Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech"

Transkript

1 Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Ve Dnešicích září říjen 2010 Zpracoval: Daniel Brunát (IČ )

2 VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V SOBĚKURECH, OBNOVA ZELENĚ NA DĚTSKÉM HŘIŠTI V HORUŠANECH PRŮVODNÍ ZPRÁVA

3 OBSAH 1. ÚVOD 2. ZADÁNÍ 3. PODKLADY 4. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SOBĚKURY - HORUŠANY 5. NÁVRH ŘEŠENÍ SOBĚKURY - HORUŠANY 6. PŘÍNOS PRO BIODIVERZITU 7. TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 8. ÚDRŽBA VEGETAČNÍCH PLOCH

4 1. ÚVOD Obec Soběkury leží asi 23 km jihozápadně od centra Plzně a 7 km západně od města Přeštice v nadmořské výšce 398 metrů. Dělí se na dvě části Soběkury a Horušany, přičemž část Horušany leží o cca 100 m výše. Dle biogeografického členění patří obec do Plzeňského bioregionu a nachází se ve 3. dubovobukovém vegetačním stupni. Dle Quitta leží v nejteplejší mírně teplé oblasti, a ve srážkovém stínu. Podloží je zde kyselé, a tomu odpovídají i půdy nasycené typické kambizemě. Potenciální přirozenou vegetaci představují především acidofilní doubravy. (Culek, 1995). 2. ZADÁNÍ Řešeným územím je v části Soběkury plocha s dětským hřištěm při komunikaci na Merklín. Cílem úprav je především odstranění dřevin ve špatném zdravotním stavu nebo nevhodných dřevin, a oddělení dětského hřiště od komunikace a od fotbalového hřiště. V části Horušany se jedná o dětské hřiště, na kterém je třeba kompletní obnova stávajících stromů poničených neodborným zásahem. 3. PODKLADY Pro vytvoření projektu byl jako podklad použit Územní plán provedený atelierem urbanismu, architektury a ekologie UrbioProjekt v Plzni v roce 1996, katastrální mapa a vlastní šetření v terénu. 4. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SOBĚKURY Řešené území se nachází na okraji obce Soběkury a je ohraničeno silnicí na Merklín, obslužnou komunikací a fotbalovým hřištěm. Je to plocha s 12 ks lípy srdčité (Tilia cordata), jejíž součástí je nově zbudované dětské hřiště. Nacházejí se zde také 2 zeravy (Thuja occidentalis), z nichž jeden zasahuje do el. vedení, a v rohu fotbalového hřiště 1 javor klen (Acer pseudoplatanus). Plocha je zatravněná a udržovaná sekáním. Za ní, v už neudržovaném travním porostu se nachází další lípa, a 3 vrby (Salix alba), které však s udržovanou částí tvoří vizuálně jeden celek, a celý prostor ukončují. V zadním rohu fotbalového hřiště se nachází 1 javor klen, který je nakloněný a má narušenou stabilitu. HORUŠANY Řešeným územím je oplocená plocha s nově zbudovaným dětským hřištěm, na které se nachází 11 ks lípy srdčité (Tilia cordata). Další 3 ks se nacházejí za oplocením. Vzrostlé stromy byly v minulosti poškozeny neodborně provedeným zásahem sesazením, a nyní již není možné dosáhnout uspokojivého vzhledu těchto stromů. V důsledku rozsáhlých poranění se dá také předpokládat zhoršování jejich zdravotního stavu napadení hnilobami a dřevokaznými houbami. 5. NÁVRH ŘEŠENÍ SOBĚKURY Plocha bude oddělena od silnice na Merklín a od fotbalového hřiště výsadbami listnatých keřů. Jako dominanta je poblíž dětského hřiště navržen červenolistý javor (Acer platanoides Crimson King ) a v zadní části před skupinou vrb červenolistá střemcha (Prunus padus Colorata ). Podél obslužné komunikace kolmé na hlavní je navržena alej z nízkých javorů (Acer platanoides Globosum ). Dva z nich zároveň nahradí zeravy u pamětní desky, které budou pokáceny. Vzhledem k přítomnosti el. vedení není možné zde vysázet stromy s větší korunou. Pokácen bude

5 rovněž javor v zadním rohu fotbalového hřiště, který má narušenou stabilitu. HORUŠANY Navrženo je pokácení poškozených lip a jejich nahrazení devíti různými domácími druhy stromů, a to Acer platanoides Cleveland, Acer pseudoplatanus, Acer campestre, Betula pendula, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Quercus petraea a Tilia cordata Greenspire. Větší počet druhů je zvolen jak pro zvýšení biodiverzity, tak z výchovných či výukových důvodů. Podél oplocení je navržena výsadba keřových skupin a pnoucích rostlin. Při volbě druhů dřevin byl kladen důraz na bezpečnost dětí, byly tudíž zvoleny nejedovaté druhy a druhy bez trnů. Za oplocením bude provedeno pouze pokácení stromů, vzhledem k plánované stavbě cesty však zde nebudou realizovány žádné výsadby. 6. PŘÍNOS PRO BIODIVERZITU Projekt řeší výsadbu sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující biodiverzitu sídelních biotopů, což je z hlediska vlivu na životní prostředí nutno hodnotit pozitivně. Kde to bylo možné, jsou navrženy taxony domácích druhů dřevin, které se běžně vyskytují v ekosystémech v daných geografických podmínkách, příp. kultivary těchto domácích dřevin. V ostatních případech byly zvoleny u nás běžné druhy ze skupin u nás běžných rodů a kultivary těchto dřevin. V současné době pokrývají pozemky řešené předkládaným projektem celkem 4 taxony stromů v Soběkurech a 1 taxon v Horušanech. Obě lokality jsou bez keřového patra. V rámci realizace projektu bude vysázeno celkem 27 stromů a keřů, zahrnujících 2 taxony stromů a 14 taxonů keřů v Soběkurech, a 5 taxonů stromů a 17 taxonů keřů a pnoucích dřevin v Horušanech. 7. TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ Před realizací výsadeb budou mechanicky odstraněny pařezy po vykácených dřevinách. Plochy pro výsadbu keřů a pnoucích rostlin budou ošetřeny přípravkem Roundup, a půda bude nakypřena a plošně upravena. Pro výsadbu stromů budou vyhloubeny jámy o velikosti 0,125-0,4 m3, a do jam bude aplikováno dlouhodobě působící tabletové hnojivo (5 tbl/ks). Pro výsadbu stromů budou použity sazenice alejových stromů se zemním balem a s obvodem kmínku cm. Stromy budou po výsadbě opatřeny kůly a bandáží kmene z juty. Pro výsadbu živých plotů a solitérních keřů budou použity rostliny v kontejnerech o obsahu 2 5 l v závislosti na velikosti dřeviny. Do výsadbových jam bude aplikováno dlouhodobě působící tabletové hnojivo (2 tbl/ks). Pro výsadby nízkých a podrostových keřů budou použity rostliny v kontejnerech 0,5-1 l. Rostliny budou vysazovány dle návrhu. Plochy souvislých keřových výsadeb budou zamulčovány mulčovací kůrou o tloušťce vrstvy alespoň 10 cm. Po výsadbě bude provedena zálivka. Místa po odstraněných dřevinách nebo pařezech budou doplněna zeminou, urovnána a v místě, kde nebude realizována nová výsadba zatravněna. 8. ÚDRŽBA VEGETAČNÍCH PLOCH Údržba spočívá především v pravidelné zálivce dřevin (cca 1 rok). Výsadby keřů je nutné dle potřeby plít a doporučeno je také také přihnojení 1-2x ročně NPK. Výsadby se oddělují od trávníku každoročním obrytím, minimálně do zapojení výsadeb.

6 Výkaz výměr Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech SOBĚKURY Celkový počet ošetřených dřevin: 0 ks Celkový počet nově vysázených dřevin: 18 ks stromů (17 ks javor mléč, 1 ks střemcha obecná) 633 ks keřů HORUŠANY Celkový počet ošetřených dřevin: 0 ks Celkový počet nově vysázených dřevin: 9 ks stromů (bříza bělokorá, javor mléčný, javor klen, lípa srdčitá, habr obecný, buk lesní, jasan ztepilý, dub zimní, javor babyka) 354 ks keřů 20 ks popínavých dřevin jako nezpůsobilý náklad CELKEM Celkový počet ošetřených dřevin: 0 ks Celkový počet nově vysázených dřevin: 27 ks stromů 987 ks keřů 20 ks popínavých dřevin jako nezpůsobilý náklad

7 SOUPIS POZEMKŮ DOTČENÝCH PROJEKTEM Katastrální území Č. parcely Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Soběkury 981/ trvalý travní porost - Horušany 711/ ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha

8

9 VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ DĚSKÉHO HŘIŠTĚ V SOBĚKURECH aktuální stav M 1: /27 981/1 981/ Pamětní deska 1 Obslužná komunikace Fotbalové hřiště Dětské hřiště / / Hranice udržované plochy 5 Komunikace Soběkury - Merklín LEGENDA 8 Ponechaný listnatý strom (s invent. kódem) 26 Listnatý strom ke kácení (s invent. kódem) Pařez k odstranění Lavička 8 Ponechaný listnatý strom mimo obecní pozemek (s invent. kódem) 26 Jehličnan k odstranění (s invent. kódem) 981/1 Elektrické vedení, sloup Parcelní číslo

10 VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ DĚSKÉHO HŘIŠTĚ V SOBĚKURECH návrh M 1:500 11/16 981/27 981/1 981/27 9,5 m 22/42 4ks/m2 23/55 2,4ks/m2 Pamětní deska Obslužná komunikace Fotbalové hřiště 0,6 m 16/32 Dětské hřiště 1,3 m 7 m 1,9 m 14/17 3ks/m2 15/32 23/34 2,4ks/m2 24/ /14 12/16 981/25 2ks/m2 12/32 981/1 15/16 18/32 25/16 13/32 19/16 17/16 24/32 25/47 15/ /16 15/17 18/16 Komunikace Soběkury - Merklín 3,5 m 12/20 21/19 LEGENDA 11/1 Navržený listnatý strom (číslo taxonu / ks) 18/9 Skupinová výsadba keřů (číslo taxonu/ks)

11 SOBĚKURY - INVENTARIZAČNÍ SEZNAM Obvod kmene Výška Parcela Kód Vědecký název Národní název ve v. 130 cm (m) č. Opatření Zdůvodnění kácení 1 Thuja occidentalis zerav západní 66, /1 Kácení Nevhodná výsadba 2 Thuja occidentalis zerav západní 91, /1 Kácení 3 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 4 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 5 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 6 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 7 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 8 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 9 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 10 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 11 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 12 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 13 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 14 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 15 Tilia cordata lípa srdčitá /1 bez zásahu 16 Salix alba vrba bílá /1 bez zásahu 17 Salix alba vrba bílá /1 bez zásahu 18 Salix alba vrba bílá /1 bez zásahu 19 Acer pseudoplatanus javor klen /1 bez zásahu 20 Acer pseudoplatanus javor klen /1 Kácení Nevhodná výsadba, zasahuje do el. vedení Strom nakloněný, s narušenou stabilitou

12 SOBĚKURY SEZNAM ROSTLIN POUŽITÝCH V NÁVRHU Číslo taxonu Vědecký název Národní název Ks Stromy 4 Acer platanoides 'Crimson King' javor mléčný 1 7 Prunus padus 'Colorata' střemcha obecná 1 11 Acer platanoides 'Globosum' javor mléčný 16 Keře 12 Cornus alba svída bílá Cornus stolonifera 'Flaviramea' svída výběžkatá Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' skalník Dammerův Forsythia x intermedia zlatice prostřední Chaenomeles speciosa kdoulovec lahvicovitý Lonicera tatarica zimolez tatarský Philadelphus coronarius pustoryl věncový Physocarpus opulifolius 'Luteus' tavola kalinolistá Potentilla fruticosa 'Goldteppich' mochna křovitá Salix purpurea vrba purpurová Spiraea x bumalda 'Froebelii' tavolník nízký Spiraea x cinerea 'Grefsheim' tavolník popelavý Spiraea x vanhouttei tavolník van Houtteův Viburnum opulus kalina obecná 63

13 VÝKAZ VÝMĚR 1. Kácení dřevin a úprava pozemků č.pol. Položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem Pokácení stromu, prům.kmene na řezné ploše cm, rozřezání, odstranění postranních větví, odstranění pařezů, odklizení dřevní hmoty, štěpkování a odvoz, zasypání jámy a 1 doplnění zeminy, zatravnění. (Stromy č. 1, 2) ks 2 0,00 Pokácení stromu, prům.kmene na řezné ploše cm, rozřezání, odstranění postranních větví, odstranění pařezů, odklizení dřevní hmoty, štěpkování a odvoz, zasypání jámy a 2 doplnění zeminy, zatravnění. (Strom č. 20) ks 1 0,00 CELKEM 0,00 Náklady bez DPH včetně DPH 21% Náklady na kácení dřevin a úpravu pozemků c e l k e m Kč 0,00 0,00 2. Ošetření dřevin - 3. Výsadby Výsadby č.pol. Položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem Výsadba alejového stromu s balem (listnaté) vykopání jamky, výsadba, tabletové hnojivo 5 ks, ukotvení 3 kůly, spojovací laťky, úvazek, ochrana kmene jutou, zálivka, úprava povrchu před a po 1 výsadbě, mulčování 0,1 m3 borky, doprava ks 18 0,00 Skupinová výsadba keřů chem. odplevelení, nakypření a plošná úprava půdy, vykopání jamky, výsadba, zálivka, úprava povrchu před a po výsadbě, mulčování vrstva 10 cm borky, doprava v rovině m ,00 2 Skupinová výsadba keřů chem. odplevelení, nakypření a plošná úprava půdy, vykopání jamky, výsadba, zálivka, úprava povrchu před a po výsadbě, mulčování vrstva 10 cm borky, doprava ve svahu m ,00 CELKEM 0,00 Náklady na sazenice č.pol. Položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem Náklady na sazenici alejový strom OK cm, s balem 2 Acer platanoides 'Crimson King' ks 1 3 Prunus padus 'Colorata' ks 1 4 Acer platanoides 'Globosum' ks 16 s o u č e t ks 18 0,00 Náklady na sazenici (keř nebo popínavá rostlina kontejnerované) 5 Cornus alba ks 68 6 Cornus stolonifera 'Flaviramea' ks 48 7 Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' ks 17 8 Forsythia x intermedia ks 97 9 Chaenomeles speciosa ks 32

14 10 Lonicera tatarica ks Philadelphus coronarius ks Physocarpus opulifolius 'Luteus' ks Potentilla fruticosa 'Goldteppich' ks Salix purpurea ks Spiraea x bumalda 'Froebelii' ks Spiraea x cinerea 'Grefsheim' ks Spiraea x vanhouttei ks Viburnum opulus ks 63 s o u č e t ks 633 0,00 CELKEM 0,00 Náklady bez DPH včetně DPH 21% Náklady na výsadby c e l k e m Kč 0,00 0,00 SOUHRN Náklady bez DPH včetně DPH 21% 1. Kácení dřevin a úprava pozemků 0,00 0,00 2. Ošetření dřevin 0,00 0,00 3. Výsadby 0,00 0,00 c e l k e m Kč 0,00 0,00

15

16 OBEC HORUŠANY - OBNOVA ZELENĚ NA DĚTSKÉM HŘIŠTI Aktuální stav M 1:500 1 Plocha s herními prvky Trávník / Oplocení 711/ LEGENDA 1 Listnatý strom ke kácení (s inv. kódem) Pařez k odstranění 711/15 Číslo parcely

17 1,6 OBEC HORUŠANY - OBNOVA ZELENĚ NA DĚTSKÉM HŘIŠTI Návrh M 1:500 27/4 19/48 4 ks/m2 25/411 12/31 4 ks/m2 4,7 26/4 1 ks/2m 18/44 4 ks/m2 Plocha s herními prvky 27/4 2 20/33 2 ks/m2 10 3,5 16/ ks/m2 1 Trávník 24/4 14/19 3 ks/m2 3 23/19 1 ks/m2 1 ks/m2 4 21/27 711/15 3,4 1 ks/m2 9 17/ /23 1 ks/m2 13/ ks/m2 Oplocení 711/15 2,5 22/ ks/m2 LEGENDA 1 Navržený listnatý strom (č. taxonu) 14/30 Výsadba listnatých keřů (č. taxonu / počet ks) 27/3 Výsadba pnoucích rostlin (č. taxonu / počet ks)

18 HORUŠANY - INVENTARIZAČNÍ SEZNAM Obvod kmene Výška Parcela Kód Vědecký název Národní název ve v. 130 cm (m) č. Opatření Zdůvodnění kácení 1 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 2 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 3 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 4 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 5 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 6 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 7 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 8 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 9 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 10 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 11 Tilia cordata lípa srdčitá /15 Kácení 12 Tilia cordata lípa srdčitá /2 Kácení 13 Tilia cordata lípa srdčitá /2 Kácení 14 Tilia cordata lípa srdčitá /2 Kácení

19 HORUŠANY SEZNAM ROSTLIN POUŽITÝCH V NÁVRHU Číslo taxonu Vědecký název Národní název Ks Stromy 1 Acer platanoides 'Cleveland' javor mléčný 1 2 Acer pseudoplatanus javor klen 1 3 Betula pendula bříza bělokorá 1 4 Carpinus betulus habr obecný 1 5 Fagus sylvatica buk lesní 1 6 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 1 7 Quercus petraea dub zimní 1 9 Tilia cordata Greenspire lípa srdčitá 1 10 Acer campestre javor babyka 1 Keře a popínavé rostliny 11 Buddleia davidii komule Davidova 1 12 Caryopteris x clandonensis ořechokřídlec clandonský Cornus sanguinea svída krvavá Deutzia x rosea trojpuk růžový Forsythia x intermedia zlatice prostřední Kerria japonica 'Pleniflora' zákula japonská Philadelphus coronarius pustoryl věncový Potentilla fruticosa 'Goldteppich' mochna křovitá Spiraea x bumalda tavolník nízký Spiraea x cinerea 'Grefsheim' tavolník popelavý Spiraea x vanhouttei tavolník van Houtteův Syringa vulgaris šeřík obecný Weigela florida vajgélie květnatá Clematis x hybrida plamének ušlechtilý 4 25 Clematis montana 'Grandiflora' plamének horní 4 26 Clematis tangutica plamének tangutský 4 27 Lonicera japonica Aureoreticulata zimolez japonský 8

20 VÝKAZ VÝMĚR a) ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 1. Kácení dřevin a úprava pozemků č.pol. Položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem Pokácení stromu, prům.kmene na řezné ploše cm, rozřezání, odstranění postranních větví, odstranění pařezů, odklizení dřevní hmoty, štěpkování a odvoz, zasypání jámy a 1 doplnění zeminy. (Strom č. 9) ks 1 0,00 Pokácení stromu, prům.kmene na řezné ploše cm, rozřezání, odstranění postranních větví, odstranění pařezů, odklizení dřevní hmoty, štěpkování a odvoz, zasypání jámy a 2 doplnění zeminy. (Stromy č. 1*, 14) ks 2 0,00 Pokácení stromu, prům.kmene na řezné ploše cm, rozřezání, odstranění postranních větví, odstranění pařezů, odklizení dřevní hmoty, štěpkování a odvoz, zasypání jámy a 3 doplnění zeminy. (Strom č. 12) ks 1 0,00 Pokácení stromu, prům.kmene na řezné ploše cm, rozřezání, odstranění postranních větví, odstranění pařezů, odklizení dřevní hmoty, štěpkování a odvoz, zasypání jámy a 4 doplnění zeminy. (Strom č. 13) ks 1 0,00 Pokácení stromu, prům.kmene na řezné ploše cm, rozřezání, odstranění postranních větví, odstranění pařezů, odklizení dřevní hmoty, štěpkování a odvoz, zasypání jámy a 5 doplnění zeminy. (Stromy č. 2*, 3*, 4*, 5, 6, 7, 8, 10, 11) ks 9 0,00 CELKEM 0,00 * zatravnění místa po odstraněném pařezu Náklady bez DPH včetně DPH 21% Náklady na kácení dřevin a úpravu pozemků c e l k e m Kč 0,00 0,00 2. Ošetření dřevin Výsadby Výsadby č.pol. Položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem Výsadba alejového stromu s balem (listnaté) vykopání jamky, výsadba, tabletové hnojivo 5 ks, ukotvení 3 kůly, spojovací laťky, úvazek, ochrana kmene jutou, zálivka, úprava povrchu před a po 1 výsadbě, mulčování 0,1 m3 borky, doprava ks 9 0,00 Výsadba soliterního keře kontejner - chem. odplevelení, nakypření a plošná úprava půdy, vykopání jamky, výsadba, zálivka, úprava povrchu před a po výsadbě, mulčování vrstva 10 2 cm borky, doprava ks 1 0,00 Skupinová výsadba keřů chem. odplevelení, nakypření a plošná úprava půdy, vykopání jamky, výsadba, zálivka, úprava povrchu před a po výsadbě, mulčování vrstva 10 cm borky, 3 doprava m ,00 CELKEM 0,00 Náklady na sazenice

21 č.pol. Položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem Náklady na sazenici alejový strom OK cm, s balem 1 Acer platanoides 'Cleveland' ks 1 2 Acer pseudoplatanus ks 1 3 Betula pendula ks 1 4 Carpinus betulus ks 1 5 Fagus sylvatica ks 1 6 Fraxinus excelsior ks 1 7 Quercus petraea ks 1 9 Tilia cordata Greenspire ks 1 10 Acer campestre ks 1 s o u č e t ks 9 0,00 Náklady na sazenici (keř nebo popínavá rostlina kontejnerované) 7 Buddleia davidii ks 1 8 Caryopteris x clandonensis ks 31 9 Cornus sanguinea ks Deutzia x rosea ks Forsythia x intermedia ks Kerria japonica 'Pleniflora' ks Philadelphus coronarius ks Syringa vulgaris ks Potentilla fruticosa 'Goldteppich' ks Spiraea x bumalda ks Spiraea x cinerea 'Grefsheim' ks Spiraea x vanhouttei ks Weigela florida ks 19 s o u č e t ks 354 0,00 CELKEM 0,00 Náklady bez DPH včetně DPH 21% Náklady na výsadby c e l k e m Kč 0,00 0,00 Způsobilé náklady celkem 0,00 DPH 21% 0,00 Cena celkem s DPH 0,00 b) NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 1. Kácení dřevin a úprava pozemků č.pol. Položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem Odstranění pařezu o prům cm - odklizení dřevní hmoty, 1 štěpkování a odvoz, zasypání jámy a doplnění zeminy ks 2 0,00 Výsadby č.pol. Položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem Výsadba soliterního keře kontejner - chem. odplevelení, nakypření a plošná úprava půdy, vykopání jamky, výsadba, 1 zálivka, úprava povrchu před a po výsadbě, mulčování, doprava ks 20 0,00 CELKEM 0,00

22 Náklady na sazenice č.pol. Položka m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem Náklady na sazenici 1 Clematis x hybrida ks 4 2 Clematis montana 'Grandiflora' ks 4 3 Clematis tangutica ks 4 4 Lonicera japonica Aureoreticulata ks 8 s o u č e t ks 20 0,00 CELKEM 0,00 Nezpůsobilé náklady celkem 0,00 DPH 21% 0,00 Cena celkem s DPH 0,00 SOUHRN Náklady bez DPH včetně DPH 21% 1. Kácení dřevin a úprava pozemků 0,00 0,00 2. Ošetření dřevin 0,00 0,00 3. Výsadby 0,00 0,00 Nezpůsobilé náklady 0,00 0,00 c e l k e m Kč 0,00 0,00

23 Soběkury - zeravy č. 1 a 2 Soběkury - lípy za dětským hřištěm č. 3 15, javor klen č. 19 Soběkury - ulice, podél které je navržena alej Lípy na dětském hřišti v Horušanech

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI PŘÍKAZY

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI PŘÍKAZY REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI PŘÍKAZY Stávající stav zeleně návsi v obci Příkazy Vizualizace revitalizace zeleně návsi v obci Příkazy / autor: Ing. Erik Hinďoš Textová část Zpracovatel: Ing. arch. Iveta Trtílková

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Návrh sadových úprav kolem zámku a podél ulice Znojemská v Hrotovicích

Návrh sadových úprav kolem zámku a podél ulice Znojemská v Hrotovicích Návrh sadových úprav kolem zámku a podél ulice Znojemská v Hrotovicích sadové úpravy HABITAT, a.s. 2 Objednatel Město Hrotovice nám. 8.května 1 67555 Hrotovice Vypracoval HABITAT a.s. středisko realizace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva ZELENÉ KOLO, s.r.o. Atelier zahrady na klíč Jateční 256/30 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25476793, DIČ: CZ25476793 Průvodní a technická zpráva Rekonstrukce veřejného prostoru u kašny v Řehlovicích Investor:

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Masarykova 2421/66 41501 Teplice. 415 01 Teplice DSP 11 / 2015. vypracoval. datum. akce

Masarykova 2421/66 41501 Teplice. 415 01 Teplice DSP 11 / 2015. vypracoval. datum. akce A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Autorská práva: Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Autor uděluje souhlas

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny -

Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - SORTIMENT STROMŮ K VYSAZENÍ 1 Sorbus aria 'Magnifica' jeřáb muk 2 Ulmus Hybride Lobelˇ jilm SORTIMENT KEŘŮ A DŘEVITÝCH TRVALEK K VYSAZENÍ 3 Berberis

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDYCHOVÉ PLOCHY ZA BYTOVÝM DOMEM ŠVERMOVA 10 V MČ BRNO - BOHUNICE Brno Bohunice, k.ú. Bohunice parc. č. 2801 D.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDYCHOVÉ PLOCHY ZA BYTOVÝM DOMEM ŠVERMOVA 10 V MČ BRNO - BOHUNICE Brno Bohunice, k.ú. Bohunice parc. č. 2801 D. Zak.č.: 3913/Boh/RDS DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika, Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: info@dimense.cz STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDYCHOVÉ PLOCHY ZA BYTOVÝM DOMEM ŠVERMOVA 10

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň Investor: Vypracoval: ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Ing. Ivan Tatai Místo stavby: Datum vypracování: Obchodní náměstí, Praha 4 - Modřany srpen 2011 Stavba: Stupeň: Central park na Obchodním

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia. Zpracovatel:Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz Investor:Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky email: rysavy@ou.okrisky.cz tel.: 724 287 708 HIP: Ing. Barbora

Více

Polní cesta VPC 5 v k.ú. Buštěhrad

Polní cesta VPC 5 v k.ú. Buštěhrad Polní cesta VPC 5 v k.ú. Buštěhrad (SO 801 Návrh výsadby) Objednatel: Česká Republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Kladno Kubelíkova 2797 272 01 Kladno Zastoupený: Ing. Miroslavem Vlasákem,

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

PROJEKT OBNOVY PARKOVÝCH ÚPRAV V OBCI LAČNOV ZLÍNSKÝ KRAJ 3 / 2014. Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN Zahradní a Krajinářská Tvorba www.zkt.

PROJEKT OBNOVY PARKOVÝCH ÚPRAV V OBCI LAČNOV ZLÍNSKÝ KRAJ 3 / 2014. Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN Zahradní a Krajinářská Tvorba www.zkt. PROJEKT OBNOVY PARKOVÝCH ÚPRAV V OBCI LAČNOV ZLÍNSKÝ KRAJ LOKALITY : 4 1 / Pomník padlých * plocha na pozadí 2 / Křižovatka * park s pergolou a sochou / Hasičská zbrojnice * plocha u požární nádrže 4 /

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 2. PODKLADY 2.1. Mapové podklady 2.2. Inženýrské sítě 2.3. Dendrologický průzkum 3. NÁVRH 4. ASANACE A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ 5. SADOVÉ ÚPRAVY 5.1. Výsadby stromů 5.2. Výsadby ovocných stromů

Více

NAVRHOVANÝ SORTIMENT DŘEVIN PRO ETAPU II.

NAVRHOVANÝ SORTIMENT DŘEVIN PRO ETAPU II. NAVRHOVANÝ SORTIMENT DŘEVIN PRO ETAPU II. A) LISTNATÉ STROMY (obv. km.) LISTNATÉ STROMY NÁVRH PL Platanus acerifolia Platan javorolistý 16 18 1 3 kůly PR Prunus serrulata Sakura 16 18 5 3 kůly,kanzan BB

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství SLEPÝ ROZPOČET Díl: 1 Zemní práce 1 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 5 728,00 2 příprava území Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 5 728,00 3 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Tomešova 1, 602 00 Brno tel: 543 215 577, mail: ewa@volny.cz. Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu

Tomešova 1, 602 00 Brno tel: 543 215 577, mail: ewa@volny.cz. Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: k. ú. Veveří (610372) p. č. 504/1 a 389 INVESTOR: Statutární město Brno, zast. ÚMČ Brno Střed, Dominikánská

Více

Návrh sadových úprav v Hrotovicích-lokalita Šajby

Návrh sadových úprav v Hrotovicích-lokalita Šajby Návrh sadových úprav v Hrotovicích-lokalita Šajby sadové úpravy HABITAT, a.s. 2 Objednatel Město Hrotovice nám. 8.května 1 67555 Hrotovice Vypracoval HABITAT a.s. středisko realizace sadových úprav V.Nezvala

Více

Prováděcí dokumentace k projektu. Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Prováděcí dokumentace k projektu. Obnova alejí v katastru obce Vlasenice Prováděcí dokumentace k projektu Obnova alejí v katastru obce Vlasenice (Severní alej, Východní alej, Západní alej) Místo realizace: Obec Lhota-Vlasenice, místní část Vlasenice Adresa: Obec Lhota-Vlasenice,

Více

Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr

Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Revitalizace zeleně v obcích Velhartice, Chotěšov, Nemilkov a Hory Matky Boží Výkaz výměr

Více

Posouzení zdravotního stavu stromů Prunus serrulata ve vybraných ulicích města Mostu

Posouzení zdravotního stavu stromů Prunus serrulata ve vybraných ulicích města Mostu ARBOREA Rakovník s.r.o. Dukelských hrdinů 66, 69 0 Rakovník Tel.: 5 56, Fax: 55 60 E-mail: zapal@arborea.cz, www.arborea.cz IČO: 4754084, DIČ: CZ4754084 P. Formánek, Magistrát města Mostu Posouzení zdravotního

Více

Ozna ení prvku: LBC 1

Ozna ení prvku: LBC 1 Ozna ení prvku: LBC 1 Za Šenke lokální biocentru ve dn údolí Pruského potoka a navazujícího bo ního suchého údolí západn od jižní ásti zastav ného úzeí obce Západní okraje vyezené plochy biocentra protéká

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. PD Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční, Chrudim 802 Vegetační úpravy stavby Palackého Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. PD Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční, Chrudim 802 Vegetační úpravy stavby Palackého Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: PD Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční, Chrudim Kraj: Pardubický Objednatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Projektant: Dopravoprojekt

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 106318/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 7 Počet

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin podzim 2015 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7637 Borovice černá QP Pinus nigra 15-25 26 30

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú Oldřišov Datum: leden 2013 č. zakázky: I/2013 k.ú Oldřišov Stránka 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Označení stavby: Objednatel: Zodpovědný projektant:

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Maloobchodní ceník pro jaro 2014

Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Stromy Stromy Český název Velikost Maloobchodní cena s DPH Acer campestre Elsrijk javor babyka 16 18 1 940 Kč Acer campestre Elsrijk javor babyka 18 20 2 400 Kč Acer campestre

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Plán péče o veřejnou zeleň

Plán péče o veřejnou zeleň Městská část Praha Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav tel/fax: +420 257 111 888 e- mail: info@mc-zbraslav.cz http: www.mc-zbraslav.cz Příloha číslo 1: Plán péče o veřejnou zeleň - textová

Více

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Velkoobchodní ceník jaro 2016 Arnika, Ing. Zdeněk Poslušný DiS. Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64 arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

ÚVOD (L Pytloun, V. Hurych)... 14

ÚVOD (L Pytloun, V. Hurych)... 14 OBSAH ÚVOD (L Pytloun, V. Hurych)... 14 1. KAPITOLA...15 VÝZNAM ZELENĚ PRO ČLOVĚKA (V. Hurych).....17 1.1 Mikroklimatický význam 17 1.2 Zdravotní (hygienický) význam 17 1.3 Psychický a rekreační význam

Více

DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV

DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace zakázky: DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu

Více

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka Předepsané náhradní výsadby r. 2010 Město Rožnov p. Radh.: 00171/2010/SlT/OP3 2 ks buk lesní p.č. 2070/2 k.ú. Roţnov p. R. (kříţ Na Kozinci) splněno 04374/2010/SlT/OP11 1 ks jehličnanu p.č. 1543/4 k.ú.

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 3 Vegetativní orgány

Více

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Nabídka rostlin - ŠKOLKY OPOLANY s.r.o. - 2013 -ŠKOLKY MCELY s.r.o. -ŠKOLKY TŘEBAŘOV s.r.o. Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KOMUNIKACÍ A ZÍDEK, MOBILIÁŘ

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KOMUNIKACÍ A ZÍDEK, MOBILIÁŘ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KOMUNIKACÍ A ZÍDEK, MOBILIÁŘ Obec Lazinov je malou obcí v předhůří Vysočiny. Její vznik je datován do 14. stol. a z toho se odvíjí charakter její zástavby a prostorové

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2016 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

Název prezentace DOTACE DO LH. Zpracoval(a): Bulová Anna, Ing.

Název prezentace DOTACE DO LH. Zpracoval(a): Bulová Anna, Ing. DOTACE DO LH Zpracoval(a): Bulová Anna, Ing. Struktura dotačních titulů MZe Dotační zdroje evropské (částečně kofinancované ze státního rozpočtu) Dotační zdroje národní (plně hrazeny ze státního rozpočtu)

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Rekonstrukce školní zahrady v přírodním stylu v Mladé Vožici

Rekonstrukce školní zahrady v přírodním stylu v Mladé Vožici Rekonstrukce školní zahrady v přírodním stylu v Mladé Vožici Všeobecně Projekt navrhuje rekonstrukci a založení zahrady mateřské školy, která je majetkem Města Mladá Vožice na pozemcích p.č. 264/5, 264/6,

Více

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží OBSAH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 2 Úvod 3 Základní údaje 4 Přírodní podmínky 5 Podklady 6 Metodika 7 Zhodnocení dendrologického průzkumu 8 Návrh

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OBCI LETINY A JEJÍCH ČÁSTECH BZÍ, CHOCENICKÉM ÚJEZDU A SVÁRKOVĚ

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OBCI LETINY A JEJÍCH ČÁSTECH BZÍ, CHOCENICKÉM ÚJEZDU A SVÁRKOVĚ Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v obci Letiny a jejích částech Bzí, Chocenickém Újezdu a Svárkově VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OBCI

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Acer burgerianum 20 175/200 280,00 Kč Acer burgerianum

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI CHODSKÁ LHOTA A ŠTEFLE

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI CHODSKÁ LHOTA A ŠTEFLE Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č zadávací dokumentace zakázky: REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI CHODSKÁ LHOTA A ŠTEFLE Vypracoval: Mgr Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp.

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 27.4.211 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více