PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE"

Transkript

1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013

2 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL DOKUMENTACE: ŘEŠITEL PROJEKTU: PROJEKTOVALY: TERÉNNÍ PRŮZKUMY: Projekt. dokumentace k podání žádosti o dotaci Projekt obnovy a rozvoje funkčních ploch sídelní zeleně v obci Ptice Obec Ptice Ptice 140, Úhonice IČO: ; DIČ: CZ zastoupena: panem starosta Dvorský kontaktní tel.: kontaktní LIVING IN GREEN s.r.o. Palackého 70, Dobřichovice IČO: ; DIČ: CZ zastoupeno: Ing. Lenkou Vyhnálkovou kontaktní tel.: kontaktní Ing. Lenka Vyhnálková Ing. Hana Babková Ing. Eva Šťastná Ing. arch. Evelina Ziková Ing. Hana Babková Ing. Eva Šťastná Ing. Lenka Vyhnálková Ing. arch. Evelina Ziková TERMÍN VYPRACOVÁNÍ: říjen 2013 LIVING IN GREEN S.R.O. 2

3 OBSAH 1. ÚVOD LOKALIZACE OBCE LOKALIZACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ CÍL PRŮZKUMU METODIKA Jednotlivě hodnocené stromy Pořadové číslo Taxon Taxační údaje Výpočetní tloušťka kmene obvod a průměr kmene Poloměr koruny Nasazení koruny Věkové stadium Vegetační prvek Pěstební tvar Kvalitativní údaje Sadovnická hodnota Vitalita Zdravotní stav Poškození kmene a kořenových náběhů Poškození koruny Výskyt suchých větví, prosychání koruny Provozní bezpečnost Doplňkové údaje Doporučený zásah Poznámka ARBORISTICKÁ PÉČE O STÁVAJÍCÍ STROMY Řez stromů Význam řezu Správné umístění řezu Řez starších a velkých větví Druhy řezů u stromů Období řezu Arboristická ošetření Vazba Ošetření dutin VÝSLEDKY PRŮZKUMU Oblast R - okolí rybníka Oblast K - okolí kapličky Oblast D - okolí cesty dráha Oblast P - obecní park Oblast S - budoucí dm pro seniory Oblast U - okolí obecního úřadu Oblast N - náves Oblast X - okolí cesty ke Svárovu SOUHRNNÁ TABULKA ARBORISTICKÝCH ZÁSAHŮ ZÁVĚR Přílohy: Inventarizační tabulka dendrologický průzkum Ptice Fotodokumentace inventarizovaných rostlin (CD) LIVING IN GREEN S.R.O. 3

4 1. ÚVOD Předmětem zpracování dendrologického průzkumu byla zeleň na zájmových pozemcích v intravilánu katastru obce Ptice. Na lokalitách se vyskytuje běžný sortiment dřevin, typický pro dané půdní a klimatické podmínky. V okolí vodních ploch převažují porosty vrb, olší a jasany. Kompletní sortiment dřevin je uveden v inventarizační tabulce na konci zprávy. Nad předaným geodetickým podkladem (zaměření stávající zeleně a zpevněných ploch vyhotovených M.Pech v červenci 2013) byla vyhotovena aktuální polohopisná situace stávajících dřevin. Obecným cílem bylo zhotovit polohopisný zákres stávajících dřevin, každý předmětný vegetační prvek identifikovat bodem (linií, plochou) a definovat je pomocí dendrometrických hodnot. Majetkové vztahy byly zpracovány na základě převzaté rastrové digitální verze aktuálního snímku katastrální mapy a údajů získaných z dat katastrálního úřadu. 2. LOKALIZACE OBCE Obec Ptice se nachází ve Středočeském kraji, okrese Praha západ, cca 22 km západně od centra Prahy a 5 km severozápadně od Rudné. Ptice mají 611 obyvatel (údaj k ) a katastr obce zahrnuje 7,81 km 2. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1328, v roce 1950 byly sloučeny osady Dolní Ptice a Horní Ptice do jedné obce. Okolí Ptic je rovinaté, tvoří jej především plochy orné půdy. Významnými krajinnými prvky je Radotínský potok. Obcí prochází silnice 101 v úseku Kladno - Unhošť - Ptice - Rudná - Radotín. Vyznačení města v širších souvislostech (podklad převzat LIVING IN GREEN S.R.O. 4

5 3. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Pro přehlednější zpracování průzkumu byly oblasti řešené v projektu v Pticích rozděleny na tyto části: Oblast R - okolí rybníka - část a, b, c Oblast K - okolí kapličky Oblast D okolí cesty "Draha" - část a, b, c Oblast P - obecní park Oblast S - budoucí domov pro seniory Oblast U - okolí obecního úřadu Oblast N - náves Oblast X okolí cesty ke Svárovu - část a, b, c, d Mapa města s vyznačením řešených oblastí (podklad převzat LIVING IN GREEN S.R.O. 5

6 4. CÍL PRŮZKUMU Hlavním cílem inventarizace bylo: Provést inventarizaci všech stávajících dřevin v zadaných lokalitách, který se nachází v intavilánu obce Ptice Zjistit aktuální stav dřevinných vegetačních prvků. Na základě posouzení kvalitativních atributů zastoupených dřevin dále posoudit dendrologický potenciál hodnocených objektů. Navrhnout vhodná sadovnická opatření u stávajících dřevin pro udržení jejich perspektivního vývoje a zachování bezpečnosti pohybujících se osob v prostoru. 5. METODIKA Dendrologický průzkum a hodnocení potenciálu byly provedeny převážně dle metodických principů publikovaných v prácích ŠIMKA a PEJCHALA (2001). Kapitola obsahuje především vymezení v objektu zastoupených DVP a upřesnění metodiky hodnocení jednotlivých DVP včetně popisu jejich hodnocených atributů, dosažených hodnot a případného komentáře. Terminologická poznámka: Vegetační prvek (VP) je základní prostorotvorná složka díla zahradní či krajinářské tvorby. Vegetační prvek je určen fyziognomií (vzhledem), prostorovým uspořádáním rostlin a způsobem pěstování. Dřevinný vegetační prvek (DVP) je tvořen výhradně dřevinami Jednoduchý vegetační prvek je tvořen pouze jedním jedincem tedy konkrétním taxonem. Složený vegetační prvek je soubor jedinců stejné životní formy. Dendrologický potenciál objektu je celková schopnost existujících dřevinných vegetačních prvků konkrétního objektu (nebo jeho části) zajistit stabilitu cílové kompozice (stávající, změněné, nové). V řešeném území byl proveden terénní průzkum pro zjištění následujících atributů u jednotlivých hodnocených jedinců: 5.1. Jednotlivě hodnocené stromy Pořadové číslo Každý z hodnocených jedinců, kteří jsou v současnosti v parku a okolí (solitérní strom, strom ve skupině stromů, strom ve stromořadí) je v databázi i na výkresové části veden pod konkrétním pořadovým číslem. Číselná řada je průběžná, společná pro všechny jednotlivě hodnocené stromy Taxon Názvy taxonu jsou uvedeny v principu podle: KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Tišnov: Freedom DTP studio a nakladatelství SURSUM, V tabulce jsou vedeny pod názvem latinský název a český název. LIVING IN GREEN S.R.O. 6

7 5.2. Taxační údaje Výpočetní tloušťka kmene obvod a průměr kmene Tloušťka (průměr) kmene ve výšce 1,3 m od země v celých centimetrech. Obvod je měřen kolmo na kmen, na svažitém terénu je výška od země stanovena v místě osy kmenu. U vícekmenných jedinců je uvedena průměrná tloušťka kmene všech jedinců. Průměr kmene je dopočítán Poloměr koruny Poloměr koruny je měřen jako průměrná vzdálenost okraje koruny od paty kmene. Počítám je odkrokováním v metrech Nasazení koruny Za bázi koruny jsou považovány zemi nejblíže se nacházející normální výhony s živými listy nebo místo nasedání nejníže postavené živé větve na kmeni, pokud je blíže k zemi než zmíněné výhony s listy. Údaj vyjadřuje výšku nasazení koruny Věkové stadium Pro každé věkové stadium je charakteristický soubor znaků. Význam hodnocení věkového stádia je především v následném poznání dendrologického potenciálu dřevin na řešeném území v Modleticích. Zastoupení jedinců jednotlivých věkových stádií je základní charakteristikou objektu. Rovněž druh poškození resp. soubor znaků určitého poškození je často vázán nejen na určitý taxon, ale i věkové stadium. Pro potřeby tohoto hodnocení je použitá následující klasifikace: Věkové stadium nová výsadba odrostlý dospívající dospělý přestárlý jedinec Charakteristické znaky Poznámka převládají znaky a projevy ujímání obdobně platí i pro jedince zapěstované z nárostů ujatá výsadba doposud nestabilizovaná, znaky intenzivní péče nebo její absence, zakládání architektury koruny dotváření typických charakteristik pro daný taxon (habitus, borka..) výrazný prodlužovací růst, často začátek plodnosti vyvinutý jedinec s charakteristickými znaky taxonu rozpad struktury jedince s doprovodnými projevy (úbytek kosterních větví, nástup přirozených patogenů ) obdobně u jedinců zapěstovaných z nárostů převládají znaky spojené se zakládáním primární struktury koruny s nutností intenzivní péče (projevy) rozlišení třetího a čtvrtého věkového stadia je často komplikované, je nutno přihlédnout ke zvláštnostem jednotlivých taxonů LIVING IN GREEN S.R.O. 7

8 Vegetační prvek Solitérní strom Popisy DVP obsahují základní charakteristiku VP a vymezení vůči jiným DVP. Primární, jednoduchý vegetační prvek. Jednotlivě rostoucí strom všech výškových kategorií, listnatý, stálezelený, jehličnatý. Jedinec není v korunovém prostoru v dotyku s žádným jiným stromem. Důležitou vlastností u solitéry je rovněž prostor, který ji obklopuje. Skupina stromů Primární, složený vegetační prvek. Soubor stromů, zpravidla s jednoduchou prostorovou strukturou. Soubory stromů, u kterých se jedinci v různé míře navzájem ovlivňují. Jedinci vytvářející porostní okraj vytváří zpravidla větší korunový prostor vegetačního prvku než jedinci uvnitř skupiny. Uvedené charakteristiky vymezují tento vegetační prvek vůči porostu dřevin mají tedy význam především při klasifikaci vegetačních prvků. Stromořadí Primární, složený vegetační prvek. Liniové uspořádání stromů vymezené jednotnou funkcí a stejným kompozičním cílem. Nejčastěji rozdělujeme stromořadí podle pěstebního tvaru na tvarované a volně rostlé. Strom ve stromořadí: sekundární vegetační prvek, strom jako součást liniového uspořádání stromů (stromořadí), které je vymezené jednotnou funkcí a stejným kompozičním cílem. Označení v tabulce primárního složeného vegetačního prvku, jehož je konkrétní jedinec součástí: SS: skupina stromů ST: stromořadí SO: solitérní strom Pěstební tvar Specifikuje habitus jedince. V případě pravidelného řezu dřeviny je v tabulce uvedeno tvarovaný jako jedinec záměrně tvarovaný. Má-li dřevina přirozený tvar habitu jedná se o jedince netvarovaného a v tabulce je označen písmenem netvarovaný Kvalitativní údaje Sadovnická hodnota Sadovnická hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby a vyjadřuje v podstatě biologický aspekt dendrologického potenciálu jedince. Tato hodnota je výslednicí hodnocení jeho několika vlastností. V daném případě byl zohledněn: Taxon, vývojové stadium, vitalita a zdravotní stav. Sadovnická hodnota 1 nejhodnotnější 2 velmi hodnotné Popis velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a kompozičním potřebám, převládající charakteristické znaky příslušného taxonu, strom vitální, zdravý, případné nedostatky významně nesnižují jeho hodnotu, výjimečně i strom 3 věkového stádia LIVING IN GREEN S.R.O. 8

9 3 průměrné průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhověké existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný, všechny stromy 1 a 2 (3) věkového stadia plně vitální, zdravé s typickými znaky taxonu 4 podprůměrné podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé existence, pěstebně neperspektivní jedinec 5 nevyhovující velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí předpoklady i pro krátkodobou existenci V mapové části vyjádřeny jednotlivé stupně následovně: 1 - zelená 3 - modrá 5 - červená 2 - žlutá 4 - hnědá Vitalita Vitalita (životaschopnost) je jedním z velmi cenných hodnocených atributů, kterým posuzujeme určitou vývojovou tendenci jedince. Některé ukazatele vitality je možno kvantifikovat. Vitalita byla hodnocena jako souborná hodnota bez specifikace jejích dílčích ukazatelů. Hodnocení se opíralo především o posouzení olistění a tvarových změn větvení dřevin na lokalitě v Modleticích. Bodové hodnocení vitality ve stupnici: Vitalita plná mírně snížená středně snížená silně snížená bez vitality Popis stromy plně vitální stromy s mírně sníženou vitalitou, projevy snížení vitality mohou být dočasné stromy se středně sníženou vitalitou, při omezení vnějších negativních vlivů lze očekávat dílčí zlepšení stromy se silně sníženou vitalitou nelze zpravidla očekávat dílčí zlepšení stromy bez projevů fyziologické vitality Zdravotní stav Zdravotní stav v tomto hodnocení vyjadřuje aktuální odchylku (resp. stupeň poškození) od normálu, vztaženou k jednotlivým hodnoceným atributům nebo entitě jako celku. Celkové hodnocení zdravotního stavu dřevin v parčíku vychází z posouzení závažnosti poškození hodnoceného dílčími charakteristikami. Tyto dílčí znaky mají kumulativní charakter a celkový zdravotní stav je posuzován nejen podle dílčích poškození, ale rovněž je zohledňován vliv jejich společného výskytu (kumulace poškození). Zdravotní stav Popis 0 výborný stromy bez poškození, předpoklad dlouhodobé existence 1 dobrý defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků 2 zhoršený narušení zásadnějšího charakteru 3 výrazně zhoršený souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah; často snižuje perspektivu hodnoceného stromu 4 silně narušený bez možnosti stabilizace 5 havarijní aktuální riziko rozpadu Při stanovování této veličiny bylo mimo jiné vycházeno z toho, že u stupňů 2-5 je třeba navrhovaná pěstební opatření provést okamžitě, u stupně 1 pak toto není obvykle nezbytně nutné (pokud ano, uvedeno v poznámce). U obou stupňů (především u jedinců se sníženou statickou LIVING IN GREEN S.R.O. 9

10 stabilitou) předpokládáme potřebu pravidelné vizuální kontroly ze země v intervalu 1 - (2) roky, po mimořádných situacích (silné vichřice) kontrola hned po události Poškození kmene a kořenových náběhů Mechanické poškození kmene (včetně kořenového náběhu) zasahující do kambia nebo případně do hlubších vrstev dřeva. K poškození dochází často vlivem provozu (parkování), neopatrným dosekáváním okrajů trávníku a cílenou destrukcí (vandalismem), absencí péče apod. Poškození představuje především vstupní bránu pro infikování dřevokaznými houbami popř. může bezprostředně souviset s ohrožením statiky stromů. Použitá tabulka hodnocení: Poškození kmene bez poškození drobné oděrky větší poranění velké poškození Popis není pozorováno poškození kmene a kořenových náběhů oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran např. po odstranění dvojáku, terminálu apod Poškození koruny Mechanické poškození korunové části stromu obdobného rozsahu jako u předchozí charakteristiky. K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou destrukční činností popř. neodborným zásahem. Použitá tabulka bodového hodnocení: Poškození koruny nepodstatné zlomy větší ojedinělá poškození poškození kosterních větví Popis nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince Výskyt suchých větví, prosychání koruny Hodnocení výskytu suchých větví v koruně je často dokladem zanedbané péče o jedince. Příčiny výskytu mohou být i v souladu s principy růstu v koruně tyto je třeba odlišovat u každého konkrétního taxonu od ostatních suchých větví. Opožděné odstranění suchých větví může být významným zdrojem infekce. Prosychání koruny 0 žádné nebo nevýznamné prosychání korunního pláště 1 rovnoměrné rozložení redukce max. do 20 % LIVING IN GREEN S.R.O. 10

11 2 rovnoměrné rozložení redukce do 50 % 3 odumírají kosterní větve, redukce korunového pláště nad 50 % 4 suchý strom Provozní bezpečnost Provozní bezpečnost je jedním ze základních požadavků kladených na dřeviny a zvláště pak na stromy. Je charakterizována stavem stromů, kdy neohrožují lidské životy a zdraví ani majetkové hodnoty. Provozní bezpečnost určuje míru stability stromu a je aplikovaná na konkrétní stanovištní podmínky. Provozní bezpečnost (nebezpečí úrazu) 0 bezpečná dřevina 1 mírný defekt 2 vyvinuté defekty 3 výrazné ohrožení s možností dočasné stabilizace 4 havarijní stav okamžité odstranění 5.4. Doplňkové údaje Doporučený zásah Zahrnuje informaci o nutném zásahu na dané dřevině v lokalitě biocentra a biokoridoru, tak, aby došlo ke zlepšení její vitality a zdravotního stavu. U dřevin které je nutné nahradit zcela je poznámka pokácet Poznámka Upřesňuje údaje o stavu dané dřeviny či o zásahu, který je pro ni navrhovaný. LIVING IN GREEN S.R.O. 11

12 6. ARBORISTICKÁ PÉČE O STÁVAJÍCÍ STROMY V rámci dendrologického průzkumu byly arboristické zásahy pracovně rozděleny do čtyřech kategorií, podle rámcových cenových hladin za složitost a rozsah úkonu. Arborista, který bude provádět zásahy na dřevinách musí individuálně posuzovat a nacenit stav jednotlivých dřevin určených k prořezu podle jejich aktuálního stavu a potřeb dřeviny. PROŘEZ I jednoduchý úkon většinou probírky suchých větví v profilu koruny malý rozsah PROŘEZ II středně složitý úkon prosvětlení koruny nebo probírka suchých větví většího rozsahu v celém profilu koruny apod. PROŘEZ III nejsložitější úkon odstraňování kosterních větví nebo výrazné sesazení koruny nebo prosvětlení velkého rozsahu apod. PROŘEZ IV velmi jednoduchý zásah pouze odstranění obrostů z kmenů nebo paždí kmenů 6.1. Řez stromů Před provedením samotného řezu, jež je poměrně velkým zásahem do živého organismu stromu, je nutné mít ujasněný cíl řezu a na jeho základě zvolit vhodný typ řezu a rozsah řezu. Dalšími podmínkami jsou správně volená technika a doba řezu, jež jsou specifické pro každou dřevinu. Úspěšné provedení celé operace je také podmíněno ostrými, vhodnými nástroji, které jsou očištěné od nečistot Význam řezu Řez dřevin je prováděn za účelem udržení a podpoření jejich dobrého zdravotního stavu. Správně vedený řez umožní dřevině vytvářet po obvodu rány hojivé pletivo kalus, který ránu uzavře a tím do budoucna zabrání vstupu choroby nebo hniloby do vzniklé rány. Řezem také upravujeme tvar koruny, či zavětvení odspodu Správné umístění řezu Při správně umístěném řezu se po obvodu rány vytvoří hojivé pletivo kalus, které ránu uzavře a zabrání tak infekci či vyhnívání rány. Aby se projevil tento jev, musí být řez veden v živém dřevě, neboť pouze v něm probíhají vodivé elementy umožňující přísun asimilátů a tím tvorbu kalusu. Při nesprávně vedeném řezu odumírají živé buňky kolem rány až k místu kde se nachází aktivní kambium a je zajištěn přísun asimilátů (vzniká mrtvý pahýl). Při řezu postranních větví nesmí dojít k zasažení pletiva kmene, neboť pak může docházet k radiálnímu i horizontálnímu šíření infekce po celém stromě. LIVING IN GREEN S.R.O. 12

13 Řez starších a velkých větví Při odřezávání starších, objemnějších větví, je nutné postupovat v několika krocích. Větev se nejprve dvoufázově odřízne na dvou místech vzdálenějších od kmene a teprve pak se provede finální řez u kmene. Pokud by se tak nepostupovalo, větev by se vlivem velké váhy při prvním naříznutí vylomila i s odtržením kůry a dřeva pod místem řezu. LIVING IN GREEN S.R.O. 13

14 Druhy řezů u stromů základní druhy řezů: výchovný řez Výchovný řez se provádí ve školce a poté ještě dva až tři roky po výsadbě. Jeho účelem je upravit vzhled dřeviny v souladu s přirozeným habitem taxonu. Tímto řezem se zapěstovává vhodná výška a stavba kmene a koruny pro liniové výsadby. udržovací řez Úkolem udržovacího řezu je podporovat a udržovat strom ve všech fázích jeho života v dobré vitalitě a tvaru, který odpovídá přirozenému habitu taxonu. Hlavní zásahy spočívají hlavně v odstraňování křížících se větví, větví konkurenčních, rizikových úžlabí, kolmých větví. Odstraňovány jsou také suché větve. Všechny tyto zásahy mají u starších dřevin pozitivní vliv na celkovou regeneraci koruny. zdravotní řez Jeho cílem je zamezit šíření patogenních organismů a jejich přenašečů. Jako zdravotní řez lze označit jak zákroky preventivní, tak přímo léčebné. Preventivními zákroky jsou odstraňování slábnoucích a odumírajících větví, mechanický poškozených větví. Léčebnými zákroky jsou pak odstraňování samotných postižených částí stromu (odříznutí napadené větve). ostatní druhy řezů prosvětlovací řez Provádí se u příliš zahuštěných korun kvůli zajištění dostatečného přístupu světla (asimilace) a vzduchu (zvýšená vlhkost podporuje růst a přemnožení patogenních organismů). Při prosvětlovacím řezu se odstraňují slábnoucí, suché a tenké větve ve vnitřních částech koruny. bezpečnostní řez Je vlastně minimální varianta zdravotního řezu, omezená zejména na zajištění bezpečnosti stromu. Odstraňují se při něm všechny větve suché, výrazně poškozené a zlomené, či jinak ohrožující bezpečnost osob a majetku. odlehčovací řez Účelem odlehčujícího řezu je redukce korunové hmoty probírkou větví, které rostou v nevhodném odklonu, jsou proschlé či příliš zahušťují korunu. Dochází tak k uvolnění korunového prostoru. redukční řez Radikální ořez vzrostlých stromů se provádí pouze tehdy, je-li to jediný způsob jejich záchrany nebo ochrany okolí. Radikální řez se doporučuje provádět v zimě Období řezu předjarní řez Označením předjarní řez se myslí období před začátkem růstu pupenů. Tento druh řezu je vhodný pro výchovný řez mladých stromů, pro stimulaci růstu letorostů a pro řez snadno namrzajících dřevin. Předjarní řez je nevhodný pro dřeviny se silným roněním mízy. jarní řez Jarní období je pro rostliny obdobím růstu vegetativních a květních pupenů. Při řezu v tomto období nemohou dosud neolistěné větve odstraněné živiny nahradit, a proto se řez na jaře u většiny dřevin nedoporučuje. Výjimkou jsou dřeviny citlivé na klejotokové rakoviny (peckoviny) a LIVING IN GREEN S.R.O. 14

15 dřeviny charakteristické silným výronem mízy. letní řez Letní řez je vhodný pro odstraňování suchých větví a řez nemocných a oslabených větví. Je také nutné zvážit další rizika, která spolu s řezem v letních měsících vznikají. Je to hlavně zvýšení energetické zátěže (vyšší teplota a s ní i výpar), díky nimž se likvidují aktivní energetické zdroje. Pletiva ran také mnohem rychleji vysychají, tím vznikají praskliny a zvětšují se plochy nechráněných pletiv. Také je zde vyšší riziko vniknutí infekce do stromu, napadení škodlivým hmyzem či přenos chorob. podzimní a zimní řez V tomto období jsou rostliny ve fyziologickém klidu, snižují až zastavují se metabolické procesy. Také poškození pletiv kolem ran je v nižších teplotách menší, než u řezu v letním období. Se snižující se teplotou také klesá aktivita patogenních hub (při 12 0 C již pouhých 5-10%) a škodlivého hmyzu. Jediné dřeviny, pro které je toto období nevhodné k řezu jsou dřeviny u nás namrzající. Také by se neměl provádět při teplotách nižších než -6 0 C Arboristická ošetření Vazba Před rozlomením koruny se ochrání potřebné stromy tím, že se silné vzpřímeně rostoucí větve pevně spojí. Jedná se o stromy označené v inventarizační tabulce vazba koruny. Podpora odolnosti proti rozlomení koruny u potřebných stromů bude provedena následovně: - redukčním řezem (odlehčení koruny) - založením bezpečnostního vázání pomocí pružné vazby použitím syntetických materiálů systému Arco, Cobra. Obě tyto metody patří do nedestruktivních technologií vazeb. Při zakládání vázání je nutné pečlivě zvážit statiku stromu a jeho částí (hlavně nesouměrnosti koruny. Také je třeba brát ohled na směr převládajících větrů (v zástavbě ve směru otevřených prostor, v krajině většinou od západu). Při zakládání vázání je nutné správně rozhodnout o typu vázání, správně stanovit místo k založení vázání a určit možné zatížení vázání. LIVING IN GREEN S.R.O. 15

16 6.2.2.Ošetření dutin K ošetření dutin se přistupuje spíše výjimečně a to v případech, kdy by další přítomnost otevřené dutiny byla pro strom letální, či z estetických důvodů. Vyléčení rozsáhlých dutin u starých stromů je prakticky nemožné. Navíc je třeba pohlížet na takový strom jako na biotop mnoha organismů, kde by provedený zásah mohl narušit křehkou symbiózu stromu s ostatními organismy. Hlavní zásadou je dutiny nevyplňovat žádným materiálem, protože pak by nebylo možné, aby v dutině přežívaly jiné organismy, či sledovat vývoj dutiny v delším časovém horizontu. Při odstranění infikované dřevní hmoty z dutiny si musí být realizátor jistý, že nenaruší vývojový cyklus žádného z ohrožených druhů bezobratlých či obratlovců. Vyjmutí dřevní hmoty nesmí být prováděno mechanicky a je nutné, aby byla odstraněna pouze bílá vláknitá hniloba, která indikuje již zcela rozložené dřevo. V některých případech je možné zpomalit postup hniloby a to snížením vlhkosti (stříšky, drenáž). Také můžeme omezit riziko destrukce stromu pomocí prořezu koruny, vázání, nebo lokálním ošetřením rizikového místa. LIVING IN GREEN S.R.O. 16

17 7. VÝSLEDKY PRŮZKUMU V následující kapitole je detailně popsán zdravotní stav a navrhovaná arboristická opatření na dřevinách v jednotlivých částech řešeného území v Pticích oblast R - okolí rybníka Stromy a stromové skupiny Vegetační doprovod u rybníka Bednáře tvoří především vlhkomilné druhy dřevin jako vrby (Salix sp.), olše (Alnus glutinosa) a jasany (Fraxinus excelsior). Některé z letitých vrb na břehu rybníka (R10 až R15) byly v minulosti stříhané na babku, dnes jsou na pokraji své životnosti a vitality. Ostatní dřeviny jsou netvarované. Stávající olše, zaznamenané při inventarizaci, se vyznačují častými obrosty kmene, případně i suchými větvemi nebo vyoseným těžištěm koruny. Pro takto postižené jedince je navržen udržovací řez, jehož přesná specifikace je uvedena v inventarizační tabulce. U jedince číslo R28 je doporučeno pokácení, neboť má u paty kmene vyhnívající dutinu, která tak ohrožuje stabilitu celé dřeviny. Strom má také značně sníženou vitalitu projevující se odumírajícími kosterními větvemi i větvemi v profilu koruny. Dále je kácení navrženo u jedince R30. Strom má nenapravitelné defekty koruny po špatně provedených řezech v minulosti. Společně s odlomenými větvemi 1.řádu a jednou kosterní větví jsou tato poškození důvodem k jeho pokácení. Třetí kácenou olší je jedinec R31, jež má odlomený terminál a tvoří jej torzo pouze s obrosty odlomených větví. V severovýchodní části lokality se nachází shluk dřevin - dvou borovic (Pinus sylvestris), lípy (Tilia cordata), tří bříz (Betula pendula) a ořešáku (Juglans regia). Dřevina R03 je podprůměrně hodnocená, z důvodu zaschlého terminálu, rozsáhlé praskliny na kosterní větvi a nedostatek místa pro růst, na této dřevině není stanoven žádný zásah, protože se nenachází na pozemku investora. Na břehu rybníka dále soliterně roste dub letní (Quercus robur) R08. Na jeho větvích byly pozorovány plodnice dřevokazné houby Schizophyllum commune, jež v pletivech způsobuje bílou hnilobu a značně tak snižuje mechanickou pevnost dřeva. Tak jako u předchozí dřeviny na této dřevině není ani v tomto případě stanoven žádný zásah, protože se nenachází na pozemku investora. Dále jsou na lokalitě určeny k ošetření dřeviny R09, R16, R29 a R38. Ke kácení je dále jabloň (Malus sp.) R17s dutým kmenem a silně vyoseným těžištěm. - 4 stromy k odstranění (4 kmeny) - 13 strom k prořezu (13 ošetření) Keře a keřové skupiny Hlavním druhem, inventarizovaným mezi stávajícími keři, je opět vlkomilná vrba (Salix sp.). Na břehu rybníka se nachází množství nově vysazených jedinců, kteří však nesplňují podmínky kvalitního výsadbového materiálu, či jsou zcela odumřelí. ti by mali být odstraněni. K odstranění je dále i jehličnatý keř cypišku (Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa', kteý se svým charakterem nehodí k vodní ploše přírodního typu. K odstranění je ještě doporučen mladý semenáč slivoně (Prunus sp.) RK05 a také šípková růže (Rosa canina) RK06. LIVING IN GREEN S.R.O. 17

18 Na lokalitě se dále vyskytuje několik keřových skupin. Dvě skupiny vrb (RSK02 a RSK04) odumírají, patrně po aplikaci totálním herbicidem. Plocha by tedy měla být po odumření vyčištěna. Ze skupiny RSK06, je navrženo odstranit ruderální porost a podpořit tak růst bezu (Sambucus nigra), který je nyní značně prorostlý soliterních keřů k odstranění o ploše 8,5 m oblast K - okolí kapličky Stromy a stromové skupiny Úzký pás zeleně, v projektu označený jako oblast Okolí kapličky, je charakteristický především stromovými skupinami. Ze soliterně rostoucích dřevina je tu dominantní památný strom lípa srdčitá (Tilia cordata) K02, ohodnocená vysokou sadovnickou hodnotou. Pro ni je navržen jednoduchý prořez suchých větví v koruně. Dále je na návsi nově vysazená vrba (Salix matsudana 'Tortuosa') K03, řezaná na babku. Je určena ke kácení stejně jako další dřevina - nově vysazený smrk (Picea abies) K04, u kterého je problémem nevhodné umístění výsadby těsně u zdi. V budoucnosti tak nebude mít tento jedinec dostatečný prostor pro rozvoj koruny a svými kořeny bude narušovat statiku zdi. Jedinou inventarizovanou stromovou skupinou je hustý porost štědřenců (Laburnum anagyroides) KSS01. Jednotlivé dřeviny rostou v těsné blízkosti zdi. Nevhodná výsadbová vzdálenost a místo výsadby jsou důvodem, proč je tato skupina k odstranění. - 3 stromů a stromových skupin k odstranění (8 kmenů) - 1 strom k prořezu (1ošetření) Keře a keřové skupiny Keřové patro v této oblasti zastupuje hlavně rod Rosa. Podél zdi roste rozsáhlá keřová skupina KSK01, kde jsou kromě druhu Rosa vmíšeny také tavolníky (Spiraea) a křídlatky (Reynoutria). Proto je zde doporučena selektivní probírka, kdy by z porostu měly být odstraněny šípkové růže a křídlatka a bylo tak podpořeno původní druhové složení. Dále je k odstranění soliterně rostoucí růže šípková (Rosa canina) KK01, která je zde pravděpodobně náletového původu. - 1 soliterní keř k odstranění o ploše 2,0 m2-1 skupina keřů k odstranění o ploše 5,5 m oblast D - okolí cesty Dráha Stromy a stromové skupiny Cesta, jež směřuje z obce na sever, je situována na místě bývalé železniční dráhy. Na obou stranách ji doprovází porost vzrostlých stromů, ve kterém jsou přítomny domácí druhy dřevin a to hlavně Fraxinus, Prunus a Acer. Na jejím nejjižnějším úseku je porost nejhustší, směrem na sever LIVING IN GREEN S.R.O. 18

19 je mezerovitý a řídký. Většina zde rostoucích dřevin byla ze sadovnického hlediska hodnocena jako průměrná až podprůměrná. Jasany (Fraxinus excelsior), které se na lokalitě vyskytují, mají často nějakým způsobem deformované koruny. Jedná se například o esovitě prohnuté terminály, jednostranné větvení, vyosené těžiště dřeviny, nebo četné rány. Mnoho z těchto defektů je způsobeno faktem, že dřeviny rostou těsně vedle sebe a neměly tedy možnost pro rovnoměrný vývoj korun. Při dendrologickém průzkumu byly tedy vytipovány dřeviny, u nichž jsou tyto defekty minimální a lze od nich očekávat kvalitní rozvoj v budoucnosti. Ostatní dřeviny jsou povětšinou navrženy k odstranění, čímž se prostor uvolní. Ke kácení jsou z těchto důvodů určeny jasany číslo D02, D03, D04, D07, D09, D12, D13, D15, D16, D33, D42, D43, D49. U vybraných dřevin, které by mohly v budoucnu být kosterními dřevinami porostu, je doporučen prořez korun či vazba tlakových větvení. Dalším často se vyskytujícím druhem je javor, konkrétně druh javor mléč (Acer platanoides). I u těchto dřevin je častým problémem nedostatek prostoru pro růst a s tím spojené deformace korun. K probírce jsou proto určeny dřeviny D23, D25, D27, D28, D31, D48. Na severním konci cesty je v současnosti skupina několika slivoní (Prunus sp.). Jsou to pravděpodobně semenáče okolo rostoucích slivoní a rostou v těsném shluku. Proto bylo při dendrologickém hodnocení určeno vzhledem ke zdravotnímu stavu několik těchto dřevin k probírce. Jedná se o jedince D52, který je pozůstatkem dvojkmene a projevují se na něm pokročilá stádia hniloby. Strom D53 je také doporučen k pokácení a to díky napadení dřevokazným hmyzem. Ostatní stromy budou prořezány. Dále je na lokalitě určena ke kácení přestárlá vrba (Salix caprea) D08, jejíž koruna je značně proschlá a také má hluboké rány při větvení kmene. U jilmu (Ulmus laevis) D18 byla pozorována odumírající koruna včetně terminálu a kosterních větví. měl by být také odstraněn. poslední dřevinou navrženou ke kácení je přestárlý mnohokmen jabloně (Malus sp.) D58. Stromové skupiny na lokalitě tvoří hlavně semenáče stávajících vzrostlých dřevin - javorů, jasanů, slivoní. Dvě z těchto skupin ( DSS01 a DSS03) jsou navrženy k odstranění, neboť jejich růst by v budoucnu vedl k vytvoření přehuštěného porostu nekvalitních jedinců stromů a stromových skupin k odstranění (32 kmenů) - 23 strom k prořezu (24 ošetření) Keře a keřové skupiny Inventarizované keřové skupiny představují jednak semenáče stávajících stromů, jednak různé druhy našich domácích keřů (Prunus spinosa, Sambucus nigra). Většina těchto skupin podrůstá stávající dřevin a omezuje je tak v růstu. Jsou také bohatě prostoupeny ruderálním porostem. Jejich odstraněním bude podpořen růst stávajících dřevin a také vytvořen prostor pro založení cílených keřových výsadeb v této lokalitě. - 7 skupina keřů k odstranění o ploše 1409,0 m2 LIVING IN GREEN S.R.O. 19

20 7.4. oblast P - Obecní park Stromy a stromové skupiny Ve veřejně přístupném parku, situovaném ve středu obce Ptice, převládají listnaté dřeviny, konkrétně rody Tilia a Acer. Dospělí jedinci lípy srdčité (Tilia cordata), lemují hranici parku především na severu a západu. Vytváří tím tak výraznou prostorovou linii a izolují park od okolní zástavby. Na jižní a východní hranici parku dominují javory (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides 'Globosum'). Ostatní inventarizované dřeviny jsou volně roztroušeny na ploše parku. U některých inventarizovaných lip byla zjištěna poškození a defekty, díky kterým jsou doporučeny k odstranění. U dřeviny číslo P16 je to nevhodný keřovitý růst, díky kterému se strom nemůže stát kvalitní alejovou dřevinou. Je navržen k odstranění a na jeho místo bude doplněn strom odpovídající kvality. Ze stejných důvodů je k odstranění i strom P36, jehož keřovitý habitus opět znemožňuje zařazení dřeviny do aleje. U několika vybraných lip je dále doporučen prořez korun a případně také vazba tlakových větvení. Pro dřeviny rodu Acer bylo také doporučeno pokácení. Konkrétně u jedince P03 (Acer platanoides 'Globosum'). Je to poměrně nově vysazená dřevina, jejíž zdravotní stav není optimální a do budoucna s ní nelze počítat jako s kvalitním alejovou dřevinou. Jedinci druhu Acer pseudoplatanus jsou vzrostlé, dospělé dřeviny, jejichž případné defekty jsou spojeny se slábnoucí vitalitou růstu. Proto je téměř u všech doporučen prořez nebo vazba koruny, tyto arboristické zásahy by měly přispět k nápravě nevhodného zdravotního stavu a podpořit růst dřevin do dalších let. Zbývající dřeviny v parku zahrnují pestré druhové složení. Z jehličnanů je tu několik jedinců Picea pungens a Picea abies. Významnými listantými dřevinami jsou statné jírovce (Aesculus hippocastanum) P11 a P15. U nichž je díky tlakovému větvení doporučena vazba. Z pohledu druhového složení je zde výjimečnou dřevinou paořech jasanolistý (Pterocarya fraxinifolia) číslo P17. Bohužel je tato dřevina ze sadovnického hlediska k odstranění, neboť ji tvoří především obrosty kmene dříve odstraněného jedince. Dále zde bylo zinventarizováno několik bříz (Betula pendula) a také vrba (Salix alba) P09, pro kterou je navržen prořez první kategorie. - 7 stromů k odstranění (13 kmenů) - 23 strom k prořezu či vazbě (34 ošetření) Keře a keřové skupiny Inventarizace keřů a keřových skupin zahrnuje jak dřeviny přirozeně rostoucí v keřové formě tak i semenáče stávajících stromů, které keřovou formu přejaly. Takovým je třeba keř javoru PK01 (Acer platanoides) nebo lípa PSK06 (Tilia cordata). Ostatní zjištěné druhy zastupují rody Syringa, Ribes, Taxus, Juniperus a další. - 3 skupiny keřů k odstranění o ploše 46,25 m2 LIVING IN GREEN S.R.O. 20

21 7.2. oblast S - budoucí dům pro seniory Stromy a stromové skupiny Rozsáhlý obdélníkový pozemek, situovaný u budoucího domova pro seniory v Pticích je převážně travnatý. Na jeho severovýchodním okraji bylo zinventarizováno několik soliterně rostoucích dřevin s keřovým podrostem. Nachází se tu javor stříbrný (Acer sacharinum) D01, který roste ve formě keřového šestikmenu, z tohoto důvodu a také kvůli těsné blízkosti přilehlého oplocení je navržen k odstranění. Dále je tu mladý smrk ztepilý (Picea abies) D02. Stejně jako javor je vysazen těsně u plotu, navíc je jeho životní prostor omezen okolo rostoucími dřevinami, díky nimž bude mít deformovanou korunu. Do budoucna to tedy není perspektivní jedinec a je navržen k odstranění. Dalšími zinventarizovanými jedinci jsou dva modřínu opadavé (Larix decidua) D03 a D04. Stejně jako předchozí dřeviny jsou to mladí jedinci, u kterých se již teď projevuje nevhodné místo výsadby v přílišné blízkosti oplocení. Mají vyosené koruny a nedostatek místa pro růst do budoucna. Proto by měly být odstraněny. Ve střední části louky rostou dvě třešně (Prunus avium) D05 a D06. První z nich je mladá dřevina, rostoucí v nevhodném kmenném tvaru - trojkmen, který vede ke vzniku tlakového větvení a ohrožuje stabilitu koruny. Je navržena k pokácení. Druhá třešeň je dospělý jedinec taktéž rostoucí ve tvaru trojkmene a její případné pokácení je na zvážení., ale zatím je tato dřevina ponechána. Zinvenarizovaná stromová skupina DSS01 je složená ze tří jedinců Prunus avium. Dřeviny jsou pravděpodobně náletového původu a rostou těsně u přilehlého oplocení - jsou navrženy k odstranění a budou nahrazeny novou, kompozičně promyšlenou výsadbou. - 6 stromů a stromových skupin k odstranění (13 kmenů) Keře a keřové skupiny V severovýchodní oblasti lokality roste pod soliterními stromy rozsáhlá skupina keřů DSK01. Jedná se pravděpodobně o náletové dřeviny, jejichž budoucí růst nebude kvalitní a v typickém habitu. Tato skupina je navržena k odstranění. - 1 skupina keřů k odstranění o ploše 41,5 m oblast U - Okolí obecního úřadu Stromy a stromové skupiny Lokalitě Obecní úřad dominují jehličnaté dřeviny. Jsou přítomné jak podél přilehlé komunikace, tak i v trávníkové ploše obklopující budovu úřadu. Byly tu zinventarizovány hlavně druhy smrk pichlavý (Picea pungens) a smrk ztepilý (Picea abies), většina z nich je navržena k pokácení (U1-U11, U13) z důvodu druhové a kompoziční nevhodnosti v těsné blízkosti centra obce. Zbývající soliterně rostoucí dřeviny, které byly během průzkumu zinventarizovány zastupují rody Juniperus, Betula, Pinus a Acer. Zásah je navržen pouze u jedné dřeviny - Acer pseudoplatanus U19, u kterého by měl být proveden opravný řez a vazba. -12 stromů k odstranění (14 kmenů) LIVING IN GREEN S.R.O. 21

22 - 1 strom k prořezu a vazbě (4 ošetření) Keře a keřové skupiny V keřových skupinách převládají hlavně porosty tisu (Taxus baccata) situované v severní polovině lokality. Dále je zde několik soliterně rostoucích keřů a keřových skupin, které zastupují druhy Syringa, Forsythia, Lonicera a další. - 2 skupiny keřů k odstranění o ploše 45,0 m oblast N - náves Stromy a stromové skupiny Malý ostrůvek zeleně, situovaný naproti obecnímu úřadu, obklopuje stavbu kapličky. Nachází se tu několik vzrostlých lip (Tilia cordata), které jsou typickým doprovodem sakrálních staveb na českém venkově. Zdravotní stav těchto stromů je celkem dobrý, je však u nich navržen prořez zaměřený na odstranění suchých či poškozených větví či nápravu chybně provedených řezů v minulosti. U dvou jedinců je dále navržena vazba tlakového větvení (N01, N05). Na lokalitě se dále nachází dva jedinci smrku ztepilého (Picea abies). zatímco první je vzrostlý dospělý strom s rovnoměrně zavětvenou korunou, druhý (N07) je mladý jedinec, kterému byl odstraněn terminální vrchol. Z tohoto důvodu je navržen k pokácení, neboť toto poškození nelze napravit. Přes silnici se nacházejí 3 lípy (Tilia cordata), které vyrůstají přímo z chodníku. Lípa N8 je téměř suchá, a proto je navržena k pokácení, lípy N9 a N10 mají zlomené terminály, rány v koruně, také na nich lze pozorovat známky snížené vitality, z toho důvodu jsou navrženy k pokácení. - 4 strom k odstranění (4 kmen) - 5 stromů k prořezu či vazbě (7 ošetření) Keře a keřové skupiny Jedinými inventarizovanými keři na lokalitě jsou dva jalovce (Juniperus communis), jejichž defektem jsou rozkleslé koruny, patrně vlivem těžkých sněhů v zimě. Pokud má bý tato dřevina ponechána je nutné svázat rozkleslou korunu oblast X - okolí cesty ke Svárovu Stromy a stromové skupiny Vegetační doprovod podle cesty, která směřuje ze Ptic na severozápad, tvoří především původní hrušňová alej (Pyrus communis). V ní jsou vmíšeny dřeviny z rodů Prunus, Malus, Robinia či Sorbus. V případě stávajících hrušní (Pyrus communis) se jedná o přestárlé jedince se značně sníženou vitalitou. Ta se u inventarizovaných jedinců projevuje odumíráním kosterních větví, LIVING IN GREEN S.R.O. 22

23 v několika případech se jedná pouze o suché torzo stromu. Kompozičním záměrem na této lokalitě je obnovit alejovou výsadbu z převážně ovocných dřevin, proto je většina nevyhovujících hrušní navržena k odstranění. U zcela suchých jedinců (X12, X37, X40, X57) je kácení doporučeno také z důvodu rizika šíření dřevokazných hub na okolní dřeviny, také vysokého rizika z hlediska provozní bezpečnosti stromů. Kácení je doporučeno i pro silně proschlé dřeviny, kde procento suchých větví v koruně převyšuje 50%. Stromy jsou evidentně na vrcholu své životnosti a měly by být pokáceny. Jedná se o jedince X02, X13, X14, X21, X22, X24, X34, X43, X44, X55, X62, X65, X66,, X69, X70, X72, X73. U jedinců číslo X50 a X58 je zcela dutý kmen, který postupně vyhnívá. I tyto stromy jsou určeny k pokácení. Některé z hodnocených hrušní, které jsou mladšího věkového stadia a jsou pravděpodobně semenáči starších stromů, jsou také určeny pro pokácení. jejich habitus často neodpovídá růstovému tvaru tohoto druhu. Dále jejich zařazení do aleje vyžaduje podchozí výšku nasazení korun, kterou tito jedinci nemají. Stromy jsou proto k odstranění a jsou vedeny pod inventarizačními čísly X67, X78, X79. Pro vybrané hrušně, jejichž zdravotní stav není kritický, jsou navržena arboristická opatření, která podpoří další vitalitu růstu. Podél cesty dále roste množství akátů (Robinia pseudoacacia). Jsou to dospělí jedinci, ze sadovnického hlediska hodnocení jako podprůměrní. Při inventarizaci byli zjištěni zcela suší jedinci, či pouze torza původních stromů navržená k odstranění (X31, X35). Dále byl hodnocen i habitus dřevin a jejich potenciální možnost zapojení do aleje. Z tohoto hlediska nevyhovuje mladý jedinec číslo X30. U dřevin X45, X47, X51, X52 je důvodem ke kácení značně vyosené těžiště koruny, která tak narušuje stabilitu celého stromu. U některých jedinců (X51, X52) je tento defekt spojen ještě s prasklinami kmene nebo vyhníváním u paty stromu. Všechny tyto rizikové dřeviny jsou navrženy ke kácení. Díky náletovému původu rostou některé akáty také v těsné blízkosti stávajících hrušní. Tak je tomu v případě stromu X48, který vrůstá do vedlejší hrušně a je proto navržen k pokácení. Dalšími dřevinami, které se často vyskytují podél cesty, jsou slivoně, a to konkrétně myrobalán (Prunus cerasifera) a třešeň (Prunus avium). Jsou roztroušeny po celé délce řešeného úseku cesty a jsou s největší pravděpodobností náletového původu. Některé z těchto dřevin jsou na základě dendrologického průzkumu určeny k pokácení. Je to značně proschlý myrobalán X04, mnohokmen třešně keřovitého habitu X53, vyosená třešeň X59, třešně X61 a X75, které nemají dostatek prostoru pro růst a vrůstají do sousedních dřevin. Ze stejného důvodu kácený myrobalán X77. Slivoně, které byly vyhodnoceny jako perspektivní dřeviny, jsou navrženy na řez (výchovný, udržovací) nebo v jednom případě i na vazbu koruny (X60). Zbývající dřeviny určené ke kácení byly často hodnoceny jako podprůměrné nebo nevyhovující. V případě trojkmene hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna) X03 je důvodem ke kácení odumírání kosterních větví. Silně nakloněný javor mléč (Acer platanoides) X11 je nevyhovující díky vyosenému těžišti a růstové formě dvojkmenu. Mladý nálet jasanu (Fraxinus excelsior) X25 zase roste v těsné blízkosti přilehlé zdi, což bude mít v budoucnosti za následek narušení statiky zdi. V dendrologickém průzkumu byly mezi stromy zařazeny také tři bezy (Sambucus nigra), které jsou značných rozměrů a obvody jejich kmínků dosahují hodnot průměrně kolem čtyřiceti centimetrů. Všechny tři jsou značně proschlé, téměř bez vitality a jsou navrženy k odstranění (X38, X39, X41). Poslední kácenou soliterní dřevinou je jabloň (Malus domestica) X71, osmikmen s jednostrannou korunou, bez zapěstované podchozí výšky. Během dendrologického průzkumu byly hodnoceny také dvě stromové skupiny. první z nich XSS01 je tvořena deseti akáty (Robinia pseudoacacia). Skupina zabírá zhruba 81 metrů čtverečních a měla by být pokácena. Druhá skupina je složena výhradně z jedinců Prunus avium stromů a stromových skupin k odstranění (77 kmenů) - 23 stromů k prořezu (26 ošetření) LIVING IN GREEN S.R.O. 23

24 Keře a keřové skupiny Soliterní keře, rostoucí podél cesty, jsou volně rozptýlené mezi okolní dřeviny. Jsou to keře převážně domácího původu. Většina inventarizovaných dřevin roste v keřové formě přirozeně, některé jsou semenáče přítomných stromů (Tilia, Fraxinus, Prunus, Pyrus). Z našich domácích keřů se na lokalitě vyskytuje například šípková růže (Rosa canina), brslen evropský (Euonymus europaeus), líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra). Většina těchto keřů je určena k pokácení, což bude mít za následek uvolnění prostoru pro růst stromů. Složení keřových skupin je podobné jako druhové složení soliterních keřů. Tyto skupiny jsou situovány pod soliterními stromy a omezují je tak v růstu. také před výsadbou nových stromů, které doplní alejový charakter stávajícího porostu, je třeba prostor vyčistit. Vybrané skupiny budou na stanovišti ponechány bez zásahu (XSK05, XSK08, XSK15, XSK16), v jiných bude provedena selektivní probírka druhů (XSK09, XSK14) soliterní keř k odstranění o ploše 62,0 m2-1 soliterní keř k řezu o ploše 16,0 m2-11 skupina keřů k odstranění o ploše 646,8 m2-1 skupina keřů k řezu o ploše 40,4 m2-2 skupiny keřů k selektivní probírce o ploše 558,2 m2 LIVING IN GREEN S.R.O. 24

25 8. SOUHRNNÁ TABULKA ARBORISTICKÝCH ZÁSAHŮ STROMY STROMY KE KÁCENÍ průměr kmene pod 0,2 m průměr kmene 0,2-0,3 m ks 60 stromů / 107 kmenů 14 stromů / 22 kmenů průměr kmene 0,3-0,4 m 21 průměr kmene 0,4-0,5 m 9 průměr kmene 0,5-0,6 m 7 průměr kmene 0,6-0,7 m 0 průměr kmene 0,7-0,8 m 0 průměr kmene 0,8-0,9 m 0 celkem kácených dřevin 111 celkem kácených kmenů 166 prořez kategorie I 53 prořez kategorie II 25 prořez kategorie III 5 prořez kategorie IV 3 vazba 23 celkem ošetření 109 celkem ošetřovaných dřevin 89 celkem inventarizováno stromů 252 SKUPINY STROMŮ CELKEM SKUPIN STROMŮ 7 SKUPINY STROMŮ K ODSTRANĚNÍ 6 PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH SKUPIN STROMŮ 736,2 m 2 SKUPINY STROMŮ K OŠETŘENÍ 0 BEZ ZÁSAHU 1 KEŘE ks CELKEM SOLITERNÍCH KEŘŮ 56 SOLITERNÍ KEŘE K ODSTRANĚNÍ 37 PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ 72,5 m 2 SOLITERNÍ KEŘE K OŠETŘENÍ 1 PLOCHA SOLITERNÍCH KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ 16 m 2 BEZ ZÁSAHU 18 CELKEM SKUPIN KEŘŮ 55 SKUPINY KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ 25 PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ 2194,05 m 2 SKUPINY KEŘŮ K OŠETŘENÍ 1 PLOCHA SKUPIN KEŘŮ K OŠETŘENÍ 40,4 m2 SKUPINY KEŘŮ K SELEKTIVNÍ PROBÍRCE 2 PLOCHA SKUPINY KEŘŮ K SELEKTIVNÍ PROBÍRCE 558,2 m2 BEZ ZÁSAHU 27 celková plocha kácených dřevin do průměru 10 cm 3560,95 m 2 CELKEM INVENTARIZOVANÝCH DŘEVIN 370 ks LIVING IN GREEN S.R.O. 25

26 9. ZÁVĚR Revize zjistila celkem 252 stromově rostoucích dřeviny, 7 stromové skupiny, 56 soliterních keřů a 55 keřových skupin, jejichž přesné dendrometrické charakteristiky jsou uvedeny v inventarizační tabulce. Všeobecně dřeviny vykazují dobrý zdravotní stav. Převládají dřeviny s průměrným sadovnickým hodnocením 3 a 4. Rostliny s hodnocením 4 a 5 jsou většinou navrženy k pokácení. Odstranění jedinci budou nahrazeni novou výsadbou. U stromů převažuje na inventarizovaném území rod Tilia, Pyrus, Alnus, Fraxinus, Acer,. Celkem je k ošetření navrženo 89 ks stromů (109 ošetření), u nichž převládá řez kategorie I udržovací řez - zaměřený na odstranění suchých či křížících se větví, prosvětlení korun a vazba v koruně. Ke kácení je určeno 111 ks (to je 166 kmenů) a to hlavně z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu, nevhodného umístění, nebo snížené či vůbec žádné vitality. Při kácení se počítá i s odstraněním pařezu frézováním. U stromové skupiny je navrženo plošné odstranění (do průměru kmene 0,1 m) 736,2 m2. U keřů bylo celkem zinventarizováno 55 ks solitérních keřů a 38 kusů keřových skupin, z toho byly vyhodnoceny k odstranění 37 ks soliterních keřů, a 55 ks keřových skupin k odstranění nebo částečné probírce (přestárlých a neperspektivních jedinců a náletových skupin). V rámci rozpočtu jsou počítány do kategorie odstranění nevhodných dřevin do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu. Soliterních keřů vychází plocha 72,5 m 2. U keřových skupin vychází k odstranění plocha 2194,05 m 2 a k selektivní probírce 558,2 m 2. Celkově je tedy k odstranění navržena plocha 2824,75 m 2 keřů. Celkem je tedy k plošnému odstraněné do průměru kmene 0,1 m navrženo 3560,95 m 2. LIVING IN GREEN S.R.O. 26

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa IČ:260428 oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa Váš

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO)

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. místo podnikání:

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

OBSAH: SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK

OBSAH: SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK Hlavní polní cesta PC3f, k. ú. Březolupy SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK Arvita P spol. s r.o. OBSAH: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Identifikační údaje... 2 1.3 Vymezení řešeného území...

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 Fotodokumentace současného

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží OBSAH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 2 Úvod 3 Základní údaje 4 Přírodní podmínky 5 Podklady 6 Metodika 7 Zhodnocení dendrologického průzkumu 8 Návrh

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula Xylotomie (nauka o struktuře a vlastnostech dřeva) Dřevo (z technického hlediska) = lignifikované vodivé pletivo kmenů stromů (deuteroxylém) vznikající dostředivým dělením buněk kambia. Kmeny manoxylické:

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené objekty Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov PSČ: 395 01 Popis umístění projektu: intravilán města Pacov Tab.1: Seznam

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více