D275AX-5 D275AX-5. VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST kg

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D275AX-5 D275AX-5. VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 50 714 kg"

Transkript

1 D 275 D275AX-5 D275AX-5 VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP PROVOZNÍ HMOTNOST kg

2 P Á S O V Ý D O Z E R STRUÈNÝ PØEHLED Sjednocená konstrukce Komatsu Poskytuje nejlepší tržní hodnotu, nejvìtší spolehlivost a všestrannost. Hydraulický systém, systémy pøenosu výkonu, rám a další hlavní souèásti stroje jsou navrženy firmou Komatsu. Výsledkem je, že všechny souèásti stroje jsou navrženy pro spoleènou souèinnost, èímž se zvyšuje produktivita práce, spolehlivost a všestrannost stroje. Vrtule chlazení s hydrostatickým pohonem Automaticky ovládané otáèky vrtule chlazení snižují spotøebu paliva a hladinu vnitøního hluku. Extra nízko položené tìžištì Zajiš uje vynikající stabilitu stroje a vytváøí možnosti bezpeèné a pohodlné práce na pøíkrých svazích. Zjednodušení údržby Centrálnì umístìné servisní body Uzavøený hydraulický okruh Modulová konstrukce pøevodového systému Mìøicí body tlaku oleje Kontrolní jednotka sledování údržby Jednoduchý robustní rám Jednolitý rám podvozku s otoèným èepem poskytuje vyšší spolehlivost a pøebírá všechny síly z ústrojí pøenosu výkonu. Velké objemy radlic: 13,7 m 3 (radlice Semi-U) a 16,6 m 3 (U radlice) Automatická uzávìra mìnièe momentu Šetøí palivo, zvyšuje rychlost a zlepšuje efektivitu pøevodového ústrojí v prùbìhu hrnutí a rozrývání. Nová konstrukce øetìzu pasù Použitím vylepšeného èepu s vìtší otáèivou schopností se výraznì snižují náklady na údržbu. 2

3 Nová šestihranná konstrukce kabiny zahrnuje: Prostorný interiér Díky uložení kabiny na tlumièích a K podvozku pohodlnou jízdu Vynikající výhled z kabiny Vysokokapacitní klimatizaèní systém PCCS (Palm Command Control System) páka Pøetlakovou kabinu (nadstandard) Nastavitelnou levou loketní opìrku Ovládací konzolu pojezdu integrovanou v sedadle obsluhy. VÝKON MOTORU 306 kw ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST kg OBJEM RADLICE Semi-U: 13,7 m 3 Plnì-U: 16,6 m 3 Výkonný motor 306 kw / 410 HP pøeplòovaný motor s pøedchladièem vzduchu poskytuje dostatek výkonu. HSS (Hydrostatický Systém Øízení) Poskytuje plynulé, rychlé a výkonné ovládání v mìnících se terénních podmínkách. Disponuje integrovaným systémem spojek a brzd, který zajiš uje co možná nejostøejší otáèení i pod plným zatížením. Systém K podvozku Zlepšuje zábìr, životnost souèástí a pohodlí obsluhy. Systém kontroly prokluzu pasù (nadstandard) Snižuje únavu obsluhy 3

4 D275AX-5 PCCS (PALM COMMAND CONTROL SYSTEM) Novì vyvinutý, ergonomicky navr ený ovládací systém Komatsu vytváøí obsluhou plnì ovládané pracovní prostøedí. Spojení èlovìka a stroje Elektronicky kontrolovaná dlaòová ovládací páka pojezdu Otoèné ovládání mno ství vstøikovaného paliva Elektronicky kontrolovaná dlaòová ovládací páka pojezdu poskytuje obsluze pohodlnou pracovní polohu a vynikající citlivé ovládání stroje bez jakékoliv únavy. Øazení pøevodových stupòù je snadno ovládané palcem ruky. Otáèky motoru jsou ovládány elektrickými signály, co usnadòuje provoz a eliminuje nutnost nastavení èepového ovládání. Levá ovládací páka Elektronicky kontrolovaná PPC dlaòová ovládací páka radlice Ovládací páka radlice vyu ívá PPC (Proporcionální Ovládání Tlaku) ventilu a podobné dlaòové ovládací páky jako je ovládací páka pojezdu. PPC ovládání spoleènì s vysoce spolehlivým hydraulickým systémem Komatsu zaji uje vysoce pøesné a jemné ovládání. (Souèasné naklápìní a úhlování radlice je snadno dosa itelné palcem ruky. Tato funkce je dostupná pouze pokud je nainstalována nadstandardní radlice se zdvojeným naklápìním.) Pravá ovládací páka Plnì nastavitelné sedadlo obsluhy a konzola ovládání pojezdu Vý kovì nastavitelná loketní opìrka ovládání radlice Pro zlep ení výhledu vzad pøi zpìtné èásti pracovního cyklu, mù e obsluha pootoèit sedaèku o 15 doprava. Ovládací prvky øízení a pøevodovky se pohybují spoleènì se sedaèkou, a tím zvy ují pohodlí posádky. Ovládací konzola pojezdu je vý kovì a podélnì nastavitelná. Loketní opìrka je nezávisle vý kovì nastavitelná, co poskytuje optimální pracovní polohu jakémukoliv operátorovi. Loketní opìrka ovládání radlice je vý kovì nastavitelná ve tøech stupních bez pou ití jakéhokoliv náøadí. To poskytuje pøedloktí obsluhy pevnou oporu a ideální polohu ruky. Nastavitelná poloha ovládací páky rozrývaèe Poloha ovládací páky rozrývaèe je nastavitelná, co poskytuje bìhem rozrývání optimální pozici jakémukoliv operátorovi. Náèrt elektronického ovládacího systému Otoèní ovladaè Spínaè automatického Servisní mno ství vstøikopodøazení spínaè vaného paliva Ovládací páka pojezdu Ovládací páka radlice Ovládací páka rozrývaèe Ovládací panel Smìrem vpøed Deceleraèní pedál Snímaè úhlování Ovladaè pøevodovky Ovladaè motoru Rozvadìè pøevodovky Otáèky motoru Snímaè plynu Ovladaè øízení Ovladaè pøevodovky Ovladaè mìnièe momentu Ovladaè pracovního zaøízení Brzdový pedál Servo ventil èerpadla Uzávìra Pootoèeno o 15 Teplota paliva Teplota Tlak vody motorového oleje Jednotka ovládacího ventilu paliva Motor 4 Mìniè momentu Elektronicky ovládaná pøevodovka HSS

5 Elektronický ovládací systém zaøízení pøenosu výkonu Plynulý a snadný provoz D275AX-5 používá novì vyvinutého elektronického ovládacího systému zaøízení pøenosu výkonu. Ovladaè zaznamenává množství ovládacích pohybù obsluhy( pohyby pák a spínání spínaèù) a signály o stavu stroje ze všech snímaèù. To vše je øádnì propoèítáno a použito k ovládání mìnièe momentu, pøevodovky,hss (Hydrostatic Steering System) a brzd, èímž je optimalizován celý provoz stroje. Díky tìmto vynikajícím rysùm je provoz stroje D275AX-5 snadný a vysoce produktivní. Tlak spojky Elektronicky ovládaný modulaèní ventil (ECMV) Konvenèní modulaèní ventil Èas Planetová soukolí øízení Hydraulický motor Brzdy ECMV (Electronically-Controlled Modulation Valve) systém ovládání pøevodovky V závislosti na pojezdových podmínkách jako jsou napø. otáèky kol, otáèky motoru nastavuje ovladaè automaticky zábìr každé spojky. To poskytuje plynulý a bezrázový zábìr spojky, zvýšenou spolehlivost souèástí, prodlouženou životnost souèástí a obsluze pohodlné øízení stroje. Hydrostatický Systém Øízení plynulé a výkonné otáèení Hydrostatický systém øízení (HSS) je pohánìn nezávislým hydraulickým èerpadlem s pøenosem výkonu motoru na oba pasy bez jakéhokoliv pøerušení pøenosu výkonu na vnitøní stranì pasu. Pokud se stroj otáèí, vnìjší pás se otáèí rychleji a vnitøní pás pomaleji, èímž je zajištìna plynulost a výkonnost otáèení. Pro dosažení minimálního polomìru otáèení je dostupné protibìžné otáèení pasù a tím i maximální obratnost. Bezrázové øízení snižuje vibrace stroje a tím i únavu obsluhy. Systém HSS stroje D275AX-5 je osazen režimem ostrého otáèení dostupným spínaèem umístìním pøímo na pøístrojové desce.pokud je zvolen režim ostrého otáèení, nebo pokud stroj dosáhne limitu HSS bìhem otáèení, aktivuje se boèní otáèecí brzda. Výsledkem je ostré otáèení s malým polomìrem. Otáèení v prùbìhu hrnutí Stroj se otáèí pomocí rozdílné rychlosti pravého a levého pasu, což udìluje stroji stejnou rychlost jako pøi rovném hrnutí. Boèní hrnutí pokud je radlice více naložená k jedné stranì, mùže být díky využití systému HSS dosaženo rovné jízdy. Pøi jízdì ze svahu stroj nevyžaduje otáèení protibìžným pohybem pasù. Øídící páka poskytuje stejné odezvy jako pøi jízdì na rovném povrchu. Zarovnávání protože vnitøní pás není v prùbìhu otáèení zabrždìn, mùže být efektivnì provádìno bez jakéhokoliv poškození povrchu terénu. Volba pøednastavených funkcí pojezdové rychlosti Možnost volby z pøednastavených funkcí pojezdové rychlosti je standardním pøíslušenstvím. Poskytuje obsluze možnost volby dopøedných a zpìtných rychlostí ze tøí pøednastavených kombinací jako jsou; F1-R2, F2-R2 a manuálního øazení. pokud je zvolena kombinace F1-R2 nebo F2-R2 a ovládací páka pojezdu je posunuta do polohy vpøed/vzad, stroj stroj pojíždí vpøed/vzad pøi rychlostech F1-R2 nebo F2-R2 automaticky. Tato funkce zkracuje èas potøebný k øazení v prùbìhu opakujících se operací. MANUÁLNÍ REŽIM (F1-R1) Stisknout spínaè DOWN Stisknout spínaè DOWN REŽIM F1-R2 REŽIM F2-R2 Stisknout spínaè UP Stisknout spínaè UP Velké zatížení Lehké zatížení Aktivováno pøi velkém zatížení nebo na prudkém svahu Funkce automatického podøazení Ovladaè sleduje otáèky motoru, pojezdových kol, a pojezdovou rychlost. Pokud stroj zatížíme a jeho rychlost se sníží, ovladaè automaticky podøadí na nižší rychlostní stupeò, èímž zajistí optimální otáèky kol a spotøebu paliva. Tato funkce poskytuje pohodlné ovládání bez nutnosti ruèního øazení. (Tato funkce mùže být vyøazena pomocí spínaèe.) 5

6 P Á S O V Ý D O Z E R ZNAKY PRODUKTIVITY Motor Motor Komatsu SDA6D140E poskytuje výkon 306 kw 410 HP pøi ot/min. Tento vysoce úsporný motor Komatsu, spoleènì s velkou hmotností D275AX-5 pøedurèují tento vynikající stroj ke všem shrnovacím a rypným úkonùm. Motor je navržen tak, aby pøedbíhal emisní omezení EU a Japonska EPA/CARB Tier II, což pøedurèuje vstøikovací systém paliva, turbodmychadlo a pøedchladiè vzduchu k co nejvìtší úspoøe paliva. Vrtule chlazení s hydrostatickým pohonem Otáèky vrtule chlazení jsou automaticky ovládány v závislosti na teplotách chladiva a hydraulického oleje, èímž se snižuje spotøeba paliva a zajiš uje velká produktivita práce spoleènì s tichým pracovním prostøedím. Systém automatické uzávìry mìnièe momentu V konfiguraci s uzávìrou mìnièe momentu systém automaticky aktivuje spojku uzávìry mìnièe momentu, èímž je zajištìno, že veškerý výkon motoru je pøenášen pøímo do pøevodovky a zvyšuje tím pojezdovou rychlost a tak dosahuje stejné efektivity jako pøímý náhon. Výsledkem je efektivní využití výkonu motoru, nižší spotøeba paliva, rychlejší pracovní cykly. Motor Mìniè momentu Pøevodovka Podvozek Systém K podvozku Nový systém K podvozku se vyznaèuje následujícími rysy: Efektivní délka pásu je neustále v kontaktu se zemí. Prokluz pasu je minimalizován, èímž je dosaženo lepšího zábìru stroje. Vodící kola pasù pod zatížením nevibrují èímž zajiš ují vynikající stabilitu stroje. Zvýšení produktivity je zajištìno stabilní penetraèní silou radlice a rozrývaèe. K podvozek se naklápí ve dvou osách a svislý zdvih pojezdových kladek se pohybuje okolo 270 mm. Tím je snižován úèinek zatížení stroje na souèásti podvozku a zároveò díky tomu, že jsou pojezdové kladky vždy v kontaktu s øetìzem se zvyšuje životnost tìchto souèástí. Životnost podvozku je prodloužena díky pøesnému ovládání pojezdových kladek vùèi postavení øetìzu pasù. Díky snížení vibrací v prùbìhu pojezdu pøes rùzné terénní pøekážky se zároveò zmenšuje únava posádky. Uzávìra Vypnuta Uzávìra Zapnuta Systém podvozku zvìtšuje optimální kontaktní plochu se zemí. 6

7 Rozrývaèe Vysokokapacitní radlice Objemy radlic 13,7 m 3 (radlice Semi-U) a 16,6 m 3 (radlice U) pøinášejí pozoruhodnou produktivitu. Díky silné a pevné oceli umístìné na pøední a boèních èástech radlice je dosaženo dobré životnosti. Radlice se zdvojeným naklápìním (nadstandard) Radlice se zdvojeným naklápìním zvyšuje produktivitu práce zároveò se snižováním únavy obsluhy. Optimální úhel naklopení radlice mùže být pro všechny typy a tøídy materiálu volen za chodu stroje, èímž se zvyšuje naložení a produktivita. Rozrývání, vleèení (pøemis ování) a vysypávání (rozprostírání) je snadné a plynulé bez zvyšování únavy obsluhy. Úhel naklopení radlice a její naklápìcí rychlost jsou dvojnásobné než u standardních radlic s jednoduchým naklápìním. Obøí rozrývaè s promìnným rypným úhlem se vyznaèuje dlouhým rozrývacím zubem, umístìným pøesnì ve støední èásti rámu rozrývaèe, èímž tvoøí rypné operace snadné a efektivní, zatímco je udržována velká penetraèní síla. Je to jednonožový rozrývaè s pralelogramem, vhodný pro rozrývání tvrdých materiálù. Rypný úhel je promìnný a rypná hloubla je nastavitelná ve tøech polohách pomocí hydraulicky zatahovaného èepového táhla. Systém ovládání prokluzu pasù (nadstandard) Tento systém eliminuje potøebu neustálých zmìn výstupního výkonu motoru obsluhou pomocí deceleraèního pedálu v prùbìhu rozrývání. To výraznì snižuje únavu obsluhy. Protože se obsluha mùže plnì vìnovat rozrývacím operacím bez neustálého sledování prokluzu pasù, zvyšuje se ovladatelnost stroje. To díky omezení prokluzu pasù zvyšuje životnost podvozku a tím výraznì snižuje náklady na údržbu. Protože tento systém automaticky optimalizuje výstupní výkon motoru vzhledem k provádìným operacím snižuje tím také spotøebu paliva. Ovládací panel prokluzu pasù 7

8 P Á S O V Ý D O Z E R PRACOVNÍ PROSTØEDÍ Pohodlí obsluhy Pohodlí obsluhy je dùležité pro bezpeènou a pohodlnou práci. Stroj D275AX-5 poskytuje obsluze tiché a pohodlné prostøedí, ve kterém se mùže na práci plnì soustøedit. Pohodlná jízda s novým uložením kabiny na tlumièích a K podvozkem Kabina stroje D275AX-5 využívá nejmodernìjšího uložení na tlumièích s vylepšenou tuhostí a zvìtšeným zdvihem, èímž zajiš uje vynikající absorpci vibrací a otøesù. Uložení kabiny na tlumièích spoleènì s K podvozkem zmìkèují i takové vibrace a rázy, vznikající v prùbìhu pojezdu a rozrývání, které je bìžným uložením kabiny na špatném povrchu absorbovat nemožné. Mìkké pružinové tlumièe kabinu plnì izolují od rámu stroje, èímž zmenšují vibrace a poskytují tiché a pohodlné pracovní prostøedí. Uložení kabiny na tlumièích Pryž Pryžové podloží Šestihranná pøetlaková kabina Kabina je šestihranné konstrukce s velkými tónovanými okny poskytujícími vynikající výhled nejen dopøedu, ale i do stran a dozadu. Vyšší vnitøní tlak v kabinì spolu se vzduchovými filtry úèinnì zabraòují vnikání prachu do kabiny. Silikonový olej Pružina FVDM0909 Nová odpružená sedaèka s vysokým opìradlem Konstrukce sedaèky obsluhy je založená na nejnovìjší ch a nejmodernìjších poznatcích o konstrukci sedaèek s vysokým opìradlem, opìrkou hlavy a pevným ale pohodlným odpružením. Výsledkem je snížení otøesù bìhem jízdy, vìtší pohodlí obsluhy a tím i zvýšení produktivity práce. 8

9 JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA Preventivní údržba Preventivní údržba je jen cestou, jak zajistit dlouhou servisní životnost Vašeho zaøízení. To je dùvod proè, firma Komatsu zkonstruovala svùj stroj D275AX-5 s vhodnì umístìnými body údržby, pomocí nichž je možno snadno a rychle provádìt pravidelné prohlídky a údržbu. Centrálnì umístìné servisní body Vzhledem k zajištìní vhodné údržby jsou filtry pøevodového oleje a oleje systému HSS, mìrka hladiny pøevodového oleje a hydraulické nádrže umístìny spoleènì na pravé stranì stroje. Modulová konstrukce systémù pøenosu výkonu Souèásti pøevodového systému jsou utìsnìny v blocích, které mohou být snadno vymìnìny bez možného úniku oleje. Mìøící body tlaku oleje Pro zjednodušení a zrychlení mìøení jsou všechny mìøící tlakové body pøevodového systému umístìny na jednom místì. Na této fotografii jsou rozsvícena všechna kontrolní a varovná svìtla. Kontrolní panel s autodiagnostickou funkcí Se spínací skøíòkou v poloze zapnuto je na displeji zobrazeno písmeno P znamenající kontrolu systémù stroje pøed nastartováním a varovné kontrolky v pravé spodní èásti panelu jsou v provozu, pokud stroj detekuje nìjakou nesrovnalost v systémech, varovná kontrolka se rozbliká a zazní zvukový signál. V prùbìhu provozu stroje displej zobrazuje otáèky motoru a dopøednou èi zpìtnou jízdu v horní èásti panelu. Pokud jsou nìjaké nesrovnalosti detekovány v prùbìhu provozu stroje, zobrazí se alternativnì kód uživatele namísto poèítadla servisních motohodin. Pokud nastane velmi vážný problém je obsluha varována blikající kontrolkou a zvukovým výstražným signálem, èímž zabraòuje pøípadnému vážnému poškození stroje. Uzavøený hydraulický okruh Hydraulické vedení pístnice naklápìní radlice je zcela uloženo ve zdvihovém rameni, èímž je chránìno proti poškození. Bezúdržbové kotouèové brzdy Stroj D275AX-5 disponuje bezùdržbovými brzdami v olejové lázni. Velký motorový prostor V prostoru motoru je dostatek místa hlavnì díky vysoce položené kapotì motoru, což umožòuje snadnou údržbu motoru a souvisejících souèástí. Masivní kapota motoru je konstruována tak, aby chránila motor pøed úèinky prachu a deštì, a tím udržuje motorový prostor v naprosté èistotì. Boèní køídlové kryty motoru (nadstandard) Otevøení prostoru je podstatnì zvìtšeno díky otevøení velkých køídlových boèních krytù, což umožòuje snadnou údržbu a výmìnu filtrù. Pro zvìtšení životnosti jsou boèní kryty masivní jednolité konstrukce se šroubovaným zámkem. Nízké náklady na údržbu Øetìz pasu s pøítlaèným kroužkem Nový øetìz pasu stroje D275AX-5 využívá zmenšeného tlaku zalisování a pøítlaèného kroužku. Bìžné èepy øetìzù jsou zajiš ovány pouze silou svého zalisování. Nový øetìz rozdìluje síly èepu mezi pøítlaèný kroužek a odpor zalisování. To má za následek snazší servisování øetìzu a snížené riziko poškození èepu pøi otáèení èepù a pouzder. Výsledkem toho všeho jsou vylepšená životnost podvozku, díky menšímu otìru snížené náklady na údržbu, vícenásobná použitelnost èepu a menší doba potøebná na údržbu. Ochranné vodící chránièe pasu Pøítlaèný kroužek Síla zalisování èepu + pøítlaèná síla pøítlaèného kroužku 9

10 P Á S O V Ý D O Z E R TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOR Model... Komatsu SDA6D140E Typ... 4-dobý, kapalinou chlazený, s pøímým vstøikem Sání... Pøeplòované s pøedchladièem vzduchu Poèet válcù... 6 Vrtání x zdvih x 165 mm Zdvihový objem... 15,24 l Výkon na setrvaèníku SAE J kw ot/min. DIN kw ot/min. Systém mazání Metoda... Nucené mazání, zubové èerpadlo Filtr... Plnoprùtokový SYSTÉM ØÍZENÍ PCCS páka ovládá všechny hlavní pohyby stroje. Posunutím PCCS páky dopøedu dosáhneme pojezdu stroje smìrem vpøed, zatažením páky dozadu dosáhneme pojezdu stroje smìrem vzad. Jednoduchým naklopením páky doleva dosáhneme otáèení stroje vlevo. Hydrostatický systém øízení (HSS) je pohánìn øídícími planetovými soukolími a nezávislým hydraulickým èerpadlem a motorem. Tím je také dostupné protibìžné otáèení pasù. Pedálem ovládané vícekotouèové brzdy v olejové lázni jsou aktivovány pružinou a zatahovány hydraulicky. Uzamykací páka øazení aktivuje také parkovací brzdu. Minimální polomìr otáèení... 3,9 m PØEVODOVKA TORQFLOW Pøevodovka Komatsu TORQFLOW se skládá z kapalinou chlazeného 3 sekèního, 1 stupòového, 1 fázového mìnièe momentu se spojkovou uzávìrou a planetovým soukolím, vícekotouèové spojkové pøevodovky, která je aktivována hydraulicky a pro lepší tepelnou výmìnu je nucenì mazána. Uzamykací páka øazení a bezpeènostní spínaè neutrálu chrání stroj pøed náhodným spuštìním. Pøevodový stupeò Vpøed Vzad 1 3,8 km/h 4,9 km/h 2 6,7 km/h 8,7 km/h 3 11,2 km/h 14,9 km/h Tažná síla F1 Uzávìra F2 Uzávìra D275AX-5 Øazení pod zatížením TAŽNÁ SÍLA VS RYCHLOST MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNÝ TAH ZÁVISÍ NA ZÁBÌRU A HMOTNOSTI STROJE VÈETNÌ NAMONTOVANÉHO PØÍSLUŠENSTVÍ PODVOZEK Odpružení... Naklápìcí vyrovnávací rám a otoèný èep Rám pojezdových kladek... Cylindrický s vysokopevnostní ocelovou konstrukcí Pojezdové kladky a vodící kola... Mazané pojezdové kladky K podvozek Mazané pojezdové kladky jsou pružnì uloženy v rámu se systémem odpružení podvozku, jehož naklápìcí funkce je dosažena pomocí pryžových blokù. Desky pasu pro vysoce tìžký provoz Mazané øetìzy. Unikátní tìsnìní zabraòuje prùniku cizích abrazivních tìles mezi èep a pouzdro èímž je zvýšena životnost podvozku. Napnutí øetìzu je snadno nastavitelné pomocí mazacího lisu. Poèet desek pasu (každá strana) Výška bøitu desky pasu Jednobøitá deska mm Šíøe pasu (standardního) mm Styèná plocha pasu se zemí cm 2 Mìrný tlak na podloží (stroje) kpa 1,17 kg/cm 2 16,6 psi Poèet pojezdových kladek... 7 Poèet nosných kladek... 2 Desky pasu Pøídavek hmotnosti Styèná plocha Mìrný tlak pro vysoce pasu se zemí na podloží tìžký provoz 100 kpa 710 mm 570 kg cm 2 1,02 kg/cm 2 14,5 psi 94 kpa 760 mm 850 kg cm 2 0,96 kg/cm 2 13,7 psi (Vèetnì stroje, radlice Semi-U, obøího rozrývaèe, ocelové kabiny, ROPS rámu) F3 Uzávìra PLNÍCÍ MNOŽSTVÍ CHLADIV A MAZIV Pojezdová rychlost Objem chladiva a maziv (plnící) Palivová nádrž l Chladivo l Motor... 52,0 l Mìniè momentu, pøevodovka, kuželová soukolí a systém øízení.. 90 l Koncový pøevod (každá strana) l KONCOVÉ PØEVODY Dvojredukèní koncový pøevod s planetovým soukolím zvyšuje tažný úèinek a snižuje rázy pùsobící na ozuby kola, èímž zvyšuje životnost koncového pøevodu. Hnací segmenty hnacíko kola jsou z dùvodu snadné výmìny pøišroubovány. ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ Emise motoru plnì vyhovují navrhovaným emisním omezením Stage II. Nové omezení hluku z 01/01/2002. Hladiny hluku (200/14/EC dynamické hodnoty) LWA Vnìjší hladina hluku db LPA Vnitøní hladina hluku db 10

11 ROZMÌRY SE SEMI-U RADLICÍ A OBØÍM ROZRÝVAÈEM A B C D E F G H I J mm mm mm mm mm mm mm mm 870 mm mm Svìtlost nad zemí: 507 mm PROVOZNÍ HMOTNOST Hmotnost stroje: Vèetnì doporuèené náplnì maziv, chladiv, plné palivové nádrže, obsluhy a standardního vybavení kg Provozní hmotnost: Vèetnì naklápìcí radlice Semi-U, obøího rozrývaèe, kabiny, ROPS rámu, obsluhy, standardního vybavení, doporuèené náplnì maziv, chladiva a plné palivové nádrže kg HYDRAULICKÝ SYSTÉM Systém load sensing s uzavøeným okruhem (CLSS) konstruovaný s ohledem na precizní odezvy ovládání a efektivní soubìžné operace. Hydraulické ovládací jednotky: Všechny ovládací ventily jsou namontovány vedle hydraulické nádrže. Pístové hydraulické èerpadlo s kapacitou (výtlaèný prùtok) 230 l/min pøi mìrných otáèkách motoru. Nastavení pøepouštìcího ventilu... 27,5 MPa 280 kg/cm psi Ovládací ventily: Ovládací ventily pro radlici Semi-U a radlici U. Polohy: Zvedání radlice... zvedání, držení, spouštìní a plovoucí poloha Naklápìní radlice... doprava, držení a doleva Pøídavný ovládací ventil nutný pro vícenožový a obøí rozrývaè s promìnným rypným úhlem. Polohy: Zvedání rozrývaèe... zvedání, držení, spouštìní a plovoucí poloha Naklápìní rozrývaèe... zvìtšování, držení a zmenšování Hydraulické pístnice... dvojèinné, pístové Poèet pístnic Vrtání Zvedání radlice mm Naklápìní radlice mm Zvedání rozrývaèe mm Naklápìní rozrývaèe mm Množství hydraulického oleje (plnící): Radlice Semi-U l Radlice U l Hydraulika rozrývaèe (pøídavné množství): Obøí rozrývaè l Vícenožový rozrývaè l RADLICE Objemy radlic jsou založeny na doporuèení normy SAE J1265. Celková Objem Radlice Maximální Maximální Maximální Hmotnost Mìrný tlak délka radlice délka x výška zdvih nad pokles pod naklopení Radlice Hydrau- na podloží* s radlicí zem zem lický olej Radlice Semi-U mm 13,7 m x mm mm 640 mm mm kg 29 kg 115 kpa 1,17 kg/cm 2 16,6 psi U radlice mm 16,6 m x mm mm 640 mm mm kg 35 kg 118 kpa 1,20 kg/cm 2 17,1 psi Semi-U radlice se mm 13,7 m x mm mm 640 mm mm kg 35 kg 116 kpa zdvojeným naklápìním 1,20 kg/cm 2 17,1 psi U radlice se mm 16,6 m x mm mm 640 mm mm kg 35 kg 118 kpa zdvojeným naklápìním 1,20 kg/cm 2 17,1 psi * Mìrný tlak na podloží je uveden vèetnì stroje s kabinou, ROPS rámem, obøím rozrývaèem, standardním vybavením a uvedenou radlicí. 11

12 Klimatizace s topením a odmrazovaèem Alternátor, 75 ampér/ 24 V Alarm zpìtného chodu Akumulátory, 170 Ah/ 2 x 12 V Výtlaèná vrtule chlazení Deceleraèní pedál Vzduchový èistiè suchého typu odluèovaèem prachu a indikátorem zneèištìní Ochranné otìrové kryty koncových pøevodù Sklopná pøední maska Sklopné spodní zakrytování s pøedním tažným hákem Hydraulika pro rozrývaè Hydraulické napínání pasù Hydrostatický systém øízení (HSS) Systém osvìtlení (zahrnuje ètyøi pøední a dvì zadní svìtla) Komatsu Europe International NV STANDARDNÍ VYBAVENÍ NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ Alternátor 90 ampér / 24 V Akumulátory 200 Ah / 2 x 12 V Stereo Protizávaží Protihlukové obložení Radlice se zdvojeným naklápìním Hasící pøístroj Desky pasù: 710 mm 760 mm Hydraulika rozrývaèe Mìniè momentu s uzávìrou Tlumiè výfuku se záklopkou proti dešti Dlaòová ovládací páka øízení Rezervní nádrž chladièe ROPS rám Bezpeènostní pásy Segmentová hnací kola Desky pasu 610 mm pro tìžký provoz, jednobøité Rámy na sedm pojezdových kladek Startéry 11 kw / 24 V Odpružená sedaèka Z výroby s vysokým opìradlem Pøevodovka TORQFLOW Ochranné kryty pojezdových kladek Klakson Závìs Sluneèní clona Pracovní svìtlo pro rozrývaè Pøepadová møíž pro Semi-U radlici Pøepadová møíž pro U radlici Sluneèní clona Vyztužená radlice Semi-U Vyztužená radlice U Systém ovládání prokluzu pasù Ochranná sada proti vandalùm Lékárnièka Nouzové øízení ROPS RÁM:* Hmotnost kg Rozmìry støechy: Délka mm Šíøe mm Výška od podlahy kabiny mm * Splòuje normy ROPS ISO 3471 a SAE J1040, APR88 stelnì jako FOPS normy ISO Pøídavek mìrného tlaku na podloží... 2,0 kpa 0,02 kg/cm 2 0,28 psi OCELOVÁ KABINA: Hmotnost kg Rozmìry: Délka mm Šíøe mm Výška od podlahy ke stropu mm Pøídavek mìrného tlaku na podloží... 1 kpa 0,12 kg/cm 2 0,14 psi VÍCENOŽOVÝ ROZRÝVAÈ: Hydraulicky ovládaný rozrývaè s paralelogramem a tøemi rozrývacími trny. Je dostupná zmìna rypného úhlu, bez krokového nastavování. Hmotnost (vèetnì hydraulického ovládání) kg Délka rozrývacího trnu mm Maximální zdvih nad zem mm Maximální rypná hloubka mm OBØÍ ROZRÝVAÈ S PROMÌNNÝM RYPNÝM ÚHLEM: Naklápìcí rozrývaè s paralelogramem vhodný k rozrývání tvrdých materiálù. Rypný úhel je promìnný. Rypná hloubka je nastavitelná ve tøech úrovních hydraulicky ovládaným zatahováním èepu. Hmotnost (vèetnì hydraulického ovládání) kg Délka rozrývacího trnu mm Maximální zdvih nad zem mm Maximální rypná hloubka mm Pøídavek mìrného tlaku na podloží... 7,8 kpa 0,08 kg/cm 2 1,14 psi Pøídavek mìrného tlaku na podloží... 9,8 kpa 0,10 kg/cm 2 1,42 psi Centrála Praha: Jeremiášova Praha 5 - Stodùlky tel.: fax: Vytištìno v Evropì. Tato brožura mùže zobrazovat pøíslušenství, které nemusí být ve Vašem regionu dostupné. Pro více informací prosíme kontaktujte svého zástupce Komatsu. Materiály a specifikace se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní.

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER D 155 AX-5 Pásový dozer Úplně nový stroj Komatsu D155 AX 5 navazuje

Více

PC228US-3 PC228US/LC-3. 107 kw 143 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 21 980 kg - 23 560 kg. 0,48-1,68 m 3

PC228US-3 PC228US/LC-3. 107 kw 143 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 21 980 kg - 23 560 kg. 0,48-1,68 m 3 PC 228 PC228US-3 PC228US/LC-3 HYDRAULICKÉ RÝPADLO VÝKON 107 kw 143 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 21 980 kg - 23 560 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m 3 2 Práce v pøeplnìných a stísnìných prostorách je pøímo výzvou k pou

Více

15R-8 PC15R-8 PC15R-8. SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg

15R-8 PC15R-8 PC15R-8. SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg PC 15R-8 PC15R-8 PC15R-8 MINIRÝPADLO VÝKON SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg TECHNOLOGIE TVARU Výsledek technologie a zkušeností firmy Komatsu, minirýpadlo PC15R-8 reaguje

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

VÝKON 231 kw 310 HP @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 39.010 kg OBJEM RADLICE Radlice Semi-U: 8,8 m³ Radlice U: 11,8 m³ D155AX-5. Pásový dozer D155AX-5

VÝKON 231 kw 310 HP @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 39.010 kg OBJEM RADLICE Radlice Semi-U: 8,8 m³ Radlice U: 11,8 m³ D155AX-5. Pásový dozer D155AX-5 VÝKON 231 kw 310 HP @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 39.010 kg OBJEM RADLICE Radlice Semi-U: 8,8 m³ Radlice U: 11,8 m³ D 155 Pásový dozer P ÁSOVÝ DOZER STRUČNÝ PŘEHLED Jednotná konstrukce Komatsu Nejlepší

Více

D85EX-18 D85PX-18 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV

D85EX-18 D85PX-18 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV D85EX-18 D85PX-18 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV PÁSOVÝ DOZER VÝKON MOTORU 199 kw / 271 PS @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST D85EX-18: 30.360 kg D85PX-18: 28.940 kg OBJEM RADLICE 5,90-7,20

Více

VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228US-3 PC228USLC-3. Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3

VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228US-3 PC228USLC-3. Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3 VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228USLC-3 PC 228 Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3 2 Práce v přeplněných a stísněných prostorách je přímo

Více

SK 1026. Smykem řízený nakladač SK1026-5. VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1.

SK 1026. Smykem řízený nakladač SK1026-5. VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1. SK 1026 Smykem řízený nakladač SK1026-5 VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1.200 kg Stručný přehled Vysoce univerzální a kompaktní smykem řízený nakladač

Více

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ SK1026-5 PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg NOSNOST 1.200 kg VÝKON MOTORU 63,9 kw / 86,9 PS @ 2.500 ot/min SK 1026-5 SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ SK1026-5 SK1026-5 S MYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ STRUČNÝ PŘEHLED Výkon, hospodárnost

Více

SK 815. Smykem řízený nakladač SK815-5. VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg

SK 815. Smykem řízený nakladač SK815-5. VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg SK 815 Smykem řízený nakladač SK815-5 VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg Stručný přehled Vysoce univerzální a kompaktní smykem řízený nakladač

Více

PC450-8/LC-8/LC-8 HD. Hydraulické rýpadlo PC 450

PC450-8/LC-8/LC-8 HD. Hydraulické rýpadlo PC 450 PC 450 Hydraulické rýpadlo PC450-8/LC-8/LC-8 HD VÝKON MOTORU 263 kw / 358 PS @ 1.900 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST PC450-8: 44.350-45.190 kg PC450LC-8: 45.000-46.500 kg PC450LC-8 HD: 46.500 kg OBJEM LŽÍCE max.

Více

WB 97S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg

WB 97S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg WB 97S Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5 VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg Stručný přehled Model WB97S-5 patří k nejnovější generaci rýpadlonakladačů Komatsu,

Více

WB 93S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg

WB 93S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg WB 93S Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5 VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg Stručný přehled Model WB93S-5 patří k nejnovější generaci rýpadlonakladačů Komatsu,

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 Kolový nakladač WA75-3 STRUČNÝ PŘEHLED Nový kompaktní kolový nakladač WA75-3: je komfortnější,

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S

S T A V Í M E O K O L O V Á S S T A V Í M E O K O L O V Á S W270C W00C Objem lopaty 4.2-9.0 m³ 4.8-10.0 m³ Užitečná nosnost 8 010 8 960 Výkon motoru 29 kw (20 hp) 259 kw (47 hp) Provozní hmotnost 24 600 27 00 NAKLADAČ NABITÝ ČISTOU

Více

Hydraulické Rýpadlo PC240LC-7 PC240NLC-7 PC240LC/NLC-7

Hydraulické Rýpadlo PC240LC-7 PC240NLC-7 PC240LC/NLC-7 PC240LC-7 PC240NLC-7 VÝKON 125 kw 170 PS @ 2.000 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST PC240LC-7: 24.200-26.400 kg PC240NLC-7: 23.500-25.650 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,89 m³ PC 240 Hydraulické Rýpadlo PC240LC/NLC-7 PC240-7

Více

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 173 kw 235 PS @ 2.000 ot./min PROVOZNÍ HMOTNOST 20.000 kg KAPACITA LOPATY 3,3-5,5 m³ WA430-6 KOLOVÝ NAKLADAČ WA430-6

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 173 kw 235 PS @ 2.000 ot./min PROVOZNÍ HMOTNOST 20.000 kg KAPACITA LOPATY 3,3-5,5 m³ WA430-6 KOLOVÝ NAKLADAČ WA430-6 VÝKON NA SETRVAČNÍKU 173 kw 235 PS @ 2.000 ot./min PROVOZNÍ HMOTNOST 20.000 kg KAPACITA LOPATY 3,3-5,5 m³ WA 430 KOLOVÝ NAKLADAČ K OLOVÝ NAKLADAČ STRUČNÝ PŘEHLED Kolový nakladač nastavuje ve své třídě

Více

VÝKON MOTORU 224 kw / 305 PS @ 2.000 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 25.000 kg KAPACITA LOPATY 4,5-5,0 m³ WA480-6 KOLOVÝ NAKLADAČ WA480-6

VÝKON MOTORU 224 kw / 305 PS @ 2.000 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 25.000 kg KAPACITA LOPATY 4,5-5,0 m³ WA480-6 KOLOVÝ NAKLADAČ WA480-6 VÝKON MOTORU 224 kw / 305 PS @ 2.000 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 25.000 kg KAPACITA LOPATY 4,5-5,0 m³ WA 480 KOLOVÝ NAKLADAČ K OLOVÝ NAKLADAČ STRUČNÝ PŘEHLED Kolový nakladac je skvelou volbou pro težké pracovní

Více

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV DEUTZ-FAHR pøedstavuje novou øadu 7. Nová modelová øada AGROTRON 7 TTV pøináší

Více

Vyvážecí traktory 810E/1010E

Vyvážecí traktory 810E/1010E Vyvážecí traktory 810E/1010E PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS REVOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME REVOLUTION John Deere přichází s novou modelovou řadou vyvážecích traktorů E s ojedinělou

Více

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 by Palazzani KOLOVÝ NAKLADAČ PL 1105.2 Emisní norma 97/68 CE TIER 3 Model Perkins 1104D-E44TA Max. výkon 109 kw (148,5 koní) Při otáčkách motoru 2200 ot/min. Počet válců

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI CK22 CK27 CK35 CK KIOTI CK22 CK27 CK35 www.kioti.pal.cz TECHNICKÉ PARAMETRY Motor šetrný k životnímu prostředí Výjimečně tichý dieselový motor KIOTI rodukuje minimální

Více

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE PROVOZNÍ HMOTNOST: 225 3497 kg 260 3615 kg 280 3655 kg 300 3823 kg 330 3959 kg I M J G F E D L C P O N K H A B SPECIFIKACE STROJE 225/260/280/300/330 Power Boom Model stroje 225 260 280 300 330 Model stroje

Více

KVALITA - SPOLEHLIVOST - EKONOMIČNOST

KVALITA - SPOLEHLIVOST - EKONOMIČNOST KVALITA - SPOLEHLIVOST - EKONOMIČNOST KVALITA - SPOLEHLIVOST - EKONOMIČNOST Proč koupit Kubotu. Když se rozhodnete koupit si minirypadlo Kubota, dostanete světovou jedničku. Nejlépe se prodávající minirypadlo

Více

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200 S T A V Í M E O K O L O V Á S PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 00 Výkon Motoru 50 kw (70 hp) 57 kw (76 hp) Provozní hmotnost 370 kg 4370 kg Užitečná nosnost 15 kg 1451 kg (50% překlápěcího zatížení) Pásový

Více

JCB MIDI RYPADLO I 8080 ZTS

JCB MIDI RYPADLO I 8080 ZTS Max. provozní hmotnost Výkon motoru 850 kg 44 kw E D L F1 F G M C H I A B K SPECIFIKACE STROJE Rozměry v mm A Délka pasů na podloží 00 B Celková délka podvozku 830 C Světlost protizávaží 767 D Poloměr

Více

PC210-11 PC210LC-11 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV

PC210-11 PC210LC-11 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV PC210-11 PC210LC-11 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV HYDRAULICKÉ RÝPADLO VÝKON MOTORU 123 kw / 167 PS @ 2.000 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST PC210-11: 22.120-22.660 kg PC210LC-11: 22.730-23.580

Více

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì 3 45.5 kw / 62 Ks -1 pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì Výložník Mono-Boom s výkonnou chránìnou Z - kinematikou a paralelním vedením

Více

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů TISKOVÁ ZPRÁVA www.masseyferguson.com Kontakt pro tisk: Paul Lay Manažer, marketingové komunikace a styk s veřejností Tel: +44 (0)2476 851209 Email: Paul.Lay@agcocorp.com Stahování obrázků z http://assets.agcocorp.com

Více

Kolový nakladač 416 HT Agri

Kolový nakladač 416 HT Agri MAX. VÝKON MOTORU: 97 kw (130 koní) MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 10.308 MAX. OBJEM LŽÍCE: 1,7 m³ TECHNICKÉ ÚDAJE - Standardní zdvih TECHNICKÉ ÚDAJE - Super vysoký zdvih TECHNICKÉ ÚDAJE - Standardní zdvih TECHNICKÉ

Více

ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO : ZX19-5A

ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO : ZX19-5A Řada ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO Kód modelu : ZX19-5A Jmenovitý výkon motoru : 10,6 kw (14,2 hp) Provozní hmotnost : 1 920 kg Objem lopaty podle ISO (vrchovatá) : 0,044 m³ ZX19-5 PŘEHLED OBSAH 4-5 Výkon

Více

EW60E RÝPADLA VOLVO 5,15-5,85 T 47,3 KW

EW60E RÝPADLA VOLVO 5,15-5,85 T 47,3 KW EW60E RÝPADLA VOLVO 5,15-5,85 T 47,3 KW 1 Výkonnost je naší vášní. Ve společnosti Volvo Construction Equipment nám nejde jenom o to, aby naše stroje vyjely ven. Vyvíjíme výrobky a služby, které zvyšují

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

Zařízení řady VT/VS přicházejí s volbou různé příplatková výbavy sběrné skříně. Vliv na životní prostředí

Zařízení řady VT/VS přicházejí s volbou různé příplatková výbavy sběrné skříně. Vliv na životní prostředí Řada V VT501 VS501 VT651 VS651 VT801 VS801 Výjimečné výsledky s oblíbenými zametači Zametací zařízení JOHNSTON řady V jsou uznávaná jako nejspolehlivější nástavbové zametací stroje. Nejnovější zametače

Více

DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 148 S I WX 168 S DOKONALÁ MISE. www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842

DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 148 S I WX 168 S DOKONALÁ MISE. www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842 DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 48 S I WX 8 S DOKONALÁ MISE www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 84 DVOUCESTNÁ RÝPADLA 3. MODELOVÁ ŘADA Výkon a ovládání Dvoucestná rýpadla WX jsou zkonstruována pro maximální

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. VÝKON MOTORU: 37,3 kw MAX. HLOUBKA KOPÁNÍ: 2,55 m MAX. PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ NAKLADAČE: 610 kg A B F E C STATICKÉ ROZMĚRY Model stroje (Pneu 7x15) (Pneu 10x16,5) Model stroje (Pneu 7x15) (Pneu 10x16,5)

Více

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946.

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946. forterra forterra forterra hsx forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946. Nejsilnější a nejlépe vybavené traktory v portfoliu ZETOR F F HSX F HD Max. výkon (kw) 100,2 = 100,2 108,2 Točivý

Více

Tandemový vibrační válec CB14B. Šířka zhutnění 900 mm 1000 mm Provozní hmotnost kg 1485 1520

Tandemový vibrační válec CB14B. Šířka zhutnění 900 mm 1000 mm Provozní hmotnost kg 1485 1520 Tandemový vibrační válec CB14B R Šířka zhutnění 900 mm 1000 mm Provozní hmotnost kg 1485 1520 Dieselový motor Kohler KDW1003 16,8 kw (22,5 hp) KONKURENČNÍ VÝHODA Produktivita ve STÍSNĚNÝCH PROSTORECH VÝHLED

Více

DFG/TFG 425s/430s/435s

DFG/TFG 425s/430s/435s Vysoký jízdní komfort a vysoký výkon překládky díky systému Hydrostatic Drive Nízká spotřeba Velká jízdní stabilita díky extrémně nízkému těžišti a kyvné nápravě s vysokým uložením Asistenční systémy pro

Více

kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson.

kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson. kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson. Na staveništi neodmyslitelné: Kolové nakladače Wacker Neuson. Díky kolovým nakladačům Wacker Neuson

Více

8018/8020 Mini rýpadlo s konvenční zádí nástavby

8018/8020 Mini rýpadlo s konvenční zádí nástavby NEW 8018/ MINI RÝPADLO 8018/8020 Mini rýpadlo s konvenční zádí nástavby Provozní hmotnost: 1822kg / 2067kg Výkon motoru: 14.2kW 8018/ MINI RÝPADLO SPECIFIKACE STATICKÉ ROZMĚRY Podvozek E D Počet spodních

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz PROVOZNÍ HMOTNOST: 2685 kg, 3217 kg a 3651 kg ČISTÝ VÝKON MOTORU: 20 kw (26,8 ks) a SPECIFIKACE STROJE mm mm mm mm mm mm A Osa hnacího a vodícího kola 1440 1597 1707 G Světlá výška podvozku 300 300 300

Více

Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360. Ergonomie a síla

Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360. Ergonomie a síla Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360 Ergonomie a síla STATKOVÉ, KOLOVÉ A TELESKOPICKÉ NAKLADAČE... s výkonem od 14 kw (20 k) do 132 kw (180 k). Již 50 let vyvíjíme nakladače pro individuální potřeby. Spokojenost

Více

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU 1490D Eco III V novém inovovaném 1490D Eco III se skrývají hned dva stroje: svazkovač těžebního odpadu a vyvážecí traktor. John Deere 1490D je k dispozici

Více

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem 950K 962K 966K 972K 980K Typ motoru Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C13 ACERT Čistý výkon ISO 9249 157

Více

D10T. Pásový dozer. Motor Caterpillar C27 ACERT

D10T. Pásový dozer. Motor Caterpillar C27 ACERT D10T Pásový dozer Motor Caterpillar C27 ACERT Celkový výkon Výkon na setrvačníku Provozní hmotnost Přepravní hmotnost 482 kw/646 k 433 kw/580 k 66 451 kg 48 263 kg Do provozní hmotnosti se započítává:

Více

EW160E. RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw

EW160E. RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw EW160E RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw Výkonnost je naší vášní. Ve společnosti Volvo Construction Equipment nám nejde jenom o to, aby naše stroje vyjely ven. Vyvíjíme výrobky a služby, které zvyšují produktivitu.

Více

CS423E. Tahačový válec. Stage II Compliant. Vznětový motor Cat 3054C. Šířka běhounu Odstředivá síla. Provozní hmotnost (s kabinou ROPS/FOPS)

CS423E. Tahačový válec. Stage II Compliant. Vznětový motor Cat 3054C. Šířka běhounu Odstředivá síla. Provozní hmotnost (s kabinou ROPS/FOPS) CS423E Tahačový válec Stage II Compliant Vznětový motor Cat 3054C Celkový výkon Šířka běhounu Odstředivá síla Největší Nejmenší Provozní hmotnost (s kabinou ROPS/FOPS) 62 kw/83 k 1676 mm 134 kn 67 kn 6990

Více

TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150

TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150 B TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150 Nový rozměr ve třídě kompaktních traktorů Maximální komfort a neomezené možnosti použití 2014 Kubota Corporation KUBOTA K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Více

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Uvedená data se mohou lišit podle stupně výbavy stroje. Tisková verze 03/2012. Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 TECHNICKÁ

Více

300.9D. Hydraulické minirypadlo. Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu Přepravní hmotnost s bezpečnostním

300.9D. Hydraulické minirypadlo. Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu Přepravní hmotnost s bezpečnostním 300.9D Hydraulické minirypadlo Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu 935 kg Přepravní hmotnost s bezpečnostním rámem 985 kg Kompaktní rozměry Snadný přístup na

Více

SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200

SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200 SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200 VÝKON MOTORU PROVOZNÍ HMOTNOST PROVOZNÍ NOSNOST (50% KLOPNÉHO MOMENTU ZATÍŽENÍ) L213 L215 L218 L220 L223 L225 L230 46 HP 52 HP 60 HP 60 HP 74 HP 82 HP

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1) Svozové vozidlo Konfigurace vozidla Druh zatížení H - těžké Konfigurace náprav 6X2*4 (zadní náprava zvedací, zatáčecí) Konfigurace pérování

Více

ZETOR HORTUS HORTUS CL, HORTUS HS. Traktor je Zetor. Od roku 1946.

ZETOR HORTUS HORTUS CL, HORTUS HS. Traktor je Zetor. Od roku 1946. HORTUS CL, HORTUS HS Traktor je Zetor. Od roku 1946. 2 www.zetor.cz 3 UŽITEČNÝ. KDEKOLIV. Nový představuje kompaktní univerzální traktor pro práci na malých farmách, v komunálních službách, parcích, zahradách,

Více

TB230 D TB230

TB230 D TB230 TB23 D 1.215 TB23 Nosnost (jednotky kg) Rozměry (jednotky mm) Dozadu Do strany 433 421 451 451 465 452 457 444 676 676 71 691 697 687 1.246 1.246 1.32 1.286 1.215 1.215-326 316 36 349 352 341 344 333 559

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

P MODEL PX X92020 PC J5=å4å<C;õ DB1;D?B

P MODEL PX X92020 PC J5=å4å<C;õ DB1;D?B MODEL PX PX92020PC ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KIOTI MODEL PX EXTERIÉR Kompletní a odolná funkčnost, která stále myslí na Vaše pohodlí. Projekční světlomety Díky novým projekčním světlometům a pracovním lampám

Více

EZ53 Pásová rýpadla Zero Tail. Nejlepší výkon ve své třídě

EZ53 Pásová rýpadla Zero Tail. Nejlepší výkon ve své třídě EZ53 Pásová rýpadla Zero Tail Nejlepší výkon ve své třídě Vysoký výkon při hloubení, také v těžko přístupných místech. EZ53 je perfektní zařízení pro použití blízko stěn nebo budov. Zadní část EZ53 za

Více

RM300. Stabilizační fréza. Provozní hmotnost (s konstrukcí ROPS a kabinou) Celkový výkon (dle SAE J1995) Motor Cat C11 s technikou ACERT

RM300. Stabilizační fréza. Provozní hmotnost (s konstrukcí ROPS a kabinou) Celkový výkon (dle SAE J1995) Motor Cat C11 s technikou ACERT RM300 Stabilizační fréza Motor Cat C11 s technikou ACERT Provozní hmotnost (s konstrukcí ROPS a kabinou) Celkový výkon (dle SAE J1995) 261 kw/355 k s univerzálním rotorem 24 450 kg Čistý výkon (dle ISO

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů NÁZEV ZAKÁZKY: Kompostárna Agro Step s.r.o. DRUH ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: DRUH ZADAVATELE:

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S KOLOVÉ NAKLADAÈE ØADY C

S T A V Í M E O K O L O V Á S KOLOVÉ NAKLADAÈE ØADY C S T A V Í M E O K O L O V Á S KOLOVÉ NAKLADAÈE ØADY C W170C W190C W230C Objem lopaty 2,5 m³ 3,25 m³ 3,6 m³ Výkon motoru 145 kw (195 hp) 170 kw (227 hp) 190 kw (255 hp) Provozní hmotnost 14 292 kg 17 633

Více

Tandemové válce AV 70-2 / 85-2 / 95-2 / 115-2 www.ammann-group.com

Tandemové válce AV 70-2 / 85-2 / 95-2 / 115-2 www.ammann-group.com Machines Tandemové válce AV 70-2 / 85-2 / 95-2 / 115-2 www.ammann-group.com Stvořeny pro asfalt Optimální hutnění živice i v ostrých zatáčkách. Tandemové válce Ammann AV70-2, AV 85-2, AV 95-2 a AV 115-2

Více

EZ 80. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti

EZ 80. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ 80 Pásová rýpadla Zero Tail Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ80 je největší rýpadlo zero tail od firmy Wacker Neuson. Kompaktní rozměry, snížená spotřeba paliva a vysoký výkon jsou spojeny

Více

D65EX-18 D65WX-18 D65PX-18

D65EX-18 D65WX-18 D65PX-18 D65EX-18 D65WX-18 D65PX-18 Motory splňující požadavky normy EU Stupeň IV PÁSOVÝ DOZER D65 VÝKON MOTORU 164 kw / 223 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST D65EX-18: 22.900 kg D65WX-18: 23.400 kg D65PX-18:

Více

HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA PRODEJ SERVIS Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo

HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA PRODEJ SERVIS Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo Datum: 10.7.2012 Vyřizuje: Jan Šuler Tel.: 777 277 456 Věc: Nabídka vozidla Bonetti hákový nakladač kontejnerů vč. kontejnerů pro svoz Biologického odpadu v rámci dotačního titulu 4.1. s možnosti využití

Více

D8T. Pásový dozer. Motor Typ motoru

D8T. Pásový dozer. Motor Typ motoru D8T Pásový dozer Motor Typ motoru Cat C15 ACERT Výkon motoru (maximální) ISO 14396 (DIN) 268 kw 364 k Čistý výkon (jmenovitý) ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 237 kw 322 k Čistý výkon (maximální) ISO 9249/SAE

Více

TB1140 IIIB, série 2 TB1140 IIIB D NOVÝ VŠEUMĚL OD TAKEUCHI

TB1140 IIIB, série 2 TB1140 IIIB D NOVÝ VŠEUMĚL OD TAKEUCHI TB114 IIIB, série 2 TB114 IIIB D 11.215 NOVÝ VŠEUMĚL OD TAKEUCHI Robustní otočný kozlík se speciálně ochráněnými hadicemi i hydraulickým posuvem. Pohodlný sevisní přístup k agregátům. Vysoká světlá výška,

Více

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version Výkon SAE J ,7 kw. Hmotnost 2.

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version  Výkon SAE J ,7 kw. Hmotnost 2. Výkon SAE J1349 34,7 kw Hmotnost 2.630 kg Nosnost lopaty 700 kg NOVÁ GENERACE Není navržen pouze proto, aby vykonával práci, ale proto, aby ji vykonával efektivně a výkonně. S bezpečnou, ekologicky nezávadnou

Více

EZ80 Pásová rýpadla Zero Tail. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti

EZ80 Pásová rýpadla Zero Tail. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ80 Pásová rýpadla Zero Tail Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ80 je největší rýpadlo zero tail od firmy Wacker Neuson. Kompaktní rozměry, snížená spotřeba paliva a vysoký výkon jsou spojeny

Více

PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC FARMALL 55-75A

PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC FARMALL 55-75A PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC FARMALL 55-75A 55-65 - 75 KABINA Čtyř sloupková kabina traktoru Farmall A poskytuje vynikající výhled z traktoru a tím i přehled o přesné poloze nářadí. Pomáhá tak obsluze jednoduše

Více

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace Fiat Scudo Výbava a technické specifikace Technické specifikace Fiat Scudo Skříňová dodávka Combi Panorama Počet válců, uspořádání 4, v řadě 4, v řadě 4, v řadě Umístění vpředu, napříč vpředu, napříč vpředu,

Více

Řada ZW-5 KOLOVÝ NAKLADAČ

Řada ZW-5 KOLOVÝ NAKLADAČ Řada ZW-5 KOLOVÝ NAKLADAČ Označení modelu: ZW140-5B Jmenovitý výkon motoru: 113 kw (153 PS) Provozní hmotnost: 11 090 11 390 kg Objem lžíce rypadla (ISO, vrchovatá): 1,5-2,1 m³ ZW140-5 PŘEHLED OBSAH 4-5

Více

WL44. Všeuměl pro každodenní maximální výkon

WL44. Všeuměl pro každodenní maximální výkon WL44 Kloubové kolové nakladače Všeuměl pro každodenní maximální výkon Kloubový kolový nakladač WL44 vám nabízí výkon, obratnost a účinnost v jediném stroji. Náležitě se stará o pracovní činnost a při každém

Více

Automobilový jeřáb GROVE TMC 540. Technický popis Standardní a volitelné příslušenství

Automobilový jeřáb GROVE TMC 540. Technický popis Standardní a volitelné příslušenství Automobilový jeřáb GROVE TMC 540 Výrobce Manitowoc Crane Group Germany GmbH. Typ GROVE TMC 540T Kategorie Automobilový jeřáb Maximální nosnost 40 t Technický popis Standardní a volitelné příslušenství

Více

PROFIPRO 50 HARVESTERI PROFI HARVESTER

PROFIPRO 50 HARVESTERI PROFI HARVESTER PROFIPRO PROFI PROFI 50 50 HARVESTERI HARVESTER PROFI 50 Výkonný Profi 50 je vhodný pro všechny typy terénů, jeho pohyb je plynulý a je velmi šetrný k porostům, nacházejícím se v měkké půdě. Malý poloměr

Více

Vision 50 2012 Dojíždění s radostí

Vision 50 2012 Dojíždění s radostí Vision 50 2012 Dojíždění s radostí Datum vydání tiskových informací: 8. listopad 2011 Změny v provedení modelu: Zcela nový model; skútr s obsahem 50 cm3 a s vyspělými bezpečnostními funkcemi; k dispozici

Více

C201 Kompaktní zametač

C201 Kompaktní zametač Malý, elegantní a domyšlený C201 Kompaktní zametač Malé kompaktní zametací zařízení C201 je nejnovějším zametacím zařízením z rodiny JOHNSTON. Byl konstruován s ohledem na tři klíčové požadavky zákazníků

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Profesionální montážní kompresory

Profesionální montážní kompresory Profesionální montážní kompresory Pojízdné a přenosné kompresory Compact-Air 221/10 Compact-Air 265/10 Compact-Air 311/20 Compact-Air 321/20 Pojízdné kompresory Compact-Air 321/24 PRO Compact-Air 321/24

Více

D6K. Pásový dozer. Motor Cat C6.6 s technikou ACERT. Provozní hmotnosti 12 890 kg 13 470 kg

D6K. Pásový dozer. Motor Cat C6.6 s technikou ACERT. Provozní hmotnosti 12 890 kg 13 470 kg D6K Pásový dozer Motor Cat C6.6 s technikou ACERT Výkon na setrvačníku Provozní hmotnosti XL LGP 93,2 kw/127 k 12 890 kg 13 470 kg Pásový dozer D6K Motor Motor Cat C6.6 splňuje požadavky přísných emisních

Více

KOMPAKTNÍ NAKLADAČE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P510 51 HP

KOMPAKTNÍ NAKLADAČE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P510 51 HP KOMPAKTNÍ NAKLADAČE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P510 51 HP MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 LET ZKUŠENOSTÍ K VAŠIM SLUŽBÁM PICHON KNOW-HOW Již 40 let je fi rma PICHON partnerem v mnoha odvětvích:

Více

Neuvěřitelná všestrannost je dosažena kompaktními rozměry a dodatečnou zdvihovou výšku teleskopickým ramenem

Neuvěřitelná všestrannost je dosažena kompaktními rozměry a dodatečnou zdvihovou výšku teleskopickým ramenem Neuvěřitelná všestrannost je dosažena kompaktními rozměry a dodatečnou zdvihovou výšku teleskopickým ramenem Ovladatelnost kloubového řízení společně s bočním posuvem pro jednoduchou manipulací je ve skutečnosti

Více

963D. Pásový nakladač. Cat C6.6 ACERT Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2000 ot/min 141 kw/192 k Objemy lopat Univerzální 2,45 m 3 Víceúčelová 1,9 m 3

963D. Pásový nakladač. Cat C6.6 ACERT Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2000 ot/min 141 kw/192 k Objemy lopat Univerzální 2,45 m 3 Víceúčelová 1,9 m 3 963D Pásový nakladač Motor Cat C6.6 ACERT Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2000 ot/min 141 kw/192 k Objemy lopat Univerzální 2,45 m 3 Víceúčelová 1,9 m 3 Provozní hmotnost 20 470 kg Pásový nakladač 963D

Více

ET18. Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem. Změna vašeho pracovního prostředí

ET18. Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem. Změna vašeho pracovního prostředí ET18 Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem Změna vašeho pracovního prostředí Wacker Neuson svou novou generací modelů ve třídě 1,7 až 2,4 tuny stanovuje nové normy pro kompaktní rýpadla. Zachovány

Více

EW65. Samo si dojede na další staveniště: EW65

EW65. Samo si dojede na další staveniště: EW65 EW65 Kolová rýpadla Samo si dojede na další staveniště: EW65 Mobilní rýpadlo EW65 dojede díky integrovanému režimy jízdy po silnici samo na místo nasazení a nevyžaduje časově náročnou a nákladnou přepravu.

Více

H-1 Van: praktická dodávka

H-1 Van: praktická dodávka H-1 H-1 Van: praktická dodávka Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. Ústředním motivem je velkorysý

Více

300.9D. Hydraulické minirýpadlo

300.9D. Hydraulické minirýpadlo 300.9D Hydraulické minirýpadlo Motor Celkový výkon (ISO 14396) 13,7 kw 18 hp Čistý výkon 9,6 kw 13 hp Hmotnost Provozní hmotnost bez bezpečnostního rámu 935 kg Provozní hmotnost s bezpečnostním rámem 985

Více

VYVÁŽECÍ TRAKTORY. - lesní stroje pro úspěšné hospodaření v lese

VYVÁŽECÍ TRAKTORY. - lesní stroje pro úspěšné hospodaření v lese VYVÁŽECÍ TRAKTORY - lesní stroje pro úspěšné hospodaření v lese PRVNÍ V LESE Naše historie odstartovala před 60 lety, kdy Börje Karlsson, zakladatel ROTTNE INDUSTRI AB, pomáhal svému otci odvážet pokácené

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

TB2150 CZ TB2150

TB2150 CZ TB2150 TB215 CZ 8.216 TB215 Nosnost (jednotky kg) Rozměry (jednotky mm) Dozadu 8,m Do strany 8,m 7, 7, 2.465 2.522 2.124 2.522 2.791 2.876 3.27 2.112 2.876 3.27 8.52 2.184 3.91 3.488 4.282 6.32 1.547 2.63 2.813

Více

RM500. Stabilizační fréza. Motor Cat C15 s technikou ACERT

RM500. Stabilizační fréza. Motor Cat C15 s technikou ACERT RM500 Stabilizační fréza Motor Cat C15 s technikou ACERT Provozní hmotnost (s konstrukcí ROPS a kabinou) Celkový výkon (dle SAE J1995) při 2000 ot/min 403 kw/548 k s univerzálním rotorem 28 410 kg Čistý

Více

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 PCX 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 Představení Vývojový koncept Skútry s malým zdvihovým objemem jsou v Evropě stále populárnější. Rostoucí ceny paliv a zvyšující se ohledy na životní prostředí stále

Více

SERVO 6.50. PÖTTINGER polonesené pluhy 97+212.CS.0115

SERVO 6.50. PÖTTINGER polonesené pluhy 97+212.CS.0115 SERVO 6.50 PÖTTINGER polonesené pluhy 97+212.CS.0115 Silák pro velké plochy SERVO 6.50 Polonesené pluhy SERVO 6.50 účelně spojují dobré charakteristiky nesených a polonesených pluhů. Tažné síly se přenášejí

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

PORTFOLIO VÝROBKŮ KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE

PORTFOLIO VÝROBKŮ KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE PORTFOLIO VÝROBKŮ KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE TEREX KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE WILD THINGS RYCHLÉ, SILNÉ, MNOHOSTRANNÉ. Hodnota kompaktních pásových nakladačů Terex vyplývá z mnohostranných možností použití

Více

ET16. Kompaktní manévrovatelnost ve třídě 1,5 tuny. Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem

ET16. Kompaktní manévrovatelnost ve třídě 1,5 tuny. Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem ET16 Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem Kompaktní manévrovatelnost ve třídě 1,5 tuny Kompaktní rozměry a přitom nejlepší ve své třídě ve velikosti kabiny. To dokáže jen model ET16. Špičkových

Více

DVOUPODVOZKOVÉ RYPADLO

DVOUPODVOZKOVÉ RYPADLO DVOUPODVOZKOVÉ RYPADLO od 17 Do 23 tun BEZPEČNÉ, VÝKONNÉ, SPOLEHLIVÉ. www.atlasgmbh.com ATLAS ATLAS STAVEBNÍ STROJE - VÝROBCE S TRADICÍ Od člověka k člověku Když Hinrich Weyhausen začal v roce 1919 prodávat

Více