URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. usbrno.cz Brno, Příkop 8 tel.: , fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892."

Transkript

1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. usbrno.cz Brno, Příkop 8 tel.: , fax Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel : Městský úřad Rosice Zhotovitel: Jednatelé společnosti : Projektanti: vedoucí projektant: urbanismus: dopravní řešení: vodní hospodářství: energetika: zábor ZPF: digitalizace: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Ing. arch. Vladimír Klajmon Ing. arch. Pavel Mackerle Ing. Jiří Růžička Ing. arch. Pavel Mackerle Ing. arch. Dana Schwarzová Ing. Blanka Ježková Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Vlasta Jelínková Brno, XI

2 SCHVALOVACÍ DOLOŽKA Razítka Schvalovací orgán: Číslo jednací : Datum schválení : Podpis: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Jméno a příjmení : Funkce : Pořizovatel : Podpis : Jméno a příjmení : Funkce : Nadřízený orgán územního plánování : Datum a číslo jednací stanoviska ke změnám ÚPD: Zhotovitel : Podpis : Jméno a příjmení : Funkce : Zastupitelstvo města Rosice starosta místostarosta Městský úřad Rosice odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu Urbanistické středisko Brno spol. s r.o. Ing.arch. Pavel Mackerle hlavní projektant Návrh územního plánu sídelního útvaru byl schválen dne

3 R O S I C E - ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. I.. Seznam příloh : A/ GRAFICKÁ ČÁST: 1. Komplexní urbanistický návrh 1: Zásady uspořádání dopravy a technického vybavení, Limity využití území 1: Vyhodnocení záboru ZPF 1: Veřejně prospěšné stavby 1:5000 B/ TEXTOVÁ ČÁST : 1. Průvodní zpráva 2. Závazná část ve formě regulativů C/ REGISTRAČNÍ LIST 3

4 R O S I C E - ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. I B/ TEXTOVÁ ČÁST.. Obsah: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROSICE ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚZEMNÉ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A SPLNĚNÍ ZADÁNÍ VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROSICE 2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A IDENTIFIKACE ZMĚNY ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE SÍDLA A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ, PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA PLOCH ŘEŠENÝCH ZMĚNOU č.i Plochy bydlení změna č.1.03, místní trať Štěpnice 8 - změna č.1.04, ul. Zbýšovská změna č.1.05, místní část Kamínky Plochy výroby a skladů změna č.1.08, lokalita Říčanka východ změna č.1.09, lokalita Říčanka západ změna č.1.10, lokalita Velké díly Plochy občanského vybavení a sportu změna č.1.13, plocha mezi dráhou ČD a hranicí k.ú. Zastávka Plochy zeleně a obsluhy území změna č.1.14, lokalita U koupaliště - zeleň a plochy dopravy (parkoviště) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Doprava a dopravní zařízení Vodní hospodářství Energetika Spoje a zařízení spojů Nakládání s odpady VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANACÍ NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRH. ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRH. ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF A PUPFL

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROSICE A CÍLE, KTERÉ MAJÍ BÝT ŘEŠENÍM DOSAŽENY Město Rosice má zpracovaný územní plán sídelního útvaru (dále ÚPNSÚ), který byl schválen dne Schválený územní plán je řešen na období do r Zastupitelstvo města rozhodlo o provedení změny územního plánu v částech sídla, kde není současné nebo zamýšlené využití ploch v souladu se schváleným územním plánem. Cíle, které má změna územního plánu splnit: doplnění návrhu funkčního využití území o nové rozvojové plochy pro bydlení, občanské vybavení, výrobu, technickou infrastrukturu a zeleň stanovení regulativů a limitů pro využití těchto nových ploch navržení způsobu napojení nových rozvojových ploch na dopravu a inženýrské sítě zhodnocení dopadů na životní prostředí doplnění veřejně prospěšných staveb vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu Na základě požadavku města a schváleného zadání jsou navrženy tyto dílčí změny územního plánu sídelního útvaru Rosice : změna č.1.03 místní část Štěpnice, změna rezervní plochy pro bydlení na návrhovou a její rozšíření změna č.1.04 ul. Zbýšovská, změna ostatních zemědělských kultur (zahrad) na plochu stávajícího bydlení a nové rozvojové lokality pro bydlení změna č.1.05 místní část Kamínky, změna návrhové plochy pro občanské vybavení na plochu pro bydlení změna č.1.08 návrh průmyslové zóny v lokalitě Říčanka, východně od ul. Říčanské, změna rezervních ploch pro výrobu a občanské vybavení na plochu návrhovou pro smíšenou funkci výroby a komerčních aktivit změna č návrh průmyslové zóny v lokalitě Říčanka, západně od ul. Říčanské, změna rezervních ploch pro výrobu a občanské vybavení na plochu návrhovou pro smíšenou funkci výroby a komerčních aktivit změna č.1.10 návrh průmyslové zóny v lokalitě Velké díly, změna funkčního využití z občanského vybavení na smíšenou zónu výroby a komerčních aktivit změna č.1.13 plocha mezi dráhou ČD a hranicí k.ú. Zastávka, nová rozvojová plocha pro občanské vybavení změna č.1.14 lokalita U koupaliště, změna navržené plochy občanského vybavení a komerčních aktivit na plochu pro veřejnou zeleň a plochu dopravy (parkoviště) 1.2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚZEMNÉ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A SPLNĚNÍ ZADÁNÍ Území města Rosic náleží do oblasti řešené Územním plánem velkého územního celku Brněnské regionální aglomerace, jehož změna č.2 byla schválena usnesením vlády ČR č.892/2000 dne Rozvojové záměry změny č. I ÚPNSÚ Rosice jsou koordinovány s touto dokumentací. 5

6 Závazným podkladem je Územní plán sídelního útvaru Rosice (zpracovatel Urbanistické středisko Brno spol. s r.o., r. 1995), který byl schválen a byla vydána obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu. Změna č.i je zpracována na základě Zadání pro zpracování změny č.i Územního plánu sídelního útvaru Rosice, které bylo schváleno zastupitelstvem města s tím, že vzhledem k zachování schválené koncepce rozvoje města (změny přehodnocují ve většině lokalit rezervní plochy na návrhové) bude zpracován spojený koncept a návrh změny územního plánu. Na základě připomínek vznesených při projednávání byly vyřazeny lokality situované v záplavovém území vodoteče Bobravy (1.06, 1.07) a lokality 1.01, 1.02, 1.11, 1.12 (ponechání návrhu ÚPNSÚ) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Řešení změny č.i ÚPNSÚ Rosice respektuje zásady trvale udržitelného rozvoje urbanizovaného a venkovního prostoru sídla. Navržená zónace a regulativy pro územní rozvoj zajišťují zachování souladu přírodních a civilizačních složek v řešeném území. 6

7 2. ŘEŠENÍ ZMĚNY č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROSICE 2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A IDENTIFIKACE ZMĚNY Řešené území změny je určeno dotčenými částmi katastrálního území Rosic, jejichž rozsah je vymezen v grafické části elaborátu změn územního plánu a to na výřezu z hlavního výkresu schváleného územního plánu sídelního útvaru Rosice (č.1 Komplexní urbanistický návrh) v měřítku 1: Identifikace a lokalizace ploch řešených změn: Identifikační číslo změn - číselné označení lokality, které označuje celkové pořadí zpracovávaných změn (1.00) a postupnou řadu dílčích změn (1.01), je pro celý elaborát jednotné (urbanismus, zábor ZPF..). Označení nemusí být souvislé v důsledku vyřazení některých změn v průběhu projednávání. Jednotlivé lokality jsou označeny čísly (bez č. 1.01, 1.02, 1.06, 1.07, 1.11, 1.12) a jsou vymezeny v rozsahu ploch vlastních změn a nejbližšího okolí, které je dotčeno. Místní určení lokality je uvedeno u každé dílčí změny ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE MĚSTA, OCHRANA KULTURNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ: Základní předpoklady a podmínky pro rozvoj města se částečně změnily: Další rozvoj města je podmíněn možností umístění větších investičních celků výrobního, případně komerčního charakteru. V rámci změny č.i ÚPNSÚ Rosic je počítáno s rozšířením ploch smíšeného charakteru (výroba, komerční aktivity), a to v lokalitě Velké Díly a u silnice na Říčany. Vymezené lokality jsou součástí strategického plánu města, které v tomto prostoru hodlá vybudovat průmyslové zóny, kde budou nabízeny zainvestované plochy pro výstavbu výrobních a komerčních zařízení. Tyto změny ovlivní ekonomickou situaci obyvatel Rosic a sousedních obcí Zastávky a Tetčic (rozšíření možností zaměstnání a bydlení). Demografické a sociální podmínky rozvoje s ohledem na dlouhodobé trendy vývoje zůstanou beze změny. Dle územního plánu je výhledový počet obyvatel v Rosicích navržen k r.2010 na 6000 obyvatel (v r.2001 mělo město 5310 obyvatel), navržený počet obyvatel je směrným údajem, sloužícím pro bilance kapacit občanského a technického vybavení. Nově navrhované lokality pro bydlení umožní splnění požadavků na zvyšování kvality bydlení (větší parcely, výstavba izolovaných rod. domků) a snížení obložnosti stávajícího bytového fondu. Z hlediska ochrany kulturních, civilizačních a přírodních podmínek území jsou stanoveny následující regulativy: Nová výstavba objektů musí respektovat prostorové a objemové měřítko stávající zástavby a nesmí vytvářet dominanty. Z hlediska ochrany obrazu a prostoru sídla je třeba respektovat: omezení výšky zástavby na max. 2. nadz. podlaží. Vzhledem k situování lokalit 1.03 Štěpnice a 1.04 Zbýšovská v pohledově exponovaném území, je třeba dodržet sklonitý tvar střech. Řešená změna č.i ÚPNSÚ Rosice se nedotýká zájmů ochrany přírody a kulturních památek. 7

8 2.3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Celková koncepce Územního plánu sídelního útvaru Rosice zůstává beze změny. Z hlediska prostorového členění a utváření obrazu sídla zásady schválené v územním plánu zůstávají v platnosti; u lokalit řešených změnou č.i jsou uvedeny regulativy funkčního využití území, limity využití území a ochrana životního prostředí. Navržené změny jsou lokalizovány v návaznosti na současně zastavěné území města, které bylo v důsledku řešené změny upraveno. Dojde k rozšíření rozvojových ploch (změna rezervních ploch na návrhové): bydlení, občanského vybavení, výroby, veřejné zeleně a ploch obsluhy území NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ, PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA PLOCH ŘEŠENÝCH ZMĚNOU č.i Ve výčtu funkčních ploch jsou uvedeny pouze plochy dotčené navrhovanými změnami, pro které byly upřesněny závazné regulativy funkčního využití území. Dle návrhu funkčního využití území budou rozvojové plochy určeny pro následující využití: Plochy bydlení Zóny bydlení slouží především pro obytné účely, základní občanské a technické vybavení, včetně dalších činností a zařízení souvisejícími bezprostředně s funkcí bydlení. Plochy bydlení budou rozšířeny o následující lokality, které jsou předmětem řešení změny č.i ÚPNSÚ Rosice a které jsou vymezeny v grafické části dokumentace ve výřezu výkresu č.1 Komplexní urbanistický návrh: Změna č.1.03 lokalita Štěpnice, změna rezervní plochy pro bydlení na návrhovou a její rozšíření Popis řešeného území: Lokalita je umístěna v jižní části Rosic v místní části Pendrov u železnice, jedná se o rovinný pozemek v návaznosti na novou zástavbu rodinných domků. Plocha o rozloze cca 4,80ha je užívána jako orná půda, třída ochrany ZPF II. (BPEJ ) a III. (BPEJ ). Návrh zásad využití území: Funkční využití plochy ve schváleném územním plánu: závazná část: stávající zóna zemědělského půdního fondu směrná část (funkční typ, rezerva): - Po orná půda - Br/2 rezervní plocha pro výstavbu rodinných domů Navržená změna funkčního využití: závazná část: návrh plochy pro bydlení směrná část (funkční typ): - Br rodinné domky - v lokalitě řešené změnou územního plánu č se předpokládá výstavba cca 20 rodinných domů Obsluha území: Lokalita bude dopravně napojena na stávající obslužnou komunikaci (Na Štěpnici). Napojení na inženýrské sítě: 8

9 - zásobování vodou napojení na stávající vodovodní síť v ul. Na Štěpnici, podmínkou je posílení z VOV - odkanalizování návrh jednotné kanalizace napojené na stávající sběrač DN 600 procházející pod dráhou a napojený na kmenový sběrač, vedený do ČOV v Tetčicích. Realizace výstavby je podmíněna intenzifikací této ČOV. - zásobování elektrickou energií napojení na stávající rozvodnou síť - zásobování plynem napojení na stávající NTL plynovod ve čtvrti Pendrov Regulativy a limity využití lokality: Funkční regulace: Preferována je funkce obytná, včetně ploch obytných zahrad. Přípustnou vedlejší funkcí je zřizování základního občanského vybavení, které svým provozem nenarušuje obytnou funkci. Nepřípustnou činností je průmyslová a zemědělská výroba. Limity využití území, ochrana životního prostředí : Plochou prochází dálkové kabely, které budou respektovány (o.p. 1,5m) nebo přeloženy. Lokalita se nachází v o.p. 2. st. vnějším vodních zdrojů Tetčice, budou respektovány podmínky využití tohoto území. Rozsah lokality je omezen na východě přeložkou venkovního el. vedení vn 22 kv s o.p. 7m od krajního vodiče. Z hlediska ochrany životního prostředí objekty pro bydlení musí být umístěny za izofonou nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku komunikace (přeložky silnice II/394) a železnice, které byly stanoveny výpočtem (viz kapitolu ) dle současně platné legislativy a to v hodnotách: - pro hluk od železnice (od osy krajní koleje) 33,9 m je rozhodující vzdáleností pro návrh staveb pro bydlení - pro hluk od přeložky silnice II/394 (od osy komunikace) 17,2 m je rozhodující vzdáleností pro návrh staveb pro bydlení. Změna č.1.04 ul. Zbýšovská, změna ostatních zemědělských kultur (zahrad) na plochu stávajícího bydlení a nové rozvojové lokality pro bydlení Popis řešeného území: Lokalita o rozloze cca 0,28 ha je v současné době užívána jako plocha bydlení, zahrady, sady, v návaznosti na zastavěné území města, v místní části Pendrov (ul. Zbýšovská). Pozemek je situován v členitém terénu, třída ochrany ZPF - V. (BPEJ ). Návrh zásad využití území Funkční využití plochy ve schváleném územním plánu: závazná část: stávající zóna zemědělského půdního fondu směrná část (funkční typ): - Pd drobná parcelace, sady, zahrady Navržená změna funkčního využití: závazná část: stávající plocha bydlení, návrh plochy pro bydlení směrná část (funkční typ): - Br rodinné domky - v lokalitě se předpokládá výstavba cca 2. rodinných domů Obsluha území: Lokalita bude dopravně napojena na stávající obslužnou komunikaci (ul. Zbýšovská). Napojení na inženýrské sítě: - zásobování vodou napojení na stávající vodovodní síť - odkanalizování návrh jednotné kanalizace napojené na stávající sběrač, realizace uvažované výstavby je podmíněna intenzifikací ČOV v Tetčicích 9

10 - zásobování elektrickou energií napojení na stávající rozvody - zásobování plynem napojení na stávající plynovod. Regulativy a limity využití lokality: Funkční regulace: Preferována je funkce obytná, včetně ploch obytných zahrad. Přípustnou vedlejší funkcí je zřizování základního občanského vybavení, které svým provozem nenarušuje obytnou funkci. Nepřípustnou činností je průmyslová a zemědělská výroba. Limity využití území, ochrana životního prostředí : Ochranné pásmo lesa (PUPFL) zasahuje do části lokality, při podrobném řešení lokality je třeba zajistit stanovisko orgánu správy lesů. Změna č.1.05 místní část Kamínky, změna návrhové plochy pro občanské vybavení na plochu pro bydlení Popis řešeného území: Lokalita je umístěna v severozápadní části Rosic a je situována na svažitém pozemku v návaznosti na stávající zástavbu bytových domů. Plocha pro bydlení u ulice Říčanské je již zastavěna. Lokalita o rozloze cca 1,3 ha je užívána jako orná půda mimo zastavěné území města, třída ochrany ZPF - II. (BPEJ ), zábor ZPF byl odsouhlasen v návrhu územního plánu. Návrh zásad využití území Funkční využití plochy ve schváleném územním plánu: závazná část: návrhová plocha pro občanské vybavení směrná část (funkční typ): - Oš školská zařízení Navržená změna funkčního využití: závazná část: návrh plochy bydlení směrná část: - Br rodinné domky, na lokalitu je zpracována dokumentace k územnímu řízení Obsluha území: Dopravně bude lokalita napojena na ul.říčanskou. Napojení na inženýrské sítě: - zásobování vodou napojení na stávající vodovod, podmínkou je posílení z VOV - odkanalizování návrh jednotné kanalizace napojené na stávající sběrač, realizace uvažované výstavby je podmíněna intenzifikací ČOV v Tetčicích - zásobování elektrickou energií napojení na stávající rozvody - zásobování plynem napojení na stávající plynovod Regulativy a limity využití lokality: Funkční regulace: Preferována je funkce obytná a to včetně ploch obytných zahrad. Přípustnou funkcí v obytných zónách je zřizování vestavěného občanského vybavení, které svým provozem nenarušuje obytnou funkci. Nepřípustnou činností je průmyslová a zemědělská velkovýroba. 10

11 PLOCHY VÝROBY A SKLADŮ Území výrobních aktivit je určeno pro umístění výrobních činností a zařízení průmyslových a zemědělských podniků, kapacitních skladů a provozoven výrobních služeb, včetně administrativy. Plochy výroby budou rozšířeny o následující lokality, které jsou předmětem řešení změny č.i ÚPNSÚ Rosice a které jsou vymezeny v grafické části dokumentace ve výřezu výkresu č.1 Komplexní urbanistický návrh: Změna č.1.08 návrh průmyslové zóny v lokalitě Říčanka, východně od ul. Říčanské, změna rezervních ploch pro výrobu a občanské vybavení na návrhovou plochu pro smíšenou funkci výroby a komerčních aktivit Popis řešeného území: Plocha je umístěna v severní části Rosic, v návaznosti na zemědělské středisko u silnice III/00215 na Říčany. Lokalita o rozloze cca 5,58 ha je v současné době užívána jako orná půda a neintenzivní sady mimo zastavěné území města, tř. ochrany I. BPEJ a III. BPEJ Návrh zásad využití území: Funkční využití plochy ve schváleném územním plánu: závazná část: stávající zóna zemědělského půdního fondu směrná část : návrh rezervy pro výrobu a občanské vybavení - Vz - zemědělská výroba - Ov aktivity výrobních služeb Navržená změna funkčního využití: závazná část: návrh plochy pro výrobu směrná část (funkční typ): - Vpk smíšená zóna výroby a komerčních aktivit - předpokládá se využití pro nezávadnou výrobu průmyslového charakteru a komerční zařízení (velkoobchod + sklady, velkoprodejny, servisy, služby apod.) Obsluha území: Dopravní napojení lokality bude na silnice I/23, III/ Napojení na inženýrské sítě : - zásobování vodou napojení na stávající vodovod, podmínkou je posílení z VOV. - odkanalizování napojení na hlavní sběrač navržený na pravém břehu Říčanského potoka, předpokladem je intenzifikace stávající čistírny odpadních vod v Tetčicích - zásobování elektrickou energií napojení na stávající síť a transformační stanici ve stávajícím středisku - zásobování plynem napojení na stávající regulační stanici v ul. Říčanské Regulativy a limity využití lokality: Funkční regulace: Přípustné činnosti - výroba, sklady, podnikatelské aktivity, výrobní služby, technická a dopravní zařízení, komerční aktivity (obchodní a skladová zařízení, servisní a opravárenské areály s vysokou frekvencí styku s veřejností) Podmínečně přípustné - občanské vybavení (nevyžadující ochranu z hlediska životního prostředí), byty pro zaměstnance nebo pro majitele provozovny. Nepřípustné - bydlení, občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí. Pro zachování obytné pohody v zónách bydlení, které sousedí s plochami výroby, budou nepříznivé vlivy výrobní činnosti omezeny pouze na vlastní plochy výrobních aktivit. 11

12 Limity využití území, ochrana životního prostředí : Při využití lokality je třeba respektovat: Návrh trasy vodovodního propojení VOV a vodojemů Rosice a Síčka na jižním okraji lokality (o.p. 1,5m). Návrh kanalizačního sběrače z Říčan, který bude napojen na stávající kanalizaci v Rosicích, trasa je vedena po pravém břehu Říčanského potoka. Ochranné pásmo venkovního vedení vn 22 kv v severní části plochy. Ochranné pásmo VTL plynovodu v jižní části území. Podél Říčanského potoka je navržen lokální biokoridor a je navržena revitalizace, které je třeba respektovat. U Říčanského potoka existuje riziko vybřežení při průtocích nad Q 10, realizace výstavby je podmíněna technickými opatřeními (ohrázování, apod), které budou určeny v podrobné projektové dokumentaci. Je třeba respektovat ochranné pásmo vodoteče (Říčanského potoka) - 6m od břehové hrany (manipulační přístup). Musí být učiněna taková opatření, aby výrobní činnost neohrozila životní prostředí a přírodní zdroje. Změna č návrh průmyslové zóny v lokalitě Říčanka, západně od ul. Říčanské, změna rezervních ploch pro výrobu a občanské vybavení na návrhovou plochu pro smíšenou funkci výroby a komerčních aktivit Popis řešeného území: Lokalita je umístěna v severní části Rosic, v návaznosti na zemědělské středisko nad silnicí III/00215 na Říčany. Lokalita o rozloze cca 3,2 ha je v současné době užívána jako orná půda a neintenzivní sady mimo zastavěné území města, třída ochrany ZPF II, BPEJ Návrh zásad využití území Funkční využití plochy ve schváleném územním plánu: závazná část: stávající zóna zemědělského půdního fondu směrná část : návrh rezervy pro výrobu a občanské vybavení - Vz - zemědělská výroba - Ov aktivity výrobních služeb Navržená změna funkčního využití: závazná část: návrh plochy pro výrobu směrná část (funkční typ): - Vpk smíšená zóna výroby a komerčních aktivit - předpokládá se využití pro nezávadnou výrobu průmyslového charakteru a komerční zařízení (velkoobchod + sklady, velkoprodejny, servisy, služby apod.) Obsluha území: dopravní napojení lokality bude na silnici III/00215 napojení na inženýrské sítě : - zásobování vodou napojení na stávající vodovod, podmínkou je posílení z VOV - odkanalizování napojení na hlavní sběrač, předpokladem je intenzifikace stávající čistírny odpadních vod v Tetčicích - zásobování elektrickou energií napojení na stávající síť - zásobování plynem napojení na stávající regulační stanici u ul. Říčanské 12

13 Regulativy a limity využití lokality: Funkční regulace: Přípustné činnosti - výroba, sklady, podnikatelské aktivity, výrobní služby, technická a dopravní zařízení, komerční aktivity (obchodní a skladová zařízení, servisní a opravárenské areály s vysokou frekvencí styku s veřejností) Podmínečně přípustné - občanské vybavení (nevyžadující ochranu z hlediska životního prostředí), byty pro zaměstnance nebo pro majitele provozovny. Nepřípustné - bydlení, občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí. Pro zachování obytné pohody v zónách bydlení, které sousedí s plochami výroby, budou nepříznivé vlivy výrobní činnosti omezeny pouze na vlastní plochy výrobních aktivit. Limity využití území, ochrana životního prostředí : Při využití lokality je třeba respektovat: Návrh trasy vodovodního propojení VOV a vodojemů Rosice a Síčka na jižním okraji lokality Ochranné pásmo lesa (PUPFL) zasahuje do části lokality, při podrobném řešení lokality je třeba zajistit stanovisko orgánu ochrany PUPFL. Podél silnice III/00215 vede trasa dálkového kabelu. Musí být učiněna taková opatření, aby výrobní činnost neohrozila životní prostředí a přírodní zdroje. Změna č.1.10 návrh průmyslové zóny v lokalitě Velké díly, změna funkčního využití z občanského vybavení na smíšenou zónu výroby a komerčních aktivit Popis řešeného území: Lokalita je umístěna v severní části Rosic, v prostoru mezi současně zastavěným územím města a navrhovanou přeložkou silnice I/23. Jedná se o rovinný pozemek o rozloze cca 9,1ha. užívaný jako orná půda třída ochrany ZPF III. (BPEJ ). Zábor ZPF byl odsouhlasen v návrhu územního plánu, kromě části C. Část území je již v současné době užívána pro komerční a výrobní aktivity, proto byla upravena hranice zastavěného území. Návrh zásad využití území Funkční využití plochy ve schváleném územním plánu: závazná část: návrh plochy pro občanské vybavení, návrh plochy pro výrobu a sklady směrná část: rezerva pro výrobu - Ok komerční aktivity - Ov výrobní služby - Vp průmyslová výroba Navržená změna funkčního využití: závazná část: návrh smíšené zóny pro výrobu a komerční aktivity (je rozčleněna komunikačním systémem na části A, B. C) směrná část (funkční typ): - Vpk smíšená zóna výroby a komerčních aktivit - předpokládá se využití pro nezávadnou výrobu průmyslového charakteru a komerční zařízení (velkoobchod + sklady, velkoprodejny, servisy, služby apod.) - Ok komerční aktivity: plocha přiléhající ke stávající obytné zástavbě na severním okraji zůstává územím určeným pro občanské vybavení se změnou směrného funkčního typu Ov (aktivity výrobních služeb) na Ok komerční aktivity 13

14 Obsluha území: Dopravní napojení bude na silnici I/23 (stávající, případně na navrženou přeložku), parkování a odstavení vozidel bude zajištěno na vlastním pozemku jednotlivých výrobních nebo komerčních zařízení. Napojení na inženýrské sítě: - zásobování vodou napojení na stávající vodovod, předpokladem je posílení systému z VOV - odkanalizování návrh kanalizace napojené na stávající kanalizační sběrač vedený podél Říčanského potoka - zásobování elektrickou energií je třeba počítat s demontáží nadzemního vedení vn a s náhradou podzemním kabelem (dle schváleného územního plánu), předpoklad zřízení vlastních transformačních stanic (dle podrobných projektů) - zásobování plynem napojení na stávající STL plynovod, případně vybudování vlastní VTL regulační stanice, územím prochází stávající VTL plynovod, který je navržen k přeložení dle schváleného územního plánu Regulativy a limity využití lokality: Funkční regulace: Přípustné činnosti - výroba, sklady, podnikatelské aktivity, výrobní služby, technická a dopravní zařízení, komerční aktivity (obchodní a skladová zařízení, servisní a opravárenské areály s vysokou frekvencí styku s veřejností). Podmínečně přípustné - občanské vybavení (nevyžadující ochranu z hlediska životního prostředí), byty pro zaměstnance nebo pro majitele provozovny. Nepřípustné - bydlení, občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí. Pro zachování obytné pohody v zónách bydlení, které sousedí s plochami výroby, budou nepříznivé vlivy výrobní činnosti omezeny pouze na vlastní pozemky výrobních aktivit. Limity využití území, ochrana životního prostředí : Při využití lokality je třeba respektovat: Návrh trasy vodovodního propojení VOV a vodojemů Rosice a Síčka na severním okraji lokality (za navrženým komunikačním obchvatem dle schváleného územního plánu). Respektovat trasu stávající kanalizace. Je třeba respektovat ochranné pásmo produktovodů ve východní části plochy C. Musí být učiněna taková opatření, aby výrobní činnost neohrozila životní prostředí a přírodní zdroje. Budou respektovány dálkové kabely, které je třeba respektovat, nebo přeložit. Radioreléovou trasu Lipový vrch-rosice a návrh přeložky silnice I/ Plochy občanského vybavení Území občanské vybavenosti je určeno pro zařízení celoměstského charakteru. Plochy občanského vybavení budou rozšířeny o následující lokalitu, která je předmětem řešení změny č.i ÚPNSÚ Rosice a která je vymezena v grafické části dokumentace ve výřezu výkresu č.1 Komplexní urbanistický návrh: Změna č.1.13 plocha mezi dráhou ČD a hranicí k.ú. Zastávka, nová rozvojová plocha pro občanské vybavení Popis řešeného území: Lokalita o rozloze cca 1,50 ha se nachází v prostoru mezi železnicí a místní zástavbou v části Nivky (k.ú. Zastávka). V současné době je plocha užívána jako orná půda, tř. ochrany IV. BPEJ IV

15 Návrh zásad využití území Funkční využití ve schváleném územním plánu: závazná část: návrh plochy krajinné zeleně Navržená změna funkčního využití: závazná část: návrh plochy občanského vybavení směrná část: - Ok komerční zařízení Obsluha území: Lokalita bude dopravně napojena na obslužnou komunikaci v části Nivky, která je součástí obce Zastávka. Napojení na inženýrské sítě: - zásobování vodou napojení na stávající vodovod, předpokladem je posílení systému z VOV - odkanalizování návrh kanalizace napojené na stávající kanalizační sběrač v části Nivky - zásobování elektrickou energií napojení na stávající rozvodnou síť - zásobování plynem napojení na stávající NTL plynovod v části Nivky Regulace a limity využití lokality: Funkční regulace: Přípustné jsou činnosti a zařízení školství a výchovy, kulturní, sportovní a rekreační, zdravotnická a sociální, distribuce, stravování a ubytování, služeb, veřejné správy a administrativy, včetně nezbytné technické a dopravní obslužnosti. Podmínečně přípustné je funkce obytná (bydlení správců a majitelů). Nepřípustné - jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a dopravní zařízení. Limity využití území, ochrana životního prostředí : Bude respektováno ochranné pásmo železnice (60m od krajní koleje, příp. 30m od kraje železničního pozemku), realizaci staveb v ochranném pásmu dráhy je nutné projednat v souladu se zákonem č. 266/94Sb. o drahách. Podél železnice byla určena výpočtem (viz kap ) rozhodující vzdálenost hlukové hladiny pro návrh staveb pro bydlení - 33,9m, v řešené lokalitě nebude počítáno s využitím území pro funkci bydlení Plochy zeleně a obsluhy území Plochy veřejné zeleně jsou určeny k zachování ekologické stability prostředí a k dotváření prostoru a obrazu sídla. Plochy pro obsluhu území jsou určeny pro umisťování zařízení dopravy a technické vybavenosti (inženýrské sítě a zařízení) a to v zastavitelném území i na volných plochách. Plochy veřejné zeleně a obsluhy území budou rozšířeny o následující lokalitu, která je předmětem řešení změny č.i ÚPNSÚ Rosice a která je vymezena v grafické části dokumentace ve výřezu výkresu č.1 Komplexní urbanistický návrh: Změna č.1.14 lokalita U koupaliště, změna navržené plochy občanského vybavení a komerčních aktivit na plochu pro veřejnou zeleň a plochu dopravy (parkoviště) 15

16 Popis řešeného území: Lokalita o rozloze cca 0,61 ha se nachází v prostoru za koupalištěm, u Říčanského potoka na východní straně Tyršovy ulice. V současné době je plocha užívána jako orná půda, tř. ochrany III. BPEJ IV Návrh zásad využití území: Funkční využití ve schváleném územním plánu: závazná část: návrh plochy občanského vybavení a krajinné zeleně - Ov aktivity výrobních služeb Navržená změna funkčního využití: závazná část: návrh plochy dopravy a veřejné zeleně směrná část: - Td dopravní zařízení a plochy (parkoviště) - Zp parky, lesoparky Obsluha území: lokalita bude dopravně napojena na ulici Tyršovu napojení na inženýrské sítě : - zásobování vodou napojení na stávající vodovod - odkanalizování návrh kanalizace napojené na stávající kanalizaci - zásobování elektrickou energií napojení na stávající rozvodnou síť Regulace a limity využití lokality: Funkční regulace využití ploch veřejné zeleně: Přípustné činnosti vegetační úpravy, zřízení pěších a cyklistických stezek. Podmínečně přípustné je výstavba nezbytné technické vybavenosti, drobných izolovaných staveb (do 16m 2 ), vodních prvků a zpevněných ploch. Nepřípustné jsou veškeré činnosti a zařízení, které narušují prostředí. Funkční regulace využití ploch obsluhy území: Zařízení pro dopravu lze umístit v plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí a slouží pro bezprostřední obsluhu území. Nepřípustné jsou kapacitní zařízení včetně zařízení dopravních služeb v obytných zónách. Limity využití území, ochrana životního prostředí : Plochou prochází dálkový kabel, který bude respektován. Návrh kanalizačního sběrače z Říčan, který bude napojen na stávající kanalizaci v Rosicích, trasa je zde vedena po levém břehu Říčanského potoka. Venkovní el. vedení vn 22 kv bude přeloženo (souvisí se změnou č.1.10). Podél Říčanského potoka je navržen lokální biokoridor a je navržena revitalizace, které je třeba respektovat. U Říčanského potoka existuje riziko vybřežení při průtocích nad Q 10. Realizace výstavby je podmíněna technickými opatřeními (ohrázování, apod). Je třeba respektovat ochranné pásmo vodoteče (Říčanského potoka) - 6m od břehové hrany (manipulační přístup). 16

17 2.5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ Ochrana památek a kulturních hodnot: Řešenou změnou není dotčena žádná nemovitá kulturní památka. Řešené území změny č.i se nachází v území archeologického zájmu, je třeba respektovat příslušná zákonná ustanovení. Ochrana přírodních hodnot, chráněná území přírodních zdrojů: Respektovat podmínky hospodaření v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně vnější (lokalita č. 1.03). Je třeba respektovat ochranné pásmo vodotečí - 6m od břehové hrany (lokality č.1.08, 1.14). Využívání ploch do vzdálenosti 50 m od kraje lesa, které vyvolá správní řízení, je přípustné po projednání s orgánem správy lesů (lokality č.1.04, 1.09) Řešené území lokality č.1.13 se nachází v evidovaném poddolovaném území po hlubinné těžbě uhlí, kde nelze vyloučit možnost dodatečného poklesu. Při veškeré stavební činnosti je třeba prověřovat základové poměry. Ochranná a bezpečnostní pásma: Je třeba respektovat ochranná a bezpečnostní pásma od inženýrských sítí, železnice a silnic stanovená platnými zákony a vyhláškami. Ochrana proti záplavám: Podél toku Bobravy je stanoveno záplavové území, lokality řešené změnou č.i se v tomto území nenachází. U vodotečí Habřiny a Říčanského potoka existuje riziko vybřežení vod při zvýšených odtocích z povodí. Realizace výstavby (lokality 1.08, 1.14) je podmíněna technickými opatřeními (ohrázování, apod) NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Nadřazený komunikační systém dle schváleného ÚPNSÚ zůstává nezměněn. Základní komunikační systém obslužných a účelových komunikací bude doplněn podle potřeb obsluhy jednotlivých lokalit - viz. podrobný popis v kapitole 2.4. V rámci změny č.i. územního plánu byly přehodnoceny ochranná a hluková pásma u silnic a železnice dle platné legislativy. Ochranná pásma komunikací : Silniční ochranné pásmo se stanovuje podle zákona č. 13/1997 Sb.,v platném znění, o pozemních komunikacích mimo zastavěné území ve vzdálenosti : - silnice I. třídy - 50 m od osy přilehlého jízdního pásu - silnice III. třídy - 15 m od osy vozovky Ochranné pásmo dráhy: podle zákona č. 266/1994 Sb.,v platném znění, je dáno vzdáleností : - u celostátní dráhy - 60m od osy dráhy a 30m od pozemku - u vleček - 30m od osy 17

18 Hluk z dopravy Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě nařízení vlády č. 88/2004 Sb. s platností od 1. dubna Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny tímto předpisem. Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 db a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k předpisu - Denní doba - - pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru +5 db - v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah +10 db - "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací +20 db Noční doba - - noční doba -10 db - noční doba pro hluk ze železnice -5 db - pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru +5 db - v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah +10 db - "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací +20 db Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu Na základě této směrnice byl zpracován výpočtový postup HLUK+, který umožňuje modelovat na počítači hlukovou situaci, počítat hladiny hluku v jednotlivých bodech a vykreslovat izofony hluku v zadaných výškách při detailním postupu. V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 db a v noční době 45 db, pokud se nezohlední další korekce, což v případě železnice či hlavních komunikací představuje 60 db v denní a 55 db resp. 50 db v noční době. Pro výpočet jsou použity intenzity silniční dopravy stanovené v ÚPNSÚ pro rok 2010, vlakové intenzity jsou použity rovněž ze schváleného ÚP. Hluk ze silniční dopravy: Přeložka silnice I/23 mezi sil. II/394 a III/00215 T = 764 voz/24 hod, v = 90 km/hod O = 2704 voz/24 hod S = 3380 voz/24 hod DEN: F 1 = 14, F 2 = 1,06 F 3 = 1,0 Y = 61,94dB(A) - ve vzdálenosti 7,5 m 60 db(a) ve vzdálenosti 10,3 m NOC: F 1 = 1, F 2 = 1,06 F 3 = 1,0 Y = 52,2dB(A) - ve vzdálenosti 7,5 m 50 db(a) ve vzdálenosti 10,8 m - rozhodující vzdálenost pro návrh staveb pro bydlení u hlavní komunikace Přeložka silnice I/23 za křižovatkou se sil. III/00215 směr Zastávka T = 918 voz/24 hod, v = 90 km/hod O = 3672 voz/24 hod S = 4590 voz/24 hod DEN: F 1 = 20, F 2 = 1,06 F 3 = 1,0 Y = 63,2dB(A) - ve vzdálenosti 7,5 m 60 db(a) ve vzdálenosti 12,5 m 18

19 NOC: F 1 = 2, F 2 = 1,06 F 3 = 1,0 Y = 53,5B(A) - ve vzdálenosti 7,5 m 50 db(a) ve vzdálenosti 13,9 m - rozhodující vzdálenost pro návrh staveb pro bydlení u hlavní komunikace Přeložka silnice I/23 - společná trasa u Zastávky T = 1228 voz/24 hod, v = 50 km/hod O = 4912 voz/24 hod S = 6140 voz/24 hod DEN: F 1 = 27, F 2 = 1,06 F 3 = 1,0 Y = 63,85dB(A) - ve vzdálenosti 7,5 m 60 db(a) ve vzdálenosti 13,8 m - rozhodující vzdálenost pro návrh staveb pro bydlení u hlavní komunikace NOC: F 1 = 1, F 2 = 1,06 F 3 = 1,0 Y = 50,9 B(A) - ve vzdálenosti 7,5 m 50 db(a) ve vzdálenosti 8,8 m Obchvat silnice II/394 T = 1767voz/24 hod, v = 80 km/hod O = 3843 voz/24 hod S = 5610 voz/24 hod DEN: F 1 = 31, F 2 = 1,13 F 3 = 1,0 Y = 65,4dB(A) - ve vzdálenosti 7,5 m 60 db(a) ve vzdálenosti 17,2 m - rozhodující vzdálenost pro návrh staveb pro bydlení u hlavní komunikace II/394 NOC: F 1 = 3, F 2 = 1,13 F 3 = 1,0 Y = 55,24dB(A) - ve vzdálenosti 7,5 m 50 db(a) ve vzdálenosti 16,8 m Hluk ze železniční dopravy: Hluk od železniční dopravy byl vypočten podle platné metodiky a činí pro motorovou trakci a rychlost 80 km/h ve dne 67, 8 db(a) a v noci 65, 4 db(a). Den: 60 db(a) ve vzdálenosti 23,9 m od osy krajní koleje Noc: 55 db(a) 33,9 m - rozhodující vzdálenost pro návrh staveb pro bydlení, protože je tato vzdálenost menší než ochranné železniční pásmo, které činí 60 m, je nutné realizaci staveb v ochranném pásmu dráhy projednat v souladu se zákonem č. 266/94Sb. o drahách VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Zásobování vodou: Vlastní zásobovací systém města dle schváleného ÚPNSÚ zůstává nezměněn. Dle zpracované dokumentace koncepce se mění napojení na Vírský oblastní vodovod (VOV). Vodárenská soustava Vír i Okresní úřad Brno venkov, referát životního prostředí se přiklonily k variantě, kde z VDJ Čebín je voda dopravována gravitačně k čerpací stanici Veverské Knínice a odtud výtlakem do Rosic. Z VDJ Rosice se dále voda čerpá do VDJ 19

20 Sička. Doprava dotační vody zde bude ukončena - dle zpracovaného bilančního schematu vyplývá, že nároky na potřebu dotací SV jsou v uzlech VDJ Rosice pro Rosice a Zastávku, a VDJ Sička. Napojení VDJ Tetčice je navrženo pouze jako havarijní v případě problémů u prameniště Tetčice. Lokality navržené změnou č.i ÚPNSÚ Rosice budou napojeny na stávající rozvodnou síť a jsou podmíněny posílením systému z VOV. Odkanalizování: Systém odkanalizování města dle schváleného ÚP zůstává nezměněn. Odpadní vody budou i nadále odváděny jednotnou kanalizací na čistírnu odpadních vod v Tetčicích, která je navržena k intenzifikaci. Po provedené intenzifikaci budou napojeny další obce: Říčany a Ostrovačice společným kanalizačním řadem (tlaková kanalizace), který bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci v severní části Rosic Neslovice, Kratochvilka rovněž samostatným gravitačním kanalizačním řadem, který bude napojen na stávající kanalizaci Tetčic ENERGETIKA Zásobování elektrickou energií: Nadřazený systém zásobování města el. energií dle schváleného ÚP zůstává nezměněn. V rámci navržených změn č.1 dochází k úpravám tras nadzemních vedení vn. Jedná se o změny č.1.03, 1.10, Zvýšený odběr el. energie bude možno z části pokrýt ze stávajících stanic, kde v případě potřeby bude provedena rekonstrukce. U nových výrobních zón (změny č.1.09, 1.10) se předpokládá výstavba nových trafostanic na vlastním pozemku investora. Umístění bude zajištěno v podrobné dokumentaci (požadavek je stanoven v regulativech). V rámci realizace změn je nutno dodržet ochranná pásma nadzemních vedení. Zásobování plynem: Systém zásobování města plynem dle schváleného ÚP zůstává nezměněn. Nové lokality budou napojeny na stávající plynovodní síť, v území změny 1.10 Velké Díly je třeba počítat s přeložkou VTL plynovodu V rámci realizace změn je nutno dodržet ochranná a bezpečnostní pásma VTL plynovodů. Produktovody: Katastrálním územím Rosic prochází koridor vedení VVTL plynovodů (bezp. pásmo 200m), produktovodů a naftovodů (ochranné pásmo 150m). Bezpečnostní pásmo zasahuje do lokality č. 1.10C Velké díly V rámci realizace změn je nutno dodržet podmínky využití ochranných a bezpečnostních pásem. 20

21 SPOJE A ZAŘÍZENÍ SPOJŮ Lokalitami č.1.03 Na Štěpnici a 1.10 Velké Díly prochází trasy dálkových kabelů, které budou respektovány. V případě potřeby ekonomického využití území bude počítáno s jejich přeložením NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Schválený ÚPNSÚ Rosice zůstává beze změny. Výrobní aktivity musí respektovat stanovenou zásadu: - zvláštní a nebezpečný odpad bude likvidován mimo řešené území (je třeba řešit podrobnou dokumentací) VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ Chráněná území využitelných přírodních zdrojů (dle horního zákona č.44/1988 Sb. ve znění zákona č.439/1992 Sb.) na k.ú. Rosice nejsou řešenou změnou č.i dotčeny NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Řešená změna respektuje navržený územní systémem ekologické stability (dle schváleného územního plánu sídelního útvaru Rosice). V sousedství lokalit 1.08, 1.14 se nachází lokální biokoridor podél Říčanského potoka. Pro průběh tohoto biokoridoru je ponechána dostatečná územní rezerva VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANACÍ Vymezení ploch pro navržené veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou. Ve smyslu 108 zákona č.197/1998 Sb.v platném znění, jsou v Rosicích schválené veřejně prospěšné stavby (VPS). Seznam veřejně prospěšných staveb ze schváleného územního plánu sídelního útvaru je doplněn v návrhu změny č.i o nové veřejně prospěšné stavby a o změny původních VPS. Úpravy a rozšíření seznamu veřejně prospěšných staveb (uvedeného ve schváleném územním plánu sídelního útvaru Rosice): Rušené a upravené veřejně prospěšné stavby: Tv4 - zrušení jižního propojení z VOV (byla vybrána jiná varianta posílení skupinového vodovodu Rosice z VOV) Te6 - změna trasy kabelového vedení vn (změna 1.10 Velké Díly) Te7 - změna trasy přeložek nadzemního vedení vn 22 kv (u přeložky II/394) Oú1 - změna umístění účelového zařízení MěÚ (hasičská zbrojnice) Oš1 - zmenšení plochy školského zařízení Kamínky (změna č.1.05) Tk4 - zrušení návrhu kanalizačního sběrače z komerční zóny (je navržen sběrač z Říčan) Tp4 - zrušení návrhu STL plynovodu v komerční zóně (náhrada koridorem obsluhy území v lokalitě Velké Díly) 21

22 Úprava tras inženýrských sítí a obslužné dopravy v lokalitách Štěpnice (1.03) a Velké Díly (1.10) (náhrada vymezenými koridory staveb inženýrských sítí a dopravy): Nové koridory pro obsluhu území stavby inženýrských sítí a zařízení, komunikací a dopravních ploch: R1 - koridor v lokalitě Štěpnice (změna č.1.03) R4 - koridor pro kanalizační sběrač Z Říčan (změna č.1.08) R5 - koridor v lokalitě Velké Díly (změna č.1.10) Asanační úpravy nejsou navrženy NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY Schválený ÚPNSÚ Rosice zůstává beze změny VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Celková situace: Město Rosice je situováno v území, které je částečně postiženo znečištěním ovzduší a hlukem (zdroje doprava, průmyslová výroba). V důsledku společenských a ekonomických změn v posledním období dochází k určitému zlepšení stavu životního prostředí z lokálního hlediska (útlum a technologické změny průmyslové výroby). Problémem zůstává především negativní vliv dopravy městem prochází silnice I/23 a jižní část protíná železnice. Znečištění ovzduší, hluk: Převážným zdrojem znečištění ovzduší a hluku je silniční doprava. Na celkovém znečištění ovzduší v zastavěném území se značnou měrou podílí průjezdná doprava, která nejvíce obtěžuje zejména východní a severní část města. Nepříznivá situace bude dle schváleného územního plánu řešena provedením přeložky trasované severně od města. Hluk z dopravy Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě nařízení vlády č. 88/2004 Sb. s platností od Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny tímto předpisem. Pozn.: Podrobné vyhodnocení hlukových poměrů viz kapitola Hluk ze silniční dopravy: Obchvat silnice I/23 Izofona 50 db(a) je dosažena ve vzdálenosti 10,8 m, což je rozhodující vzdálenost pro návrh staveb pro bydlení u hlavní komunikace I/23 (po křižovatku se silnicí III/00215). Izofona 50 db(a) je dosažena ve vzdálenosti 13,9 m, což je rozhodující vzdálenost pro návrh staveb pro bydlení u hlavní komunikacei/23 za křižovatkou se silnicí III/ Izofona 60 db(a) je dosažen ve vzdálenosti 13,8 m - rozhodující vzdálenost pro návrh staveb pro bydlení u hlavní komunikacei/23 U Zastávky. 22

23 Obchvat silnice II/394: Izofona 60 db(a) je dosažena ve vzdálenosti 17,2 m - rozhodující vzdálenost pro návrh staveb pro bydlení u hlavní komunikace. Hluk ze železniční dopravy: Izofona 55 db(a) je dosažena ve vzdálenosti 33,9 m, což je rozhodující vzdálenost pro návrh staveb pro bydlení. Závěr: Z hlediska ochrany životního prostředí plochy pro bydlení a sport řešené změnou č.i ÚPNSÚ (lokality č.1.03, 1.04, 1.05) jsou umístěny za izofonami nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku komunikací a železnice. Lokalita č.1.13 (komerční aktivity u Zastávky) se částečně nachází v hlukovém pásmu nebude zde počítáno se stavbami pro bydlení. Negativní vliv výrobních zón na obytné prostředí: Nové výrobní zóny a smíšené zóny výroby a komerčních aktivit řešené změnou č.i územního plánu sídelního útvaru Rosice nesmí způsobit zhoršení obytné pohody v sousedních zónách bydlení a občanského vybavení: Pro zachování obytné pohody v zónách bydlení, které sousedí s navrhovanými plochami výrobních a komerčních aktivit, je třeba omezit nepříznivé vlivy případné výrobní činnosti (musí být omezeny pouze na vlastní pozemky výrobních aktivit). 23

24 2.12. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PUPFL Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb., vyhlášky č.13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č.10/93sb., přílohy 3 této vyhlášky a zákona č.98/1999 Sb. Vyhodnoceny jsou rozvojové lokality navržených změn. Číslování změn územního plánu je provedeno identifikačními čísly (R/1.03, ). Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení a využití ploch navržených ve schváleném ÚPNSÚ: Základní předpoklady a podmínky pro rozvoj města se částečně změnily: Schválený územní plán města neumožňuje umístění větších investičních celků výrobního, případně komerčního charakteru navržené plochy jsou příliš malé a roztříštěně umístěny. V rámci změny územního plánu Rosice je počítáno s podstatným rozšířením výrobních a komerčních ploch, a to v lokalitě Velké Díly a u ulice Říčanské. Vymezené lokality jsou součástí strategického plánu města, které v tomto prostoru hodlá vybudovat průmyslové zóny, kde budou nabízeny zainvestované plochy pro výstavbu výrobních a komerčních zařízení. Tyto změny ovlivní ekonomickou situaci obyvatel Rosic (rozšíření možností zaměstnání a bydlení). Město Rosice má schválený územní plán sídelního útvaru, který stanovil závazné směry rozvoje. Plochy navržené pro bydlení a výrobu jsou již využité nebo projekčně připravené pro zástavbu. Změna č.i většinou přehodnocuje rezervní plochy na návrhové a jejich lokalizace byla schválena v rámci zadání. Z tohoto důvodu není možné uvažovat s variantním řešením. Základní členění předpokládaných záborů zemědělské půdy: Navržené lokality záboru zemědělského půdního fondu lze rozdělit do několika skupin: - plochy pro výstavbu objektů pro bydlení rod. domků, zábor bude pouze zastavěná plocha domku, zbytek plochy zůstane zahrada, sad (lokality č. 1.03, 1.04, 1.05) - plochy pro výrobu záborem bude celá plocha lokality (č ) - plocha pro občanské vybavení lokalita č (komerční zařízení) - plocha pro dopravu a zeleň (č.1.14) Zdůvodnění návrhu vzhledem k záboru ZPF ve třídě ochrany I a II: 1. Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: Nezastavěná nezemědělská půda se v řešeném území (k.ú. Rosice) nachází pouze ve formě zpevněných ploch komunikací a dvorů, které nelze využít pro zástavbu. 2. Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy v zastavěném území: Zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako zahrady, jejich využití je navrženo ve schváleném územním plánu pro výstavbu v rozptylu. 3. Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: V řešeném území se zástavba určena k odstranění nenachází. 24

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice.

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice. VYHLÁŠKA č. 19 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru MĚSTA ROSICE Městské zastupitelstvo v Rosicích schválilo podle 16 zákona č.367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE 1 Pořizovatel dokumentace Obec SULICE Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Technická infrastruktura Přírodní prostředí, ochrana půdního fondu Ing.

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

VELKÉ NĚMČICE. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

VELKÉ NĚMČICE. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. VELKÉ NĚMČICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

POŘIZOVATEL : OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL:

POŘIZOVATEL : OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: 1 POŘIZOVATEL : Městský úřad VYŠKOV Odbor územního plánování a rozvoje OBJEDNATEL : Obec HABROVANY ZPRACOVATEL: S projekt plus a.s. Tř. Tomáše Bati 508 762 73 ZLÍN Ředitel a.s. : Ing. arch. František Balajka

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Hlavní výkres. Základní členění území 0 100 200 300 400 500 m. Hlavní výkres. Č. výkresu: Sušická 17, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ 256 83 390

Hlavní výkres. Základní členění území 0 100 200 300 400 500 m. Hlavní výkres. Č. výkresu: Sušická 17, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ 256 83 390 Základní členění území Hlavní výkres Plochy s rozdílným způsobem využití Plochy bydlení - bydlení v rodinných domech venkovské Zastavěné území k 1.1.2011 Plochy rekreace - zahrádkové osady Zastavitelné

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

R Ů M Y L O K A L I T A BI 489

R Ů M Y L O K A L I T A BI 489 Ú Z E M N Í S T U D I E R Ů M Y L O K A L I T A BI 489 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Duben 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína Náměstí Míru 12 761 40 Zlín Zhotovitel: Ing. arch. M. Dubina Pod Vrškem 6602

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : KURDĚJOV ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE stupeň dokumentace: ZADÁNÍ katastrální území: Strážkovice, Lomec Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování Únor 2016 OBSAH A. Požadavky

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Územní plán Běleč. 1. Textová část. Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Územní plán Běleč. 1. Textová část. Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Název dokumentace: Územní plán Běleč Projektant: Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Územní plán Běleč 1. Textová část úprava dokumentace dle stanoviska

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu A/ Textová část Průvodní zpráva 1. Základní údaje...3 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...3 1.2 Obsah změny územního plánu...3 2. Koncepce změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY

TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ ODBOR ÚPaSŘ Zastoupený Ing.arch. Alešem Valderem Palackého náměstí 46/II 379 01 Třeboň tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y 11 2 ME DLEŠ ICE zemědělský areál (nízkopodlažní bytová výstavba) 11 3 MA R KOV ICE Vrchovská ulice

Více

Doplněk textové části platného územního plánu. Obce ZÁRYBY. s částí MARTINOV

Doplněk textové části platného územního plánu. Obce ZÁRYBY. s částí MARTINOV Doplněk textové části platného územního plánu Obce ZÁRYBY s částí MARTINOV Obsah doplňku textové části : A. Základní údaje...2 1. Obsah dokumentace :...2 2. Hlavní důvody a cíle řešení...3 3. Zhodnocení

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice Projektant: Ing.arch. Miroslav Dubina Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Vyhodnocení ÚP: Ing.arch. M. Dubina Vyhodnocení

Více