Přirozené odtokové poměry v povodí Černého Halštrovu jsou výrazně ovlivněny lidskou činností. K těmto zásahům patří:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přirozené odtokové poměry v povodí Černého Halštrovu jsou výrazně ovlivněny lidskou činností. K těmto zásahům patří:"

Transkript

1 4.5 Černý Halštrov kapitola 4.5 Řeka, jednou zkalená, musí chvíli plynout, než silou vlastní zmocněná vyléčí plně újmu svou. (Friedrich Rückert) Od pramene v pahorkatině Lausitzer Hügelland po soutok s Labem v říčním km 98,5 nad městem Wittenberg/L. měří Černý Halštrov celkem 78,6 km a má výškový rozdíl 4 m. Povodí Černého Halštrovu se rozkládá na 5 75 km, z toho 9 % plochy připadá na nížiny s výškami pod m n. m. a pouze 9 % (5 km ) na pahorkatiny. Nejvyšším vrcholem je Picho (499 m n. m.) v dílčím povodí řeky Hoyerwerdaer Schwarzwasser (obr. 4.5-). Horní tok směřuje na sever, resp. severovýchod a již v severní části Horní Lužice, bohaté na lesy, vřesoviště a rybníky (Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet), nedosahuje nadmořská výška ani 5 m. Od města Hoyerswerda se řeka stáčí na severozápad a poté od pánve Senftenberg- Finsterwalder Becken pokračuje západním směrem. Pod soutokem s řekou Große Röder směřuje tok Černého Halštrovu opět na severozápad, protéká nížinou Elsterniederung s výškami pod 75 m n. m., aby následně ukončil svou pouť soutokem s Labem. Směr toku Černého Halštrovu pod soutokem s řekou Große Röder odpovídá trase až 3 km širokého vratislavsko-magdeburského praúdolí. Výběžky koncových morén, jako je např. Lužický hraniční val (Lausitzer Grenzwall) a Nízký Fläming, tvoří severozápadní rozvodnici s povodím Sprévy a Havoly. Průměrné roční teploty vzduchu se téměř v celém povodí Černého Halštrovu pohybují od 8,5 do 9 C. Pouze v pahorkatině Lausitzer Hügelland klesají na 7 až 8 C. Průměrný roční úhrn srážek v povodí Černého Halštrovu se pohybuje kolem 6 mm. Nejvyšších hodnot 7 až 8 mm dosahuje v pahorkatině Lausitzer Hügelland a nejnižších od 5 do 55 mm v nížině Elsterniederung. Přirozené odtokové poměry v povodí Černého Halštrovu jsou výrazně ovlivněny lidskou činností. K těmto zásahům patří: otvírky rozsáhlých hnědouhelných povrchových dolů v regionech převážně na pravém břehu Černého Halštrovu mezi městy Hoyerswerda a Lauchhammer. 3 nádrží s ovladatelným objemem nad,3 mil. m 3, což představuje celkový ovladatelný objem 4,9 mil. m 3, z toho připadá 8,9 mil. m 3 na ochranný objem. Tři nádrže jsou zatopené důlní jámy. rozsáhlé přeložky trasy toku, napřimování koryta a ohrázování, zejména u Černého Halštrovu a toku Große Röder, v zájmu povodňové ochrany, zemědělství a v souvislosti se otevíráním povrchových dolů hnědého uhlí. Ke znázornění odtokové situace jsou v tab a 4.5- uvedeny hydrologické charakteristiky vybraných vodoměrných stanic a na grafech obr je vyznačen roční průběh průtoků v 5 stanicích na Černém Halštrovu a v 5 stanicích na přítocích. Umístění většiny stanic je znázorněno na obr

2 kapitola 4.5 Obr. 4.5-: Topografická mapa povodí Černého Halštrovu/Schwarze Elster Labe a jeho povodí - geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Obr. 4.5-: Hydrografická mapa povodí Černého Halštrovu/Schwarze Elster s dílčími povodími nad 7 km

3 kapitola 4.5 Tab. 4.5-: Základní hydrologické charakteristiky průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích v povodí Černého Halštrovu (Pořadová čísla odpovídají číslování vodoměrných stanic na obr ) ís. Vodní tok Vodom rná stanice ) říční km nad soutokem s Černým Halštrovem í ní km Plocha povodí (A) Dlouhodobý pr m rný pr tok (Q a) Dlouhodobý pr m rný minimální pr tok (Q min) Dlouhodobý pr m rný maximální pr tok (Q max) [km] [km ] [m 3.s - ] [m 3.s - ] [m 3.s - ] Období. erný Halštrov Trado 49,4 66,875,65 9, Hoyerswerdaer Schwarzwasser Zescha, ) 8,4,37, Neuwiese 4, 669,98,63, erný Halštrov 3. Lauchhammer 87,5 53 6,3,97, Pulsnitz Königsbrück 53,4 ) 9,786,9, (bez let 945 a 946) Großdittmannsdorf 6,4 ) 3,5,65 6,4 9 - Große Röder (bez let ) 4. Kleinraschütz 3, ) 679 4,4,5 6, erný Halštrov Bad Liebenwerda 59, , 5,99 54, Kleine Elster Schadewitz, ) 637,8,346 9, erný Halštrov Löben, ,6 6,49 67, Lauchhammer/ erný Halštrov Neuwiese/ erný Halštrov Trado/ erný Halštrov,5,5,5,5,5,5 Zescha/Hoyerswerdaer Schwarzwasser Königsbrück/Pulsnitz Großdittmannsdorf/ Große Röder,5,5,5,5,5,5 Tab. 4.5-: ís. Charakteristika hydrologického režimu ve vybraných vodoměrných stanicích v povodí Černého Halštrovu (Pořadová čísla odpovídají číslování vodoměrných stanic na obr ) Vodní tok Vodom rná stanice Pr m rný specifický odtok [l.s -.km - ] Dlouhodobý pr m rný pr tok Zimní hydrologické pololetí Letní hydrologické pololetí [m 3.s - ] [%] [m 3.s - ] [%] Q min : Q a Q a : Q max. erný Halštrov Trado 5,3,7 6, : 5,3 :,3 Hoyerswerdaer Schwarzwasser Zescha 5,8,3 63, : 3, :. Neuwiese 4,5 4, 67,97 33 :,3 : 7, erný Halštrov 3. Lauchhammer 4, 7,5 59 5,4 4 :, : 3,4 Pulsnitz Königsbrück 8,5, : 4, : 3, Großdittmannsdorf 7,5,79 6,7 38 : 3,7 :,7 Große Röder 4. Kleinraschütz 5,9 4,99 6 3, 38 : 3,8 : 6,5 5. erný Halštrov Bad Liebenwerda 5,, 6, 38 :,7 : 3,4 6. Kleine Elster Schadewitz 3,3,7 65,46 35 : 6, : 4,8 7. erný Halštrov Löben 4,5 5,3 64 4, 36 : 3, : 3,4 Bad Liebenwerda/ erný Halštrov Löben/ erný Halštrov,5,5,5,5 Obr : Roční průběh průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích v povodí Černého Halštrovu, vyjádřený jako podíl dlouhodobých měsíčních a ročních průměrů (Q měsíc /Q a ) Kleinraschütz/Große Röder Schadewitz/Kleine Elster,5,5,5,5

4 Na základě výše uvedených dat v tabulkách a na obr lze odtokové poměry charakterizovat takto: Ve vrchovině Lausitzer Bergland a v pahorkatině Lausitzer Hügelland se průměrné specifické odtoky na horním toku Černého Halštrovu, Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Pulsnitz a Große Röder pohybují od 7 do 9 l.s-.km-. Zde mají odtokové poměry ještě poměrně přirozený charakter, což je patrné i na průběhu průtoků během roku, jak je např. vidět i na obr ve vodoměrných stanicích Zescha, Königsbrück a Großdittmannsdorf. Tento přirozený průběh podtrhuje i rozdělení zimních a letních odtoků v poměru 63 : 37 %, poměr Qmin : Qa s hodnotami : 3 až : 4 a poměr Qa : Qmax s hodnotami : 7 až :. Velké hodnoty vyjádřené poměrem Qa : Qmax jednoznačně ukazují na možnost rizika vzniku povodní v těchto oblastech, zejména po letních přívalových deštích. Ke zmenšení kulminačních průtoků se využívají vodní nádrže, které na druhé straně v letním období umožňují nalepšování minimálních průtoků. Tato skutečnost se odráží i ve vodoměrné stanici Kleinraschütz/Große Röder poměrem Labe a jeho povodí - geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled 4.5. kapitola 4.5. Odtokový režim je v převážné části povodí výrazně ovlivněn dopady dlouholeté lidské činnosti, což se projevuje jak u hydrologických dat, tak i na průběhu průtoků během roku. Mezi tyto dopady patří kolísající množství vypouštěné podzemní vody odčerpávané z dolů, zejména při odvodňování předpolí hnědouhelných dolů, převody vody za účelem zatápění zbytkových jam po těžbě, odvodňování velkých zemědělských ploch, především v 7. a 8. letech. století, řada vzdouvacích objektů a odběrů vody pro zavlažování zemědělských ploch a stavba několika retenčních a zásobních vodních nádrží. Tyto jevy, jako např. velký průtok v říjnu ve vodoměrné stanici Trado a poměr mezi průměrným minimálním průtokem a průměrným ročním průtokem Qmin : Qa s hodnotou :,3 ve stanici Neuwiese, jsou stejně nepřirozené, jako celý průběh ročních průtoků ve stanici Lauchhammer. Specifický odtok v povodí Černého Halštrovu nejdříve pod stanicí Trado (5,3 l.s-.km-) až po stanici Lauchhammer (4, l.s-.km-) klesá, poté se díky relativně velkým přítokům z řek Pulsnitz a Großer Röder po město Bad Liebenwerda zvětšuje (5, l.s-.km-) a následně, vzhledem k malému odtoku v dolní části povodí opět klesá na 4,5 l.s-.km-. Qa : Qmax : 6,5 a průběhem průtoků během letního hydrologického pololetí. Černý Halštrov od pramene po soutok s Labem Černý Halštrov pramení na východním svahu Hochsteinu (488 m n. m.) v nadmořské výšce 3 m. Pramen a prameniště nejvýznamnějších přítoků Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Pulsnitz a Große Röder se nacházejí v pahorkatině Lausitzer Hügelland (obr. 4.5-). Při sklonu,4 dosahuje tok Černého Halštrovu již 3 km pod pramenem u města Kamenz úrovně 5 m n. m. Sklon po soutok s řekou Hoyerswerdaer Schwarzwasser (8 km) činí již pouze,. Ke zlepšení povodňové ochrany byly v horní části povodí Hoyerswerdaer Schwarzwasser vybudovány tři retenční nádrže, přičemž je ve dvou z nich vymezen ovladatelný objem nad,3 mil. m3 (obr ), a koryto Černého Halštrovu bylo v městech a obcích upraveno (obr ). Obr : Upravené koryto Černého Halštrovu ve městě Hoyerswerda Dolní část povodí řeky Hoyerswerdaer Schwarzwasser v blízkosti města Königswartha a Černý Halštrov pod Kamenzem (obr. 4.5-) patří k regionu Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet s 35 rybníky (8, km), které slouží v prvé řadě chovu kaprů (viz kap. 4.9.). Obr : Retenční nádrž Göda (,4 mil. m3) Střední část povodí Černého Halštrovu, která se rozprostírá od města Hoyerswerda (45 obyvatel) přes Senftenberg (3 obyvatel) a Lauchhammer ( obyvatel) po soutok s řekou Große Röder, se vyznačuje sklonem,45. 3

5 kapitola 4.5 V současnosti je většina uvedené oblasti ovlivněna dopady těžby hnědého uhlí (viz kap. 4.5.). V její prospěch bylo koryto Černého Halštrovu a řady přítoků upraveno, často utěsněno a na délce více než 7 km přeloženo. Lokálně byla trasa překládána dokonce několikrát. Téměř nezávisle na těžbě hnědého uhlí byl tok Černého Halštrovu v délce 9 km (v úseku 8 km nad Senftenbergem po 6 km nad soutokem s řekou Kremitz) napřimován a ohrázován již v 5. a 6. letech 9. století. Průpichy vedly k odstranění meandrů a ke zkrácení vodního toku cca o 3 km. voda byla převáděna z Labe pomocí plovoucí čerpací stanice. Große Röder (5, km) je největším přítokem Černého Halštrovu. Pramení v pahorkatině Lausitzer Hügelland v nadmořské výšce 36 m, protéká regionem Großenhainer Pfl ege a ústí v oblasti pánve Senftenberg-Finsterwalder Becken (obr. 4.5-). V povodí řeky Große Röder se nachází 8 vodních nádrží s ovladatelným objemem nad,3 mil. m 3. Jejich celkový ovladatelný objem činí 3,46 mil. m 3. Mezi ně patří také dvě údolní nádrže u města Radeburg a 4 nádrže v regionu Moritzer Teichgebiet (obr ). Rybniční soustava Moritzer Teichgebiet, která se nachází na severu od Drážďan, byla založena za účelem rybolovu již koncem 5. a začátkem 6. století. Celkem 3 rybníků (3,45 km ) slouží chovu komerčních ryb (5 tun za rok především kaprů) a několik nádrží se využívá k rekreaci. Vodní nádrže Radeburg I (937) a Radeburg II (953) byly vybudovány pro potřeby povodňové ochrany a nalepšování V letech byl značně upravován, napřimován a kompletně ohrazováván dolní tok Černého Halstrovu, který začíná 6 km nad soutokem s řekou Kremitz. Předtím v tomto úseku řeka značně meandrovala. V souvislosti s uvedenými zásahy a v zájmu odvodňování rozsáhlých zemědělsky využívaných území bylo ústí řeky Wiesenbach (63,5 km ) přeloženo z Labe do Černého Halštrovu. Následkem toho se plocha povodí Černého Halštrovu zvětšila z 5 54,4 km na 5 74,9 km. Mezi další přítoky s plochou povodí nad 5 km (obr. 4.5-) se řadí kromě Hoyerswerdaer Schwarzwasser i Ruhlander Schwarzwasser (69 km ), Pulsnitz (354 km ), Große Röder (859 km ), Kleine Elster (77 km ), Kremitz (77 km ), Schweinitzer Fließ (576 km ) a Neugraben (38 km ). U města Elsterwerda odbočuje v místě ústí řeky Pulsnitz km dlouhý kanál Grödel-Elsterwerdaer Floßkanal, který pokračuje až do Labe u obce Grödel (ř. km 4) nad městem Riesa. Kanál byl vybudován v letech , sloužil nejdříve k přepravě dříví z Míšně do Drážďan, od roku 779 rovněž železných rud a vápna do železárny Gröditz a do roku 947 i k transportu dalšího zboží. Výškový rozdíl m je překonán třemi plavebními komorami. Ve spojitosti s Grödel- Elsterwerdaer Floßkanalem pluly také v 8 km dlouhém říčním úseku Černého Halštrovu mezi městy Lauchhammer a Bad Liebenwerda čluny s nákladem až 5 tun železných rud a vápna, které zásobovaly v letech huť Lauchhammer. V 7. a 8. letech. století zajišťoval kanál zavlažování 5 8 ha přilehlých pozemků, přičemž potřebná Obr : Zámek Moritzburg, centrum rybniční soustavy Moritzburg A. Prange 4

6 minimálních průtoků. V dlouhodobém průměru se z nádrže Radeburg I (ovladatelný objem,69 mil. m 3 ) na řece Große Röder odvádí 5, km dlouhým spojovacím kanálem,9 m 3.s - vody do nádrže Radeburg II (ovladatelný objem 8,9 mil. m 3, z toho 3,48 mil. m 3 ochranného objemu) na toku Dobrabach (obr a 4.5-7). Vodou z nádrže Radeburg II jsou nalepšovány průtoky toku Dobrabach, který po 9 km ústí do Große Röder. Navíc se podzemní vody (4 l.s - ) bezprostředně pod nádrží Radeburg II, které jsou doplňovány infiltrací, od roku 988 využívají k zásobování pitnou vodou. Pod soutokem s řekou Große Röder protéká Černý Halštrov v délce 67 km nížinou Elsterniederung při sklonu,6, aby se pak nad městem Wittenberg/L. v říčním km 98,5 vléval do Labe (obr ). Obr : Vodní nádrž Radeburg II LTV Sachsen 4.5. Hnědouhelné revíry v povodí Černého Halštrovu Ložiska hnědého uhlí se nacházejí hlavně v povodí středního toku Černého Halštrovu mezi městy Hoyerswerda, Lauchhammer a Elsterwerda, přičemž jádro tvoří oblast kolem Senftenbergu. Další menší sloje hnědého uhlí v povodí toku Kleine Elster byly vyuhleny již do poloviny. století (obr. 4.5-). Poprvé bylo hnědé uhlí nalezeno v okolí města Lauchhammer v roce 789. Zahájení průmyslové těžby uhlí se ale datuje až do roku 835. Nejdříve se uhlí těžilo v malých otevřených jamách, později i v hlubinných dolech. V roce 864 byla uvedena do provozu řada dolů v blízkosti Senftenbergu. Počet menších jam velmi razantně rostl a v roce 888 vznikl v Senftenbergském revíru první povrchový důl. V roce 89 bylo v povodí Černého Halštrovu vytěženo,5 mil. tun a v roce 93 již 9 mil. tun uhlí. V současnosti existuje 4 menších důlních jezer. Většina z nich má velmi kyselou vodu s hodnotou ph pod 3 a rozlohu několika málo hektarů. Vznikaly převážně v prvních desetiletích. století. kapitola 4.5. Vývojem a nasazením nové techniky těžba uhlí neustále rostla. V povrchovém dole Agnes u obce Plessa západně od města Lauchhammer byl v roce 94 uveden do provozu první skrývkový most na světě. Objem vody čerpané z dolů do Černého Halštrovu se stále zvětšoval a v roce 94 dosáhl téměř m 3.s - (obr ). Útlumem těžby uhlí během. světové války a v poválečném období kleslo vypouštění vody vyčerpané z dolů na 5 m 3.s -. Od roku 955 znovu rostlo a následkem otevírání a provozu několika velkokapacitních dolů přesáhlo v 6. letech m 3.s -. Současně se tím značně zvětšovalo území se sníženou hladinou podzemních vod (obr ). Obr : Soutok Černého Halštrovu s Labem Pouze v 5 velkokapacitních dolech Niemtsch (důlní jezero Senftenberger See), Koschen, Skado, Sedlitz a Meuro (obr ) bylo vytěženo více než mld. tun uhlí. Útlumem Labe a jeho povodí - geografi cký, hydrologický a vodohospodářský přehled 5

7 kapitola 4.5 povrchového dolu Meuro v roce 999 těžba hnědého uhlí v povodí Černého Halštrovu skončila. Povrchový důl Niemtsch byl zrušen v roce 966 a v letech zatápěn vodou z Černého Halštrovu. Od té doby se nazývá Senftenberger See. Vodní plocha dosahuje 66 ha, maximální hloubka vody 3 m a objem 6 mil. m 3. Jezero slouží k rekreaci a k akumulaci vody. Stejné využití má i důlní jezero Knappensee nedaleko od města Hoyerswerda (vodní plocha 79 ha, maximální hloubka vody m), jehož napouštění bylo zahájeno již v roce 949. V roce 97 byl zrušen povrchový důl Koschen a následně také upraven na vodní nádrž. Vodu ale v současnosti nelze využít, protože je značně okyselená (tab ). Kromě rekreace slouží uvedené vodní nádrže především nalepšování minimálních průtoků v Černém Halštrovu, průmyslovým účelům a povodňové ochraně. Vodní nádrže Koschen a Niemtsch spojuje nad městem Senftenberg štola se stavidlovým uzávěrem, která probíhá pod Černým Halštrovem. Na něm se nedaleko obce Kleinkoschen nachází rozdělovací objekt (obr ), kterým lze dvěma vtokovými objekty do štoly odvádět vodu buď do obou nádrží nebo po uzavření štolového stavidla pouze do jedné z nádrží. V krajině starých morén v Dolní Lužici (Niederlausitz), která se vyznačuje malým počtem přirozených jezer, vzniká zatápěním zrušených povrchových dolů (viz kap ) řada důlních jezer. Vedle významnosti z hlediska vodního hospodářství poskytují příznivé předpoklady pro turistické využití. Na takzvaném řetězu důlních jezer Sedlitz, Skado a Koschen s předpokládanou vodní plochou nad 3 km (obr. 4.5-) již začala výstavba splavných spojení. V prosinci 3 byl otevřen 5 m dlouhý splavný převáděcí kanál mezi nádržemi Skado a Koschen. Počítá se také s akumulačním účelem těchto jezer. Kromě toho předpokládá koncepce na rekultivaci rozšířeného řetězu důlních jezer, který zahrnuje i Senftenberger See a důlní jezera Meuro, Blumo, Spreetal a Spreetal-Nordost (obr a tab ), výstavbu splavných spojení mezi vodními nádržemi s celkovou vodní plochou cca 65 km. Z důvodu odlišných kót hladin v jezerech bude ovšem zapotřebí vybudovat několik plavebních komor. Obr : Jez na Černém Halštrovu nad Senftenbergem včetně vtokových objektů do štoly, spojující vodní nádrže Koschen a Niemtsch Tab.: 4.5-3: Důlní jezera s ovladatelným objemem Po. ís Název d lního jezera / vodní tok Knappenrode (Knappensee) / bo ní nádrž toku Hoyerswerdaer Schwarzwasser Niemtsch (Senftenberger See) / bo ní nádrž erného Halštrovu Koschen (Geierswalder See) / bo ní nádrž erného Halštrovu Ovladatelný objem [mil. m 3 ] z toho ochranný objem [mil. m 3 ] Zahájení provozu [rok] 6,38, ,, , 985 Celkem 8,68 4,3 Obr. 4.5-: Pohled na řetěz důlních jezer Sedlitz, Skado a Koschen P. Radke/LMBV 6

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím

Více

Vo dní ho sp o dá ř st ví

Vo dní ho sp o dá ř st ví 13 Vodní hospodářství Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek. Vysočinou rovněž prochází hlavní evropské rozvodí. Do Severního moře odvádějí povrchovou vodu řeky Doubrava, Sázava

Více

Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie)

Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie) Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie) Téma: Hydrologické a klimatické poměry vybraného povodí DOUBRAVA Vladimír Stehno ERG 26 řeka Doubrava 1. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Pramení 1 km jihozápadně

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Kristýna Bartůňková

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

Řeka Odra v horním Poodří

Řeka Odra v horním Poodří -405-84 SRPEN 2013 Řeka Odra v horním Poodří Předkládáme Vám článek inspirovaný referátem o horním Poodří předneseným zástupci města Oder a Historicko-vlastivědného spolku dne 25. 6. 2011 při příležitosti

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyzické geografie a geoekologie Hydrologie (cvičení z hydrografie) Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice Jakub LYSÁK BGEKA, ročník

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Lovosice bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

Od pramene Labe až k ústí Vltavy

Od pramene Labe až k ústí Vltavy Od pramene až k ústí Vltavy Hamburg Wittenberge Havel Berlin Magdeburg Wittenberg Dessau Schwarze Elster Mulde Saale Dresden Ohře Mělník Praha Hradec Králové Vltava Teplice Vltava Děčín Děčín Pramen Elbquelle

Více

Hodnocení stavu sanace území po těžbě hnědého uhlí se stěžejním zaměřením na sanaci vodních útvarů a budoucí úkoly k řešení

Hodnocení stavu sanace území po těžbě hnědého uhlí se stěžejním zaměřením na sanaci vodních útvarů a budoucí úkoly k řešení Hodnocení stavu sanace území po těžbě hnědého uhlí se stěžejním zaměřením na sanaci vodních útvarů a budoucí úkoly k řešení V I TA - M I N 0 6. 0 4. 2 0 1 7 M g r. M a r t i n K a b r n a, P h. D. R -

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Plzeň, 9.11.2010 Historie kanalizační sítě města Plzně první písemné záznamy o kanalizaci města Plzně pochází z přelomu 16. a 17. století podrobnější

Více

učebnice MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas

učebnice MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas MATEMATIKA učebnice a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas OBSAH Úvod...................................................... 2 1. Výpočet plochy, obvodu, objemu 6., 7. ročník....................... 5 2. Výpočet

Více

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán MAREK NOVÁK, EVA HRONOVÁ, GABRIELA VRÁNOVÁ Táborské soukromé gymnázium

Více

Rekultivace lomu Most Ležáky

Rekultivace lomu Most Ležáky Rekultivace lomu Most Ležáky Ing. Petr Dvořák Palivový kombinát Ústí, s.p., Ústí nad Labem Ing. Petr Dvořák dvorak@ko.pku.cz Abstrakt V sedmdesátých letech minulého století ustoupilo bývalé královské město

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,budovatelů 2830, 434 37 Most ABSTRAKT: V zájmovém

Více

50 let činností státního podniku Povodí Odry

50 let činností státního podniku Povodí Odry 50 let činností státního podniku Povodí Odry Územní prostor, který je v působnosti státního podniku Povodí Odry (6 252 km 2 s celkovou délkou vodních toků kolem 7 800 km), je z těch, co jsou spravovány

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2. srpna 2013

VYHLÁŠKA. ze dne 2. srpna 2013 č. 252/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas Ph.D. Z 16 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod,geam Dolní Rožínka PROPADLINY V JIHOMORAVSKÉM LIGNITOVÉM REVÍRU

Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas Ph.D. Z 16 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod,geam Dolní Rožínka PROPADLINY V JIHOMORAVSKÉM LIGNITOVÉM REVÍRU Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas Ph.D. Z 16 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod,geam Dolní Rožínka PROPADLINY V JIHOMORAVSKÉM LIGNITOVÉM REVÍRU Objevení lignitu na jižní Moravě, viz podklady (1) a (2)

Více

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše LIFE11 NAT/CZ/490 Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše Aktivita A.6 2013 Verze 2013.07.14 Obsah Úvod... 3 Hospodaření a působnost jednotlivých místních organizací Českého

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Martin Neruda 3), Jana

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Stručná historie výstavby vodního díla Jizerské hory, bohaté na srážky, jsou pramenní oblastí řady vodních toků. Hustě obydlené podhůří bylo proto často

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

2. Hydrotechnické výpočty

2. Hydrotechnické výpočty 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam. VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02 Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 FOTODOKUMENTACE STUDIE Arch. č. : 25/07/3 B 02 Objednatel : Lesy České republiky s. p. Přemyslova 1106, Hradec Králové Zhotovitel

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství Ing. JOSEF POKORNÝ, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství PRAHA 2009 OBSAH PŘEDMLUVA....................................... 9 1 ÚVODEM........................................... 10 1.1 Hydrosféra...........................................

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska.

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7: 27.1.2014 EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7: Koloběh vody v lesních ekosystémech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

MINIPROJEKT POVRCHOVÉ VODY

MINIPROJEKT POVRCHOVÉ VODY 3. března 2015 Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Přírodovědný klub Gymnázia Zlín zpracoval MINIPROJEKT na téma POVRCHOVÉ VODY součást projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě Na projektu pracovali Ondřej

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby 1 2 body Doprava patří mezi velmi rychle se rozvíjející

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu? 4.7.2. Svahová modelace Tíže zemská (nebo-li gravitační energie) je jedním z nejdůležitějších geomorfologických činitelů, který ovlivňuje vnější geomorfologické pochody. Působí na souši, ale i na dně moří.

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

5.5 Malé vody. kapitola 5.5.1. 5.5.1 Výskyt a důsledky

5.5 Malé vody. kapitola 5.5.1. 5.5.1 Výskyt a důsledky 5.5 Malé vody 5.5.1 Výskyt a důsledky Příroda je neúprosná a nezměnitelná. Je jí jedno, zda jsou či nejsou srozumitelné člověku příčiny a úmysly jejího konání. (Galileo Galilei) kapitola 5.5.1 Období malých

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 24.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 24.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV 1) Karel LUSK, DIAMO, s. p., Máchova 21, 471 27 Stráž pod Ralskem, e-mail: lusk@diamo.cz 2) Milan VŠETEČKA,DIAMO, s. p., Máchova 21, 471 27

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č.1 žákovská verze Téma: Orientace v terénu podle GPS a zjištění vybraných parametrů tekoucí vody v místním regionu, pozorování v krajině a invazní

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry:

Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry: 8 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 8.1 Shrnutí hlavních závěrů provedených analýz Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry: 1) Směrný vodohospodářský plán

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI. [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona ]

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI. [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona ] ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE VELKÉ BŘEZNO VÍTOV I č. org. 410 010, IČO 66112672 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecní úřad Velké Březno Stavební úřad Děčínská 211 403 23 VELKÉ BŘEZNO ŽÁDOST O POVOLENÍ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva Akce: Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646 Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík,

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

KRAJINA KOLEM NÁS. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy krajina, mapa plán, učí se v krajině se orientovat.

KRAJINA KOLEM NÁS. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy krajina, mapa plán, učí se v krajině se orientovat. KRAJINA KOLEM NÁS Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy krajina, mapa plán, učí se v krajině se orientovat. Mapa, plán k orientaci na neznámých místech nám pomůžou

Více

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy.

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy. Sa příloha příloha přílo Samostatná červen 2008 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení čtenáři, dne 21. dubna 2008 byla Usnesením vlády České republiky č. 444 schválena konečná varianta opatření na snížení

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Úvod a definice + historie Rybářství ve volných vodách = cílené obhospodařování vod tekoucích (potoků, řek, odstavených říčních ramen, údolních nádrží, zavodňovacích a odvodňovacích

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21. Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21. Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21 Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích

Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích Narušení vegetačního krytu (odlesnění, požáry, rekreační a sportovní účely, pastva apod.) hlavní příčina ovlivnění fluviálních procesů, přívalové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Prezentace Povodí Moravy, s.p.

Prezentace Povodí Moravy, s.p. Prezentace Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský generální ředitel Staré Město, 31. července 2014 Rozloha povodí Moravy - oblast s celkovou plochou 21 423 km 2 - působnost 7 krajů - v povodí žije téměř

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.13 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb

Více

Vratislav Ondráček Z 9. HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY REKULTIVAČNÍCH PRACÍ NA LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s.

Vratislav Ondráček Z 9. HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY REKULTIVAČNÍCH PRACÍ NA LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s. Vratislav Ondráček Z 9 Severočeské doly a.s. Chomutov HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY REKULTIVAČNÍCH PRACÍ NA LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s. 1 Úvod Hnědé uhlí je v současnosti jedinou významnější

Více

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Níže uvedenou zprávu Ministerstvo dopravy předkládá na základě úkolu uloženého usnesením č. 948 Poslanecké

Více

6.28. Vodní stavby - VOS

6.28. Vodní stavby - VOS 6.28. Vodní stavby - VOS Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 5 pro zaměření inženýrské stavby - vodohospodářské stavby Platnost učební osnovy: od

Více

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha Úvod V České republice bylo odvodněno zhruba 26 % výměry zemědělské půdy. Vzhledem

Více

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby 1 Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním dílům Tento oddíl je koncepčně vypracován společně pro oba základní druhy hydromelioračních staveb s tím, že specifika jednotlivých staveb budou zdůrazněny.

Více

VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA

VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA Vlastimil Krejčí, Marek Viskot Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75, Brno, krejci@pmo.cz, viskot@pmo.cz Klíčová slova: vodní hospodářství soubor

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

ZHODNOCENÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ (PS) DĚČÍN Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (URÚ)

ZHODNOCENÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ (PS) DĚČÍN Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (URÚ) KRAJ Presentace výsledků územní studie ZHODNOCENÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ (PS) DĚČÍN Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (URÚ) - 2010 Pořizovatel studie Krajský úřad Ústeckého kraje odbor Územního plánování

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás Termíny konání: 10. 13. června 2014 Cíle exkurze: Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás žáci se seznámí s metodami, pomocí kterých se využívaly životní živly (voda, vítr) poznají moderní způsob získávání

Více