ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011

2 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8, Chaberská 3 Projektant: Ing. arch. Daniela Binderová Na dílčích tematických kapitolách se jako řešitelé podíleli: Vodní hospodářství: Ing. Jiří Ron Energetika a spoje: Ing. Jan Bayerle Grafické zpracování v digitální podobě: Kateřina Bryndová OBSAH: I. Textová část územního plánu Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce a ochrana a rozvoj hodnot území Koncepce rozvoje území Ochrana hodnot území Ochrana historických a architektonických hodnot Ochrana přírodních hodnot Plochy dle způsobu využití a dle významu Plochy s rozdílným způsobem využití Plochy dle významu Urbanistická koncepce Základní urbanistická koncepce Zastavitelné plochy a plochy přestavby Plochy bydlení Plochy občanského vybavení Plochy veřejných prostranství Plochy smíšené obytné Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Plochy výroby a skladování Systém sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury Dopravní infrastruktura Silniční síť Komunikační síť Autobusová doprava Doprava v klidu Cyklistická a cykloturistická doprava Pěší trasy v krajině Navržená ochranná pásma dopravní infrastruktury Technická infrastruktura Vodní toky, nádrže, hydrologické poměry Zásobování pitnou vodou Kanalizace a čištění odpadních vod Zásobování elektrickou energií Elektronické komunikace Nakládání s odpady Navržená ochranná pásma technické infrastruktury Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury...11 Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu Obsah prvního svazku 2

3 4.4. Veřejná prostranství Koncepce uspořádání krajiny Základní koncepce uspořádání krajiny Plochy stabilizované Plochy a liniové prvky s navrženou změnou využití v krajině Plochy pro Územní systém ekologické stability Liniové prvky ostatní krajinné zeleně Vodní plochy Územní systém ekologické stability Nadregionální a regionální prvky ÚSES Lokální prvky ÚSES Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Společná ustanovení Společná pravidla prostorového uspořádání Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch Bydlení kolektivní (BK) Bydlení vesnické (BV) Rekreace rodinná (RR) Občanské vybavení (OV) Občanské vybavení sport (OS) Občanské vybavení hřbitov (OH) Veřejná prostranství (VP) Veřejná prostranství zeleň (VZ) Smíšené obytné plochy (SO) Dopravní infrastruktura pozemní komunikace (DK) Technická infrastruktura (TI) Výroba zemědělská výroba (ZV) Smíšené výrobní plochy (SV) Vodní a vodohospodářské plochy (VH) Zemědělské plochy orná půda a trvalé travní porosty (ZP), zahrady (ZZ) Lesní plochy (LE) Přírodní plochy (PP) Smíšené nezastavěné plochy (SN) Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Veřejně prospěšné stavby Veřejně prospěšná opatření Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze pouze uplatnit předkupní právo Veřejně prospěšné stavby Veřejně prospěšná opatření Rozsah dokumentace...31 Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu Obsah prvního svazku 3

4 Zastupitelstvo obce Milíkov, příslušné podle 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územní plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 13 a přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává tento územní plán Milíkov: I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V území je vymezena hranice zastavěného území (dále ZÚ) dle definice v 58 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zastavěné území bylo stanoveno k Průběh hranice je zobrazen ve výkrese č. A1. Výkres základního členění. 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 2.1. Koncepce rozvoje území Rozvoj obce Milíkov je veden následujícími principy: stabilizace a rozvoj pilíře sociálního nabídka ploch pro novou výstavbu, převážně jako rodinné domy, při respektování hlavních hodnot pilíře životního prostředí doplnění občanského vybavení v sídlech vyzdvižení kvalit sídelních a krajinářských a potenciálu, který obec skrývá; zlepšení dopravní dostupnosti malých sídel (Ždírnice); podpora extenzivního turistického ruchu, a to jednak sportovního charakteru (pěší turistika, cykloturistika), při respektování a vyzdvižení krajinného potenciálu chráněné krajinné oblasti Slavkovský les Ochrana hodnot území Ochrana hodnot je zobrazena ve výkrese č. A2. Hlavní výkres Ochrana historických a architektonických hodnot V území budou chráněny před znehodnocením: V celém území: z hlediska archeologických nálezů historická jádra sídel, z hlediska urbanistického historická jádra sídel, situování chebských statků v krajině (zvláště Velká Šitboř) a zachovalé stopy historických cest k.ú. Malá Šitboř rekonstruovaná zahrada s vodními prvky a dřevěnými sochami židovský hřbitov na p.p.č. 248 k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní hrázděný statek, st.p.č. 35 (nem. kult. památka ); též jako sídlo expozice muzea hrázděný statek, st.p.č. 41 kostel sv. Šimona a Judy, st.p.č. 36 (nem. kult. památka 50331/4-5201) bývalá fara, st.p.č. 37 zděný dům, st.p.č. 50 Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 4

5 kříž na kamenném soklu (z r. 1694), na p.p.č. 350/1 socha vojáka na návsi částečně hrázděný a zděný statek (lidové baroko) na návsi z r. 1820, st.p.č. 15 hrázděný dům, st.p.č. 16 barokní kaple na p.p.č. 7/1 zbytek kříže u křižovatky ke hřbitovu zděný statek, st.p.č. 69/1 hrázděný dům, st.p.č. 71/1 hřbitov s centrálním křížem a márnicí vila z konce 19. stol. na st.p.č. 74/2 hrázděný dům, st.p.č. 6/1 vila na Javořině, st.p.č. 88/1, 88/2, 88/3 k.ú. Mokřina kříž u silnice, severně od obce hrázděný dům, st.p.č. 107, se studnou historická požární zbrojnice z r. 1890, st.p.č. 74 kaple sv. Barbory v Mokřině, st.p.č. 15/1 památník padlým kříž u domu st.p.č. 23 kříž u domu st.p.č. 73 Boží muka severně od st.p.č. 71 bývalá škola, st.p.č. 71 Boží muka jižně od st.p.č. 71 k.ú. Těšov u Milíkova kříž na podstavci na jižním konci u silnice hrázděný dům, st.p.č. 33 kamenný kříž před domem st.p.č. 73 hrázděný dům, st.p.č. 56 na Těšovském kopci k.ú. Úval Hodnoty nenalezeny. k.ú. Velká Šitboř kříž (Boží muka) v poli na p.p.č. 314/8 hrázděný statek, st.p.č. 5 hrázděný statek, st.p.č. 7 s vykládaným štítem (nem. kult. památka 32231/4-94) hrázděný statek, st.p.č. 12/1, 12/2 (nem. kult. památka 23506/4-95) hrázděný dům, st.p.č. 16 hrázděný statek, st.p.č. 17 zděný statek, st.p.č. 22/1 Boží muka východně od statku st.p.č. 22/ Ochrana přírodních hodnot Územní plán nad rámec legislativní ochrany prvků přírody a jednotlivých lokalit provádí ochranu ekosystémů formou vymezování ploch pro územní systém ekologické stability, uvedeny v kap Hodnotou je vodní kaskáda v Malé Šitboři, navrženo doplnění ploch. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 5

6 2.3. Plochy dle způsobu využití a dle významu Plochy s rozdílným způsobem využití a dle významu jsou zobrazeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres Plochy s rozdílným způsobem využití Při zpracování územního plánu Milíkov byly použity následující plochy s rozdílným způsobem využití: Plochy bydlení: Bydlení kolektivní (BK) Bydlení vesnické (BV) Plochy rekreace: Rekreace rodinná (RR) Plochy občanského vybavení: Občanské vybavení (OV) Občanské vybavení sport (OS) Občanské vybavení hřbitov (OH) Plochy veřejných prostranství: Veřejná prostranství (VP) Veřejná prostranství zeleň (VZ) Plochy smíšené obytné: Smíšené obytné plochy (SO) Plochy dopravní infrastruktury: Dopravní infrastruktura pozemní komunikace (DK) Plochy technické infrastruktury: Technická infrastruktura (TI) Plochy výroby a skladování: Výroba zemědělská výroba (ZV) Plochy smíšené výrobní: Smíšené výrobní plochy (SV) Plochy vodní a vodohospodář.: Vodní a vodohospodářské plochy (VH) Plochy zemědělské: Zemědělské plochy orná půda a trvalé travní porosty (ZP) Zemědělské plochy zahrady (ZZ) Plochy lesní: Lesní plochy (LE) Plochy přírodní: Přírodní plochy (PP) Plochy smíšené nezastav. území: Smíšené nezastavěné plochy (SN) Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy Plochy dle významu Při zpracování územního plánu Milíkov byly použity následující plochy dle významu: stabilizované plochy plochy, kde se navrhované využití shoduje se stávajícím využitím, využití těchto ploch bude v budoucnu shodné se současným využitím s možností zahušťování zástavby v místech, kde to umožní Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. návrhové plochy plochy, kde se navrhované využití neshoduje se stávajícím využitím; zahrnují: - zastavitelné plochy, - plochy přestavby, - plochy v krajině s navrženou změnou využití. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE (včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 3.1. Základní urbanistická koncepce Z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití bude rozvoj obce realizován ve funkcích bydlení, smíšené obytné plochy, občanské vybavení (včetně sportu a ploch pro turistický ruch), a doplňkově plochy technické infrastruktury a veřejných prostranství (včetně komunikací). Malá Šitboř: plochy pro bydlení vesnické BV13 až BV17, BV26 a BV27 Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 6

7 plocha pro situování veřejného prostranství (zeleň, komunikace, parkoviště, dětské hřiště rozšíření apod.) VP3 místní komunikace jako veřejná prostranství VP4 obnova zaniklé komunikace obnova zaniklé komunikace mezi Ždírnicí a Malou Šitboří DK1 Milíkov: plochy pro bydlení vesnické, západně od dnešní zástavby BV18 a BV19, východně BV37 a proluky BV28 až BV36 plocha pro situování občanského vybavení OV3, OV4 a plocha pro sport (rozšíření hřiště) OS1 plocha pro čistírnu odpadních vod TI1 obnova zaniklé samoty při silnici III/2125 smíšené obytné plochy SO1, např. agroturistika obnova zaniklých komunikací mezi Milíkovem a chatovou oblastí DK2 až DK5 Jako plocha ve volné krajině je navržena plocha OV2 pro rozhlednu. Mokřina: plochy pro bydlení vesnické BV1 až BV5 a BV20 plocha pro situování veřejného prostranství (zeleň, komunikace, parkoviště, dětské hřiště apod.) VP1, plocha pro točnu autobusu VP2 a plocha pro veřejné prostranství se zelení VZ1 Těšov: plochy pro bydlení vesnické BV10 až BV12, BV22 až BV25 Úval: plochy pro bydlení vesnické BV7 až BV9 a BV21 Velká Šitboř: Ve Velké Šitboři nejsou navrženy nové plochy. Ždírnice (k.ú. Malá Šitboř): plochy pro bydlení vesnické BV38 až BV41 plocha pro zemědělskou výrobu ZV Zastavitelné plochy a plochy přestavby Byly vymezeny plochy zastavitelné a plochy přestavby Plochy bydlení Bydlení individuální (BI) Zahrnuje zastavitelné plochy: BV1 až BV5, BV7 až BV32, BV34 až BV38, BV40. Zahrnuje plochu přestavby: BV33, BV39, BV Plochy občanského vybavení Občanské vybavení (OV) Zahrnuje zastavitelné plochy: OV2 a OV3. Zahrnuje plochu přestavby: OV4. Občanské vybavení sport (OS) Zahrnuje zastavitelnou plochu: OS1. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 7

8 Plochy veřejných prostranství Veřejná prostranství (VP) Zahrnuje zastavitelné plochy: VP1 až VP4. Veřejná prostranství zeleň (VZ) Zahrnuje zastavitelnou plochu: VZ Plochy smíšené obytné Smíšené obytné plochy (SO) Zahrnuje zastavitelnou plochu: SO Dopravní infrastruktura Zahrnuje zastavitelné plochy: DK1 až DK Technická infrastruktura Zahrnuje zastavitelnou plochu: TI Plochy výroby a skladování Zahrnuje plochu přestavby: ZV Systém sídelní zeleně Sídelní zeleň reprezentována převážně plochami veřejné zeleně na návsích v centrech sídel (plochy Veřejná prostranství zeleň (VZ) a plochy Veřejná prostranství (VP) v rozsahu mimo plochu vlastních komunikací), plochami soukromé zeleně zahrad u rodinných domů a plochami krajinné zeleně v rámci zastavěného území (zařazena převážně do ploch smíšených nezastavěných SN). Systém sídelní zeleně bude doplněn: plochami zeleně v plochách VP1 až VP3 plochou VZ1 navrženou liniovou zelení podél komunikací. Při rozhodování v území je nezbytné dbát o to, aby v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní využití není určeno pro zeleň, kde se však nacházejí plochy veřejně přístupné zeleně, byly tyto plochy zeleně zachovány a po dožití obnoveny. Systém sídelní zeleně je zobrazen ve výkrese č. A2. Hlavní výkres. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY (včetně podmínek pro její umísťování) 4.1. Dopravní infrastruktura Zásady uspořádání dopravní infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres Silniční síť Vedení silnic III. třídy je stabilizované, změny vedení silnic nejsou navrženy. Mohou být prováděny úpravy šířkového uspořádání a směrového vedení v rámci stávajících ploch Dopravní infrastruktura pozemní komunikace (DK) a přilehlých ploch Veřejná prostranství (VP). Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 8

9 Kategorie silnic III. třídy se předpokládá cílová kategorie S 7, Komunikační síť Šířkové uspořádání stávajících místních komunikací je stabilizováno, mohou být prováděny úpravy šířkového uspořádání a směrového vedení v rámci stávajících ploch Veřejná prostranství (VP). Komunikační síť bude doplněna plochami: VP4 obnova místní komunikace v sídle Malá Šitboř, DK1 místní komunikace propojující sídla Malá Šitboř a Ždírnice, DK2 místní komunikace propojující Milíkov a lokalitu jímání vody u Braunovy strouhy, DK3, DK4, DK5 místní komunikace propojující Milíkov a lokalitu chat Javořík v jihovýchodní části katastru, plocha BV37 bude napojena účelovou komunikací po p.p.č. 438/3 k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní. Nově navrhované komunikace budou řešeny jako dvoupruhové, funkční třídy C3, s šířkou jízdního pruhu 3,0 metru (MO 8), příp. 3,5 m Autobusová doprava Je navržena plocha veřejných prostranství VP2 v Mokřině, jejímž hlavním využitím je točna autobusu (zastávka) Doprava v klidu Budování parkovacích a odstavných stání je možné v rámci ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury tam, kde to dopravní předpisy umožňují Cyklistická a cykloturistická doprava Navrženy nové cyklistické trasy: CY1: Mokřina Těšov Malá Šitboř Ždírnice k hranici katastru; CY2: od trasy č u hranice s k.ú. Štědrá u Kynšperka n. O. Těšovský kopec kolem navržené rozhledny (plocha OV2) k hranici katastru CY3: Milíkov Těšovský kopec CY4: Milíkov chatová oblast Javořík k hranici katastru CY5: Milíkov SO1 Malá Šitboř Budování dalších cyklotras a cyklostezek je umožněno v rámci stávajících a navržených ploch pro dopravu a veřejných prostranství Pěší trasy v krajině Je navrženo pěší propojení mezi Těšovem (silnice) a Těšovským kopcem (turistická trasa) Navržená ochranná pásma dopravní infrastruktury Z koncepce územního plánu nevyplývají žádné návrhy ochranných pásem dopravní infrastruktury. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 9

10 4.2. Technická infrastruktura Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkresech č. A2. Hlavní výkres, C2. Technická infrastruktura vodní hospodářství a C3. Technická infrastruktura energetika a elektronické komunikace Vodní toky, nádrže, hydrologické poměry Stávající koncepce vodních toků a ploch bude zachována, doplněna bude o: kaskádu vodních nádrží VH1 VH6 jižně od Malé Šitboře; malou vodní elektrárnu v k.ú. Velká Šitboř na Šitbořském potoce označeno VE Zásobování pitnou vodou Stávající koncepce zásobování pitnou vodou bude zachována, doplněna bude o: připojení Milíkova na vodovod Okrouhlá v Malé Šitboři; připojení Těšova na vodovod Okrouhlá v Malé Šitboři; připojení Mokřiny na vodovod Okrouhlá přes Těšov; prodloužení vodovodu do Tuřan; návrhové plochy BV1 až BV5, BV10 až BV20, BV22 až BV37 pro bydlení a plochy OV3, OV4 a OS1 budou napojeny na stávající nebo navržené rozvody pitné vody; plochy BV7 až BV9, BV21, BV38 až BV41 pro bydlení (Úval a Ždírnice) a plocha SO1 budou zásobovány z vlastních vodních zdrojů; po provedení čerpacích zkoušek ve studních S1 a S2 při kladném výsledku rozšířit zásobování dosud nepřipojených obyvatel Mokřiny a plochy BV1 až BV5, BV20 na tyto studně do doby napojení na vodovod od obce Okrouhlá; stanovení ochranného pásma I. stupně studnám S1 a S2 v Mokřině (10 m); doplnění uličního řadu v Těšově k plochám BV12 a BV22; doplnění uličního řadu v Malé Šitboři k plochám BV17 a BV27; doplnění uličního řadu v Malé Šitboři k plochám BV15 a BV16; při výstavbě v ploše OV3 a OS1 bude třeba provést přeložku vodovodního řadu, příp. respektovat stávající trasu při umísťování staveb. Při výstavbě a dostavbě vodovodu budou na vedení umístěny hydranty pro odběr požární vody v místech, kde to dovolí technický stav vedení a kde je možnost přístupu požární techniky. Umístění hydrantů bude řešeno v dokumentacích pro stavební povolení Kanalizace a čištění odpadních vod Stávající koncepce likvidace odpadních vod bude zachována, doplněna bude o: čistírnu odpadních vod (TI1) v Milíkově, napojena na modifikovanou splaškovou kanalizaci (včetně rozvojových ploch); na provedení kanalizační sítě bude zpracována studie; u stávající zástavby nepřipojených sídel po roce 2015 bude nutné zajistit zachycování odpadních vod v bezodtokých jímkách a vyvážení odpadních vod na ČOV; u nových staveb nepřipojených sídel budou navrženy domovní ČOV u jednotlivých usedlostí nebo skupin objektů. Dešťové vody budou přednostně likvidovány vsakováním v zelených pásech a plochách v místě jejich vzniku; kde to není možné, bude srážková voda odváděna otevřenými odvodňovacími příkopy. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 10

11 Zásobování elektrickou energií V souladu s návrhem ZÚR Karlovarského kraje je v řešeném území navrhována trasa nadzemního vedení 110 kv Jindřichov Drmoul. Stávající koncepce zásobování elektrickou energií bude zachována, s tímto doplněním: Zástavba na menších plochách bude napojena ze sítě NN, napájené ze stávajících distribučních trafostanic. V případě potřeby se předpokládá zvýšení výkonu trafostanic, popřípadě jejich rekonstrukce. Výstavba nových distribučních TS 22/0,4 kv napojených z venkovního vedení, je navrhována pro větší lokality nové obytné zástavby, které jsou zároveň umístěny ve větší vzdálenosti od stávajících trafostanic: Mokřina TS 1N Úval TS 2N Napojení uvedených stanic je navrhováno nadzemními vedeními 22 kv. V lokalitách s kapacitnější novou zástavbou je počítáno s kabelizací sekund. sítě NN Elektronické komunikace Území obce Milíkov je z hlediska telekomunikací i radiokomunikací stabilizováno a nejsou navrženy žádné změny. Konkrétní způsob napojení lokalit nové zástavby bude možno stanovit při zohlednění aktuálního stavu komunikační sítě v daném čase až v rámci investorské přípravy území. Možné je i zajištění služeb elektronických komunikací bezdrátovým připojením Nakládání s odpady Systém likvidace odpadu bude i nadále probíhat standardně, odpad bude sbírán a odvážen odbornou firmou na skládku mimo řešené území, a to včetně všech složek (komunální, separovaný, velkoobjemový, nebezpečný). V řešeném území nebudou zřizovány skládky Navržená ochranná pásma technické infrastruktury Z koncepce územního plánu vyplývají následující navržená ochranná pásma technické infrastruktury: ochranné pásmo navrhovaných vodovodních a kanalizačních řadů do DN 500 mm 1,5 m od vněj. líce potrubí ochranné pásmo studen v Mokřině 10 m ochranné pásmo navržených vzdušných vedení VN 22 kv 7 m od krajního vodiče ochranné pásmo navržených trafostanic 7 m 4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury Zásady uspořádání občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres. Jako stávající plochy byly vymezeny: a) Plochy Občanské vybavení (OV) Kultura hrázděný statek č.p. 18 expozice Krajského muzea Církevní stavby kostel v Milíkově a kaple v Mokřině Veřejná správa budova obecního úřadu Ochrana obyvatelstva hasičská zbrojnice v Milíkově Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 11

12 b) Plochy Občanské vybavení sport (OS) Sport dětské hřiště v Milíkově, dětské hřiště v Malé Šitboři c) Plochy Občanské vybavení hřbitov (OH) hřbitov v Milíkově a neprovozovaný židovský hřbitov na k.ú. Malá Šitboř V oblasti občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury jsou navrženy následující plochy veřejné infrastruktury: OV2 rozhledna, OV3 vybavenost na návsi v Milíkově, OV4 plocha v Milíkově a OS1 plocha pro rozšíření hřiště v Milíkově Veřejná prostranství Zásady uspořádání veřejných prostranství jsou vyjádřeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres. Jsou navrženy plochy: veřejná prostranství pro zeleň, dětské hřiště a shromažďovací prostor (VP1, VP3), veřejné prostranství pro točnu autobusu (VP2), veřejná prostranství pro komunikace (VP4) a plocha s převahou veřejné zeleně (VZ1). Vymezené plochy jsou zařazeny do ploch: Veřejná prostranství (VP) a Veřejná prostranství zeleň (VZ). 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně) 5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny Pás krajiny navazující na zastavěná území Milíkova je zemědělsky využívané území, částečně jako plochy orné půdy, převážně jako trvalé travní porosty, využívané k pastvě. Ve východní části správního území převažují lesy. Tento základní charakter krajiny zůstane zachován, do budoucna bude podporováno využití zemědělské půdy, ať již k pastvě dobytka nebo pěstování netradičních plodin. Stávající prvky zeleně v krajině (meze, remízky apod.) budou zachovány. V krajině budou zřízeny plochy pro územní systém ekologické stability (včetně ploch zatravnění TTP1, TTP2 a plocha PP1) a nové vodní plochy (VH1 až VH6). Dále mohou být zřizovány komunikace umožňující průchodnost krajinou, cyklostezky, příp. cesty pro jiné sportovně turistické využití (hipostezky apod.). V krajině nebudou umísťována solitérní zastavěná území mimo stávajících zastavěných území a mimo navržených zastavitelných ploch. V krajině nebudou zřizovány plochy pro těžbu nerostů a stavby pro individuální rekreaci mimo ploch územním plánem vymezených zastavěných a zastavitelných Plochy stabilizované Využití těchto ploch bude v budoucnu shodné se současným využitím v souladu s Podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Případné změny druhu využití území (kultur) nezastavěného území pro zemědělství, lesnictví a přírodní prvky nejsou územním plánem omezeny Plochy a liniové prvky s navrženou změnou využití v krajině Plochy pro Územní systém ekologické stability Biocentra jsou zařazena do způsobu využití Přírodní plochy (PP); biokoridory do ploch Smíšené nezastavěné plochy (SN), Lesní plochy (LE) nebo Zemědělské plochy orná půda a Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 12

13 trvalé travní porosty (ZP). V místech, kde plochy ÚSES prochází po plochách orné půdy, bude nahrazena orná půda za trvalé travní porosty (ponecháno jako ZPF) nebo ostatní plochy (vzrostlá zeleň); upřesnění bude řešeno v Projektu ÚSES. Jedná se o plochy PP1 a TTP1 a TTP2 v západní části zprávního území (scelené plochy orných půd) Liniové prvky ostatní krajinné zeleně Byly navrženy plošné a liniové prvky zeleně v krajině s cílem doplnění zeleně v krajině ozelenění komunikací v západní části území Vodní plochy V krajině byly navrženy vodní plochy VH1 až VH Územní systém ekologické stability Nadregionální a regionální prvky ÚSES V území se zpřesňují následující plochy pro ÚSES: Regionální biocentra RBC 1679 Studánka Návrh opatření: Podporovat přirozenou obnovu, zajistit vyšší podíl autochtonních dřevin na úkor smrku, postupně vyloučit provenienčně nevhodné porosty. Regionální biokoridory RBK 993 NRBC Kladská RBC Studánka Návrh opatření: Vymezit plošky pro spontánní vývoj, omezovat smrk ve prospěch listnáčů, borovice a jedle. RBK 997 RBC Černý rybník RBC Trpeš Návrh opatření: Zachovat přirozený charakter toku včetně porostů olší a vrb. Zajistit šetrné využívání trvalých travních porostů. Nezasahovat do vodního režimu. Vymezit plošky pro spontánní vývoj, nevyužívané plochy nezalesňovat. Vymezení RBK nebrání případnému využití ložiska nerostných surovin s tím, že bude dočasně na dobu těžby pozastavená funkce ÚSES a v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor bude funkce ÚSES obnovena Lokální prvky ÚSES V území se vymezují následující plochy pro ÚSES: Lokální biocentra LBC 1 Pod Mokřinou Návrh opatření: Zachovat mokřiny v prostoru biocentra, vysadit pás (dvou řad) dřevin při jižní hranici vrby, olše, střemcha; louky a pastviny přiměřeně využívat. Vymezení RBK nebrání případnému využití ložiska nerostných surovin s tím, že bude dočasně na dobu těžby pozastavená funkce ÚSES a v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor bude funkce ÚSES obnovena. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 13

14 LBC 2 Mokřina Návrh opatření: Zachovat přirozený tok včetně dřevinných porostů, trvalé travní porosty přiměřeně využívat, vymezit plošky pro spontánní vývoj. LBC 3 U Těšova Návrh opatření: Zachovat přirozený charakter toku včetně břehových a doprovodných porostů. Nezasahovat do vodního režimu. Nejvhodnější by bylo území ponechat spontánnímu vývoji, ale nezalesňovat. LBC 4 Těšovské stráně Návrh opatření: Zajistit šetrné využívání luk, zachovat stávající rozsah dřevinných porostů, nezalesňovat. LBC 5 Pod Milíkovem Návrh opatření: Zachovat přirozený charakter toku a porosty křovitých vrb. Zajistit šetrné využívání trvalých travních porostů. LBC 6 Nad mlýnem Návrh opatření: Zachovat porosty olšin. Zajistit šetrné využívání trvalých travních porostů. LBC 7 Milíkovské louky Návrh opatření: Zajistit šetrné využívání trvalých travních porostů. Zachovat zbytky mezí s dřevinami. LBC 8 Podleský potok Návrh opatření: Zajistit šetrné využívání trvalých travních porostů. Zachovat přírodě blízký charakter toku s porosty dřevin. LBC 9 Pod Javoříkem Návrh opatření: Postupně omezovat smrk ve prospěch listnáčů (buku, javoru apod.), případně i jedle a borovice. LBC 10 Pod vojáky Návrh opatření: Zvýšit podíl listnáčů, zachovat a obnovit vodní režim u podmáčených smrčin. LBC 11 U křižovatky Návrh opatření: Zajistit šetrné využívání trvalých travních porostů. Zachovat přírodě blízký charakter toku s porosty dřevin. LBC 12 K zelené Návrh opatření: Zajistit šetrné využívání trvalých travních porostů, případně je vymezit pro spontánní vývoj. Ve svahu omezovat smrk ve prospěch listnáčů směřovat k smíšeným porostům typu acidofilních doubrav. LBC 13 U Šitbořského lesíka Návrh opatření: Zachovat stávající porosty, na rozšířené ploše založit trvalé travní porosty s lemem dřevin při hranicích zatravnění orné půdy (PP1). LBC 14 U Šitboře Návrh opatření: Posílit věkovou a druhovou diferenciaci lužního porostu, umožnit spontánní vývoj. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 14

15 LBC 15 U školy Návrh opatření: Podporovat přirozenou obnovu autochtonních dřevin, omezovat smrk ve prospěch listnáčů a borovice. Lokální biokoridory LBK 1 LBC4 RBK 993 Návrh opatření: Omezovat smrk ve prospěch listnáčů, borovice a jedle. LBK 2 LBC6 LBC7 Návrh opatření: Vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro případné šetrné využívání travních porostů. Cestu doplnit vhodnými dřevinami stromořadím. LBK 3 LBC8 LBC9 Návrh opatření: Zachovat přírodě blízký charakter toku, omezovat smrk ve prospěch listnáčů, borovice a jedle. LBK 4 LBC 9 hranice obce Návrh opatření: Zachovat přírodě blízký charakter toku, omezovat smrk ve prospěch listnáčů, borovice a jedle. LBK 5 hranice obce LBC 11 Návrh opatření: Udržovat současný stav. LBK 6 LBC 11 LBC 12 Návrh opatření: Zachovat doprovodné porosty dřevin, vymezit plochy pro trvalé travní porosty, doplňující výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji. LBK 7 LBC 12 hranice obce Návrh opatření: Zachovat doprovodné porosty dřevin, vymezit plochy pro trvalé travní porosty, doplňující výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji. LBK 8 LBC 12 LBC 13 Návrh opatření: Odkrýt zatrubněný tok, podél něj vysadit nepravidelné skupiny keřů a stromů dle projektu ÚSES, zatravnění orné půdy. LBK 9 LBC 12 LBC 13 Návrh opatření: Odkrýt zatrubněný tok, vysadit nepravidelné skupiny keřů a stromů dle projektu ÚSES, vymezit plošky pro spontánní vývoj, zatravnění orné půdy. LBK 10 LBC 14 LBC 15 Návrh opatření: Celé údolí ponechat spontánnímu vývoji. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 15

16 6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmínečně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 6.1. Společná ustanovení V území řešeném Územním plánem Milíkov je možno umisťovat stavby a zařízení, povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území ve smyslu stavebního zákona jen v souladu s následujícími ustanoveními. Území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačené ve výkrese č. A2. Hlavní výkres. Pro každý druh plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno hlavní, přípustné, nepřípustné, případně podmínečně přípustné využití a pravidla pro uspořádání území. Vymezenému využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných staveb, příp. jejich změn. Změny v území, které vymezené škále přípustných nebo podmíněně přípustných využití neodpovídají, jsou nežádoucí. Stávající objekty, které vymezené škále přípustných nebo podmíněně přípustných využití neodpovídají, jsou ponechány na dožití, rozvoj se nepřipouští, je možné při současném využití provádět pouze udržovací práce, nebo může být změněno jejich využití na takové, které vymezené škále přípustných nebo podmíněně přípustných využití odpovídá. Nové stavby, které vymezenému využití neodpovídají, jsou nepřípustné. 1) Pro účely tohoto územního plánu se definují: stavby pro maloobchod do 1000 m 2 plochy pozemku pro budovu obchodního prodeje stavby pro velkoobchod nad 1000 m 2 plochy pozemku pro budovu obchodního prodeje hypermarket samoobslužná prodejna s obchodní plochou nad 2500 m 2 supermarket samoobslužná prodejna s obchodní plochou nad 400 m 2 plochy hygienické ochrany plochy určené pro bydlení, občanskou vybavenost, sport nebo rekreaci, tj. plochy BK, BV, SO, OV, OS, OH, RR, RZ, parcelou v kap. 6 může být také soubor parcel nebo jejich částí téhož vlastníka, zpravidla pod společným oplocením. 2) Na celém správním území obce je zakázáno provádět: velkoplošné stavby a zařízení pro reklamu, s výjimkou do vzdálenosti 100 m od osy silnice I/21 větrné elektrárny s výjimkou užití pro nekomerční účely pro vlastní zásobování (např. u RD apod.), fotovoltaické elektrárny s výjimkou užití pro nekomerční účely pro vlastní zásobování (např. u RD apod.), stavby pro hypermarkety a halové sklady nad 5000 m 2 plochy pozemku, halové a řadové garáže těžbu výstavbu a rozšiřování chat a zahrádkářských chat, mimo plochy BV, SO a RR, zahrádkářské chaty se připouští i v plochách ZZ v zastavěném území. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 16

17 6.2. Společná pravidla prostorového uspořádání Nová výstavba, dostavba objektů bude dodržovat následující pravidla: Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví (není-li dále stanoveno jinak), halové hospodářské objekty max. 10 m; max. výška zástavby objektů nových a přestavovaných nepřesáhne standardní výšku okolní zástavby v daném místě. Plocha OV2 (rozhledna) pro plochu neplatí výše uvedené regulativy. Vzhled a výška stavby bude individuálně projednána a odsouhlasena Správou CHKO Slavkovský les, výška nad stávající stromové porosty. Ve Velké Šitboři bude chráněn celkový vzhled sídla urbanistické uspořádání chebských statků, hmoty a jednotlivé architektonické prvky. Při dostavbě budou nové objekty respektovat urbanistické uspořádání, výšku a hmoty sousedních objektů Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch Bydlení kolektivní (BK) Bydlení v bytových domech. bydlení v bytových domech využití školské, zdravotnické, sociální a církevní (např. byty s pečovatelskou službou apod.) využití administrativa (veřejná správa apod.) stavby pro maloobchod, služby, veřejné stravování do 100 m 2 objektu sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) odstavná a parkovací stání komunikace místní, účelové a pěší sítě a koncová zařízení technické infrastruktury zeleň (veřejná, ochranná apod.), zahrady jiné funkční využití než přípustné Max. plocha zastavění parcely: nestanoveno Min. plocha zeleně: stávající Max. hladina zástavby: stávající (objekt nezvyšovat) Bydlení vesnické (BV) Bydlení v rodinných domech. bydlení v rodinných domech rekreace rodinná (chaty, rekreační domky) stavby školské, zdravotnické, sociální a církevní do 1000 m 2 plochy pozemku stavby pro administrativu (veřejná správa, pošta apod.) sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) stavby pro veřejné stravování a přechodné ubytování do 1000 m 2 plochy pozemku Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 17

18 stavby pro maloobchod, služby do 1000 m 2 plochy pozemku odstavná a parkovací stání komunikace místní, účelové a pěší sítě a koncová zařízení technické infrastruktury (např. domovní ČOV) zeleň (veřejná, ochranná apod.), zahrady Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby plochy pro chov a výcvik koní pouze za předpokladu, že při zřizování, rozšiřování areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany. jiné funkční využití než přípustné a podmíněně přípustné Max. plocha zastavění parcely: 40 %, jeden objekt max. 250 m 2. Min. plocha zeleně: 30 % BV1 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice; je nezbytná výjimka z o.p. lesa. BV2 umístění staveb v ploše musí respektovat vodní tok a hranici Q 100. BV3 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. VN. Pro zásah do VKP je třeba vydání souhlasu Pověřené obce se zásahem do VKP. Při narušení závlahového systému je třeba zajistit funkčnost zbylé části. BV4 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. lesa. BV5 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice. BV7 umístění staveb v ploše musí respektovat vodní tok. Při narušení závlahového systému je třeba zajistit funkčnost zbylé části. BV8 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice; je nezbytná výjimka z o.p. lesa. Pro zásah do VKP je třeba vydání souhlasu Pověřené obce se zásahem do VKP. BV9 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice, o.p. lesa (výjimka z o.p. se připouští). Pro zásah do VKP je třeba vydání souhlasu Pověřené obce se zásahem do VKP. BV10 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. VN a TS, o.p. silnice. Při narušení závlahového systému je třeba zajistit funkčnost zbylé části. BV11 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice a hranici Q 100. Při narušení závlahového systému je třeba zajistit funkčnost zbylé části. BV12 umístění staveb v ploše musí respektovat hranici Q 100. BV13 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice, pásmo při správě toku. Při narušení závlahového systému je třeba zajistit funkčnost zbylé části. Pro zásah do VKP je třeba vydání souhlasu Pověřené obce se zásahem do VKP. BV14 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice. Při narušení závlahového systému je třeba zajistit funkčnost zbylé části. BV15 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice. BV16 Pro zásah do VKP je třeba vydání souhlasu Pověřené obce se zásahem do VKP. BV18 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice. BV19 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. VN. Při narušení závlahového systému je třeba zajistit funkčnost zbylé části. BV21 umístění staveb v ploše musí respektovat vodní tok, pásmo při správě toku a o.p. lesa. (výjimka z o.p. se připouští). Při narušení závlahového systému je třeba zajistit funkčnost zbylé části. Pro zásah do VKP je třeba vydání souhlasu Pověřené obce se zásahem do VKP. BV22 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. lesa (výjimka z o.p. se připouští) a kříž. BV24 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. vodovodu a hranici záplavového území. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 18

19 BV25 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice. BV26 pro zásah do VKP je třeba vydání souhlasu Pověřené obce se zásahem do VKP. BV27 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. VN a TS. BV31 provedení staveb bude respektovat umístění v záplavovém území výšková úroveň podlahy 1. nadzemního podlaží bude nad hranicí záplavového území Q 100. BV32 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. lesa (výjimka z o.p. se připouští). BV33 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. lesa (výjimka z o.p. se připouští). BV34 umístění staveb v ploše musí respektovat hranici záplavového území. BV38 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. lesa (výjimka z o.p. se připouští) Rekreace rodinná (RR) Rodinná rekreace. rodinná rekreace (chaty, rekreační domky) sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) odstavná a parkovací stání komunikace místní, účelové a pěší sítě a koncová zařízení technické infrastruktury (např. domovní ČOV) zeleň (veřejná, ochranná apod.) zahrady Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby bydlení v rodinných domech, přestavby chat na objekty trvalého bydlení kde podmínkou je, že: - k objektu bydlení bude přístup z veřejného prostranství s veřejnou komunikací - objekt bydlení je možno napojit na inženýrské sítě jiné než přípustné a podmínečně přípustné využití, činnosti a stavby. Max. plocha zastavění parcely: 30 %, jeden objekt max. však 100 m 2 Min. plocha zeleně: 50 % Při splnění podmínek pro možnosti přestavby na plochu pro bydlení se regulace dále řídí ustanovením pro plochy BV Občanské vybavení (OV) Občanské vybavení. stavby pro školství např. mateřská škola stavby pro zdravotnictví stavby pro sociální péči např. domov pro seniory církevní stavby stavby pro kulturu např. expozice muzea stavby pro veřejnou správu objekty integrovaného záchranného systému např. požární zbrojnice Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 19

20 stavby pro veřejné stravování a přechodné ubytování stavby pro maloobchod a služby do 1000 m 2 plochy pozemku sportovní stavby a zařízení pro funkci plochy (např. hřiště u MŠ) trvalé bydlení jako byty v rámci areálu občanského vybavení (např. byt školníka) odstavná a parkovací stání garáže pro funkci plochy komunikace místní, účelové a pěší sítě a koncová zařízení technické infrastruktury (např. domovní ČOV) zeleň (veřejná, ochranná apod.) jiné funkční využití než přípustné Max. plocha zastavění parcely: 50 % Min. plocha zeleně: 30 % Max. hladina zástavby: u plochy OV2 nestanoveno. OV2 (rozhledna) je nezbytná výjimka z o.p. lesa. OV3 (náves Milíkov) umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. vodovodu. Provedení stavby musí respektovat umístění stavby v záplavovém území toku, tato povinnost se ruší v případě, že budou provedena opatření na toku, která omezí rozsah záplavového území. OV4 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice, pásmo při správě toku a hranici záplavového území. Při přestavbě a dostavbě bude respektován stávající hospodářský objekt (zachování hmoty budovy, sklonu střechy apod.) Občanské vybavení sport (OS) Sportovní plochy a zařízení. sportovní stavby a zařízení stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hygienické zařízení, šatny apod.) administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy komunikace účelové, pěší a cyklistické sítě a koncová zařízení technické infrastruktury zeleň (veřejná, ochranná apod.) jiné funkční využití než přípustné Max. plocha zastavění parcely: max. 10 % (budovy), jedna budova max. 50 m 2 Min. plocha zeleně: 20 % Max. hladina zástavby: 1 NP + podkroví OS1 Provedení stavby musí respektovat umístění části stavby v záplavovém území toku, tato povinnost se ruší v případě, že budou provedena opatření na toku, která omezí rozsah záplavového území. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 20

21 Občanské vybavení hřbitov (OH) Plochy a účelové stavby pro pohřbívání. plochy pro pohřbívání stavby pro obsluhu plochy (márnice, hrobky, ohradní zdi apod.) administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy zařízení kulturní a církevní pro obsluhu plochy (obřadní síň apod.) odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy komunikace účelové a pěší zeleň (veřejná, ochranná apod.) sítě technické infrastruktury, vedeny mimo stromové porosty a mimo vlastních ploch pro pohřbívání jiné funkční využití než přípustné Max. plocha zastavění parcely: 10 % (mimo vlastní plochy pro pohřbívání hrobky apod.) Min. plocha zeleně: nestanoveno Max. hladina zástavby: 1 NP + podkroví Veřejná prostranství (VP) Veřejně přístupné plochy. veřejně přístupné plochy, plochy zeleně okrasné zahrady stavby pro obchod a služby (např. prodejny občerstvení apod.) do 50 m 2 účelové stavby pro obsluhu plochy drobná architektura (altány, pomníky, lavičky) sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) parkoviště, odstavná a parkovací stání komunikace místní, účelové, pěší a cyklistické sítě a koncová zařízení technické infrastruktury jiné využití než přípustné Max. plocha zastavění parcely: nestanoveno Min. plocha zeleně: nestanoveno Max. hladina zástavby: 1 NP + podkroví Komunikace místní: funkční třídy C3, obousměrné, se navrhují v kategorii min. MO 8/40; jednosměrné min. MO 7/30. VP1 umístění staveb v ploše musí respektovat hranici Q 100, pásmo při správě toku, studnu S1 VP3 umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice. Pro zásah do VKP je třeba vydání souhlasu Pověřené obce se zásahem do VKP. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 21

22 Veřejná prostranství zeleň (VZ) Veřejně přístupné plochy zeleně. parky a veřejně přístupné plochy zeleně zeleň ochranná, zeleň přírodního charakteru, okrasné zahrady vodní plochy a toky, nádrže účelové stavby pro obsluhu plochy drobná architektura (altány, pomníky, lavičky) sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. dětská hřiště) odstavná stání komunikace místní, účelové, pěší a cyklistické sítě a koncová zařízení technické infrastruktury, vedeny mimo stromové porosty jiné funkční využití než přípustné Max. plocha zastavění parcely: 5 % (bez komunikací) Min. plocha zeleně: 80 % Max. hladina zástavby: 1 NP + podkroví VZ1 umístění staveb v ploše musí respektovat hranici Q Smíšené obytné plochy (SO) Bydlení doplněné nerušícími funkcemi ubytování, agroturistika, řemeslná výroba apod. Nezbytnou podmínkou využití plochy je alespoň jedna z těchto funkcí: bydlení v rodinných domech rodinná rekreace stavby pro přechodné ubytování (penzion apod.) bydlení v rodinných domech rodinná rekreace zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní administrativa (např. veřejná správa) sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) stavby pro přechodné ubytování (penzion apod.) stavby pro veřejné stravování stavby pro maloobchod služby, řemeslná výroba do 1000 m 2 plochy pozemku stavby pro kulturu do 1000 m 2 plochy pozemku odstavná a parkovací stání komunikace místní, účelové a pěší sítě a koncová zařízení technické infrastruktury zeleň (veřejná, ochranná apod.) zahrady Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 22

23 Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby plochy pro chov hospodářských zvířat a výcvik koní pouze za předpokladu, že při zřizování, rozšiřování areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany. jiné funkční využití než přípustné a podmíněně přípustné Max. plocha zastavění parcely: 80 % Min. plocha zeleně: 10 % SO1 Umístění staveb v ploše musí respektovat o.p. silnice. Pro zásah do VKP je třeba vydání souhlasu Pověřené obce se zásahem do VKP. V případě výstavby v poddolovaném území bude charakter stavby respektovat ČSN Navrhování objektů na poddolovaném území. Na jižní straně plochy bude ponechán prostor pro komunikaci pro cyklostezku Dopravní infrastruktura pozemní komunikace (DK) Pozemní komunikace silnice a významné místní komunikace. komunikace všech kategorií (silnice, významné místní komunikace) doprovodné chodníky a cyklistické trasy odstavná a parkovací stání jednoduché stavby pro obsluhu plochy (např. přístřešky na zastávkách veřejné dopravy) sítě a koncová zařízení technické infrastruktury zeleň (ochranná, aleje apod.) jiné funkční využití než přípustné Max. plocha zastavění parcely: nestanoveno Min. plocha zeleně: nestanoveno Max. hladina zástavby: 1 NP Úpravy silnic III. třídy budou navrhovány v kategorii S 7,5. Komunikace místní: funkční třídy C3, obousměrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40; jednosměrné min. MO 7/ Technická infrastruktura (TI) Zařízení technické infrastruktury. plochy, stavby, sítě a koncová zařízení technické infrastruktury technická zařízení na tocích odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 23

24 komunikace místní, účelové a pěší zeleň (veřejná, ochranná apod.) jiné funkční využití než přípustné Max. plocha zastavění parcely: nestanoveno Min. plocha zeleně: nestanoveno Max. hladina zástavby: 1 NP + podkroví, zařízení (např. RR vysílače) nestanoveno. TI1 umístění staveb v ploše musí respektovat pásmo při správě toku. Část plochy v záplavovém území případné budovy budou umístěny mimo aktivní zónu záplavového území toku nebo budou provedena jiná opatření (např. zvýšení úrovně terénu, opatření na toku), která omezí rozsah záplavového území Výroba zemědělská výroba (ZV) Zemědělská výroba. zemědělská neživočišná výroba zemědělské služby (opravny zeměděl. techniky apod.) administrativní, provozní a skladové budovy a skladovací plochy pro obsluhu plochy stavby pro veřejné stravování odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy komunikace místní, účelové a pěší sítě a koncová zařízení technické infrastruktury zeleň (veřejná, ochranná apod.) Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby živočišná výroba pouze za předpokladu, že při rozšiřování areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany. jiné funkční využití než přípustné a podmínečně přípustné Max. plocha zastavění parcely: 60 % Min. plocha zeleně: 10 % ZV1 pro zásah do VKP je třeba vydání souhlasu Pověřené obce se zásahem do VKP Smíšené výrobní plochy (SV) Výroba podstatně neobtěžující své okolí. Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 24

25 nerušící výroba lehký průmysl, řemeslné dílny a opravny, apod. sklady a skladovací plochy podnikatelská činnost (služby, stavebnictví apod.) administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy stavby pro maloobchod odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy komunikace místní, účelové a pěší sítě a koncová zařízení technické infrastruktury zeleň (veřejná, ochranná apod.) zahradnictví jiné funkční využití než přípustné Max. plocha zastavění parcely: 60 %, jeden objekt max. 250 m 2. Min. plocha zeleně: 10 % Vodní a vodohospodářské plochy (VH) Plochy pro vodní plochy a toky. vodní plochy a toky mokřady příbřežní zeleň zeleň ploch územního systému ekologické stability biocentra a biokoridory zemědělská produkce chov ryb vodohospodářské stavby, přemostění toků rekreační využití vodních ploch sítě technické infrastruktury vedeny co nejkratším směrem jiné funkční využití než přípustné Zemědělské plochy orná půda a trvalé travní porosty (ZP), zahrady (ZZ) Zemědělský půdní fond. Dále dělen: ZP orná půda a trvalé travní porosty; ZZ zahrady zemědělská produkce (dle druhu pozemku) zvláštní režim hospodaření plochy ÚSES: části na orné půdě zatravnit, převést na TTP nebo na ostatní plochu liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.) stavby, které jsou součástí ZPF rybníky s chovem ryb nebo drůbeže, nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení a závlahové vodní nádrže, odvodňovací Územní plán Milíkov Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu 25

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008 ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH Vydáno usnesením

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEM Í PLÁ DOL Í ŽA DOV. I. Textová část územního plánu

ÚZEM Í PLÁ DOL Í ŽA DOV. I. Textová část územního plánu ÚZEM Í PLÁ DOL Í ŽA DOV I. Textová část územního plánu V Praze, říjen 2008 ÚZEM Í PLÁ DOL Í ŽA DOV I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Projektant: Ing. arch. Daniela Binderová a dílčích tematických

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2 ÚPRAVA NÁVRHU ÚP OKROUHLÁ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Územní plán OKROUHLÁ projektant:ing. arch. A. Kasková datum: srpen 2013 I. Textová část 1 2 Název: Územní plán Okrouhlá Obec: Okrouhlá IČ: 00572691 Určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN PRAVICE. Textová část ÚP. Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem

I. ÚZEMNÍ PLÁN PRAVICE. Textová část ÚP. Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem I. ÚZEMNÍ PLÁN PRAVICE Textová část ÚP Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem březen 2014 OBEC: OBEC PRAVICE 671 65 pošta Břežany u Znojma POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plochy technického vybavení

Plochy technického vybavení Plochy technického vybavení ( 1 ) Plochy technického vybavení jsou plochy k umisťování staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí (ČOV, regulační stanice plynu, objekty

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více