ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014

2 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. I. Vydává: Z M Ě N U Č. 1 Ú Z E M N ÍHO P L Á N U T Ě C H O B U Z Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část změny č.1 územního plánu Těchobuz (obsah dle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.), která je obsažena v těchto přílohách: A Textová část 16 stran A4 A1 Výkres základního členění území 1 : A2 Hlavní výkres 1 : A3 Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : A4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Jednotlivé grafické přílohy tvoří jeden samostatný výkres většího formátu. Všechny výše uvedené přílohy jsou opatřeny záznamem o účinnosti. 2

3 II. Odůvodnění územního plánu Nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část změny č.1 územního plánu Těchobuz (obsah dle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.), která je obsažena v těchto přílohách: B Textová část odůvodnění 35 stran A4 B1 Koordinační výkres 1 : B2 Výkres širších vztahů 1 : B3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : Jednotlivé grafické přílohy tvoří vždy jeden samostatný výkres většího formátu. III. Poučení Proti změně č. 1 územního plánu Těchobuz vydaném formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). IV. Účinnost Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky ( 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Václav Vlček místostarosta obce Ing. Pavel Hájek starosta obce 3

4 Pořizovatel : Městský úřad Pacov Zpracovatel : UA PROJEKCE, Boleslavova 30, Č.Budějovice vedoucí projektant : Ing. arch. Štěpánka Ťukalová spolupráce : Ing. Ivana Votřelová zásobování elektřinou: Ing. Josef Zikmund voda a kanalizace : Ing. Václav Houška zábor ZPF : Ing. arch. Štěpánka Ťukalová 4

5 I. výrok změna č.1 územního plánu Těchobuz Výroková část územního plánu je změnou č.1 měněna následovně: Kap.a) : vymezení zastavěného území 4. řádek za text ve znění pozdějších předpisů se nahrazuje text: a vydáno opatřením obecné povahy Obce Těchobuz k datu za text: ke dni Kap.b : nadpis kapitoly se mění takto: b) základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. odstavec se vypouští V oddílu Kulturní hodnoty : bod H1- Ochrana se nahrazuje text: situování staveb za text: situování zástavby bod H2- Ochrana se nahrazuje text: : situování staveb za text: situování zástavby Poslední odstavec : se nahrazuje text: je územím s archeologickými nálezy za text: je územím archeologických nálezů Odstavec : hlavní urbanistické hodnoty sídla má nový název: plochy kde jsou urbanistické hodnoty Bod - Ochrana se nahrazuje text: architektonický návrh staveb za text: architektonický návrh zástavby Kap.c) : 2.odstavec se nahrazuje text:: hmotovou strukturu dostaveb za text: hmotovou strukturu přístaveb 4.odstavec se nahrazuje text:: zapojení nových staveb za text: zapojení nové zástavby 6.odstavec: vypouští se nadpis Výstupní limity: - 4. odrážka se nahrazuje text:: na zmíněném území za text: na správním území 7.odstavec: vypouští se text: ploch pro, dále se nahrazuje text:: plochy bydlení. za text: plochy bydlení - obecné. 8.odstavec: se nahrazuje text: dostavba proluk za text::přístavba a nástavba 9.odstavec: se nahrazuje text: plochy smíšené obytné - Sbp za text: plochy smíšené obytné - bydlení podnikání Sbp Za 9. odstavec se vkládají nové odstavce: Nové plochy smíšené obytné bydlení a občanská vybavenost Sbo jsou navrženy v centru zastavěného území. Nové plochy rekreace rodinná rekreace Ri jsou navrženy u rybníka Daniel. 13.odstavec: se nahrazuje text: plochy pro technickou infrastrukturu za text: plochy pro technickou infrastrukturu Ti Za 14. Odstavec se vkládá nový odstavec: Je navržena místní komunikace u rybníka Daniel. 5

6 Předposlední odstavec: se nahrazuje text: plochy zastavitelného území za text: zastavitelné plochy. Poslední odstavec: se nahrazuje text: provozoven, hlukových isofon, navrhovaných ochranných za text : provozoven a technické infrastruktury, uvnitř hlukových isofon, ochranných V části: Vymezení zastavitelných ploch: se tabulka mění takto: u způsobu využití B- bydlení se doplňuje slovo obecné; v pravé části tabulky v položce 3Sbp, 4B, 7Ti, 9B se slovo Podlažnost nahrazuje textem: Stanovení výškové hladiny; v pravé části tabulky v položce 8Vz se slovo Podlažnost nahrazuje textem: Stanovení výškové hladiny regulace zástavby; vypouští se plocha č.5ov, mění se plocha 12 Ri a doplňují plochy Z1-1, Z1-2 a Z1-3 následovně: 12 Ri Ri rekreace rodinná rekreace U rybníka Daniel Z1-1 Ri rekreace rodinná rekreace U rybníka Daniel Z1-2 Sbo -plochy smíšené obytné bydlení a občanská vybavenost Z1-3 Os občanské vybavení sport a tělovýchova Obsluha území z místní komunikace Stanovení výškové hladiny - max. 1NP + podkroví Obsluha území z místní komunikace Stanovení výškové hladiny - max. 1NP + podkroví Obsluha území z místní komunikace Limity využití území: památkově chráněné objekty v okolí Ochrana hodnot území Musí být respektovány hodnoty. Stavby musí měřítkem, formou zastřešení (výškou římsy, výškou a směrem hřebene) respektovat kontext a charakter okolní zástavby Stanovení výškové hladiny regulace zástavby- výška zástavby bude řešena s ohledem na okolní zástavbu max. 2 NP + podkroví Obsluha území z místní komunikace Limity využití území: území archeologických nálezů, vodovod, OP vedení VN Ochrana hodnot území ponechat dostatečnou šíři veřejného prostoru pro místní obslužnou komunikaci V části: Plochy přestavby 1.odstavec se nahrazuje text: Plochy k obnově za text: P1-b Plocha k obnově a dále se nahrazuje text: nejsou vymezeny. za text: je navržena v centru obce. 2.odstavec se nahrazuje text:dostavby za text: nástavby Kap.d) : se mění takto: d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Návrh koncepce dopravní infrastruktury Silniční doprava Trasa silnice II/124 je územně stabilizovaná. Je navržena územní rezerva pro vedení silnice II. třídy severně od sídla. Místní komunikace je nutno opravit a především nově zpevnit povrch, 6

7 případně vybudovat výhybiště. Nové místní komunikace pro obytnou zástavbu budou vedeny na veřejných plochách, její minimální šířka mezi oplocením je 8-9m. Podnikatelské aktivity budou mít před vstupy či v rámci stavebního pozemku dostatečné odstavné plochy. Nákladní doprava bude parkovat uvnitř areálů za neprůhledným oplocením. Garáže budou povolovány pouze v rámci stavebních pozemků investora. Pěší propojení v zastavěných částech sídel je nutno zachovat a nadále nechat průchodné. Obecným požadavkem na vymezování ploch je vytvářet a chránit stávající cesty umožňující bezpečný průchod krajinou a vytvářet nové cesty, je-li to nezbytné. V lokalitě Z1-1 je při jižní hranici navržena nová účelová komunikace (veřejné prostranství místní komunikace). Tímto řešením je zajištěna obslužnost a přístup k pozemkům zastavěného území i zastavitelných ploch a zajištěna prostupnost územím do volné krajiny. Návrh koncepce technické infrastruktury: Návrh koncepce vodního hospodářství Vodovodní síť (vodojem, vodní zdroj, vodovodní řady) budou i nadále využívány a dle potřeby rozšiřovány a upravovány.. Zásobování pitnou vodou Zástavba v blízkosti rybníka Daniel na severozápadě zájmového území bude zásobována pitnou vodou individuálně (z vlastních zdrojů). Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod Kanalizační síť a ČOV (včetně příjezdové komunikace a ochranného pásma) budou i nadále využívány a dle potřeby rozšiřovány a upravovány. Likvidace odpadních vod ze zástavby v blízkosti rybníka Daniel na severozápadě zájmového území bude řešena individuálně (bezodtokové jímky na vyvážení, domovní čistírny). Řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje Vysočina. Trasy nových vodovodů a kanalizace budou vedeny po veřejných plochách, podél komunikací a nebo v komunikacích. Z tohoto důvodu provedená technická infrastruktura uvnitř zastavěného území je z hlavního výkresu technické infrastruktury vypuštěna, mimo zastavěné území jsou zobrazeny pouze navrhované sítě technické infratruktury a stávající sítě jako limity. Zásobování požární vodou Zdrojem požární vody je v současné době potok protékající obcí a rybník Smíchov na západním okraji obce. Podmínkou nové zástavby je zajištění ve správním území dostatku požární vody a přístupnost komunikací k jejímu zdroji. V oddílu Koncepce zásobování plynem 1. odstavec se nahrazuje text: - Řešeným územím za text: - správním územím obce Oddíl Koncepce nakládání s odpady se mění takto: Obec odpady třídí v obci jsou kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty, papír) svoz zajišťuje 1x za 3 týdny odborná firma.. Oddíl Koncepce občanského vybavení a veřejné infrastruktury se vkládá 2. odstavec: V lokalitě Z1-2 se mění plochy Ov -občanského vybavení na plochy smíšené obytné - bydlení a občanská vybavenost Sbo. 7

8 Kap.e) : se mění název takto: e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně V oddílu Návrh uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro v jejich využití se vkládá text: Typ krajiny lesozemědělská harmonická a lesozemědělská ostatní. V odstaveci - se nahrazuje text: nezastavitelné za text: nezastavěné V části Územní systém ekologické stability- 1. odstavec na konci se nahrazuje text: RBK 7 za text: RBK 416 Tabulka Regionální biokoridory se mění takto 416 Kozlov - Vočadlo V oddílu Koncepce rekreačního využívání krajiny, část Plochy rekreace- rodinná rekreace se na konec vkládá text: - rekreace je navržena v lokalitě Z1-1 - územní rezerva pro plochu rekreace rodinná rekreace. Kap.f ): se mění název takto: f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) Za textem : Zásadním regulačním prvkem pro umístění je funkce tedy způsob využití. - se vypouští další text, a je nahrazen takto: Pro všechny plochy platí: - Oplocení v nezastavěném území je nepřípustné, přípustné je pouze ohrazení pastviny nebo ohrazení obory a výběhů zvířat za předpokladu zachování průchodu krajinou V nezastavěném území, v souladu s charakterem území a v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny je možné zalesňování pozemků, umisťování staveb, 8

9 zařízení a jiných opatření pro zemědělství charakterizovaných zvláštními právními předpisy, je možné umisťování staveb pro lesnictví charakterizovaných zvláštními právními předpisy, vodní hospodářství ve formě vodních nádrží, studní a ČOV, staveb pro ochranu přírody, cyklistických stezek, staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, staveb a opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich následků. V nezastavěném území je možné umisťování staveb a opatření zlepšujících podmínky využití území pro účely cestovního ruchu ve formě: hygienických zařízení, veřejně přístupných přístřešků pro odpočinková sezení, ekologická a informační centra do max. 16m 2 zastavěné plochy s výškovou hladinou max. 4,5m, (s výjimkou rozhledny). V nezastavěném území: - neumisťovat výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně uplatňovat v území přírodního parku Polánka a ve vyvýšených prostorech, odkud se budou uplatňovat jako dominanta mnoha dalších oblastí, nebo budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží nebo se budou uplatňovat v interiérech komponované krajiny; - chránit přírodní charakter údolí Trnavy. (- Území obce Těchobuz je zařazeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko.) B Plochy Bydlení jsou změněny takto : B Plochy bydlení - obecné - zóna slouží pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. - stavby pro bydlení (rodinný dům) nová zástavba bude respektovat měřítko, charakter a hladinu stávající zástavby, bude mít na stávajících a nových plochách maximálně 2 NP a střešní podlaží, - nerušící služby občanské vybavenosti dopravní a technická infrastruktura a pozemky veřejných prostranství - plochy pro stání osobních vozidel (u rodinných domů v rámci stavebního pozemku, hromadné garáže u řadových domů) v počtu min. 2 parkovací stání na 1RD, případně 1 parkovací stání na byt. c. podmíněně přípustné využití : - zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost- nesmí svým charakterem narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity, - další stavby, zařízení a činnosti, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, např. hřiště, chov domácího zvířectva d. nepřípustné činnosti: - jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují nebo překračují stupeň zátěže nebo režim stanovený vyhláškou a příslušnými hygienickými normami - stavby pro výrobu, haly, velké skladové prostory - stavby pro nákladní dopravu - jiná než hlavní, přípustná a podmíněně přípustné využití. 9

10 Je vložen text: Bz Plochy bydlení soukromá zeleň - zóna slouží jako zahrady a sady - parková úprava - zahrádky a sady, i bez přímé vazby na objekty trvalého bydlení c. podmíněně přípustné využití: - objekty údržby a pro uložení zahradnických aj. potřeb, skleník, pokud nenaruší hlavní hodnoty sídla nikoliv směrem na veřejné prostranství - stavby, pokud souvisí se stávajícím využitím, umělé vodní plochy (bazény), skleníky, altány, pergoly apod. - všechny stavby, pokud budou drobného měřítka a svým charakterem, proporcemi, navrženým tvarovým a materiálovým řešením nebudou narušovat okolní plochy - nezbytná sportovní a rekreační zaříření (např.dětská hřiště) za předpokladu, že svým charakterem nebudou narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity a pokud nenaruší hlavní hodnoty sídla nikoliv směrem na veřejné prostranství d. nepřípustné činnosti: - objekty pro bydlení nebo rekreační bydlení, - ostatní stavby, zařízení a činnosti, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití, zejména všechny druhy výrobních činností vč. opravárenství, dopravní služby, skladování (mimo materiálu pro údržbu), skládky odpadu,odstavení motorových vozidel V nadpise je text: Pv Plochy veřejných prostranství upraven takto: Pv Plochy veřejných prostranství - obecné Je vložen text: Pz Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň - plochy veřejně přístupné zeleně, parky - pěší, cyklistické stezky - drobná hřiště - vodní plochy - prvky drobné architektury - plochy ochranné a izolační zeleně c. podmíněně přípustné využití: - dopravní a technická infrastruktura nezbytná pro funkci a provoz obce - za předpokladu, že bude citlivě začleněna do těchto ploch d. nepřípustné využití: - veškeré činnosti neslučitelné a nesouvisející s výše uvedenými způsoby možného využití - veškeré činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity zátěže, nebo režim stanovený v příslušných předpisech, vyhláškou a příslušnými hygienickými normami podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Veškeré stavby a vegetační úpravy musí respektovat charakter zástavby a krajinný ráz, zpevňování povrchů nesmí ohrozit stávající vzrostlou zeleň 10

11 Vz Plochy výroby a skladování pozemky zemědělských staveb - plochy pro stavby zemědělské, lesnické a rybářské výroby, lehká výroba a skladovací zařízení - plochy ochranné a izolační zeleně - dopravní a technická infrastruktura - liniové sítě technické infrastruktury c. podmíněně přípustné využití: - rekonstrukce, změny ustájení, rozšíření či přístavby areálu zemědělské výroby jsou podmíněny tím, že celková zátěž provozu nepřekročí ochranné pásmo zemědělského areálu, provoz nebude narušovat stávající a navrhované plochy bydlení d. nepřípustné využití: - veškeré činnosti (včetně související dopravní obsluhy), jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity zátěže, nebo režim stanovený v příslušných předpisech, vyhláškou a příslušnými hygienickými normami, - veškeré činnosti neslučitelné a nesouvisející s výše uvedenými způsoby možného využití podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Neumisťovat výškově nepřiměřené stavby, které by vytvářely nové nežádoucí dominanty. Územní plán navrhuje negativní vlivy stávajících areálů eliminovat výsadbou pásu izolační zeleně po obvodu. Za plochy Sbp Plochy smíšené obytné bydlení a podnikání je vložen text: Sbo Plochy smíšené obytné - bydlení a občanská vybavenost - zóna slouží k bydlení, včetně občanské vybavenosti nesnižující kvalitu prostředí - samostatné stavby pro občanskou vybavenost - stavby pro bydlení i bez podnikání max. 1 NP a střešní podlaží - veřejná prostranství a související nezbytná dopravní a technická infrastruktura nerušící bydlení - zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí c. podmíněně přípustné využití: - všechny nové stavby budou svým charakterem, proporcemi a navrženým řešením odpovídat okolní zástavbě d. nepřípustné využití: - zařízení snižující kvalitu prostředí v této ploše např. průmyslová výroba, těžba, hutnictví, chemie, těžké strojírenství, asanační služby. - velkoobchodní činnost, která má zvýšené nároky na dopravu, hluk apod Ri Rekreace rodinná rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci - plochy místních komunikací a vedení inženýrských sítí - nástavby a přístavby stávajících trvalých staveb (max. nárůst 20% prvně zkolaudované podlahové plochy tj. do max.100m 2 půdorysné plochy veškerých zastavěných ploch v rámci stavebního pozemku ) 11

12 - stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, (max. 49% veškeré podlažní plochy). c. nepřípustné využití: - objekty pro bydlení trvalé - zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost (včetně zařízení chovatelských) - zdravotnická (lůžková) zařízení a sociální služby - dopravní služby, velkoobchodní, výrobní nebo skladovací činnost - motokrosové a autokrosové dráhy, ostatní hlučné provozy - jiná než hlavní, přípustná a podmíněně přípustné využití. podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu - součet veškerých zastavěných ploch na pozemku bude činit max. 20% plochy zastavěného stavebního pozemku pro hlavní objekty, 30% plochy zastavěného stavebního pozemku pro veškeré stavby včetně nepropustných zpevněných ploch příjezdových cest či teras - parkovací potřeba bude pokryta v rámci stavebního pozemku Text pro Zo Plochy zemědělské (orná půda) je nahrazen takto: Zo Plochy zemědělské (orná půda) - Orná půda je určená pro intenzivní i extenzivní hospodaření nebo činnosti a zařízení, které s hospodařením souvisí. Jedná se o plochy mimo zastavěná území a zastavitelné plochy a mimo plochy ÚSES - pozemky související dopravní a technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území (např.polní cesty, liniové stavby apod). - izolační a doprovodná zeleň - protipovodňová opatření - jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, konstrukce vinic a chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce apod.). - změny kultur (na pastviny, louky, sady, ostatní plochy) c. podmíněně přípustné využití: - měnit funkční využití na lesní pozemky a vodní plochy, pokud nepůjde o I. stupeň ochrany ZPF d. nepřípustné činnosti: - jiná než hlavní,přípustná a podmíněně přípustné využití. Text pro: Zt Plochy zemědělské (trvalý travní porost) je nahrazen takto: Zt Plochy zemědělské (trvalý travní porost) - trvalý travní porost (TTP = louky a pastviny), ostatní plochy. Území je určeno pro intenzivní i extenzivní hospodaření nebo činnosti a zařízení, které s hospodařením souvisí. Jedná se o plochy mimo zastavěná území a zastavitelné plochy - pozemky související dopravní a technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území (např. účelové komunikace, liniové stavby), - izolační a doprovodná zeleň - změny kultur (na půdu ornou, PUPFL, ostatní plochy, vodní plochy apod.) - ohrazení pastvin - protipovodňová opatření - jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, konstrukce vinic a chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce apod.). 12

13 d. nepřípustné činnosti: - jiná než hlavní, přípustná a podmíněně přípustné využití. Text pro: L Plochy lesní je nahrazen takto: L Plochy lesní - plnění funkcí lesa - hospodaření na lesním půdním fondu (včetně pěstebních ploch) - vzrostlá zeleň - účelové komunikace (pěší, cyklistické, pro jízdu s potahem, pro jízdu na lyžích a saních - izolační a doprovodná zeleň - nezbytné objekty pro údržbu lesa a myslivost, - volně rostoucí dřevinné porosty, křoviny, stromořadí, liniová zeleň - zřizování malých vodních ploch - nezbytné stavby pro zemědělství, např. stavby seníků, včelínů apod. - liniové stavby technické infrastruktury d. nepřípustné činnosti: - jiná než hlavní,přípustná a podmíněně přípustné využití. Text pro: Plochy smíšené nezastavěného území přírodě blízkých ekosystémů je nahrazen takto: N Plochy smíšené nezastavěného území přírodě blízkých ekosystémů - trvalý travní porost, ostatní plochy, náletový porost, vzrostlá zeleň, aleje. Jedná se o plochy mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, plochy břehových partií vodotečí, plochy v území ohroženém vodní erozí, plochy ÚSES - pozemky nezbytné dopravní a technické infrastruktury sloužící pro obsluhu a zásobování tohoto a přilehlého území (např. účelové komunikace, liniové stavby) - izolační a doprovodná zeleň - protipovodňová opatření, výstavba malých vodních nádrží, odbahnování rybníků a toku, revitalizace, meandry - změny kultur d. nepřípustné činnosti: - jiná než hlavní,přípustná a podmíněně přípustné využití. V části Skladebné části územního systému ekologické stability: Bod 1. Pro využití ploch biocenter Odstavec d. nepřípustné činnosti, 3. odrážka se nahrazuje text:staveb za text: zástavby Bod2. Pro využití ploch biokoridorů Odstavec d. nepřípustné činnosti, 3. odrážka se nahrazuje text:staveb za text: zástavby 13

14 Kap.g): Kap.g.1. se nahrazuje takto: g.1.a Veřejně prospěšné stavby VPS, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit KÓD ÚČEL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ D1 jednostranný chodník podél silnice II. třídy Těchobuz D2 místní komunikace podél potoka a pod zvonicí Těchobuz D3 Komunikace u rybníka Daniel Těchobuz g.1a. Veřejně prospěšné stavby VPS, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit KÓD ÚČEL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ E1 Trafostanice včetně připojení Těchobuz E2 Trafostanice včetně připojení Těchobuz g.1b. Veřejně prospěšné opatření VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit KÓD ÚČEL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RBC 773 Regionální biocentrum Vočadlo Těchobuz BBK 416 Regionální biokoridor Kozlov - Vočadlo Těchobuz LBC 2 Lokální biocentrum Na Barborce Těchobuz LBC 4 Lokální biocentrum Pod Těchobuzí Těchobuz LBC 6 Lokální biocentrum Vočadlo Těchobuz LBC 9 Lokální biocentrum Na Vočadle Těchobuz LBK 1 Lokální biokoridor Barborka horní tok Těchobuz LBK 3 Lokální biokoridor Těchobuz Těchobuz LBK 5 Lokální biokoridor Barborka dolní tok Těchobuz LBK 8 Lokální biokoridor Za pahrbky Těchobuz LBK 10 Lokální biokoridor Vočadlo Těchobuz LBK 11 Lokální biokoridor Nad Blatnicí Těchobuz Za tabulkou se vypouští text: ÚSES navrhovaný k založení či propojení se nenavrhuje Kap.h) mění název kapitoly takto : h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona 14

15 Text je nahrazen takto: h.1. Veřejně prospěšné stavby VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo KÓD ÚČEL PARCELA ČÍSLO D1 D2 D3 jednostranný chodník podél silnice II. třídy místní komunikace podél potoka a pod zvonicí Komunikace u rybníka Daniel KATASTRÁ LNÍ ÚZEMÍ PŘEDKUPNÍ PRÁVO (v čí prospěch - obec, kraj, stát) 1366, 936/1, 940/10, 957 Těchobuz Obec Těchobuz 1004, 1005, 936/1, 1003, 1344, 157/4, 940/1, 121/2, 940/34 Těchobuz Obec Těchobuz 1164 Těchobuz Obec Těchobuz Vypouší se text: Seznam VPS a VPO s předkupním právem (bez možnosti vyvlastnění) VPO - Veřejná prostranství Pv, Pz plochy nejsou vymezeny VPO - Ochrana přírodního nebo kulturního dědictví - nejsou vymezeny Kap. i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části je vypuštěna. Je vložena nová kapitola i.): i) stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. (6) stavebního zákona Nestanovují se. Kap. j.) se na konci doplňuje o text: Je vyznačena územní rezerva R1-1 pro rekreaci rodinnou rekreaci Ri. Vkládá se nová kapitola k.): k) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci Nejsou vymezeny Název Kap.k.) se mění takto. l) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací Text se nahrazuje takto: Povinnost zpracovat územní studii není v řešeném území stanovena 15

16 Název Kap.l.) se mění takto. m) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání Název Kap.m.) se mění takto. n) stanovení pořadí změn v území (etapizaci) Název Kap.n.) se mění takto. o) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Vkládá se nová kapitola p.): p) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část návrhu má stran V oddíle B. grafická část se v položce 2 Hlavní výkres doplňuje text - ubanistická koncepce 1:

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVICE ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVICE TEXTOVÁ ČÁST správní orgán, který ÚP vydal ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Doubravice pořizovatel zastupitelstvo obce Doubravice MěÚ Strakonice, odbor rozvoje číslo jednací (usnesení):

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008 ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH Vydáno usnesením

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2 ÚPRAVA NÁVRHU ÚP OKROUHLÁ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Územní plán OKROUHLÁ projektant:ing. arch. A. Kasková datum: srpen 2013 I. Textová část 1 2 Název: Územní plán Okrouhlá Obec: Okrouhlá IČ: 00572691 Určený

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 Ú Z E M N Í P L Á N HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 03 654 I Ohrada 1854, 755 01 Vsetín I gsm

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

BRATRONICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH

BRATRONICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH BRATRONICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt (autorizace se všeobecnou působností č. 985) Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, autorizovaný architekt,

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání Pořizovatel: MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ odbor stavebně správní Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E Návrh pro společné jednání Zpracovatel: Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, ČKA č. 00186 - UrbioProjekt Plzeň, ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE 1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Objednatel: Pořizovatel: Nadřízený orgán: Obec Metylovice Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje Projektant:

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

PAČEJOV ÚZEMNÍ PLÁN KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PAČEJOV, VELEŠICE, TÝŘOVICE, STRÁŽOVICE NÁVRH, ODŮVODNĚNÍ ... ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

PAČEJOV ÚZEMNÍ PLÁN KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PAČEJOV, VELEŠICE, TÝŘOVICE, STRÁŽOVICE NÁVRH, ODŮVODNĚNÍ ... ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN PAČEJOV KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PAČEJOV, VELEŠICE, TÝŘOVICE, STRÁŽOVICE NÁVRH, ODŮVODNĚNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Název ÚPD Správní orgán, který územní plán vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí

Více