Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Kateřina Nehybová, DiS."

Transkript

1 OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST DOKUMENTACE: B TECHNICKÁ ZPRÁVA ZHOTOVITEL: VEDOUCÍ ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU: FORMÁT: A4 SAFE TREES, s.r.o., NA ŠTĚPNICI 945, Ing. JAROSLAV KOLAŘÍK, Ph.D POČET STR. 14 ROSICE Tel: , Fax : ZPRACOVATELSKÝ TÝM: DATUM 02/2011 Ing. Kateřina Nehybová, DiS. VÝKRES: PARÉ: Ing. Andrea Řezníčková B

2 REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT MĚSTA TIŠNOV SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, Rosice

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce : Projekt: REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT MĚSTA TIŠNOV SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU Stupeň PD: Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí Umístění: Sídliště Pod, Zadavatel : Město náměstí Míru Projektant : SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945, Rosice Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D Zpracoval: Ing. Kateřina Nehybová, DiS. Ing. Andrea Řezníčková Datum: únor 2011

4 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU Návrh sadových úprav OBSAH: 1 ÚVOD Předmět projektu Výchozí podklady Charakteristika řešeného území - stávající stav DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Návrh sadových úprav založení Příprava stanoviště Technické prvky Vegetační prvky Výsadba stromů a vzrostlých keřů Výsadba keřů Založení trávníku Následná péče TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY SEZNAM NAVRŽENÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU PŘÍLOHY...10 VÁZANÉ PŘÍLOHY VZOROVÝ ŘEZ VÝSADBY STROMU FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU VOLNÉ PŘÍLOHY TABULKOVÁ ČÁST DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ ROZPOČET NAVRHOVANÝCH SADOVÝCH ÚPRAV SUMARIZACE VÝKRESOVÁ ČÁST INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ (M1:500) NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV (M1:500) 3

5 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU Návrh sadových úprav 1 ÚVOD Projektová dokumentace REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT MĚSTA TIŠNOV, byla zpracována na žádost zadavatele město, náměstí Míru 111, jako podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí. 1.1 Předmět projektu Projektová dokumentace řeší regeneraci zeleně a ulice Halasova na sídlišti pod, katastrální území. Součástí dokumentace je dendrologický průzkum včetně pěstebních opatření stávajících dřevin, návrhu dřevin ke kácení a návrh výsadeb. 1.2 Výchozí podklady mapové podklady dodané zadavatelem terénní průzkum související platné ČSN a vyhlášky Parkové úpravy Horova Hornická v ě, Ing. Arch. Aleš Putna, Charakteristika řešeného území - stávající stav Řešené území se nachází na jihovýchodním okraji města a v těsném sousedství lesa Klucanina. Veřejná zeleň obytného souboru Pod je poměrně udržovaná s převažujícím stromovým patrem. Jedná se zejména o dospělé listnaté a jehličnaté stromy, často stejnověké, s druhovým zastoupením: Betula pendula, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia Edulis, Tilia platyphyllos, Acer platanoides, Picea pungens Glauca. Hodnotným prvkem je zastoupení starých ovocných stromů jako pozůstatek ovocných sadů a zahrad. Tyto dřeviny jsou však často ve špatném zdravotním stavu. Součástí sídliště je rozměrná terénní modelace kotel sloužící jako sportoviště. Okolí sportoviště je tvořeno prudkým erozí ohroženým svahem se vzrostlými stromy Populus nigra Italica, které mají často uvolněné a obnažené kořeny. Sídliště postrádá novou kvalitní výsadbu. Některé stávající dřeviny mají špatný zdravotní stav a vykazují známky výrazně zhoršené stability (provozní bezpečnosti). 2 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Dendrologický průzkum byl zpracován na základě podrobného terénního průzkumu dle metodiky KOLAŘÍK, J.: Metodika hodnocení. Firma SAFETREES, s.r.o., Rosice u Brna. Součástí dendrologického průzkumu je i návrh pěstebních opatření a návrh dřevin ke kácení. 4

6 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU Návrh sadových úprav Podrobné informace o celkovém stavu dřevin, návrhu pěstebních opatření a kácení dřevin uvádí dendrologické tabulky (viz. Přílohy tabulková část). 3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 3.1 Návrh sadových úprav Cílem návrhu sadových úprav bylo nahradit kácené dřeviny, charakterově odlišit jednotlivé obytné bloky a zároveň je však kompozičně propojit. V návrhu se objevuje též reminiscence ovocných sadů. Obytné soubory byly od sebe odlišeny rozdílnou výsadbou (jiným druhem nebo vegetačním prvkem) tak, aby každý blok získal osobitý charakter a zároveň výsadba sloužila k lepší orientaci v zástavbě. Vnikne tak například obytný blok v borovicovém háji, ovocném sadu, s jalovcovou výsadbou, s dvouřadou alejí apod. Z řešeného prostoru byly odstraněny zejména neperspektivní dřeviny se špatným zdravotním stavem a zhoršenou vitalitou a některé drobné nekoncepční keřové výsadby. Pro výsadbu byly navrženy solitérní stromy a stromořadí často z neplodících kultivarů ovocných stromů (Malus hybrida Evereste, Prunus subhirtella Autumnalis, Malus hybrida Rudolph, Prunus avium Plena, Malus floribunda, a vzrůstné solitérní keře (Magnolia x soulangeana, Cornus kousa 'China Girl' Acer ginnala, Rhododendron hybrida). Velké keřové skupiny byly z důvodu obtížnější údržby minimalizovány. Obytné bloky byly propojeny stromořadím sloupovitých a úzce kuželovitých stromů (Pyrus calleryana Chanticleer, Carpinus betulus 'Frans Fontaine'). Prostor byl na vhodných místech doplněn o významné solitérní stromy (Platanus acerifolia, Sophora japonica, Aesculus carnea 'Briotii'). Součástí návrhu bylo i ozelenění erodovaného svahu kotle dřevinami vhodnými pro zpevnění svahů. Většina stávajících stromů musela být z důvodu provozní bezpečnosti navržena na kácení. Kácené stromy nahradí výsadba borovic (Pinus sylvestris) a celoplošná výsadba keřů (Rhamnus cathartica, Rosa rugosa, Euonymus europaeus). Svah bude rovněž zpevněn hatěmi. 3.2 založení Příprava stanoviště Před založením výsadeb budou odstraněny dřeviny navržené ke kácení a vyfrézovány pařezy (viz. Přílohy tabulková část). Stávající zeleň musí být chráněna před stavební činností podle normy ČSN Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.!!!součástí přípravy staveniště musí být spolehlivé vytyčení inženýrských sítí v terénu příslušnými správci. Při veškerých prováděných pracech musí dodavatel respektovat pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození!!! Jestliže se při realizaci zjistí, že dochází ke kolizi navržené výsadby s inženýrskými sítěmi nebo jsou výsadby navrženy na plochy, kde ani po úpravě nelze zajistit dostatečnou existenci a růst rostlin je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli/správci stavby a navrhnout náhradní řešení. 5

7 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU Návrh sadových úprav Technické prvky Před výsadbou dřevin na erodovaný svah kotle bude místo výsadby zpevněno hatěmi dřevěnými prkny tl mm, šířky 150mm. Hatě budou pokládány do zářezů vytvořených po vrstevnicích do svahu v rozestupech 1m a ukotveny dřevěnými kolíky. Zemina kolem položených prken bude mírně zhutněna Vegetační prvky Výsadba stromů a vzrostlých keřů Stromy budou vysazovány do předem připravených jam minimálně o 1/3 větších než je kořenový bal stromu. V případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou. Listnaté dřeviny s balem budou vysazovány v jarním nebo podzimním agrotechnickém termínu. Před výsadbou je nutné rozvázat uzly obalového materiálu na svrchní straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Dřeviny budou zasypány směsí kvalitního zahradního substrátu a vykopané zeminy v poměru 1:1 a přihnojeny tabletovým hnojivem (5ks/strom, 2ks/keř). Kořenový krček vysazených stromů musí zůstat po výsadbě a slehnutí půdy ve stejné výšce jako rostl ve školce. Každý strom bude ukotven 3 kůly o průměru 80/100 mm, spojenými pod korunou do ohrádky a s uvázáním kmene k jednotlivým kůlům. Vzrostlé keře (výšky nad 100 cm) a jehličnaté dřeviny budou kotveny jedním, šikmo umístěným kůlem. Kůly musí být o průměru mm, odkorněné a musí vydržet nejméně po dobu 2 let. Při zatloukání kůlů nesmí být narušen kořenový bal stromu. Úvazky ani kůly nesmějí strom zaškrcovat a zabraňovat přirozenému vývoji. Kůly a úvazky se odstraní do konce třetího roku po výsadbě. Kmen bude opatřen jutovou bandáží nebo rákosovou rohoží. Na závěr se vytvoří dostatečně velká (průměr 1m) zálivková mísa okolo kmene, dřeviny se zamulčují borkou o tloušťce vrstvy 10 cm a důkladně prolijí vodou. (Viz. Přílohy Vzorový řez výsadby stromu) Výsadba keřů Plochy pro výsadbu keřů budou předem 2x chemicky odpleveleny (přípravek je nutné nechat min.14 dní působit) a po odplevelení nakypřeny do hloubky 15 cm a urovnány. Keře budou vysazovány do připravených jamek, pohnojeny tabletovým hnojivem (2ks/keř), zasypány a důkladně zality. Některé dřeviny a polokeře (Hedera helix) budou hnojeny pouze jednou tabletou. Dřeviny acidofilní (Rhododendron, Magnolia, Hydrangea) budou zasypávány směsí místní zeminy a rašeliny v poměru 1:1. Výsadby budou zamulčovány borkou tl. vrstvy 10 cm a důkladně zality Založení trávníku Trávník bude zakládán na závěr realizace sadových úprav na místech frézování pařezů a po odstraněných keřích. Ploch pro trávník bude vyčištěna od zbytků dřeva a kamenů a po dokonalém urovnání oseta parkovou travní směsí. Osivo bude lehce hráběmi zahrnuto do zeminy a uválcováno. 6

8 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU Návrh sadových úprav 3.3 Následná péče Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče alespoň 3 roky po založení spočívající především v pravidelné dostatečné zálivce. V prvních třech letech bude prováděn odborný výchovný řez nově vysazených stromů. Dále bude průběžně kontrolováno ukotvení (případně znovuuvázání). Po dvou letech bude povolen úvazek a po třech až čtyřech letech se odstraní kotvící systém. Keře a keřové skupiny budou udržovány pravidelným řezem. Solitérně vysazované keře budou ponechány volnému růstu. Pravidelně zastřihávány budou pouze přerůstající nebo poškozené výhony. Výraznější řez bude prováděn v případě ztráty kompaktnosti rostliny, jejího poškození nebo v případě, vyžaduje-li rostlina celkové zmlazení. Veškerá ošetření a řez dřevin, jejich provedení a časové rozvržení se bude odvíjet dle konkrétního druhu ošetřované dřeviny. Keřové skupiny a rostlinný půdní pokryv (náhrada trávníku) budou pravidelně plety a to zejména v prvních letech po založení výsadeb, než dosáhnou maximálního zápoje. Odumřelé části rostlin budou odstraňovány a bude zajištěna dostatečná zálivka především v suchých letních měsících. Pro kvalitní růst rostlin je třeba zajistit pravidelné přihnojování (způsob a četnost hnojení dle potřeb jednotlivých druhů rostlin). 4 TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY Veškeré technologické postupy při výsadbových pracích a při následné dokončovací a udržovací péči o založené výsadby budou prováděny v souladu s platnými normami: ČSN Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou ČSN Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin ČSN Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků ČSN Sadovnictví a krajinářství - Technicko biologická zabezpečovací zařízení ČSN Sadovnictví a krajinářství, Rozvojová a udržovací péče o rostliny ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN Výpěstky okrasných dřevin všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 7

9 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU Návrh sadových úprav 5 SEZNAM NAVRŽENÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU Stromy p.č. latinský název český název velikost počet kusů S1 Prunus subhirtella Autumnalis okrasná třešeň ZB S2 Malus hybrida Rudolph okrasná jabloň ZB S3 Prunus sargentii okrasná třešeň ZB S4 Prunus serrulata Kanzan okrasná třešeň ZB S5 Sorbus aria jeřáb muk ZB S6 Tilia cordata Greenspire lípa srdčitá ZB S7 Fraxinus angustifolia Raywood jasan úzkolistý ZB S8 Aesculus carnea 'Briotii' jírovec pleťový ZB S9 Prunus avium Plena okrasná třešeň ZB S10 Carpinus betulus 'Frans Fontaine' habr obecný ZB S11 Pyrus calleryana Chanticleer hrušeň Calleryova ZB S12 Prunus yedoensis okrasná třešeň ZB S13 Acer platanoides 'Emerald Queen' javor mléč ZB S14 Malus hybrida Evereste okrasná jabloň ZB S15 Sorbus aria 'Magnifica' jeřáb muk ZB S16 Tilia cordata 'Roelvo' lípa srdčitá ZB S17 Quercus robur 'Fastigiata Koster' dub letní ZB S18 Sophora japonica jerlín japonský ZB S19 Prunus padus 'Watereri' střemcha obecná ZB S20 Malus floribunda jabloň mnohokvětá ZB S21 Pinus sylvestris borovice lesní ZB

10 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU Návrh sadových úprav Keře p.č. latinský název český název velikost počet kusů K1 Ribes sanguineum King Edward VII meruzalka krvavá K K2 Kolkwitzia amabilis kolkvicie krásná K K3 Magnolia x soulangeana šácholan Soulangeův K K4 Ligustrum vulgare Atrovirens ptačí zob obecný K K5 Prunus laurocerasus Etna bobkovišeň K K6 Spiraea japonica Gold Princess tavolník japonský K K7 Cornus mas dřín obecný K K8 Hydrangea macrophylla hortenzie velkolistá K K9 Physocarpus opulifolius Dart s Gold tavola kalinolistá K K10 Prunus laurocerasus Otto Luyken bobkovišeň K K11 Viburnum opulus Roseum dřín květnatý K K12 Spiraea nipponica Snowmound tavolník niponský K K13 Cornus kousa 'China Girl' dřín květnatý K K14 Acer ginnala javor Amurský K K15 Juniperus x media Pfitzeriana Aurea jalovec prostřední K K16 Hypericum Hidcote třezalka rozkladitá K K17 Rhododendron hybrida pěnišník (v=1,5-2m) K K18 Rhododendron hybrida pěnišník (v=1-1,5m) K K19 Rhamnus cathartica řešetlák počistivý K K20 Rosa rugosa růže svrasklá K K21 Euonymus europaeus brslen evropský K Celkem 2152 Popínavé rostliny p.č. latinský název český název velikost počet kusů P1 Hedera helix břečťan popínavý K9 740 Celkem 740 9

11 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU Návrh sadových úprav 6 PŘÍLOHY VÁZANÉ PŘÍLOHY VZOROVÝ ŘEZ VÝSADBY STROMU FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU VOLNÉ PŘÍLOHY TABULKOVÁ ČÁST DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ ROZPOČET NAVRHOVANÝCH SADOVÝCH ÚPRAV SUMARIZACE VÝKRESOVÁ ČÁST INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ (M1:500) NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV (M1:500) 10

12 VZOROVÝ ŘEZ VÝSADBY STROMU ;

13 FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

14

15 OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST DOKUMENTACE: C INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ -tabulková část ZHOTOVITEL: VEDOUCÍ ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU: FORMÁT: A4 SAFE TREES, s.r.o., NA ŠTĚPNICI 945, Ing. JAROSLAV KOLAŘÍK, Ph.D POČET STR. 36 ROSICE Tel: , Fax : ZPRACOVATELSKÝ TÝM: DATUM 02/2011 Ing. Kateřina Nehybová, DiS. VÝKRES: PARÉ: Ing. Andrea Řezníčková C

16 INVENTARIZACE DŘEVIN Katastrální území 1 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 5 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 5 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 6 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 2 2 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 1,0 5 3 a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1, a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové 11 Robinia pseudoacacia trnovník bílý ,0 5,0 9 3 a vidlice. 12 Pyrus communis hrušeň obecná ,0 2,0 9 4 a Vylomená větev. 13 Pyrus communis hrušeň obecná ,0 1,0 5 3 c Usychající. Směrové kácení 14 Malus sp. jabloň ,0 2,0 7 4 a Salix matsudana vrba Matsudova 15 Tortuosa Tortuosa ,0 0,0 2 2 a Výchovný řez Salix matsudana vrba Matsudova 16 Tortuosa Tortuosa ,0 0,0 2 2 a Pravidelný řez na hlavu Sorbus aucuparia 17 Edulis jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 6 4 a [m²] Řez upravující podchodnou Sorbus aucuparia nebo podjezdnou výšku 18 Edulis jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 7 3 a 1 0 1

17 Prunus cerasifera 19 Nigra slivoň třešňová Nigra ,0 2,0 6 3 a Prunus cerasifera 20 Nigra slivoň třešňová Nigra ,0 2,0 5 2 a Výchovný řez Prunus cerasifera 21 Nigra slivoň třešňová Nigra ,0 2,0 3 2 a Výchovný řez [m²] Mechanické poškození větví a narušení kořenů 22 Malus sp. jabloň ,0 2,0 6 4 a při terénních úpravách. Směrové kácení 23 Malus sp. jabloň ,0 2,0 7 4 a Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové 24 Prunus domestica slivoň domácí ,0 2,0 9 4 a vidlice. Výrazně prosychá. 25 Cerasus vulgaris třešeň višeň ,0 4,0 6 4 c Infekce kosterních větví. Směrové kácení Infekce báze kmene, rána na kmeni 40 cm, 26 Cerasus vulgaris třešeň višeň ,0 1,0 4 3 a obnažené dřevo. 27 Prunus domestica slivoň domácí ,0 2,0 4 3 c Usychající. Směrové kácení Náklon, rána na kosterní 28 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 4 3 a větvi, utlačovaná. Směrové kácení 29 Cerasus vulgaris třešeň višeň ,0 2,0 8 4 a Prunus domestica slivoň domácí ,0 3,0 7 4 b Bezpečnostní řez 31 Juglans regia ořešák královský ,0 1,0 4 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 5 3 a Picea omorika smrk omorika ,0 1,0 5 3 a Rozvolnění skupiny. Směrové kácení Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové Redukční řez směrem k 35 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 6 3 a vidlice. překážce

18 Salix matsudana vrba Matsudova 36 Tortuosa Tortuosa ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 37 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 4 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 3 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 a [m²] Rozvolnění skupiny, roste 40 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 c těsné u sloupu VO. Směrové kácení 41 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 3 3 a Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 42 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 9 3 a Konkurence s č. 42, špatná architektura 43 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 b stromu. Směrové kácení Redukční řez směrem k 44 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 2,0 7 3 a překážce Řez upravující podchodnou 45 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 0, a nebo podjezdnou výšku 46 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 3 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 3 2 b Vrůstá do č Prunus. Směrové kácení 48 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2, a Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové 49 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 1,0 9 3 a vidlice. 50 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 1,0 5 3 c Usychající, nahradit. Směrové kácení 51 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 9 4 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 9 3 a 1 0 0

19 [m²] Redukční řez obvodový Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické 55 Tilia cordata lípa malolistá ,0 1, a Tlaková vidlice. Náklon, špatná 56 Malus sp. jabloň ,0 0,0 3 2 a architektura stromu. Směrové kácení Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické Redukční řez obvodový 57 Tilia cordata lípa malolistá ,0 3, a Tlaková vidlice. 58 Betula pendula bříza bělokorá ,0 5, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 5 3 a Nevhodná struktura 61 Tilia cordata lípa malolistá ,0 1,0 8 2 c větvení. Tlaková vidlice. Směrové kácení 62 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 0,0 4 3 a Směrové kácení Redukční řez obvodový 63 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2, a Tlaková vidlice. Sledovat. Pseudotsuga 64 menziesii douglaska tisolistá ,0 4, a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 9 3 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 8 3 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2, a Juglans regia ořešák královský ,0 3, a 1 1 2

20 70 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 8 3 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 6 3 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 9 3 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 8 3 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 3,0 9 3 a Aronia melanocarpa temnoplodec černoplodý ,0 1,0 3 3 a Poškozená báze, obnažené jádro. Směrové kácení 77 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 9 4 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 8 3 a Aesculus 79 hippocastanum jírovec maďal ,0 3,0 9 3 a Malus sp. jabloň ,0 1,0 6 3 a Směrové kácení 81 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 1,0 5 3 a Aesculus 82 hippocastanum jírovec maďal ,0 2,0 7 3 a Pyrus sp. hrušeň ,0 1,0 5 3 c Tlaková vidlice od báze. Směrové kácení 84 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 8 3 a Koelreuteria 85 paniculata svitel latnatý ,0 2,0 4 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 5 3 c Bez vrcholu. Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 88 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 4 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 5 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 90 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 a [m²]

21 91 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 92 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 6 3 a Paulownia tomentosa paulovnie plstnatá ,0 2,0 8 3 a Patogen, poraněná báze. 94 Malus sp. jabloň ,0 1,0 9 4 a Malus sp. jabloň ,0 2,0 8 4 a Náklon, špatná architektura stromu. 96 Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 6 3 a Acer platanoides javor mléčný ,0 2, a Acer pseudoplatanus javor horský ,0 2,0 2 2 a Výchovný řez 99 Sorbus intermedia jeřáb prostřední ,0 2,0 1 2 a Poškozená báze, výrazný náklon. Směrové kácení 100 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 6 3 a Cerasus serrulata třešeň pilovitá 101 Kanzan Kanzan ,0 3,0 8 3 a Acer pseudoplatanus javor horský ,0 2,0 6 3 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2, a Tlaková vidlice od báze. Redukční řez obvodový Prunus cerasifera 104 Nigra slivoň třešňová Nigra ,0 2,0 4 2 a Výchovný řez Prunus cerasifera 105 Nigra slivoň třešňová Nigra ,0 2,0 4 2 a Výchovný řez Picea pungens 106 Glauca smrk pichlavý Glauca ,0 0,0 3 3 a Picea pungens 107 Glauca smrk pichlavý Glauca ,0 0,0 4 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 5 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 4, a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 9 3 a [m²]

22 Pseudotsuga 114 menziesii douglaska tisolistá ,0 2, a Alnus glutinosa olše lepkavá ,0 5,0 5 3 b Bezpečnostní řez [m²] 116 Fagus sylvatica buk lesní ,0 4, a Defektní větvení. Redukční řez obvodový 117 Carpinus betulus habr obecný ,0 0,0 2 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 118 Carpinus betulus habr obecný ,0 0,0 5 3 a Carpinus betulus habr obecný ,0 0,0 5 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení temnoplodec 120 Aronia melanocarpa černoplodý ,0 1,0 5 4 a Vyvíjející se tlaková Řez upravující podchodnou 121 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 9 3 a vidlice. nebo podjezdnou výšku 122 Malus baccata jabloň drobnoplodá ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez 123 Malus baccata jabloň drobnoplodá ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez 124 Malus baccata jabloň drobnoplodá ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez 125 Malus baccata jabloň drobnoplodá ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez 126 Malus baccata jabloň drobnoplodá ,0 2,0 1 1 a Výchovný řez 127 Malus baccata jabloň drobnoplodá ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez 128 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 8 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 4,0 8 3 a Larix decidua modřín opadavý ,0 7, a Salix matsudana vrba Matsudova 131 Tortuosa Tortuosa ,0 1,0 3 2 a Pravidelný řez na hlavu

23 132 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 7 3 a Potlačit sekundární vrchol. Redukční řez směrem k překážce 133 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 8 3 a Picea omorika smrk omorika ,0 1,0 4 3 a Redukční řez směrem k překážce 135 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Quercus rubra dub červený ,0 2,0 3 2 a Výchovný řez 137 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 4 a Vyvíjející se tlaková vidlice. Sledovat. 138 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Potlačit sekundární vrchol. Redukční řez směrem k překážce 140 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Potlačit sekundární vrchol. Redukční řez směrem k překážce 141 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 5 3 a Fraxinus excelsior jasan ztepilý ,0 1,0 2 1 a Ponechat jen jeden kmen. Výchovný řez 143 Juglans regia ořešák královský ,0 0,0 5 2 a Výchovný řez 144 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 9 3 a Pseudotsuga 146 menziesii douglaska tisolistá ,0 0,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 9 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 2, a Juglans regia ořešák královský ,0 1,0 6 3 a [m²]

24 152 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 4 a Odstranit sekundární 153 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 4 a vrchol. 154 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 1,0 7 3 a Quercus rubra dub červený ,0 0,0 1 2 c Směrové kácení 156 Acer platanoides javor mléčný ,0 2, a [m²] Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový Strom v minulosti sesazen, nyní jeho Postupné kácení bez nutnosti korunu tvoří velké spouštění kmene a částí 157 Acer platanoides javor mléčný ,0 2, a sekundární výhony. korun 158 Acer platanoides javor mléčný ,0 2, a Pseudotsuga 159 menziesii douglaska tisolistá ,0 5, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1, a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 8 3 a Acer platanoides javor mléčný ,0 2, a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 3,0 8 3 a Prunus cerasifera 166 Nigra slivoň třešňová Nigra ,0 2,0 3 2 a Výchovný řez Prunus cerasifera 167 Nigra slivoň třešňová Nigra ,0 2,0 3 2 a Výchovný řez Prunus cerasifera 168 Nigra slivoň třešňová Nigra ,0 2,0 3 2 a Výchovný řez 169 Picea abies smrk ztepilý ,0 2,0 5 3 b Sledovat. Směrové kácení

25 170 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 9 4 a [m²] Odstranit nalomenou větev. Redukční řez směrem k překážce Řez upravující podchodnou 171 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 7 3 a nebo podjezdnou výšku 172 Pyrus communis hrušeň obecná ,0 2,0 5 4 a Směrové kácení Suchý vrchol, patogen, Sorbus aucuparia obnažené jádro u báze 173 Edulis jeřáb ptačí Edulis ,0 3,0 9 4 b kmene, rány na kmeni. Směrové kácení 174 Picea abies smrk ztepilý ,0 1,0 4 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 3,0 8 4 a Salix matsudana vrba Matsudova 176 Tortuosa Tortuosa ,0 1,0 2 3 a Pravidelný řez na hlavu 177 Malus sp. jabloň ,0 2,0 9 4 a Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku Redukční řez obvodový Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické 178 Acer platanoides javor mléčný ,0 1, b Defektní větvení. 179 Acer platanoides javor mléčný ,0 2, a Defektní větvení. Redukční řez obvodový 180 Malus sp. jabloň ,0 1,0 6 4 a Směrové kácení Jednostranná koruna, prosychá, konkuruje č. 181 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 a Malus Směrové kácení Postupné kácení ve ztížených podmínkách s nutností Infekce kmene, plodnice. spouštění částí kmene a 182 Tilia tomentosa lípa stříbrná ,0 3, a Defektní větvení. koruny 183 Cerasus vulgaris třešeň višeň ,0 2,0 6 3 c Usychající. Směrové kácení

26 184 Prunus domestica slivoň domácí ,0 2,0 7 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 9 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 7 3 a Larix decidua modřín opadavý ,0 1,0 6 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 189 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 7 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 5, a Vyvíjející se tlaková 191 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 7 3 a vidlice od báze. 192 Carpinus betulus habr obecný ,0 0,0 4 3 a Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 2,0 3 3 a Skupinu proředit 194 5x Salix alba Stromová skupina ,0 0,0 10 7,7 negativním výběrem. Prořezávky/probírky 195 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 3,0 6 4 a Sesazovací řez 196 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 3,0 7 4 a Infekce báze kmene. Sesazovací řez 197 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 2,0 6 4 c [m²] Poškozené kořeny, půdní eroze obnažující kořeny. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun Poškozené kořeny, půdní 198 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 1,0 6 4 c eroze obnažující kořeny. Směrové kácení Půdní eroze obnažující 199 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 0,0 7 4 a kořeny. Sesazovací řez Jeden kmen odstraněn, půdní eroze obnažující 200 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 2,0 5 4 a kořeny. Sesazovací řez Půdní eroze obnažující 201 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 1,0 2 3 c kořeny. Směrové kácení

27 Infekce báze kmene, půdní eroze obnažující 202 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 0,0 4 3 c kořeny. Směrové kácení Postupné kácení bez nutnosti Poškozené kořeny, půdní spouštění kmene a částí 203 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 0,0 5 4 c eroze obnažující kořeny. korun Půdní eroze obnažující 204 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 8 3 a kořeny. Poškozené kořenové náběhy půdní eroze 205 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 0,0 3 4 c obnažující kořeny. Směrové kácení Půdní eroze obnažující 206 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 0,0 3 3 a kořeny. Sesazovací řez Půdní eroze obnažující 207 Populus nigra Italica topol černý Italica ,0 6,0 5 4 a kořeny. Sesazovací řez Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice, půdní eroze 208 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 0,0 7 3 a obnažující kořeny. 209 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 0,0 5 3 a Robinia pseudoacacia trnovník bílý ,0 2,0 4 2 a Směrové kácení 211 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, c Usychající vrchol. Směrové kácení 212 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, c Infekce kmene. Směrové kácení Postupné kácení bez nutnosti Usychající. Poškozené spouštění kmene a částí 213 Betula pendula bříza bělokorá ,0 5, c kořeny. korun Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové 214 Tilia cordata lípa malolistá ,0 3,0 7 3 a vidlice. Redukční řez směrem k 215 Armeniaca vulgaris meruňka obecná ,0 1,0 8 3 a překážce [m²] 216 Tilia tomentosa lípa stříbrná ,0 1,0 9 3 a Potlačit slabší větev Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku

28 Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové Řez upravující podchodnou 217 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2, a vidlice. nebo podjezdnou výšku Picea pungens Asymetrická koruna, 218 Glauca smrk pichlavý Glauca ,0 0,0 2 3 a prosychající. Směrové kácení 219 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, b Defektní větvení. Redukční řez obvodový 220 Pinus strobus borovice vejmutovka ,0 2,0 8 3 a Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové 221 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a vidlice. 222 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 3 2 a [m²] Řez upravující podchodnou Infekce báze kmene. nebo podjezdnou výšku Sledovat. Růst těsně u Redukční řez směrem k 223 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 8 4 b kanalizační šachty. překážce Poškozené kořeny. Sledovat. Pravděpodobné 224 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 7 3 a poškození chodníku. 225 Picea abies smrk ztepilý ,0 2,0 7 3 a Juglans regia ořešák královský ,0 1,0 2 2 a Směrové kácení 227 Prunus sp. slivoň ,0 1,0 1 2 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 228 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Salix matsudana vrba Matsudova 229 Tortuosa Tortuosa ,0 0,0 4 3 a Pravidelný řez na hlavu 230 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 1,0 6 3 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 2,0 6 3 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 2,0 6 3 a Abies grandis jedle obrovská ,0 0,0 4 2 a 1 0 0

29 Postupné kácení bez nutnosti 234 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 a Rozvolnění skupiny. spouštění kmene a částí korun 235 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 5 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 2 a Konkurence č Pinus Směrové kácení 237 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, b Suchý vrchol. Bezpečnostní řez Mírný náklon, poškozená báze 10cm - obnažené 238 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4,0 8 3 a dřevo. 239 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 8 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 8 3 a Picea engelmannii smrk Engelmannův ,0 0,0 3 2 a Potlačit sekundární vrchol. Směrové kácení 242 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, b Bezpečnostní řez 243 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 7 3 a Thuja occidentalis túje západní ,0 0,0 3 2 a Salix alba vrba bílá ,0 0,0 3 2 a Pravidelný řez na hlavu 246 Thuja occidentalis túje západní ,0 0,0 2 2 a Salix caprea vrba jíva ,0 0,0 9 4 a Plodnice. Bezpečnostní řez 248 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 5 3 a Výchovný řez Acer platanoides javor mléčný 249 Schwedleri Schwedleri ,0 3,0 9 4 a Redukční řez obvodový 250 Tilia tomentosa lípa stříbrná ,0 2, a Poškozené kořeny. 251 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 1, a Infekce kosterních větví. 252 Fraxinus ornus jasan zimnář ,0 3,0 6 3 a [m²]

30 253 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 4 2 a Výchovný řez 254 Cerasus serrulata třešeň pilovitá ,0 2,0 1 2 c Infekce kmene. Směrové kácení Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí 255 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, c Poškozené kořeny. korun 256 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 9 3 a Acer platanoides javor mléčný Redukční řez směrem k 257 Schwedleri Schwedleri ,0 4, a překážce 258 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 1,0 6 3 a Obnažené dřevo kosterní větve. Výchovný řez Sorbus aucuparia Infekce kmene. Předpoklad poškození a 259 Edulis jeřáb ptačí Edulis ,0 3,0 8 4 c infekce kořenů. Směrové kácení Cerasus serrulata 260 Amanogawa třešeň pilovitá Amanogawa ,0 0,0 1 2 a Výchovný řez Rána po ořezu kosterní 261 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 4,0 8 4 b větve. Bezpečnostní řez 262 Tilia tomentosa lípa stříbrná ,0 2,0 8 3 a Acer negundo javor jasanolistý ,0 1,0 7 3 a Výrazný náklon nad parkoviště. Směrové kácení Sorbus aucuparia 264 Edulis jeřáb ptačí Edulis ,0 3,0 5 3 b Směrové kácení Postupné kácení bez nutnosti 265 Acer negundo javor jasanolistý ,0 2, a Infekce kosterního větvení. spouštění kmene a částí korun Nevhodná struktura 266 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 5 3 c větvení. Směrové kácení 267 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 a Nevhodné umístění. Směrové kácení 268 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 8 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 9 4 c Infekce báze kmene. Směrové kácení 270 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a [m²]

31 271 Picea pungens smrk pichlavý ,0 2,0 6 4 a Pseudotsuga 272 menziesii douglaska tisolistá ,0 1,0 4 3 a Pinus strobus borovice vejmutovka ,0 2, a Pinus strobus borovice vejmutovka ,0 4,0 7 3 a Pinus strobus borovice vejmutovka ,0 3,0 8 3 c Infekce kmene. Rozvolnění skupiny. Směrové kácení Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí 276 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, c Tlaková vidlice. korun Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí 277 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 4 c Defektní větvení. korun 278 Picea abies smrk ztepilý ,0 2,0 4 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 4,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 5 3 a terminály. 281 Malus sp. jabloň ,0 3,0 7 4 b Směrové kácení 282 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 5 3 a Pinus strobus borovice vejmutovka ,0 4, a Bezpečnostní řez 284 Pinus strobus borovice vejmutovka ,0 4, a Pinus strobus borovice vejmutovka ,0 5,0 7 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 286 Malus sp. jabloň ,0 3,0 8 4 a Směrové kácení 287 Pinus strobus borovice vejmutovka ,0 3,0 9 3 a Larix decidua modřín opadavý ,0 2,0 6 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 5 3 a [m²]

32 290 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 7 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 5,0 9 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 6 4 a Sorbus aucuparia 295 Edulis jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 4 4 b Infekce kosterního větvení. Sledovat. Thuja occidentalis 296 Malonyana túje západní Malonyana ,0 0,0 1 2 a Thuja occidentalis 297 Malonyana túje západní Malonyana ,0 0,0 1 2 a x Cupressocyparis 298 leylandii cypřišovec Leylandův ,0 0,0 2 2 a Thuja occidentalis 299 Aurea túje západní Aurea ,0 0,0 2 2 a Thuja occidentalis 300 Malonyana túje západní Malonyana ,0 0,0 1 2 a Chamaecyparis 301 lawsoniana cypřišek Lawsonův ,0 0,0 2 2 a Juniperus squamata jalovec šupinatý 302 Meyeri Meyeri ,0 0,0 2 3 a Juniperus scopulorum jalovec skalní ,0 0,0 2 2 a Juniperus chinensis jalovec čínský ,0 0,0 2 2 a Juniperus squamata jalovec šupinatý 305 Meyeri Meyeri ,0 0,0 2 3 a Crataegus monogyna hloh jednosemenný ,0 0,0 5 3 a Crataegus monogyna hloh jednosemenný ,0 1,0 7 4 a Odstranit rozpadlé větvení. 308 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez 1x Forsythia x intermedia, 1x 394 Syringa vulgaris prvek 2,0 3, x Syringa vulgaris prvek 3, x Syringa vulgaris prvek 3,5 4,5 [m²]

33 1x Spiraea x 397 vanhouttei prvek 3,0 6,4 Kompletní vykácení skupiny 398 1x Syringa vulgaris prvek 2,5 1,2 Kompletní vykácení skupiny 399 1x Philadelphus sp. prvek 2,5 4,2 Kompletní vykácení skupiny 1x Spiraea x 400 vanhouttei prvek 1,5 3,8 Kompletní vykácení skupiny 401 1x Rosa canina prvek 2,5 7,3 70% pokryvnost Kompletní vykácení skupiny 1x Spiraea x 402 vanhouttei prvek 1,5 1,5 Kompletní vykácení skupiny 403 1x Juniperus x media prvek 1,5 14 Kompletní vykácení skupiny [m²] 1% Buxus sempervirens, 20% Forsythia x intermedia, 1% Mahonia aquifolium, 1% Prunus sp., 60% Rhus typhina, 1% Rosa canina, 1% Symphoricarpos albus, 10% Syringa vulgaris, 5x Taxus 404 baccata prvek 231 Kompletní vykácení skupiny 30% Mahonia pokryvnost 30%, trvalky aquifolium, 60% Rosa (Juka)- 10%, ostatní 405 sp. prvek 0,5 50,2 plocha trávníková 70% Juniperus x media, 15% Prunus sp., 15% Syringa 406 vulgaris prvek 36, x Cornus mas prvek 3,0 6,6 408 Torzo Torzo 15 4,0 1,5 4 suchý jedinec Směrové kácení 409 1x Ribes alpinum prvek 1,5 3,3

34 410 1x Swida alba prvek 4,0 29,1 95% Pyracantha coccinea, 5% 411 Sambucus nigra prvek 3,5 41,1 Kompletní vykácení skupiny 412 1x Rosa canina prvek 2,0 2,5 Kompletní vykácení skupiny 413 1x Swida sanguinea prvek 5,0 12,7 stromovitý růst, prům x Swida sanguinea prvek 5,0 21,5 kmene 18 cm [m²] 1x Rosa canina, 5% Spiraea x vanhouttei, 80% Symphoricarpos albus, 15% Syringa 415 vulgaris prvek 1,5 26 pokryvnost 90% 416 1x Rosa canina prvek 2,0 1 Kompletní vykácení skupiny 50% Sambucus nigra, % Swida alba prvek 2,5 7,8 Kompletní vykácení skupiny 1x Spiraea x 418 vanhouttei prvek 2,0 31,3 pokryvnost 80% Kompletní vykácení skupiny 1x Spiraea x 419 vanhouttei prvek 2,0 58,2 Prořezávky/probírky 420 1x Syringa vulgaris prvek 3,5 65,8 2% Cerasus avium, 95% Ribes alpinum, 421 3% Rosa canina prvek 1,0 22,6 pokryvnost 50% Kompletní vykácení skupiny 422 5x Philadelphus sp. prvek 3,0 14,4 5ks Kompletní vykácení skupiny 423 1x Ligustrum vulgare prvek 2,5 16,2 45% Crataegus sp., 55% Spiraea x 424 vanhouttei prvek 2,0 7, x Ligustrum sp. prvek 2,5 6

35 [m²] 3% Cerasus avium, 2% Fraxinus excelsior, 2% Mahonia aquifolium, 3% Picea abies, 2% Prunus sp., 3% Rosa canina, 3% Sambucus nigra, 80% zanedbaná keřová Syringa vulgaris, 2% skupina s nálety a 426 Tilia cordata prvek 2,5 73,2 výsadbou stromů 427 Tilia cordata lípa malolistá 15 7,0 1,5 3 3 b infekce kmene, dutina Směrové kácení 428 Cerasus avium třešeň ptačí 20 8,0 1,5 4 3 b Vadné větvení. Výchovný řez 10% Euonymus europaeus, 20% Sambucus nigra, 20% Spiraea x vanhouttei, 15% Swida alba, 20% Syringa vulgaris, 15x 429 % Tilia cordata prvek 3,0 51,3 430 Tilia cordata lípa malolistá 15 8,0 0,5 3 2 a Výchovný řez 431 Tilia cordata lípa malolistá 5 4,5 0,5 2 2 a Výchovný řez 432 Cerasus avium třešeň ptačí 15 5,5 1,5 5 3 b plodnice na kmenu Směrové kácení 20% Cerasus fruticosa, 80% 433 Syringa vulgaris prvek 3,0 6,7 Kompletní vykácení skupiny 434 1x Rosa canina prvek 1,5 0,7 pokryvnost 80% Kompletní vykácení skupiny 1x Robinia 435 pseudoacacia prvek 2,0 2,6 pařezové výmladky Kompletní vykácení skupiny 436 1x Swida alba prvek 1,5 1,5 Kompletní vykácení skupiny 437 1x Lonicera pileata prvek 0,7 3,3 Kompletní vykácení skupiny

36 438 1x Swida alba prvek 2,0 16,2 Kompletní vykácení skupiny 439 1x Swida alba prvek 1,0 0,7 Kompletní vykácení skupiny 1x Crataegus sp., 3x 440 Rosa canina prvek 2,5 23,9 pokryvnost 80% Kompletní vykácení skupiny 441 6x Taxus baccata prvek 6,5 94, x Rosa canina prvek 3,0 5,5 Kompletní vykácení skupiny 443 1x Taxus baccata prvek 6,5 28,9 přerůstá do komunikace 444 1x Syringa vulgaris prvek 5,0 3,9 stromovitý habitus 1x Forsythia x 445 intermedia prvek 2,5 1,2 Kompletní vykácení skupiny 1x Buxus sempervirens, 1x Euonymus fortunei Vegetus, 1x Chamaecyparis lawsoniana, 3x Rosa sp., 1x Thuja 446 occidentalis prvek 1,0 Pokryvnost 30%, 11,1 odstranit Chamaecyparis Prořezávky/probírky 1x Mahonia 447 aquifolium prvek 1,0 0,7 Kompletní vykácení skupiny 448 1x Rosa sp. prvek 0,5 11,6 Pokryvnost 20%. 1x Laburnum 449 anagyroides prvek 2,0 0,7 stromovitý habitus 1x Spiraea x Odclání kontejnery, 450 vanhouttei prvek 1,5 2,8 nahradit. Kompletní vykácení skupiny 451 1x Carpinus betulus prvek 3,0 7,5 keřovitý habitus Kompletní vykácení skupiny 1x Spiraea x 452 vanhouttei prvek 2,0 3, x Syringa vulgaris prvek 5,0 11,7 pokryvnost 80% 454 1x Rosa sp. prvek 1,0 1,8 Kompletní vykácení skupiny 455 1x Syringa vulgaris prvek 1,0 1 Kompletní vykácení skupiny [m²]

37 stromovitý habitus, 456 1x Syringa vulgaris prvek 4,0 8,6 průměr kmene 12 cm 457 1x Prunus cerasifera prvek 3,0 2,8 1x Forsythia x intermedia, 1x 458 Tamarix sp. prvek 2,5 9 Kompletní vykácení skupiny [m²] 1x Berberis thunbergii, 1x Cotoneaster sp., 1x Ligustrum vulgare, 1x Salix matsudana Pokryvnost 30%, 459 Tortuosa prvek 2,0 6,5 odstranit, ponechat Salix Prořezávky/probírky 50% Rosa sp., 50% Pokryvnost 30%, 460 Rosa canina prvek 8,5 odstranit Rosa canina Prořezávky/probírky 30% Berberis thunbergii, 30% Forsythia x intermedia, 40% Pokryvnost 30%, 461 Juniperus x media prvek 10,2 odstranit Juniperus Prořezávky/probírky 462 1x Syringa vulgaris prvek 5,0 0,9 stromovitý habitus Kompletní vykácení skupiny 463 1x Syringa vulgaris prvek 5,0 9,3 stromovitý habitus 1x Forsythia x intermedia, 1x Chaenomeles 464 speciosa prvek 1,5 4,1 Chamaecyparis 465 lawsoniana cypřišek Lawsonův 9 8,0 1,5 2 3 a x Syringa vulgaris prvek 5,0 6 stromovitý habitus 467 2x Syringa vulgaris prvek 5,0 12,2 1x Spiraea x 468 vanhouttei prvek 0,7 0, x Prunus insititia prvek 3,0 2, x Spiraea japonica prvek 1,0 1,6 Kompletní vykácení skupiny

38 1x Forsythia x konkurence s č intermedia prvek 3,0 3,4 Picea 1x Forsythia x intermedia, 1x 472 Syringa vulgaris prvek 3,0 3,8 pokryvnost 90% excentrický růst, náklon 473 Pinus sylvestris borovice lesní 6 2,5 1,5 1 2 c nad cestu Směrové kácení [m²] 5% Sambucus nigra, 1x Swida alba, 90x% Symphoricarpos albus, 1x Tilia cordata, 5% Vitis zanedbaná péče, 474 vinifera prvek 1,5 30,3 pokryvnost 90% Kompletní vykácení skupiny 475 1x Syringa vulgaris prvek 3,5 6,1 stromovitý habitus 1x Spiraea x 476 vanhouttei prvek 1,5 1, x Syringa vulgaris prvek 4,5 7,3 zpevňuje svah pokryvnost 95%, zakrývá 70% Swida alba, 30% betonovou zídku, 478 Vitis vinifera prvek 1,5 12,6 zanedbaná péče Kompletní vykácení skupiny 479 1x Rosa sp. prvek 1,5 1,5 1x Cotoneaster 480 bullatus prvek 3,0 4, x Rosa sp. prvek 1,0 1, x Rosa sp. prvek 2,0 2,4 stromovitý habitus, kořenové výmladky, drží 483 2x Syringa vulgaris prvek 5,0 5,9 svah 1x Cerasus avium, 1x Forsythia x 484 intermedia prvek 2,5 3, x Syringa vulgaris prvek 3,0 3,7 1x Forsythia x 486 intermedia prvek 3,0 3,2

39 30% Cotoneaster sp., 40% Rosa sp., 30% 487 Taxus baccata prvek 1,0 11,5 pokryvnost 20% [m²] 1x Juniperus x media 488 Pfitzeriana Glauca prvek 3,0 22,2 stromovitý habitus - vyvětvený 1m nad zemí, 489 1x Juniperus x media prvek 3,0 15,7 průměr kmemne 28 cm 490 1x Rosa sp. prvek 0,5 5,2 pokryvnost 20% 1x Juniperus x media 491 Pfitzeriana Glauca prvek 3,0 34, x Rosa sp. prvek 1,0 1,6 pokryvnost 80% Kompletní vykácení skupiny 1x Mahonia 493 aquifolium prvek 1,0 0,9 Kompletní vykácení skupiny 494 1x Cotoneaster sp. prvek 1,5 15,6 pokryvnost 80% Kompletní vykácení skupiny 1x Prunus sp., 2x 495 Rosa sp. prvek 1,0 5,9 pokryvnost 30% Kompletní vykácení skupiny 70% Cotoneaster sp., 10% Forsythia x intermedia, 10% Prunus sp., 10% Rosa 496 sp. prvek 1,0 17,6 pokryvnost 70% Kompletní vykácení skupiny 1x Lonicera tatarica, pokryvnost 80%, 497 3x Syringa vulgaris prvek 2,5 18,4 stromovitý habitus 498 1x Cornus mas prvek 43,3 1x Forsythia x intermedia, 1x Physocarpus opulifolius, 1x 499 Weigela floribunda prvek 1,5 1,1 pokryvnost 90% Kompletní vykácení skupiny 500 1x Weigela floribunda prvek 1,5 1,4 Kompletní vykácení skupiny

40 1x Physocarpus opulifolius, 1x Rosa 501 canina prvek 3,0 8,3 Kompletní vykácení skupiny 502 2x Weigela floribunda prvek 2,0 4,4 Kompletní vykácení skupiny 503 1x Weigela floribunda prvek 2,0 2,7 Kompletní vykácení skupiny 1x Forsythia x intermedia, 1x Physocarpus 504 opulifolius prvek 3,0 7,5 Kompletní vykácení skupiny 505 4x Ligustrum vulgare prvek 4,5 14,1 1x Forsythia x intermedia, 7x Prořezávky/probírky 506 Ligustrum vulgare prvek 4,5 29,8 Odstranit Forsythia [m²] 5% Acer tataricum, 90% Carpinus betulus, 5% Physocarpus zanedbaný řez, snížit o 507 opulifolius prvek 3,5 44,6 1m - tvarovací řez Tvarovací řez 1x Spiraea x 508 vanhouttei prvek 1,5 48,6 pokryvnost 70% 2x Lonicera tatarica, 2x Spiraea x 509 vanhouttei prvek 1,0 4,9 pokryvnost 50% Kompletní vykácení skupiny zanedbaný řez, snížit o 510 1x Carpinus betulus prvek 4,0 42,9 1m - tvarovací řez Tvarovací řez 1x Pyracantha 511 coccinea prvek 3,5 24,4 Kompletní vykácení skupiny 1x Spiraea x 512 vanhouttei prvek 2,0 26,1 Kompletní vykácení skupiny 513 Sorbus sp. jeřáb 4 4,0 2,0 1 Výchovný řez 514 Sorbus sp. jeřáb 4 4,0 2,0 1 Výchovný řez 515 Sorbus sp. jeřáb 4 4,0 2,0 1 Výchovný řez 516 Sorbus sp. jeřáb 4 4,0 2,0 1 Výchovný řez

41 517 Prunus sp. slivoň 4 4,0 2,0 1 Výchovný řez 518 Prunus sp. slivoň 4 4,0 2,0 1 Výchovný řez 519 Prunus sp. slivoň 4 4,0 2,0 1 Výchovný řez 520 Prunus sp. slivoň 4 4,0 2,0 1 Výchovný řez 521 Malus sp. jabloň 4 4,0 2,0 1 Výchovný řez 522 Malus sp. jabloň 4 4,0 2,0 1 Výchovný řez 523 1x Syringa vulgaris prvek 2,5 4, x Juniperus x media prvek 1 3,5 Část řešeného území - sídliště Pod (ul.halasova) (ul.halasova) 1 Quercus rubra dub červený ,0 2,0 4 1 a Výchovný řez (ul.halasova) 2 Robinia pseudoacacia trnovník bílý ,0 4, a (ul.halasova) 3 Malus sp. jabloň ,0 2,0 7 4 a (ul.halasova) 4 Malus sp. jabloň ,0 1,0 7 3 a Redukční řez směrem k (ul.halasova) 5 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 0,0 9 3 a překážce Poškozené kořeny. Redukční řez směrem k (ul.halasova) 6 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Sledovat. překážce Redukční řez směrem k (ul.halasova) 7 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, a Poškozené kořeny. překážce (ul.halasova) 8 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 6 3 a Poškozené kořeny. [m²]

42 (ul.halasova) 9 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1, a Poškozené kořeny. Sledovat. (ul.halasova) 10 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 9 4 c Poškozené kořeny. Směrové kácení (ul.halasova) 11 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 4,0 4 3 a Poškozené kořeny. (ul.halasova) 12 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 8 3 a (ul.halasova) 13 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 5,0 7 3 a (ul.halasova) 14 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 8 3 a (ul.halasova) 15 Picea pungens smrk pichlavý ,0 1,0 7 4 a (ul.halasova) 16 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 6, a (ul.halasova) 17 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 7,0 6 3 a Poškozené kořeny. (ul.halasova) 18 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 7,0 5 3 a Poškozené kořeny. Poškozené kořeny. (ul.halasova) 19 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 7,0 3 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení (ul.halasova) 20 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 5,0 5 3 a Poškozené kořeny. (ul.halasova) 21 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 5,0 6 3 a Poškozené kořeny. (ul.halasova) 22 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 10,0 7 3 a Poškozené kořeny. [m²] Redukční řez směrem k překážce

43 (ul.halasova) 23 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 9,0 5 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení (ul.halasova) 24 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 4,0 8 3 a (ul.halasova) 25 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 5,0 8 3 a (ul.halasova) 26 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 6,0 9 3 a Poškozené kořeny. (ul.halasova) 27 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 7,0 5 3 a (ul.halasova) 28 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 1,0 5 3 a (ul.halasova) 29 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 7,0 5 3 a (ul.halasova) 30 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 9,0 6 3 a (ul.halasova) 31 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2, a (ul.halasova) 32 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3, a (ul.halasova) 33 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3, a (ul.halasova) 34 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 9 4 a (ul.halasova) 35 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 7 3 a [m²] Redukční řez směrem k překážce Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku Redukční řez směrem k překážce

44 (ul.halasova) 36 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 5 3 a (ul.halasova) 37 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 7 4 a (ul.halasova) 38 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 8 4 a (ul.halasova) 39 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 9 4 a (ul.halasova) 40 Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 4 2 a Výchovný řez (ul.halasova) 41 Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 4 2 a Výchovný řez (ul.halasova) 42 Prunus domestica slivoň domácí ,0 1,0 5 3 a (ul.halasova) 43 Prunus domestica slivoň domácí ,0 1,0 5 3 a (ul.halasova) 44 Prunus domestica slivoň domácí ,0 1,0 5 3 a (ul.halasova) 45 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 0, a (ul.halasova) 46 Prunus domestica slivoň domácí ,0 2,0 5 3 a (ul.halasova) 47 Prunus domestica slivoň domácí ,0 4,0 4 3 a (ul.halasova) 48 Prunus domestica slivoň domácí ,0 3,0 3 3 c Suchý vrchol. Rozvolnění skupiny. Směrové kácení (ul.halasova) 49 Prunus domestica slivoň domácí ,0 2,0 5 3 a [m²]

45 (ul.halasova) 50 Prunus domestica slivoň domácí ,0 2,0 4 3 a (ul.halasova) 51 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 1,0 5 3 a (ul.halasova) 52 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 0,0 6 5 c Torzo. Směrové kácení (ul.halasova) 53 Prunus domestica slivoň domácí ,0 0,0 7 5 b Bezpečnostní řez (ul.halasova) 54 Prunus domestica slivoň domácí ,0 0,0 7 5 c Infekce kmene. Směrové kácení Skupinu proředit (ul.halasova) 55 5x Prunus cerasifera Stromová skupina ,0 1,0 5 3,8 pozitivním výběrem. Prořezávky/probírky (ul.halasova) 56 Prunus domestica slivoň domácí ,0 0,0 4 4 c Výrazně prosychá. Směrové kácení (ul.halasova) 57 Prunus domestica slivoň domácí ,0 0,0 6 5 c Výrazně prosychá. Směrové kácení Skupinu proředit (ul.halasova) 58 3x Prunus cerasifera Stromová skupina ,0 0,0 4 3,8 pozitivním výběrem. Prořezávky/probírky (ul.halasova) 59 5x Prunus cerasifera Stromová skupina ,0 0,0 4 6,7 Skupinu proředit pozitivním výběrem. Prořezávky/probírky (ul.halasova) 60 Prunus domestica slivoň domácí ,0 0,0 7 5 b Bezpečnostní řez (ul.halasova) 61 Prunus domestica slivoň domácí ,0 0,0 6 4 c Infekce kmene. Směrové kácení (ul.halasova) 62 Prunus domestica slivoň domácí ,0 0,0 4 5 c Usychající. Směrové kácení (ul.halasova) 63 Picea abies smrk ztepilý ,0 1,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení [m²]

46 (ul.halasova) 64 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 a (ul.halasova) 65 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 a [m²] Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku (ul.halasova) 66 Malus sp. jabloň ,0 2,0 8 4 a (ul.halasova) 67 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 3 3 a Vyvíjející se tlaková (ul.halasova) 68 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 6 3 c vidlice. Směrové kácení Vyvíjející se tlaková (ul.halasova) 69 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 7 3 a vidlice od báze. (ul.halasova) 70 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 8 4 a (ul.halasova) 71 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2,0 5 3 a (ul.halasova) 72 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 6 3 a (ul.halasova) 73 Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 7 3 a (ul.halasova) 74 Pinus strobus borovice vejmutovka ,0 0,0 5 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení (ul.halasova) 75 Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 7 3 a (ul.halasova) 76 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 0,0 9 3 a 0 0 1

47 (ul.halasova) Thuja occidentalis 77 Malonyana túje západní Malonyana ,0 0,0 1 3 a (ul.halasova) 78 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a (ul.halasova) 79 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 7 3 a (ul.halasova) 80 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 7 3 a Acer platanoides javor mléčný Redukční řez směrem k (ul.halasova) 81 Schwedleri Schwedleri ,0 2,0 7 4 a překážce (ul.halasova) 82 Picea pungens smrk pichlavý ,0 1,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení (ul.halasova) 83 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1, a Poškozené kořeny. (ul.halasova) 84 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 0,0 9 4 a Redukční řez směrem k překážce (ul.halasova) 85 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 8 4 a (ul.halasova) 86 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 6 3 a (ul.halasova) 87 Picea pungens smrk pichlavý ,0 2,0 6 4 a (ul.halasova) 88 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 6 4 a (ul.halasova) 89 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 4,0 5 3 a Poškozené kořeny. Skupinu proředit (ul.halasova) 90 3x Prunus cerasifera Stromová skupina ,0 0,0 11 6,1 negativním výběrem. Prořezávky/probírky [m²]

48 (ul.halasova) Acer platanoides 91 Schwedleri javor mléčný Schwedleri ,0 4,0 9 3 a (ul.halasova) Acer platanoides 92 Schwedleri javor mléčný Schwedleri ,0 2,0 9 3 a (ul.halasova) Acer platanoides 93 Schwedleri javor mléčný Schwedleri ,0 2,0 8 3 a (ul.halasova) 94 Acer platanoides javor mléčný ,0 0,0 3 2 a Výchovný řez (ul.halasova) 95 Acer platanoides javor mléčný ,0 0,0 3 2 a Výchovný řez (ul.halasova) 96 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 0,0 2 2 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení (ul.halasova) 97 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 3 2 a Výchovný řez (ul.halasova) 98 Larix decidua modřín opadavý ,0 3,0 8 3 a (ul.halasova) 99 Prunus domestica slivoň domácí ,0 2,0 9 5 c Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Směrové kácení (ul.halasova) 100 Malus sp. jabloň ,0 1,0 8 3 a (ul.halasova) 101 Larix decidua modřín opadavý ,0 4,0 6 3 a (ul.halasova) 102 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí ,0 3,0 4 3 b (ul.halasova) 103 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí ,0 3,0 3 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení (ul.halasova) 104 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí ,0 2,0 4 3 a [m²]

49 (ul.halasova) 105 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí ,0 3,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení Pseudotsuga (ul.halasova) 106 menziesii douglaska tisolistá ,0 2, a (ul.halasova) 107 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení (ul.halasova) 108 Malus sp. jabloň ,0 0,0 4 3 a (ul.halasova) 109 Acer platanoides javor mléčný ,0 4,0 7 3 a (ul.halasova) 110 Prunus spinosa slivoň trnitá ,0 2,0 2 3 c Suchý. Směrové kácení Picea pungens (ul.halasova) 111 Glauca smrk pichlavý Glauca ,0 0,0 5 3 a (ul.halasova) Picea pungens 112 Glauca smrk pichlavý Glauca ,0 0,0 6 3 a (ul.halasova) Picea pungens 113 Glauca smrk pichlavý Glauca ,0 0,0 4 3 a (ul.halasova) Picea pungens 114 Glauca smrk pichlavý Glauca ,0 0,0 5 3 a Juniperus communis jalovec obecný (ul.halasova) 115 Hibernica Hibernica ,0 0,0 2 4 a (ul.halasova) 116 Taxus baccata tis červený ,0 0,0 8 3 a (ul.halasova) 117 Pinus nigra borovice černá ,0 2, a Elaeagnus (ul.halasova) 118 angustifolia hlošina úzkolistá ,0 1,0 8 4 a [m²]

50 (ul.halasova) Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku (ul.halasova) 119 Prunus cerasifera slivoň třešňová ,0 1,0 9 3 a Redukční řez směrem k překážce (ul.halasova) 120 Pinus nigra borovice černá ,0 5, a (ul.halasova) 121 Pinus rotundata borovice blatka ,0 1,0 4 3 b Juniperus communis jalovec obecný (ul.halasova) 122 Hibernica Hibernica ,0 0,0 2 3 a (ul.halasova) 123 Abies concolor jedle ojíněná ,0 5,0 8 3 a Trhlina kmene - sledovat. (ul.halasova) 124 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 5, a Bezpečnostní řez (ul.halasova) 125 Robinia pseudoacacia trnovník bílý ,0 2,0 7 3 a (ul.halasova) x Prunus cerasifera Stromová skupina ,0 0,0 4 3,1 Skupinu proředit pozitivním výběrem. Prořezávky/probírky (ul.halasova) x Prunus cerasifera Stromová skupina ,0 0,0 4 3,7 Skupinu proředit pozitivním výběrem. Prořezávky/probírky (ul.halasova) 1002 Juglans regia ořešák královský ,0 1,0 4 3 a (ul.halasova) x Prunus cerasifera Stromová skupina ,0 0,0 8 Skupinu proředit 10,4 negativním výběrem. Prořezávky/probírky [m²]

51

52

53

54

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Velkoobchodní ceník jaro 2016 Arnika, Ing. Zdeněk Poslušný DiS. Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64 arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin podzim 2015 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7637 Borovice černá QP Pinus nigra 15-25 26 30

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ PODZIM 2018/JARO 2019

NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ PODZIM 2018/JARO 2019 NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti 10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Druh počet ks velikost cena

Více

zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 3 vodojem, oplocení, plochy trávníku, porosty dřevin

zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 3 vodojem, oplocení, plochy trávníku, porosty dřevin název 1 RI Rekreační objekt u sadu při polní cestě za objektem vodárny Lomnička funkce rekreační objekt zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 2 RI Rekreační objekt u sadu při polní cestě za objektem

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp.

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 27.4.211 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Acer burgerianum 20 175/200 280,00 Kč Acer burgerianum

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2016 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60,

Více

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Nabídka rostlin - ŠKOLKY OPOLANY s.r.o. - 2013 -ŠKOLKY MCELY s.r.o. -ŠKOLKY TŘEBAŘOV s.r.o. Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr

Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Revitalizace zeleně v obcích Velhartice, Chotěšov, Nemilkov a Hory Matky Boží Výkaz výměr

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů. ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku

Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů. ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku Alejové stromy - zemní bal/arbopytel Fakturační adresa: LESS & FOREST s.r.o., Bohdaneč 136, 285 25

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ 1 Tilia platyphyllos 46 9 2 ZŘ terminální kmen, podchodná výška 2 Tilia platyphyllos 55 11 2 ZŘ terminální kmen 3 Aesculus hippocastanum 60 14 2.3 ZŘ+O větvení ve 2m,

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství SLEPÝ ROZPOČET Díl: 1 Zemní práce 1 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 5 728,00 2 příprava území Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 5 728,00 3 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí Generel pro město Jevíčko k.ú. Jevíčko město, Jevíčko předměstí Číslo Návrh 1/ 1c Palackého náměstí Tilia cordata 25%, Acer pseudoplatanus 25%, Ulmus minor 25%, Abies concolor %, Acer saccharinum, Juniperus

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny -

Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - SORTIMENT STROMŮ K VYSAZENÍ 1 Sorbus aria 'Magnifica' jeřáb muk 2 Ulmus Hybride Lobelˇ jilm SORTIMENT KEŘŮ A DŘEVITÝCH TRVALEK K VYSAZENÍ 3 Berberis

Více

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD Wotan Forest, a. s. Středisko Krajinářství Drmaly, 431 11 Jirkov Ceník okrasných dřevin a alejových stromů 2015 VELKOOBCHOD Fakturační adresa: Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Maloobchodní ceník pro jaro 2014

Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Stromy Stromy Český název Velikost Maloobchodní cena s DPH Acer campestre Elsrijk javor babyka 16 18 1 940 Kč Acer campestre Elsrijk javor babyka 18 20 2 400 Kč Acer campestre

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN Název dřeviny 1 Picea pungens smrk pichlavý 50-60 12-15 4-6 4 1 3 poškozené kořeny, mírný náklon, zatím zachovat 2 Picea pungens smrk pichlavý 20-30

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20.

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20. ZAHRADNICKÉ CENTRUM LUŽICE U HODONÍNA Vladimír Šebestík, Česká 817/30 696 18 Lužice, Czech Republic Tel / Fax. 518 357 387, Mobil. 728 770 516 LARIX. - ochranná známka 169206 okrasné zahrady a parky www.larix-lusatia.cz

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více

ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ

ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ pro akci Park za muzeem v Jílovém u Prahy návrh na kácení - etapa I. Vypracoval: Ing. Lenka Cibulková Konzultace a spolupráce: Ing. Veronika Janoušková, Bc. Stanislav Král Stupeň

Více

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti Česká technická norma Květen 2001 Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti (ČSN 464902 1) FLL Ornamental Nursery stocks (products) general regulations and quality standards. Baumschulpflanzen

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Tereza Zápalová Gymnázium Zikmunda Wintra nám. J. Žižky 186, Rakovník 1 Anotace Tato práce

Více

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační

Více

LÉTO 2013. Sortiment stromů pro letní výsadby Systém Airpot / 1

LÉTO 2013. Sortiment stromů pro letní výsadby Systém Airpot / 1 Sortiment stromů pro letní výsadby Systém Airpot / 1 kontakt Arboeko Obříství tel.: 315 683 151 fax: 315 683 154 arboeko@arboeko.com kontakt Arboeko Smržice tel.: 582 381 500 fax: 582 381 503 smrzice@arboeko.com

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) The Inventory

Více

OBSAH: 1.6 ZÁVĚR... 8 TABULKOVÁ ČÁST... 9

OBSAH: 1.6 ZÁVĚR... 8 TABULKOVÁ ČÁST... 9 Příloha č. D3 Inventarizace dřevin Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.3 CHARAKTERISTIKA INVENTARIZOVANÉ VEGETACE...

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté - BALENO PO 50 KUSECH Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Aesculus hippocas.

Více