p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w"

Transkript

1 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu a kompresi plynů rozlišovány na ventilátory, dmychadla, kompresory a vývěvy. Vývěvy na rozdíl od dříve vyjmenovaných zařízení nasávají vzduch při tlaku nižším než atmosférickém a stlačují jej na tlak atmosférický. 3.1 CHOVÁNÍ PLYNŮ Molekuly plynů se v nádobě volně pohybují a při tom naráží na její stěny. Tím vyvozují tlak plynu na stěnu nádoby (tlak p je definován jako síla F působící na jednotku plochy A, tj. p = F/A). Čím je objem stejného množství plynu menší, tím je více nárazů na stěny nádoby za jednotku času a tím je větší tlak plynu. S klesajícím objemem tlak plynu stoupá. Čím je teplota plynu vyšší, tím se molekuly pohybují rychleji. Počet nárazů a jejich účinek na stěnu nádoby stoupají. S rostoucí teplotou se tlak plynu stoupá. Vztah mezi tlakem p, objemem V a absolutní teplotou T vyjadřuje stavová rovnice ideálního plynu p V = n R T kde n je počet molů plynu a R je univerzální plynová konstanta. Tato stavová rovnice vyhovuje s dobrou přesností i reálným plynům za nízkých tlaků a teplot. Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w kde U je vnitřní energie systému, q a w je teplo a práce systémem přijatá. Vnitřní energie systému U je součet všech energií systému, jako je vazebná energie jader atomů, energie pohybu nukleonů a elektronů, vazebná energie elektronů v atomech, energie vazeb mezi atomy, potenciální energie (vzájemné působení částic) a kinetická energie částic plynu. Vloženou prací (stlačením plynu) můžeme změnit jen kinetickou energii částic plynu, protože ostatní energie jsou příliš vysoké v porovnání s prací vloženou do systému. Kinetická energie částic plynu se projevuje jako teplota plynu (ekvipartiční princip). Zvýšení kinetické energie částic se tedy projeví zvýšením teploty plynu. Proto se plyn při adiabatické kompresi (stlačením za podmínky, že systém s okolím nevyměňuje teplo, tj. není ochlazován odvodem tepla) zahřívá (horká spodní část ruční hustilky při pumpování pneumatiky) a při adiabatické expanzi se, až na výjimky, ochlazuje (tvorba tuhého oxidu uhličitého, tzv. suchého ledu při expanzi plynu z tlakové láhve přes sáček z hustého filtru). Ke kompresi plynu za isotermních podmínek je nutné vynaložit následující mechanickou práci: 1

2 Plyn je stlačen v pístu z výchozího stavu o tlaku p 1 a objemu V 1 do konečného stavu o tlaku p 2 a objemu V 2. Na píst o ploše A, který je původně v rovnováze s tlakem p 1, začneme působit silou F tak, aby v konečném stavu byl píst v rovnováze s tlakem p 2, tj. F = p 2 /A. Při tom se vertikální poloha pístu se změnila o d. Práce vykonaná je tedy součin síly a změny polohy pístu w = F x d = p 2 x A x d Součin A x d představuje změnu objemu plynu, tj. (V 2 V 1 ). Vykonaná práce na stlačení plynu z výchozího tlaku p 1 na konečný tlak p 2 je tedy w = p 2 x /(V 2 V 1 ) Za izotermních podmínek se plyn řídí Boylovým zákonem p V = konst Zvýšením tlaku 10x se tedy sníží jeho objem 10x. Práce vynaložená na izotermní kompresi 1 molu plynu z 1 na 10 atm w = 10 x (22 2.2) = 198 L.atm Práce vynaložená na izotermní kompresi 1 molu plynu z 10 na 100 atm w = 100 x ( ) = 198 L.atm Je zřejmé, že na stlačení plynu z 1 na 10 MPa je třeba vynaložit stejnou práci jako na stlačení plynu z 10 MPa na 100 MPa. 3.2 VENTILÁTORY Ventilátory jsou plyny stlačovány a především dopravovány. Výkon ventilátorů je uváděn v objemovém průtoku plynu přepočítaném na Nm 3.hod -1 (objem plynu za normálních podmínek, tj. tlaku 100 kpa a teploty 25 C) se současným uvedením rozdílu tlaku mezi sacím a výtlačným hrdlem. Objemové průtoky plynů bývají Nm 3.h -1. Výkon ventilátorů je regulovatelný buď změnou otáček motoru nebo škrcením průtoku plynu klapkami nebo žaluziemi. Z hlediska konstrukce jsou rozlišovány ventilátory osové (axiální) a ventilátory radiální. Axiální ventilátory, obr , se používají pro větší objemové průtoky a menší pracovní tlaky. U axiálních ventilátorů působí lopatky vrtule tlakem na vzduch, tím zvyšují jeho rychlost a také mírně tlak proudícího vzduchu. Nasávají i vytlačují vzduch axiálně, Obr Axiální ventilátor 2

3 ve směru hřídele oběžného kola vrtule. Ke zvětšení statické složky celkového přetlaku slouží difuzor (difuzorem u axiálních ventilátorů je rozšiřující se potrubí na výstupu), v němž se část kinetické energie proudícího média změní na energii tlakovou podle Bernoulliho principu (kap. 2. Doprava kapalin). U radiálních ventilátorů, obr , vstupuje vzduch do ventilátoru osově, ale pak proudí radiálně. Lopatkové kolo udělí plynu kinetickou energii, která se ve spirálové skříni zpomalením pohybu mění na tlakovou energii. Princip jejich funkce a konstrukce je velmi podobná odstředivým čerpadlům. Dle výtlačného tlaku plynu jsou rozlišovány ventilátory rovnotlaké, kde rozdíl tlaku na vstupu a výstupu je minimální a přetlakové, kde tlak na vstupu je menší než na výstupu. Přetlakové ventilátory dělíme na nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké. Obr Radiální ventilátor Nízkotlaké ventilátory přetlak do 1 kpa mají oběžné kolo ve tvaru bubnu s krátkými hustými lopatkami na obvodu s otáčkami oběžného kola ot.min -1. Jsou určeny pro dopravu velkých objemů plynů (až 10 6 Nm 3.hod -1 ) s nízkým přetlakem. Zpravidla se jedná o ventilátory osové (axiální) umístěné v ose potrubí nebo radiální se širokým sacím hrdlem a oběžným kolem s větším počtem úzkých, hustě vedle sebe umístěných, lopatek. Středotlaké ventilátory - přetlak 1 4 kpa s otáčkami oběžných kol ot.min -1. jsou zpravidla jednostupňové radiální ventilátory. Oběžné kolo je užší, většího průměru a s menším počtem dlouhých lopatek. Jsou určeny pro dopravu velkých objemů plynů (až 10 4 Nm 3.hod -1 ). Vysokotlaké ventilátory přetlak do 10 kpa s otáčkami oběžných kol ot.min -1 jsou určeny pro dopravu menších objemů plynů (až 10 3 Nm 3.hod -1 ). Zpravidla se jedná o vícestupňové radiální ventilátory. Oběžná kola jsou přibližně stejná jako u středotlakých radiálních odstředivých ventilátorů, ale mají vyšší počet otáček. V případě vícestupňových ventilátorů je plyn z výtlaku na obvodu jedné skříně přepouštěn do sání k ose oběžného kola následujícího stupně. 3.3 DMYCHADLA Dmychadly jsou stlačovány plyny. Výkon dmychadel je udáván jako objemový průtok plynu přepočítaný na Nm 3.min -1 se současným uvedením maximálního provozního tlaku. Dle výkonnosti jsou dmychadla dělena na malá s výkonem do 10 Nm 3.min -1, střední s výkonem do 30 Nm 3.min -1 a velká s výkonem nad 30 Nm 3.min -1. Výkon dmychadel je regulovatelný škrcením průtoku plynu nebo výjimečně změnou otáček motoru. 3

4 Dmychadlo Rootsovo, obr , pracující na principu rotujících ledvin, které odčerpávají vzduch ze vstupu a vyfukují je na výstupu, lze použít jako vývěvu nebo kompresor. Jeho výroba je náročná na přesné obrobky a pečlivou montáž, které rozhodují o objemové účinnosti a výkonu. Provozně je velmi spolehlivé díky malému počtu pohyblivých dílů. Pracovní plochy musí být mazány minerálními tuky. Komprimovaný plyn vždy obsahuje zbytky maziv. 2 Obr Rootsovo dmychadlo 3.4 KOMPRESORY Kompresory stlačují plyny na vyšší tlaky. Obecně platí, že pro menší tlaky a velké objemy stlačených plynů jsou používány přednostně kompresory rotační, naopak pro vysoké tlaky a menší objemy stlačených plynů jsou používány kompresory pístové vícestupňové. Výkon kompresorů je uváděn jako objemový průtok plynů přepočítaný na Nm 3.hod -1 se současným uvedením maximálního provozního tlaku. Nm 3 je objem plynu za atmosférického tlaku a teplotě 25 C. Dle výkonnosti jsou kompresory děleny na malé s výkonem do 10 Nm 3.min -1, střední s výkonem Nm 3.min -1 a velké s výkonem nad 30 Nm 3.min -1. Výkon kompresorů je regulovatelný v úzkém rozmezí buď plynule změnou otáček pohonu, nebo skokem vypínáním válců u pístových kompresorů. U turbokompresorů také bývá výkon regulován obtokem komprimovaného plynu z výtlaku do sání (bypass). Podle provozního tlaku jsou rozlišovány kompresory s provozním tlakem do 1.0 MPa, středotlaké s provozním tlakem do 10 MPa a vysokotlaké s provozním tlakem nad 10 MPa. Podle principu činnosti jsou rozlišovány kompresory pístové (jednočinné nebo dvojčinné) a rotační. Podle počtu stupňů jsou rozlišovány kompresory - jednostupňové, dvoustupňové a vícestupňové. Pístové kompresory, obr , jsou určeny pro menší objemy plynů (řádově 10 3 Nm 3.h -1 ) ale stlačených až na stovky MPa. Jejich konstrukce a funkce je principielně obdobou pístových čerpadel. Rozdíly v průběhu pracovního cyklu jsou způsobeny skutečností, že plyny jsou, na rozdíl od kapalin, Obr Pístový kompresor stlačitelné. Pístové kompresory malých výkonů jsou jednoválcové, pro větší výkony jsou dvou a víceválcové. U membránových kompresorů se, podobně jako u membránových čerpadel, dosahuje změny objemu plynu prohýbáním kruhové membrány upnuté na obvodu, obr Protože rozměry membrány a její průhyb jsou malé, hodí se k stlačování pouze malých množství plynu. Membránové kompresory mohou být jak jednočinné tak i dvojčinné stejně jako membránová čerpadla. Obr Membránový kompresor 4

5 Rotační kompresory jsou kompresory objemové. Stlačovaný plyn se při pohybu jednoho nebo dvou rotujících pístů - rotorů oddělí nejprve od sacího prostoru a pak ihned, nebo až po spojení s výtlačným prostorem, se jeho objem v důsledku zmenšujícího se prostoru mezi rotorem a skříní snižuje a tím stoupá jeho tlak. Rotační lamelové kompresory, obr , mají rotor excentricky umístěný ve válcové komoře. Lopatky zasunuté ve vyfrézovaných drážkách rotoru jsou ke stěnám komory přitlačovány pružinami a odstředivou silou. Prostor mezi lopatkou a rotorem se směrem k výtlaku zmenšuje a tím se plyn stlačuje. Jejich pracovní tlak bývá do 0.5 MPa, pro vyšší stupně komprese je nutné vícestupňové uspořádání. Objem stlačeného plynu těmito kompresory je do 10 3 Nm 3.hod -1. Výhodou je poměrně jednoduchá konstrukce a proto vysoká provozní spolehlivost. Zubové kompresory, obr , jsou tvořený dvěma ozubenými koly otáčejícími se proti sobě a těsnícími na stěnu skříně kompresoru. Plyn je dopravován v mezerách mezi zuby a skříní. Ke stačení dochází na výtlačné straně, kde se prostor mezi zuby zmenšuje. Rotační vodokružné kompresory, obr , mají lopatky připevněné na excentricky uložený rotor otáčející se ve směru hodinových ručiček. Na obvodu skříně kompresoru je otáčením rotoru vytvořen prstenec vody, který utěsňuje prostor uvnitř rotoru. Plyn je nasáván na levé dolní straně kompresoru a vytlačován na pravé dolní straně, kde se prostor mezi lopatkami a vodním prstencem výrazně zmenšuje, což vede ke stlačení plynu. Rotační vodokružný kompresor je vhodný pro velká množství plynu a přetlaku do 0.5 MPa. Obr Lamelový kompresor Obr Zubový kompresor Obr Vodokružný kompresor Spirálový kompresor je tvořen dvěma spirálovými plochami, z nichž jedna je stator a druhá rotor. Při otáčení rotoru se kavita mezi spirálami obsahující plyn uzavře a postupuje k výtlačnému hrdlová ve středu kompresoru. Kavita se zmenšuje a tlak plynu se zvyšuje. Pohyb kavity je ukázán na obr Šroubové kompresory, obr , dosahují stlačení plynu zmenšováním objemu kavit mezi šroubovými rotory a skříní kompresoru. Rotory se otáčí v opačném smyslu, čímž se objem kavit na sací straně postupně zvyšuje a na výtlačné straně postupně zmenšuje. Plyn transportovaný k výtlačnému hrdlu se, v důsledku zmenšování objemu 5 Obr Spirálový kompresor Obr Šroubový kompresor

6 kavit, postupně stlačuje. Princip funkce je stejný jako u šroubových čerpadel. Do kompresoru se vstřikuje olej (5 kg na 1 kg plynu), který těsní rotory a chladí stlačovaný plyn. Jednostupňové kompresory dosahují přetlak do 0.25 MPa dvoustupňové potom do 1 MPa. U turbokompresorů se dosahuje stlačení plynu jeho zrychlením a následným zpomalením, kdy se kinetická energie plynu přemění na energii tlakovou (Bernoulliho princip). Tato přeměna se děje v činné části stroje: u radiálních kompresorů oběžným kolem a za ním zařazeným difuzorem, u axiálních kompresorů v rotorové a statorové části. Radiální turbokompresory, obr , jsou zařízení, kde plyn vstupuje sacím hrdlem axiálně do dutých lopatek prvního oběžného kola. Z oběžného kola je plyn radiálně vytlačován do difuzoru, kde se plyn ochladí a sníží se rychlost jeho proudění, aby se část pohybové energie přeměnila na energii tlakovou. Do dalšího stupně je plyn z difuzoru veden vratnými kanály do osy dutého oběžného kola. Z difuzoru posledního stupně proudí stlačený plyn do výstupního hrdla. Tento typ kompresoru má poměrně nízký kompresní poměr na prvním stupni a proto se spojuje více stupňů, nejméně tři, na jeden hřídel. Výkon turbokompresorů dosahuje běžně hodnot Nm 3.hod. Otáčky rotoru bývají v rozmezí otáček za minutu a výstupní tlak zpravidla nepřesahuje 2 MPa. Axiální kompresory, obr , urychlují proud vzduchu v oběžných (rotorových) lopatkách a zpomalují jej v lopatkách vodících (statorových). Jeden stupeň je tvořen jedním věncem oběžných a vodících lopatek, obr Vzduch vstupuje do kompresoru axiálně, na vodící lopatce dostane vyšší rychlost, postupuje do statoru, kde se jeho rychlost zpomalí a potom postupuje k dalšímu stupni. Prostor, ve kterém se plyn stlačuje a délka oběžných i vodicích rotor stator Obr Třístupňový radiální turbokompresor Obr Axiální turbokompresor lopatek se směrem od sání do výtlaku ze zařízení zmenšuje v důsledku zmenšování objemu stlačovaného plynu s růstem jeho tlaku. Axiální turbokompresory stlačují velké objemy, až 10 6 m 3.hod -1 na výtlačný tlak do 1 MPa. Obr Axiální kompresor Axiální turbokompresory jsou součástí turbovrtulových a tryskových leteckých motorů a plynových spalovacích turbin. 6

7 3.5 VÝVĚVY Vývěvami je tlak v zařízení snižován pod úroveň tlaku atmosférického. Membránová vývěva, obr , je funkcí podobná membránovému čerpadlu. Prohýbající se pružná membrána nasává a vytlačuje plyn. Membránová vývěva je používána k dosažení vakua (absolutního tlaku) řádově 0.1 kpa. Maximální dosažitelný podtlak je omezen tlakem při jakém ještě dojde k otevření sacího ventilu vývěvy. Rotační olejová vývěva, obr , má ve válcové skříni excentricky umístěný rotor s posuvnými lopatkami, přitlačovanými ke stěně pracovní komory pružinou. Pracovní prostor utěsňuje olej, který slouží také jako mazivo. Do rozšiřujícího se prostoru mezi válcovým rotorem a stěnou pracovní komory je nasáván plyn. Z komory je vytlačován na opačné straně z místa, kde se prostor mezi rotorem a komorou zmenšuje. Mezní absolutní tlak běžných olejových rotačních vývěv se pohybuje v rozmezí 3 až 0.02 Pa Obr Membránová vývěva Vodokružná vývěva, obr , má excentricky uložený rotor opatřený lopatkami stejně jako u vodokružného kompresoru. Ty při otáčení vytváří prstenec těsnící kapaliny, která neustále do vývěvy natéká. Prostor mezi lopatkami a prstencem kapaliny se zvětšuje na straně sání a tím vytváří podtlak. Na výtlačné straně se prostor zmenšuje a plyn se tak stlačuje. Konstrukčně je vodokružná vývěva shodná s vodokružným kompresorem. Vodokružná vývěva nemůže vytvořit tlak nižší než je tenze nasycených par těsnící kapaliny (vody) při dané pracovní teplotě a proto musí mít kapalina co možná nejnižší teplotu. Proudové vývěvy (ejektory), obr , Princip funkce je shodný s proudovými čerpadly. Hnací medium, obvykle pára nebo voda, proudí tryskou. Podle počtu trysek rozlišujeme ejektory jedno a vícetryskové. Rychlý proud hnacího media proudící z trysky strhává molekuly čerpaného plynu. Podle Bernoulliho principu je tlak v místě rychle proudícího media nižší než v místě, kde je proud pomalejší, takže rozdíl tlaku nasává plyn z evakuovaného prostoru. Směs hnacího media s plynem je odváděna z vývěvy. Fungování této vývěvy napomáhá i to, že hnací medium předává molekulám plynu hybnostní impuls ve směru čerpání plynu. Ejektory bývají používány místo vodokružných vývěv v případech, kdy je vhodné např. brýdové páry z odparek nejen odsávat, ale zároveň stlačit a využít pro vytápění dalších stupňů odpařovací stanice. Obr Rotační olejová vývěva Obr Parní ejektor 7

8 Vodní vývěva odčerpává vzduch či jiné plyny z uzavřeného prostoru a vytváří tak částečné vakuum. Rychlý kuželový proud vody vytékající z trysky strhává molekuly čerpaného plynu. Podle Bernoulliho principu je tlak v místě rychle proudící kapaliny nižší než v místě, kde kapalina proudí pomaleji, takže rozdíl tlaku nasává plyn z evakuovaného prostoru a směs kapaliny s plynem je odváděna z vývěvy. Fungování této vývěvy napomáhá i to, že proudící kapalina strhává molekuly plynu ve směru jeho čerpání. Difúzní vývěva, obr , má válcové tělo obalené chladící cívkou. Dno vývěvy je opatřeno topnou deskou, která převádí náplň vývěvy oleje s nízkou tenzí par, parafin do par. Páry rychle proudí tryskami (modré šipky) a strhují molekuly čerpaného plynu (žlutá šipka). Páry na stěně vývěvy kondenzují a stékají na dno. Prostor difúzní vývěvy musí být odsáván pomocnou, např. olejovou, vývěvou. Tento typ vývěv dosahuje absolutní tlak v evakuovaném prostoru kolem 10-8 kpa. Turbomolekulární vývěva, obr , sestává z lopatkového rotoru a statoru. Lopatky statoru jsou umístěny mezi každou řadou lopatek rotoru. Molekulám plynu, které přichází z čerpaného prostoru (nad vývěvou) naráží na lopatky rotoru. Ten jim udělí kinetickou energii a směruje je dolů do statoru. Po průchodu statorem, kde molekuly část své kinetické energie přemění na tlakovou, opět naráží na lopatky níže položené řady rotoru a celý děj se opakuje. Plyn je ze spodu vývěvy odčerpáván pomocnou vývěvou. Otáčky rotoru této pumpy jsou velmi vysoké ot.min -1. Vývěva dokáže vyčerpat prostor až do tlaku Pa. Obr Difúzní vývěva Obr Turbomolekulární vývěva 8

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT PÍSTOVÁ ČERPADLA Jan Kurčík 3DT CHARAKTERISTIKA PÍSTOVÝCH ČERPADEL Pístová čerpadla jsou vhodná pro čerpání menších objemů kapalin, při vyšších tlacích. Hlavním znakem pístových čerpadel je převod rotačního

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. SPALOVACÍ MOTORY Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Rozdělení Podle způsobu práce: Objemové (pístové) Dynamické Podle uspořádání: S vnitřním spalováním S vnějším přívodem tepla Ideální oběhy pístových spalovacích

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? Tuto otázku musíme zodpovídat velmi často, protože většina ostatních výrobců nabízí tradičně pouze šroubové a pístové kompresory. COMPAIR je však

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.07 Integrovaná střední

Více

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze 14. FILTRACE dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze hrubé s částicemi o velikosti 100 μm a více, jemné s částicemi mezi 1 a 100 μm, zákaly s částicemi 0.1 až 1 μm,

Více

5. Pneumatické pohony

5. Pneumatické pohony zapis_pneumatika_valce - Strana 1 z 8 5. Pneumatické pohony Mění energii stlačeného vzduchu na #1 (mechanickou energii) Rozdělení: a) #2 pro přímé (lineární) pohyby b) #3 pro točivý pohyb - pro šroubování,

Více

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace 12. SUŠENÍ Při sušení odstraňujeme z tuhého u zadrženou kapalinu, většinou vodu. Odstranění kapaliny z tuhé fáze může být realizováno mechanicky (filtrací, lisováním, odstředěním), fyzikálně-chemicky (adsorpcí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Technologie montáží, vy_32_inovace_ma_21_04 Autor Ing.

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Technologie montáží, vy_32_inovace_ma_21_10 Autor Ing.

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více

MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK VENTILÁTORŮ MEASUREMENT OF THE FANS CHARACTERISTIC

MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK VENTILÁTORŮ MEASUREMENT OF THE FANS CHARACTERISTIC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK VENTILÁTORŮ MEASUREMENT

Více

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č. 10 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Anglický jazyk Kolektiv autorů 2014

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

TEPELNÉ MOTORY (první část)

TEPELNÉ MOTORY (první část) TEPELNÉ MOTORY (první část) A) Výklad: Tepelné motory: Tepelné motory jsou hnací stroje, které přeměňují část vnitřní energie paliva uvolněné hořením na energii pohybovou (tj. mechanickou). Obecný princip

Více

Přednáška 8. Vývěvy s proudem pracovní tekutiny: vodní vývěva, ejektorové a difúzní vývěvy. Martin Kormunda

Přednáška 8. Vývěvy s proudem pracovní tekutiny: vodní vývěva, ejektorové a difúzní vývěvy. Martin Kormunda Přednáška 8 Vývěvy s proudem pracovní tekutiny: vodní vývěva, ejektorové a difúzní vývěvy Vodokružní vývěva vývěva využívá rotační pohyb podobně jako rotační olejová vývěva obdobně vznikají uzavřené komory

Více

Motory s vnějším spalováním

Motory s vnějším spalováním T E P E L N É M O T O R Y Spalovací motor je tepelný stroj, který využívá vnitřní energii tělesa (převážně chemickou - hoření) ke konání práce. Základní rozdělení podle druhu spalování paliva 1) Motory

Více

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory zapis_pneumatika_kompresory - Strana 1 z 6 3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování ( #1 ) vzduchu, neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého

Více

Vybrané technologie povrchových úprav. Vakuum 2. Část Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Vybrané technologie povrchových úprav. Vakuum 2. Část Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Vybrané technologie povrchových úprav Vakuum 2. Část Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Základní parametry vývěv Mezní tlak vývěvy p mez Tlak na výstupu vývěvy, od kterého je schopna funkce p 0 Čerpací schopnost

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RV, RK VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 65, 5 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 5 66, fax: 5 66 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Otázky PT3 Stroje a zařízení chemického průmyslu

Otázky PT3 Stroje a zařízení chemického průmyslu Otázky PT3 Stroje a zařízení chemického průmyslu 1. Doprava tuhých látek Skluzy, sypný úhel Mechanické dopravníky pásové (tvar pásů, vzduchový polštář, uzavřené, otevřené, trubkový), válečkové, článkové,

Více

Sorpční vývěvy. 1. Vývěvy využívající fyzikální adsorpce (kryogenní vývěvy)

Sorpční vývěvy. 1. Vývěvy využívající fyzikální adsorpce (kryogenní vývěvy) Sorpční vývěvy Využívají adsorpce, tedy vazby molekul na povrch pevných látek. Lze je rozdělit do dvou skupin:. vývěvy využívající fyzikální adsorpce. vývěvy využívající chemisorpce. Vývěvy využívající

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj 3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj a) tepelný děj přechod plynu ze stavu 1 do stavu tepelnou výměnou nebo konáním práce dále uvaž., že hmotnost plynu m = konst. a navíc

Více

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ Doc.Ing. Karel Hofmann, CSc -Ústav dopravní techniky FSI-VUT v Brně 2000 ÚVOD Současnost je dobou prudkého rozvoje elektronické regulace spalovacího motoru a tím

Více

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny Základy procesního inženýrství Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny 28.2.2017 1 Doprava a stlačování vzdušniny Kompresní poměr: tlak na výstupu/tlak na vstupu Ventilátory - kompresní poměr 1.1 Dmychadla

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY 426 2.98 71.01

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY 426 2.98 71.01 SIGMA PUMPY HRANICE VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 65, 75 Hranice tel.: 6/6, fax: 6/ 57 Email: sigmahra@sigmahra.cz 6.9 7. Použití Vývěvy RV se používají v mnoha

Více

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny Tekutiny Charakteristika, proudění tekutin Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu» Kapaliny» rozpouštědla» kapalné API, lékové formy» disperze» Plyny» Vzduchotechnika» Sušení» Fluidní operace Ideální kapalina»

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 A) Výklad: Změny skupenství látky Látka se může vyskytovat ve třech různých skupenstvích PEVNÉM, KAPALNÉM nebo PLYNNÉM. Např. voda (H 2 O)- může se vyskytovat jako krystalický

Více

PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU

PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU Petr Bazgier Gymnázium, příspěvková organizace Frýdecká 689/30, Český Těšín

Více

www.vorcz.cz 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V

www.vorcz.cz 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V Bezpečnostní opatření a) Tato vývěva je navržena pouze pro vyškolené osoby, které musí znát základy chlazení, chladicí systémy, chlazení a může

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz HA 50/120 426 2.98.12 Použití Hydraulický

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spalovací motory. Palivové soustavy 1 Spalovací motory Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je přivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu potřebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory

Více

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ František KEPÁK ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (část skript) Obsah 1. Základní pojmy z technické termodynamiky 1 2. Spalování paliv 12 3. Způsoby výroby tepla a elektrické energie, energetické stroje,

Více

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU OBSH 1 ÚVODEM............................................ 7 1.1 Stručná historie vývoje automobilů......................... 7 1.2 Identifikace silničních vozidel............................. 9 1.2.1 Individuální

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY

KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY STROJE PRO STLAČOVÁNÍ A DOPRAVU PLYNŮ Těmito stroji lze plynům dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou dosažitelný přetlak na výstupu stroje p /MPa/

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ ČERPADEL PUMP DESIGN

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů

Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů Změny Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů kód motoru - AGN Řadový čtyřválec 1,8 l s pěti ventily byl popsán v dílenské učební pomůcce č. 19. Provedení modelového roku 1998 přináší následující konstrukční změny:

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz HA 50/120 426 2.98.12 Použití Hydraulický

Více

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních

Více

Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů

Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů Modifikované verze Dewarových nádob Konstrukce řešena pro vložení exp. aparatury (nebo její části) ta pracuje za nízkých teplot Kryostaty - různé

Více

Přeplňovanéspalovacímotory

Přeplňovanéspalovacímotory Přeplňovanéspalovacímotory -termodynamicképrincipy, regulace, zvyšování účinnosti Richard Matas TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2013 MILAN BUDÍN Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Přeplňování pístových spalovacích

Více

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ ČERPADEL

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ ČERPADEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ ČERPADEL PUMP DESIGN

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A < 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 211658 (Bl) /22/ Přihlášeno 14 01 80 /21/ /IV 287-79/ (51) lnt Cl? G 21 D 1/00 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU 165 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009 o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 47 odst. 7 k provedení 2 písm. j) bodu 2 zákona č. 18/1997 Sb.,

Více

Termomechanika 5. přednáška

Termomechanika 5. přednáška Termomechanika 5. přednáška Miroslav Holeček, Jan Vychytil Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autory s využitím

Více

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu Fázové přechody 5.6.5 Fáze Fázové rozhraní 5.6.6 Gibbsovo pravidlo fází 5.6.7 Fázový přechod Fázový přechod prvního druhu Fázový přechod druhého druhu 5.6.7.1 Clausiova-Clapeyronova rovnice 5.6.8 Skupenství

Více

ší ší šířen ší ší ení Doprava kapalin - čerpadla Pístová čerpadla Zubová čerpadla Membránová čerpadla Šneková a peristaltická čerpadla

ší ší šířen ší ší ení Doprava kapalin - čerpadla Pístová čerpadla Zubová čerpadla Membránová čerpadla Šneková a peristaltická čerpadla Doprava kapalin - čerpadla Inženýrství -farmaceutických výrob Tekutiny Doprava tekutin» Hydrostatická (positive displacement)» přeměna práce na tlak v prvku čerpadla» pístová, lamelová, zubová, membránová,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Stroje na dopravu kapalin Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Semestrální práce z Matematického Modelování Dynamika pohybu rakety v 1D Vypracoval: Pavel Roud Obor: Technologie obrábění e mail:stu85@seznam.cz 1 1.Úvod...

Více

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007 www.frivent.com Nástřešní větrací jednotky Frivent DWR pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Technické údaje Rozměry a hmotnosti červenec 2007 Klimatizace Klimatizace Popis systému Obsah Popis

Více

4.2.4.Mazání a těsnění ložisek

4.2.4.Mazání a těsnění ložisek Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.4.Mazání a těsnění ložisek 1. Účel mazání, maziva Účel: 1) snížení tření vytvořením vrstvy maziva se od

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

Spalovací motor. Zpracoval: Pavel BRABEC. Pracoviště: KVM

Spalovací motor. Zpracoval: Pavel BRABEC. Pracoviště: KVM Zpracoval: Pavel BRABEC Pracoviště: KVM Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. In-TECH 2, označuje společný projekt

Více

Konstrukce vakuových zařízení

Konstrukce vakuových zařízení Konstrukce vakuových zařízení Základní parametry vývěv Mezní tlak vývěvy p mez Tlak na výstupu vývěvy, od kterého je schopná funkce p 0 (je schopná pracovat od atmosférického tlaku?) Čerpací schopnost

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Člověk a příroda Fyzika Mechanika kapalin

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.03 Integrovaná střední

Více

Pneumatická olejová čerpadla

Pneumatická olejová čerpadla Pneumatické pumpy pro maziva, oleje a podobné kapaliny. Ideální olejová čerpadla pro přenos kapaliny s nízkou viskozitou, jako je motorový olej, staré odpadní oleje, nemrznoucí kapaliny, převodové oleje,

Více

HYGROPIL H 4230. Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice. Návod k obsluze. Verze softwaru 1.03 BA 000620

HYGROPIL H 4230. Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice. Návod k obsluze. Verze softwaru 1.03 BA 000620 Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice HYGROPIL H 4230 Návod k obsluze Verze softwaru 1.03 BA 000620 OBSAH OBSAH Strana Datum vydání 1 Popis zařízení. 1-1 1.1 Úkoly a oblasti použití.

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ZVÝŠENÍ SACÍ SCHOPNOSTI HASIČSKÉ STŘÍKAČKY

Více

Vývěvy. Air and Vacuum Components. 1_Lamelové 2_Pístové 3_Vodokružné.

Vývěvy. Air and Vacuum Components. 1_Lamelové 2_Pístové 3_Vodokružné. Vývěvy _ 1_Lamelové 2_Pístové 3_Vodokružné Air and Vacuum Components 1_Lamelové olejové vývevy ORV Olejové lamelové vývevy ORV ORV 20, ORV 40, ORV 63, ORV 100, ORV 160, ORV 200, ORV 250, ORV 300, ORV 630

Více

CELEK MOTOR A SPODNĺ STRANA MOTORU Názorná zobrazení motoru

CELEK MOTOR A SPODNĺ STRANA MOTORU Názorná zobrazení motoru CELEK MOTOR A SPODNĺ STRANA MOTORU Názorná zobrazení motoru 10 CELEK MOTOR A SPODNĺ STRANA MOTORU Názorná zobrazení motoru 10 CELEK MOTOR A SPODNĺ STRANA MOTORU Názorná zobrazení motoru 10 CELEK MOTOR

Více

3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY

3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY 3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY 3.1.1 TEKUTINY, TLAK, HYDROSTATICKÝ A ATMOSFÉRICKÝ TLAK, VZTLAKOVÁ SÍLA Tekutiny: kapaliny a plyny Statika kapalin a plynů = Hydrostatika a Aerostatika Tlak v tekutině

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Přeplňování spalovacích motorů Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Přeplňování spalovacích motorů Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Přeplňování spalovacích motorů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracoval: Lukáš Krch Brno

Více

4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK

4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK 4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK Tuhé materiály jsou přechovávány ve skladech, silech a zásobnících. Sklady a sila jsou určeny pro skladování většího množství materiálu často dlouhodobě skladovaného,

Více

Metody měření provozních parametrů strojů

Metody měření provozních parametrů strojů Metody měření provozních parametrů strojů otáčky, teploty, tlaky, těsnosti Například: Provozní otáčky a jejich využití v diagnostice Provozní otáčky různých mechanismů diagnostický signál VSTUPNÍ - definuje

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pístové stroje DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek

Více

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ 7 Flamco Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN Vydání 2007 / CZ FLAMCO A-S Plovákový odvzdušňovač Flexvent : spolehlivý

Více

Řídící systémy vznětových motorů. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Řídící systémy vznětových motorů. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řídící systémy vznětových motorů Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řídící systémy vznětových motorů H-STEP 1 Rozdíly mezi zážehovými a vznětovými motory 4 Základní informace o spalování

Více