Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)"

Transkript

1 Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Řídicí systém obvykle komunikuje s řízenou technologií prostřednictvím snímačů a akčních členů. Připojení těchto prvků může být provedeno nejrůznějším způsobem a topologií. Přesto se v průmyslové praxi prosadily určitá technická řešení, která zaručují spolehlivost, robustnost a samozřejmě také snadnou udržovatelnost celého systému. Prakticky vždy si ale můžeme proces měření jedné technologické veličiny (tlak, teplota, poloha, průtok ) transformovat na základní blokové schéma měřicího řetězce, uvedené na obr. 1, které je v principu platné i pro multiplexované nebo distribuované systémy. Snímač Přenosová trasa Řídicí systém Čidlo Úprava signálu I/O modul PLC PC Obr. 1. Základní blokové schéma měřicího řetězce Jednotlivé bloky mohou být samostatné, spojené nebo se naopak v měřicím řetězci vůbec nevyskytují, protože jsou součástí sousedního bloku a fyzicky je nelze vůbec rozlišit. Typické výstupní elektrické signály z bloku Čidlo, které představuje vlastní fyzikální převodník neelektrické veličiny na elektrickou jsou: 1) Změna odporu a. malá relativní změna tenzometry b. velká relativní změna potenciometry, kovové snímače teploty 2) Změna kapacity a. parametrické uspořádání snímač hladiny, kapacitní mikrometr b. diferenční uspořádání snímač polohy, kapacitní akcelerometr 3) Změna indukčnosti a. parametrické uspořádání indukčnostní proximitní snímače b. diferenční uspořádání indukčnostní snímač s malou vzduchovou mezerou c. transformátorové uspořádání LVDT snímač polohy 4) Napětí a. malé ss, malé st termočlánek, ph elektroda, fotodioda, eldyn. mikrofon, indukční snímače rychlosti b. velké ss tachodynamo 5) Proud a. malý ss, malý st fotodioda 6) Náboj a. piezosnímače, pyroelektrické snímače Elektronika snímače provádí úpravu signálu z čidla a mnohdy i korekci parazitních veličin. Typické unifikované výstupní signály na výstupu snímače, resp. vstupní signály I/O modulů řídicího systému, jsou následující: 1) Signál čidla bez úpravy Pt100, Ni100, Ni120, termočlánky, tenzometrový můstek 2) Napětí 0(1)-5 V, 0(2)-10 V, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V 3) Proud 0-20 ma, 4-20 ma

2 4) Frekvence a. harmonického signálu ±1 V, ±11 μa b. digitálního signálu TTL, ±12 V, ±20 ma 5) Pulsně šířková modulace (PWM) 6) Periodický signál AM, FM modulace 7) Neperiodický signál a. počítačové sběrnice I2C, SPI, MicroWire, RS232, RS485, RS422, GPIB, USB b. průmyslové sběrnice HART, CAN, ASInterface, Profibus, FoundationFieldbus, LonTalk, Industrial Ethernet Typické vstup-výstupní moduly moderních řídicích systémů mají následující varianty: Digitální vstupní moduly: Počet vstupních digitálních kanálů bývá typicky u jednoho modulu 8 nebo 16, logické úrovně vstupních napětí 5V, 12V, 24V, 48V, 120V, 230 V, vstupy mohou být charakteru zdroje nebo zátěže, se synchronním vzorkováním, se zachytáváním stavů, s reakcí na změnu logické úrovně atd. Pulsní vstupní moduly: Vstupy pro snímače s frekvenčním nebo PWM výstupem, příp. pro inkrementální snímače s kvadraturním výstupem Digitální výstupní moduly: osmi nebo šestnácti bitové, výstupem je obvykle tranzistor s otevřeným kolektorem, silové relé, proudový zdroj, napětí 24V apod. Analogové vstupní moduly: liší se - způsobem zapojení vstupního zesilovače na jednoduché, diferenční uzemněné, diferenční plovoucí - typu akceptovaného vstupní signálu 0(4)-20mA, 0(2)-10V, 0(1)-5V, ±0(2)-10V, ±0(4)-20mA, - přesnosti AD převodníku a rychlosti vzorkování - speciální vstupy pro snímače teploty Pt100, Ni100, Ni120, pro termočlánky, potenciometry, tenzometry Analogové výstupní moduly - napěťové výstupy ±10 V, rozlišení 12bit, 14bit - proudové výstupy 4-20 ma, 0-20 ma Požadavky na přenosovou trasu jsou většinou již ve specifikacích výrobce snímačů, příp. výrobce řídícího systému a u nejběžnějších snímačů jsou požadavky předmětem příslušných doporučení a norem. Typické způsoby připojení proximitních snímačů k řídicímu systému jsou na obr. 2

3 Obr.2. Způsoby připojení různých typů proximitních (limitních) snímačů (převzato z katalogu fy Balluff) Obdobně lze nalézt v katalozích výrobců a prospektech snímačů příklady zapojení analogových snímačů v dvou-, tří-, čtyř- a šesti-drátovém provedení, snímačů s rozhraním ICP, RS422, inkrementálních snímačů s kvadraturním výstupem atd. Mnohem obtížněji se však hledají informace, jak řešit případné problémy se vzájemným rušením, příp. jak vzájemné ovlivňování jednotlivých prvků minimalizovat. Této problematice se věnuje následující kapitola.

4 Princip vzniku interferenčního šumu a způsoby jeho potlačení (kapitola zpracována na základě Application Note AN-346 a AN-347 fy Analog Devices) Zkušení praktici velmi často řeší problémy s interferenčním šumem metodou přidávání blokovacích keramických kondenzátorů do všech možných míst elektronických obvodů, případně umístěním citlivého zařízení do kovové krabičky a přizemněním stínění. Velmi často to pomůže, naneštěstí však ne vždy a mnohdy dojde dokonce ke zvýšení rušení! Potom máme dvě možnosti buď metodou pokus omyl nalézt nejvhodnější variantu, nebo identifikovat příčiny vzniku interferenčního rušení a mechanismus vazby rušení na citlivé obvody. Pouze na základě takto provedené analýzy je pak možné přijmou efektivní opatření. Typy šumů Každý elektronický systém obsahuje mnoho zdrojů šumu. V principu je můžeme rozdělit do tří skupin: - vnesený šum šum, který je již obsažen ve zpracovávaném signálu - vlastní šum šum spojený s fyzikální podstatou elektronických obvodů, tj. např. tepelný Johnsonův šum, výstřelový šum, praskavý šum apod. - interferenční šum šum zanesený do obvodu z vnějších rušivých zdrojů, např. vyzařování spínaných zdrojů, počítače, tyristorové měniče, radiové vysílače, silové spínače atd. Další text se bude věnovat pouze poslednímu typu šumu, který je nejproblematičtějším typem šumu v systémech sběru dat a testovacích systémech. I když jeho vliv je nejvýraznější ve vstupních obvodech, žádnou část systému nelze považovat za imunní. Na druhou stranu je to ale jediný typ šumu, který lze účinně potlačit. Základní předpoklady Základní předpoklady pro platnost dále uvedených úvah a modelů jsou následující: - parazitní vazby lze simulovat diskrétními prvky, tzn. nejedná se o systém s rozprostřenými parametry. Tento předpoklad lze rovněž vyjádřit jako požadavek, aby rozměry obvodů byly malé ve srovnání s vlnovou délkou kmitočtů obsažených ve spektru rušivých signálů. - všechna elektrická pole jsou omezena na nejbližší okolí náhradních ekvivalentních kondenzátorů - všechna magnetická pole jsou omezena na nejbližší okolí náhradních ekvivalentních indukčností Pokud platí výše uvedené předpoklady, pak můžeme nahradit elektrické pole kondenzátorem a magnetické pole indukčností reprezentující vzájemnou magnetickou vazbu mezi zdrojem rušení a zkoumaným elektronickým obvodem. Obr.3 Ekvivalentní obvod přenosu rušení mezi dvěma vodiči nad kovovou deskou Obr.3. ukazuje velmi jednoduchý příklad přenosu interferenčního rušení. Dva krátké vodiče jsou umístěny v malé vzdálenosti od sebe v blízkosti stínící plochy, která je připojena na zemní potenciál systému. Zjednodušený ekvivalentní elektrický obvod odpovídající uvedené topologii je na obr. 3 vpravo. Tento náhradní elektrický obvod lze již snadno řešit známými

5 standardními metodami pro analýzu lineárních obvodů a tím získat úplnou představu o jeho chování a vlivu jednotlivých komponent na výsledný přenos rušivého signálu. Základní principy Při přenosu rušení můžeme vždy nalézt následují tři části (viz. obr. 4): - zdroj šumu přechodové děje, relé, magnetické pole apod. - vazební trasu vzájemná kapacita, vzájemná indukčnost, společný odpor apod. - přijímač šumu citlivé vstupní obvody, zesilovače, AD převodníky Obr.4 Blokové schéma přenosu rušení Řešení problému s interferenčním rušením pak spočívá v minimalizaci nebo úplném zrušení jedné části. Typy interferenčního šumu Šum v systému může pocházet od velkého množství různých zdrojů. To mohou být například motory, počítače, napájecí zdroje, ale i neuzemněná stínění, společné zemní vodiče apod. K nejčastějším mechanismům vzniku a přenosu interferenčního rušení patří: - šum vznikající na společné impedanci - kapacitně vázaný šum - indukčně vázaný šum - šum přenášený po napájecím vedení - ostatní zdroje radiové (AM, FM, GSM...), triboelektrický jev Šum vznikající na společné impedanci Jak již napovídá název, tento typ šumu se vytvoří, pokud je nějaká impedance společná pro více obvodů, v praxi to nejčastěji bývá společná část zemnícího vodiče. Na obr. 5 je typický příklad takové situace, kdy výstup digitálního obvodu a vstup zesilovače jsou připojeny na společnou zem s nenulovou impedancí Z. Obr. 5 Rušení vzniklé na společné impedanci Proud procházející digitálním výstupem obvodu 1 pak vlastně představuje rušivý proud vytvářející na impedanci Z rušivé napětí pro vstupní zesilovač obvodu 2. Tento typ rušení je typický tím, že je synchronní se zdrojem rušení, tzn. má stejný opakovací kmitočet. Aktuální tvar je pak závislý na charakteru společné impedance Z. Je-li např. impedance Z čistě

6 odporová, je šumové napětí přímo úměrné procházejícímu proudu a má i stejný tvar (viz. obr. 6a). Jestliže má ale impedance Z komplexní charakter (náhradní schéma je RLC článek), pak bude mít generované šumové napětí opět stejný opakovací kmitočet, ale tvar bude mít odpovídající tlumené sinusovce se základním kmitočtem f = 1/ 2π LC a exponenciálním útlumem s dekrementem L/R (viz. obr. 6b). Obr. 6 Rušivé efekty vznikající na společné impedanci Z Kapacitně vázaný šum Tento typ šumu je nejběžnější, pokud se v blízkosti citlivého obvodu s vysokým vstupním odporem nalézá vodič s vysokofrekvenčním signálem nebo vodič přenášející digitální signál s rychlými náběžnými a sestupnými hranami. Schéma působení parazitní kapacitní vazby odpovídající výše popsanému případu je uvedeno na obr. 7. Obr.7 Parazitní kapacita přenáší rušení na vstup citlivé vysokoimpedanční části přijímače Typické hodnoty parazitní kapacity C s jsou uvedeny v Tab.1. Tab. 1. Typické hodnoty vzájemné kapacity Popis uspořádání člověk stojící na izolaci proti zemi napájecí zdroj st. vstup/ss výstup dvoudrátový stíněný kabel vodiče proti sobě dvoudrátový stíněný kabel vodič proti stínění koaxiální kabel kapacita mezi kontakty v konektoru oddělovací optočlen kapacita mezi vývody 0,5W rezistoru Kapacita 700 pf 100 pf 130 pf/m 220 pf/m 110 pf/m 2 pf 2 pf 1,5 pf Mezi běžné příklady projevů parazitní kapacitní vazby patří např. - TTL signál s typickou strmostí náběžné hrany 10 nanosekund vytvoří na vstupní impedanci 1 MΩ citlivého obvodu, který je kapacitně vázaný na TTL výstup parazitní kapacitou 0,1 pf, derivační impuls o velikosti 5V s časovou konstantou poklesu napětí 100 ns - přeslech mezi dvěma rovnoběžnými vodiči. Např. dva třímetrové vodiče vedené v bezprostřední blízkosti ve společném kabelu mají vzájemnou kapacitu okolo 400 pf. Jestliže na jednom z nich měříme signál s amplitudou 10V na kmitočtu 1 khz,

7 pak pokud je druhý z nich připojen na vstup AD převodníku se vstupním odporem 10 kω, naměříme na něm 250 mv rušivé napětí!!! - šum od spínaných zdrojů, zářivek, měničů, přicházející po sítovém napájecím vedení je přes kapacitu mezi primárním a sekundárním vinutím transformátoru dále šířen po napájení do slaboproudých částí obvodu. Indukčně vázaný šum Silná magnetická pole lze nalézt v okolí silových vodičů, výkonných strojů, transformátorů, motorů apod. Princip rušivého působení je analogický s kapacitní vazbou, jak je ukázáno na obr. 8 a v tab. 2. Obr. 8 Analogie mezi kapacitní a indukční vazbou Tab. 2. Srovnání kapacitní a indukční vazby Kapacitní vazba Indukční vazba Zdroj šumu změna napětí (dv/dt) změna proudu (di/dt) Vazební prvek vzájemná kapacita vzájemná indukčnost Nositel šumu proud napětí Analogie s kapacitní vazbou nám dovolí pochopit rozdíly mezi kapacitně a indukčně vázaným šumem: - u indukčně vázaného šumu je generované šumové napětí v sérii se vstupními obvody přijímače, zatímco u kapacitně vázaného šumu se vytváří průchodem šumového proudu přes vstupní impedanci přijímače Z - zmenšováním vstupní impedance snižujeme šumový signál způsobený kapacitní vazbou, ale prakticky neovlivníme signál od indukční vazby. Napětí indukované do jednoho závitu ve střídavém magnetickém poli je dáno vztahem: U = 2πfBAcosφ (1) kde f je frekvence budícího harmonického magnetického pole, B je magnetická indukce, A je plocha smyčky a φ je vzájemný úhel siločar magnetického pole a plochy A. Na základě vztahu (1) vidíme, že snížení rušivého napětí je možné zmenšením magnetické indukce B, zmenšením plochy A nebo změnou úhlu mezi B a A. Vliv magnetické indukce B můžeme snížit zvětšením vzdálenosti od zdroje rušení. V případě, že smyčku tvoří vodiče, lze vliv magnetické indukce potlačit zkroucením těchto vodičů navzájem. Tím vzniknou malé plochy s opačnou orientací vůči magnetickému poli a indukované rušivé napětí se navzájem vyruší. Současně tím i minimalizujeme plochu A. Zmenšit rušivé napětí lze též vhodným vedením vodičů, nejlépe kolmo na silové vodiče tvořící zdroj rušivého signálu. Indukované napětí ve vodičích vedených paralelně je dáno vztahem: U = 2πfMI 2 (2) kde M je vzájemná indukčnost vodičů a I 2 je proud vodičem tvořícím zdroj rušivého magnetického pole. Velmi důležitým praktickým závěrem výše uvedeného vztahu je požadavek připojovat stínění vodičů pouze na jedné straně. Příklad chybného připojení stínění je na obr. 9., třicet metrů dlouhý stíněný kabel je použit pro přenos nízkoimpedančního

8 vysokoúrovňového signálu na vstup AD převodníku. Stínění má typický sériový odpor 30 mω na jeden metr a vzájemnou indukčnost 1,8 μh/m a je chybně připojeno na zemní potenciál na obou stranách. Pokud předpokládáme rozdíl napětí v místech přizemnění stínění 1V/50 Hz, potom stíněním teče téměř 1A a šumové napětí indukované do středového vodiče je okolo 20 mv. To již představuje snížení efektivního rozlišení AD převodníku pod 9 bitů. Přitom předpoklad rozdílu zemních potenciálů 1 V je velmi mírný, v těžkém průmyslu lze běžně naměřit i desítky voltů. Obr.9 Indukční rušení od proudu procházejícího přes stínění Šum přenášený po napájecím vedení Dalším typem interferenčního šumu je šum generovaný vypínáním induktivních zátěží relátek, motorů, cívek apod. Přerušením proudu se energie skrytá v magnetickém poli transformuje na vysokonapěťový impuls o velikosti v jednotkách kv a frekvenčním spektrem od desítek khz do jednotek MHz. Ten se dále šíří po napájecím vedení a současně se i vyzařuje ve formě vysokofrekvenčního rušení do okolí. Ostatní zdroje šumu Běžné koaxiální kabely generují při ohýbání vlivem triboelektrického jevu elektrický náboj, který se na vnitřní kapacitě kabelu transformuje na napětí. Generovaný šum je velmi závislý na způsobu pohybu kabelu a může dosahovat jednotek až desítek mv. Pro připojování např. snímačů vibrací je z těchto důvodů nezbytně nutné používat speciální kabely s potlačeným triboelektrickým jevem. Dalším zdrojem šumu spojeným s pohybem vodiče je šum generovaný pohybem vodiče v magnetickém poli, opět nejčastěji ve spojení s vibracemi měřeného systému. Posledním významným zdrojem interferenčního rušení jsou televizní a radiové vysílače, telekomunikační systémy, mobilní telefony apod. Naindukované vysokofrekvenční signály jsou na nelinearitách elektronických obvodů usměrněny a způsobují náhodné stejnosměrné drifty citlivých vstupních elektronických obvodů. Zásady správného stínění a zemnění Stínění a zemnění lze považovat za nejúčinnější metody k potlačení interferenčních rušení. V dalším textu jsou rozebrány nejběžnější praktické situace a diskutována možná řešení. Obecně lze konstatovat, že stínění plní dva hlavní úkoly první je omezení rušení pouze do nejbližšího okolí zdroje rušení. Druhý způsob využití stínění je k potlačení průniku rušivých signálů do citlivých vstupních obvodů systému. Princip potlačení kapacitně vázaného rušení Základní princip elektrostatického stínění je vysvětlen na obr. 10, náboj vzniklý v důsledku vnějšího rušivého elektrického pole se nemůže vytvořit uvnitř uzavřeného elektricky vodivého stínění.

9 Obr. 10 Náboj Q 1 nemůže vytvořit náboj uvnitř stínění Konkrétní příklad využití tohoto principu je uveden na obr. 11 a obr. 12. Obr.11 Ekvivalentní obvod kapacitní vazby Obr.12 Ekvivalentní obvod kapacitní vazby se stíněním Zdroj rušení V n si lze představit např. jako digitální TTL výstup, C s představuje parazitní vazební kapacitu a Z je vstupní impedance přijímače, tj. např. vstupní odpor přístrojového zesilovače. Rušivý šumový proud i n procházející přes vazební kapacitu C s má hodnotu i n = Vn /( Z + ZCs ) a na impedanci Z vytvoří rušivé napětí Vno = Vn /( 1+ ZCs / Z). Jestliže tedy vazební kapacita C s = 2,5 pf, impedance Z je rezistor 10 kω a V n = 5V na 1MHz bude výstupní šum 680 mv!! Z tohoto příkladu je zřejmé, že i velmi malá parazitní kapacita může mít zcela zásadní vliv na výsledné parametry měřicího systému. Z tohoto pohledu jsou nejkritičtější systémy pracující s velkými impedancemi (malými výkony) na vysokých kmitočtech a s vysokým rozlišením. Pokud do cesty mezi zdrojem a přijímačem rušení vložíme stínění, situace se změní jak je naznačeno na obr. 12. Za předpokladu, že stínění má nulovou impedanci se šumový proud ve smyčce A-B-D-A zvětší, za to ale ve smyčce D-B-C-D bude šumový proud nulový, protože v obvodu není žádný zdroj napětí. Ve výsledku se tak podařilo odstínit citlivý vstupní obvod od zdroje rušivého napětí V n. Doporučení pro použití elektrostatického stínění 1) Elektrostatické stínění bude účinné pouze tehdy, pokud bude připojeno na referenční potenciál elektronických obvodů uvnitř stínění. Jestliže je referenční potenciál přizemněn, musí být stínění rovněž přizemněno. Obráceně ale, pokud referenční potenciál elektronických obvodů uvnitř stínění není přizemněn, nemá smysl zemnit stínění, naopak to situaci může ještě zhoršit 2) Stínění koaxiálního kabelu by mělo být připojeno pouze na jedné straně, nejlépe na referenční potenciál na straně snímače (zdroje signálu), viz. obr. 13. Obr.13 Způsob správného zemnění stínění

10 3) Jestliže stínění koaxiálního kabelu musí být rozpojeno kvůli konektorům apod. je nutné jednotlivé segmenty navzájem pospojovat a k referenčnímu potenciálu připojit pouze na jednom místě, viz. obr. 14. Obr. 14 Stínění musí být propojeno 4) Počet samostatných stínění v systému by měl být roven počtu nezávislých signálů, které mají být měřeny. Každý signál by měl mít vlastní stínění izolované od ostatních stínění a spojené pouze v místě referenčního potenciálu. Pokud existuje více referenčních potenciálů, je důležité každé stínění připojit na odpovídající místo, viz. obr. 15. Obr. 15 Každý signál by měl mít vlastní stínění 5) Nepřipojujte stínění na referenční potenciál ve více místech. Případný rozdíl napětí vyvolá vyrovnávací rušivý proud, který se indukčně váže do vodivých smyček uvnitř stíněného prostoru, viz. obr. 16. Obr. 16 Stínění nepřipojujte na obou stranách 6) S výjimkou případu uvedeného dále je nutné zabránit průchodu proudu stíněním. 7) Nedopusťte, aby na stínění bylo jiné napětí než na referenčním potenciálu, napětí na stínění by se kapacitně vázalo do obvodů ve stíněném prostoru. Toto je velmi často ignorovaná rada, přitom vazební kapacity jsou v těchto případech stovky pf a tomu pak odpovídají i velmi vysoké úrovně rušivých napětí zavlečených tímto způsobem do stíněného prostoru. 8) Pečlivě si rozmyslete, kudy se uzavírají rušivé šumové proudy zachycené stíněním. pokud jsou jednotlivá stínění na referenční potenciál připojena společným vodičem, velmi snadno do systému zavlečete problémy popsané v předchozí kapitole v části šum vznikající na společné impedanci. Obecně platí zásada připojovat stínění do jednoho bodu s referenčním potenciálem samostatným, co možná nejkratším vodičem s malou vlastní indukčností (měděný pásek).

11 Někdy je volba správného způsobu stínění obtížná a nelze jednoduše aplikovat výše uvedená doporučení. Obr. 17 Systém s rozdílnými referenčními potenciály Například v situaci uvedené na obr.17. není na první pohled zřejmé, který je vlastně ten správný referenční potenciál. Mělo by být stínění zapojeno na referenční svorku měřicího přístroje (var. A), na zemní kolík přístroje (var. B), na zem zdroje signálu (var. C) nebo na referenční potenciál výstupu snímače (var. D)? varianta A je špatně, protože šumový proud bude protékat stíněním, jak je ukázáno na ekvivalentním obvodu, viz. obr. 18a varianta B je také špatně, ve výsledku se uplatní oba dva šumové zdroje, viz. obr.18b varianta C je špatně, protože napětí V G1 opět vytvoří rušivé napětí mezi měřicími svorkami, podobně jako v předchozím případě, viz. obr. 18c. varianta D je správně, oba rušivé zdroje jsou odstíněny, toto řešení je i v souladu s doporučením č.2, že stínění má být připojeno na referenční potenciál zdroje signálu. Obr.18 Ekvivalentní obvody pro různé varianty Princip potlačení indukčně vázaného rušení Potlačení vlivu rušivého magnetického pole je mnohem obtížnější úkol, protože magnetické pole vniká i dovnitř elektricky vodivým materiálem. Klasické stínění tak nemá téměř žádný vliv na indukčně vázané rušivé napětí. Intenzita magnetického pole uvnitř vodivého materiálu exponenciálně klesá, rychlost poklesu je závislá na kmitočtu, permeabilitě a vodivosti materiálu. Tloušťka materiálu, při které dojde k poklesu o 63%, bývá označována jako hloubka vniku a hodnoty pro typické materiály jsou uvedeny v tab. 3. Je zřejmé, že pro nejproblematičtější síťové kmitočty jsou standardní materiály málo účinné, proto se pro tuto kmitočtovou oblast používají stínění z vysoce magneticky vodivých materiálů, např. z permaloye. Mnohem efektivnější metodou než stínění je na nízkých kmitočtech snaha o minimalizaci rozměrů plochy smyček na straně přijímače, do kterých by se rušivé napětí mohlo indukovat, příp. optimalizací vzájemné topologie vodičů.

12 Tab.3. Hloubka vniku (v mm) v závislosti na frekvenci Kmitočet Měď Hliník Ocel 60 Hz Hz khz khz khz MHz Doporučení pro potlačení indukční vazby 1) Umístěte citlivé obvody co možná nejdále od zdrojů rušivého magnetického pole 2) Zabraňte vedení vodičů paralelně s magnetickým polem, snažte se, aby magnetické pole bylo na vodiče kolmé. 3) Magnetické pole rušivého zdroje můžete pro vyšší kmitočty odstínit dobře magneticky vodivým materiálem 4) Pro vedení velkých proudů používejte kroucené vodiče. Jestliže jsou proudy v obou vodičích stejné, ale opačného směru, tak se magnetické pole navzájem vyruší. Pro správnou funkci je ale nezbytné, aby oba proudy byly opravdu stejné. To neplatí v případě, kdy část proudu se od zátěže vrací jinudy, např. zemní smyčkou, viz. obr. 19. Zemní smyčka může být např. u motorových měničů vyvolána i parazitními kapacitami vodičů proti zemi. Je proto vhodné snažit se vést vodiče co nejblíže uzemněné plochy. Obr. 19 Správné a chybné zapojení pro napájení zátěže 5) Velmi vhodným řešením pro napájení izolované zátěže je použití koaxiálního kabelu dle obr. 20. Pokud je zpětný proud stíněním shodný s proudem středového vodiče, tak je výsledné vyzařované magnetické pole prakticky zcela potlačeno. Je důležité si uvědomit, že stínění zde plní zcela jinou funkci než v případě potlačení kapacitní vazby u elektrostatického stínění a není tím nijak porušena dříve uvedená zásada, že stíněním nesmí protékat proud. Tímto způsobem lze velmi efektivně potlačit například rušení vyvolané od napájecích vodičů digitálních obvodů. Obr. 20 Využití stíněného koaxiálního kabelu pro napájení zátěže Závěr Byly popsány základní mechanismy vzniku interferenčních rušení a metody jejich potlačení. Nezbývá než připomenout, že mnohem efektivnější je počítat s rušivými vlivy již ve stádiu návrhu systému než následně hledat a odstraňovat koncepční chyby způsobující špatnou funkci systému. Shrnutí základních zásad a doporučení je přehledně uspořádáno v tab. 4

13 Tab.4 Zdroje rušení a možné způsoby potlačení šum vznikající na společné impedanci - korektní návrh napájecích obvodů - galvanické oddělení transformátory, optočleny kapacitně vázaný šum - potlačení zdrojů šumu - vhodně použité stínění (velmi efektivní!) - minimalizace vzájemných parazitních kapacit indukčně vázaný šum - pečlivé vedení vodičů minimalizující vzájemnou indukčnost - stínění z materiálů s vysokou permeabilitou (permaloy) - zmenšení plochy smyčky přijímače (kroucený pár, vedení vodičů v blízkosti zemní plochy) - potlačení zdrojů rušení (kroucený pár, aktivní stínění) šum přenášený po napájecím vedení - omezovací prvky paralelně k vinutí - vypínání proudu při průchodu nulou - stínění - minimalizace parazitních kapacit ostatní zdroje - pevně připevněné vodiče - nízkošumové kabely - stínění proti vf rušení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 11. vydání 10/11 Radeton s.r.o. tel: +420 5432 5 7777 Radeton SK s.r.o. tel: +421 (0)46 542 4580 Mathonova 23 fax: +420 5432 5 7575 J. Kollára 17 fax: +421 (0)46 542

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU 7.1. Odporové snímače 7.2. Indukční snímače 7.3. Magnetostrikční snímače 7.4. Kapacitní snímače 7.5. Optické snímače 7.6. Číslicové snímače 7.1. ODPOROVÉ SNÍMAČE

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ 4.1. Princip a rozdělení elektromagnetického rušení 4.2. Vazební mechanizmy přenosu rušení 4.3. Ochrana před elektromagnetickým rušením 4.4. Optimalizace zapojení

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice.

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 39!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost. Modul má čtyři elektricky oddělené kontakty typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému kontaktu relé. Provozní teplota

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU XXXIII elostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno. března TEST PO ELEKTONIKO SKPIN Vysvětlení: Než odpovíš na otázku, pečlivě přečti níže uvedený text. Test obsahuje otázek. Odpovědi musejí

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE (2.2, 2.3 a 2.4) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Kapacitní snímače Vyhodnocují kmity oscilačního obvodu RC. Vniknutím předmětu do elektrostatického pole kondenzátoru

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru. Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h.

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. Inteligentní teplotní čidlo Komunikace linkou RS485 Teplotní rozsah -55 C až +125 C Obrázek 1 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0039 Katalogový list Vytvořen: 24.7.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RENOVACE LABORATORNÍHO ZDROJE 40V/40A Petr Dašek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 -3- Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Použité literární prameny

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868-TI (Bezdrátový teploměr - interiérový) Modul WM868-THI (Bezdrátový teploměr a vlhkoměr - interiérový) SOFTLINK s.r.o., Tomkova

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ..07/.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTCKÁ MĚŘENÍ rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS 5.1 Úvod 5. Chyby měření 5.3 Elektrické

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70)

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ATENTOVY SPIS Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. 146019 ^yy ^ - u Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70) Vyloženo 31.

Více

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Jedním ze základních prvků filtrů potlačujících šíření rušení po vedeních jsou odrušovací tlumivky. V případě rušení asymetrického, jaké

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP Servozesilovače Digitální servozesilovače TGA, TGP Digitální servozesilovače TGA 300 Digitální servozesilovače TGA 300 jsou určené pro řízení synchronních rotačních a lineárních servomotorů. Servozesilovače

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ NA VEDENÍ 102-4R-T,S Zadání 1. Sestavte měřící

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední

Více

Převodník sériového rozhraní SLC-67/73/74

Převodník sériového rozhraní SLC-67/73/74 Převodník sériového rozhraní SLC-// Převodníky SLC-// jsou určeny k převodu a galvanickému oddělení signálů rozhraní RSC (V., V.) na rozhraní RSC, RS, RS nebo proudovou smyčku 0 ma. Typ galvanicky oddělené

Více

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Ing. Petr Hapal Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektroniky, Technická 8, 612

Více

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí 4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí Cíl: Cílem laboratorní úlohy je ověření vlivu rychlých změn efektivní hodnoty napětí na vyzařovaný světelný tok světelných zdrojů. 4.1 Úvod Světelný

Více

Fázory, impedance a admitance

Fázory, impedance a admitance Fázory, impedance a admitance 1 Dva harmonické zdroje napětí s frekvencí jsou zapojeny sériově a S použitím fázorů vypočítejte časový průběh napětí mezi výstupními svorkami, jestliže = 30 sin(100¼t);u

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

Generátor funkcí DDS 3.0

Generátor funkcí DDS 3.0 Generátor funkcí DDS 3.0 Úvod Zakoupili jste sadu součástek pro výrobu profesionálního přístroje. Při dodržení následujícího návodu Vám bude přístroj fungovat na první zapojení a sloužit mnoho let. Popis

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 3. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce signálových spojů Podle počtu vodičů a způsobu buzení signálové spoje dále dělíme na: - nesymetrická vedení - symetrická

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

MĚŘENÍ TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ

MĚŘENÍ TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA MĚŘENÍ TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ JAROSLAV JANALÍK OSTRAVA 995 OBSAH. SNÍMAČE NEELEKTRICKÝCH VELIČIN... 3. MĚŘÍCÍ SOUSTAVA... 3. PŘENOSOVÉ VLASTNOSTI SNÍMAČŮ...

Více

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Návod na obsluhu Verze 1.00 dmm-ui8do8_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 ÚVOD První verze otáčkoměru nevyhovovala z důvodu nelinearity. Přímé napojení pasivního integračního přímo na výstup monostabilního klopného obvodu a tento integrační

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spínaný zdroj 4V/,5A Praha 00 Petr Janda Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval

Více

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků Příloha č. 1 Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Žíhací zdroj slouží pro řízené

Více

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 JKPOV 404 229 719

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Krokové motory. Klady a zápory

Krokové motory. Klady a zápory Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou 6-2. SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou 6-3. PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC 6-4

SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou 6-2. SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou 6-3. PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC 6-4 doplňkový sortiment SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou -2 SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou -3 PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC -4 XBO-01/02 XBO-03 Polovodičové spínače Reléové spínače

Více

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T73304 List č.: 1 Výzkumný ústav železniční Praha Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 JKPOV 404 229 733 041 Zpracoval:

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Elektronické sirény MAESTRO

Elektronické sirény MAESTRO Elektronické sirény MAESTRO Koncové prvky systému varování obyvatelstva Varovné signály při mimořádných událostech Reprodukce hlasových zpráv Ozvučení měst a obcí Základní charakteristika Technický popis

Více

Kompenzační transformátory proudu

Kompenzační transformátory proudu Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory 8/2014 Edisonova 3, Brno 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor, AC/DC proudový snímač)

Více

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru kde ε permitivita S plocha elektrod d tloušťka dielektrika kapacita je schopnost kondenzátoru uchovávat náboj kondenzátor

Více

Distribuované průmyslové měřicí systémy

Distribuované průmyslové měřicí systémy Distribuované průmyslové měřicí systémy vývoj směřuje k rozdělení měř. systémů na laboratorní a průmyslový provoz. 1. Základní charakteristiky laboratorního a průmyslového provozu Laboratorní provoz Průmyslový

Více

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů 4 Vibrodiagnostika elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s technologií měření vibrací u točivých elektrických strojů a vyhodnocováním diagnostiky jejích provozu. 4.1 Zadání Pomocí

Více

DataLab IO. DataLab PC/IO

DataLab IO. DataLab PC/IO DataLab IO Průmyslové vstupně/výstupní jednotky s rozhraním USB, Ethernet nebo RS-485 DataLab PC/IO Průmyslový počítač se vstupně/výstupní jednotkou Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné

Více

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU CZ.1.07/1.1.24/01.0066 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 2014 POKYNY KE STUDIU: ČAS KE STUDIU Čas potřebný

Více