STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie"

Transkript

1 Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s přísadami a příměsemi nebo bez nich, který získá své vlastnosti hydratací cementu čerstvý beton je beton, který je zcela zamíchán a je ještě v takovém stavu, který umožňuje jeho zhutnění zvoleným způsobem ztvrdlý beton je beton, který je v pevném stavu a má již určitou pevnost Definice ČSN EN typový beton je beton, pro který jsou výrobci specifikovány požadované vlastnosti a doplňující charakteristiky betonu a výrobce zodpovídá za dodání betonu vyhovujícího požadovaným vlastnostem a doplňujícím charakteristikám normalizovaný beton je beton, jehož složení je předepsáno v normě platné v místě použití betonu (v ČR se jeho zavedení nepředpokládá) beton předepsaného složení je beton, pro který je výrobci předepsáno složení betonu včetně používaných složek a výrobce zodpovídá za dodání betonu předepsaného složení 1

2 Rozdělení betonů podle druhu použitého pojiva stupně vlivu prostředí konzistence čerstvého betonu způsobu dopravy čerstvého betonu způsobu uložení čerstvého betonu do konstrukce způsobu zpracování čerstvého betonu objemové hmotnosti ztvrdlého betonu pevnostních tříd ztvrdlého betonu způsobu využití ztvrdlého betonu v konstrukci zvláštních požadavků na funkci betonu Druh použitého pojiva Největší objem betonů se vyrábí s cementy různých druhů a vlastností. Při vyslovení pojmu beton bez přesnějšího určení pojiva se předpokládá beton cementový. Dalšími pojivy jsou: sádra, vápno, živice, polymery, hlinitanový cement, případně jemně mletá vysokopevnostní struska aktivovaná alkaliemi. Použití těchto pojiv, s výjimkou asfaltu (živice), případně polymerních pojiv, není obvyklé. Stupeň vlivu prostředí Bez nebezpečí nebo narušení X0 Koroze vlivem karbonatace XC1 XC4 Koroze vlivem chloridů (ne mořské vody) XD1 XD3 Koroze vlivem chloridů z mořské vody XS1 XS3 Střídavé působení mrazu a rozmrazování X1 X4 Chemické působení X1- X3 2

3 Konzistence čerstvého betonu klasifikace podle sednutí kužele S1-S5 klasifikace podle VeBe V0-V4 klasifikace podle míry zhutnění C0-C3 klasifikace podle rozlití 1-6 Konzistence čerstvého betonu klasifikace podle sednutí kužele S1-S5 Konzistence čerstvého betonu klasifikace podle VeBe V0-V4 3

4 Konzistence čerstvého betonu klasifikace podle míry zhutnění C0-C3 Konzistence čerstvého betonu klasifikace podle rozlití 1-6 Způsob dopravy ČB Čerstvý beton se od míchačky dopravuje v přepravnících, pasy nebo v autodomíchávačích. Transportbeton je beton dodávaný včerstvém stavu osobou nebo organizací, která není odběratelem betonu. Sem patří beton vyráběný mimo staveniště nebo vyráběný na staveništi, ale ne odběratelem. Doba, kterou měříme od namíchání do uložení do bednění na stavbě by neměla přesáhnout 45 minut, případně 90 minut při použití vhodného zpomalovače tuhnutí. 4

5 Způsob uložení ČB do konstrukce monolitické betony, kdy se čerstvý beton dopravuje na stavbu, nasype nebo čerpadly se naplní bednění, ve kterém se zhutní, zatvrdne, ošetřuje se a po ztvrdnutí se odbední prefabrikované betony, kdy konstrukční prvek je vyráběn ve výrobně nebo přímo na staveništi, po dosažení požadované pevnosti se odformuje, uloží se na skládce k dozrávání, ošetřuje se a po dosažení transportní pevnosti se dopraví na staveniště, kde je uložen do konstrukce Způsob zpracování ČB betony vibrované betony dusané betony lité betony stříkané betony válcované betony vibrolisované betony odsávané (vakuované) betony odstředěné betony čerpané Objemové hmotnosti ztvrdlého betonu lehké betony, které po vysušení v sušárně mají objemovou hmotnost větší než 800 kg/m3 a menší než 2000 kg/m3 obyčejné betony, které po vysušení mají objemovou hmotnost větší než 2000 kg/m3, nepřevyšující 2600 kg/m3 těžké beton s objemovou hmotností po vysušení větší než 2600 kg/m3 5

6 Pevnostní třídy ztvrdlého betonu Charakteristická pevnost je hodnota pevnosti, pro kterou lze očekávat nižší hodnoty nejvýše u 5 % základního souboru všech možných výsledků hodnoceného objemu betonu. Charakteristická pevnost v tlaku zjištěná na válcích Ø 150 mm a výšce 300 mm ve stáří 28 dnů nebo charakteristická pevnost v tlaku zjištěná na krychlích o rozměru 150 mm ve stáří 28 dnů. Pevnostní třídy ztvrdlého betonu Pevnostní třídy ztvrdlého betonu 6

7 Využití ztvrdlého betonu v konstrukcích Beton se využívá jako: tepelně izolační samonosný, výplňový nosný prostý vyztužený - železový předpjatý stínící těžký beton s rozptýlenou kovovou nebo polymerní výztuží Zvláštní požadavky na funkci betonu trvanlivé vodostavební mrazuvzdorné provzdušněné rozpínavé korozivzdorné žáruvzdorné tepelně izolační korozivzdorné odolné vůči záření Složky čerstvého betonu Cementy portlandský I portlandský směsný II portlandský struskový II/-S, II/B-S portlandský s křemitý úletem II/-D portlandský pucolánový II/-P, II/B-P, II/-Q, II/B-Q portlandský popílkový II/-V, II/B-V, II/-W, II/B-W portlandský s kalcilovanou břidlicí II/-T, II/B-T portlandský s vápencem II/-M, II/B-M vysokopecní III III/, III/B, III/C pucolánový IV IV/, IV/B směsný V V/, V/B hlinitanový (v ČR zákaz používání pro nosné konstrukce, vyrábí se v Maďarsku) 7

8 Složky čerstvého betonu Cementy Třídy cementů jsou dány nejnižší pevností v tlaku zjištěné na zlomcích trámečků 40/40/160 mm po zkoušce tahu ohybem. Třídy: 32,5, 42,5 a 52,5 případně 32,5 R, 42,5 R a 52,5 R, kdy písmeno R (Rapid) znamená, že se jedná o cementy s vyššími počátečními pevnostmi. Dávky cementů Minimální dávka cementu CEM II/B-S 32,5 pro nosný beton B5 je 140 kg na 1 m3 čerstvého betonu (dle DIN 1045). Pro konstrukční železový beton C 12/15 je minimální dávka 240 kg na 1 m3 č. b při zavlhlé směsi a 300 kg při měkké směsi (dle DIN 1045). Doporučené minimální dávky cementu dle ČSN EN jsou uvedeny v příloze, tab. 1. Nejvyšší dávka cementu se doporučuje 450 kg na 1 m3 č. b. Zvyšování této dávky se již výrazně na pevnosti betonu neprojeví. U vysokopevnostních betonů se dávky pohybují i nad 550 kg na 1 m3 č.6 Optimální dávka cementu je taková, aby cementový tmel obalil všechna zrna kameniva, ocelovou výztuž a vyplnil mezery mezi nimi. Je snahou vhodnou skladbou kameniva snížit objem cementového tmele a tím i cementu. Složky čerstvého betonu Kamenivo zaujímá % objemu betonu má vytvořit pevnou kostru v betonu s minimální mezerovitostí musí obsahovat různě veliká zrna ve vhodném poměru max. velikost zrna je 125 mm ( 0/4, 4/8, 16/22, 16/32 ) podle původu těžené - přírodním rozpadem hornin drcené - podrcením lomového kamene předrcené - obsahuje 40-80% drcených zrn hrubé kamenivo velikost zrn mm (štěrk, drť) drobné kamenivo velikost zrn do 4 mm (písek) jemné kamenivo do velikosti zrnek 0,25 mm (moučka, filer) Granulometrie kameniva - zrnitost kameniva vyjadřuje skladbu různě velikých zrn o různém tvaru. Cílem je dosažení nejhutnější skladby s minimálním objemem dutin mezer. Síťový rozbor - slouží ke stanovení velikosti zrn a jejich zastoupení rakce množina zrn zachycená na sítě Normová sada sít: mm Složky čerstvého betonu Záměsová voda Voda záměsová je potřebná k vytvoření dobře zpracovatelné směsi a k hydrataci cementu. Pro vlastní hydratační proces je třeba asi 20 až 25% vody z hmotnosti cementu. Tato dávka zajistí přeměnu slinkových minerálů z cementu v hydrokřemičitany a hydrohlinitany. Množství záměsové vody však musí být vyšší, neboť přispívá ke zmenšení tření mezi zrny kameniva při zpracování bet. směsi. Vodní součinitel poměr hmotnosti vody k hmotnosti betonu w = v / c Hodnota w se pohybuje od 0,35 do 0,8. V průběhu procesu tuhnutí a tvrdnutí se záměsová voda rozdělí do 3 forem: chemicky vázané uvolňuje se z betonu při teplotách C fyzikálně vázané absorbované na povrchu jemných částic volné obsažena v dutinách a pórech - odpařuje se Zákon vodního součinitele zvyšující se w snižuje pevnost b. 8

9 Složky čerstvého betonu Záměsová voda V praxi se uvažuje s množstvím vody odpovídajícímu vodnímu součiniteli v rozmezí 0,35 0,80 Vodní součinitel w je mírou pro vytvoření hodnoty pevnosti cementového kamene a je definován jako hmotnostní poměr množství vody a cementu % 80 PEVNOST BETONU V TLKU (%) ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 W VODNÍ SOUČINITEL Složky čerstvého betonu Přísady Plastifikátory redukují potřebné množství vody pro dosažení stejné zpracovatelnosti čerstvého betonu o více jak 5%. Superplastifikátory redukují potřebné množství vody o 12%. Stabilizující - zadržují vodu, redukují odmísení vody Provzdušňující vytváří uzavřené vzduchové póry lepší odolnost vůči mrazu a mořské vodě. Urychlující tuhnutí betonu zkracují dobu přechodu čerstvého betonu z plastického do tuhého stavu (má být delší než 30 ) Urychlující tvrdnutí betonu urychlují vývoj počátečních pevností betonu (120 % za 24 hod.) Zpomalující tuhnutí prodlužují dobu přechodu čerstvého betonu z plastického stavu do stavu tuhé látky počátek doby tuhnutí má být o 90 delší a konec o 360 než u obyč. betonu. Složky čerstvého betonu Příměsi práškové látky přidávané do čerstvého betonu za účelem zlepšení některých vlastností nebo k docílení zvláštních vlastností. Přidávají se v množství, které nepříznivě neovlivní vlastnosti betonu. Může to být 10 až 40% z hmotnosti cementu. Typ I. inertní příměsi kamenné moučky barevné pigmenty Typ II. pucolány n. latentně hydraulické látky létavý popílek křemičité látky, úlety 9

10 Technologie výroby betonu Technologický předpis - musí zajistit požadované vlastnosti betonu Předepisuje: - postup dávkování složek - dobu míchání - způsob dopravy - způsob zpracování (zhutnění) - způsob ošetřování Poměr složek betonové směsi závisí: - na požadované kvalitě betonu (pevnost v tlaku, p) - na požadované zpracovatelnosti (snadné ukládání) - na ekonomických požadavcích Technologie výroby betonu Optimální složení kameniva pro beton musí splňovat: - malou mezerovitost - malý specifický povrch Pozn.: Tomu odpovídá poměr hrubého kameniva k jemnému 3:2 až 2 : 1 Při návrhu betonové směsi se předpokládá, že nosnou kostru betonu tvoří zhutněné kamenivo a výplň cementový tmel (po zatvrdnutí cementový kámen). Většina přírodních kameniv má pevnost v tlaku 2 až 2,5 krát vyšší nežli cementový kámen Výpočtové metody složení čerstvého betonu: podle éreta, Bolomeye, Kennedyho, KVÚ, bramse, Graffa, Webera,Říhy Technologie výroby betonu Mísení čerstvého betonu Čerstvý beton se vyrábí mísením jeho složek: ručním mícháním (zcela vyjímečně) strojně v míchačkách. Míchačky musí umožnit v dané době a požadované kapacitě dosáhnout stejnoměrné rozložení složek a jednotnou zpracovatelnost betonu po ukončení míchání. Při strojním mísení se používají míchačky:(od 0,125 m3 do 5 m3) spádové s nuceným oběhem materiálů kontinuální. Čerstvý beton se vyrábí buď přímo na stavbě, ve staveništních betonárnách, nebo v centrálních betonárnách umístěných v centru potřeby betonu. Oblastní betonárny zásobují oblast značně rozsáhlou. 10

11 Technologie výroby betonu Ukládání čerstvého betonu Čerstvý beton se po příjezdu autodomíchávače na stavbu přepravuje na místo jeho zpracování kolečky, japonkami, multikárami, dopravníky se sklopnou korbou, nákladními automobily s vanovými korbami, koši na jeřábu a čerpadly na čerstvý beton. Nejnovějšíčerpadla umožňují kontinuální dopravu čerstvého betonu do výšek přesahujících 15 m přesně na místo určení. zhutňování čerstvého betonu Nedokonalé zhutnění může způsobit snížení pevnosti betonu až o 40 % v porovnání s betonem dokonale zhutněným. Vibruje se tak dlouho, až přestanou z betonu unikat vzduchové bubliny, přičemž nesmí dojít k rozměšování složek čerstvého betonu. Technologie výroby betonu Způsob zhutnění: ručně, propichováním nebo pěchováním a dusáním strojně, vibrováním elektrické vibrátory pneumatické vibrátory hydraulické vibrátory vibrace betonů vnitřní venkovní povrchová Kombinovaná vnitřní vibrace ponorné vibrátory vibrační hlavice vibrační tyče venkovní vibrace povrchové vibrátory příložné vibrátory Technologie výroby betonu povrchová vibrace vibrační žehličky, latě, lišty Speciálním druhem zhutnění je také technologie stříkaného betonu (torkretování) 11

12 Technologie výroby betonu příložná vibrace příložné vibrátory upevněné na dno nebo vnější stěny bednění nebo formy vibrační stolice vibrační stolice s pneumatickým nebo magnetickým upínáním forem speciální druhy vibrace válcování a vibroválcování lisování a vibrolisování vibrotažení odstřeďování Technologie výroby betonu Ošetřování betonu během tuhnutí a počátkem tvrdnutí je nezbytné, aby beton byl udržován v normální teplotě a vlhkostních podmínkách ve vlhkém stavu má být udržován do dosažení 70% požadované krychelné pevnosti, cožčiní 7 dnů u PC a SPC a 14 dnů u VPC beton se má začít kropit po 12 až 14 hod. - aby se z povrchu nevyplavoval cement (nekropí se při teplotě menší než +5 C) k ochraně před odpařováním vody lze použít ochranných krytů, nátěrů, povlaků nebo fólií Technologie výroby betonu Betonování za nízkých teplot (méně než +5 C) nízké teploty a mráz; prodlužují proces tuhnutí a tvrdnutí betonu a snižují jeho konečnou pevnost nejnebezpečnější je působení mrazu během tuhnutí (při začínající hydrataci) > hydratace se přeruší, beton se ledem poruší a po oteplení se rozpadne začne-li mráz po 24 hod., tuhnutí již proběhlo a účinek je méně nepříznivý. Po otepleni hydratace pokračuje, výsledná pevnost však bude nižší jako ochrana betonu při betonování v podmínkách ovzduší ± 0 C slouží předehřívání složek betonu, především vody, aby bet. směs po všech tepelných ztrátách měla při uložení nejméně +5 C. Zhutněný čerstvý beton se chrání tepelně izolačními rohožemi 12

13 a 2 b Nejdůležitější vlastnosti konstrukčních betonů jsou jeho mechanické a přetvárnostní vlastnosti a jeho trvanlivost v daném prostředí. Pevnost betonu (ČSN EN 206-1) Pevnost je nejdůležitější mechanická vlastnost betonu a vyjadřuje odpor betonu proti změně jeho tvaru a proti jeho porušení působením vnějšího zatížení. Pohlíží-li se na pevnost jako na experimentálně zjištěnou hodnotu pro stanovení výpočtových hodnot pro projektování a pro kontrolu jakosti použitých materiálů jedná se o pevnost technickou. Pevnost statistická je hodnota určená na základě teorie pravděpodobnosti a zajišťuje spolehlivost konstrukce i bez znalosti skutečných nebo teoretických pevností v konstrukci při současném uvažování technické pevnosti Pevnost v tlaku je pro hodnocení betonů nejzávažnější - zkouší se na krychlích - pevnost krychelná, válcích - pevnost válcová a hranolech - pevnot hranolná. Poměr výšky k šířce základny u hranolů bývá 3:1 nebo 4:1, válců 1:1 nebo 2:1. Na vývrtech z konstrukce bývá tento poměr proměnný a zjištěná pevnost se upravuje podle doporučených vztahů na základní rozměry vzorků Vztah mezi pevností krychelnou, hranolnou a válcovou je 1:0,75-0,8:0,7-0,83. pevnost v tlaku max R c = VÁLCOVÁ KRYCHELNÁ HRNOLOVÁ N ZLOMCÍCH TRÁMCŮ d a a1 a 1 a 2 2 d = π = a a = a 1 a = a b 2 13

14 h Pevnost betonu v tahu a smyku Pevnosti betonu v tahu rozeznáváme: pevnost v prostém (osovém) tahu, pevnost v tahu ohybem, pevnost v příčném tahu (štípáním). Pevnost v prostém tahu se zjišťuje na hranolech nebo válcích namáháním osovým tahem v podélném směru. Pevnosti v osovém tahu se pohybují v rozmezí 1/8 až 1/15 pevnosti v tlaku. Pevnost betonu v tahu a smyku Pevnosti betonu v tahu rozeznáváme: pevnost v prostém (osovém) tahu, pevnost v tahu ohybem, pevnost v příčném tahu (štípáním). Pevnost v prostém tahu se zjišťuje na hranolech nebo válcích namáháním osovým tahem v podélném směru. Pevnosti v osovém tahu se pohybují v rozmezí 1/8 až 1/15 pevnosti v tlaku. Pevnost v příčném tahu se zjišťuje tlakovým namáháním válců nebo krychlí případně hranolků přes úzké, nejčastěji dřevěné, příložky Pevnosti v příčném tahu jsou opět podstatně nižší než pevnosti tlakové a dosahují hodnot od 1,5 do 4,0 MPa v závislosti na pevnosti betonu v tlaku. Pevnost v tahu ohybem se zjišťuje na trámcích 150/150/700 mm nebo 100/100/400 mm, které jsou zatěžovány ohybovým momentem Pevnost ve smyku se zjišťuje na tělesech takového tvaru, které umožní vyvolat požadovaná napětí ve smyku, ať jednostřižném nebo dvoustřižném Pevnost betonu v tahu Pevnost betonu v tahu ohybem b d l R t 3 l 2 b h max max = R f = 2 14

15 Pevnost betonu v příčném tahu l d a a h b R t 2 max = π d l 2 a 2 b max max R t = R π 2 t = π h Pevnost betonu ve smyku JEDNOSTŘIŽNÉM: DVOUSTŘIŽNÉM: b h h b R q = max R q max = 2 Modul pružnosti a přetvárnosti Modul pružnosti betonu E je základní přetvárnostní charakteristikou betonu. Je definovaný jako poměr napětí σ k poměrné deformaci ε. 15

16 Modul pružnosti a přetvárnosti Hookeův zákon platí v oboru pružných deformací, v oblasti deformací nepružných se stanovuje modul přetvárnosti, což je poměr napětí k celkovému poměrnému přetvoření. Jde-li o tlakové namáhání, jedná se o modul stlačitelnosti Hodnoty modulů pružnosti závisí na pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti, pro určené třídy betonu jsou uvedeny v normách nebo Eurokódu 2 a pohybují se v rozmezí od do MPa. Součinitel příčného roztažení nebo také Poissonovo číslo udává poměr mezi příčnou a podélnou deformací osově namáhaného tělesa. Hodnota Poissonovačísla u betonu se pohybuje v rozmezí od 0,08 do 0,20. Hodnoty modulu pružnosti a součinitele příčného roztažení jsou vstupními parametry při výpočtu přetvoření konstrukcí (II. mezní stav). Odolnost betonu proti průsaku tlakové vody Odolnost betonu vůči průsaku tlakové vody má obrovský význam nejen pro vodohospodářské stavby, ale má vliv i na trvanlivost betonových a železobetonových konstrukcí, vystavených vlivům povětrnosti a agresivnímu prostředí. Zkušební vzorek, obvykle krychle o hraně 150 mm je vystaven působení tlakové vody po dobu 72 hodin. Výsledek je hloubka průsaku po stanovené době, která se změří po rozdrcení krychle příčným tahem. Odolnost betonu zmrazování, rozmrazování Je přímo ovlivněna množstvím pórů a dutin ve struktuře betonu. Tyto dutiny jsou prostorem pro hromadění vody, která při mrazech může zmrznout a zvětšením objemu způsobí porušení struktury betonu. Zlepšit mrazuvzdornost lze použitím provzdušňovacích přísad, které v čerstvém betonu vytvoří póry o průměru 0,05 až 0,2 mm, které nejsou vzájemně propojeny. Mírou mrazuvzdornosti je poměr pevnosti střídavě zmrazovaných a rozmrazovaných vzorků k hodnotě pevnosti srovnávacího vzorku nezmrazovaného. Zkouší se pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku na zlomcích na trámcích 100/100/400 mm Počet zmrazovacích cyklů je 50, 100, 150 a

17 Objemové změny betonu Při zrání beton mění svůj objem, nejdříve ve vlhkém prostředí nabývá a potom se beton smršťuje. Tento proces je samovolný a lze jej částečně ovlivnit skladbou betonové směsi, především množstvím cementu a vody. Dotvarování je objemová změna, která vzniká působením trvalého nebo opakovaného zatížení betonové konstrukce. Po odlehčení konstrukce se podstatnáčást deformace vrátí - její pružná část, ale část deformace je již nevratná. (ploužení (creep) Teplotní roztažnost betonu Beton mění své rozměry v konstrukci i při změnách teplot. Při klesající teplotě se smršťuje, při vyšších teplotách se roztahuje. Do výpočtu se teplotní roztažnost uvažuje zavedením součinitele teplotní roztažnosti α = K -1 Teplotní změny vyvolávají v konstrukcích napětí, která mohou být v extrémních případech nebezpečná. Je nezbytné eliminovat tyto vlivy např. dilatačními spárami apod. Trvanlivost betonu Trvanlivost je schopnost betonu odolávat vlivům prostředí bez jeho porušení nebo podstatného snížení pevnosti po celou dobu předpokládané životnosti konstrukce. 17

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Evropské normy: CEMENT + BETON

Evropské normy: CEMENT + BETON Evropské normy: CEMENT + BETON Cement Cementy pro obecné použití Požadavky jsou specifikovány v normě ČSN EN 197-1 Cement Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití Jedná

Více

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon BETON Beton je kompozitní látka vznikající ztvrdnutím směsi jeho základních složek pojiva (nejčastěji cementu), plniva (kameniva nejčastěji písku a štěrku) a vody. Kromě těchto základních složek obsahuje

Více

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Beton I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Beton I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí Betonové konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE Třetí aktualizované vydání Změna č. xx Schváleno VŘ DDC č.j.túdc-xxxxx/2002

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

Ochrana a oprava. betonových konstrukcí. ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504

Ochrana a oprava. betonových konstrukcí. ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504 Ochrana a oprava betonových konstrukcí ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504 MAPEI má od ledna 2008 certifikované Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí, už v lednu 2009 bylo zavedeno

Více

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 26.03.2014 Identifikační č.: 02 02 01 0100 1 0000006 1180 SikaGrout -318 SikaGrout -318 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -318 je

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE CENÍK ZKOUŠEK PRCÍ ZKUŠEBNÍ LBORTOŘE Platnost: Od 8.02.2010 Vypracoval: Schválil: Milan Pěkný vedoucí laboratoře Ing. Josef Matějka ředitel společnosti Datum : 4.2.2010 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 % Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce 38 technologie Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce Podzemní části staveb jsou velmi často budovány formou vodonepropustných betonových konstrukcí, systémem tzv. bílé vany. Obzvláště u konstrukcí

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Geotechnický průzkum Předchází vlastní stavbě a je součástí všech úrovní projektové dokumentace staveb. Zjišťují se inženýrskogeologické a hydrogeologické

Více

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Jméno a příjmení studenta

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 20. Zvláštní druhy betonů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

Druha kameniva podle objemové hmotnosti:

Druha kameniva podle objemové hmotnosti: Kamenivo - je přírodní nebo umělý zrnitý materiál, anorganického původu určený pro stavební účely, jehož zrna projdou kontrolním sítem sčtvercovými otvory o velikosti 25 mm Kamenivo Druhy kameniva podle

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON POPÍLKOVÝ BETON Pavel Svoboda, Josef Doležal, Kamil Dvořáček, Martin Lucuk, Milan Žamberský 1, František Škvára 2 1. Úvod Na základě několikaletého výzkumu který realizovala VŠCHT katedra skla na silikátů,

Více

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5 Návrhové parametry betonu Diagnostika g železobetonovch konstrukcí Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Pevnost v tlaku Modul pružnosti Vlastnosti betonu dle SVP Konzistence Maximální

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01 Struktura a vlastnosti stavebních látek STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015.

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015. Výtisk č. PROTOKOL O ZKOUŠCE č. A 159 / 2015 Zkouška: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti Stanovení pevnosti za ohybu Stanovení mrazuvzdornosti Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku. Název položky:

Více

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Příloha D7 Název diagnostiky: Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Lokalizace: Silnice I/3, km 2,200 14,320 Datum provedení: 04-05/2013 Provedl: Kolektiv

Více

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 3.2015 Michal Števula ČSN EN 206 rekapitulace 1996 ČSN ENV 206 2001 ČSN EN 206 1 Změna Z3+Z4 beton 2014 ČSN EN 206 2014 ČSN ISO 6784 ZRUŠENA

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Velkoplošná dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů

Velkoplošná dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů Velkoplošná dlažba typy dlažeb technické listy vlastnosti a charakteristika barevné a povrchové úpravy colormix - kombinace pigmentů vzorové skladby dlažeb pokládka velkoplošné dlažby BE01 CSB FORMELA

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební,, maltové směsi si (Příprava materiálů pro zhotovení stavebních směsí) 17. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Historie stavebnictví

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. COBRATEX TRUBKA COBRAPEX trubka s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného

Více

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU kompozitní tyče ARMASTEK dokonalá alternativa tradičního vyztužení betonu ocelovými tyčemi - - - + + + ŽELEZOBETON beton vyztužený ocelovými tyčemi základní chybou železobetonu

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PŘÍDLAŽBA Přídlažba 8, Přídlažba 10 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební desky Přídlažby

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 800-2 Zvláštní zakládání objektů T E R M I N O L O G I E A Armokoš pro provázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M03 BETON

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M03 BETON VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ AKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M03 BETON STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU ORMOU STUDIA Jazyková korektura

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PORTLANDSKÉ CEMENTY S VÁPENCEM A PORTLANDSKÉ SMĚSNÉ CEMENTY - VLASTNOSTI, MOŽNOSTI POUŽITÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PORTLANDSKÉ CEMENTY S VÁPENCEM A PORTLANDSKÉ SMĚSNÉ CEMENTY - VLASTNOSTI, MOŽNOSTI POUŽITÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tuto stránku jsem zařadil do mých internetových stránek z důvodů stálých problémů s barvením betonových výrobků, které jsou ve většině případů způsobeny nesprávnými technologickými kroky při barvení betonové

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

Vývoj stínicích barytových směsí

Vývoj stínicích barytových směsí Vývoj stínicích barytových směsí Fridrichová, M., Pospíšilová, P., Hoffmann, O. ÚVOD I v začínajícím v 21. století nepříznivě ovlivňuje životní prostředí nejenom intenzivní a z hlediska ekologických důsledků

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Silniční stavby 2 Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Schopnost přenášet síly vyvolané účinkem dopravy Zajistit bezpečný provoz Odolávat účinkům povětrnostních

Více

Betony pro bytovou výstavbu

Betony pro bytovou výstavbu Betony pro bytovou výstavbu Robert Coufal, Vladimir Vesely Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Obsah prezentace Parametry betonu Beton a stavební fyzika Specifikace stupně vlivu prostředí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Ing. Ivana Chromková, Ing. Pavel Leber, Ing. Oldřich Sviták Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

Zkoušení vozovek a materiálů. Generální zpráva 2. část

Zkoušení vozovek a materiálů. Generální zpráva 2. část Zkoušení vozovek a materiálů Generální zpráva 2. část Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o. České Budějovice 24 25.11.2015 České Budějovice Počet příspěvků do 2. části tématu Celkem 6 z toho 3 od autorů z ČR 3

Více