího pístroje s maskou 5 Píprava pístrojového vybavení k celkové anestézii Píprava a asistence u celkové anestézie Píprava a asistence u regionální anestézie (epidurální, subarachnoideální) Punkce artérie 1 Ošetení pacientky pi užití invazivních metod léby bolesti Pedoperaní píprava pacientky 3 Posouzení KTG záznamu 3 5

26 3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul Absolvent/ka odborných modul je pipraven/a: vysvtlit koncepci a smr intenzivní medicíny, orientovat se v pístrojovém vybavení pracoviš intenzivní medicíny a zvládat manipulaci s ním, orientovat se v právní a sociální problematice intenzivní medicíny, vysvtlit etické aspekty intenzivní pée, orientovat se v krizovém managementu a medicín katastrof, uplatovat hygienický a protiepidemický režim práce, orientovat se v trendech hojení ran vlhkou a podtlakovou metodou, poskytovat základní podporu života, poskytovat rozšíenou podporu života pi využití pomcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny, poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám pi rozšíené podpoe života, provádt defibrilaci srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu s automatickým vyhodnocením rytmu, zajišovat prchodnost dýchacích cest bez pomcek, zajišovat prchodnost dýchacích cest s pomckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny, vysvtlit specifika kyslíkové terapie v intenzivní péi a aplikovat ji, aplikovat transfuzní pípravky a krevní deriváty, vysvtlit rozdíly základní podpory života s pihlédnutím k vkovým kategoriím, vysvtlit možnosti diagnostiky a monitorování jednotlivých orgánových systém v intenzivní medicín, vysvtlit vliv imobility na jednotlivé orgánové systémy a zmnám pedcházet, využívat koncept stimulace vnímání, orientovat se v rehabilitaním ošetování v intenzivní péi, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením zdraví neurologického charakteru, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením respiraního systému, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením kardiovaskulárního systému, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením GIT, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým postižením uropoetického systému, rozeznat poruchy vnitního prostedí, vetn komplikací a podílet se na jejich ešení, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s pidruženým diabetem mellitem,

27 vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám se závažným postižením endokrinního systému, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám s hematologickým postižením, vysvtlit principy a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetovatelské pée pacientkám se závažným infekním onemocnním, poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi o pacientky s akutním stavem v gynekologii a porodnictví, poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetovatelskou péi o pacientky vyžadující UPV vetn rizik, komplikací s tím souvisejících a podílet se na jejich ešení, sledovat funknost speciální pístrojové techniky k provádní UPV a zajišovat její stálou pipravenost, poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám s poruchou vdomí, specifikovat jednotlivé druhy výživy, aplikovat je kriticky nemocným, rozpoznat komplikace a podílet se na jejich ešení, rozpoznat základní poruchy srdeního rytmu na EKG, orientovat se ve farmakologických prostedcích užívaných v intenzívní medicín, vysvtlit jejich indikace a úinky, správn aplikovat farmakologické prostedky užívané v intenzivní medicín a rozpoznat nežádoucí úinky, aplikovat psychologické aspekty ošetovatelské pée v intenzivní medicín, na komunikaci s pacientkami v kritickém stavu a jejich nejbližšími, aplikovat psychologický pístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích, peovat o své duševní zdraví, asistovat a provádt diagnostické a terapeutické výkony v gynekologii a porodnictví, peovat o pacientku ped, v prbhu a po diagnostických a terapeutických výkonech, pod pímým vedením lékae zvládnout punkci artérií, vysvtlit základy oišovacích metod krve, peovat o pacientky ve vigilním komatu, peovat o pacientky s onemocnním prsu, vajeník, dlohy a vulvy, peovat o pacientky s onkogynekologickým onemocnním, poskytovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi pacientkám s akutním stavem v thotenství, vysvtlit specifika farmakologie u thotných a rodiek, orientovat se v problematice anesteziologie v gynekologii a porodnictví, pipravit a pedat pacientku k operanímu výkonu, peovat o pacientku u které jsou užívány metody ovlivnní bolesti, peovat o pacientku po operaním výkonu v gynekologii a porodnictví, vysvtlit specifika pée o thotnou a rodiku v intenzivní medicín,

28 vyšetit a ošetit nemocného novorozence, zhodnotit jeho stav a pedejít komplikacím, vysvtlit postupy kardiopulmonální resuscitace novorozence a provádt je, vyjmenovat farmaka nezbytná k resuscitaci, resuscitaní péi a léb bolesti u novorozenc, vysvtlit akutní stavy vedoucí k píjmu novorozence na JIP, jejich píiny, obecné a specifické píznaky, ešit je, vyhodnotit rizika vzniku komplikací, a pedcházet jim, vysvtlit metody, pomcky a postupy k zajišování dýchacích cest, umlé plicní ventilace, cévních vstup, vyprazdování, nutriních poteb, termoneutrálního prostedí, peovat o kži novorozence, vysvtlit hygienické a právní normy nezbytné pro vedení a ízení ošetovatelské pée poskytované novorozencm na jednotkách intenzivní pée, management bezpeného prostedí pro novorozence, využívat pístrojovou techniku používanou v péi o nemocné novorozence. 4 Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Akreditované zaízení pidlí každému úastníkovi specializaního vzdlávání školitele, který je zamstnancem akreditovaného zaízení. Školitel pro teoretickou výuku vypracovává studijní plán a plán plnní praktických výkon, které má úastník vzdlávání v prbhu pípravy absolvovat a prbžn provuje znalosti (vdomosti a dovednosti). Školitel pro praktickou ást hodnotí zvládnutí výkon stanovených vzdlávacím programem. Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením pidleného školitele, který je zamstnancem daného pracovišt, má specializovanou zpsobilost v oboru a osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje splnní výkon. a) Prbžné hodnocení školitelem: školitel pravideln a prbžn provuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úastníka specializaního vzdlávání. Do studijního prkazu zapisuje ukonení každého modulu a získaný poet kredit. b) Pedpoklad pro vykonání atestaní zkoušky: absolvování teoretické a praktické výuky; vetn splnní požadované odborné praxe v akreditovaném zaízení potvrzené ve studijním prkazu a splnní výkon obsažených ve vzdlávacím programu potvrzené pidleným školitelem; získání píslušného potu kredit. c) Vlastní atestaní zkouška probíhá dle vyhlášky. 189/009 Sb., ve znní pozdjších právních pedpis.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Ročník 2006. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

Ročník 2006. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2006 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Kompetence NLP Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Zdravotní sestra Regulované povolání závazné právní předpisy určují: Vzdělání Označení odbornosti Kompetence Sankce za výkon neoprávněnými osobami

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Alena Špalková Erika Sčebelová Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Intrakraniální tlak - Nitrolební tlak - Intracranial pressure - ICP - Je to tlak nitrolebního

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Resuscitace ve specifických situacích - akcidentální hypotermie. Jana Kubalová ZZS Kraje Vysočina

Resuscitace ve specifických situacích - akcidentální hypotermie. Jana Kubalová ZZS Kraje Vysočina Resuscitace ve specifických situacích - akcidentální hypotermie Jana Kubalová ZZS Kraje Vysočina Příčiny HT normální termoregulace Intoxikace léky, alkoholem Polytrauma Příčiny HT porušená termoregulace

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 6 39 8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu dle nařízení

Více

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie - definice Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH) Preeklampsie těhotenstvím podmíněná

Více

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Gahérová I., Gybasová Z. ARK, FN Ostrava Cíl práce Účelem naší práce bylo porovnat různé metody zahřívání dospělých pacientů v průběhu anestézie

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Kurz komunikativní dovednosti zdravotnického pracovníka Určeno: zdravotnickým pracovníkům

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní anesteziologický kmen v délce minimálně

Více

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina Kacířská myšlenka: Známe opravdu dobře naše resuscitační pomůcky? A dovedeme je plně využít? DŮVODY Můžu použít dětské COMBO elektrody

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 154 VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Urgentní medicína l ČÁSTKA 5 Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 155 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 155.1

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Dušan Merta (dusan.merta@seznam.cz) září 2013 1 Úvod Stáří relativní pojem Už to není co bývalo... není jednoznačná korelace mezi biologickým a kalendářním

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

STUDENÉ DĚTI HYPOTERMIE. Ošetřovatelská péče při řízené hypotermii u asfyktického novorozence s příznaky HIE - hypoxicko ischemické encefalopatie

STUDENÉ DĚTI HYPOTERMIE. Ošetřovatelská péče při řízené hypotermii u asfyktického novorozence s příznaky HIE - hypoxicko ischemické encefalopatie HYPOTERMIE ANEB STUDENÉ DĚTI Ošetřovatelská péče při řízené hypotermii u asfyktického novorozence s příznaky HIE - hypoxicko ischemické encefalopatie Alena Grácová, Dagmar Siegelová Fakultní nemocnice

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava Definice RSE Doba trvání záchvatové aktivity nad 5 minut ( 30 minut)(se) 60min RSE 2 nebo více záchvatů mezi nimiž nedošlo k

Více

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní hygienický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová Územní stedisko záchranné služby Stedoeského kraje Odborná spolenost urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Úvod V roce 2007 byl dokonen

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více