POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV"

Transkript

1 POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

2 NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

3 DEUTZ-FAHR pøedstavuje novou øadu 7. Nová modelová øada AGROTRON 7 TTV pøináší nejenom skvìlý výkon, nový styl, ale také nedostižitelnost v produktivitì a komfortu. Traktory AGROTRON 7 TTV byly zkonstruovány pro velmi hospodárný provoz i pøi maximálním nasazení v tìch nejtìžších podmínkách. Jsou výsledkem spojení nejnovìjších technologií, vyvinutých znaèkou DEUTZ-FAHR, umožòující dosažení vynikajícího výkonu, nízké spotøeby a perfektního pohodlí. Design studio GIUGIARO Design pak stvoøilo novu, velmi funkèní a pøitom exklusivnì tvarovanou kapotu, dynamicky vedené blatníky s LED svìtly a ergonomickou kabinu s pracovním prostøedím a vybavením, které nemá na trhu konkurenci. 5

4 NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKÙ LZE DOSÁHNOUT POKUD DÙVÌØUJEME VLASTNÍM SILÁM Inovativní motory DEUTZ s SCR technologií jsou nyní ješte výkonnìjší, pøitom úspornìjší a šetrnìjší k životnímu prostøedí. Stejnì tak jsou perfektnì sladìné s plynulou pøevodovkou TTV, která charakterizuje tuto modelovou øadu. 6

5 EFEKTIVNÍ ENERGIE I V OHLEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ Bijícím srdcem nové øady 7 jsou šestiválcové motory DEUTZ TCD 6.1 L06 4V s maximálním výkonem 224 k (165 kw) u Agrotronu 7210 TTV, 245 k (180 kw) u Agrotronu 7230 TTV a 263 k (194 kw) u Agrotronu 7250 TTV. Ètyøi ventily na válec, vstøikovací trysky umístìné centrálnì, turbodmychadlo s mezichladièem stlaèeného vzduchu a elektronickým øízením, plnì elektronické øízení pøímého vstøikování DCR (DEUTZ Common Rail) a systém SCR pro snížení emisí ve výfukových plynech. Všechny tyto technologie umožòují vznik neobvykle výkonného celku, díky kterému dosahují motory DEUTZ vynikajících výkonù pøi velmi nízké specifické spotøebì a emisích. Výkon (kw) Výkon podle ECE R Power Boost +27 k 180 Konstantní výkon (ot/min) Konstatní krouticí moment (ot/min) TTV Field 7250 TTV Boost Otáèky motoru (ot/min) Krouticí moment (Nm) Orientace motorù DEUTZ na zemìdìlství je velmi dobøe znatelná i na jejich výkonových parametrech. Maximálního výkonu dosahují již pøi 1900 ot/min a maximálního krouticího momentu pøi 1600 ot/min. V témìø celém hlavním pracovním rozsahu od 950 do 1650 ot/min je krouticí moment v podstatì konstantní a na nejvyšší hodnotì. A díky dostateènì velké palivové nádrži není nutné tak èasto tankovat. 435 litrù nafty spolu s 50 litry AdBlue jsou dostaèující i pøi extrémnì dlouhých pracovních dnech. Nové motory vykazují pøi stejném výkonu až o 10% nižší spotøebu než u pøedchozích modelù. Toto snížení spotøeby více než vyvažuje nutnost používat AdBlue (32,5% roztok moèoviny, který je nutný pro prùbìh selektivní katalytické redukce neboli SCR). Celý systém je celkovì výraznì hospodárnìjší než døíve a díky nižším emisním hodnotám pøispívá i k ochranì životního prostøedí. Právì SCR technologie se stará o rozklad jedovatých oxidù dusíku na atmosférický dusík a vodní páru - a to pøi chemické redukci pomocí AdBlue. Nádrž na AdBlue je promyšlenì integrována do klasické palivové nádrže tak, že nedošlo ke snížení její kapacity, ale zároveò ani ke zvýšení rozmìrù celého stroje. Motory nové øady 7 jsou jako všechny motory DEUTZ schopné spalovat až 100% bionaftu (B100) bez nutnosti jakýchkoliv úprav stroje. Snaha chránit životní prostøedí se u traktorù DEUTZ-FAHR projevuje i pøímo ve výrobì a to pøedevším používáním recyklovatelných materiálù, které v takové míøe nezatìžují životní prostøedí.

6 VYŽADUJTE VYŠŠÍ VÝKON STYLOVÌ A BEZ KOMPROMISÙ Nechte se strhnout krásou italského designu, dokonalým komfortem a technikou, která udává smìr vývoje. 10

7 Pohodlí øidièe dále zvyšuje elektronicky øízená klimatizace a pneumatické odpružení celé kabiny. Spolu se sériovým odpružením pøední nápravy je øidiè ušetøen velké èásti vibrací a mùže pracovat v pohodì a v pøíjemném prostøedí po celý den v jakémkoliv roèním období. Nové je i sedadlo øidièe. Ve standardu je sedadlo nejnovìjší generace s pneumatickým odpružením a automatickým nastavením výšky podle hmotnosti øidièe. Pro nároènìjší je k dispozici elektronicky ovládané aktivní sedadlo s nìkolikanásobným odpružením, aktivním vìtráním a vyhøíváním. Ani na místì spolujezdce se nešetøilo pohodlím. Zde je k dispozici široké a dostateènì polstrované sedadlo, které poskytuje vynikající komfort. JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ Ergonomická multifunkèní ovladací páka umožòuje snadné ovládání všech hlavních funkcí nové øady 7 jednou rukou. Na integrované multifunkèní loketní opìrce jsou umístìné všechny dùležité ovládací prvky pro obsluhu traktoru samotného i pøipojených zaøízení. Tlaèítka a páèky jsou seskupeny do logických skupin podle èetnosti ovládání. Všechny ovládací prvky se liší jak formou, tak barevným provedením. Díky tomu je umožnìno snadné a intuitivní ovládání celého stroje. Nová kabina Maxi Vision je díky absolutnímu komfortu, výbornému odpružení a špièkovému technickému vybavení naprosto jedineèná. Elektronicky øízená klimatizace, použití prvotøídních materiálù a celková prostornost této kabiny jsou základem pohodlného a pøíjemného pracovního místa. Ergonomické uspoøádání ovládacích prvkù, logické a promyšlené rozmístìní všech tlaèítek a páèek a jednoznaèná èitelnost všech provozních údajù ulehèují ovládání celého stroje. Každý si tak velmi rychle na ovládání zvykne - bez nutnosti dlouhého a opakovaného studia návodù

8

9 PRODUKTIVITA VE VAŠICH RUKÁCH Bezestupòová pøevodovka. Pøevodovka, která dokáže spojit ideální rychlost s maximálním výkonem. Plynule a jednoduše. 16

10 INOVATIVNÍ PØEVODOVKA Pøevodovka TTV nové øady 7 spojuje výkonnost a úèinnost mechanických pøevodovek s plynulostí a komfortem pøevodovek hydrostatických. Efektivní a spolehlivá kombinace zajiš ující optimální pøenos výkonu motoru v každé situaci. Nekoneèné množství pøevodových variant spolu s automatickým nastavením výraznì usnadòují práci a zvyšují produktivitu. Stejnì tak nedochází k situacím, kdy by byl stroj pøetížen nebo pracoval ve zbyteènì vysokých otáèkách s vysokou spotøebou. Díky tìmto vlastnostem má pøevodovka TTV vždy dostateènou rezervu krouticího momentu, která umožòuje v každé situaci plynulou jízdu. Tím je dále výraznì zvýšeno pohodlí, ale i bezpeènost pøi provozu stroje, pøedevším pak na veøejných komunikacích. Nejnovìjší verze pøevodovky TTV øady 7 umožòuje maximální rychlost až 60 km/h a dosahuje rychlostí 40 a 50 km/h pøi snížených otáèkách motoru (1357/1695 ot/min; v ÈR je max. rychlost omezena na 40 km/h). PØEVODOVKA BEZ PØEVODÙ. Plynulé pøevodovky TTV jsou tak zvané hydromechanické pøevodovky. To znamená, že pøenos síly probíhá ve dvou liniích. Vìtšina výkonu je pøenášena z klikové høídele motoru mechanicky pomocí planetových pøevodù a mokrých spojek v olejové lázni. Druhá, menší èást výkonu pohání hydraulické èerpadlo, které je pøímo napojené na hydromotor. Pomocí zmìny prùtoku oleje dochází k plynulé zmìnì pojezdové rychlosti bez rázù. Hydrostatický pohon buï zvyšuje, nebo naopak snižuje celkovou rychlost otáèení hlavní høídele pohánìné pøímo motorem. Po slouèení obou linií pøenosu síly následuje ètyøstupòová planetová pøevodovka, která udává rychlostní rozsah. Celý systém je pak zakonèen elektrohydraulickou reverzaèní jednotkou pro zmìnu smìru jízdy. Celá pøevodovka je ovládána elektronickou øídící jednotkou, která neustále vyhodnocuje data pøímo z pøevodovky a motoru a podle daného nastavení zajiš uje ideální pøevod pro maximálnì úèinný pøenos síly ve všech provozních situacích. (1357/1695 ot/min; v ÈR je max. rychlost omezena na 40 km/h). Produktivita a výkonnost stojí u traktorù DEUTZ-FAHR Agrotron 7 na pøedním místì. To dokazuje i automaticky ovládaný pohon všech kol a uzávìrka diferenciálu, které jsou vždy v základní výbavì traktoru. K pohodlí obsluhy pøispívají také další vlastnosti pøevodovky TTV. Pøi práci se strojem není k rozjezdu, zmìnì smìru jízdy ani zmìnì pøevodového stupnì potøeba spojkového, plynového nebo brzdového pedálu. Ve vìtšinì pøípadù bohatì dostaèuje jemný pohyb multifunkèní ovládací pákou.

11 KDO HLEDÁ ALTERNATIVY, MÁ NA VÝBÌR HNED TØI. Každý by mìl volit vždy tu nejlepší strategii. U traktoru DEUTZ-FAHR Agrotron 7 TTV jsou proto na výbìr hned tøi pracovní režimy. MANUÁLNÍ REŽIM Pomocí plynového pedálu se ovládají otáèky motoru, zatímco pohyb multifunkèní pákou mìní pojezdovou rychlost. V tomto režimu jsou traktory s pøevodovkami TTV srovnatelné s traktory s klasickou pøevodovkou, s tím rozdílem, že ke zmìnì pøevodového pomìru dochází naprosto plynule. Pokud se pákou pohybuje dopøedu nebo dozadu, dochází k plynulé zmìnì rychlosti (zrychlení nebo zpomalení). Impulsivní pohyb pákou vede ke zmìnì rychlosti o 0,1 km/h pøi rychlostech do 15 km/h a o 1km/h pøi rychlostech nad 15 km/h. AUTOMATICKÝ REŽIM Nejlepší volba pro vìtšinu prací i do dopravy s výjimkou práce s vývodovou høídelí. Pøi plném sešlápnutí jízdního (plynového) pedálu dosáhne traktor pøednastavené rychlosti. Elektronické øídící jednotky traktoru se starají o udržování této rychlosti a automaticky volí podle potøeby nejvhodnìjší otáèky motoru. PTO REŽIM Tento režim se aktivuje automaticky pøi sepnutí vývodové høídele. Otáèky motoru jsou udržovány na pøednastavené úrovni a pojezdová rychlost traktoru se mìní v závislosti na poloze jízdního (plynového) pedálu, pomocí zmìny pøevodového stupnì. Právì v tomto ohledu je nejvíce znát rozdíl plynulé pøevodovky oproti pøevodovkám klasickým, kde je nutné pøi každé zmìnì pøevodu znovu upravit otáèky motoru. V pøípadì plynulých pøevodovek tato starost odpadá. Otáèky motoru jsou brány jako hlavní ukazatel a pojezdová rychlost je ovládána výluènì zmìnou pøevodového pomìru. STRATEGIE EFEKTIVITY A PRODUKTIVITY Kromì zmínìných provozních režimù je možné nastavit ještì další tøi módy": ECO, POWER, AUTOMATIC. První z výše uvedených, ECO mód, ještì dále zvyšuje energetickou efektivitu a více se zamìøuje na úsporu paliva, než je tomu u standardního nastavení stroje. Druhý zmínìný, POWER mód, umožòuje zvýšení produktivity stroje na maximum a zkrácení èasu potøebného pro provedení dané úlohy. Automatický mód se snaží o co nejharmoniètìjší spojení obou výše uvedených nastavení. Elektronická øídící jednotka øídí souèasnì motor i pøevodovku a snaží se za každé situace dosáhnout maximální hospodárnosti. Pokud je ale tøeba, umožní zvýšení otáèek motoru a eventuelní dodání potøebného výkonu nebo udržení rychlosti pøi zvyšující se zátìži. Z dùvodu zachování nejvyšší bezpeènosti je nová øada 7 s pøevodovkou s maximální rychlostí 60 km/h standardnì dodávána s inovativním brzdovým systémem. Suché brzdové kotouèe jsou umístìny vnì pøední nápravy. U verze s nižší maximální rychlostí je možné tyto brzdy dodat na pøání. Parkovací brzda se u nové øady 7 ovládá pøímo z multifunkèní loketní opìrky a pùsobí pøímo na kotouèe zadních brzd. Pro další zvýšení bezpeènosti a pohodlí je u všech verzí pøední náprava odpružena dvìma hydraulickými písty. Tento unikátní systém odpružení je neustále plnì funkèní bez ohledu na výkyv pøední nápravy

12 INTELIGENTNÍ TECHNIKA Vysokokapacitní hydraulický systém traktorù DEUTZ-FAHR Agrotron 7 TTV patøí k absolutní špièce v této traktorové tøídì a v kombinaci s pøídavnými zaøízeními výraznì zvyšuje produktivitu pøi polních pracích. 23

13 VÝVODOVÁ HØÍDEL: KOMPLETNÍ VÝBAVA Možnost výbìru té nejvhodnìjší rychlosti vývodové høídele zvyšuje nejenom všestrannost traktoru, ale umožòuje i práci s nejvyšší možnou efektivitou. Nakonec díky použití správné rychlosti otáèek nemusí motor pracovat zbyteènì na plný výkon. Lze tak ušetøit znaèné množství pohonných hmot. Proto disponuje nová øada 7 hned tøemi rychlostmi vývodové høídele (540E/1000/1000E). Veškeré ovládání se provádí elektrohydraulicky. Spouštìní vývodové høídele je modulované, aby nedošlo k poškození pøipojeného zaøízení ani traktoru. Samozøejmostí je i externí ovládání vývodové høídele na zadních blatnících. Celý hydraulický systém neustále upravuje výkon podle aktuální potøeby. Snižuje tak ztráty výkonu (a spotøebu) a prodlužuje životnost celého systému. Všechny modely øady 7 jsou vybaveny tzv. Push-Pull" hydraulickými vývody, které umožòují pøipojení i odpojení všech okruhù i pod tlakem. U všech okruhù jsou nádržky na odkapávající olej, který je tak bezpeènì zachycen. Pøední tøíbodový závìs mùže být taktéž doplnìn o pøední vývodovou høídel o rychlosti 1000 ot/min. Na pøání je možné dodat i vývodovou høídel s ekonomickými otáèkami 1000E. V ÝKONNÁ HYDRAULIKA Hydraulický systém traktorù øady 7 sestává z èerpadla øízení o výkonu 44 l/min a hlavního hydraulického èerpadla Load Sensing o výkonu až 160 l/min. Ve standardní výbavì jsou 4 dvojèinné, elektronicky ovládané pøídavné hydraulické okruhy. Na pøání je možné traktor vybavit až 7 okruhy, z toho 2 vpøedu. Všechny hydraulické okruhy je možné uzamknout, používat jako jedno nebo dvojèinné nebo v plovoucí poloze. U všech hydraulických okruhù je k dispozici nastavení èasu i prùtoku. Všechny hydraulické okruhy jsou barevnì odlišené a jasnì oznaèené, aby je nebylo možné zamìnit. Vývod Power Beyond umožòuje pøímé napojení pøídavného zaøízení na èerpadlo a tím využití maximálního výkonu èerpadla. Užiteèná funkce pøedevším pro zaøízení, která jsou pohánìna pomocí hydraulického systému traktoru a vyžadují extra vysoký výkon. 24 Maximální zvedací kapacita zadního tøíbodového závìsu èiní na konci hydraulických ramen plných kg. Systém elektronického øízení disponuje následujícími funkcemi: silová, polohová a smíšená regulace, plovoucí poloha a regulace prokluzu. Stejnì tak disponuje traktor funkcí rychlozdvihu, regulací kmitù pøi pøepravì, omezením výšky zdvihu a nastavením rychlosti spouštìní. Na pøání dodávaný pøední tøíbodový závìs má zvedací kapacitu 4500 kg. 25

14 TECHNICKÉ ÚDAJE DEUTZ-FAHR AFGROTRON DEUTZ-FAHR AFGROTRON TECHNICKÉ ÚDAJE 7210 TTV 7230 TTV 7250 TTV 7210 TTV 7230 TTV 7250 TTV MOTOR Model Systém vstøikování / tlak bar DEUTZ Common-Rail / 1600 DEUTZ TCD 6.1 L06 4V Tier 4i DEUTZ Common-Rail / 2000 Poèet válcù / objem Palivo poèet/cm 3 6 / 6057 Diesel, B100 Maximální výkon s navýšením (ECE R-120) kw/k 165/ / /263 Homologovaný výkon (2000/25 CE) kw/k 151/ / /258 Maximální výkon bez navýšení (ECE R-120) kw/k 149/ / /238 Výkon pøi jmenovitých otáèkách (ECE R-120) kw/k 135/ / /236 Jmenovité otáèky ot/min 2100 Maximální kroutící moment (bez navýšení) Nm Maximální kroutící moment (s navýšením) Nm Objem palivové nádrže l Objem nádrže na AdBlue l Interval výmìny oleje Mth 500 PØEVODOVKA Typ Maximální rychlost (podle platné legislativy) Jízdní režimy Funkce aktivní klidové regulace ASM (automatický jízdní management) 40 km/h - 50 km/h - 60 km/h Automatika/Manuální/PTO (další nastavení pomocí módu" ECO, AUTO a POWER) VÝVODOVÁ HØÍDEL Rychlosti zadní vývodové høídele ot/min 540/540E/1000/1000E 540E/1000/1000E 540E/1000/1000E Externí ovládání na zadních blatnících Rychlost pøední vývodové høídele ot/min 1000 (1000E na pøání) PØEDNÍ A ZADNÍ TØÍBODOVÝ ZÁVÌS Maximální zvedací kapacita (vpøedu/vzadu) kg 4.500/ Externí ovládání na zadních blatnících Radar Plynulá hydromechanická prevodovka TTV HYDRAULICKÝ SYSTÉM Typ hydraulického èerpadla Výkon èerpadla (standard/na pøání) l/min Load Sensing hydraulické èerpadlo s variabilním prùtokem 120/160 Objem hydraulického oleje (oddìlená nádrž) l 50 Poèet hydraulických okruhù BRZDY A ØÍZENÍ Brzdy Výkon èerpadla øízení l/min 4 (na pøání až 7) Mokré kotouèové s posilovaèem 44 Parkovací brzda Elektronická (EPB), ovládaná na loketní opìrce Pøední kotouèové brzdy Mokré - na pøání Na pøání suché, u verze 60 km/h standard Vzduchové brzdy pøívìsu Odpružení pøední nápravy PNEUMATIKY ní pneumatiky pøední/zadní kola Závaží do zadních kol Kg - Dvoumontáž - KABINA Typ kabiny Multifunkèní opìrka Rozhraní ISOBUS imonitor 2 (úhlopøíèka 12") Barevný pracovní displej Èalounìné sedadlo spolujezdce Klimatizace Odpružení ROZMÌRY A HMOTNOSTI 600/70 R30-650/65 R42 2x ( ) na pøání 2x 650/65 R42 Maxi Vision Maxi Vision loketní opìrka Na pøání, zásuvka vpøedu i vzadu Na pøání, pøímo na loketní operce, automatická klimatizace na pøání Pneumatické, semi-aktivní na pøání Rozvor mm Délka mm mm Šíøka mm 2550 Celková hmotnost kg Maximální prípustná hmotnost kg Veškeré uvedené údaje a fotografie jsou pouze orientaèní. DEUTZ-FAHR si vyhrazuje právo v rámci zlepšování produktù a služeb zákazníkùm tyto údaje kdykoliv a bez pøedchozího oznámení zmìnit

15 Pro další informace se prosím obra te na Vašeho obchodního zástupce DEUTZ-FAHR Originální servis je moudrá volba Bez diskuze mnoho lidí umí èást závad opravit. Ale pouze Váš DEUTZ-FAHR dealer zná Váš traktor skrz naskrz. A pouze Váš dealer má pravidelnì školené mechaniky a odborníky dostupné na zavolání. Pouze dealeøi mají speciální vybavení a diagnostické zaøízení nutné pro plnohodnotnou diagnostiku a prohlídku stroje. To vše Vám dává klid, že je o Váš stroj dobøe postaráno. Originální díly dávají smysl Koupí stroje DEUTZ-FAHR projevujete dùvìru v kvalitu naší znaèky. Proto Vám doporuèujeme používání originálních náhradních dílù. Pouze ty odpovídají standardùm kvality znaèky DEUTZ-FAHR a garantují správnou funkènost bez problémù. DEUTZ-FAHR maziva Doporuèujeme Vám nové originální DEUTZ-FAHR maziva. Vynikající kvalita tìchto výrobkù, které jsou navrženy speciálnì pro stroje DEUTZ-FAHR, zajiš uje, že Váš traktor vždy dostane to, co potøebuje pro bezproblémový chod. DEUTZ-FAHR LUBRICANTS

ARION 650 640 630 620 550 540 530

ARION 650 640 630 620 550 540 530 ARION 650 640 630 620 550 540 530 Rozměry a hmotnosti (standardní pneumatiky, s olejem a palivem, bez řidiče) Pneumatiky zadních kol 20.8 R 38 20.8 R 38 20.8 R 38 20.8 R 38 18.4 R 38 18.4 R 38 18.4 R 38

Více

PRODUKTOVÝ PROGRAM DEUTZ-FAHR

PRODUKTOVÝ PROGRAM DEUTZ-FAHR PRODUKTOVÝ PROGRAM DEUTZ-FAHR INOVACE S ROZUMEM OBSAH HISTORIE.................................. 4-5 TECHNIKA................................ 6-7 TRAKTORY............................... 8-27 SPECIÁLNÍ

Více

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů TISKOVÁ ZPRÁVA www.masseyferguson.com Kontakt pro tisk: Paul Lay Manažer, marketingové komunikace a styk s veřejností Tel: +44 (0)2476 851209 Email: Paul.Lay@agcocorp.com Stahování obrázků z http://assets.agcocorp.com

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946.

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946. forterra forterra forterra hsx forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946. Nejsilnější a nejlépe vybavené traktory v portfoliu ZETOR F F HSX F HD Max. výkon (kw) 100,2 = 100,2 108,2 Točivý

Více

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Uvedená data se mohou lišit podle stupně výbavy stroje. Tisková verze 03/2012. Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 TECHNICKÁ

Více

D275AX-5 D275AX-5. VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 50 714 kg

D275AX-5 D275AX-5. VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 50 714 kg D 275 D275AX-5 D275AX-5 VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 50 714 kg P Á S O V Ý D O Z E R STRUÈNÝ PØEHLED Sjednocená konstrukce Komatsu Poskytuje nejlepší tržní hodnotu, nejvìtší spolehlivost

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S

S T A V Í M E O K O L O V Á S S T A V Í M E O K O L O V Á S W270C W00C Objem lopaty 4.2-9.0 m³ 4.8-10.0 m³ Užitečná nosnost 8 010 8 960 Výkon motoru 29 kw (20 hp) 259 kw (47 hp) Provozní hmotnost 24 600 27 00 NAKLADAČ NABITÝ ČISTOU

Více

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU 1490D Eco III V novém inovovaném 1490D Eco III se skrývají hned dva stroje: svazkovač těžebního odpadu a vyvážecí traktor. John Deere 1490D je k dispozici

Více

CENOVÁ NABÍDKA. Traktor New Holland T 5050 Elite s lesnickou nástavbou, ochranou a vysokým rampovačem

CENOVÁ NABÍDKA. Traktor New Holland T 5050 Elite s lesnickou nástavbou, ochranou a vysokým rampovačem CENOVÁ NABÍDKA Traktor New Holland T 5050 Elite s lesnickou nástavbou, ochranou a vysokým rampovačem Dovolte, abychom Vám na základě jednání nabídli traktor New Holland T 5050 Elite s lesní nástavbou.

Více

KATALOG TRAKTORŮ 2014

KATALOG TRAKTORŮ 2014 KATALOG TRAKTORŮ 2014 Vladimír Pícha Lektoroval: Ing. Jan Cholenský, CSc. Vydalo nakladatelství Vladimír Pícha - agromachinery Na Petřinách 72 162 00 Praha 6 www.agromachinery.cz Vydání první 347 stran

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

SK 1026. Smykem řízený nakladač SK1026-5. VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1.

SK 1026. Smykem řízený nakladač SK1026-5. VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1. SK 1026 Smykem řízený nakladač SK1026-5 VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1.200 kg Stručný přehled Vysoce univerzální a kompaktní smykem řízený nakladač

Více

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 by Palazzani KOLOVÝ NAKLADAČ PL 1105.2 Emisní norma 97/68 CE TIER 3 Model Perkins 1104D-E44TA Max. výkon 109 kw (148,5 koní) Při otáčkách motoru 2200 ot/min. Počet válců

Více

PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC FARMALL 55-75A

PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC FARMALL 55-75A PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC FARMALL 55-75A 55-65 - 75 KABINA Čtyř sloupková kabina traktoru Farmall A poskytuje vynikající výhled z traktoru a tím i přehled o přesné poloze nářadí. Pomáhá tak obsluze jednoduše

Více

DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 148 S I WX 168 S DOKONALÁ MISE. www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842

DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 148 S I WX 168 S DOKONALÁ MISE. www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842 DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 48 S I WX 8 S DOKONALÁ MISE www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 84 DVOUCESTNÁ RÝPADLA 3. MODELOVÁ ŘADA Výkon a ovládání Dvoucestná rýpadla WX jsou zkonstruována pro maximální

Více

NEW HOLLAND T4OOOF/N/V T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O

NEW HOLLAND T4OOOF/N/V T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O NEW HOLLAND T4OOOF/N/V T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O Nejlepší speciální traktor T4000F - EIMA 2008 STYLOVÉ TRAKTORY T4000 V/N/F. IDEÁLN Traktory výrobní řady T4000 V/N/F se dodávají ve třech šířkách, aby pokryly

Více

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES FASTRAC 2000 Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES SPECIFIKACE 2000 SERIES 2155 2170 Výkon motoru (přijmenovitýchotáčkách) 160 k 170 k Výkon vedlejšího pohonu 137 147 Zdvihový objem motoru (l) 6,7 l 6,7 l Točivý

Více

Připravený na každou výzvu. Unimog.

Připravený na každou výzvu. Unimog. Značka Daimler Připravený na každou výzvu. Unimog. Efektivní řešení pro zemědělské a komunální aplikace. Mnohostranná použitelnost spojená s efektivitou: Unimog. Univerzální, rychlý, spolehlivý a hospodárný.

Více

NEW HOLLAND BOOMER 1O2O 1O25 1O3O 2O3O 2O35 3O4O 3O45 3O5O

NEW HOLLAND BOOMER 1O2O 1O25 1O3O 2O3O 2O35 3O4O 3O45 3O5O NEW HOLLAND BOOMER 1O2O 1O25 1O3O 2O3O 2O35 3O4O 3O45 3O5O 2 3 NEW HOLLAND BOOMER ŘADA KOMPAKTNÍCH TRAKTORŮ Řada kompaktních traktorů New Holland Boomer je vybavena novým zařízením. Ať chcete traktory

Více

PC228US-3 PC228US/LC-3. 107 kw 143 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 21 980 kg - 23 560 kg. 0,48-1,68 m 3

PC228US-3 PC228US/LC-3. 107 kw 143 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 21 980 kg - 23 560 kg. 0,48-1,68 m 3 PC 228 PC228US-3 PC228US/LC-3 HYDRAULICKÉ RÝPADLO VÝKON 107 kw 143 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 21 980 kg - 23 560 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m 3 2 Práce v pøeplnìných a stísnìných prostorách je pøímo výzvou k pou

Více

SK 815. Smykem řízený nakladač SK815-5. VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg

SK 815. Smykem řízený nakladač SK815-5. VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg SK 815 Smykem řízený nakladač SK815-5 VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg Stručný přehled Vysoce univerzální a kompaktní smykem řízený nakladač

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI CK22 CK27 CK35 CK KIOTI CK22 CK27 CK35 www.kioti.pal.cz TECHNICKÉ PARAMETRY Motor šetrný k životnímu prostředí Výjimečně tichý dieselový motor KIOTI rodukuje minimální

Více

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396) DEUTZ-FAHR DEUTZ-FAHR 1 Parametr Jednotka Agrotron M 610 Agrotron M 620 2 Provedení (4k4; 4k2, pásové, kolopásové) - 4k4 4k4 3 Motor 4 Výrobce/model - DEUTZ / TCD 2012 L6 DEUTZ / TCD 2012 L6 5 Počet válců;

Více

PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B

PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B KDYŽ VÁS PŘEDSTAVIVOST PŘENESE KAMKOLIV. Silnice. Skutečně jen obyčejná cesta. A přece znamená mnohem více. Možná skutečným důvodem, proč jsou silnice něčím zvláštní, je, že

Více

Traktory ARION 650 640 630 620 550 540 530

Traktory ARION 650 640 630 620 550 540 530 Traktory ARION 650 640 630 620 550 540 530 ARION 600/500. Protože on to umí. Modely, které přesvědčí. Každodenní práce traktoru není pro slabochy. Je zapotřebí strojů, které si se vším poradí. Strojů,

Více

MAXXUM CVX MAde in AUstriA

MAXXUM CVX MAde in AUstriA MAXXUM CVX DOSTUPNÉ POUZE V ČERVENÉ 1999 První traktor s převodovkou CVX a systém automatického řízení produktivity APM 2004 Maxxum Multicontroller 2006 PUMA CVX s dvouspojkovou technologií DKT 2013 Maxxum

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

SCORPION 9055 7055 7044 7035 7030 6030

SCORPION 9055 7055 7044 7035 7030 6030 SCORPION 9055 7055 7044 7035 7030 6030 SCORPION. Myslíte to opravdu vážně. My také. Jako klíčové stroje pro manipulaci s materiály přinášejí teleskopické nakladače v mnoha podnicích rozhodující výhodu.

Více

Ti praví pro stáje a malé prostory.

Ti praví pro stáje a malé prostory. CC CX CX CX Za svůj trvalý úkol považujeme splnění daných parametrů týkajících se výrobků a služeb: spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita, rychlá reakce, flexibilita a inovace. Kompaktní stroje značky Weidemann

Více

Nabídka pro ty, co chtějí víc!

Nabídka pro ty, co chtějí víc! Nabídka pro ty, co chtějí víc! Polní tahač s maximální výkonem motoru při 1800 ot/min, jmenovitými otáčkami 2000 ot/min, maximální krouticí moment při 1400 ot/min, 4 ventily na válec, vstřikování Common-Rail

Více

Vyvážecí traktory 810E/1010E

Vyvážecí traktory 810E/1010E Vyvážecí traktory 810E/1010E PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS REVOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME REVOLUTION John Deere přichází s novou modelovou řadou vyvážecích traktorů E s ojedinělou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

WB 97S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg

WB 97S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg WB 97S Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5 VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg Stručný přehled Model WB97S-5 patří k nejnovější generaci rýpadlonakladačů Komatsu,

Více

PROFIPRO 50 HARVESTERI PROFI HARVESTER

PROFIPRO 50 HARVESTERI PROFI HARVESTER PROFIPRO PROFI PROFI 50 50 HARVESTERI HARVESTER PROFI 50 Výkonný Profi 50 je vhodný pro všechny typy terénů, jeho pohyb je plynulý a je velmi šetrný k porostům, nacházejícím se v měkké půdě. Malý poloměr

Více

P MODEL PX X92020 PC J5=å4å<C;õ DB1;D?B

P MODEL PX X92020 PC J5=å4å<C;õ DB1;D?B MODEL PX PX92020PC ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KIOTI MODEL PX EXTERIÉR Kompletní a odolná funkčnost, která stále myslí na Vaše pohodlí. Projekční světlomety Díky novým projekčním světlometům a pracovním lampám

Více

N A B Í D K A Ř A D Y A G R O

N A B Í D K A Ř A D Y A G R O nabídka systému N A B Í D K A Ř A D Y A G R O FIRMA EUROGREEN VÁM PŘEDSTAVUJE NABÍDKU PROFESIONÁLNÍCH STROJŮ ZNAČKY ISEKI TM 3140 3160 A MALÝ TRAKTOR S VELKÝM SRDCEM Robustní zadní náprava pro vysoké zatížení.

Více

FARMALL U STVOŘEN PRO RADOST Z PRÁCE. Úvod. Krátce o historii. Tři modelové řady navržené podle potřeb uživatelů

FARMALL U STVOŘEN PRO RADOST Z PRÁCE. Úvod. Krátce o historii. Tři modelové řady navržené podle potřeb uživatelů FARMALL U STVOŘEN PRO RADOST Z PRÁCE Úvod Nové traktory Farmall přichází na český trh. Značka CASE IH znovuzrodila toto jméno a představuje kompletní výrobní program sestávající ze třech modelových řad

Více

TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150

TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150 B TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150 Nový rozměr ve třídě kompaktních traktorů Maximální komfort a neomezené možnosti použití 2014 Kubota Corporation KUBOTA K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů NÁZEV ZAKÁZKY: Kompostárna Agro Step s.r.o. DRUH ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: DRUH ZADAVATELE:

Více

VYVÁŽECÍ TRAKTORY. - lesní stroje pro úspěšné hospodaření v lese

VYVÁŽECÍ TRAKTORY. - lesní stroje pro úspěšné hospodaření v lese VYVÁŽECÍ TRAKTORY - lesní stroje pro úspěšné hospodaření v lese PRVNÍ V LESE Naše historie odstartovala před 60 lety, kdy Börje Karlsson, zakladatel ROTTNE INDUSTRI AB, pomáhal svému otci odvážet pokácené

Více

Naše definice výkonu 8080 CX120

Naše definice výkonu 8080 CX120 Naše definice výkonu 8080 CX120 Síla a přesnost v dokonalé kombinaci Naše definice výkonu Nakladačem 8080 CX s řízením všech kol rozšiřuje firma Weidemann paletu svých výrobků o přírůstek ve třídě osmitunových

Více

4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil

4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil 4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil 1 3 350 375 400 450 500 550 MOTOR Typ QSX 11.9L QSX 11.9L QSX 11.9L QSX 15L QSX 15L QSX 15L Výkon 350 k (201 kw) 375 k (280 kw) 400 k (298 kw) 450 k (336 kw) 500

Více

20C/25C/3036E Kompaktní traktory

20C/25C/3036E Kompaktní traktory 20C/25C/3036E Kompaktní traktory Když si kupujete John Deere, kupujete si kvalitu, servis a podporu. Ačkoliv naše stroje vzbuzují obdiv, mnoho zákazníků považuje za náš nejlepší produkt naší celosvětovou

Více

ZETOR HORTUS HORTUS CL, HORTUS HS. Traktor je Zetor. Od roku 1946.

ZETOR HORTUS HORTUS CL, HORTUS HS. Traktor je Zetor. Od roku 1946. HORTUS CL, HORTUS HS Traktor je Zetor. Od roku 1946. 2 www.zetor.cz 3 UŽITEČNÝ. KDEKOLIV. Nový představuje kompaktní univerzální traktor pro práci na malých farmách, v komunálních službách, parcích, zahradách,

Více

Fendt 700 Vario třída sama pro sebe

Fendt 700 Vario třída sama pro sebe Fendt 700 Vario Fendt 700 Vario třída sama pro sebe Fendt 700 Vario se od svého prvního představení v roce 1998 stal nejprodávanější řadou traktorů s plynulou převodovkou. Ve třetí generaci byl opět ještě

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 Kolový nakladač WA75-3 STRUČNÝ PŘEHLED Nový kompaktní kolový nakladač WA75-3: je komfortnější,

Více

Sklízecí řezačka Fendt Katana 65 85

Sklízecí řezačka Fendt Katana 65 85 Sklízecí řezačka Fendt Katana 65 85 Fendt Katana 2 3 Řada sklízecích řezaček Fendt Díky kompletní řadě sklízecích řezaček, se značka Fendt stala předním specialistou na klíčové zemědělské stroje. Společnost

Více

NEW HOLLAND T4OOO. DELUXE a SUPERSTEER TM T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O

NEW HOLLAND T4OOO. DELUXE a SUPERSTEER TM T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O NEW HOLLAND T4OOO DELUXE a SUPERSTEER TM T4O2O T4O3O T4O4O T4O5O 2 3 4 PRODUKTIVITA A VÝKON 8 VYJÍMEČNÝ KOMFORT 10 KVALITA A SPOLEHLIVOST 14 SPECIFIKACE Traktory New Holland řad T4000 jsou osvědčené stroje

Více

DEUTZ-FAHR C9205 TS - C9205 TSB C9206 TS - C9206 TSB SKLÍZECÍ MLÁTIČKY C9000

DEUTZ-FAHR C9205 TS - C9205 TSB C9206 TS - C9206 TSB SKLÍZECÍ MLÁTIČKY C9000 DEUTZ-FAHR C9205 TS - C9205 TSB C9206 TS - C9206 TSB SKLÍZECÍ MLÁTIČKY C9000 2-3 ÚVOD KVALITA, VÝKON, DESIGN A STANDARDNÍ VÝBAVA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI Nová řada C9000 pokračuje v tradici značky DEUTZ-FAHR

Více

DEUTZ-FAHR C9205 TS - C9205 TSB C9206 TS - C9206 TSB SKLÍZECÍ MLÁTIČKY C9000

DEUTZ-FAHR C9205 TS - C9205 TSB C9206 TS - C9206 TSB SKLÍZECÍ MLÁTIČKY C9000 DEUTZ-FAHR C9205 TS - C9205 TSB C9206 TS - C9206 TSB SKLÍZECÍ MLÁTIČKY C9000 2-3 ÚVOD KVALITA, VÝKON, DESIGN A STANDARDNÍ VÝBAVA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI Nová řada C9000 pokračuje v tradici značky DEUTZ-FAHR

Více

WB 93S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg

WB 93S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg WB 93S Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5 VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg Stručný přehled Model WB93S-5 patří k nejnovější generaci rýpadlonakladačů Komatsu,

Více

STEIGER & QUADTRAC 391 670 k MAXIMÁLNÍ VÝKON 355 608 k JMENOVITÝ VÝKON

STEIGER & QUADTRAC 391 670 k MAXIMÁLNÍ VÝKON 355 608 k JMENOVITÝ VÝKON STEIGER & QUADTRAC 391 670 k MAXIMÁLNÍ VÝKON 355 608 k JMENOVITÝ VÝKON BUĎTE PŘIPRAVENI NA USPOKOJENÍ SVĚTOVÝCH POŽADAVKŮ Více jídla více obilí účinnější emisní normy: CASE IH pracuje s vámi, aby tyto

Více

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem 950K 962K 966K 972K 980K Typ motoru Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C13 ACERT Čistý výkon ISO 9249 157

Více

PRAKTICKÁ VELIKOST. VYSOKÝ VÝKON.

PRAKTICKÁ VELIKOST. VYSOKÝ VÝKON. SÉRIE N 115-185 k PRAKTICKÁ VELIKOST. VYSOKÝ VÝKON. Vaše půda je vaším základem. Vaše farma je vaším životem. Vaše úroda je vaším živobytím. Váš traktor je vaším nejlepším pomocníkem. Má značku Valtra.

Více

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY STAVEBNÍ STROJE > TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY CAT TH Výška zdvihu, m Nosnost, t STRANA CAT TH B Výška zdvihu, m Nosnost, t STRANA CAT TH B Výška zdvihu 9, m Nosnost t STRANA CAT

Více

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M.

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. JOHN DEERE 6115M Základní technické ukazatele traktoru Veličina Jednotka

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì 3 45.5 kw / 62 Ks -1 pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì Výložník Mono-Boom s výkonnou chránìnou Z - kinematikou a paralelním vedením

Více

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE PROVOZNÍ HMOTNOST: 225 3497 kg 260 3615 kg 280 3655 kg 300 3823 kg 330 3959 kg I M J G F E D L C P O N K H A B SPECIFIKACE STROJE 225/260/280/300/330 Power Boom Model stroje 225 260 280 300 330 Model stroje

Více

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200 S T A V Í M E O K O L O V Á S PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 00 Výkon Motoru 50 kw (70 hp) 57 kw (76 hp) Provozní hmotnost 370 kg 4370 kg Užitečná nosnost 15 kg 1451 kg (50% překlápěcího zatížení) Pásový

Více

OBRATNÝ, JEDNODUŠE OVLADATELNÝ UNIVERZÁL

OBRATNÝ, JEDNODUŠE OVLADATELNÝ UNIVERZÁL 35 45 55 OBRATNÝ, JEDNODUŠE OVLADATELNÝ UNIVERZÁL NOVÝ DESIGN VYTVOŘENÝ PRO SKUTEČNOU PRÁCI Vývoj traktorů Solaris pokročil a výsledkem je nová řada, která je ještě všestrannější a výkonnější. Skvělý výsledek

Více

POWERSHIFT TTV 6 SERIES

POWERSHIFT TTV 6 SERIES 6120-6130 - 6140 POWERSHIFT 6120-6130 - 6140 TTV 6 SERIES NOVÉ, KOMPAKTNÍ A VŠESTRANNÉ. DEUTZ FAHR ŘADA 6. 6 SERIES 6120 6130 6140 Powershift TTV Powershift TTV Powershift TTV Maximální výkon (ECE R120)

Více

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ SK1026-5 PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg NOSNOST 1.200 kg VÝKON MOTORU 63,9 kw / 86,9 PS @ 2.500 ot/min SK 1026-5 SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ SK1026-5 SK1026-5 S MYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ STRUČNÝ PŘEHLED Výkon, hospodárnost

Více

DEUTZ-FAHR 5 A 5 TTV DEUTZ-FAHR TTV TTV TTV TTV

DEUTZ-FAHR 5 A 5 TTV DEUTZ-FAHR TTV TTV TTV TTV DEUTZ-FAHR 5 A 5 TTV DEUTZ-FAHR 5100-5110 - 5120-5130 5100 TTV - 5110 TTV - 5120 TTV - 5130 TTV SPOUSTA VÝKONU V KOMPAKTNÍM BALENÍ DEUTZ-FAHR dokázal natěsnat do délky lehce přesahující 4 metry nejinovativnější

Více

AUKCE 4. KVĚTNA 2012 KATALOG STROJŮ

AUKCE 4. KVĚTNA 2012 KATALOG STROJŮ KATALOG STROJŮ Pravidla první aukce: 1. Každý aktivní účastník musí být řádně zaregistrován. 2. Registrační formulář je k dispozici na www.agromex.cz nebo je možné si jej vyžádat e-mailem na info@agromex.cz

Více

STEIGER & QUADTRAC 391-670HP MAXIMÁLNÍ VÝKON - POWER MANAGEMENT 355-608HP JMENOVITÝ VÝKON

STEIGER & QUADTRAC 391-670HP MAXIMÁLNÍ VÝKON - POWER MANAGEMENT 355-608HP JMENOVITÝ VÝKON STEIGER & QUADTRAC 391-670HP MAXIMÁLNÍ VÝKON - POWER MANAGEMENT 355-608HP JMENOVITÝ VÝKON BUĎTE PŘIPRAVENI NA USPOKOJENÍ SVĚTOVÝCH POŽADAVKŮ Více jídla více obilí účinnější emisní normy: CASE IH pracuje

Více

(T3) X 60

(T3) X 60 20 30 40 50 (T3) X 60 MOTOR Traktory řady X60 jsou poháněny motory PERKINS 1104D - 44TA splňující emisní normu TIER 3. Tento motor je řadový čtyřválec o objemu 4,4 litru, vybavený turbodmychadlem a mezichladičem

Více

PC450-8/LC-8/LC-8 HD. Hydraulické rýpadlo PC 450

PC450-8/LC-8/LC-8 HD. Hydraulické rýpadlo PC 450 PC 450 Hydraulické rýpadlo PC450-8/LC-8/LC-8 HD VÝKON MOTORU 263 kw / 358 PS @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST PC450-8: 44.350-45.190 kg PC450LC-8: 45.000-46.500 kg PC450LC-8 HD: 46.500 kg OBJEM LŽÍCE max.

Více

C201 Kompaktní zametač

C201 Kompaktní zametač Malý, elegantní a domyšlený C201 Kompaktní zametač Malé kompaktní zametací zařízení C201 je nejnovějším zametacím zařízením z rodiny JOHNSTON. Byl konstruován s ohledem na tři klíčové požadavky zákazníků

Více

AGROTRON 6 DEUTZ-FAHR AGROTRON 6 6120.4-6130.4-6140.4-6150.4-6160.4 6140-6150 - 6160-6180 - 6190

AGROTRON 6 DEUTZ-FAHR AGROTRON 6 6120.4-6130.4-6140.4-6150.4-6160.4 6140-6150 - 6160-6180 - 6190 AGROTRON 6 DEUTZ-FAHR AGROTRON 6 6120.4-6130.4-6140.4-6150.4-6160.4 6140-6150 - 6160-6180 - 6190 02-03 PŘEHLED MODELŮ PŘIPRAVEN NA KAŽDOU VÝZVU: AGROTRON 6 SE 4 NEBO 6 VÁLCI SPRÁVNÝ TYP VÝKONU PRO VAŠE

Více

140M. Grejdr. Celková hmotnost stroje - základní

140M. Grejdr. Celková hmotnost stroje - základní 140M Grejdr Cat C7 ACERT VHP Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2000 ot/min Základní výkon (1. převodový stupeň) 136 kw 185 k Rozsah měnitelného výkonu VHP 136-148 kw 185-201 k Rozsah měnitelného výkonu VHP

Více

Power Partner. N Serie 88 152 k Classic HiTech Advance

Power Partner. N Serie 88 152 k Classic HiTech Advance CZ Power Partner N Serie 88 152 k Classic HiTech Advance Power Partner Severské kofieny Valmet a Volvo BM, dva nejvût í "sever tí" v robci traktorû, se spojili v roce 1979. Nová fiada traktorû Volvo BM

Více

DFG/TFG 425s/430s/435s

DFG/TFG 425s/430s/435s Vysoký jízdní komfort a vysoký výkon překládky díky systému Hydrostatic Drive Nízká spotřeba Velká jízdní stabilita díky extrémně nízkému těžišti a kyvné nápravě s vysokým uložením Asistenční systémy pro

Více

1,8 % sazbu havarijního pojištění

1,8 % sazbu havarijního pojištění 0800 700 112 Již od 249 900 Kč Nejrychleji rostoucí značka v Evropě K online skladovým vozům získáte při využití financování pohonné hmoty v hodnotě 5 000 Kč. Více na stránkách AKtuální AKce S financováním

Více

RM500. Stabilizační fréza. Motor Cat C15 s technikou ACERT

RM500. Stabilizační fréza. Motor Cat C15 s technikou ACERT RM500 Stabilizační fréza Motor Cat C15 s technikou ACERT Provozní hmotnost (s konstrukcí ROPS a kabinou) Celkový výkon (dle SAE J1995) při 2000 ot/min 403 kw/548 k s univerzálním rotorem 28 410 kg Čistý

Více

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1) Svozové vozidlo Konfigurace vozidla Druh zatížení H - těžké Konfigurace náprav 6X2*4 (zadní náprava zvedací, zatáčecí) Konfigurace pérování

Více

OVLADATELNOST V KAŽDÉ RYCHLOSTI

OVLADATELNOST V KAŽDÉ RYCHLOSTI OVLADATELNOST V KAŽDÉ RYCHLOSTI Rychlost, kterou můžete ovládat. Komfort, kterého se nebudete chtít vzdát. Bezpečnost, na kterou se můžete spolehnout. Další důvody, proč zvolit 9 TTV. 24 25 KOMFORT NA

Více

5700 SL. 100-130 kmf OD MASSEY FERGUSON

5700 SL. 100-130 kmf OD MASSEY FERGUSON 5700 SL 100-130 kmf OD MASSEY FERGUSON 02 www.masseyferguson.com Contents Strana 04 Vše, co potřebujete...... pro jakoukoliv práci Strana 06 MF 5700 SL - Prozkoumejte svůj traktor, který se dostane kamkoliv

Více

Veřejná podlimitní zakázka "Farma Menšina"

Veřejná podlimitní zakázka Farma Menšina Veřejná podlimitní zakázka "Farma Menšina" PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (v souladu s 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Název zadavatele: Lukáš Dvořák Sídlo zadavatele: 544 77 Borovnice 201

Více

JASNĚ EFEKTIVNĚJŠÍ TAHOUN PONSSE BUFFALO

JASNĚ EFEKTIVNĚJŠÍ TAHOUN PONSSE BUFFALO JASNĚ EFEKTIVNĚJŠÍ TAHOUN PONSSE BUFFALO NEZASTAVITELNÁ SÍLA A TAH V KAŽDÉM TERÉNU Kromě modernizace motoru nabízí PONSSE Buffalo množství inteligentních detailních řešení a optimalizací. Byl vylepšen

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

H-1 Van: praktická dodávka

H-1 Van: praktická dodávka H-1 H-1 Van: praktická dodávka Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. Ústředním motivem je velkorysý

Více

BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE

BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE NOVÉ KANGOO BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE AKTUÁLNÍ AKCE OOKlimatizace, rádio s MP3 a Bluetooth, dvoje posuvné dveře a bohatá standardní výbava OODodatečná sleva ve výši 20 000 Kč při financování

Více

Zařízení řady VT/VS přicházejí s volbou různé příplatková výbavy sběrné skříně. Vliv na životní prostředí

Zařízení řady VT/VS přicházejí s volbou různé příplatková výbavy sběrné skříně. Vliv na životní prostředí Řada V VT501 VS501 VT651 VS651 VT801 VS801 Výjimečné výsledky s oblíbenými zametači Zametací zařízení JOHNSTON řady V jsou uznávaná jako nejspolehlivější nástavbové zametací stroje. Nejnovější zametače

Více

DVOUPODVOZKOVÉ RYPADLO

DVOUPODVOZKOVÉ RYPADLO DVOUPODVOZKOVÉ RYPADLO od 17 Do 23 tun BEZPEČNÉ, VÝKONNÉ, SPOLEHLIVÉ. www.atlasgmbh.com ATLAS ATLAS STAVEBNÍ STROJE - VÝROBCE S TRADICÍ Od člověka k člověku Když Hinrich Weyhausen začal v roce 1919 prodávat

Více

EW160E. RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw

EW160E. RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw EW160E RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw Výkonnost je naší vášní. Ve společnosti Volvo Construction Equipment nám nejde jenom o to, aby naše stroje vyjely ven. Vyvíjíme výrobky a služby, které zvyšují produktivitu.

Více

15R-8 PC15R-8 PC15R-8. SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg

15R-8 PC15R-8 PC15R-8. SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg PC 15R-8 PC15R-8 PC15R-8 MINIRÝPADLO VÝKON SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg TECHNOLOGIE TVARU Výsledek technologie a zkušeností firmy Komatsu, minirýpadlo PC15R-8 reaguje

Více

Hoftrac. - nepostradatelné stroje i pro budoucí generace. 1130 CX 1140 CX 1160 CC

Hoftrac. - nepostradatelné stroje i pro budoucí generace. 1130 CX 1140 CX 1160 CC CX CX CC Za svůj trvalý úkol považujeme splnění daných parametrů týkajících se výrobků a služeb: spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita, rychlá reakce, flexibilita a inovace. Kompaktní stroje značky Weidemann

Více

D85EX-18 D85PX-18 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV

D85EX-18 D85PX-18 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV D85EX-18 D85PX-18 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV PÁSOVÝ DOZER VÝKON MOTORU 199 kw / 271 PS @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST D85EX-18: 30.360 kg D85PX-18: 28.940 kg OBJEM RADLICE 5,90-7,20

Více

SOTES Sokolov spol. s r. o.

SOTES Sokolov spol. s r. o. SOTES Sokolov spol. s r. o. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Komunální malotraktor s šípovou radlicí a válcovým posypem I. Identifikační údaje Obchodní jméno:

Více

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor 1 Kompakt modely 2013 Série Kompakt sestává pro rok 2013 ze tří modelových řad Kompakt S Kompakt S 4055 Kompakt S 4065 Kompakt Kompakt 4065 Kompakt 4075 Kompakt ecotech Kompakt 4085 Kompakt 4095 Kompakt

Více

SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY. Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF

SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY. Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF 2 KAPITELÜBERSCHRIFT 3 Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF Na cestě k nižším krmným nákladům Samojízdné krmné míchací vozy jako klíčová technika

Více

CABSTAR NISSAN NT400. 120 Kč bez DPH BEZPEČÍ DÍKY SÍLE A OVLADATELNOSTI PODVOZEK. Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu. Již od 412

CABSTAR NISSAN NT400. 120 Kč bez DPH BEZPEČÍ DÍKY SÍLE A OVLADATELNOSTI PODVOZEK. Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu. Již od 412 NISSAN NT400 CABSTAR Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 412 120 Již od 412 120 Kč bez DPH BEZPEČÍ DÍKY SÍLE A OVLADATELNOSTI Ochrana Vás a Vašeho nákladu je pro nás prioritou, proto jsou všechny verze

Více

Červená linie Vám rozbuší srdce

Červená linie Vám rozbuší srdce 20 Červená linie Vám rozbuší srdce S červeným akcentem detailů interiéru i exteriéru a ve spojení s novým výkonným motorem získává VITARA S 1.4 BoosterJet jedinečné sportovní charisma. Nechte temperamentem,

Více

KATALÓG PRODUKTŮ 2015 SÉRIE N-F Verze Euro 5b+ Verze Euro VI

KATALÓG PRODUKTŮ 2015 SÉRIE N-F Verze Euro 5b+ Verze Euro VI KATALÓG PRODUKTŮ 2015 SÉRIE N-F Verze Euro 5b+ Verze Euro VI 2 SÉRIE N Obsah Verze Euro 5b+ 3,5 t 04-17 5,5 t 18-19 Verze Euro VI 3,5 t 20-27 5,5 t 28-29 6,5 t 30-31 7,5 t 32-37 Ceny jsou bez dopravy a

Více

CS423E. Tahačový válec. Stage II Compliant. Vznětový motor Cat 3054C. Šířka běhounu Odstředivá síla. Provozní hmotnost (s kabinou ROPS/FOPS)

CS423E. Tahačový válec. Stage II Compliant. Vznětový motor Cat 3054C. Šířka běhounu Odstředivá síla. Provozní hmotnost (s kabinou ROPS/FOPS) CS423E Tahačový válec Stage II Compliant Vznětový motor Cat 3054C Celkový výkon Šířka běhounu Odstředivá síla Největší Nejmenší Provozní hmotnost (s kabinou ROPS/FOPS) 62 kw/83 k 1676 mm 134 kn 67 kn 6990

Více

WL95. Automatický variabilní pohon

WL95. Automatický variabilní pohon WL95 Kloubové kolové nakladače Nakládání s materiálem v nové dimenzi Nová třída výkonu - překlopné zatížení a trhací síla - to je kolový nakladač WL95. A také pokud jde o pracovní komfort WL95 nabízí maximální

Více

PŘIZPŮSOBÍ SE KAŽDÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

PŘIZPŮSOBÍ SE KAŽDÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU Sleva 17% 1.5 dci od 484 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu VŠESTRANNOST BEZ OMEZENÍ Chcete si udělat výlet k jezeru? Nebo pomoct příteli se stěhováním? Dovézt si na zahrádku spoustu mladých

Více