České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř betonových konstrukcí 5. OL 34 Odborná laboratoř ocelových konstrukcí 6. OL 36 Odborná laboratoř silničních staveb 7. OL 37 Odborná laboratoř železničních staveb 8. OL 8 Odborná laboratoř experimentálního centra (FSv) 9. OL 8 Odborná laboratoř experimentálního centra Třinecká 04, (UCEEB) Buštěhrad 0. OL 8 Odborná laboratoř centra experimentální Chotilsko - Smilovice 93, geotechniky 63 0 Dobříš. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů 3/ Stanovení pevnosti za ohybu ČSN EN 37 ČSN EN 467- Kámen a umělý kámen 3/ Stanovení objemové ČSN EN 467- Kámen a umělý kámen hmotnosti 3/3 Stanovení nasákavosti ČSN EN 95 Kámen a umělý kámen ČSN EN 3755 ČSN EN 467-3/4 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN EN 37 Kámen a umělý kámen ČSN EN /5 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 96 Kámen a umělý kámen ČSN EN /6 Stanovení retence vody ČSN EN 43- Pojivo, malta 3/7 Stanovení propustnosti vodních par 3/8 Stanovení konzistence - stupeň zhutnitelnosti 3/9 Stanovení konzistence metodou rozlití 3/0 Stanovení konzistence zkouškou Vebe ČSN EN 05-9 ČSN EN 086 ČSN EN 77-5 ČSN EN ISO 7783 ČSN EN ISO 57 ČSN EN ČSN EN ČSN EN Malty, tepelněizolační výrobky, zdící prvky, povlakové materiály, stavební materiály a výrobky Čerstvý beton Čerstvý beton Čerstvý beton Strana z celkového počtu 6 stran

2 3/ Stanovení konzistence metodou sednutí kužele 3/ Stanovení obsahu vzduchu - tlaková metoda 3/3 Stanovení objemové hmotnosti 3/4 Stanovení objemové hmotnosti 3/5 Stanovení vlhkosti a nasákavosti 3/6 Stanovení pevnosti v tlaku na zkušebních tělesech a na vývrtech 3/7 Stanovení pevnosti v příčném tahu 3/8 Stanovení pevnosti v tahu ohybem a lomové zatížení ČSN EN 350- ČSN EN 350-7, čl. 5 ČSN EN ČSN EN 99 ČSN EN ČSN EN 338, příl. E ČSN EN 339, příl. E ČSN EN 340, příl. E ČSN EN ČSN EN 354 ČSN EN 504- ČSN EN 379, čl. 7 a 0, příl. A a D ČSN EN ČSN EN 338, příl. F ČSN EN 339, příl. F ČSN EN 5 ČSN EN /9 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN 73 3 ČSN EN /0 Stanovení odolnosti proti ČSN chemickým rozmrazovacím ČSN EN 358 látkám (CHRL) ČSN ČSN P CEN/TS Čerstvý beton Čerstvý beton Beton, mezerovitý beton Beton Beton, dlažební bloky a desky, betonové obrubníky Beton, mezerovitý beton Beton, dlažební bloky Beton, dlažební desky, mezerovitý beton Beton, pórobeton Beton, výrobky pro ochranu betonových konstrukcí 3/ Stanovení vodotěsnosti ČSN EN Beton 3/ Stanovení nasákavosti ČSN EN 77- Zdící prvky vlivem kapilarity 3/3 Stanovení objemových ČSN Beton změn, smrštění a rozpínání 3/4 Zkouška tlakem ČSN EN 86 Tepelně izolační výrobky 3/5 Stanovení hmotnosti a objemové hmotnosti ČSN EN 678 ČSN EN 60 Pórobeton, tepelně izolační výrobky, cihlářské výrobky ČSN EN 77-4 ČSN EN /6 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 679 Pórobeton 3/7 Stanovení vlhkosti a nasákavosti ČSN EN 77-0 ČSN EN 353 ČSN , část ČSN EN 77-7 Pórobeton, vápenopískové zdící prvky, cihlářské výrobky Strana z celkového počtu 6 stran

3 3/8 Stanovení hmotnosti, nasákavosti a počáteční rychlosti nasákavosti ČSN ČSN EN 77- Cihlářské výrobky, betonové tvárnice, zdící prvky 3/9 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 77-+A Zdící prvky 3/30 Zkouška mrazuvzdornosti ČSN 7 60, příl. A ČSN EN 77-8 Cihlářské výrobky, zdící prvky 3/3 Stanovení kapilární absorpce vody ČSN EN 05-8 ČSN EN Malty, injektáží malty, přísady, impregnace ČSN EN /3 Zkouška hmotnosti a pórovitosti ČSN EN 05-0 Malty 3/33 Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN 05- ČSN EN 90 ČSN EN 379- ČSN EN A ČSN EN 445 3/34 Zkouška pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN 05- ČSN EN 379- ČSN EN A Malty, pojiva, potěry, injektážní malty Malty, potěry 3/35 Zkouška mrazuvzdornosti ČSN 7 45 Malty 3/36 Stanovení objemové ČSN EN 05-6 Malty hmotnosti 3/37 Stanovení zrnitosti ČSN EN 05- Malty ČSN EN 9-3/38* Zkouška přídržnosti k podkladu ČSN 73 64, příl. B ČSN EN 05- ČSN EN 54 ČSN EN 379- Malty 3/39 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN 389- Potěrové materiály ohybu a pevnosti v tlaku 3/40* Stanovení přídržnosti ČSN EN Potěrové materiály 3/4 Zkouška mrazuvzdornosti ČSN Povrchové úpravy 3/4 Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky ČSN EN 607 Tepelně izolační materiály 3/43 Stanovení rozměrů ČSN EN 339, příl. C ČSN EN 338, příl. C ČSN EN 340, příl. C ČSN EN 085 ČSN EN /44 Stanovení odolnosti proti zmrazování / rozmrazování ČSN EN 338, příl. D ČSN EN 339, příl. D ČSN EN 340, příl. D Betonové dlažební desky, bloky a obrubníky, cihlářské výrobky, tepelně izolační výrobky Betonové dlažební desky, dlažební bloky a obrubníky Strana 3 z celkového počtu 6 stran

4 3/45 Vizuální ověřování hledisek trhlin a odlupování ČSN EN 338, příl. J ČSN EN 339, příl. J ČSN EN 340, příl. J Betonové dlažební desky, dlažební bloky a obrubníky 3/46 Stanovení obsahu vzduchu ČSN EN 05-7 Malty 3/47 Stanovení nasákavosti kapilárním vzlínáním ČSN EN 580 Stavební materiály a výrobky 3/48 Stanovení nasákavosti ČSN EN ČSN EN 06-3 Lepidla, malty a nátěrové hmoty 3/49 Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN Lepidla, malty a popílky a tlaku ČSN 7 07, čl..8 3/50 Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě ČSN EN ISO 570 Stavební materiály a výrobky 3/5 Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností ČSN EN ISO 57 Stavební materiály a výrobky 3/5 Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti ČSN EN 3009 Stavební materiály a výrobky 3/53 Stanovení doby tuhnutí ČSN EN 394 ČSN EN 480- Malty, výrobky pro ochranu a opravu betonových konstrukcí 3/54* Stanovení hloubky karbonatace ČSN EN 4630 Betony, malty Vysvětlivky a zkratky: CEN - Comité Européen de Normalisation (Evropská komise pro normalizaci) TS - Technická specifikace Strana 4 z celkového počtu 6 stran

5 . OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 4/ Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním 4/ Stanovení odolnosti proti plísním - hodnocení působení mikroorganismů 4/3 Měření součinitele difúze radonu 4/4 Měření součinitele difúze radonu ČSN ČSN EN ISO 846, mimo metody C K 4/0-09 ISO/TS Stavební hmoty a výrobky Plasty a stavební materiály Izolace proti vodě a radonu, stavební materiály Izolace proti vodě a radonu, stavební materiály Vysvětlivky a zkratky: K - Metodický postup (interní předpis ZL) vydaný před TS - Technická specifikace Strana 5 z celkového počtu 6 stran

6 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 3/* Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí 3/* Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí ČSN ČSN /3* Zatěžovací zkoušky mostů ČSN ČSN /4 Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles 3/5 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles IZP 3-0/04 IZP 3-0/04 Budovy, průmyslové objekty, základy strojů, inženýrské konstrukce Budovy, průmyslové objekty, základy strojů, inženýrské konstrukce Silniční, železniční a smíšené mosty, propustky, nadjezdy, lávky pro chodce a cyklisty a konstrukce odpovídající mostům Malty, kompozity na bázi cementu a sádry Malty, kompozity na bázi cementu a sádry Vysvětlivky a zkratky: IZP - Interní zkušební předpis ZL vydaný po Strana 6 z celkového počtu 6 stran

7 4. OL 33 Odborná laboratoř betonových konstrukcí 33/ Stanovení pracovního diagramu betonu v tahu ohybem 33/ Stanovení množství ocelových drátků ve ztvrdlém drátkobetonu 33/3 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebního tělesa 33/4 Stanovení pevnosti v příčném tahu 33/5 Stanovení sečnového modulu pružnosti ČSN EN 390-5:000 IZP 33-0/007 ČSN EN ČSN EN ČSN EN Beton, vláknobeton Drátkobeton Beton, vláknobeton Beton, vláknobeton Beton, vláknobeton Vysvětlivky a zkratky: IZP - Interní zkušební předpis ZL vydaný po Strana 7 z celkového počtu 6 stran

8 5. OL 34 Odborná laboratoř ocelových konstrukcí 34/ Zkouška tahem ČSN EN ISO 689- Ocelové prvky 34/ Zkouška rázem v ohybu ČSN ISO 48- Ocelové prvky podle Charpyho 34/3 Zkouška svařitelnosti kovů IZP 34-0/009 (ČSN 05 3:963) Ocelové prvky Vysvětlivky a zkratky: IZP - Interní zkušební předpis ZL vydaný po Strana 8 z celkového počtu 6 stran

9 6. OL 36 Odborná laboratoř silničních staveb 36/ Stanovení zrnitosti ČSN EN 933- Kamenivo kameniva 36/ Stanovení podílu zrn ČSN EN Kamenivo hrubého kameniva o tvarovém indexu 3 a větším 36/3 Stanovení nasákavosti ČSN EN 097-6, čl. 7, 8 Kamenivo kameniva a jeho objemové hmotnosti 36/4 Stanovení trvanlivosti ČSN EN 367- Kamenivo hutného kameniva 36/5 Zkouška odolnosti ČSN EN 367- Kamenivo kameniva proti zmrazování a rozmrazování 36/6 Zkouška otlukovosti ČSN EN 097- Kamenivo kameniva 36/7 Stanovení objemové ČSN EN Kamenivo hmotnosti hutného kameniva 36/8 Stanovení mezerovitosti ČSN EN Kamenivo kameniva 36/9 Penetrační zkouška ČSN EN 46 Asfalty 36/0 Stanovení bodu měknutí ČSN EN 47 Asfalty 36/ Stanovení silové duktility ČSN EN 3589 Asfalty 36/ Neobsazeno 36/3 Zkouška přilnavosti živice ČSN Asfalty 36/4 Zkoušky hotové úpravy - míra zhutnění, smyková pevnost a mezerovitost ČSN , čl. 7. (mimo 7..b), čl. 7.3, čl /5 Stanovení obsahu rozpustného pojiva včetně přípravy vzorků 36/6 Zkouška zrnitosti včetně přípravy vzorků 36/7 Stanovení maximální objemové hmotnosti 36/8 Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa 36/9 Stanovení tloušťky asfaltové vozovky ČSN EN 697- ČSN EN ČSN EN 697- ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN , čl. 4. Strana 9 z celkového počtu 6 stran

10 36/0 Stanovení mezerovitosti ČSN EN asfaltových směsí 36/ Stanovení odolnosti ČSN EN 697- zkušebního tělesa vůči vodě včetně přípravy vzorků ČSN EN / Stanovení ztráty částic ČSN EN zkušebního tělesa drenážního asfaltového koberce včetně přípravy vzorků ČSN EN /3 Stanovení stékavosti pojiva ČSN EN /4 Stanovení čísla tvrdosti na ČSN EN krychli nebo Marshallově zkušebním tělese 36/5 Stanovení čísla tvrdosti na ČSN EN 697- deskovém zkušebním tělese 36/6 Zkouška pojíždění kolem ČSN EN 697-+A včetně přípravy vzorků ČSN EN A 36/7 Stanovení pevnosti ČSN EN v příčném tahu včetně přípravy vzorků ČSN EN /8 Stanovení rozměrů ČSN EN asfaltových zkušebních těles 36/9 Marshallova zkouška včetně ČSN EN přípravy vzorků ČSN EN /30 Stanovení tuhosti - zkouška ČSN EN 697-6, příl. B čtyřbodovým ohybem 36/3 Stanovení tuhosti - zkouška ČSN EN 697-6, příl. C v příčném tahu na válcových zkušebních tělesech 36/3 Stanovení odolnosti vůči únavě -zkouška čtyřbodovým ohybem ČSN EN 697-4, příl. D 36/33 Neobsazeno 36/34 Stanovení srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 36/35 Stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem ČSN EN 386- ČSN 7 00, metoda D- Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy Zeminy 36/36 Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO 789- Zeminy 36/37* Statická zatěžovací zkouška ČSN 7 006, příl. A Zeminy Strana 0 z celkového počtu 6 stran

11 36/38 Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy Strana z celkového počtu 6 stran

12 7. OL 37 Odborná laboratoř železničních staveb 37/* Statická zatěžovací zkouška ČSN 7 006, příl. A, B Zeminy SŽDC S4, příl. 5 37/* Rázová zatěžovací zkouška ČSN Zeminy lehkou dynamickou deskou (zařízení skupiny C) 37/3* Stanovení objemové ČSN 7 00, metoda D- Zeminy hmotnosti membránovým objemoměrem 37/4 Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO 789- Zeminy 37/5* Měření hluku ČSN ISO 996- Mimopracovní prostředí ČSN ISO 996- Věstník MZ ČR, Částka /07 37/6 Stanovení statické plošné OTP SŽDC č.j. 68/009-S, Antivibrační rohože tuhosti příl. č. 37/7 Stanovení odolnosti proti OTP SŽDC č.j. 68/009-S, Antivibrační rohože cyklickému zatěžování příl. č. 4 37/8 Stanovení odolnosti proti cyklickému zmrazování a rozmrazování OTP SŽDC č.j. 68/009-S, příl. č. 5 Antivibrační rohože 37/9 Zkouška zabudovaných nebo vlepených součástí upevnění svislým zatížením ČSN EN 348-, příl. A ČSN EN Železniční svršek Vysvětlivky a zkratky: OTP - Obecně technické podmínky SŽDC - Správa železniční dopravní cesty Věstník MZ ČR, Částka /07 Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí Strana z celkového počtu 6 stran

13 8. OL 8 Odborná laboratoř experimentálního centra (FSv) 8/* Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí ČSN Stavební konstrukce a jejich části 8/* Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí ČSN Stavební konstrukce a jejich části 8/3* Zatěžovací zkoušky mostů ČSN ČSN Mostní konstrukce pozemních komunikací, železniční, vodní apod. 8/4 až Neobsazeno 8/ Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Konstrukční beton, betonové výrobky 8/3 Stanovení pevnosti v tahu ohybem ČSN EN Konstrukční beton, betonové výrobky 8/4 Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN Konstrukční beton, betonové výrobky 8/5 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN Konstrukční beton, betonové výrobky 8/6 Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN Konstrukční beton, betonové výrobky 8/7 Stanovení sečného modulu pružnosti ČSN EN Konstrukční beton, betonové výrobky 8/8 Stanovení odolnosti proti chemickým rozmrazovacím ČSN Konstrukční beton, betonové výrobky látkám (CHRL) 8/9 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN 73 3 Konstrukční beton, betonové výrobky Strana 3 z celkového počtu 6 stran

14 9. OL 8 Odborná laboratoř experimentálního centra (UCEEB 8/ až Neobsazeno 3 8/4* Stanovení kvalitativních parametrů pro vizuální třídění podle pevnosti 8/5* Kontrola přesnosti ČSN stavebních dílců 8/6 Stanovení modulu pružnosti ČSN EN 408 a pevnosti v ohybu 8/7 Stanovení mechanické ČSN EN odolnosti a stability ČSN EN výpočtem - zkouškou ČSN ČSN EN 380 8/8* Stanovení vzduchové neprůzvučnosti 8/9* Stanovení kročejové neprůzvučnosti 8/0 Stanovení bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku měřením v laboratoři ČSN , vyjma kap. 7 Dřevo na stavební konstrukce ČSN EN ISO 040- ČSN EN ISO 040- ČSN EN ISO ČSN EN ISO 683- ČSN EN ISO ČSN EN ISO 77- ČSN EN ISO 040- ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 683- ČSN EN ISO 77- ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 77- ČSN EN ISO 77-8/* Měření doby dozvuku ČSN EN ISO 338- ČSN EN ISO 338-8/* Měření hluku ČSN ISO 996- ČSN ISO 996- ČSN EN ISO 603 Věstník MZ ČR, Částka /07 8/3* Měření hluku ČSN EN ISO 96 Věstník MZ ČR, Částka 4/03 Stavební materiály a výrobky Konstrukční dřevo, lepené lamelové dřevo Dřevěné konstrukce a jejich části Stavební prvky a budovy Stavební prvky a budovy Stavební prvky Prostory ve stavbách Mimopracovní prostředí Pracovní prostředí Strana 4 z celkového počtu 6 stran

15 8/4 Stanovení tepelného odporu metodou měřidla tepelného toku ČSN EN 667 8/5 Stanovení vlhkosti sušením ČSN EN ISO 570 při zvýšené teplotě 8/6 Stanovení prostupu vodní ČSN EN ISO 57 páry 8/7 Stanovení tepelného výkonu ČSN EN ISO 9806, mimo čl. 6 až 9 8/8 Stanovení mechanických ČSN EN 886, mimo čl. 0, vlastností 8/9 Měření výkonových ČSN EN 308 parametrů Stavební materiály a výrobky Stavební materiály a výrobky Stavební materiály a výrobky Solární kolektory Plášť vzduchotechnické jednotky Výměníky pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice Vysvětlivky a zkratky: Věstník MZ ČR, Částka 4/03 Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb Věstník MZ ČR, Částka /07 Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí Strana 5 z celkového počtu 6 stran

16 0. OL 8 Odborná laboratoř centra experimentální geotechniky 8/ Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO 789- Zeminy 8/ Stanovení objemové ČSN EN ISO 789-, čl. 5., Zeminy hmotnosti 5. 8/3 Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic ČSN EN ISO 789-3, čl. 5. Zeminy 8/4 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 96 Horniny, přírodní stavební kámen 8/5 Stanovení konzistenčních mezí ČSN EN ISO 789-, čl. 5.3, čl. 5.5 Zeminy Strana 6 z celkového počtu 6 stran

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K )

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K ) SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K 31. 03. 2013) STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (NORMY VÝROBKU) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 9. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Označení ČSN EN

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) ČSN EN 13108-1

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Září 2014 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 13964 ed. 2 74 4521 Suspended ceilings Requirements and test methods Plafonds suspendus Exigences et méthodes

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Obsah: Vodotěsný beton Beton pro bílou vanu Krystalizační, těsnící a jiné přísady

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 3. 2016 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2013 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ Společnost QUALIFORM, a.s. jako notifikovaná osoba č. 1544 byla autorizována ÚNMZ rozhodnutím č. 58/2004 ze dne 6.12.2004 ve rozhodnutí č. 17/2008 ze dne 19.12.2008 a nově

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport kapalné vody Transport vody porézním prostředím: Souč. tepelné vodivosti vzduchu: = 0,024-0,031 W/mK Souč. tepelné vodivosti izolantů: = cca

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Nové české normy pro stavebnictví

Nové české normy pro stavebnictví ST66_72 22.1.2004 11:27 Stránka 66 66 Nové české normy pro stavebnictví V průběhu uplynulého roku 2003 schválil a vydal Český normalizační institut pro oblast investiční výstavby rozsáhlý soubor českých

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační

Více

PNOVÉ SKLO REFAGLASS

PNOVÉ SKLO REFAGLASS PNOVÉ SKLO REFAGLASS &'( ) 1*0

Více

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2015 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2016 do 31.12.2016 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE CENÍK ZKOUŠEK PRCÍ ZKUŠEBNÍ LBORTOŘE Platnost: Od 8.02.2010 Vypracoval: Schválil: Milan Pěkný vedoucí laboratoře Ing. Josef Matějka ředitel společnosti Datum : 4.2.2010 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou

Více

Betony pro bytovou výstavbu

Betony pro bytovou výstavbu Betony pro bytovou výstavbu Robert Coufal, Vladimir Vesely Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Obsah prezentace Parametry betonu Beton a stavební fyzika Specifikace stupně vlivu prostředí

Více

Vývoj spárovací hmoty

Vývoj spárovací hmoty Jaroslav Lacina, Martin Zlámal SANACE TUNELŮ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY, SPÁROVACÍ HMOTY PRO OSTĚNÍ Vývoj spárovací hmoty TA03030851 Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Petr ŠTĚPÁNEK,

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

Beton nebo potěr? Důležitý je správný výběr! Ing. Václav Nevšímal

Beton nebo potěr? Důležitý je správný výběr! Ing. Václav Nevšímal Beton nebo potěr? Důležitý je správný výběr! Ing. Václav Nevšímal Proč potěr není beton Proč potěr není beton Rozdíl může být zdánlivě snižován použitím stejných skupin surovin Kvalita cementu, křivka

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.15 2004 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty ČSN EN 13055-1 72 1505 Duben Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates

Více