4. Zpracování signálu ze snímačů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Zpracování signálu ze snímačů"

Transkript

1 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak například odporové snímače bývají spojeny s můstkovým obvodem, kterým se měří změna jejich odporu vyvolaná změnou měřené veličiny. Výstupní signály aktivních snímačů o vysoké impedanci jsou pomocí převodníků upravovány na signály s nízkou výstupní impedancí. Převodníky jsou zpravidla elektrické nebo pneumatické, zřídka hydraulické, a jsou vytvořeny z prvků pasivních, což jsou např. odpory a kapacity, a aktivních, což jsou zesilovače elektrické, pneumatické případně hydraulické nebo jejich kombinace. Podrobněji budou uvedeny elektrické převodníky, které se používají nejčastěji. Všechny technologické veličiny jsou v čase spojité. Ve snímačích jsou převáděny na spojitou nebo nespojitou měronosnou veličinu obvykle elektrickou. Spojitou, měronosnou veličinu nazýváme veličinou analogovou. Převodníky a obvody, které ji zpracovávají a udávají v této formě, nazýváme analogové. Obvody, které ji převádějí na veličinu nespojitou, a v této formě ji zpracovávají, nazýváme číslicové. V tomto případě hodnotu měřené veličiny obvykle charakterizuje číslo, vyjádřené v určité číselné soustavě. Zpracovávané veličině tedy říkáme číslicová (digitální). 4. Analogové převodníky 4.. Operační zesilovače Základním prvkem analogových obvodů je operační zesilovač, symbolické zapojení je na obr. 4.. Ideální OZ je tranzistorový diferenční zesilovač s velkým zesílením a velkou vstupní a malou výstupní impedancí a stabilitou zesílení v čase. OZ má obvykle dva symetrické vstupy. Jeden ze vstupů je invertující, druhý vstup je neinvertující.. Základní součástí OZ jsou stejnosměrné tranzistorové zesilovače. Většina vyráběných OZ má stejnosměrnou vazbu mezi vnitřními zesilovacími stupni, a proto slouží k zesiování stejnosměrných signálů. Obr. 4. Symbolické označení dvouvstupového OZ S určitými omezeními je možno pomocí OZ zesilovat i střídavé signály. Integrací aktivních i pasivních součástek (asi 5 až 30 tranzistorů a 0 odporů podle typu OZ), umístěných na malé destičce z křemíku o rozměru asi mm se podařilo dosáhnout malých rozměrů a celý systém OZ umístit v jednom pouzdře. Operační zesilovače se používají praktiky výlučně v obvodech s uzavřenou zpětnovazební smyčkou. Pro odvození parametru zesílení obvodu s uzavřenou zpětnou vazbou se operační zesilovač považuje za ideální (nekonečné zesílení, nekonečný vstupní odpor, nulový výstupní odpor). Vlastnosti obvodu jsou pak jsou určeny výlučně zpětnovazebním obvodem. Ve skutečnosti je chování obvodu mírně ovlivněno parametry reálného zesilovače.

2 Na obr. 4. je nakreslen napěťový invertující zesilovač s impedancí ve zpětné vazbě. Vztah pro napěťové zesílení zesilovače se zpětnou vazbou A VZ Obr. 4. Zesilovač se zpětnou vazbou Operační zesilovač může být využit pro různé matematické operace (odtud jeho název), které je možné využívat v měřicích technikách. V oblasti měření technologických veličin je možné je použít prakticky u všech typů snímačů. 4.. Převodníky odporových snímačů K vyhodnocení změn odporu odporových snímačů se často používá analogového převodníku - Wheatstoneova můstku (obr. 4.). Tento obvod se používá nejčastěji pro odporové snímače polohy, odporové snímače teploty a tenzometrické snímače. Obr.4. Wheatstoneův můstek Můstek je vyvážený (5 0) pokud platí 3 4

3 Vyvažovací metoda Při ručním vyvažování můstku se nastavuje vyvažovací odpor tak, aby proud v měřicí diagonále byl nulový. Z rovnosti napěťových rozdílů v obou větvích můstku je možno odvodit vztah, ze kterého vypočítáme neznámý odpor. 3 4 Při této metodě slouží měřicí přístroj, zapojený v diagonále můstku, jen jako indikátor nuly. Měřená hodnota se může odečítat na stupnici, a kterou je svázán běžec měnitelného odporu 3. Tento postup vyžaduje pro každou změnu odporu nová vyvažování můstku, měření je velmi přesné, ale časově náročně. Na výsledek nemá vliv kolísání napájecího napětí. provozních přístrojů a u moderních přístrojů laboratorních se používá automaticky vyvažovaných můstků, která jsou uváděny do rovnováhy servomechanizmem. Můstek s automatickým vyvážením Obr. 4.3 Automaticky vyvažovaný můstek B - balanční motorek, P - potenciometr, - indikační nebo zapisovací zařizení Napětí z měrné diagonály můstku se přivádí do zesilovače, který ovládá balanční motorek, jehož osa je spojena s běžcem potenciometru. Balanční motorek je dvoufázový asynchronní servomotor, u kterého je řídicí napětí proti budícímu posunuto o 90 zapojením kondensátoru do série s budicím vinutím ). Motorek reaguje na změnu fáze řídicího napětí změnou směru otáček hřídele a přestavuje běžec potenciometru tak dlouho, až je napětí v diagonále rovno nule. Tak je postaveni běžce potenciometru funkcí měřené veličiny a stupnice přístroje může být vyznačeno přímo v jejích jednotkách. K napájení můstku se používá stejnosměrného nebo střídavého napětí. Volba napětí závisí na vstupních obvodech kompenzátoru. Nevyvážený můstek Při měřeni výchylkovou metodou se jedná o nevyvážený můstek a měřená hodnota odporu se zjišťuje z výchylky ukazovatele měřicího přístroje. Při provozním měření se této metody často používá, protože je rychlejší s lacinější. Pro Wheatstoneův můstek (obr. 4. ) při měření výchylkovou metodou můžeme odvodit vztah pro proud v měřicí diagonále za předpokladu <<

4 I 5 4 ( + ) 5 kde je měrný odpor, 5 je vnitřní odpor měřicího přístroje a 34 jsou stejně velké. Proměnný odpor může být zapojen v jedné nebo více větvích můstku. Nejběžnější zapojeni je s jedním proměnlivým odporem, které se používá například u odporových snímačů teploty. Citlivějšího zapojeni se dosáhne zapojením dvou odporů, proměnných stejným směrem. V tomto případě budou proměnné odpory a 4 nebo a 3. Potom bude proud v měřicí diagonále I 5 ( + ) 5 Citlivost můstku se dvěma proměnlivými odpory bude dvojnásobná než v případě můstku s jedním proměnlivým odporem. Tohoto zapojení se často používá u analyzátorů založených na principu tepelné vodivosti. Stejnou citlivost bude mít i můstek se dvěma odpory proměnlivými opačným směrem, Toto řešení se používá např. u tenzometrů, kdy je měřicí můstek mechanicky zkonstruován tak, že u jednoho tenzometru odpor roste, zatímco u druhého klesá Převodníky tenzometrů Pro vyhodnocení změny odporu tenzometru se používá také Wheatstoneův můstek. V případě použití kovových tenzometrů, kdy výstupní napětí jsou malá a rušivý vliv termoelektrických napětí by mohl ovlivnit výsledek měřeni, se v řadě případů používá napájení střídavým proudem a vyhodnocení rozvážení citlivým digitální voltmetrem. V případě použití pouze jednoho aktivního tenzometru (tj. tenzometru namáhaného jenom na tah nebo jenom na tlak), je třeba vzít v úvahu, že odpor tenzometru se mění nejen se změnou jeho délky, ale také s teplotou. Proto je v tomto případě nutné použít druhý, tzv. kompenzační tenzometr, který je umístěn tak, že mechanické namáhání sledované součásti nezpůsobuje změnu jeho délky, a zapojit jej do sousední větve můstku (obr. 4.4). Změnou teploty, jež v tomto případě působí na oba tenzometry stejně, pak nedochází k rozvažování můstku a velikost výstupního napětí je pouze funkcí prodloužení. Obr. 4.4 Kompenzace vlivu teploty pasivním tenzometrem

5 Podstatně výhodnější je, pokud je možné upevnit tenzometry na sledovanou mechanickou součást tak, že jeden z nich je při mechanickém namáhání součástky prodlužován a druhý zkracován. V tomto případě se jedná o diferenční uspořádání, díky kterému se zdvojnásobí citlivost a sníží nelinearita. Pokud tyto tenzometry zapojíme do tzv. polovičního můstku dle obr. 4.5, je kompenzován nejen vliv teploty, ale i odporu přívodů. Obr.4.5 Zapojení s dvojnásobnou citlivostí Můžeme použít také dražší variantu se čtyřmi tenzometry (úplný můstek) ve čtyřech větvích můstku (obr. 4.6). Poto je citlivost čtyřnásobná oproti jednomu tenzometru a teplotní kompenzace je taky zajištěna. Obr. 4.6 Úplný tenzometrický můstek 4..4 Převodníky termočlánků Napětí na termočlánku měříme: přímým zapojením vývodů termočlánku na měřicí přístroj kompenzační můstkovou metodou. V prvním případě, pokud je vnitřní odpor přístroje dostatečně velký, není třeba vyrovnávat odpor přívodního vedení, které je často dlouhé. Pokud má přístroj proudový odběr, je třeba aby měl přívod konkrétní odpor (např. 0 Ohm) a úbytek na něm se kompenzuje připojením přídavného napětí. Při průmyslovém měření se jako srovnávací teplota volí 0 C, 50 C nebo 70 C. Tato vztažná teplota se udržuje konstantní pomocí termostatu, nebo použitím tzv. kompenzační krabice. Tak se eliminuje vliv proměnné vnější teploty na srovnávací spoj (obr. 4.8). Kompenzační krabice je v podstatě můstek s teplotně závislým odporem cu zapojený v sérii s termočlánkem, který vyvážen na vztažné teplotě obvykle 0 C. Při odchylce teploty od

6 0 C vznikne na diagonále můstku kompenzační napětí k, které vyrovnává změnu napětí na termočlánku v důsledku odchylky od 0 C. Obr.4.8 Zapojení termočlánku s kompenzační krabicí 4..5 Převodníky indukčnostních a kapacitních snímačů V těchto případech se převážně používají střídavé Wheatstonovy můstky, kdy se proměnná indukčnost nebo kapacita zapojují do jedné větve můstku a do druhé větve normálová indukčnost nebo kapacita. Používá se např. Mawellova můstku, jehož schéma je na obr. 4.9, dále transformátorových můstků a rezonančních obvodů. Obr.4.9 Schéma Mawellova můstku Pro měřenou indukčnost a její odpor platí vztahy L L n 3, kde, n jsou odpory měřené a normálové indukční cívky a L, Ln jsou imdukčnosti měřené a normálové indukční cívky. n Indukčnostní snímače transformátorového typu, nazývané indukční vysílače zapojujeme obvykle do transformátorových můstků (obr. 4.0).

7 Obr. 4.0 Transformátorové můstky Další možností je u indučnostních transformátorových snímačů jejich střídavé napětí usměrnit a přivést na vstup elektrického vyhodnocovacího přístroje (obr. 4.). Obr. 4. Měřicí obvod transformátorového indukčnostního snímače Převodníky kapacitních snímačů Zpětnovazební kapacitní dělič se používá u jednoduchého deskového snímače s proměnnou mezerou. Kapacitní snímač se zapojí do zpětné vazby operačního zesilovače (obr. 4.). Dá se odvodit lineární vztah mezi výstupním napětím zesilovače a změnou vzdálenosti desek měřicího kondensátoru. ( jω ) C ( jω ) d (t ) εs kde S je plocha desek kondensátoru, d(t) je časová změna mezery. Obr. 4. a) Zapojení deskového snímače s proměnnou mezerou do zpětné vazby nábojového zesilovače b) spořádání elektrod s uzemněnou snímací elektrodou.

8 Výstupní napětí (jω) je amplitudově modulované napětí, přičemž nosné napětí je (jω). Obálka výstupního napětí sleduje časový průběh proměnné mezery d(t). místění snímače C ve zpětnovazební smyčce podle nedovoluje uzemnit žádnou z elektrod snímače. Pro měření kmitání uzemněných objektů je možné použít snímače podle obr.4.b s elektrodami ve tvaru kruhu (elektroda ) a mezikruží (elektroda ). Třetí elektrodu lze umístit izolovaně na rovinnou část povrchu vodivého objektu. Můstková metoda měření změn kapacity se používá podobně jako u měření indukčností. Často se používá Wienova můstku, který je možno vyvážit pomocí proměnlivých odporů a normálové kapacity. Obr. 4. Schéma Wienova můstku Pro měřenou kapacitu platí vztah C Cn 4 3 kde C, Cn jsou měřená a normálová kapacita Převodníky na unifikované signály Převodníky na unifikované signály jsou v podstatě zesilovače, které převádějí výstupní elektrické veličiny z čidel na určité předem definované hodnoty. Je to z důvodu kompatibility měřicích a řídicích zařízení různých výrobců. Výstupy napětových převodníků 0 V, - V, 0 5 V, -5 5 V, 0 0 V, -0 0 V Výstupy proudových převodníků 0 0 ma, 4 0 ma v proudové smyčce. Například výstupní signál z ph metru má výstupní napětí přibližně v rozmezí 500mV až mv. Pomocí vhodného převodníku se převádí na požadovaný unifikovaný signál.

9 4. Číslicové převodníky 4.. Princip číslicového měření Číslicová, čili digitální měřicí technika má oproti analogové řadu výhod. Jsou to především: Vyšší přesnost a linearita měření. Zatímco klasické měřici přístroje mají běžně přesnost kolem % Číslicové přístroje měří s přesností lepší než 0, %. Totéž platí o linearitě. Je to způsobeno tím, přesnost měření můžeme u číslicového přístroje volit. Vyšší rychlost měření. indikačních měřicích přístrojů je reakční doba signálu snímače dána především dobou ustálení ukazovatele, což mohou být řádově sekundy, zatímco u číslicových závisí reakční doba na době převodu analogové veličiny na digitální což trvá zlomky sekundy. Možnost přenosu výsledků měřeni na velké vzdáenosti bez podstatného zkreslení poruchami. Přenos analogových signálů je možný jen do určité vzdálenosti, která závisí přímo na velikosti přenášeného signálu a nepřímo na velikosti poruchových veličin a útlumu vedení. Tyto vlivy se projevují u digitálního signálu podstatně méně. Číslicové přístroje vznikly vývojem jako pokračováni analogových elektronických měřicích přístrojů. V nich byl nejdříve analogový výstup, udávaných nejčastěji magnetoelektrickým měřicím přístrojem, nahrazen čísicovým indikačním přístrojem, Soudobý číslicový indikační přístroj je blokově znázorněn na obr.4.3. nifikovaný výstup snímače je převeden převodníkem A/D na údaj digitální ve vhodném kódu. Tento údaj je pak obecně převáděn na zobrazovací kód použité zobrazovací jednotky. Převod realizuje dekodér, na jehož vstupu či výstupu je paměť pro záznam momentálního stavu měření. Obr. 4.3 Blokové schéma číslicového indikačního přístroje Tak lze realizovat celou řadu přístrojů, které jsou obdobou analogových elektronických přístrojů, jako jsou např. elektronické voltmetry. Mluvíme pak o elektronických přístrojích s digitálním výstupem. S další. rozvojem mikroelektroniky došlo ke zvyšování stupně integrace elektronických obvodů a ke snižování jejich ceny a tak se otevřely široké možnosti uplatnění digitální technik nejen v oblasti výpočetní ale i měřící techniky. Současné číslicově přístroje již nejsou konstruovány jen jako přístroje s číslicovým ukazováním, ale příslušný digitální údaj je před zobrazením dále digitálně zpracováván: jsou vypočítávány hodnoty nepřímo měřené veličiny, prováděny různě korekce atd. a teprve výsledek tohoto zpracování je zobrazen. Mluvíme pak o číslicových přístrojích s číslicovým zpracováním.

10 Obr. 4.4 Blokové schéma číslicového přístroje s číslicovým zpracováním současných elektronických číslicových přístrojů je zcela běžná automatická volba měřicích rozsahů i měřicí metody, automatická kalibrace a kontrola, hlášení chybné funkce atd. Standardně jsou tyto přístroje vybaveny normalizovaným výstupem,umožňujícím připojení k vyšší řídicí jednotce - počítači. Ten pak může dálkově aktivovat a ovládat všechny funkce měřicího přístroje a odečítat naměřené hodnoty v digitální formě a provádět automaticky rozsáhlé eperimenty. Základním obvodem v číslicových měřicích přístrojích je analogově číslicový převodník. 4.. Analogově číslicové převodníky Analogově číslicový převodník (A/D převodník) je zařízení, které převádějí diskrétní hodnotu signálu získanou vzorkováním na číslicovou hodnotu. Eistují následující typy A/D převodníků: - A/D převodník kompenzační - A/D převodník integrační - A/D převodník komparační Dále bude popsán princip převodu u integračního převodníku s dvojí integrací, který je používán především u číslicových votmetrů (obr. 4.5). Doba převodu je 00 00ms, rozsah až 8 bitů. Celý převod analogové veličiny je možno rozdělit do dvou časových intervalů T a T. během nich se jako u dříve uvedeného převodníku načítají do čítače impulsy z generátoru impulsů. Obr. 4.5 Blokové schéma A/D převodníku dvojitou integraci

11 Předpokládejme že pře začátkem každého převodu je čítač DČ vynulován a integrační kondenzátor vybit. Na začátku prvního intervalu je přes přepínač P přivedeno na vstup měřené napětí a současně komparátor NK (identifikuje hodnotu nulového napětí) přes ŘL otevře hradlo H a čítač čítá impulsy vysílané krystalovým oscilátorem KO. Výstupní napětí integrátoru stoupá. Jakmile se čítač naplní (dočítá do maimální hodnoty), logický obvod řízení ŘL pomocí přenosu Pc změní stav přepínače P. Čítač se přes ŘL vynuluje a je připraven čítat impulsy z druhého intervalu T. Obr. 4.6 Průběh napětí na výstupu integrátoru A/Č převodníku s dvojitou integrací Výstupní napětí integrátoru i je na konci časového intervalu T úměrné napětí podle vztahu i T C 0 dt T C kde C je časová konstanta integrátoru. Během T je integrováno napětí r opačné polarity, proto začne napětí integrátoru i klesat. Jakmile dosáhne nuly, takt T končí. Délka T je změřena čítáním impulsů z KO a je měřítkem měřeného napětí. T r T Protože r i T mají konstantní hodnotu, je měřené napětí přímo úměrně časovému intervalu T. Převod na číslicový údaj zajišťuje čítač, který po vynulování na konci intervalu T začal znovu načítat impulsy po dobu T. Jestliže po dobu T načte počet impulsů N a po dobu T počet impulsů N, je hodnota měřeného napětí dána

12 T T r N N r N N r N Počet impulzů N načítaných během intervalu T, a tedy i stav čítače je je úměrný měřenému napětí. Nc je kapacita čítače, tedy maimální počet impulzů, které může načítat. C r 4..3 Číslicově analogové převodníky D/A převodníky převádějí číslo D ve dvojkové nebo BCD soustavě na odpovídající hodnotu analogového napětí. D/A převodník se skládá ze zdroje referenčního napětí, sady přesných odporů a sady spínačů ovládaných digitálními vstupy převodníku pomocí kombinační logiky. Eistuje několik typů převodu, dále je popsán D/A převodník s odporovou žebříčkovou sítí -. Pomocí stejných odporů připojených na tzv. binárně váhovaná referenční napětí mohou být získány binárně váhované proudy sčítané D/A převodníku. Tohoto principu využívá číslicově-analogový převodník s odporovou žebříčkovou sítí - (obr. 4.6). eferenční napětí je vyděleno na váhované hodnoty uvedené v uzlech sítě, protože obvod se jeví jako dělič - napravo od každého horního uzlu sítě (s vyznačenými hodnotami napětí). Obr. 4.6 Čtyřbitový D/A převodník typu -. Pro čtyřbitový D/A převodník z obr 4.6 pro 0 platí vztah 6 6 ( z + z + 4z + z ) r r 0 D Zatěžovací odpor pro zdroj je konstantní (a rovný ). Počet bitů převodníku lze zvýšit přidáním dalších stupňů - k obvodu z obr Doba převodu popsaných typů D/A převodníků závisí na spínacích dobách použitých spínačů, na časové konstantě odporové sítě a na rychlosti odezvy operačního zesilovače. Pomocí CMOS spínačů lze dosáhnout doby převodu okolo 500 ns.

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Signálové a mezisystémové převodníky

Signálové a mezisystémové převodníky Signálové a mezisystémové převodníky Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z přirozených signálů vznikajících v čidlech. Často jsou nazývány vysílači příslušné fyzikální

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTCKÁ MĚŘENÍ rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS 5.1 Úvod 5. Chyby měření 5.3 Elektrické

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

MĚŘENÍ TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ

MĚŘENÍ TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA MĚŘENÍ TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ JAROSLAV JANALÍK OSTRAVA 995 OBSAH. SNÍMAČE NEELEKTRICKÝCH VELIČIN... 3. MĚŘÍCÍ SOUSTAVA... 3. PŘENOSOVÉ VLASTNOSTI SNÍMAČŮ...

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

Laboratorní zdroj - 6. část

Laboratorní zdroj - 6. část Laboratorní zdroj - 6. část Publikované: 20.05.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com V tomto článku popíšu způsob, jak dojít k rovnicím (regresní funkce), které budou přepočítávat milivolty

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí)

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí) 5. Analogové násobičky Čas ke studiu: 5 minut íl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení analogových násobiček samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Násobení, dělení

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů VŠBTU Ostrava 2006/2007 Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů Ondřej Winkler SN171 Zadání: Odporové tenzometry staré zpracování 1. Seznámit se s konstrukcí a použitím tenzometrů

Více

Gramofonový přístroj NC 440

Gramofonový přístroj NC 440 1 Gramofonový přístroj NC 440 Obr. 1. Gramofonový přístroj NC 440 Gramofonový přístroj NC 440 je určen pro.kvalitní reprodukci desek. Je proveden jako dvourychlostní (45 a 33 1/3 ot./min.) pro reprodukci

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce)

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce) Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce) foliove (kovova folie na podlozce) Ad a) Odporove dratky

Více

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST 5.1. Snímač 5.2. Obvody úpravy signálu 5.1. SNÍMAČ Napájecí zdroj snímač převod na el. napětí - úprava velikosti - filtr analogově číslicový převodník

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Řídicí systém obvykle komunikuje s řízenou technologií prostřednictvím snímačů a akčních členů.

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU 7.1. Odporové snímače 7.2. Indukční snímače 7.3. Magnetostrikční snímače 7.4. Kapacitní snímače 7.5. Optické snímače 7.6. Číslicové snímače 7.1. ODPOROVÉ SNÍMAČE

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Řídicí jednotka hodin s DCF David Uherko E4 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače mění při působení měřené některou svoji charakteristickou vlastnost. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny a ta potom ovlivní tok elektrické energie ve vyhodnocovacím

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého

Více

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS Univerzální vícevstupový programovatelný převodník 6xS 6 vstupů: DC napětí, DC proud, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, termočlánek, ( po dohodě i jiné ) 6 výstupních proudových signálů 4-20mA (vzájemně galvanicky

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM

DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM DYNAMICKÝ MODEL ERMOSAU S PEVNÝM EPLONOSNÝM MEDIEM Gunnar Kűnzel, Miloslav Linda Abstract V referátu je uvedena analýza sestavy maloobjemového termostatu s vysokým činitelem stabilizace. Uvažovaný thermostat

Více

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7 Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.0.1 doba náběhu impulsu....................... 2 2.0.2 překmit čela............................ 2 2.0.3 šířka impulsu........................... 2 2.0.4 pokles vrcholu

Více

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru kde ε permitivita S plocha elektrod d tloušťka dielektrika kapacita je schopnost kondenzátoru uchovávat náboj kondenzátor

Více

Způsoby realizace paměťových prvků

Způsoby realizace paměťových prvků Způsoby realizace paměťových prvků Interní paměti jsou zapojeny jako matice paměťových buněk. Každá buňka má kapacitu jeden bit. Takováto buňka tedy může uchovávat pouze hodnotu logická jedna nebo logická

Více

Laboratorní zdroj - 1. část

Laboratorní zdroj - 1. část Laboratorní zdroj - 1. část Publikované: 12.02.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com V sérii článků, se spolu s kolegou Michalem OK2HAZ, budeme věnovat popisu naší práce při stavbě laboratorního

Více

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 6. MĚŘEÍ PROUDU A APĚTÍ Etalony napětí, referenční a kalibrační zdroje (včetně principu pulsně-šířkové modulace) Měření stejnosměrného napětí: přehled možností s ohledem na velikost měřeného napětí, princip

Více

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU CZ.1.07/1.1.24/01.0066 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 2014 POKYNY KE STUDIU: ČAS KE STUDIU Čas potřebný

Více

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru. Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným

Více

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem Bc. Michal Brázda Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Aplikované informatiky 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 3 3. NiCd a NiMh baterie... 3 3.1. Metoda

Více

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu 5. Obvody pro číslicové zpracování signálů 1 Číslicový systém počítač v reálném prostředí Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu Binární data

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 ÚVOD První verze otáčkoměru nevyhovovala z důvodu nelinearity. Přímé napojení pasivního integračního přímo na výstup monostabilního klopného obvodu a tento integrační

Více

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0425 Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník 4. Autor INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou: Funční měniče. Zadání: A. Na předloženém aproximačním funčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funci danou tabulou: proveďte: U / V / V a) pomocí oscilosopu měnič nastavte b) změřte na něm jeho

Více

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE (2.2, 2.3 a 2.4) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Kapacitní snímače Vyhodnocují kmity oscilačního obvodu RC. Vniknutím předmětu do elektrostatického pole kondenzátoru

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

24 bitový AD USB modul AD24USB. Návod k použití

24 bitový AD USB modul AD24USB. Návod k použití 24 bitový AD USB modul AD24USB Návod k použití Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 2. Technické parametry...3 A/D převodník:...3 Zdroj proudu:...4 Digitální vstupy/výstupy:...4 3. Instalace modulu...4 3.1. Zapojení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_17_Číslicový obvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ Vyrábíme snímače osazené polovodičovými nebo kovovými tenzometry pro měření sil, hmotnosti, tlaku, kroutícího momentu, zrychlení. Dodáváme polovodičové křemíkové tenzometry,

Více

HONEYWELL. DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody

HONEYWELL. DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody HONEYWELL Přehled DirectLine DL421 pro Durafet II ph elektrody je nový přístroj v řadě čidel fy Honeywell nové generace pro analytické měření. Unikátní

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla MaRweb.sk www.marweb.sk PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků pro odporová a termoelektrická čidla Převádějí odporový signál Pt100 nebo napěťový signál termočlánku na lineární proudový signál

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Projekt - Voltmetr Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň Projekt Voltmetr Princip převodu Obvodové řešení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže 7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže Úkoly měření a výpočtu ) Změřte EMG signál, vytvořte obálku EMG signálu. ) Určete výpočtem nutný počet stupňů volnosti kinematického řetězce myoelektrické

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE INTELIGENTNÍ SNÍMAČE Petr Beneš Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav automatizace a měřicí techniky Kolejní 4, 612 00 Brno, benesp@feec.vutbr.cz Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice inteligentních

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Proudový unifikovaný výstupní signál 4 až 20 ma s linearizací. Přesnost

Více

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ 4.1. Princip a rozdělení elektromagnetického rušení 4.2. Vazební mechanizmy přenosu rušení 4.3. Ochrana před elektromagnetickým rušením 4.4. Optimalizace zapojení

Více

Obecný úvod do autoelektroniky

Obecný úvod do autoelektroniky Obecný úvod do autoelektroniky Analogové a digitální signály Průběhy fyzikálních veličin jsou od přírody analogové. Jako analogový průběh (analogový signál) označujeme přitom takový, který mezi dvěma krajními

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak. Základní pojmy Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy F p= [Pa, N, m S 2 ] p Přetlak tlaková diference atmosférický tlak absolutní tlak Podtlak absolutní nula t 2 ozdělení tlakoměrů Podle

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi http://www.coptkm.cz/ Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi Naprostá většina napájecích zdrojů používaných ve výpočetní technice je dnes řešena jako spínané zdroje. Použití spínaných zdrojů umožňuje

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Dostala se Vám do rukou elektronická stavebnice skládající se z desky plošného spoje a elektronických součástek. Při sestavování stavebnice je třeba dbát

Více

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Červenec 2010 1. Dovozce: Global Elevators s.r.o. IČO:

Více

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice Nakreslete schéma vyhodnocovacího obvodu pro kapacitní senzor. Základní hodnota kapacity senzoru pf se mění maximálně o pf. omu má odpovídat výstupní napěťový rozsah V až V. Pro základní (klidovou) hodnotu

Více

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku Milan Vůjtek Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku Předkládaný text je určen k výuce studentů oboru Aplikovaná fyzika. Věnuje se primárně vlastnostem a aplikacím operačních zesilovačů, především

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více