Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch. Karel Kadlec podpis: razítko: Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Újezd schváleno dne: usnesením č.: podpis: razítko: Nadřízený orgán územního plánování: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního a stavebního řízení stanovisko ze dne: číslo jednací: V Praze, srpen 2005

2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu ZPRACOVATELÉ : I. Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel Kadlec II. Vedoucí projektu: Ing. arch. Daniela Binderová OBSAH: 1. Závazná část územního plánu 3 2. Příloha č. 1: Regulativy územního rozvoje Zastavitelné území Bydlení venkovského typu (BV) Bydlení smíšené (BS) Bydlení rekreační (BR) Služby a vybavenost (SV) Rekreační plochy (RP) Sportovní plochy (SP) Malovýroba a podnikání (MV) Technická infrastruktura (TI) Silnice II. a III. tř. (KS) Místní komunikace (KM) Účelové komunikace (KU) Komunikace pěší (KP) Železniční plochy (DR) Nezastavitelné území Veřejná zeleň (VZ) Zahrady a sady (ZH) Lesy (LE) Ostatní zeleň (OZ) Vodní toky a plochy (VP) Louky (LO) Orná půda (OR) 19 Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 2

3 1. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU V této kapitole je uveden návrh závazné části ÚPO; toto znění bude použito jako část vyhlášky o závazných částech Územního plánu obce Újezd. Další části vyhlášky budou tvořit úvodní a závěrečná ustanovení a stanovení lhůt aktualizace. Čl. 1 Závazné části územního plánu 1) Závazné části územního plánu jsou: urbanistická koncepce využití ploch a jejich uspořádání vymezené zastavitelné území omezení změn v užívání staveb zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení územní systém ekologické stability limity využití území plochy přípustné pro těžbu nerostů vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy 2) Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny: ve výkresech: 2. Funkční využití zastavěného území 1 : Komplexní urbanistický návrh a doprava 1 : Vodní hospodářství 1 : Energetika a spoje 1 : Ochrana ZPF a PUPFL 1 : Veřejně prospěšné stavby 1 : a v následujících ustanoveních. 3) Nedílnou součástí závazné části územního plánu jsou regulativy a limity obsažené v platných zákonech a jiných obecně závazných předpisech, které jsou zveřejněny ve sbírce zákonů a prováděcích nařízeních centrálních orgánů. Čl. 2 Urbanistická koncepce využití ploch a jejich uspořádání 1) V území řešeném územním plánem obce Újezd je možno umisťovat stavby a zařízení, povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území ve smyslu stavebního zákona jen v souladu se schválenými Regulativy územního rozvoje (Příloha č. 1) 2) Území je členěno na části s rozdílnou funkcí, které jsou vyznačené na výkrese č. 3. Komplexní urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : Označení ploch zkratkami v textu dokumentace ÚPO odpovídá značení ve výkrese. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 3

4 3) Pro každou takto vymezenou část území jsou v Příloze č. 1 uvedeny: charakteristika území přípustné využití území, činnosti a stavby podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby nepřípustné využití území, činnosti a stavby pravidla pro uspořádání území 4) Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných staveb, příp. jejich stavebních a funkčních změn. Nové stavby a jiná opatření, která vymezené funkci neodpovídají, nejsou přípustné, stávající jsou nadále přípustné, pouze pokud nejsou v rozporu s jinými obecně platnými předpisy. Rozvoj těchto funkcí se ale nepřipouští, je možné při současném využití provádět pouze udržovací práce (stavby jsou ponechány na dožití). 5) Území obce je členěno na: A Zastavitelné území a) Současně zastavěné území stavby a užívání pozemků jsou v souladu se způsobem využití, určeným územním plánem. Není-li s ním v souladu, stávající stavby by měly být ponechány na dožití, správní rozhodnutí budou povolovat využití území a stavby pouze v souladu s územním plánem. b) K zástavbě určené Bydlení venkovského typu (BV) Bydlení smíšené (BS) Bydlení rekreační (BR) Služby a vybavenost (SV) Rekreační plochy (RP) Sportovní plochy (SP) Malovýroba a podnikání (MV) Technická infrastruktura (TI) Silnice II. a III. třídy (KS) Místní komunikace (KM) Účelové komunikace (KU) Komunikace pěší (KP) Železniční plochy (DR) B Nezastavitelné území V tomto území je možné povolovat pouze konkrétní stavby vyjmenované v regulativech, v souladu s platnými předpisy. Urbanistická zeleň Veřejná zeleň (VZ) Zahrady a sady (ZH) Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 4

5 Krajinná zóna smíšená Louky (LO) Orná půda (OR) Krajinná zóna přírodní Lesy (LE) Ostatní zeleň (OZ) Vodní plochy a toky (VP) Čl. 3 Vymezení zastavitelného území 1) Zastavitelné území je vymezeno obalovou čárou, skládající se z hranice zastavitelného území a navazujícího úseku hranice současně zastavěného území, tak jak jsou zobrazeny ve výkrese č. 3 Komplexní urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : Čl. 4 Omezení změn v užívání staveb 1) Omezení změn v užívání staveb vyplývá z Regulativů územního rozvoje (Příloha č. 1) 2) Žádná další omezení změn v užívání staveb územní plán neurčuje. Čl. 5 Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení 1) Zásady uspořádání dopravního vybavení jsou vyjádřeny ve výkrese č. 3. Komplexní urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : Území je z hlediska dopravního vybavení stabilizované, k výstavbě se určují tyto stavby k doplnění potřeb území: modernizace železniční trati DR1 a DR2, včetně protihlukových opatření komunikace silniční KS 1 komunikace místní KM1 až KM7 pro obsluhu návrhových ploch 2) Nastane-li potřeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů ze silničního provozu na pozemních komunikacích, budou je provádět vlastníci nemovitostí svým nákladem. 3) Zásady uspořádání technického vybavení jsou vyjádřeny ve výkrese č. 4. Vodní hospodářství a č. 5. Energetika a spoje, v měřítku 1 : Území je z hlediska technického vybavení stabilizované, k výstavbě se určují tyto stavby k doplnění potřeb sídla: vybudování kanalizační sítě v současné i navrhované zástavbě, včetně čistírny odpadních vod (TI1) doplnění vodovodních rozvodů v návrhových lokalitách, vybudování nového vodojemu (TI2) doplnění rozvodů plynu STL v návrhových lokalitách výstavba nových trafostanic TS 1N až TS 4N s přívodním vedením VN Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 5

6 Čl. 6 Územní systém ekologické stability 1) Prvky územního systému ekologické stability jsou vyjádřeny ve výkrese č. 3 Komplexní urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : V území jsou vymezeny tyto prvky ÚSES: Regionální biocentra a biokoridory RBC 1943 Bouchalka RBK 1172 RBK 1173 RBK 1174 Lokální biocentra LBC 8 V točně; výměra 3 ha LBC 19 U krytu; výměra min. 3 ha LBC 20 K rybníčkům; výměra 3,71 ha LBC 23 Horní Draštice; výměra 3,54 ha Lokální biokoridory LBK 19 RBC; délka 650 m LBK 18 19; délka 1800 m LBK 6 8; délka 1550 m LBK 8 (18 19); délka 320 m LBK 18 20; délka 1200 m LBK 20 23; délka 800 m Interakční prvky IP 9 strž pod Újezdem Čl. 7 Limity využití území 1) Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území a opatření v území. Vstupní limity využití území vycházejí z právních předpisů a správních rozhodnutí. Výstupní limity využití území jsou omezení, která vyplývají z navržené koncepce ÚPO. 2) Vstupní i výstupní limity jsou zakresleny v jednotlivých výkresech grafické části ÚPO, zejména v hlavním výkrese. Limity využití území jsou vyjádřeny ve výkresech: 3. Komplexní urbanistický návrh a doprava 1 : Vodní hospodářství 1 : Energetika a spoje 1 : Ochrana ZPF a PUPFL 1 : Jmenovitý výčet limitů je uveden v kap. 4 Limity využití území průvodní zprávy. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 6

7 3) V území je nutné respektovat ochranná pásma probíhajících komunikací, ochranná pásma technické infrastruktury, vodohospodářská ochranná pásma, ochranu nemovitých kulturních památek, ochranu půd, ochranná pásma lesů, prvky ÚSES a poddolovaná území. Při konkrétním naplňování jednotlivých ploch zástavby je třeba dodržet povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Výška nové zástavby nesmí překračovat výškovou hladinu stávající zástavby (ochrana provozu letiště Tlustice). 4) V závazné části ÚPO Újezd se vymezují výstupní limity využití území vyplývající z navržené koncepce ÚPO: hranice zastavitelného území dle grafické části ochranné pásmo návrhové komunikace III. třídy 15 m od osy krajního pruhu ochranné pásmo výhled. vysokorychlostní želez. trati 100 m ochranné pásmo návrhových úseků železniční trati 60 m od osy krajní koleje ochranné pásmo odběru povrchové vody ze Stroupinského potoka II o vnější pásmo obecné ochrany vodního zdroje celé povodí (pramenní oblast) nad jímacím objektem ochranné pásmo ČOV 50 m od okraje objektů ČOV ochranné pásmo navrhovaných vodovodních a kanalizačních řadů do DN 500 mm 1,5 m od vnějšího líce potrubí ochranné pásmo navržených vedení VN 22 kv 7 m od krajního vodiče ochranné pásmo navržených trafostanic 7 m ochranné pásmo navržených rozvodů STL plynovodu 1 m lokální prvky ÚSES dle grafické části Čl. 8 Plochy přípustné pro těžbu nerostů 1) Plochy pro těžbu nerostů se ve správním území obce Újezd nenacházejí. Čl. 9 Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy 1) Veřejně prospěšné stavby jsou vyjádřeny ve výkrese č. 7 Veřejně prospěšné stavby, v měřítku 1 : Zahrnují následující stavby: Doprava 1. Modernizace železniční trati: DR1 p.č. 768/1, 157, 919/2, 161/2, 919/1, 165/1, 973, 187/1, 955/2 DR2 p.č. 288/1, 958/2, 973, 972/2, 331, 329, 956/3 2. Přeložka silnice III. třídy vyvolaná modernizací železniční trati KS1 p.č. 167/2, 973, 165/1, 919/1, 715/1 3. Místní komunikace obslužné KM1 p.č. 715/13, 715/1 KM2 p.č. 165/1, 165/2, 170/2, 173/1 KM3 p.č. 261, 258/2 až 258/4 Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 7

8 KM4 p.č. 687/1, 943, 40/1, 540/1, 945 KM5 p.č. 936/1, 791/2, 791/4, 780, 715/1, 715/4, 762/2, 936/1 KM6 p.č. 955/2, 187/1 KM7 p.č. 687/1, 943, 942, 687/6, 547/1 Technická infrastruktura 4. Rozšíření rozvodů pitné vody do návrhových ploch 5. Vodojem a čerpací stanice TI2 p.č. 694/71, 687/1 6. Dobudování kanalizační sítě 7. Výstavba čistírny odpadních vod TI1 p.č. 187/1 8. Rozšíření rozvodů plynu STL do návrhových ploch 9. Výstavba nových trafostanic TS 1N až TS 4N s přívodním vedením VN TS1 p.č. 537/1; TS2 p.č. 715/1; TS3 p.č. 165/1; TS4 p.č. 687/1 2) Asanace a asanační úpravy územní plán nevymezuje. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 8

9 2. PŘÍLOHA Č. 1: REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE Územní plán rozděluje správní území obce na území zastavitelné, které zahrnuje plochy zastavěné (reprezentované nejen stavebními parcelami, ale též pozemkovými parcelami k nim náležejícími a s nimi funkčně spojenými) nebo k zástavbě určené, a na území nezastavitelné, tj. území volné krajiny. Územní plán rozděluje správní území obce do jednotlivých funkčních ploch. Rozdělením správního území obce do jednotlivých funkčních zón je stanovena jasná koncepce urbanistického obrazu sídla vesnického charakteru a pravidla, na základě kterých se může obec rozvíjet tak, aniž by docházelo ke kolizím jednotlivých funkcí nebo k znehodnocování jedinečného obrazu obce. Při zpracování ÚPO Újezd byly použity následující funkční územní prvky, znázorněné ve výkrese č. 3 Komplexní urbanistický návrh a doprava v měřítku 1 : Zastavitelné území Bydlení venkovského typu (BV) Hlavní funkcí území je bydlení. Pozemky slouží převážně samozásobitelské pěstitelské činnosti a individuální rekreaci. bydlení objekty individuální rekreace zařízení sociální, zdravotnická a školní dětská hřiště odstavování vozidel obyvatel a zákazníků stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) samozásobitelská chovatelská činnost drobné zvířectvo (např. slepice, králíci) okrasné a užitkové zahrady Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: podnikatelská činnost (obchod, služby, drobná výroba, řemesla) s vlastními účelovými stavbami, pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny průmyslové stavby stavby pro podnikání mimo podmínečně přípustných, tj. stavby, které by narušovaly pohodu bydlení hlukem, prachem, exhalacemi, nadměrnou dopravní zátěží apod. (např. sklady, autoklempírny, autolakovny, zámečnické a truhlářské dílny apod.) zemědělská výroba, zvláště stavby na zpracování zemědělských produktů, skladové haly apod. živočišná výroba stavby pro chov zvířat nad rámec samozásobitelství hromadné, řadové garáže Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 9

10 Pravidla pro uspořádání území: Odstavování vozidel na vlastním pozemku (garáž nebo parkovací stání). Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny. Všechny objekty musí mít zajištěn zdroj pitné vody a likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy, a musí být napojeny na elektrické rozvody. Provozovny podnikatelské činnosti mohou být umísťovány v obytném (rodinném) domě nebo v samostatných jednoduchých stavbách. Lokalita BV9 výška staveb max. 1 NP + P, zastavěná plocha (nadzemních staveb) max. 15 % výměry stavebního pozemku Bydlení smíšené (BS) Hlavní funkcí území je bydlení s plochami pozemků, které umožňují podnikatelské aktivity a pěstitelskou činnost nad rámec samozásobitelských potřeb (historické statky). bydlení obchod, služby, přechodné ubytování a stravování zařízení sociální, zdravotnická a školní zemědělská neživočišná výroba nad rámec samozásobitelství ve vlastních účelových stavbách odstavování vozidel obyvatel a zákazníků stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) samozásobitelská chovatelská činnost drobné zvířectvo (např. slepice, králíci) okrasné a užitkové zahrady Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: podnikatelská činnost (drobná výroba, řemesla, sklady) ve vlastních účelových stavbách, pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny živočišná výroba nad rámec samozásobitelství pouze při splnění podmínek uvedených v následujících odstavcích průmyslové stavby stavby pro podnikání mimo podmínečně přípustných, tj. stavby, které by narušovaly pohodu bydlení hlukem, prachem, exhalacemi, nadměrnou dopravní zátěží apod. (např. sklady, autoklempírny, autolakovny, zámečnické a truhlářské dílny apod.) živočišná výroba mimo podmínečně přípustných hromadné, řadové garáže Pravidla pro uspořádání území: Odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku. Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny. Všechny objekty musí mít zajištěn zdroj pitné vody a likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy, a musí být napojeny na elektrické rozvody. Provozovny podnikatelské činnosti mohou být umísťovány v hlavním objektu nebo i v samostatných jednoduchých stavbách. Odstavování vozidel zákazníků na vlastním pozemku. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 10

11 Živočišná výroba nad rámec samozásobitelství Při rozšiřování areálů nad kapacitu historických objektů je třeba postupovat jako u velkochovů, tj. je třeba výpočtem prokázat dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany. Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO) Bydlení rekreační (BR) Jedná se o zástavbu rekreačními objekty, v rámci současně zastavěného území obce nebo v návaznosti na ně. Postupné splývání těchto ploch s plochami typu BV je možné. individuální rekreace trvalé bydlení za předpokladu splnění níže uvedených podmínek pravidel pro uspořádání území (přestavby rekreačních objektů na trvalé bydlení) plochy pro sport stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) samozásobitelská chovatelská činnost drobné zvířectvo (např. slepice, králíci) Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: podnikatelská činnost (obchod, služby) u ploch BR bez vlastních účelových staveb a pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny hromadné, řadové garáže stavby pro podnikání průmyslové stavby živočišná výroba (stavby pro chov zvířat) nad rámec samozásobitelství Pravidla pro uspořádání území: Objekty rekreační Podnikatelské plochy pro obchod a služby je možno zřizovat pouze v rámci hlavních obytných objektů. Nepovolují se samostatné účelové stavby. Objekty trvalého bydlení (přestavby rekreačních objektů na toto bydlení) lze realizovat pouze na pozemcích, které mají komunikační napojení a umožňují zajistit pro objekt zdroj pitné vody, likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy a napojení na elektrické rozvody. Regulativy pro výstavbu se pak řídí dle regulativů pro plochy typu BV. Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny. Odstavování vozidel na vlastním pozemku. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 11

12 Služby a vybavenost (SV) Hlavní funkcí území je co nejširší nabídka občanské vybavenosti sloužící potřebám obce (obecní samospráva, školství) a dále objekty služeb, jejichž zachování je v zájmu obce. obecní samospráva a administrativa zařízení školní, předškolní a sportovní zařízení kulturní přechodné ubytování a stravování podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory (obchod, služby) dopravní vybavenost, odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) veřejná zeleň Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: trvalé bydlení pouze v případě, že objekt splňuje nároky na obytné stavby a funkce obytná není v rozporu s funkcí stávající. stavby průmyslové výroby stavby zemědělské výroby, stavby pro chov zvířat řadové garáže Rekreační plochy (RP) Hlavní funkcí území je komerční rekreace a sport s příslušným vybavením. plochy a objekty pro sport plochy a objekty pro dočasné ubytování služby a podnikatelská činnost, související se sportovní činností a rekreací, s vlastními účelovými stavbami a prostory (stravování, prodej občerstvení, půjčovny sport. náčiní apod.) odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) veřejná zeleň Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: trvalé bydlení pouze v případě, že objekt splňuje nároky na obytné stavby a funkce obytná není v rozporu s funkcí stávající. hromadné, řadové garáže průmyslové stavby živočišná výroba (stavby pro chov zvířat) nad rámec samozásobitelství Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 12

13 Sportovní plochy (SP) Hlavní funkcí území je sport. plochy a objekty pro sport odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku podnikatelská činnost, související se sportovní činností a rekreací, s vlastními účelovými stavbami a prostory (prodej občerstvení apod.) stavby obytné stavby průmyslové výroby stavby zemědělské výroby stavby pro chov hospodářských zvířat Malovýroba a podnikání (MV) Hlavní funkcí území je drobná a střední výroba, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby, navazující zpracovatelské provozovny řemeslného charakteru. drobná a střední výroba řemeslné dílny a opravny, sklady podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami služby a obchod administrativa odstavování vozidel na vlastním pozemku stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) veřejná zeleň Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: výrobní a podnikatelská činnost pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu na hranici se zónami obytnými nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny stavby obytné individuální rekreace hromadná rekreace stavby sportovní, školní, zdravotnické, sociální, kulturní, církevní Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 13

14 Technická infrastruktura (TI) Hlavní funkcí území je technické vybavení obce. plochy a stavby technického vybavení obce odstavování vozidel na vlastním pozemku plochy zeleně Silnice II. a III. tř. (KS) Hlavní činnost v území je průjezdní silniční doprava, plní sběrnou funkci tím, že přivádějí dopravu na vnější silniční síť. trasy silnic II. a III. třídy odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly pěší provoz (chodníky) a cyklistický provoz, výsadba doprovodné zeleně Místní komunikace (KM) Silniční obslužná komunikace obecně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě a jsou zařazeny do sítě místních komunikací. místní silniční doprava sloužící přímé obsluze staveb v sídle odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly doprovodná zeleň pěší a cyklistický provoz Pravidla pro uspořádání území: Komunikace obousměrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40, doporučuje se MO 12/40; jednosměrné MO 7/30. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 14

15 Účelové komunikace (KU) Veřejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního účelu, zpravidla určené pro zemědělskou nebo lesní výrobu. komunikace se zpevněným nebo nezpevněným povrchem přístup speciální účelové dopravy pěší a cyklistický veřejný provoz Komunikace pěší (KP) Veřejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního účelu, určené pro pěší provoz, jako chodníky, příp. jako komunikace zklidněné. pěší veřejný provoz a cyklistický provoz u zklidněných komunikací min. šíře 3 m automobilová obsluha staveb Železniční plochy (DR) Železnice včetně železničních zařízení, sloužící kolejové veřejné dopravě. železniční doprava, odstavování vozidel železniční dopravy železniční zařízení a stavby související se železniční dopravou stavby technické infrastruktury účelové komunikace zeleň Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 15

16 2.2. Nezastavitelné území Společné ustanovení: v rámci nezastavitelného území je možná vzájemná změna využití území mezi jednotlivými druhy nezastavitelného území, při kladném vyjádření příslušných orgánů ochrany životního prostředí (tj. přírody, lesa PUPFL, ZPF a vod) vždy jednotlivě ke konkrétnímu záměru, jako změna druhu pozemku (kultury) Veřejná zeleň (VZ) Hlavní funkcí území je rekreace v prostoru utvářeném zelení s nezbytnou údržbou. parky a veřejně přístupné zahrady zpevněné i nezpevněné pěší komunikace drobná architektura (altány, pomníky, lavičky apod.) sítě technické infrastruktury (vedení vody, kanalizace, vedení kabelu VN a NN, místní sdělovací vedení, vedení plynu STL) Pravidla pro uspořádání území: Maximální podíl zpevněných ploch 15 % Zahrady a sady (ZH) Významné celky sadů a zahrad, uvnitř i vně současně zastavěného území, hrající významnou roli v tvorbě kvalitního životního prostředí v obci. Území není určeno k zástavbě rodinnými domy, i když je třeba součástí současně zastavěného území. zahrady a sady zemědělská produkce stavby, které jsou součástí ZPF dle 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení, stavby určené pro funkci zóny stavby dle 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. sítě technické infrastruktury: vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 16

17 Lesy (LE) Ekologická stabilizace území lesy. lesní produkce ekologická zeleň (zeleň ÚSES) plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL plochy dle 3, odst. (1) b) zák. č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů; stavby dle 139b, odst. (8) a) zák. č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro uspořádání území: Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES Ostatní zeleň (OZ) Přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady. louky, příbřežní porosty, náletová zeleň údržba a ochrana chráněných prvků přírody ekologická zeleň (plochy ÚSES) výsadba lesních porostů účelové, cyklistické a pěší cesty technická infrastruktura vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL, pouze mimo stromové porosty Pravidla pro uspořádání území: Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 17

18 Vodní toky a plochy (VP) Ekologická stabilizace území vodní plochy a toky, příbřežní porosty, mokřady. vodní plochy a toky, mokřady příbřežní zeleň ekologická zeleň (zeleň ÚSES) zemědělská produkce chov ryb vodohospodářské stavby sítě technické infrastruktury vedení vody, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL, vedeny nejkratším směrem Pravidla pro uspořádání území: Sítě technické infrastruktury přes toky budou procházet nejkratším směrem. Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES Louky (LO) Polyfunkční nezastavitelné území určené zemědělské produkci, každodenní rekreaci, obnově narušeného krajinného prostředí obhospodařované louky a spásané pastviny. louky, pastviny, trvalé travní porosty zemědělská produkce remízky, křoviny ekologická zeleň (plochy ÚSES) stavby, které jsou součástí ZPF dle 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení stavby dle 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. sítě technické infrastruktury: vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL Pravidla pro uspořádání území: Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 18

19 Orná půda (OR) Polyfunkční nezastavitelné území určené zemědělské produkci pole (orná půda). orná půda zemědělská produkce zvláštní režim hospodaření (plochy ÚSES) stavby, které jsou součástí ZPF dle 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení stavby dle 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. sítě technické infrastruktury: vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL Pravidla pro uspořádání území: Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES doporučuje se převést na jiný druh nezastavitelného území louky, lesy, ostatní zeleň. Vhodná je výsadba dřevin. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 19

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008 ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH Vydáno usnesením

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Met. Pořadové číslo poslední změny: 2 Datum vydání: 8. dubna 2008 Datum nabytí účinnosti poslední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY Upravený návrh územního plánu (čistopis) Závazná část ÚP Regulativy územního rozvoje Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel: Obec Neumětely starosta: Josef Paul Zpracovatel: Kadlec

Více

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A č. 4/ 2004 o závazných částech územního plánu obce Štítary Zastupitelstvo obce Štítary, vydává dle 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE 1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Objednatel: Pořizovatel: Nadřízený orgán: Obec Metylovice Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů Obec Tuřany O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 4 / 2004 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUŘANY Zastupitelstvo obce Tuřany usnesením č. 48 / 04 ze dne 18.10.2004 schválilo v souladu s 84,

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ PLÁN PLAVEČ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST září 2012 PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část OBSAH a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 3 b. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 4 c. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE 1 Pořizovatel dokumentace Obec SULICE Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Technická infrastruktura Přírodní prostředí, ochrana půdního fondu Ing.

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

Plochy technického vybavení

Plochy technického vybavení Plochy technického vybavení ( 1 ) Plochy technického vybavení jsou plochy k umisťování staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí (ČOV, regulační stanice plynu, objekty

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice B. OBECNĚ ZÁVAZNÁ Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 4.12.2003

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví

o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

Doplněk textové části platného územního plánu. Obce ZÁRYBY. s částí MARTINOV

Doplněk textové části platného územního plánu. Obce ZÁRYBY. s částí MARTINOV Doplněk textové části platného územního plánu Obce ZÁRYBY s částí MARTINOV Obsah doplňku textové části : A. Základní údaje...2 1. Obsah dokumentace :...2 2. Hlavní důvody a cíle řešení...3 3. Zhodnocení

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti: Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Čenkov u Bechyně Starosta: p. František Suchan Číslo usnesení: Datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

1. ÚVODNÍ ČÁST. 2. Závazné regulativy

1. ÚVODNÍ ČÁST. 2. Závazné regulativy 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Všeobecné údaje Obec: Kobylá nad Vidnávkou Kraj: Olomoucký Pořizovatel: Městský úřad Jeseník, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Stavoprojekt Šumperk, spol. s r.o., Lidická 56,

Více