TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TZB - VZDUCHOTECHNIKA"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 TZB-Vzduchotechnika, Modul BT02-11 Hluk a chvění ve vzduchotechnice Ing. Günter Gebauer, CSc., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Brno (18) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Hluk a chvění ve vzduchotechnice Hluk a jeho útlum ve vzduchotechnice Zdroje hluku ve vzduchotechnice Šíření zvuku vzduchotechnickým zařízením Útlum hluku ve vzduchotechnice Řešení akustických poměrů ve vzduchotechnice Prvky útlumu hluku Metody snižování hluku Chvění a jeho útlum Veličiny charakterizující chvění a jeho řešení Tlumicí prvky Návrh pružného uložení Stavební opatření minimalizující chvění VZT Příklad Úkol Kontrolní otázky Závěr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (18) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Hluk a chvění jsou negativním projevem provozu technických zařízení s nepříznivým dopadem na stav vnitřního prostředí budov. Cílem modulu je seznámení čtenáře s problematikou hluku vzduchotechnických zařízení, se zásadními akustickými veličinami, metodami a prostředky k eliminaci negativních projevů hluku a chvění na lidský organismus. 1.2 Požadované znalosti Výchozí ke studiu jsou poznatky z stavební akustiky. 1.3 Doba potřebná ke studiu Potřebná doba studia závisí na znalostech poznatků stavební fyziky a vyžádá si 2 hodiny. 1.4 Klíčová slova Hluk, chvění, hladina intenzity zvuku, hladina akustického tlaku, hladina akustického výkonu, útlum hluku, útlum chvění, tlumiče hluku, izolátory chvění - 5 (18) -

6

7 Hluk a chvění ve vzduchotechnice 2 Hluk a chvění ve vzduchotechnice Zvuk je doprovodným jevem provozu řady technických zařízení a technologickým procesů. Vzniká i při tvorbě interního mikroklimatu budov vzduchotechnickým zařízením a projevuje se jako hluk nebo chvění s negativním dopadem na stav prostředí. V budovách se hluk šíří vzduchem, zařízením vzduchotechniky (zejména potrubím) a konstrukcemi (chvěním částmi připojených k zařízení). Zvuk je akustický tok, který je doprovodným a přirozeným projevem přírodních dějů, technologických procesů a životního prostředí člověka. Hluk lze definovat jako zvuk, který působí rušivě či škodlivě zejména na člověka. Chvění lze charakterizovat jako projev zvukových vln v tuhých tělesech. Hlavními zdroji hluku a chvění ve vzduchotechnice jsou ventilátory, pračky, vzduchovody, elementy výtoku a sání vzduchu. 2.1 Hluk a jeho útlum ve vzduchotechnice V souvislosti s návrhem zařízení ke tvorbě interního mikroklimatu je nutno navrhnout opatření minimalizující jeho negativní účinek na lidský organismus efektivními technickými prostředky a řešením minimalizující jeho projev. Spektrum hluku se popisuje základními akustickými veličinami, kterými jsou hladiny akustického tlaku. Výchozí pro řešení útlumu hluku v technice prostředí je nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a č. 88/2004 Sb., které stanoví přípustné maximální hladiny akustického tlaku a jejich korekce na pracovištích, uvnitř staveb pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostředí Zdroje hluku ve vzduchotechnice Zdroje hluku ve vzduchotechnice lze rozdělit na zdroje hlavní, podružné a zdroje pozadí. Hlavní zdroj hluku ve vzduchotechnice tvoří ventilátor s elektromotorem. Celková hladina akustického výkonu ventilátoru L p závisí na jeho vzduchovém výkonu V p, tlakovém výkonu p a konstrukci. Pro radiální ventilátory lze hodnotu L p určit z rovnice. L p = L + 10.logV + 20.log 0,1. p (1) sp p kde - L sp hladina měrného akustického výkonu (dle výrobce obvykle 58 až 64 db). Podružné zdroje tvoří turbulentní proudění vzduchu potrubím při změnách profilu a rychlosti proudění. Hluk vzniká dále v kolenech, odbočkách i v koncových prvcích přívodu a odvodu vzduchu. K určení konkrétních hodnot c - 7 (18) -

8 TZB-Vzduchotechnika, modul BT02-11, Hluk a chvění ve vzduchotechnice aerodynamického hluku těchto zdrojů jsou odvozeny formule uvedené v [4] a [5]. Hluk pozadí je příznačný zejména pro vnější prostředí. Uplatní se zejména při měření, kdy nesmí překrýt sledovaný hluk. Hladina měřeného hluku musí být minimálně o 3 db vyšší než hluk pozadí. Je-li menší měření nelze provést. Násobné zdroje se vytváří současným působením dvou či více zdrojů hluku o hladinách L i. Jejich společný účinek lze vyjádřit superpozicí dle formule 2. 0,1. L ( ) L (2) i so = 10.log Šíření zvuku vzduchotechnickým zařízením V prostoru se akustická energie šíří od zdroje všemi směry vlnami, jejichž účinek ovlivňuje okolí svými akustickými vlastnostmi. Zvuk se nešíří jen vzduchotechnický zařízením vzduchem, ale i stavebními konstrukcemi zejména chvěním částí připojených k zařízení i volným prostorem. Problematiku šíření zvuku lze pro účely vzduchotechniky rozdělit na šíření zvuku volným a uzavřeným prostorem. Negativním projevem šíření zvuku je hluk. Idealizovaná problematika šíření hluku vzduchotechnického zařízení je patrná na obr. 1. Základním zdrojem hluku je ventilátor. Jeho hluk se šíří potrubím do interiéru i exteriéru budovy, přičemž se uplatní všechny způsoby šíření, jak volným, tak uzavřeným prostorem i stavebními konstrukcemi. Šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru, předepsané hlukové veličiny a kritéria hodnocení akustické složky prostředí uvádí [1]. Body A a B vymezují kontrolní místa daná minimální vzdáleností a tudíž i největším účinkem akustické expozice subjektu zdrojem hluku. Exteriér Přípustné hodnoty hluku L n, L A, N, K S α Dvo Interiér Akustické mikroklima Přípustné hodnoty hluku L n, L A, N, K Šíření hluku uzavřeným prostorem A Lr r Q Lso Lo Do Šíření hluku konstrukcí B Lr Šíření volným prostorem Lso r Dz, Dkl Strojovna VZT Tlumič hluku Chvění Primární zdroj hluku a chvění - ventilátor Dk Obr. 1 Schéma šíření hluku ze vzduchotechnického zařízení Útlum hluku ve vzduchotechnice Při provozu vzduchotechnických zařízení vzniká hluk, který se šíří vzduchotechnickým zařízení a konstrukcemi budov. Důležitou složkou návrhu vzduchotechniky je proto řešení útlumu hluku k minimalizaci jeho negativního vliv na stav vnitřního prostředí. Problematiku útlumu hluku je nutno řešit komplexně a sledovat všechny cesty, kterým se hluk může šířit od zdrojů k posluchači v interiéru event. v exteriéru dle obr. 1. Vzduchotechnické zařízení vykazuje vlivem svých fyzikálních vlastností tzv. přirozený útlum D p, jenž vzniká vyzařováním akustické energie jednotlivými prvky vzduchotechnického systému do - 8 (18) -

9 Hluk a chvění ve vzduchotechnice okolí. Přirozený útlum tvoří dílčí útlumy v potrubí, kolenech, odbočkách, koncových elementy (vyústkách, ap), žaluziích, klapkách, v uzavřeném prostoru a další. Hodnoty výše uvedených složek útlumu se zjišťují zpravidla teoreticko experimentálními metodami a jsou tabelovány či aproximovány níže uvedenými rovnicemi. Základní úlohou útlumu hluku vzduchotechnického zařízení je výpočet akustických veličin v kritických místech, jenž jsou výchozí pro identifikaci akustického stavu interiéru či exteriéru a naplnění předpisových hodnot. Útlum zvuku v přímém potrubí v přímém potrubí dosahuje malých hodnot a pro pozinkované potrubí se uvažuje pro všechny frekvence 0,1 až 0,2 db na metr délky nebo dle vztahu dle [4] a [5]. Útlum zvuku v pravoúhlém koleně vzniká reflexí a závisí na šířce b kolena a kmitočtu. Pro koleno s vodícími plechy lze hodnoty útlumu určit tab. 1, pro případ obloženého kolena pak z diagramu v [4] a [5]. Tab. 1 Útlum v obloucích a kolenech s vodícími plechy Frekvence f m (Hz) Šířka kolena nebo průměr oblouku b (m) ,1 až 0, ,28 až 0, ,5 až až Útlum zvuku v odbočce se určí z poměru součtu všech odbočujících průřezů S c k ploše odbočujícího průřezu S i dle vztahu (3) rozdělující akustický výkon Do = 10log S c S i (3) Útlum regulační klapky D kl je malý a má hodnotu v rozsahu 0 až 2 db. Útlum ve filtrech D f dosahuje hodnot do 3 db v celém frekvenčním pásmu. Útlum v místě změny průřezu dosahuje hodnot do 5 db v celém frekvenčním pásmu nebo dle [4] a [5] Útlum reflexí na konci potrubí v případě sacího či výtlačného otvoru lze určit dle diagramu [4] a [5] pomocí rovnocenného průměru d r. Z diagramu je patrné, že v místě náhlé změny průřezu dochází k podstatnému útlumu zpětným odrazem ke zdroji zvuku zejména v pásmu nízkých frekvencí. Celkový přirozený útlum je dán součtem dílčích složek D p = Di = Dz + Dkl + Dt + Dk + Do + Dvo +... (4) - 9 (18) -

10 TZB-Vzduchotechnika, modul BT02-11, Hluk a chvění ve vzduchotechnice Řešení akustických poměrů ve vzduchotechnice Základní úlohou související s řešením útlumu hluku vzduchotechnického zařízení je určení akustických veličin v kritických bodech, kterými budou primárně ty, jenž podstatně ovlivňují stav akustického prostředí interiéru či exteriéru. (Tvoří je místa A a B dle obr. 1.) Hodnoty akustických veličin v těchto bodech budou rozhodujícími pro posouzení technického řešení útlumu hluku k dodržení předpisových akustických veličin ve vnitřním a vnějším prostředí. Volba kritických bodů vychází z kritické tzn. minimální vzdálenosti mezi zdrojem hluku a stanovištěm, kterým je místo expozice subjektu. Řešení sleduje výpočet veličin k postižení akustických poměrů v kritických kontrolních bodech a jejich porovnání s předpisovými hodnotami. Porovnání veličin představuje základ pro technické řešení útlumu hluku tj. pro návrh tlumicích elementů (tlumičů hluku) či stavebních opatření. Postup výpočtu tvoří: a. Specifikace předpisových hodnot hlukových veličin pro interiér či exteriér dle [13] b. Volba kontrolních bodů v interiéru či exteriéru budovy c. Výpočet hlukových poměrů tj. součtové hladiny L so v kritických kontrolních bodech - určení akustického výkonu L w a hladin tlaku L p zdroje hluku - výpočet přirozeného útlumu hluku vzduchotechnické potrubní sítě D p - řešení přenosu hluku v uzavřeném prostoru (místnosti) budovy s určením součtové hladiny L so působící na sluchový orgán v místě posluchače tj. v kontrolním bodu - řešení přenosu hluku do exteriéru budovy s respektováním event. vnějších překážek s určením součtové hladiny v kritickém místě ve vnějším prostoru d. Porovnání přípustné korigované hladiny L N dle [13] se součtovou hladinou L so v kontrolních bodech s vyčíslením diference D = L so - L N. Uplatní se sčítání hladin zdrojů, lze také využít i čísla třídy N. Kladná hodnota D pak vyžaduje řešení útlumu hluku tlumičem. e. Návrh tlumiče na kladnou hodnotu rozdílu D Prvky útlumu hluku Útlum hluku zajistí elementy útlumu, jenž tvoří materiály a konstrukce pohlcující zvuk. Mezi primární patří ve vzduchotechnice tlumiče hluku. Tyto prvky je třeba navrhnout, pokud přirozený útlum nepostačí eliminovat hluk šířený ze zdroje. Výchozí pro jejich návrh je hodnota požadovaného útlumu D. Materiály a konstrukce pohlcující zvuk jsou pórovité, vláknité či houbovité s malou objemovou hmotností. Jejich účinek (neprůzvučnost) se zvyšuje různými konstrukčními úpravami materiály s vysokým součinitelem poměrné pohltivosti, blíže [5]. Tlumiče hluku jsou elementární prvek útlumu hluku ve VZT. Tvoří je: - 10 (18) -

11 Hluk a chvění ve vzduchotechnice reflexní tlumiče, jenž se používají zpravidla u pístových motorů (automobily, kompresory, ap.) absorpční tlumiče, jenž jsou základní pro aplikace ve vzduchotechnice. Vložený útlum hluku se definuje jako rozdíl hladin akustického výkonu před a za tlumičem je dán rov. 5. D = L so - L N (5) Vlastní hluk kulisových tlumičů je dán rov. 6. a + b L t = 50log wa + 10log Sa 3 (6) b kde S a průřez připojovacího hrdla tlumiče a tloušťka kulisy, b mezera mezi kulisami w a rychlost proudění vzduchu tlumičem Hladina akustického tlaku (db) 130 N f (Hz) 31, Obr. 2 Čísla třídy hluku N Metody snižování hluku Tvoří je metody redukci zdroje, dispozice, zvukové izolace, zvukové pohltivosti. Metoda dispozice představuje útlum vzdáleností u bodových zdrojů. Hladina ve vzdálenosti r 2 je dána rov. 7. Např. ze dvojnásobením vzdálenosti r od zdroj klesne hladina hluku o 6 db. Metodu aplikovat užitím zástěn coby dělicím prvkem mezi zdrojem hluku a subjektem (18) -

12 TZB-Vzduchotechnika, modul BT02-11, Hluk a chvění ve vzduchotechnice r L2 log 1 = L1 20. (7) r2 Metoda zvukové izolace představuje zkvalitnění akustických vlastností stavebních konstrukcí oddělující akustický exponovaný prostor od chráněného prostoru Metoda pohltivosti vychází z pohlcování hluku v uzavřených prostorech aplikací obkladů z absorpčních materiálů, použití antivibračních nátěrů k tlumení chvění tenkých plechů. 2.2 Chvění a jeho útlum Chvění je fyzikální jev, který lze projevuje zvukovými vlnami šířenými v tuhých tělesech v pásmu frekvencí slyšitelnosti lidského ucha. Chvění se ve VZT vyskytuje při uložení a připojování zařízení s rotujícími pohonnými jednotkami (ventilátory, čerpadla, kompresory ap.). Uložení uvedených zařízení by měla být taková, aby nevyvolala rezonanci vlastního zdroje, okolních zařízení ani připojených elementů a minimalizovala tak přenos sil do základu a konstrukcí budov. Zdrojem chvění jsou zejména nevyvážeností rotujících částí, tření ložisek, úhlové zrychlení rotujících elementů při rozběhu, ap Veličiny charakterizující chvění a jeho řešení Základní veličiny k popisu a řešení chvění tvoří budicí síla F o, frekvence budicí síly f, vlastní frekvence pružného uložení f o, hmotnost tělesa (ventilátoru) m a fyzikální vlastnosti pružného uložení. Pružná vložka m Fyzikální model F=F o.sin2π.f.τ n m 1 Tlumič chvění m y F o c D xst F z Chvění Pružné uložení Obr. 3 Schéma uložení a fyzikálního modelu chvění Teoretické řešení problematiky chvění vychází z kmitání hmotného bodu v prostoru. Řešení obecného případu je náročnou úlohou. Nejjednodušším případem řešení je pružné uložení s jedním stupněm volnosti. Vychází z předpokladu pružného uložení tělesa o hmotnosti m spočívající na izolační soustavě, tvořené pružinou o tuhosti c a tlumičem se součinitelem tlumení D a tlumicí sílou úměrnou rychlosti pohybu. Na soustavu působí budicí síla F o, která soustavu rozkmitá o okamžitou hodnotu výchylky y. Pro amplitudu budicí síly F o lze kmitání popsat pohybovou rovnicí ve tvaru (5). Řešení rovnice tvoří vztah (6), pro poměr frekvencí η = f/f o a součinitel tlumení D o = r/4π.m.f o, jenž závisí na materiálu tlumiče (18) -

13 Hluk a chvění ve vzduchotechnice 2 m y y + r. + cy. = Fo.sin 2. π. f. τ (5) 2 τ τ Fz ε = = F b D. η 2 ( η ) D. η Vlastní frekvence pružného uložení f o je dána vztahem 7a pro tuhost pružného uložení c. f o = 1 2.π c m (6) mg c =. (7a,b) x st Pro technické výpočty a návrh pružinových izolátorů chvění lze výraz 7b upravit do tvaru 8a. K vyčíslení poměru sil ε přenášené do základu F z a síly budicí F o lze užít poměr otáček n/n k, pro provozní počet otáček n. Kritické otáčky n k a statické stlačení x st (m) pružného uložení od hmotnosti stroje jsou dány výrazy 8b a 8c. Fz 1 1 ε = = Fo 1 η (8) 2 2 n 1 n k n k = 30 x x st st = 30 2 (9a,b) n k Programové řešení rov. 9b s grafickým výstupem uvádí např. [4]. Z řešení vyplývá, že pro poměr sil ε v oblasti n/n k < 2 dochází pružným uložením k zesílení silového působení na základ. Kvalitní uložení minimalizující přenos sil do základu se v technické praxi navrhuje pro poměr n/n k > 2. Vlastní kmitočet musí být podstatně vyšší nebo hodně menší než budicí kmitočet. Pro běžné budovy je všeobecně vhodný poměr n/n k = 3 až Tlumicí prvky Technické řešení útlumu chvění musí minimalizovat přenos chvění a tím i hluku ventilátorů do stavebních konstrukcí a napojených potrubí. Technickými prvky tvoří pružné vložky a pružná uložení. Pružné vložky se užívají k napojení potrubí na hrdla ventilátorů a vzduchotechnických jednotek. Z pružných uložení jsou pro své vlastnosti optimální pružinové ocelové tlumiče a mají proto nejširší uplatnění při uložení ventilátorů. Sestavné vzduchotechnické jednotky mají ventilátor a elektromotorem uloženy společně na rámu, jenž je uložen na izolátorech chvění. K pružnému uložení lze také užít pryžové tlumiče, v minulosti se používaly i korkové desky. Schémata izolátorů chvění jsou na obr (18) -

14 TZB-Vzduchotechnika, modul BT02-11, Hluk a chvění ve vzduchotechnice Pryž Pryž Obr. 4 Schéma pryžových a pružinových izolátorů chvění Návrh pružného uložení Výchozí hodnoty návrhu tvoří otáčky a hmotnost zařízení (ventilátoru), zvolený počet uložení a poměr n/n k. Pro vstupní hodnoty se vypočte statické stlačení a nutná tuhost pružin. Pro zvolený tlumič z katalogu výrobců se provede výpočet účinností tlumení a posouzení návrhu s hodnotou optimální pro účel budovy. Algoritmus návrhu ocelových pružinových tlumičů uvádí [2] Stavební opatření minimalizující chvění VZT Negativní dopady chvění ventilátorů na akustické mikroklima budovy se eliminují zejména: kvalitním pružným uložením individuálně osazených ventilátorů, návrhem pružného uložení, které má zajistit, aby frekvence vlastního kmitání zařízení byla ve všech rovinách podstatně odlišná od frekvencí budicí síly a momentů, uplatněním volného a měkkého uložení zařízení v prostoru s napojením ventilátorů, jednotek apod. na přípojná zařízení pomocí pružných spojek či manžet, návrhem kvalitního výrobku, jehož výrobce zajistil minimalizací budicí síly a momentů včetně kvalitního dynamického vyvážení. 2.3 Příklad Zadaní: Úkolem je posouzení akustických poměrů vytvářených vzduchotechnickým systémem a zabezpečení akustického mikroklimatu pro přednáškový sál. Schéma systému je na níže uvedeném obrázku. Postup: 1. Přehled výpočtových hodnot 2. Výpočet hladiny akustického tlaku v místě posluchače 3. Určení maximálně přípustných hladin 4. Návrh tlumiče hluku - 14 (18) -

15 Hluk a chvění ve vzduchotechnice Řešení: S, α Numerické řešení s event. návrhem tlumiče vyžaduje hodnoty akustických charakteristik komponentů vzduchotechnického systému. Úloha je včetně zmíněných 1 hodnot náplní [2] SV / / A 6 L so L sp 2.4 Úkol Zadání kontrolního úkolu Určete hlukové poměry v místě A venkovním prostoru vyvolané provozem ventilátoru, jenž je osazen ve strojovně vzduchotechniky. Posuzované místo je vzdáleno 25 m od otvoru výdechu z ventilátoru na fasádě budovy. Akustický výkon ventilátoru je v níže uvedené tabulce. frekvence (Hz) akustický výkon ventilátoru (db/a) Kontrolní otázky Veličiny charakterizující hluk a jejich specifikace Veličiny charakterizující chvění Základní právní předpisy pro řešení problematiky hluku Čísla třídy hluku, definice, účel, aplikace Šíření hluku ve volném a omezeném prostoru Zdroje hluku ve vzduchotechnice Šíření hluku vzduchotechnickým zařízením budovy Tlumiče hluku a jejich návrh Návrh pružného uložení Metody a technická řešení k minimalizace přenosu hluku a chvění - 15 (18) -

16

17 Závěr 3 Závěr 3.1 Shrnutí Hluk a chvění je negativním činitelem vnitřního prostředí. Výchozí pro posuzování problematiky jsou poznatky o šíření hluku volným a omezeným prostorem a přípustné hodnoty hluku ve vnitřním i venkovním prostoru. Řešení a návrh prvků útlumu hluku vzduchotechnického zařízení vyžaduje výpočet akustických poměrů v místě pobytu osob. Algoritmus zahrnuje výpočet útlumu hluku šířeného vzduchotechnickým zařízením vykazujícím přirozený útlum (potrubí, regulační klapky, filtry, reflexe se vyústce) a vyčíslení diference mezi přirozeným útlumem a přípustnou hladinou hluku v místnosti. Na kladnou diferenci se navrhuje tlumič hluku v provedení jako tlumicí komora vzduchotechnických jednotek nebo jako samostatný prvek, osazený do vzduchotechnického potrubí. Útlum chvění (hluk šířený konstrukcí) se eliminuje pružnými vložkami k uložení ventilátoru, pryžovými pružinami a tlumícími vložkami ve spojení ventilátoru s tuhým připojením zejména potrubím. 3.2 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Gebauer, G., Rubinová, O., Horká, H. Vzduchotechnika. ERA, Brno 2005 [2] Hirš, J., Gebauer, G., Rubinová, O. Vzduchotechnika návrh a příklady. Cerm Brno 2005 [3] Hirš, J., Gebauer, G., Rubinová, O. Vzduchotechnika-příklady a návrhy. Cerm, Brno 2006 [4] Chyský, J., Hemzal, K., a kol. Větrání a klimatizace. Bolit, Brno 1993 [5] Nový, R. Hluk a chvění. ČVUT, Praha 1995 [6] Názvoslovný výkladový slovník z oborů techniky prostředí. Přílohy časopisu VVI 2001 a 2002 [7] ČSN Vzduchotechnická zařízení. Názvosloví [8] Vyhláška MZ č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb [9] Vyhláška MZ č. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných [10] Vyhláška MZ č. 108/2001 Sb., ze dne , kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení (18) -

18 TZB-Vzduchotechnika, modul BT02-11, Hluk a chvění ve vzduchotechnice [11] [53] Vyhláška MPR č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu [12] Nařízení vlády č. 441/2004, kterým se stanoví podmínky ochraně veřejného zdraví zaměstnanců [13] Nařízení vlády č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací ve znění novely Nařízení vlády č. 88/2004 o ochraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací [14] Nařízení vlády č. 523/2002, kterým se stanoví podmínky ochraně veřejného zdraví zaměstnanců, které upravuje Nařízení vlády č. 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochraně veřejného zdraví zaměstnanců Seznam doplňkové studijní literatury [15] Recknagel-Spenger-Hönmann Taschenbuch für Klimatechnik. Oldenbourg, Mnichov Odkazy na další studijní zdroje a prameny [16] (18) -

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

PROJEKT III. (IV.) Vzduchotechnika 5. Šíření hluku potrubní sítí

PROJEKT III. (IV.) Vzduchotechnika 5. Šíření hluku potrubní sítí PROJEKT III. (IV.) Vzduchotechnika 5. Šíření hluku potrubní sítí Autor: Organizace: E-mail: Web: Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

Více

Experimentální analýza hluku

Experimentální analýza hluku Experimentální analýza hluku Mezi nejčastěji měřené akustické veličiny patří akustický tlak, akustický výkon a intenzita zvuku (resp. jejich hladiny). Vedle členění dle měřené veličiny lze měření v akustice

Více

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT 5/4/TCH/3 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182

Více

Obsah. Předmluva. Přehled vybraných použitých značek. Přehled vybraných použitých indexů. Úvod do problematiky

Obsah. Předmluva. Přehled vybraných použitých značek. Přehled vybraných použitých indexů. Úvod do problematiky Obsah Předmluva Přehled vybraných použitých značek Přehled vybraných použitých indexů Úvod do problematiky Primární' veličiny ve VZT Vzduch ve vzduchotechnických systémech a jeho provozní stavy Základní

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel Úvod Legislativa: Nařízení vlády č. 502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací + novelizace nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. a) hlukem je každý zvuk, který

Více

PHZ. Protihlukové žaluzie. D=19 db. vhodné zejména pro: www.stavoklima.eu

PHZ. Protihlukové žaluzie. D=19 db. vhodné zejména pro: www.stavoklima.eu chráněno užitným vzorem D=19 db vhodné zejména pro: kompresorovny přečerpávací stanice elektrorozvodny strojovny kotelny hlučné výrobní provozy www.stavoklima.eu PHZ Popis a požití: Klasik, jsou vyrobeny

Více

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů 3 Měření hlukových emisí elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty s hlukem jako vedlejším produktem průmyslové činnosti, zásadami pro jeho objektivní měření pomocí moderních

Více

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK Typy konstrukcí jednoduchá vrstvená dvojitá kombinovaná složená Víceprvkové konstrukce Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí o více než dvou prvcích zpravidla není vyšší než

Více

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH Ing. Jan Pešta (1) Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. (2) DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice, www.atelier-dek.cz (1) Tel. 739 388 182, e-mail: jan.pesta@dek-cz.com,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.30 Červen 2014 ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení Navrhování větracích a klimatizačních zařízení Obecná ustanovení Design of ventilation and air conditioning systems

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-12 APLIKACE VZDUCHOTECHNIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Akustická izolace příček Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Sádrokartonové příčky konstrukce a princip Systém: deska pružina - deska Sádrokartonové příčky neomezená variabilita Vliv opláštění

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK Zakázka číslo: 2015-008341-HK Hluková studie Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda Zpracováno v období: Květen 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00

Více

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4.

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0496b VESTAVBA TLUMIČŮ HLUKU Vydání: 1/97 do čtyřhranného potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 6 Vestavba tlumičů hluku (dále jen vestavba) se používá ve vzduchotechnických zařízeních

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Akustická studie AKUSTICKÉ CENTRUM 2015

AKUSTICKÉ CENTRUM. Akustická studie AKUSTICKÉ CENTRUM 2015 Název zakázky: Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku 290 252 41 Dolní Břežany Návrh úprav prostorové akustiky tělocvičny Zakázka č.: 1-0215-1948/3 Zadavatel: VPÚ DECO Praha a.s. Podbabská 1014/20 160 00

Více

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku Zvukové jevy Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku 2. musí existovat látkové prostředí, kterým se zvuk šíří - ve vakuu se zvuk nešíří! 3.

Více

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Akustická studie HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Objednatel: Tereos TTD, a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobrovice Datum zpracování: leden 2015 -

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

VLOŽKY TLUMIČE HLUKU KOMBINOVANÉ

VLOŽKY TLUMIČE HLUKU KOMBINOVANÉ KATALOGOVÝ LIST KM 0052/00c VLOŽKY TLUMIČE HLUKU KOMBINOVANÉ Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 5 Vložky tlumiče hluku kombinované (dále jen vložky) jsou základní součástí tlumící stěny určené pro vestavby

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET AKUSTICKÁ STUDIE. Gennet Letná s.r.o. Greif-akustika, s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET AKUSTICKÁ STUDIE. Gennet Letná s.r.o. Greif-akustika, s.r.o. ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovice, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadnicový systém S - JTSK Gennet Letná s.r.o. GENNET AKUSTICKÁ

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ Doc.Ing. Karel Hofmann, CSc -Ústav dopravní techniky FSI-VUT v Brně 2000 ÚVOD Současnost je dobou prudkého rozvoje elektronické regulace spalovacího motoru a tím

Více

Aerodynamické zdroje hluku -kruhové klapky. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Aerodynamické zdroje hluku -kruhové klapky. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Aerodynamické zdroje hluku kruhové klapky Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Vytčení cílů Stanovit hladiny akustického výkonu vybraných vzduchotechnických klapek kruhového průřezu, resp. jejich soustav. Získané

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

Koral. Podhledové kazety spojující estetický povrch a velmi dobré akustické vlastnosti se širokou oblastí použití.

Koral. Podhledové kazety spojující estetický povrch a velmi dobré akustické vlastnosti se širokou oblastí použití. Koral Podhledové kazety spojující estetický povrch a velmi dobré akustické vlastnosti se širokou oblastí použití. Koral Podhledové kazety Koral spojují estetický povrch a funkčnost s velmi dobrými akustickými

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY

STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY STANDARD 23 Strana: 1/15 STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY PROVÁDĚNÍ, PODÍNKY,

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Bohumil Koktavý,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA 2 OBSAH 1 Úvod...5

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry, hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 6 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry, hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 6 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULÁTORU KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPM-K" (dále jen REGULÁTORU). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž,

Více

A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace

A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace Hala Mektec Vzduchotechnika Obsah A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace B) Výkresy D.1..4.c 2 půdorys 1.NP D.1..4.c.3 řezy 1 D.1..4.c.4 řezy 2 D.1..4.c.5 řezy 3 D.1..4.c.6 půdorys 2.NP Technická zpráva

Více

KOLEJOVÉ ABSORBÉRY HLUKU A SMĚROVÉ CLONY. 1. Úvod. 2. Stav techniky, definice a zadání

KOLEJOVÉ ABSORBÉRY HLUKU A SMĚROVÉ CLONY. 1. Úvod. 2. Stav techniky, definice a zadání KOLEJOVÉ ABSORBÉRY HLUKU A SMĚROVÉ CLONY Jan Eisenreich ředitel společnosti a předseda představenstva PROKOP RAIL, a.s. 1. Úvod Hluk a vibrace - civilizační produkt, který svojí každodenní přítomností

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC M - 6/9

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC M - 6/9 Tovární ulice 548 463 31 Chrastava Tel.: 485 143 114 Fax.: 485 143 103 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC M - 6/9 Katalogový list PC 12 7664, část 2 Účinnost od 9/98 1. Popis a rozměry POC-M 5 POC-M 1 POC-M 2 1-Víko

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie Funkční návrh procesní technologie Technologie procesní kontinuálně zpracovávají látky a energie (elektrárny, rafinérie, chemické závody, pivovary, cukrovary apod.) jednotlivá zařízení jsou propojena potrubím

Více

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1 Obsah Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí... 2 Přírubové lišty a rohovníčky PLUS... 3 Přírubové lišty a rohovníčky S... 4 Přírubové lišty a rohovníčky DK... 5 Doplňkové přírubové spoje...

Více

Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice SO.01 Novostavba MŠ

Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice SO.01 Novostavba MŠ Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice SO.01 Novostavba MŠ Objednatel Akustického.posouzení : Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby společnost

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Práce budou provedeny na PC pomocí CAD, CAM, Word a vytištěny. Součástí práce může

Více

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT KASTT spol. s r. o. projekce, výroba, montáž a servis vzduchotechniky, klimatizace, MaR, technologických celků Jižní 870, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 404 011 495 404 010 fax: +420 495 406 544

Více

PROTOKOL. o měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 10140-4

PROTOKOL. o měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 10140-4 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p. pobočka 0400 - Teplice, zkušební laboratoř 1018.4 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Tolstého 447, 415 03 Teplice, tel.: 417 537 382, fax:

Více

Regulace frekvence a napětí

Regulace frekvence a napětí Regulace frekvence a napětí Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 5. Regulace frekvence a napětí 1 Osnova Opakování Blokové schéma otáčkové regulace turbíny Statická charakteristika (otáčky, výkon) turbíny Zajištění

Více

OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI

OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Pavel Uher, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 METODA HODNOCENÍ PRO HLUKOVÉ OSVĚDČENÍ VRTULOVÝCH LETOUNŮ O HMOTNOSTI DO 8 618 kg ŽÁDOST O TYPOVÉ OSVĚDČENÍ PODANÁ 17. 11. 1988 NEBO POZDĚJI Poznámka: Viz Část II, Hlava

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace 6 Větrací jednotka s regenerací tepla rp MR R VCC rp conform Minireg igireg VVCVCOP typy regulace % C max. účinnost rekuperace C motor rotační výměník těsný rotor Technické parametry Skříň Stěnové panely

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Cvičení 6: Návrh zdroje tepla pro RD Zadání V

Více

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ HLUKOVÁ STUDIE 31. května 2010 zpráva číslo 54-SHR-10 Akustika Praha s. r. o., Thákurova

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 27

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory ADQ. Stropní anemostaty

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory ADQ. Stropní anemostaty Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory ADQ Stropní anemostaty ADQ Montáž Anemostat může být vložen do kazetového stropu nebo může

Více

Strojírenské výpočty. Technická zpráva č. 2

Strojírenské výpočty. Technická zpráva č. 2 Strojírenské výpočty Technická zpráva č. 2 Václav Valíček, 2A/5 9.12.2015 Obsah 1 Sinusové pravítko... 2 1.1 Teorie... 2 1.2 Výpočtové vzorce + zadání... 2 1.3 Výpočet... 3 1.4 Sestavení výšky... 3 1.5

Více

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0 AKUSTIKA Základy práce s aplikací Verze 1.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 4 2. Spuštění... 5 2.1. Ze stránek www.stavebni-fyzika.cz... 5 2.2. Z jiné aplikace... 6 3. Princip jednoho souboru... 6

Více

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ Poláčkova Brno-Líšeň Oddělení pro děti předškolního věku Brno květen 2012 Souprava č. Příloha č. F.1.4 c 1. OBSAH

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007 Obecné cíle Zlepšení parametrů: Mechanická převodná ústrojí: Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek.

Více

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace Chladící výkon: 280 až 1140 kw Topný výkon: 360 až 1420 kw NOVINKA Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace POUŽITÍ

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 3x380 V (resp. 400 V), 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 VDC. Trvalý

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku Atestováno dle ČSN EN ISO 11691 Žaluzie s útlumem hluku AVL Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku ÚVOD POUŽITÍ Žaluzie s útlumem hluku se primárně používají ve ventilačních otvorech určených

Více

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí Trojfázové asynchronní motory nejdůležitější a nejpoužívanější trojfázové motory jsou označovány indukční motory magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben Stavební fyzika Základní údaje k prvkům Schöck Isokorb Železobeton/železobeton Stavební fyzika 149 Stavební fyzika Tepelné mosty Teplota rosného bodu Teplota rosného bodu θ τ představuje takovou teplotu,

Více

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní Rozměry Charakteristika Modul VCP-03-055 teplovodní Modul VCP-03-150 teplovodní Modul VCP-03-055 elektrický Modul VCP-03-200 bez ohřevu INDESSE jsou vyrobeny z kvalitních komponentů s důrazem na co nejlepší

Více

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce Projekční data Kazetové jednotky Cassette-Geko Jednotky pro klima dobré spolupráce Obsah Cassette-Geko Velikosti.............................. 1.2 Konstrukční díly kazetové jednotky......................

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

VELKOPLOŠNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU QAL 386

VELKOPLOŠNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU QAL 386 VELKOPLOŠNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU QAL OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE Z P Ů S O B P R O V O Z O VÁ N Í Oblasti použití jednotlivé kanceláře velkoprostorové kanceláře konferenční místnosti kina restaurace sportovní haly

Více

Přenosná odvodňovací čerpadla DW

Přenosná odvodňovací čerpadla DW GRUNDFOS odpadní voda Přenosná odvodňovací čerpadla DW Moderní účinná odvodňovací čerpadla Grundfos nabízí kompletní typovou řadu vysoce účinných odvodňovacích čerpadel, která se vyrábějí na bázi nejmodernějších

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R

Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R Kawasaki GPZ 600R (ZX 600A): "GPZ600R.jpg" Jedná se o sportovní typ motocyklu druhé poloviny 80.let vybaveného řadovým zážehovým čtyřválcem o objemu 598 ccm,

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Lucie GABRHELOVÁ Ing. Jaroslav BRYCHCY, Ph.D. HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice 1. ÚVOD Provoz

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

6. KONCOVÉ ELEMENTY. Koncové elementy

6. KONCOVÉ ELEMENTY. Koncové elementy 6. KONCOVÉ ELEMENTY 6.01 Protidešťová žaluzie PRZ 84 Koncové elementy 6.02 Protidešťová žaluzie vertikální PRV 85 6.03 Samočinná klapka čtyřhranná SKC 86 6.04 Protidešťový kryt nezapuštěný PKN 87 6.05

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

PREDIKCE STANOVENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI STROPNÍCH KONSTRUKCÍ DŘEVOSTAVEB KOMŮRKOVÉHO TYPU

PREDIKCE STANOVENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI STROPNÍCH KONSTRUKCÍ DŘEVOSTAVEB KOMŮRKOVÉHO TYPU PREDIKE STNOVENÍ VZDUHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI STROPNÍH KONSTRUKÍ DŘEVOSTVE KOMŮRKOVÉHO TYPU Ing. Jaroslav Vychytil ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-06 SOUČÁSTI VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Výstaviště 1, pavilon D 647 00 Brno AKUSTICKÁ STUDIE

Výstaviště 1, pavilon D 647 00 Brno AKUSTICKÁ STUDIE Název záměru: MORAVIAN SCIENCE CENTER Adresa záměru: Výstaviště 1, pavilon D 647 00 Brno Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Část dokumentace: AKUSTICKÁ STUDIE Objednatel: K4 a.s. Kociánka

Více

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR 5/3/TCH/5 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVR TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis... 2. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 5. 5. Tlakové ztráty... 5. 6. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis... 2. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 5. 5. Tlakové ztráty... 5. 6. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TLUMIČŮ HLUKU SMRF "(dále jen TLUMIČŮ). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. I. OBSAH II.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více