Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, Doksy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy"

Transkript

1 Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, Doksy číslo zakázky stupeň dokumentace datum ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Ing. Ivan Marek Martinov Kostelec nad Labem tel.fax /10/2010 DSP říjen/2010 měřítko formát A4 obsah: Technická zpráva, Tabulková část, Fotodokumentace datum revize: výtisk číslo: 4

2 Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem Ing.Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt krajinářská architektura, ČKA Stupeň dokumentace: DSP Datum: říjen/2010 Obsah dokumentace: Textová část: Technická zpráva Tabulková část Fotodokumentace Výkaz výměr Rozpočet Grafická část: SITUACE Dendrologický průzkum, návrh pěstebních opatření 1:600 SITUACE Návrh vegetačních prvků 1:600 SITUACE Detail záhonu mezi pískovcovými zídkami 1:100

3 Průvodní zpráva Údaje o dosavadním využití pozemků, na kterých má být projekt realizován Řešená plocha se nachází v intravilánu v centrální části města Doksy. Jedná se o lesní porost s charakterem lesoparku s centrálním sportovním areálem a patrnými pozůstatky parkového řešení, na pozemcích ve vlastnictví města Doksy. Správu území zajišťují Městské lesy Doksy. Plocha řešeného území je vymezena obvodovými komunikacemi a železnicí. Ve východní části park sousedí s frekventovanou ulicí Mimoňskou, v jižní části pak obslužnou komunikací Nerudova, na západě je plocha ukončena trasou železnice. Jedná se o významný prvek zeleně v intravilánu, obklopený převážně zástavbou nižších rodinných domů. Z pozůstatků okrasných výsadeb, úprav a cestní sítě je patrné že plocha v minulosti sloužila jako významné rekreační území - městský lesopark. V současné době je patrná dlouhodobá absence intenzivní údržby a rozklad původní sadovnické kompozice. Významnou součástí plochy s historickou tradicí jsou tenisové kurty městského tenisového klubu, které výrazně zvyšují rekreační potenciál dané plochy. Na samostatném pozemku p.č.1339 jsou pozůstatky dříve provozovaného letního kina. Seznam pozemků, na kterých bude stavba realizována vč. vlastnických vztahů a výměr podle výpisu z katastru nemovitostí Parcelní číslo: 1332/1 Výměra [m 2 ]: Katastrální území: Doksy u Máchova jezera Číslo LV: 1 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Druh pozemku: lesní pozemek Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Město Doksy náměstí Republiky 193, Doksy, Způsob ochrany nemovitosti pozemek určený k plnění funkcí lesa Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy Parcelní číslo: 1328 Výměra [m 2 ]: 390 Katastrální území: Doksy u Máchova jezera Číslo LV: 1 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Způsob využití: jiná plocha Druh pozemku: ostatní plocha Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Město Doksy náměstí Republiky 193, Doksy,

4 Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy Katastrální mapa se zákresem řešené lokality

5 Mapa širších vztahů Turistická mapa

6 Členění stavby na stavební objekty vč. popisu objektů Celá stavba je rozčleněna na logické celky jednotlivé SO. Základní členění je i ve smyslu rozdělení pro uplatnění případné žádosti o dotaci : Regenerace lesoparku Masarykovy sady SO 01 REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PRVKŮ Popis stávajícího stavu lokality s úkoly k řešení Dendrologický průzkum Posouzení stávající vegetační složky dle dendrometrických hodnot včetně tabulkové části, fotodokumentace a návrhu pěstebních opatření Asanační a arboristické práce Návrh pěstebních a asanačních opatření, vyplývajících z dendrologického průzkumu s grafickým znázorněním a výkazem výměr Vegetační úpravy Nově zřizované vegetační prvky dosadby soliterních dřevin, lesnických poloodrostků, arboreta, založení travnatých ploch Regenerace lesoparku Masarykovy sady SO 02 POSÍLENÍ REKREAČNÍCH FUNKCÍ opatření k posílení rekreační funkce lesa opatření k usměrňování návštěvnosti území opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa opatření k údržbě lesního prostředí

7 Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků ORTOFOTOMAPA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Stávající stav lokality

8 Charakteristika území - Porostní mapa Výpis z porostní knihy LHP

9 STÁVAJÍCÍ STAV VEGETACE Jedná se o lesní porost se světlinami a prolukami s převahou borovice lesní s příměsí dubu, borovice černé, břízy bělokoré. Horní etáž porostu je ve věkové kategorii cca 115 let, spodní etáž do věku cca 20 let. Spodní etáž prostu je tvořena převážně listnatými druhy s převahou dubu letního, javorů mléče a klenu, lípy srdčité, jasanu ztepilého a buku lesního, ve velké míře pak i plevelnými a ruderálními rostlinami bez černý, ostružiník, kopřiva. V blízkosti tenisových kurtů jsou patrné původní okrasné výsadby, které jsou však vlivem dlouhodobé absence údržby ve zhoršeném zdravotním stavu (dřeviny rody juniperus, pinus, thuja, syringa ad.). V jižní a východní části tenisových kurtů jsou tyto okrasné formy výsadeb doprovázeny pozůstatky původní sadovnické úpravy se zídkami původních herních prvků (pískoviště, vyhlídka) i záhonů a teras, tvořenými pískovcovými štuky - za komunikací je patrná původní úprava s pozůstatky zplanělých výsadeb suchomilných trvalek a okrasných keřů, které byly pravděpodobně součástí úprav. Hodnotná je skupina vzrostlých jehličnanů v severní partii tenisového kurtu, která obsahuje významný mimořádně vzrostlý exemplář domácí jedle bělokoré. Součástí řešené plochy je stávající pahorek v centrální části území. Zde jsou patrné pozůstatky laviček a zpevněné vyhlídky, dříve zde byl dle dostupných informací umístěn památník. Z místa je cenný výhled na tenisové kurty a lesnatý porost, v zimě slouží dětem i jako sáňkovací svah. Na několika vyznačených lokalitách (viz situace) bylo zinventováno cenné bylinné patro jarních efemer. Jedná se především o konvalinku vonnou a pstroček dvoulistý, částečně dymnivku dutou, sasanku, jaterník a další byliny. Cenný podrost břečťanu obecného byl zinventován v jihozápadní lokalitě plochy. V rámci dendrologického průzkumu byly vegetační prvky rozděleny do dvou kategorií. Jedná se o samostatně hodnocené a geodeticky zaměřené soliterní dřeviny v počtu 73 ks a porostní skupiny tvořící ucelené vegetační plochy stejného nebo podobného charakteru růstu a druhového zastoupení. Inventarizace soliterních dřevin byla prováděna dle obvyklých standardů, u těchto dřevin bylo navrženo konkrétní opatření vedoucí ke stabilizaci porostu. Jedná se o dřeviny v blízkosti staveb, tenisových kurtů a cest, kde by absence pěstebních opatření mohla způsobit konflikt s bezpečným provozem parku. Pěstební opatření tak přispěje k jejich stabilizaci, posílení provozní bezpečnosti i estetické hodnoty. Plocha je již nyní intenzivně využívaná rekreanty i obyvateli města a po dalším posílení rekreačních funkcí, které je řešeno v související dokumentaci lze očekávat ještě vyšší návštěvnost (umístění běžeckých tras, stabilizace cest, fit stezka, dětské herní prvky, posílení mobiliáře, naučné arboretum) a z tohoto důvodu je nezbytné soliterní dřeviny i porostní skupiny stabilizovat a zpřehlednit. Porostní skupiny byly s ohledem na rozsáhlé území a jednotný lesní porost hodnoceny jako celek, který je rozdělen do 21 charakterově odlišných skupin. U každé skupiny je následně navrženo opatření. Pěstební opatření na porostních skupinách jsou spíše charakteru lesnického extenzivnějšího než u soliterních dřevin. Jedná se zejména o vhodné zapěstování a podporu části spodní etáže porostu, která postupně s ohledem na stáří a obmýtní dobu vrchní etáže jehličnanů převezme dominantní úlohu a pomocí dalších pěstebních opatření tak dojde k přeměně na různověký přirozený smíšený les. Plevelné a invazní rostliny budou tlumeny a korigovány. Veškeré dřeviny a porostní skupiny jsou detailně popsány v tabulce dendrometrických hodnot a zobrazeny v situaci. NÁVRH OPATŘENÍ Asanační a stabilizační arboristická opatření Vzhledem k zařazení do kategorie lesa zvláštního určení - lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí (porost v intravilánu města, parčík), je třeba systém pěstebních opatření podřídit těmto skutečnostem - navrhovaná opatření respektují a podporují především tyto mimoprodukční funkce lesa.

10 S ohledem na budoucí využití plochy jako lesoparku se zpřístupněním a zvýšenou rekreační funkcí je nezbytné prosvětlení a zpřehlednění a jeho stabilizace a zvýšení provozní bezpečnosti jednotlivých stromů i posílení jejich perspektivy. V rámci navržených úprav bude proveden pozitivní pěstební zásah - probírka vzrostlých dřevin i podrostového patra prořezávky, uvolnění a individuální zapěstování cenných perspektivních soliter, tlumení plevelných a ruderálních nárostů a v neposlední řadě i úpravu optimalizaci druhové skladby v části porostu, zasažené balastní nekoncepční dosadbou místních občanů (vrby, okrasné keře, hlíznaté rostliny) a podporu žádoucího bylinného podrostového patra. Vzhledem k zásadnímu zvýšení rekreačního potenciálu plochy a její návštěvnosti po provedení těchto úprav je nezbytné provést kvalifikované arboristické ošetření soliterních dřevin především v blízkosti budoucích pěšin a odpočinkových ploch, u nichž by mohlo dojít ke konfliktu s pohybem osob, plánovaným umístěním artefaktů a dalších pobytových prvků. S ohledem na snahu zpřístupnění porostu a zvýšení jeho rekreačního potenciálu je nezbytné provést taktéž technická opatření (trasování a obnova komunikací, doplnění mobiliáře a funkčních prvků), veškeré tyto zásahy jsou součástí navazujícího objektu SO 02 POSÍLENÍ REKREAČNÍCH FUNKCÍ. METODIKA INVENTARIZACE INDIVIDUÁLNĚ HODNOCENÝCH DŘEVIN Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy Hodnocení vegetačních prvků bylo provedeno dle metodiky MZLU ZF Lednice na Moravě a dle metodiky autorů. Metodika inventarizace vysvětlení inventarizačních hodnot Číslo stromu: Udává číslo zaměřeného stromu nebo skupiny jedinečné k dané ploše. U skupin je číslo složené z označení skupiny a pořadového čísla ve skupině Taxon Dle Hurych, Obvod kmene Obvod kmene je udáván v centimetrech, měřen ve výšce 1,3 m Průmět koruny Udáván v metrech odhadem (součást geodetického zaměření stromů) Výška Udávána v metrech u referenčních stromů k dané ploše měřena výškoměrem. U ostatních stromů odhadovaná. Věková kategorie Inventarizovaná dřevina je zařazena do jedné z následujících věkových kategorií, pohybuje li se dřevina na hranici některých kategorií je i takto označena (např. a/b) a *dřeviny do 10 let stáří, nebo dřevina do 3 let po výsadbě, u které ještě není zřejmé, zda došlo k jejímu zdárnému ujmutí. b *dřeviny v kategorii od 10 do 20 let, obvykle plně se rozvíjející c *dřeviny v kategorii od 21 do 50 let, dřeviny dospívající a dospělé d *dřeviny od 51 do 80 let, dospělý až limitní věk pro krátkověké dřeviny, dospělý věk pro dlouhověké dřeviny e *dřeviny nad 81, z hlediska věku hodnotné exempláře.

11 Sadovnická hodnota U stromů se uvádí v bodech dle upravené stupnice inventarizace dřevin (Machovec, Šonský). Stupnice hodnocení stromů a porostů 5 bodů - dřeviny absolutně zdravé, nepoškozené, tvarem i celkovým habitem koruny odpovídající druhu, zavětvené až k zemi, velikostně již plně rozvinuté, avšak ještě v plném růstu a vývoji. Do této kategorie patří dřeviny, u nichž je vzhledem k předpokládané délce dosahovaného stáří předpoklad, že mohou svou sadovnickokrajinářskou funkci plnit ještě po řadu desetiletí. Při řešení prostoru, na němž se takto vyhodnocené dřeviny nacházejí, je třeba vycházet ze zásady, že je třeba je zachovat v maximální možné míře, i za cenu změny kompozice projektu popř. přerušení plánované zástavby. 4 body - zdravé dřeviny, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu nebo kultivaru, v celkovém habitu nejvýš jen nepatrně narušené nebo poškozené. Velikostně rozvinuté alespoň tak, aby dosahovaly přibližně polovinu těch rozměrů, které jsou na daném stanovišti schopny maximálně vytvořit. Stejně jako v předcházejících kategorii musí mít dřeviny předpoklad rozvoje pro řadu dalších desetiletí, při udržení dosažené kvality. Rovněž tyto stromy se musí chránit v maximálně možné míře a k jejich odstranění přistupujeme jen ve zcela výjimečných případech. 3 body - dřeviny zdravé, resp. jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců, kteří by se mohli rozšiřovat. Dřeviny v této kategorii se mohou tvarově lišit i velmi podstatně od původního typu. Tato odlišnost však nesmí ohrožovat statickou bezpečnost stromu. Patří sem rovněž dřeviny tvarově i vzhledově typické, avšak dosud menšího vzrůstu, který nedosahuje poloviny normálních rozměrů daného druhu na posuzovaném stanovišti. Také u této kategorie musí být předpoklad dlouhodobého rozvoje. Je u nich možno předpokládat, že si svoje zařazení dlouhodobě udrží nebo se budou rozvíjet a dosáhnou i vyššího počtu bodů. Při řešení kompozice z těchto dřevin vycházíme, avšak v případě nutnosti je podřídíme kompozici. 2 body - dřeviny značně poškozené na habitu bez předpokladu zlepšení situace, dřeviny staré a málo vitální, postupně prosychající, s dutinami, případně i jinak silně poškozené. Předpoklady dalšího vývoje jsou značně omezené, jak v čase, tak i v kvalitě a nelze u nich předpokládat zlepšení jejich stavu. Nesmí to být dřeviny ohrožující bezpečnost lidí nebo porostů. Při výhledových úpravách porostů se počítá s jejich postupným odstraněním. Výjimky tvoří dřeviny mimořádné dendrologické hodnoty, památné dřeviny, chráněné stromy, popřípadě malebná torza odumírajících stromů, které jsou provozně bezpečné a nechávají se na dožití. Toto ohodnocení by měli dostat i stromy invazních druhů, u kterých hrozí nekontrolované šíření v krajině. 1 bod - dřeviny velmi silně poškozené, nemocné, silně napadené škůdci, zvláště takovými, kde hrozí jejich nebezpečí šíření na ostatní porosty, dřeviny odumírající a odumřelé, dřeviny bezprostředně ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku, dřeviny, které svou existencí poškozují kvalitu cennějších exemplářů. Takovéto dřeviny je nezbytné okamžitě nebo v nejbližší možné době odstranit. Fyziologická vitalita Fyziologická vitalita hodnotí jedince z hlediska jeho životaschopnosti, tak jak ji dává najevo vizuálními projevy. Použita byla stupnice hodnocení 0-4 ( Dujesiefken 1994 in Pejchal 1995). Jelikož bylo hodnocení prováděno v období vegetačního klidu, byla fyziologická vitalita hodnocena dle znaků vitality ve větvení a přírůstcích. Při srovnání se stavem ve vegetaci může dojít k odchylkám. Stupeň 0 optimální Stromy bez poškození, nebo jen s nepatrnými odchylkami od normálu, s dobrým předpokladem dlouhodobého zachování tohoto stavu. Stupeň 1 mírně snížená Stromy mírně poškozené, respektive vykazující mírné odchylky od normálu. Fyziologická složka vitality se u mladších a středně starých exemplářů může s velkou pravděpodobností vrátit ke stupni 0, pominou-li vnější negativní vlivy. Stupeň 2 středně snížená Stromy výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od normálu, jejich existence však není bezprostředně ohrožena. Fyziologická složka vitality se ještě může u mladších a středně starých stromů ve větším nebo menším rozsahu zlepšit, pokud se podstatně omezí nebo zcela odstraní vnější negativní vlivy, za těchto podmínek lze u nich očekávat alespoň střednědobou existenci. Stupeň 3 silně snížená Stromy velmi silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od normálu, jejich existence ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období. Možnost zlepšení fyziologické vitality je málo pravděpodobná. Stupeň 4 žádná

12 Stromy (prakticky) bez projevů fyziologické vitality, popřípadě vyvrácené nebo zlomené. Případná schopnost zregenerovat nadzemní část jedince výmladky z báze kmenu nebo kořenů není brána v úvahu, protože se z pohledu funkce v zahradní a krajinářské tvorbě jedná o nového jedince. Biomechanická vitalita Biomechanická vitalita dřeviny udává její odolnost vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukci. Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání. Hodnoceny jsou hlavní defekty na jednotlivých částech stromu, jež přímo ovlivňují biomechanickou vitalitu. V hodnocení jsou parametry ovlivňující biomechanickou vitalitu popsány slovně. U koruny je navíc hodnoceno % množství suchých větví. Hodnota pohybující se do 5% označuje normální stav. Součástí hodnocení biomechanické vitality je hodnocení provozní bezpečnosti. Provozní bezpečnost byla hodnocena na základě vizuálních metod hodnocení. Součástí hodnocení není odolnost proti vývratu (není zjistitelná bez přístrojových metod). U diskutabilních případů bude nutné provést detailní hodnocení provozní bezpečnosti pomocí metody SIA, přístrojových metod apod. Dopadový terč Hodnotí strom z hlediska prostorové lokalizace a nebezpečnosti pro své okolí v případě jeho selhání. Nebezpečnost se hodnotí na základě provozu v jeho okolí přítomnosti objektů a míry pravděpodobného poškození majetku či zdraví osob. 0- lokalita v blízkosti obytných budov či staveb s velkým provozem, místa s pohybem většího množství lidí zvláště dětí, rychlostní komunikace apod. 1 lokalita v blízkosti objektů s malou návštěvností, komunikace, hlavní parkové cesty apod. 2- lokalita s nízkým a nepravidelným provozem s technickými objekty malého významu, lokality sousedící s pozemkem, na kterém by mohl případný pád způsobit škodu 3 lokalita s náhodným provozem bez přítomností objektů Návrh ošetření Stanovení technologie základního ošetření popř. specifikace speciálních zásahů. Základní definice technologií ošetření jsou uvedeny v další kapitole. Kácení Úplné odstranění jedince. Vzhledem k parkovému prostředí a záměru zachování neporušenosti okolního porostu doporučujeme v místech kde je to nutné využít metod postupného kácení. Dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny dodavatelem za spolupráce s projektantem! Návrh ošetření definice navrhovaných opatření Seznam navržených pěstebních opatření ze skupiny: řezy Název pěstební cíl důvod Založení cílové struktury koruny. Cílová struktura Řez výchovný koruny musí odpovídat danému taxonu nebo Dlouhodobá stabilita jedince. RV požadované funkci nadzemní části jedince, popřípadě musí vycházet z typu stanoviště. Řez opravný RO Oprava struktury koruny s cílem odstranit nebo zmírnit nedostatky vzniklé zanedbáním nebo nesprávným provedením řezu výchovného. Dlouhodobá stabilita jedince. Řez udržovací RU Zabezpečit dlouhodobě vysokou funkčnost především péčí o dobrý zdravotní stav a vysokou vitalitu, zlepšením světelných podmínek v koruně. Opatření mají akutní i preventivní charakter. Omezit případné negativní působení na okolí. Zabezpečení dlouhodobé funkčnosti. Zapěstování cílového tvaru CT Založení struktury koruny a prostorového uspořádání u mnohokmenu. Dlouhodobá stabilita jedince.

13 Seznam navržených ozdravných pěstebních opatření Název pěstební cíl důvod Omezit vliv suchých či usychajících větví na živou Ořez suchých větví Prevence a zajištění provozní část jedince a případné negativní působení jedince na OS bezpečnosti. okolí. Ořez zlomů a pahýlů OZ Odstranit nebo alespoň zmírnit nebezpečí poškození. Seznam navržených stabilizačních pěstebních opatření Název pěstební cíl důvod Ošetření dutin OD Zpomalení rozvoje hniloby popř. zvýšení statické stability. Náhrada (často pouze dočasná) odumírající či odumřelé části koruny. Celková regenerace koruny Podporou a s využitím přirozených regeneračních RG schopností jedince dospět k postupnému vybudování typické koruny. Odlehčení koruny OK Zvýšení statické stability ST Redukce koruny RK Odstranění části koruny pro posílení statické stability jedince. Realizace technických opatření pro posílení statické stability jedince. Odstranění části koruny z prostorových důvodů. Zajištění odpovídajícího zdravotního stavu jedince. Oddálení ztráty statické stability. Náhrada (často pouze dočasná) odumírající či odumřelé části koruny. Zvýšení provozní bezpečnosti. Zvýšení provozní bezpečnosti. Provozní střet. Seznam navržených podpůrných pěstebních opatření Název pěstební cíl důvod Odstranění výmladků Podpora cílové struktury Odstranění nevyužitelných, zahušťujících výmladků. OV jedince. Probírky Odstranění nežádoucí porostní složky ve prospěch Kompoziční, pěstební, PR porostní složky nadějné. provozní, bezpečnostní. Obecně k technologii pěstebních opatření ŘEZY : Při stanovení typu řezu a jeho bližších charakteristik (např. velikosti, termínu apod.) je důležité znát a pochopit obranné a ochranné mechanismy stromu. Obrana je aktivní proces, který reaguje na biotické a abiotické nebezpečí a události ohrožující přežití stromu. Následně vede ke vzniku ochranných hranic. Obrana je následnou reakcí jedince na poranění či infekci. Obrannými systémy stromu jsou: kompartmentalizace (nejlepší schopnosti má např. lípa, javor) tvorba kalusu a ránového dřeva ronění pryskyřice výmladnost tvorba reakčního dřeva Přirozené dřevinné vegetační prvky ve svém přirozeném původním prostředí nejsou na řezu závislé (tj. nepotřebují jej). Pro sebe nepotřebných větví se zbavují postupně sami (bez vzniku rozsáhlejších poranění). V koruně zůstávají větve, které mají efektivní listový aparát pro shromažďování produktů fotosyntézy. Stromy si nekladou žádné nároky na estetiku (tvar koruny), podchodnou či podjezdovou výšku (výšku spodních větví) apod. (Kolařík J.,Wágner P.,Žďárský M.) Řez by měl být prováděn tak málo, jak jen možno a tolik, co nezbytně nutno. (Pejchal M.) Technika řezu Cílem techniky řezu bude volba způsobu provedení řezu ve správný čas a na správném místě a v neposlední řadě i vhodné ošetření řezných ran. Důležité je jasně a srozumitelně znát a určit: místo a vedení řezu

14 velikost řezu termín řezu interval řezu ošetření řezné rány Místo a vedení řezu Řez nadzemní části bude probíhat v části: koruna stromů průběh kmene kořenový náběh V koruně stromů bude docházet k odstraňování a zakracování dvou rozdílných typů větví: Zkracování větví živých Při řezu větve živé, musíme řez vést tak, aby se strom s její ztrátou a se vzniklým poraněním dovedl co nejrychleji a nejefektivněji vyrovnat. Řez provádíme se zřetelem na podporu přirozeného obranného systému a ochranné zóny větve. Řez do živého dřeva představuje zátěž energetického systému stromu, neboť je spojen s redukcí energii produkující asimilační plochy a s poraněním, které vyvolává obranné reakce energii spotřebovávající. Dceřinnou větev odstraňujeme tak, aby nedošlo k poranění větevního límečku větve mateřské! (Obranná zóna a ochranná zóna větve zabrání průniku patogenů zejména dřevokazných hub kteří osidlují čerstvá poranění.) Dojdeli k poranění mateřské větve (při řezu za větevní límeček), ochranná zóna jeho větevního nasazení už na aktivní obranu nestačí a strom musí aktivovat méně efektivní obranné mechanismy. U hodnocených dřevin se vyskytují jedinci, u kterých se budou muset odstranit dvě větve rostoucí těsně u sebe, popř. vyrůstající ze stejného místa. V žádném případě nesmíme větve odstranit společně. Každou z větví odstraníme samostatně na větevní límeček, čímž zůstane část mateřské větve neporušena. Vytvoří se tak mezi těmito dvěma poraněními tzv. korní můstek, jenž urychlí zavalení způsobených ran. Při řezu silnějších větví nemůžeme řez učinit najednou. Mohlo by při řezu dojít k odtržení kůry či dokonce dřeva větve mateřské, čímž by bylo poškozeno či zničeno místo, ve kterém dochází k tvorbě ochranné zóny větve. Také by mohlo dojít k mechanickému poškození dřeva větve, jenž je vystaveno vysokému infekčnímu tlaku patogenů. V takovém případě je nutno přistupovat k tzv. metodě trojitého řezu. 1,2 odlehčení těžké větve zabrání poškození větví 3 konečný a technicky správný řez na větevní límeček po řezu 1 a 2. A začátek konečného řezu B konec řezu C větevní límeček D hřebínek větevní kůry Zkracování větví mrtvých (suchých) Suché větve budou řezány co nejtěsněji u okraje živého pletiva na bázi větevního nasazení větve mateřské. Její živá pletiva nesmí však být v žádném případě poškozena. Zával v okolí větevního nasazení se nijak neformuje ani neupravuje, ať vypadá jakkoliv či je jakkoliv vzdálen od místa větevního nasazení. Odstranění suchých větví v koruně stromů je pro jejich celkový biotechnický stav velmi důležité: zvýší se provozní bezpečnost zvýší se jejich estetická hodnota bude odstraněna zásobárna živin pro patogenní organismy, jejichž možnost průniku do pletiv živé větve skrz větev mrtvou je jeho odstraněním omezena Ošetření řezných ran Při tomto ošetřování je doposud přikládán zcela chybně důraz především na estetické hledisko, které je mnohdy značně subjektivní, a ne na skutečné potřeby stromu. Ošetření povrchu řezné rány spočívá zejména v: úpravě povrch rány

15 ošetření rány Úprava povrchu rány Rána při řezu musí být hladká, bez zatržených částí dřeva a kůry. Povrch rány po řezu zahladíme ostrým zahradnickým nožem. Hladký povrch rány snižuje bezprostřední odumírání kambia po řezu na minimum a urychluje překrytí povrchu rány ránovým dřevem. Hladký povrch též mírně znesnadňuje usídlení mikroorganismů na ráně. Důležité je kvalitní nářadí v perfektním stavu. Ošetření rány Rána je zahojena tehdy, jeli zavalena ránovým dřevem. Po dobu, kdy byla překrývána, obranný systém stromu zamezil přístup patogenům do poraněného dřeva. Chemické ošetření se zaměřuje na: podporu kompartmentalizace a zamezení (zpomalení) vniku patogena do rány podporu tvorby ránového dřeva Pozitivní vliv používaných chemických prostředků je ve zmenšení rozsahu bezprostředního odumírání kambia a v částečném zabránění vysychání rány. Např. Tervanol. Konzervační ošetření dutin stromů Obecně Konzervační ošetření stromů jsou to veškeré typy zásahů, které mají poškozenému stromu napomoci obnovit zhoršený zdravotní stav a zejména jeho provozní bezpečnost. Z této definice vyplývají i konkrétní zásahy: sanace dutin Při sanaci dutin stromů je zcela nezbytné respektovat a vycházet ze základních poznatků fyziologie dřevin. Reakci stromů na vnější poranění nazýváme zkratkou CODIT Compartementalization Of Decay In Trees = odizolování hniloby ve stromech. Při poranění dřeviny začne působit tzv. oddělovací proces = kompartmentalizace. Je to obraný proces stromu, při němž jsou vytvářeny hranice proti šíření patogenních organismů. Tímto je chráněn transportní systém, prostor pro uskladnění zásobních látek a mechanický podpůrný systém stromu. Celý proces kompartmentalizace má dvě části: A. vytvoření tzv. reakční zóny Jedná se o vytvoření tří prvních hranic ve dřevě, které existuje v době vzniku poranění nebo průniku infekce. Stěna 1: brání svislému proniknutí (směrem nahoru a dolů) patogennímu organismu Stěna 2: brání průniku přes letokruhy směrem k jádru Stěna 3: zabraňuje bočnímu průniku podél hranic letokruhů nejsilnější stěna reakční zóny Úkolem reakční zóny je zadržet průnik patogena na ohraničeném, co nejmenším, prostoru. Pokud se to nepodaří, dochází k prolomení těchto hranic a časem ke vzniku dutiny. Pokud se patogennímu organismu nepodaří prorazit bariérovou zónu, vzniká centrální dutina, bez rozhodujícího vlivu na statiku či průběh nejdůležitějších životních procesů stromu. B. vytvoření tzv. bariérové zóny Vzniká činností kambia po vzniku poranění či průniku infekce. Jedná se o nejsilnější hranici. Leží až na hranici letokruhu nově vytvářeného po poranění. Ve většině případů u vitálních jedinců nedochází k jejímu prolomení. Technologie sanace dutin Odstranění infikované hmoty Vlastní vznik a další rozšiřování dutin je působeno rozkladem dřeva některou ze dřevokazných hub. V dutině stromu je rozeznatelná hniloba, která způsobuje vznik rozpadající se hmoty dřeva. Tato hmota je pro dřevokaznou houbu místem, odkud čerpá živiny pro svůj další růst. Tato hmota musí být odstraněna. Ne však až ke zdravému dřevu!!! Právě na rozhraní zdravého a infikovaného dřeva leží obranná hranice stromu (reakční zóna). Pokud bychom tuto zónu odstranili, vytvoříme dřevině daleko větší poranění, než bylo původní. Díky

16 tomuto odstranění dojde zároveň k celkovému odvětrání dutiny, čímž by se mělo podařit snížit vlhkost ve dřevě. V současné době se dutiny čistí pouze na úroveň zbarveného dřeva s minimálním narušením mechanických vlastností. Postup za tuto hranici je technologickou chybou! Pomocné konstrukce Při konzervačních opatření u některých jedinců budou zbudovány tzv. pomocné konzervační konstrukce tzn. různé typy stříšek. Tyto konstrukce budou sloužit k uzavření vtokového otvoru dutiny. Dojde k zamezení zatékání vody a usazování organických zbytků v dutině. Stříšky musí splňovat tyto předpoklady: dobrá izolace dutiny nejen proti vodě padající, ale především proti stoku po kmeni, nenápadný vzhled, trvanlivost a mechanická odolnost, snadná instalace pro různé tvary a umístění vtokových otvorů dutin, minimální destrukce živých pletiv při instalaci. Jako nejlepší materiál pro pomocné konstrukce se v současnosti jeví umělé modifikované pryskyřice (na bázi pryskyřic epoxidových ChS Epoxy 2100, 2200, 2300, případě polyesterových). Tyto pryskyřice se nanášejí na jemné ocelové pletivo, připevněné připínáčky na borku, nebo na mrtvé dřevo uvnitř dutiny. Destrukce při montáži je tedy minimální. Opakovaným nanesením několika vrstev pryskyřic je možné vytvořit i značně odolné stříšky. Povrch stříšky je možné natřít vhodně natónovanou barvou, popřípadě pokrýt naloupanou borkou. Stříška tak splyne s okolním povrchem. Při konzervaci větších dutin je výhodnější použít stříšku z dřevěných došků. Instalace tohoto typu pomocné konstrukce je náročnější. Tyto stříšky nejsou vhodné pro menší dutiny, protože nejsou schopny přilnout ke kmeni, často se rozesychají a časem neplní svoji funkci. Konkrétní typy stříšek budou specifikovány při realizaci. Pro montáž stříšek platí toto pravidlo: Ve spodní části dutiny musí být dostatečně velký otvor pro cirkulaci vzduchu! Jakýkoliv typ stříšky je třeba následně kontrolovat v intervalu cca 2let. Tyto konstrukce bývají časem poškozovány, a proto je třeba je pravidelně opravovat. Poznámky k realizaci Byla podrobně navržena pěstební opatření pro jednotlivé stromy i porostní skupiny s ohledem na vyhodnocení jejich aktuálního zdravotního stavu, potenciálu a provozně-bezpečnostních kritérií viz tabulka Všechny stromy budou stabilizovány dle uvedené obecné charakteristiky a dle podrobných pěstebních doporučení v inventarizační tabulce. Práce budou prováděny kvalifikovanou arboristickou firmou a cena prací nebude jediným kritériem přidělení zakázky. Kácení, ošetření a řezy budou realizovány pomocí stromolezecké techniky, šetrně k okolním stávajícím porostům a dřevinám. Větší řezné plochy budou ošetřeny proti hnilobě fungicidním nátěrem. Řezné plochy po odstraňovaných dřevinách budou ošetřeny arboricidním přípravkem proti výmladnosti. Veškerá odstraněná biohmota z ošetřovaných stromů bude likvidována štěpkováním v místě a tato štěpka bude využita jako dopadová plocha Fit prvků, případně rozptýlena do podrostu Dřevní hmota z kácených stromů bude přemístěna na objednatelem určenou deponii k případnému zhodnocení V místě budoucích trávníků budou stávající pařezy odstraněny frézováním pod úroveň terénu, ostatní budou ponechávány Zhotovitel zajístí na své náklady označení a bezpečné uzavření pracoviště po dobu provádění arboristických prací. Práce nebudou realizovány v období vysokých mrazů, jarního rašení dřevin a následně v období hnízdění ptactva.

17 Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy Soliterní dřeviny Číslo stromu Taxon Obvod v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) plocha keřových skupin (m2) Výška (m) Věková kategorie Sadovnická hodnota Fyziologická vitalita strom Biomechanická vitalita kmen suché větve v koruně max do X% koruna další defekty koruny Dopadový terč Návrh opatření 1 Abies concolor c hodnotná solitera 1 2 Abies concolor c hodnotná solitera 1 Uvolnění korunového prostoru Uvolnění korunového prostoru 3 Laburnum anagyroides 20 4 b BO 4 Pinus nigra c 3 2 vyvětvený 20 2 OS 5 Corylus avellana 20 5 a 2 2 KTS 2 RU 6 Tilia cordata 20 4 a 2 2 podrůstající, konkurující, neperspektivní, KTS 2 kácení 7 Picea abies c 3 2 solitera mírně vychýlený, mírně jednostranná, 15 vyvětvený kodominantní větvení 1 OS 8 Picea abies c 3 2 konkurující průběžný, vyvětvený 20 prořídlá 2 OS 9 Pinus sylvestris c 3 2 průběžný 2kmen, vysoko vyvětvený 20 prořídlá 2 OS, OZ 10 Betula pendula c OS, OZ 11 Pinus sylvestris b 3 2 vychýlený 15 prořídlá, jednostranná, poškozený terminál 2 OS, OZ 12 Thuja occidentalis 50 1,5 13 c 2 2 zapojený od země dvojkmen, průběžný 5 1 BO 13 Pinus strobus a 3 2 perspektivní průběžný 15 1 BO 14 Pinus sylvestris c 3 2 mírně vychýlený, vysoko založená, 25 vyvětvený jednostranná 2 OS, OZ 15 Pinus sylvestris c 3 2 mírně vychýlený, vysoko založená, 20 vyvětvený jednostranná 2 OS, OZ 16 Crataegus monogyna 3 3 a 2 2 neperspektivní nálet 2 kácení 17 Juniperus communis 0,8 2 b 1 4 odumírající 60 proschlá 2 kácení 18 Juniperus communis 0,8 2 b 2 2 rozkladitý vyvětvený 40 proschlá 2 kácení

18 Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy Soliterní dřeviny 19 Juniperus communis 0,8 2 b 1 5 mrtvý kácení 20 Juniperus communis 0,8 2 b 1 5 mrtvý kácení 21 Tilia cordata 28/44/ b 3 2 perspektivní trojkmen 5 zapojená 2 RV 22 Taxus baccata b 3 2 vrzostlý 15 1 RU 23 Taxus baccata c 3 2 vzrostlý 15 1 RU 24 Tilia cordata c 3 2 poškozená báze kmene, vychýlený 25 Pinus sylvestris c 3 2 vyvětvený, vychýlený sekundární větvení 1 jednostranná, vysoko založená OS, OZ, OD, zvýšení podchozí výšky koruny 1 OS, OZ 26 Pinus sylvestris c 3 2 vyvětvený, vychýlený 20 jednostranná 1 OS, OZ 27 Quercus robur c/d hodnotná solitera, symetrický, perspektivní 5 0 OS, OK, zvýšení podchozí výšky koruny 28 Betula pendula c 3 2 solitera vychýlený 5 jednostranná 1 OS, OZ 29 Juniperus communis 3,2 3 c 2 3 jednostranný, proschlý 30 1 kácení 30 Pinus jeffreyi a 2 2 mladá výsadba 1 BO 31 Pinus jeffreyi 88 2,5 4 a 2 2 mladá výsadba 1 BO 32 Cupressocyparis leylandii a 2 2 mladá výsadba 1 BO 33 Thuja occidentalis 113/ 95 2,5 6 a 2 2 mladá výsadba 1 BO 34 Pseudotsuga menziesii 16 1,5 3 a 3 2 na okraji terasy mírně vychýlený 5 1 BO 35 Pinus jeffreyi a 2 2 mladá výsadba 1 BO 36 Pinus jeffreyi ,5 a 2 2 mladá výsadba dvojkmen 1 BO 37 Pinus jeffreyi a 2 2 mladá výsadba jednostranná 1 BO 38 Cupressocyparis leylandii a BO 39 Juniperus communis ,5 c 2 3 přestárlý 50 1 kácení 40 Juniperus communis 101 2,5 4,5 c 2 3 přestárlý 60 1 kácení OS, sledovat možné 41 Picea abies d 3 2 dvojkmen 20 kodominantní větvení 1 napadení lýkožroutem 42 Picea abies d 3 2 průběžný, vyvětvený 20 jednostranná 1 OS, sledovat možné napadení lýkožroutem

19 Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy Soliterní dřeviny 43 Picea abies d jednostranná 1 44 Picea abies d 2 3 odumírající, napadení lýkožroutem 30 zaschlý terminál 1 kácení 45 Pseudotsuga menziesii d mírně jednostranná 1 OS, OZ 46 Picea pungens c 3 2 konkurující vychýlený 20 jednostranná, kodominantní větvení 1 kácení 47 Abies alba d 4 2 vzrostlá solitera 20 1 OS, OZ 48 Betula pendula c 3 2 mírně vyychýlený 10 1 BO 49 Betula pendula c 3 2 mírně vyychýlený 10 1 BO 50 Pinus nigra c 3 2 vyvětvený 25 jednostranná 1 OS, OZ 51 Pinus nigra c 3 2 vyvětvený, mírně vychýlený 30 jednostranná 1 OS, OZ 52 Pinus sylvestris c 3 2 zlomy vyvětvený, vychýlený 30 vysoko založená 1 OS, OZ 53 Pinus sylvestris c 3 2 zlomy vyvětvený, vychýlený 30 vysoko založená 1 OS, OZ 54 Pinus sylvestris c 3 2 vyvětvený, vychýlený 30 vysoko založená 1 BO 55 Pinus sylvestris c 3 2 vyvětvený 25 jednostranná, zapojená 1 OS, OZ 56 Picea abies 91/ c 3 2 průběžná solitera dvojkmen 25 zapojená 1 BO 57 Picea abies c 3 2 solitera mírně vyychýlený 20 2 OS, OZ 58 Picea abies c 3 2 solitera mírně vyychýlený 25 jednostranná 2 OS, OZ 59 Picea abies c 3 2 solitera mírně vyychýlený 25 jednostranná 2 OS, OZ 60 Picea abies c 3 2 solitera mírně vyychýlený 20 2 OS, OZ 61 Betula pendula c 2 2 růst na svahu značně vychýlený 20 zasychající výhony 1 OS, OK 62 Tilia cordata c 3 2 solitera průběžný, dutiny 15 sekundární koruna, zlomy OS, sledovat možné napadení lýkožroutem 1 RO, OK 63 Pinus sylvestris c 3 2 vyvětvený, mírně vychýlený 30 prořídlá 1 OS, OZ 64 Pinus nigra c 3 2 vyvětvený, mírně vychýlený 30 prořídlá 1 OS, OZ 65 Tilia cordata c 3 2 podrůstající mírně vychýlený 15 jednostranná 1 RU 66 Tilia cordata c 3 2 vychýlený nad komunikaci 15 kodominantní větvení 1 OK, OS, RK 67 Tilia cordata b 3 2 symetrický 5 kodominantní větvení 1 RU, OV 68 Tilia cordata 41/ b 3 2 podrůstající dvojkmen 10 1 RV, redukce kodominantu 69 Tilia cordata c 3 2 dvojkmen 5 sekundární větvení 1 OS, OZ 70 Pinus sylvestris c 3 2 mírně vychýlený, vyvětvený 20 1 OS, OZ

20 Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy Soliterní dřeviny 71 Pinus nigra c 3 2 průběžný, vyvětvený 25 zlomy, vysoko založená 1 OS, OZ 72 Pinus sylvestris c 3 2 dvojkmen, vyvětvený 35 zlomy, vysoko založená 1 OS, OZ 73 Pinus nigra c 2 3 neperspektivní 40 1 kácení Legenda navržených opatření - podrobně v TZ Ořez suchých větví Ořez zlomů a pahýlů Ošetření dutin Odlehčení koruny Redukce koruny Řez udržovací Odstranění výmladků Řez výchovný OS OZ OD OK RK RU OV RV

21 Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy Porostní skupiny Číslo skupiny Taxon Průměr v 1,3 m (cm) Plocha porostní skupiny (m2) Pokryvnost stromů(%) Pokryvnost podrostu(%) Výška stromů(m) Výška podrostu (m) Věková kategorie Popis porostní skupiny Návrh opatření SK1 Acer platanoides, Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvestris, Quercus robur, Q. rubra, Rosa canina, Tilia cordata do do 25 3 a-c Řídký porost se zastoupením okrasných druhů a náletových dřevin s podrostem trávníku Kácení 12ks odumřelých jalovců pr.10cm, kácení 4ks poškozených jedinců do pr.20cm, 6ks do pr. 15cm. Celoplošná likvidace náletového podrostu, ochrana cenného Maianthemum bifolium SK3 Acer platanoides, Crataegus monogyna, Pinus sylvestris, Prunus avium, Quercus robur, Rubus fruticosus, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Spiraea douglasii, Spiraea argurta, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris, Taxus baccata, Tilia cordata, Azalea Ssp. do do 26 3 a-c Okrajový porost dřevin, podrostové patro okrasných keřů, ve stromovém patře převaha borovice lesní Částečná prostorová redukce okrasných keřů, odstranění náletových dřevin z keřového patra v celkovém rozsahu 50% z plochy podrostu. Odstranění 5ks dřevin do pr. 30cm SK4 Betula pendula, Corylus avellana, Pinus sylvestris, Prunus avium, Quercus robur, Rhus typina, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia do do 25 6 a-c Zapojený porost s charakterem lesa s převahou Pinus sylvestris a s náletovým podrostem listnatých a jehličnatých dřevin, cca 94 ks Prosvětlení podrostu částečnou redukcí stromového patra, odstranění slabších a poškozených jedinců v počtu 20ks do pr. 30cm, pozitivní probírka podrostu cca 50% SK5 Acer platanoides, Betula pendula, Lonicera xylosteum, Pinus sylvestris, Quercus robur, Rubus fruticosus, Sorbus aucuparia, Symphoricarpos albus, Tilia cordata do do 28 6 a-c Zapojený porost s charakterem lesa s převahou Pinus sylvestris a s náletovým podrostem listnatých a jehličnatých dřevin, cca 270 ks (cca 12 ks/100m2) Prosvětlení podrostu částečnou redukcí stromového patra, odstranění slabších a poškozených jedinců v počtu 30ks do pr. 30cm, pozitivní probírka podrostu cca 50% SK6 Acer platanoides, Betula pendula, Crataegus monogyna, Forsythia intermedia, Larix decidua, Ligustrum vulgare, Picea abies, Picea pungens, Pinus mugo, Pinus strobus, Pinus sylvestris, Prunus avium, Pseudotsuga douglasii, Quercus robur, Q. rubra, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia, Spiraea vanhouttei, Spiraea japonica, Spiraea bumalda, Symphoricarpos albus, Taxus baccata, Tilia cordata, Prunus cerasifera, Pinus banksiana do do 25 6 a-c Zapojený porost charakteru lesa s převahou Pinus sylvestris, náletový podrost listnatých a jehličnatých dřevin. V okrajové části výsadby okrasných dřevin cca 570 ks (10 ks/100m2) Prosvětlení podrostu částečnou redukcí stromového patra, odstranění slabších a poškozených jedinců v počtu 30ks do pr. 30cm s převahou Picea abies a 10ks do pr. 20cm, podpora Pinus sylvestris a Quercus robur, pozitivní probírka podrostu cca 50%. Redukce okrasných druhů keřů. V ploše pro arboretum tedy cca 15m pás od komunikace je pokryvnost podrostu nižší cca 40%, zde bude z 90% podrost odstraněn SK7 Syringa vulgaris do / 100 do 4 4 b okrasná výsadba keřů podél kurtů bez zásahu SK8 Betula pendula, Lonicera xylosteum, Pinus nigra, P. strobus, P. sylvestris, Quercus robur do / do 22 / b-c Monokulturní výsadba Pinus sylvestris bez podrostu s občasnými nálety, cca 27 ks dřevin Probírka stromového patra, odstranění 7ks dřevin do pr. 30cm s převahou Pinus strobus a Betula pendula

22 Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy Porostní skupiny SK9 Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Carpinus betulus, Crataegus laevigata, Fagus sylvatica, Forsythia intermedia, Juglans regia, Lonicera xylosteum, Philadelphus coronarius, Picea abies, Pinus nigra, P. sylvestris, Quercus robur,q. rubra, Ribes alpinum, Rosa cinina, Rubus fruticosus, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Spiraea cinerea, Spiraea vanhouttei, Syringa vilgaris, Tilia cordata, Euonymus europaeus, Vinca minor, Taxus baccata, Symphoricarpos albus do do 23 7 a-c Zapojený porost s charakterem lesa se vzrostlým náletovým i vysazeným podrostem místy nevhodných okrasných dřevin, cca 465 ks (15 ks / 100 m2) Prosvětlení porostu odstraněním 50ks dřevin do pr. 30 cm, redukce Quercus rubra a Picea abies, podpora Sorbus aucuparia a Quercus robur, odstranění 70 % podrostního patra, perpektivní probírka. V samostatně vyznačené části bude provedena výrazná redukce nepůvodních okrasných keřů SK10 SK11 SK12 SK13 SK14 Betula pendula, Quercus robur, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia Betula pendula, Quercus robur, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia Acer platanoides, Betula pendula, Hedera halix, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Pinus sylvestris, Quercus robur, Ribes alpinum, Robinia pseudoacacia, Symphoricarpos albus, Tilia cordata, Syringa vulgaris, Spiraea douglasii Betula pendula, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Quercus pertaea, Q. robur, Q. rubra, Tilia cordata, Crataegus laevigata, Ribes alpinum Acer platanoides, Betula pendula, Corylus avellana, Crataegus laevigata, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Malus ssp., Pinus sylvestris, Quercs robur, Tilia cordata do do 20 5 a-c do do 20 3 a-c do do 26 5 a-c do do 22 4 a-c do do 26 6 a-c Monokulturní výsadba Pinus sylvestris bez podrostu s občasnými nálety, 9 ks/ 100 m2 Monokulturní výsadba Pinus sylvestris s roztroušenými listnáči s občasnými nálety, cca 105 ks (9 ks/ 100 m2) Odstranění 80%podrůstajících náletů, prosvětlení porostu odstraněním 25 jedinců do 40cm průměru kmene Odstranění 40%podrůstajících náletů, prosvětlení porostu odstraněním 15ks dřevin do 40cm Zapojený porost s charakterem lesa s Odstranění 40% podrostního patra, redukce neprostupným podrostem, cca 125 ks (9 ks / 100 okrasných keřů. Prosvětlení porostu redukcí m2). Okrajová výsadba okrasných keřů upevňujích stromového patra 30 jedinců do 30 cm s převahou svah. Plocha dříve sloužila jako letní kino - patrný Robinia pseudoacacia ruderální porost Nástupní prostor s převládajícími Betula pendula, Fagus sylvatica s náletovým podrostem, cca 120 ks (10 ks/100m2) Náletový porost na svahu u železniční trati, ochranné pásmo želenice. Vzrostlé stromy cca 90ks Výrazné prosvětlení porostu, odstranění 50% podrostového patra, kácení 25ks jedinců do pr. 40cm Odstranění 40% náletů v koruně svahu, prosvětlení porostu kácením 15ks jedinců do 40cm SK15 Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Sambucus nigra, Prunus padus do do 26 6 a-c Zapojený porost s charakterem lesa s převahou druhu Pinus sylvestris a se vzrostlým náletovým podrostem, cca 780 ks (15 ks/ 100 m2) Odstranění 20 % podrostního patra a jedinců v havarijním stavu ve stromovém patře, pěstební probídka 50 jedinců do 30 cm průměru kmene SK16 Acer platanoide, A. pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Hedera helix, Ligustrum vulgare, Picea abies, Pinus sylvestris, Quercus robur, Rubus fruticosus, Sorbus aucuparia, Tilia cordata do do 22 6 a-c Smíšený porost s převahou Pinus sylvestris a vzrostlým náletovým podrostem, cca 428 ks (11ks/100m2) Odstranění 20 % podrostního patra, prosvětlení porostu odstraněním 30ks jedinců do 30cm s převahou Picea abies, Pinus strobus, Betula pendula

23 Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy Porostní skupiny SK 17 Acer platanoides, Betula pendula, Corylus avellana,crataegus monogyna, Fagus sylvatica, Hedera helix, Picea abies, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Prunus avium, Quercus robur, Q. rubra, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Sambucus nigra, Aesculus hippocastanum do do 23 6 a-c Vzrostlý smíšený porost s náletovým podrostem, cca 360ks (11ks/100m2) Odstranění 80% náletového podrostu, prosvětlení porostu kácením 35 ks jedinců do 30cm s převahou Pinus nigra, ochrana cenného bylinného patra a břečťanu. Arboristické ošetření 9ks Pinus nigra rostoucích u komunikace SK 18 Maianthemum bifolium / 321 / 100 / / b Cenné byliné patro rostliny poukazující na lehké okyselení půdy Ochrana porostu SK 19 Convallaria majalis / 183 / 100 / / b Cenné byliné patro jarní efemery Ochrana porostu SK 20 Hedera helix / 1447 / 100 / / b Cenný keřový porost Podpora a ochrana porostu SK 21 Maianthemum bifolium / 99 / 100 / / b Cenné byliné patro rostliny poukazující na lehké okyselení půdy Ochrana porostu

24 FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU POROSTU Odumřelé jalovce a okrasné keře - pozůstatky původní sadovnické kompozice Pozůstatky okrasné výsadby podél tenisových kurtů Pískovcové štuky pozůstatky původních záhonů a zídek Nevhodné spontánní dosadby k odstranění Ruderální a náletové podrosty k tlumení nebo prosvětlení

25 Ruderální porost v prostoru bývalého letního kina založení pobytové louky Přirozená etážovitost porostu probírka a zapěstování mladých perspektivních jedinců Cenné vzrostlé soliterní dřeviny, arboristické ošetření Hodnotný lesní bylinný podrost k ochraně

26 NÁVRH OPATŘENÍ Vegetační úpravy výsadby a trávníky Návrh dosadeb lesoparku Masarykovy sady je koncipován s cílem zvýšení žádoucí druhové i prostorové diverzity, ekologické, estetické a užitné hodnoty a stability stávajících porostů - zahrnuje tak výsadby soliterních vzrostlých listnatých stromů a lesnické kotlíkové dosadby skupin poloodrostků do stávajících světlin. Dále bude stávající prostor s pomístnými okrasnými formami jehličnatých dřevin u kurtů doplněn zřízením jednoduchého arboreta výsadba dostupného sortimentu rodu Pinus. Toto arboretum bude mít didaktický charakter a druhově nebude narušovat přirozenou strukturu lesního porostu. Výsadby budou doplňovány na volná místa po odstraněných neperspektivních náletech, na světliny a proluky po smýcených stromech a na místa podél komunikací, průhledů. Na vytipovaných stávajících plochách bez stromového porostu a redukovaných nežádoucích podrostů budou založeny rekreační luční porosty, které budou taktéž zvyšovat biodiverzitu lesního porostu a jeho užitnou rekreační funkci. Jedná se o prostor u obnovovaného dětského hřiště, dále o plochu v blízkosti restaurace, která bude doplněna o aktivity pro dospělé a dřevěné artefakty, a o ruderalizovanou plochu bývalého letního kina, kde vznikne rozsáhlejší ucelená relaxační plocha, vhodná i pro jednoduché sportovní aktivity (frisbee, badminton apod.). K výsadbě soliterních listnatých dřevin bude přistoupeno podél stávající hlavní komunikace z MZK kde budou do stávající proluky vysazeny vzrostlé duby, jako náznak stromořadí, ve kterém lze pokračovat po odkácení části porostů v rámci následných pěstebních zásahů. Jehličnatých soliterních dřevin bude užito k výsadbě malého arboreta. Vzhledem k půdním podmínkám a charakteru stávající zeleně bylo zvoleno arboretum rodu Pinus. Vysazované dřeviny budou označeny informační tabulkou s druhovým označením, prostor bude mít didaktický charakter a vhodně tak doplní stávající okrasné dosadby, které byly do prostoru dříve vysázeny. Prostor arboreta je založen v místech patrné původní kompozice založené v období 1. republiky. Jedná se o vyvýšené pískovcové záhony s lavičkami. Mezi lavicemi byly v minulosti pravděpodobně založeny záhony suchomilných rostlin, které částečně zplaněly a v porostu jsou nyní patrné. Pro oživení tohoto prostoru a posílení estetické i didaktické funkce budou tyt výsadby částečně obnoveny. Užity budou domácí suchomilné druhy trvalek, skalniček, které budou taktéž popsány na informačních tabulích. Stávající lesní porost bude po navržených částečných probírkách obnovován, doplňován a podsazován lesní kotlíkovou výsadbou poloodrostků. Použity budou lesnicky pěstované druhy vhodné do tohoto typu prostředí z odpovídající pěstební oblasti. Velikost a kvalita vysazovaných dřevin viz Tabulka. Umístění nových výsadeb je v Situaci znázorněno orientačně, při výsadbě třeba dřeviny sázet mimo okapové linie korun stávajících dřevin atd.

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. Prodeje bytových jednotek v ul.

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa IČ:260428 oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa Váš

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia. Zpracovatel:Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz Investor:Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky email: rysavy@ou.okrisky.cz tel.: 724 287 708 HIP: Ing. Barbora

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v Husových sadech ve Znojmě. Objednatel posudku : Město Znojmo

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA, FOTODOKUMENTACE, VV

Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA, FOTODOKUMENTACE, VV Bc.JAkub MArek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 09/09/2016 Průzkumy a rozbory září/2016

Více

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené objekty Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov PSČ: 395 01 Popis umístění projektu: intravilán města Pacov Tab.1: Seznam

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více