Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory"

Transkript

1 Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26 E Rozhodli jste se pro výrobek firmy KNF. Následující pokyny Vám pomohou provozovat tento výrobek bezpečně, spolehlivě a v dlouhém časovém období. Bezpodmínečně si přečtěte tento provozní návod než uvedete přístroj do chodu a řiďte se jimi při jeho používání, abyste zabránili nebezpečím a škodám. Návod byl vytvořen pro nahoře znázorněná sériová čerpadla. U projektových provedeních dle požadavků zákazníka ( typy začínající s "PJ" nebo "PM" ) se mohou v jednotlivostech projevit odchylky. Proto prosíme dbejte u projektových čerpadel kromě tohoto návodu i dohodnutých technických spcifikací. 0. Obsah 1. Popis přístroje / oblast použití 2. Bezpečnost 3. Montáž 4. Provoz 5. Údržba 6. Čištění 7. Odstraňování poruch 8. Náhradní díly 9. Tabulky 10. Příslušenství Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 1

2 1. Popis přístroje / oblast použití KNF- čerpadla typových řad N 012 a N 024 čerpají, odsávají a stlačují 100 % bezolejově. Jsou plynotěsné ( průsak : 6 x 10-3 mbar x l/sec ) a pracují bez nároku na údržbu. V závislosti na provedení mají následující vlastnosti : provedení mají teplotně odolné hlavy pro teploty média do 240 C provedení mají vyhřívací patronu, která hlavu ohřívá na 240 C ( termostaticky regulováno ) provedení mají vyhřívací patronu a taktéž elektroniku pro regulaci, která hlavu ohřívá na zvolenou teplotu. 1.1 Elektrické údaje Přesné elektrické údaje : viz typový štítek Čerpadla jsou standardně provedena v krytí IP 54 Čerpadla jsou chráněna proti přetížení termospínačem 1.2 Oblast použití Čerpání vzduchu, plynů a par o teplotě + 5 C C. Maximální povolený provozní přetlak, vakuum, čerpané množství : viz tabulka 1 Čerpadla se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu Před použitím s daným médiem prověřit odolnost materiálů hlavy čerpadla, membrány a ventilů vůči médiu ( materiály čerpadla : viz tabulka 2 ) KNF - čerpadla nesmí čerpat kapaliny. V našem přehledu výrobního sortimentu najdete vhodná čerpadla pro kapaliny. Jestliže leží Vaše oblast použití mimo výše uvedené oblasti, prosíme o konzultaci s naším poradcem ( telefonní číslo viz poslední strana ) 1.3 Okolí Během provozu je třeba dodržet následující podmínky pro okolí : Teplota okolí při provozu v rozmezí : + 5 C C Při provozu musí být zaručen dostatečný přívod chladícího vzduchu Čerpadla se nesmí provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu 1.4 Materiály čerpadla Viz tabulka 2 2. Bezpečnost Dbejte na to, aby čerpadla byla používána jen pro účel, pro který jsou určena Čerpadla se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu Komponenty připojené na čerpadla musí být navrženy na pneumatické hodnoty čerpadel Dbejte při připojení čerpadla na elektrickou síť na odpovídající bezpečnostní předpisy. Jestliže se provoz čerpadla kvůli přehřátí přeruší termospínačem, pak čerpadlo po zchladnutí startuje automaticky. Zajistěte, aby z této skutečnosti nevznikly nebezpečné situace. Pro používaná média jsou třeba dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy a opatření. Při práci s horkými médii se ohřejí i pneumatické přívody a odvody tak jako hlava čerpadla a izolace hlavy. Nedotýkat se těchto částí, nebezpečí spálení. Používejte výhradně originální náhradní díly KNF. KNF - čerpadla splňují bezpečnostní předpisy EC směrnice pro nízké napětí 73/23 EWG a EC směrnice elektromagnetické kompatibility 89/336 EWG. Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 2

3 3. Montáž -> Čerpadla těchto typových řad jsou vestavitelné přístroje. Při instalaci se musí dodržet předpisy pro ochranu před úrazem a bezpečnostní předpisy - platí i pro následný provoz. Bezpodmínečně dodržet pokyny uvedené v kapitole 2 Bezpečnost. Mechanická Upevňovací rozměry jsou uvedeny v datovém listu. Čerpadla instalovat tak, aby větrák mohl nasávat dostatek chladícího vzduchu Umístit čerpadlo na nejvyšším místě systému, aby se v hlavě neshromažďoval kondenzát - toto zvyšuje životnost membrány a čerpadla. Elektrická Při elektrických montážních pracích se musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Zvláště se musí zajistit beznapěťový stav elektrického napájení před připojením čerpadla. Údaje o napájecím napětí je třeba porovnat s údaji na typovém štítku; napájecí napětí se smí odchylovat od údajů na štítku max + 10%, resp. - 10%. Je třeba zabudovat zařízení pro oddělení motoru čerpadla od elektrické sítě do elektrické instalace ( dle EN ) Čerpadlo namontovat takovým způsobem, že je vyloučeno dotknutí se částí pod napětím ( např. elektrického přívodu ) Doporučujeme zaopatřit okruh proudového napájení motoru čerpadla pojistkou ( proudová ochrana ), odběr proudu je uveden v datovém listu. Elektrické připojení.16 provedení Elektrické připojení.11 a.26 provedení ( čerpadla s teplotně odolnými hlavami ) ( čerpadla s teplotně vyhřívanými hlavami ) 1. Otevřít víko svorkovnice ( viz obr. 2 ) 1. Skříňku elektroniky (.26 provedení viz obr. 2 ), resp. víko svorkovnice (.11 provedení ) sejmout, k tomu povolit čtyři šrouby 2. Připojit na čerpadlo síťový kabel 2. Volnou kabelovou průchodkou skříňky elektroniky ( resp. svorkovnice ) protáhnout síťový kabel do tělesa. 3. Připojit na motor ochranný vodič 3. Připojit síťový kabel na svorky L1 a N. (viz obr.3 a 4 ) 4. Zavřít svorkovnici 4. Připojit na motor ochranný vodič 5. Opět nasadit skříňku elektroniky, resp. víko svorkovnice a sešroubovat, dát pozor na správné sezení těsnění svorkovnice. Legenda 1. Izolace hlavy Teplotní pojistka Teplotní spínač Vyhřívací patrona 2. Upevňovací šrouby izolace hlavy 3. Skříňka elektroniky ( jen u. 26 ) resp. víko svorkovnice Obr. 3 (.11 a.16 ) Elektrické zapojení čerpadla Obr. 2 (.11 provedení s termostaticky Ilustrace důležitých elementů na příkladě N 012 ST.26 E regulovaným vyhříváním hlavy ) Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 3

4 Uzemnění motoru Vyhřívací patrona Termo Motor ( červený ) Motor ( černý ) Termo Motor ( černý ) Kondenzátor Motor ( červený ) Kondenzátor Pneumatická Obr. 4 Elektrické zapojení čerpadla (.26 provedení : s elektronicky regulovaným vyhříváním hlavy ) Odstranit ochranné zátky z připojovacích závitů hadic. Připojit sací a výtlačné potrubí ( velikost závitů viz tabulka 3 ) Směr průtoku viz označení na hlavě čerpadla nebo viz datový list. Sací a výtlačné potrubí umístit tak, aby nemohl do čerpadla téci kondenzát. ( klesající potrubí ) 4. Provoz Čerpadla se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu Pro používaná média jsou třeba dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy a opatření. Před použitím s daným médiem prověřit odolnost materiálů hlavy čerpadla, membrány a ventilů vůči médiu ( materiály čerpadla : viz tabulka 2 ) Čerpadla se nesmí rozbíhat proti vakuu nebo přetlaku. Toto platí i při provozu po krátkém přerušení proudu. Maximální povolený provozní přetlak (viz tabulka 1 ) nesmí být překročen. Škrcení nebo regulace množství vzduchu, resp. plynu, by se mělo provádět v sacím vedení, aby se zamezilo překročení maximálního povoleného provozního přetlaku. Pokud se provádí škrcení nebo regulace množství vzduchu, resp. plynu na straně výtlaku, pak je třeba dbát na to, aby nebyl překročen max. povolený provozní tlak čerpadla. Při klidovém stavu čerpadla se musí vytvořit ve vedeních normální atmosférický tlak. Filtr na sání ( příslušenství ) se při znečištění musí vyměnit. Membrána a ventilové destičky jsou jediné rychloopotřebitelné díly v čerpadle. Opotřebení se většinou projeví silným poklesem pneumatického výkonu. Při výměně se postupuje dle následující kapitoly 5. Okolní podmínky : viz kapitola 1.3 Ovládání čerpadel s elektronickou teplotní regulací. (.26 provedení ) Displej a ovládací tlačítka viz obr. 5 Zapnutí / Vypnutí čerpadla Čerpadlo se zapíná/vypíná tlačítkem ON / OFF Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 4

5 C a F Lze volit zadávání požadované teploty a hystereze mezi C a F. LED pro C a LED pro F ukazují, který modus znázornění je zvolen. Změna modu se provádí současným stisknutím tlačítek Nahoru a Dolů po dobu 5 sekund. -> Změna mezi C a F je možná pouze když - čerpadlo je zapnuto tlačítkem ON/OFF - čerpadlo nečerpá - vyhřívání netopí Teplotní displej Diplej ukazuje za provozu čerpadla skutečnou teplotu -> LED "Actual Temp." nahoře vpravo v poli ovládání svítí K znázornění hodnoty požadované teploty stlačit tlačítko SET- TEMP. -> Hodnota požadované teploty se ukazuje tak dlouho, dokud je drženo tlačítko SET-TEMP. Nastavení teploty vyhřívání Lze nastavit teplotu, na kterou se má ohřívat hlava čerpadla ( požadovaná teplota ) Obr Stlačit tlačítko SET-TEMP. Ovládací tlačítka a displej -> Ukáže se na displeji aktuelní požadovaná teplota (jen.26 provedení s elektronicky 2. Nastavit teploty tlačítky Nahoru/Dolů regulovaným vyhříváním hlavy ) 3. Stlačit tlačítko SET-TEMP k přenosu hodnoty Alternativně : 10 sekund po posledním zadání hodnoty se aktuelní hodnoty předá jako požadovaná hodnota. -> Vyhřívací teplota lze nastavit pouze když - čerpadlo je zapnuto tlačítkem ON/OFF - čerpadlo nečerpá - vyhřívání netopí Nastavení hystereze Hystereze udává, o kolik stupňů se smí odlišovat požadovaná teplota ( být menší ) před opětným zapnutím vyhřívací patrony. 1. Stlačit tlačítko Hysterese. -> Aktuelní hodnota hystereze se znázorní na displeji. 2. Nastavit požadovanou hodnotu hystereze tlačítky Nahoru/Dolů. -> Rozsah hystereze : a) 1-30 C resp Kelvina b) 1-54 F -> Změna C a F viz výše 3. Stlačit tlačítko SET-TEMP k přenosu hodnoty Alternativně : 10 sekund po posledním zadání hodnoty se aktuelní hodnoty předá jako požadovaná hodnota. -> Hysterezi lze nastavit pouze když - čerpadlo je zapnuto tlačítkem ON/OFF - čerpadlo nečerpá - vyhřívání netopí Předehřátí hlavy čerpadla Jestliže je aktivována funkce předehřívání, pak lze čerpadlo nastartovat až potom, co je dosaženo nasatvené teploty v hlavě čerpadla. To zajišťuje, že žádné sloučeniny čerpaného média nevykondenzují. 1. Zapnout předehřívací funkci tlačítkem Preheating. 2. Čerpadlo zapnout tlačítkem ON/OFF -> Hlava čerpadla se vyhřeje na nastavenou teplotu, zatímco čerpadlo nepracuje -> LED ON svítí v tlačítku Preheating 3. Když se dosáhne nastavené teploty, začne čerpadlo čerpat. Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 5

6 5. Údržba > Než se začnou provádět práce na čerpadle, je třeba oddělit čerpadlo od proudové sítě, zajistit beznapěťový stav a toto zkontrolovat. Membrána a ventilové destičky jsou jediné rychloopotřebitelné díly v čerpadle. Dají se jednoduše vyměnit. > Zásadně by se měly ventilové destičky, membrány a těsnící kroužky měnit současně. Jestliže se při výměně membrány současně nevymění ventilové destičky, pak není zaručena jmenovitá hodnota výkonu čerpadla. > Jestliže se čerpadlem čerpaly agresívní, jedovaté nebo jinak zdraví ohrožující plyny, musí se při výměně membrán a ventilových destiček zajistit, aby personál údržby nebyl vystaven žádným nebezpečím. K tomu musí být učiněna odpovídající bezpečnostní opatření ( příkladem může být použití ochranných rukavic ) > Vysoká plynotěsnost čerpadel není po otevření hlavy čerpadla, resp. po výměně membrán a ventilů zaručena. Testem na těsnost lze zjistit, zda bylo opět dosaženo původní plynotěsnosti. Potřebné díly dle seznamu náhradních dílů Kapitola 8 2 Ventilové destičky 1 Membrána 2 O-kroužky Legenda Pos. Označení 1 Opěrný kroužek 2 Membrána 3 Mezidestička 4 Víko hlavy 5 Talířové pružiny 6 Matice 7 Přítlačný kotouč 8 Ojniční talíř 9 Prodloužení ojnice 10 O-kroužek 11 Ventilová destička Obr.6 Hlava čerpadla ( symbolicky ) Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 6

7 Pro materiálové provedení čerpadla Obr. 7 Umístění talířových pružin Potřebné nářadí a materiály : Křížový šroubovák č. 1 Typová řada N 012 : Otevřený nebo očkový klíč 7 mm Typová řada N 024 : Otevřený nebo očkový klíč 8 mm Kolíkový klíč, průměr čepu 4 mm ( možno dodat jako KNF příslušenství jako klíč na přítlačný kotouč, kapitola 10 ) Šroubovák ( jen.11 provedení ) Teplotně odolné lepidlo na šrouby ( např. DELO ML 5428 ) Tužka ( fix ) Výměna membrány, ventilových destiček a těsnících kroužků je třeba provádět v následujícím pořadí : a) Přípravné kroky b) Demontovat hlavu čerpadla c) Vyměnit membránu d) Vyměnit ventilové destičky a těsnící kroužky e) Namontovat hlavu čerpadla f) Zakončující kroky > Čísla pozic v následujícím popisu se vztahují k obr. 6. a) Přípravné kroky 1. Oddělit čerpadlo od proudového napájení; zajistit a zkontrolovat beznapěťový stav. 2. Povolit šrouby na spodní straně izolace hlavy ( viz obr. 2 ) a směrem nahoru sejmout izolaci hlavy. 3. Jen.11 provedení ( čerpadla s termostaticky regulovanou teplotou hlavy ) : Aby šlo sejmout hlavu čerpadla, uvolnit kabel teplotní pojistky a teplotního spínače ve svorkovnici. K tomu : - Uvolnit na víku svorkovnice ( viz obr.2, bod 3 ) při pohledu od hlavy čerpadla zadní kabelové šroubení. - Sejmout víko svorkovnice;, k tomu povolit čtyři šrouby. - Povolit připojení kabelu na svorce, které patří k uvolněnému kabelovému šroubení ( přípoje 1 a 2, viz obr. 3 ). b) Demontovat hlavu čerpadla > Pro čerpadla s vyhřívací patronou (.11 a.26 provedení ): Vyhřívací patrona zůstává namontovaná ve víku hlavy. 1) Průběžnou čarou tužkou-fixem označit opěrný kroužek 1, mezidestičku 3 a víko hlavy 4. Tímto se dá zabránit tomu, že při pozdější montáži se díly nesprávně smontují. 2) Povolit čtyři matice 6 a spolu s talířovými pružinami 5 sejmout. > Talířové pružiny jsou zabudovány pro to, aby se zachovala svěrná síla na membráně v celém teplotním rozsahu. 3) Sejmout víko hlavy 4. 4) Sejmout mezidestičku 3. 5) Odstranit ventilové destičky 11 a O-kroužky 10 z mezidestičky 3. Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 7

8 c) Vyměnit membránu 1) Proti směru hodinových ručiček povolit přítlačný kotouč 7 pomocí kolíkového klíče, resp. klíče na přítlačný kotouč. > Pozor, aby distanční podložky pod talířem ojnice 8 nevypadly. 2) Sejmout membránu 2. 3) Zkontrolovat všechny části zda nejsou znečištěné a případně vyčistit. ( viz 6. Čištění ) 4) Nasunout novou membránu 2 na závitový čep přítlačného kotouče 7. 5) Na závit přítlačného kotouče 7 nanést trochu teplotně odolného lepidla na šrouby ( např. DELO ML 5428 ). 6) Zašroubovat přítlačný kotouč 7 s membránou 2 do prodloužení ojnice 9 a pomocí čepového klíče resp. klíče na přítlačný kotouč pevně dotáhnout. d) Vyměnit ventilové destičky a těsnící kroužky 1) Sedla ventilů, mezidestičku a víko hlavy zkontrolovat na čistotu, při nerovnostech, škrábancích a korozi je třeba tyto díly vyměnit. 2) Nasadit mezidestičku 3 na opěrný kroužek 1 tak aby odpovídalo označení fixem. 3) Vložit nové ventilové destičky 11 do sedel ventilů mezidestičky. > Ventilové destičky pro sací a výtlačnou stranu jsou identické; umístění ventilových destiček je předem dáno tvarem sedel ventilů. 4) Vložit nové O-kroužky do mezidestičky 3. e) Namontovat hlavu čerpadla 1) Nasadit ve shodě s označením fixem víko hlavy 4 na mezidestičku 3. 2) Nasadit talířové pružiny 5 > uspořádání viz obr. 7. 3) Nasadit a pevně utáhnout matice 6. > Důležité : Od začátku přitlačování šrouby ještě následujícím způsobem dotáhnout : ST - provedení o úhel 200, odpovídá utahovací moment 43 Ncm AT - provedení o úhel 260, odpovídá utahovací moment 32 Ncm f) Zakončující kroky 1) Opěr namontovat izolaci hlavy 2) Jen.11 provedení ( čerpadla s termostaticky regulovanou teplotou hlavy ) : Opět napojit kabel teplotní pojistky a teplotního spínače ve svorkovnici. K tomu : - Opět připojit kabel svorku ( přípoje 1 a 2, viz obr.3 ) - Na víku svorkovnice ( viz obr. 2, bod 3 ) utáhnout kabelové šroubení. - Opět nasadit víko svorkovnice a sešroubovat, dát pozor na správné sezení těsnění svorkovnice. 3) Opět připojit čerpadlo na elektrickou síť. > Pokud byste měli k údržbě otázky, spojte se s našim odborným pracovníkem ( telefon : viz poslední strana ) 6. Čištění Při výměně ventilových destiček a membrán je třeba před smontováním hlavy čerpadla zkontrolovat všechny části, zda nejsou znečištěné a případně vyčistit. Pokud je k dispozici tlakový vzduch, díly vyfoukat. Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 8

9 7. Odstraňování poruch Než se začne na čerpadle pracovat, odpojit čerpadlo od proudového napájení, zajistit a zkontrolovat beznapěťový stav. Následující návody jsou hierarchicky uspořádány, t.j. v praxi v dané posloupnosti využít. Čerpadlo nečerpá Kvůli přehřátí čerpadla se uvedl do činnosti termovypínač. > Odpojit od sítě, nechat vychladnout, zjistit příčinu přehřátí a odstranit Přípoje nebo vedení jsou zablokována Je zavřen externí ventil nebo filtr je ucpán V hlavě čerpadla se nashromáždila kapalina ( kondenzát ) > Čerpadlo provozovat několik minut s médiem vzduch > Čerpadlo namontovat na nejvyšším místě systému Membrány nebo ventilové destičky jsou opotřebované > Kapitola 5 Údržba Čerpací výkon, tlak nebo vakuum jsou nízké Dosahovaný výkon čerpadla nejdříve porovnat s údaji v kapitole 1.2, resp. s datovým listem. V hlavě čerpadla se nashromáždila kapalina ( kondenzát ) > Čerpadlo provozovat několik minut s médiem vzduch > Čerpadlo namontovat na nejvyšším místě systému Na tlakové straně je přetlak a zároveň na sací straně vakuum nebo tlak více než atmosféra. > Čerpadlo není pro tento případ konstruováno. Pneumatická vedení nebo připojovací díly mají malý průřez nebo jsou seškrcené. > Ke změření výkonových parametrů odpojit čerpadlo od systému, již jedno vedení s tenkým průřezem nebo např. do systému instalovaný ventil mohou značně změnit změřenou hodnotu. Netěsná místa na přípojích, vedeních nebo na hlavě čerpadla. Membrána resp. ventilové destičky jsou defektní, nebo části hlavy znečištěné. > Kapitola 5 Údržba Po výměně mebrány, resp. ventilových destiček byly díly špatně umístěny do hlavy čerpadla Hlava čerpadla se neohřívá ( jen.11 a.26 provedení ) Zkontrolovat kabelové připojení ve svorkovnici (.11 provedení ), resp. v elektronické skříňce (.26 provedení ) ( viz obr. 2 ) Zkontrolovat napětí v síti > Pokud byste nemohli žádnou poruchu najít, kontaktujte KNF - zastoupení Chybová hlášení na displeji ( jen. 26 provedení ) Hlášení E01 nebo E02 : Naměřené teplota vyhřívací patrony leží mimo dovolený rozsah. > Čerpadlo a vyhřívací patrona se vypnou. Hlášení E03 nebo E04 : Naměřené teplota vyhřívací patrony leží při aktivní regulaci o 10 C nad nastavenou žádanou teplotou. > Čerpadlo a vyhřívací patrona se vypnou. > Pokud nezjistíte žádnou z uvedených poruch, ačkoliv čerpadlo nepracuje správně, zašlete čerpadlo na KNF službu zákazníkům. > Pokud zasíláte KNF čerpadlo k opravě na KNF službu zákazníkům, prosíme o uvedení specifikace čerpaného média. > Jestliže jste čerpadlem čerpali nebezpečné nebo agresívní plyny, prosíme Vás o vyčištění čerpadla před zasláním. Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 9

10 8. Náhradní díly N 012 _T. E Objednací číslo Ventilová destička Membrána O-kroužek Talířová pružina N 024 _T. E Objednací číslo Ventilová destička Membrána O-kroužek Talířová pružina Tabulky Tabulka 1: Pneumatické údaje Typ čerpadla Čerpací výkon při atm. tlaku Konečné vakuum Max. pov. provoz. přetlak ( l/min* ) ( mbar abs ) ( bar přetl. ) N 012 ST.11 E 10, ,5 N 012 AT.16 E 10, ,5 N 012 ST.16 E 10, ,5 N 012 ST.26 E 10, ,5 N 024 ST.11 E ,5 N 024 AT.16 E ,5 N 024 ST.16 E ,5 N 024 ST.26 E ,5 * litry v normostavu Tabulka 2 : Materiály čerpadla Typ čerpadla Materiál Hlava čerpadla Membrána Ventily N 012 ST.11 E nerez ocel PTFE PTFE N 012 AT.16 E Leg. hliník PTFE PTFE N 012 ST.16 E nerez ocel PTFE PTFE N 012 ST.26 E nerez ocel PTFE PTFE N 024 ST.11 E nerez ocel PTFE PTFE N 024 AT.16 E Leg. hliník PTFE PTFE N 024 ST.16 E nerez ocel PTFE PTFE N 024 ST.26 E nerez ocel PTFE PTFE Zkratky materiálů dle DIN ISO 1629 Tabulka 3 : Velikost závitů pneumatických připojení Typ čerpadla Velikost závitu Typ čerpadla Velikost závitu N 012 ST.11 E G 1/8 " N 024 ST.11 E G 1/8 " N 012 AT.16 E G 1/8 " N 024 AT.16 E G 1/8 " N 012 ST.16 E G 1/8 " N 024 ST.16 E G 1/8 " N 012 ST.26 E G 1/8 " N 024 ST.26 E G 1/8 " 10. Příslušenství Označení Objednací číslo Klíč na přítlačný kotouč KNF Neuberger GmbH Schmachtl CZ spol. s r.o. Alter Weg 3 Vídeňská 185 D Freiburg Vestec u Prahy Telefon Telefon Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 10

11 Telefax Telefax Schmachtl CZ, Vídeňská 185, Vestec-Praha Strana 11

LABOPORT Laboratorní vývěvy

LABOPORT Laboratorní vývěvy Provozní návod LABOPORT Laboratorní vývěvy Typové řady N 820 AN.18 N 820.3 AN.18 N 820 AT.18 N 820.3 AT.18 Obr.1 N 820 AN.18 Obr.2 N 820.3 AN.18 Rozhodli jste se pro výrobek firmy KNF. Následující pokyny

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

HYGROPIL H 4230. Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice. Návod k obsluze. Verze softwaru 1.03 BA 000620

HYGROPIL H 4230. Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice. Návod k obsluze. Verze softwaru 1.03 BA 000620 Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice HYGROPIL H 4230 Návod k obsluze Verze softwaru 1.03 BA 000620 OBSAH OBSAH Strana Datum vydání 1 Popis zařízení. 1-1 1.1 Úkoly a oblasti použití.

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum poslední revize: 1 leden 2012 OBSAH...1 1 VÝMĚNÍK VTXDR...1 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE...1 1 Datum poslední revize: 1 leden 2012...1 Obsah...2 1.

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Přesívač rs 400 1 Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Vážený zákazníku, Přejeme Vám mnoho radosti a úspěch

Více

Tlakový spínač, Omezovač tlaku

Tlakový spínač, Omezovač tlaku Návod k montáži a obsluze Tlakový spínač, Omezovač tlaku Základní modely Doplňkové funkce DWR -203-574 DGM -205-575 Ex-DWR -206-576 Ex-DGM -213-577 -513 Ochranná známka registrovaná v USA cz2b0264-ge51r0712b

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PŘED PŘETLAKEM PRO SYSTÉMY KRYOGENNÍCH ZÁSOBNÍKŮ S VAKUOVOU IZOLACÍ

ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PŘED PŘETLAKEM PRO SYSTÉMY KRYOGENNÍCH ZÁSOBNÍKŮ S VAKUOVOU IZOLACÍ ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PŘED PŘETLAKEM PRO SYSTÉMY KRYOGENNÍCH ZÁSOBNÍKŮ S VAKUOVOU IZOLACÍ IGC Doc 24/08/CZ Nahrazuje IGC Doc 24/02 Odborný překlad proveden pracovní skupinou PS6 ČATP. EUROPEAN INDUSTRIAL

Více

Popis stroje. Příslušenství a spotřební materiál. Předpis pro použití akumulátorových baterií

Popis stroje. Příslušenství a spotřební materiál. Předpis pro použití akumulátorových baterií 5 Popis stroje Příslušenství a spotřební materiál Předpis pro použití akumulátorových baterií Před uvedením stroje do provozu věnujte pozornost těmto pokynům! Pokud doba použití akumulátorových baterií

Více

EXCENTRICKÉ KLAPKY EBRO typ HP PRO VYSOKÉ PARAMETRY

EXCENTRICKÉ KLAPKY EBRO typ HP PRO VYSOKÉ PARAMETRY EXCENTRICKÉ KLAPKY EBRO typ HP PRO VYSOKÉ PARAMETRY ÚVOD Uzavírací a regulační klapky typu HP (High Performance) jsou určeny pro náročné průmyslové aplikace, kde je požadována vysoká provozní spolehlivost

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka BADU JET smart Vestavěná protiproudová jednotka Překlad původního návodu k použití Instalační a provozní příručka BADU Jet smart Univerzální model 1. Všeobecné informace Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR Tento ventil se servopohonem lze použít v různých sektorech projektování a výstavby. Používají se zvláště pro regulaci a zaznamenávání jednotlivých nebo vícezónových topných systémů, topných systémů využívajících

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

Monitory tlaku, omezovače tlaku

Monitory tlaku, omezovače tlaku Návod k montáži a obsluze Monitory tlaku, omezovače tlaku DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE! Přečtěte si je před instalací a zahájením provozu! Základní modely DWR DGM Ex-DWR Ex-DGM Doplňkové funkce -2xx

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Návod k montáži a obsluze. Suchoběžná čerpadla. Řady: IPL, DPL. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Suchoběžná čerpadla. Řady: IPL, DPL. Technické změny vyhrazeny! Suchoběžná čerpadla Řady: IPL, DPL Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 9 IP.. / 98 WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice IČO:

Více

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR PSC9713 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátor rychlosti ventilátorů s jedním nebo dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Odstředivá horizontální čerpadla řady OP Návod k instalaci a obsluze 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně Tento provozní a montážní návod obsahuje zásadní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci, provozu

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

Bezpečnost. Návod k provozu Regulátor tlaku plynu VGBF NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. 2.1.1.8 Edition 10.09. Pročíst a dobře odložit

Bezpečnost. Návod k provozu Regulátor tlaku plynu VGBF NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. 2.1.1.8 Edition 10.09. Pročíst a dobře odložit 2.1.1.8 Edition 10.09 D GB F NL I E DK S N P GR TR PL RUS H www.docuthek.com Návod k provozu Regulátor tlaku plynu VGBF Překlad z němčiny 2008 2009 Elster GmbH Obsah Regulátor tlaku plynu VGBF..............

Více

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ Obj. kód: 0911330000 Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 Jednotka je výrobcem strojově předplněna chladivem R134a s vysokou přesností. A- Jakákoliv neodborná manipulace s obsahem chladiva v jednotce způsobí

Více

Rotační čerpadlo. Návod k používání a obsluze

Rotační čerpadlo. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Rotační čerpadlo Výrobek Dodavatel název: Rotační čerpadlo typ: DK 12, 22, 31, 60 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Výrobky

Více

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh 3318293-3318365 MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh Maximální výkon nízkoteplotního (podlahového) okruhu: 13,0 kw pro ΔT=10

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600

Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600 Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600 Příklad typového štítku H A W L E A R M A T U R E N Ventiltyp/type of valve Baujehr/Year Nummer/number 1600 DN 150 2008 12 345 typ

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla ES prohlášení o shodě dle přílohy II A směrnice č. 89/392/EHS o strojním zařízení Prohlašujeme, že níže uvedené čerpadlo Typu:

Více

REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512

REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 1 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 2 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 1.

Více

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev.

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev. PSC9720 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0503/0503CZ Rev.2 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro třífázové motory (včetně

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y

E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y OBSAH 1. Bezpečnost... 2 2. Popis 3 3. Podmínky použití 3 4. Skladování a doprava.. 3 5. Montáž. 3 6. Provoz. 5 7. Komponenty EC střešního ventilátoru. 5 8. Druhy

Více

Plynový průtokový kotel Logamax U124 / U124 K

Plynový průtokový kotel Logamax U124 / U124 K 7200 9800-06/99 CZ Návod k montáži a údržbě Plynový průtokový kotel Logamax U24 / U24 K Hořák je nastaven ve výrobě na zemní plyn Pečlivě uschovejte Pro odbornou firmu Obsah Předpisy, směrnice.................

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

Informace o výrobku. Průtokové spínače řady F61. Vlastnosti a výhody

Informace o výrobku. Průtokové spínače řady F61. Vlastnosti a výhody PSC9720 Sekce katalogu Informace o výrobku Vydání Průtokové spínače řady Regulace průtoku 0304/0504 CZ Rev.4 Ú vod Průtokové spínače mohou být použity v potrubích s vodou, mořskou vodou, vodou pro plavecké

Více

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily IM-P186-02 CH Vydání 5 SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily Návod k montáži a údržbě 1. ezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Nastavení a uvedení do provozu 5. Údržba

Více

Pokyny k bezpečné práci

Pokyny k bezpečné práci Návod k obsluze Pokyny k bezpečné práci Zvláštní pozornost musí být věnována výstrahám a informacím, které jsou v okolním textu zvýrazněny šedým pozadím. VÝSTRAHA: vztahuje se k výstražnému symbolu na

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva K tomuto návodu Tyto přístroje odpovídají

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci Návod na instalaci a použití AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci AP 400 2WSE a AP 750 3WS CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Akumulační nádrže řady AKUPLAST jsou určeny pro akumulaci

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Přímé regulační ventily - STEVI 440 / 441, 445 / 446 Typ 440, 445 Typ 441, 446 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem. Model MDG-M4. Návod k obsluze a montáži

IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem. Model MDG-M4. Návod k obsluze a montáži IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem Model Návod k obsluze a montáži Tento návod obsahuje správný postup pro obsluhu, použití, opravu, pravidelnou prohlídku a k odstraňování závad čerpadla. Dodržíte-li

Více

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max REGULÁTOR TLAKU MRP Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění

MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění Bronz BS : 1400 třída LG2 Mazací olejový systém pro čpavkové ( pro

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním PN16-160 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2 3.0 Skladování a

Více

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze TopSpin č. 1835 Návod k obsluze ČESKY 1. Úvod Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup přístroje k vrtání otvorů pro vodící čepy TopSpin, který představuje nový standard funkce, výkonu, bezpečnosti a tvaru.

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Funkční modul FM 443 Solární modul Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Byla prokázána

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž 1.0 Všeobecnì k návodu k použití... 2 2.0 Bezpeènostní upozornìní... 2 2.1 Význam symbolù...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpeènosti...2 3.0 Skladování a doprava... 2 4.0 Popis... 3 4.1 Oblast použití...3

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HYDROPOOL CC - CP 8/2007 HYDROPOOL CC 1 4, CP 1 2 HYDROPOOL CC

Více

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Návod na Montáž Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní Plochý vanový kolektor SWK 200 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor...

Více

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Osoby, které nejsou obeznámeny s níže uvedenými pokyny, nesmí používat zařízení PumpWave. Doporučujeme kontaktovat spolehlivého instalatéra

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X 99 Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody (str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody Technické informace strana 174 Bezpečnostní sestava 4807 strana 181 SYRobloc 24 strana 185 SYRobloc 25 strana 189 Bezpečnostní sestava 322 strana

Více

Magnetický ventil, typ 3967

Magnetický ventil, typ 3967 Návod k instalaci a obsluze Magnetický ventil, typ 3967 Obr. 1 Vydání: září 2012 EB 3967 CS Obsah Všeobecné pokyny 3 Montáž 3 Montáž na nosnou lištu 4 Montáž na desku a na stěnu 4 Montáž na spojovací blok

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů =================================================

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= Společnost: EST + a.s., Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad

Více

Návod. Erkoform-3d Vakuový přístroj. za tepla s bezdotykovou kontrolou teploty, předvakuem a dotykovým. nádobka na granulát a destička na model

Návod. Erkoform-3d Vakuový přístroj. za tepla s bezdotykovou kontrolou teploty, předvakuem a dotykovým. nádobka na granulát a destička na model Návod Erkoform-3d Vakuový přístroj pro tvarování fólií za tepla s bezdotykovou kontrolou teploty, předvakuem a dotykovým panelem (touch panel) Středovlnný infračervený tepelný zářič s krytem Tvarovací

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

NÁVOD DMD 331. Snímač tlakové diference

NÁVOD DMD 331. Snímač tlakové diference JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND0404-2015/05 NÁVOD DMD 331 Snímač tlakové diference Měření tlakové diference kapalin a plynů. Rozsahy od 20 kpa do 1,6 MPa. Rozsah diferenciálního tlaku lze volit

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

PŘEHLED STROJÍRENSTVÍ

PŘEHLED STROJÍRENSTVÍ PŘEHLED STROJÍRENSTVÍ ČERPADLA Zubová čerpadla - řada KF pro tlaky do 25 barů průtok 0,5 až 630 cm 3 /ot max. otáčky 3000 ot/min - řada KP pro tlaky do 350 barů průtok 1 až 300 cm 3 /ot max. otáčky 4000

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

Stříkací pistole STFINIŠ H-868W

Stříkací pistole STFINIŠ H-868W NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŢBU Stříkací pistole STFINIŠ H-868W Zařízení je určeno pro profesionální pouţití. Před uvedením do provozu je nutné přečíst si návod a dodržovat předpisy bezpečnosti práce při lakování.

Více

Uživatelská příručka DHP-S

Uživatelská příručka DHP-S Uživatelská příručka DHP-S VUGFA148 Pokud tyto pokyny nebudou při instalaci a provozu Danfoss A/S dodržovány, nevyplývají ze záručních ustanovení žádné závazky. Danfoss A/S si vyhrazuje právo měnit detaily

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více