DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park."

Transkript

1 DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park. Studie pro Střední odborné učiliště lesnické, Křivoklát Písky, odloučené pracoviště Březina. Paré č. 4. uloženo u Ing. Václava Sudy na lesní správě Skřež plátěné desky formátu 73,5 x 50 cm, formát výkresu 2 je 50 x 72,5 cm (v paré č. 1 kolorován dle originálu), formát výkresů 3, 4, 5 je 196 x 72 cm pro účely botanického průzkumu v r pořízena kopie výkresu 4 Seznam příloh: 1 Průvodní zpráva 2 Kopie stabilního katastru Dendrologický průzkum 1 : Dendrologická asanace 1 : Návrh dosadeb 1 : 500 Zámek Březina byl založen kolem roku 1800 v klasicistním stylu jako soustava dvou obdélníkových budov. V pozdějších letech přistavěna střední část s rizalitem. Budova upravována ještě ve dvacátém století, namnoze nepříliš šťastným způsobem. Na skále v parku jsou zříceniny hradu Salon, který byl založen v poslední čtvrti čtrnáctého století. Byl to malý hrádek, který byl později opuštěn a zpustl. V roce 1810 byl přestavěn na romantický pseudogotický altán jako součást krajinářských úprav nového zámku. V současné době i tato nová úprava je zničena a hrádek je pouze zříceninou. Nad parkem se zdvihá vrch Hradiště (619 m) se zbytky dvojnásobného valu a hradiště ze slovanského osídlení ze 7. století. V zámku žil a r zemřel Kašpar Maria Šternberk, přírodopisec a jeden ze zakladatelů Národního musea. Ten založil při zámku park, jakousi botanickou zahradu, s velkým bohatstvím exotických dřevin a kultivarů, neustále doplňovaným přírůstky z cest i darů. Hlavní sbírky byly soustředěny na jižní a jihovýchodní straně od zámku, ale krajinářské řešení pokrývalo širší plochy a prolínalo se do okolní krajiny, zejména do obory a lesního komplexu, kde jsou dodnes hluboko v lese zachovány zbytky v podobě monumentálních soliterních stromů, alejí a pod. Postupem doby se rozšiřovala i plocha intensivního parku, do kterého byla zahrnuta i bývalá usedlost Mayerhof se svými zahradami, okolí hrádku Salon a přilehlá část lesa na severní hranici areálu. V parku je v literatuře uváděn Goethův buk jako připomínka přátelství J. W. Goetha s Kašparem Šternberkem. Poslední rozsáhlé úpravy parku se uskutečnily v letech Protože však veškeré pozemky patřily stejnému majiteli, změny využití nebyly zaznamenány v pozemkových knihách, což mělo za následek i rozdělení i špatnou evidenci dodnes a rozdělení parku mezi několik uživatelů po znárodnění. To parku samozřejmě neprospělo a poškodila jej zejména výstavba hospodářského provozu JZD (slepičárna), která již byla zrušena, výstavba zařízení CO v centru v bývalé zámecké zahradě a v neposlední řadě i zarůstání náletovými stromy a plevelnými keři i nevhodné výsadby zejména v okrajových partiích a na severní straně zámku. Park v Březině nebyl jen dendrologickou sbírkou jako o něco mladší (a mnohem bohatější) Americká zahrada u Chudenic. Byl zároveň koncipovanou krajinářskou architekturou, patřící mezi nejranější v našich zemích. Je postaven na dominanci velkých stromů, jejichž solitery a skupiny jsou rozptýleny v louce v tvarové i barevné komposici bez zvýrazňování pohledů na

2 nepříliš architektonicky výraznou budovu zámku. Park je rozptýlen na mírném svahu jižní exposice bez výrazných terénních modelací s výjimkou východní části, která je novějšího založení (pozemky usedlosti Mayerhof), ale z nejstaršího období je zde zachováno několik stromů pod hradem Salon, který je akcentem této části svým umístěním na skalním suku. Z nejstaršího období parku jsou zde i dva rybníčky a k nim se připojuje i dnešní koupaliště zbudované nepříliš šťastně z rybníka za hradem Salon. Park v Březině je nejcennější svým dendrologickým bohatstvím, zejména nesmírnou společenskou hodnotou mnoha imposantních jedinců. Podklady: Základním podkladem pro tuto práci bylo zaměření parku provedené v r Lesprojektem Plzeň (kopie přiloženy u paré č. 1 a 2). Zde byly zaměřeny skutečné hranice parkových úprav nejzávažnějšího charakteru (krajinářské řešení se prolíná plynule do okolní krajiny, zejména do lesního komplexu). V rámci těchto hranic pak byly zaměřeny stromy a keře (část), budovy a většina cest. Pro potřeby vlastní práce při dendrologickém průzkumu pak zpracovatel doměřil ostatní důležité stromy a keře (mimo náletových porostů a skupin lesního charakteru, které zaznamenal v hranicích) jednotlivě, doměřil i zbývající cesty, vodoteče a některé další detaily areálu. Zpracovatel vyhledal v Ústředním archivu geodesie a kartografie v Praze mapy tzv. stabilního katastru z roku 1839, jehož kopie jsou přiloženy (v paré č. 1 kolorováno podle originálu). Tato mapa je nejstarším úředním dokladem, který zachycuje skutečný stav objektů a pozemků. Dále zpracovatel zajistil kopii snímku katastrální mapy současnosti u střediska Geodesie v Rokycanech (kopie úředně ověřená je přiložena u paré č. 1). Tato dnešní evidence v podstatě opakuje situaci z r a naprosto už neodpovídá skutečnosti. Stejný stav je v evidenci nemovitostí, kde jsou uváděny již neexistující organisace a evidovány neexistující stavby. Je nanejvýš nutné tuto situaci v úřední evidenci dát do souladu se skutečným stavem tak, jak je zachycen na zaměření Lesprojektu Plzeň, samozřejmě celý areál pod správou jediného uživatele. Dále jsou uvedena čísla parcel, které jsou zcela, nebo zčásti parkem, jak jsou vedeny v evidenci nemovitostí, a pod jakým majitelem (uživatelem): Evidenční list č. 2: č. 184 zastavěná plocha JZD 7. listopad Osek 228 m 2 Evidenční list č. 6: č. 861 lesní půda Čs. stát Západočeské státní lesy, LZ Zbiroh č. 751 lesní půda č. 759/1 ost. plochy č. 782 lesní půda č. 745 ost. vodní plochy č. 743 lesní půda č. 786 lesní půda č. 742 lesní půda č. 799/1 lesní půda Evidenční list č. 153: č. 739 ostatní plochy Čs. stát ONV Rokycany

3 Evidenční list č. 169: č. 67 zastavěná (čp. 34) Čs. stát Správa pro výchovu a vzdělávání pracujících MLVH? Benešov u Prahy č. 731 ostatní plochy č. 732 ost. vodní plochy č. 733 ostatní plochy č. 734 zahrada č. 737/1 ostatní plochy č. 737/3 ostatní plochy č. 746 ostatní plochy č. 853 ostatní plochy č. 741 ostatní plochy č. 749 zahrada č. 54 zastavěná (čp. 28) č. 737/2 role Protože se jedná o objekt, který má veliký význam v historickém vývoji českého zahradního umění, v historii introdukce exotických dřevin i v historii české kultury vůbec, byla by zapotřebí podrobná studie archivních dokumentů, korespondence a literatury týkající se zámku Březina, jeho parku i osob zde působících. Uvedená mapa stabilního katastru je jen základním dokumentem a uváděné údaje z geneze objektu jsou pouze kostrou obecně známou.

4 Dendrologický a kvalitativní průzkum Průzkum byl prováděn v letních měsících V parku je velké množství mimořádně hodnotných stromů, čímž celková hodnota parku vysoce překračuje průměr a řadí park mezi přední svého druhu v republice. Bylo zde nalezeno celkem 22 jehličin, včetně domácích druhů a nových výsadeb. Listnatých stromů a keřů zde bylo nalezeno celkem 58. Celkem je tedy v parku obsaženo 80 dendrologických taxonů. Značky druhů v plánu byly odvozeny od systému používaného v SÚRPMO Praha, stejně jako vyjádření hodnoty stromu barvou. Průměrnou velikost koruny vyjadřuje velký kruh, u mimořádných jedinců je uveden číselný údaj obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí, v několika případech (při nízkém rozvětvení ap.) je měřeno níže, což je uvedeno pod čarou. Za značkou v soupise je uveden botanický název, vzhledem k tomu, že plán může sloužit i k výuce, byla snaha uvést ještě název český. To je ovšem u některých taxonů, zejména kultivarů problematické, protože nejsou pro ně vytvořeny české ekvivalenty. Z tohoto hlediska je nutno na uvedené české názvy pohlížet. Do soupisu listnáčů jsou zařazeny i polokeře z podrostu. Plošně označeny neudržovaná část parku a část parku s přerostlými nálety (les). Sadovnická hodnota stromů je označena červeně velmi hodnotný, modře hodnotný, zelený průměrný, hnědý podprůměrný, žlutý závadný. Soupis nalezených taxonů (viz grafickou přílohu): V podrostu: Vaccinium myrtillus borůvka Vaccinium vitis-idaea brusnice Hedera helix břečťan obecný Vinca minor brčál menší (barvínek) Jehličiny keře: Juniperus chinensis Pfitzeriana jalovec čínský Juniperus communis Hibernica jalovec obecný sloupovitý Juniperus sabina jalovec chvojka (chvojka klášterská) Juniperus virginiana Tripartita jalovec viržinský trojmužný Jehličiny stromy: Abies nordmanniana jedle nordmanská (j. kavkazská) Abies concolor jedle ojíněná (j. stejnobarvá) Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Chamaecyparis nootkaensis cypřišek nutkajský Chamaecyparis pisifera Plumosa cypřišek hrachonosný péřitý Larix decidua (L. europaea) modřín opadavý (m. evropský) Picea abies (P. excelsa) smrk obecný (s. ztepilý) Picea pungens smrk pichlavý (s. stříbrný) Pinus nigra borovice černá Pinus nigra v. caramanica borovice černá krymská Pinus strobus borovice hedvábná (vejmutovka) Pseudotsuga menziesii v. glauca douglaska tisolistá sivá

5 Pseudotsuga menziesii v. viridis douglaska tisolistá zelená Thuja occidentalis zerav západní Thuja occidentalis Ericoides zerav západní vřesovcovitý Thuja plicata (T. gigantea) zerav řasnatý (z. obrovský) Taxus baccata tis červený Tsuga canadensis jedlovec kanadský Listnaté stromy a keře: Acer platanoides javor mléč Acer pseudoplatanus javor klen Acer pseudoplatanus Purpurascens javor klen červenolistý Acer pseudoplatanus Variegatum javor klen pestrolistý Acer tataricum javor tatarský Aesculus hippocastanum jírovec maďál (kaštan koňský) Alns glutinosa olše lepkavá Amelanchier ovalis muchovník oválný Betula verrucosa (B. alba) bříza bradavičnatá (b. bílá) Betula verrucosa Youngii bříza bradavičnatá převislá Carpinus betulus habr obecný Corylus avellana líska obecná Corylus maxima Purpurea líska největší červenolistá Cotinus coggygria (Rhus cotinus) ruj vlasatá Celtis occidentalis břestovec západní Crataegus oxyacantha hloh obecný Crataegus oxyacantha Rosea hloh obecný růžový Caragana arborescens čimišník stromovitý Deutzia scabra trojpuk drsný Fagus silvatica buk lesní Fagus silvatica Atropunicea buk lesní červenolistý Fraxinus excelsior jasan ztepilý Fraxinus excelsior Pendula jasan ztepilý převislý Fraxinus excelsior Diversifolia jasan ztepilý jednolistý Laburnum anagyroides štědřenec odvislý ( zlatý déšť ) Malus pumila (M. communis) jabloň obecná Platanus acerifolia platan javorolistý Pyrus communis hrušeň obecná Populus alba Nivea topol bílý linda Philadelphus coronarius pustoryl věncový ( jasmín ) Prunus padus střemcha obecná Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá Quercus robur dub letní Quercus robur ˇFastigiata dub letní sloupovitý

6 Quercus petraea Quercus rubra (Q. borealis) Robinia pseudoacacia Rhododendron hybridum Salix alba Salix alba Tristis Salix caprea Sorbus aucuparia Sorbus latifolia Sorbus torminalis Symphoricarpos albus Syringa vulgaris Staphylea pinnata Spiraea salicifolia Tilia cordata Tilia platyphyllos Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia v. suberosa Ulmus glabra Pendula Viburnum opulus v. sterile dub zimní dub červený trnovník akát pěnišník vrba bílá vrba bílá smuteční vrba jíva jeřáb obecný jeřáb širokolistý jeřáb břek pámelník bílý šeřík obecný klokoč zpeřený tavolník vrbolistý lípa srdčitá lípa velkolistá jilm habrolistý jilm habrolistý korkový jilm lysý převislý kalina obecná sněhová koule

7 Dendrologická asanace K odstranění jsou navrženy především stromy, které jsou v dendrologickém a hodnotovém průzkumu označeny jako závadné. Je to jednak pro jejich velice špatný zdravotní stav, dále vzhledem k velice špatné sadovnické hodnotě, která by vážně narušovala celkový vzhled parku, a zejména takové, které ohrožují, nebo již poškozují cenné finální stromy. K odstranění jsou také navrženy dřeviny z nevhodných výsadeb, zejména takových forem, které jsou v přímém rozporu s charakterem parku. Jsou to hlavně lineární výsadby bříz kolem hřiště u zámku, stejně jako řada cypřišků nedaleko, a potom nejvíce řada cypřišků kolem plotu u silnice. Ve všech těchto případech je navržena částečná probírka, bude ji nutno dělat odborně na místě tak, aby byly vybrány z řad stromy, které mají ještě schopnost se adaptovat na nové podmínky po probírce a jsou ještě schopny regenerovat a vytvořit hodnotný strom. Je možné, že se to v některých případech již nepovede, protože dřeviny ve vysázených řadách jsou vesměs už značně poškozené a zvláště jehličiny mají špatnou schopnost regenerace. Je to ale nutno provést co nejdříve, protože každým rokem zde škody narůstají. Postup takového poškozování finálních stromů je nejlépe vidět na mohutných dubech pod hradem Salon, které jsou svým obvodem unikátní, ale vzhledem k tomu, že jsou poničeny okolním podrostem, mají už mnohem menší hodnotu. Stejně tak postupuje poškozování finálních stromů v části při severní hranici parku. V části, kde se dlouhou dobu neprováděla žádná údržba, to znamená nesekala tráva, začaly vyrůstat vedle četných bylinných plevelů také plevele keřové a stromové nálety. Ty je nutno odstranit, nejlépe vytrháním, a obnovit travní porost s pravidelným sekáním. Pokud je již nebude možno vytrhat, či vykopat, je nutno seříznout je co nejníže u země a natřít přípravkem proti prorůstání. V části parku s přerostlými nálety, který má charakter neudržovaného lesa, je nutno provést několikafázovou probírku pod přímým řízením zahradního architekta. Tuto probírku nelze předem určit, je nutno ji řídit v několika fázích na místě samém. V části, kde jsou stromy hodnotnější a bude možno vybrat i z náletů cílové dřeviny, nebo kde má již porost svůj osobitý charakter, bude probírka menší. Je to zejména severní okraj parku nad bývalým dvorem Mayerhof dnes nově vystavěným rekreačním a školicím zařízením. V části nad zámkem, kde jsou zahoustlé porosty bez větší možnosti positivního výběru, bude asanace zřejmě celoplošná. Po asanaci ve větších plochách by bylo nejlepší, kdyby se pařezy vytrhaly, aby se umožnila pozdější údržba. V každém případě však je nutno pařezy po příliš vitálních dřevinách natřít přípravkem proti prorůstání. Čím dříve se asanace provede a čím důkladněji, tím více se zachrání hodnot na cílových porostech.

8 Návrh dosadeb Výběr dřevin pro dosadbu byl volen s použitím lesnické botaniky, protože je cílem, aby v obnoveném bohatství parku byla obsažena i základní kolekce dřevin, se kterými se budou lesníci v praxi stýkat. Jsou to základní dřeviny domácí provenience (kromě druhů ovocných a některých běžných plevelných, či naopak příliš vzácných a specifických), dále některé jejich běžné a charakteristické kultivary, a konečně nejběžnější exoty (zvláště nově zaváděné i do lesnické praxe), které jsou běžné v našich parcích i nových výsadbách, nebo jsou charakteristickým představitelem svého řádu. Situování nových výsadeb je zcela podřízeno charakteru parku a snaží se napravit některé z chybných zásahů nebo poškození parku. Je to především výsadba, která by zakryla zařízení CO v bývalé zámecké zahradě, dále uzavření prostoru a částečné zakrytí nové budovy rekreačního a školícího zařízení. Pak jsou to výsadby, které by tvořily plášť parku v exponovaných místech (u silnice) a v prostorách po plošné asanaci (nad zámkem). Některé zvláštní druhy jsou situovány k doplnění centrální části parku u zámku. Pro dosadbu je navrženo celkem 57 taxonů. Doporučuji vysazovat vzrostlejší exempláře, než je běžná školkařská velikost, případně i větší množství než je nakresleno v grafické příloze, a později probírkou zachovat ty nejlepší. V každém případě je bezpodmínečně nutná ochrana proti okusu a vytloukání zvěří.

9 Pro úspěšnou regeneraci parku doporučuji: Po provedené asanaci dřevin rekultivovat uvolněné plochy, srovnat terén po stavbách, navážkách, násypech a pod. Obnovit odvodňovací systémy zamokřených míst, otevřené příkopy, nebo drenáže. Obnovit a upravit systém cest. Zejména upravit nově naveženou cestu k rekreačnímu a školícímu zařízení, dále cestu pod hradem Salon, obnovit cestu podél silnice. Všem cestám dát jednotný povrch (posyp pískem). Vydláždit prostor před zámkem (nutný návrh projednaný a schválený památkovými orgány). Vyčistit vodoteče, zejména potok vytékající z koupaliště pod hradem Salon. Celý park oplotit dřevěným plotem s vraty a vrátky na přístupových cestách. Uvažovat o opravě zříceniny hradu Salon. Celý park pravidelně udržovat, alespoň sekáním trávy, ošetřením dřevin a opravě cest. Byla by zapotřebí alespoň jedna sezonní síla na údržbu parku, veškeré práce provádět pouze pomocí žáků je nemožné. Jakékoli zásahy v prostoru parku předem projednat s orgány státní památkové péče.

10 Dřeviny navržené pro dosadby: Jehličiny: ks Abies grandis jedle obrovská Abies balsamea jedle balzámová 3. 1 Cryptomeria japonica kryptomerie japonská 4. 1 Ginkgo biloba jinan dvoulaločný 5. 1 Chamaecyparis obtusa cypřišek tupolistý Juniperus chinensis ˇPfitzeriana jalovec čínský 7. 3 Larix leptolepis modřín japonský 8. 1 Metasequoia glyptostroboides metasekvoje tisovcovitá 9. 3 Picea excelsa Columnaris smrk ztepilý sloupovitý Picea excelsa Viminalis hadí smrk Picea excelsa Barryi smrk ztepilý Baryův Picea excelsa Nidiformis smrk ztepilý zakrslý Picea excelsa Aurea smrk ztepilý zlatý Picea omorica smrk Pančičův Picea orientalis smrk východní Picea sitchensis smrk sitka Picea alba smrk bílý Pinus mugo borovice kleč Pinus mugo mughus borovice kleč kosodřevina Pinus uncinata borovice blatka Pinus banksiana borovice banksovka Pinus ponderosa borovice těžká (žlutá) Pinus rigida borovice tuhá Pinus cembra borovice limba Pinus peuce borovice rumelská Sequoiadendron giganteum sekvojovec obrovský Taxodium distichum tisovec dvouřadý Listnaté stromy: ks Acer campestre javor babyka Acer negundo javor jasanolistý Alnus incana olše šedá Ailanthus altissima pajasan žlaznatý Castanea sativa kaštan jedlý Corylus colurna líska turecká Fagus silvatica Laciniata buk lesní střihanolistý Fraxinus ornus jasan zimnář Juglans nigra ořešák černý Liriodendron tulipifera liliovník tulipánokvětý Magnolia soulangiana šácholan Soulangeův

11 39. 6 Populus nigra Italica topol černý sloupovitý Prunus serrulata Hisakura třešeň sakura Quercus cerris dub cer Quercus pubescens dub pýřitý Salix fragilis vrba křehká Sorbus aria jeřáb muk Tilia euchlora lípa krymská Tilia tomentosa lípa stříbrná Listnaté keře: ks Cornus mas svída dřín Cornus sanguinea svída krvavá Cotoneaster integerrimus skalník obecný Forsythia intermedia zlatice prostřední ( zlatý déšť) Ligustrum vulgare ptačí zob obecný Lonicera xylosteum zimolez pýřitý Rhus typhina škumpa obecná Ribes alpinum meruzalka alpská Rosa rugosa růže svraskalá Spiraea van Houttei tavolník van Houtteův Viburnum lantana kalina tušalaj

12 Přiložené listy Dopis Středního odborného učiliště lesnického Křivoklát Písky, odloučeného pracoviště Březina ze dne , kterým se potvrzuje převzetí projektu na zámecký park Březina (převzala Kapustová, předal Pazdera?) Nabídka rostlin na rok , Zahradnictví Cerhovice, Cerhovice, vyřizuje Ing. Hudcová. Juniperus communis Hibernica, Juniperus communis Plumosa, Juniperus horizontalis Baar Harber, Juniperus horizontalis Douglasu, Juniperus horizontalis Glauca, Juniperus chinensis Repanda, Juniperus sabina, Juniperus sabina Rockery Gem, Juniperus sabina Variegata, Juniperus virginiana Skyrocket, Juniperus virginiana Tripartita, Thuja occidentalis Danica, Thuja occidentalis Elwangeriana, Thuja occidentalis Malonyana, Thuja occidentalis Reingold, Thuja plicata, Aronia melanocarpa Nana, Berberis thunbergii Green Carpet, Hedera helix, Spiraea arguta, Potentilla fruticosa Goldfinger, Potentilla fruticosa Goldteppich

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Velkoobchodní ceník jaro 2016 Arnika, Ing. Zdeněk Poslušný DiS. Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64 arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin podzim 2015 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7637 Borovice černá QP Pinus nigra 15-25 26 30

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Rostliny nahosemenné

Rostliny nahosemenné Rostliny nahosemenné Oddělení: Cycadophyta - cykasy Cordaitophyta - kordaity Ginkgoophyta - jinany čeleď Ginkgoaceae - jinanovité Pinophyta (= Coniferae) -jehličnany tř. Pinopsida řád Araucariales čeleď

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) The Inventory

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality. K určení původních druhů dřevin a stanovištních podmínek lze využít

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Nabídka rostlin - ŠKOLKY OPOLANY s.r.o. - 2013 -ŠKOLKY MCELY s.r.o. -ŠKOLKY TŘEBAŘOV s.r.o. Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Více

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Tereza Zápalová Gymnázium Zikmunda Wintra nám. J. Žižky 186, Rakovník 1 Anotace Tato práce

Více

Hodnoticí standard. Technik arborista (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Technik arborista (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Technik arborista (kód: 41-063-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Technik arborista Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2016 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60,

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ 1 Tilia platyphyllos 46 9 2 ZŘ terminální kmen, podchodná výška 2 Tilia platyphyllos 55 11 2 ZŘ terminální kmen 3 Aesculus hippocastanum 60 14 2.3 ZŘ+O větvení ve 2m,

Více

NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ PODZIM 2018/JARO 2019

NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ PODZIM 2018/JARO 2019 NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti 10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Druh počet ks velikost cena

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Acer burgerianum 20 175/200 280,00 Kč Acer burgerianum

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka Předepsané náhradní výsadby r. 2010 Město Rožnov p. Radh.: 00171/2010/SlT/OP3 2 ks buk lesní p.č. 2070/2 k.ú. Roţnov p. R. (kříţ Na Kozinci) splněno 04374/2010/SlT/OP11 1 ks jehličnanu p.č. 1543/4 k.ú.

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20.

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20. ZAHRADNICKÉ CENTRUM LUŽICE U HODONÍNA Vladimír Šebestík, Česká 817/30 696 18 Lužice, Czech Republic Tel / Fax. 518 357 387, Mobil. 728 770 516 LARIX. - ochranná známka 169206 okrasné zahrady a parky www.larix-lusatia.cz

Více

Název Velikost Spec. 1 Spec. 2 MO cena s DPH Jehličnany Abies balsamea 'Nana' bal 1044 Abies balsamea 'Piccolo' Ko 3 l 538 Abies concolor

Název Velikost Spec. 1 Spec. 2 MO cena s DPH Jehličnany Abies balsamea 'Nana' bal 1044 Abies balsamea 'Piccolo' Ko 3 l 538 Abies concolor Jehličnany Abies balsamea 'Nana' 30-35 bal 1044 Abies balsamea 'Piccolo' 15-20 Ko 3 l 538 Abies concolor 150-175 dtbal 1818 Abies concolor 250-275 dtbal 3069 Abies concolor 'Compacta' 40-60 Ko 7,5 l 550

Více

KOMPLETNÍ KATALOG TVAROVANÝCH STROMŮ - JARO 2016

KOMPLETNÍ KATALOG TVAROVANÝCH STROMŮ - JARO 2016 08-01-2016 KOMPLETNÍ KATALOG TVAROVANÝCH STROMŮ - JARO 2016 IMPEKA s.r.o. Provozovna a prodej: Milín 354 262 31 Milín (CZ) GSM: +420 777 225 803 GSM: +420 777 225 807 info@impeka.cz impeka@impeka.cz www.impeka.cz

Více

Jehličnany. Abies balsamea. Abies balsamea 'Nana' Abies concolor. Abies fraseri. Abies koreana

Jehličnany. Abies balsamea. Abies balsamea 'Nana' Abies concolor. Abies fraseri. Abies koreana Jehličnany Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Abies balsamea jedle balzámová Abies balsamea 'Nana' jedle balzámová Abies concolor jedle stejnobarvá

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Maloobchodní ceník pro jaro 2014

Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Stromy Stromy Český název Velikost Maloobchodní cena s DPH Acer campestre Elsrijk javor babyka 16 18 1 940 Kč Acer campestre Elsrijk javor babyka 18 20 2 400 Kč Acer campestre

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp.

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 27.4.211 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN Název dřeviny 1 Picea pungens smrk pichlavý 50-60 12-15 4-6 4 1 3 poškozené kořeny, mírný náklon, zatím zachovat 2 Picea pungens smrk pichlavý 20-30

Více

Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu

Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu I. Právní předpisy EUTR 2.1 Nařízení Evropského parlamentu

Více

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA KARLOVY VARY. 1. Východiska a obsah projektové dokumentace 2

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA KARLOVY VARY. 1. Východiska a obsah projektové dokumentace 2 OBSAH: 1. Východiska a obsah projektové dokumentace 2 1.1. Cíl projektové dokumentace 2 1.2. Obsah projektové dokumentace 2 1.3. Vyhotovení polohopisných podkladů pro terénní práci 2 2. Metodika 3 2.1.

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

Jehličnany. Abies balsamea 'Nana' Abies concolor 'Compacta' Abies koreana. Abies koreana 'Green Spring' Abies lasiocarpa 'Compacta' Abies nordmanniana

Jehličnany. Abies balsamea 'Nana' Abies concolor 'Compacta' Abies koreana. Abies koreana 'Green Spring' Abies lasiocarpa 'Compacta' Abies nordmanniana Jehličnany Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Abies balsamea 'Nana' jedle balzámová Abies concolor 'Compacta' jedle stejnobarvá Abies koreana jedle

Více

1 Seznam dřevin na studijní ploše 1 park Lužánky (podle Kolaříka, 2001)

1 Seznam dřevin na studijní ploše 1 park Lužánky (podle Kolaříka, 2001) 7 PŘÍLOHY 1 Seznam dřevin na studijní ploše 1 park Lužánky (podle Kolaříka, 2001) Borovice černá Pinus nigra Arnold Borovice lesní, sosna Pinus silvestris L. Borovice vejmutovka Pinus strobus L. Brslen

Více

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD Wotan Forest, a. s. Středisko Krajinářství Drmaly, 431 11 Jirkov Ceník okrasných dřevin a alejových stromů 2015 VELKOOBCHOD Fakturační adresa: Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti Česká technická norma Květen 2001 Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti (ČSN 464902 1) FLL Ornamental Nursery stocks (products) general regulations and quality standards. Baumschulpflanzen

Více

zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 3 vodojem, oplocení, plochy trávníku, porosty dřevin

zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 3 vodojem, oplocení, plochy trávníku, porosty dřevin název 1 RI Rekreační objekt u sadu při polní cestě za objektem vodárny Lomnička funkce rekreační objekt zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 2 RI Rekreační objekt u sadu při polní cestě za objektem

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí Generel pro město Jevíčko k.ú. Jevíčko město, Jevíčko předměstí Číslo Návrh 1/ 1c Palackého náměstí Tilia cordata 25%, Acer pseudoplatanus 25%, Ulmus minor 25%, Abies concolor %, Acer saccharinum, Juniperus

Více

19. Sídelní zeleà a parky

19. Sídelní zeleà a parky 19. Sídelní zeleà a parky 19. 1. Dfieviny pûstované v sídlech Úvod Seznam taxonû pûstovan ch v okrese Závûr 19. 2. Chránûné parky Úvod Pfiehled chránûn ch parkû a zahrad 281 282 19. Sídelní zeleà a parky

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV ENOVÉHO SYSTÉMU STROMU A JEJÍÍ VZTAH K MOŽNÉMU MU POŠKOZOV KOZOVÁNÍÍ STAVEB Bartošovice ovice,, 4.9.2008 1. Úvod Kořen je: podzemní orgán bez listů, kolének a pravidelně

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si odběratel hradí sám Možnost individuelních

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Petr Pasečný Jehličnany pro zahrady a skalky 2., přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. Prodeje bytových jednotek v ul.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Petr Pasečný Jehličnany pro zahrady a skalky 2., přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační

Více