Obsah textové části str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah textové části str."

Transkript

1

2

3 Obsah elaborátu Textová část Grafická část: 1. Problémový výkres 1 : Hlavní výkres 1 : Doprava 1 : Podélný profil 1 : 10000/ Studie rekreačního využití dolního poldru Velké Losiny 1 : 5000 Vizualizace

4 Obsah textové části str. 1. Úvod Údaje o zadání a hlavních cílech řešení, postup práce Použité podklady Obsah elaborátu Přehled použitých zkratek 4 2. Analýza současného stavu využití území a navržených záměrů 5 3. Dopravní řešení Vymezení zájmové oblasti územní studie, širší dopravní vazby Výchozí údaje pro dopravní řešení Analýza současného stavu Prognóza dopravního zatížení Výchozí údaje pro návrh variant Návrh dopravního řešení, přehled navržených variant Návrh dopravního řešení, výsledná varianta Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření dle Aktualizace návrhu PPO Desná, Šumperk Kouty nad Desnou Návrh řešení poldrů Přeložky sítí technické infrastruktury Územní systém ekologické stability Studie rekreačního využití dolního poldru Velké Losiny Závěr 44

5

6 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení, postup práce Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny (dále jen územní studie) je zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Olomouckým krajem a zpracovatelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. dne Důvodem pro pořízení územní studie je potřeba dořešit ve vzájemných souvislostech možnosti budoucí realizace protipovodňových opatření a staveb v povodí řeky Desné včetně vazeb na navrhovanou přeložku silnice I/44 a v návaznosti na další limity využití území. Účelem a cílem územní studie je na základě prověření územních možností řešit uspořádání území tak, aby záměry byly vzájemně koordinovány, aby nedocházelo ke kolizím se zastavěným územím obcí a zastavitelnými plochami, aby byly v maximální možné míře respektovány limity využití území a aby byly do budoucna vytvořeny územní jistoty pro možnost realizace jednotlivých záměrů. Hlavním cílem územní studie je zpracovat návrh optimální polohy dopravního koridoru pro přeložku silnice I/44 a návrh umístění vodních nádrží suchých poldrů Velké Losiny, které umožní zadržení objemu 2,9 mil. m 3 při stoleté vodě. Závěry zpracované územní studie by měly být následně zapracovány do Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Řešeným územím územní studie jsou části území obcí Petrov nad Desnou, Velké Losiny a Loučná nad Desnou. Při povodni v červenci 1997 bylo údolí řeky Desné postiženo rozsáhlými záplavami, při nichž došlo ke značným materiálním škodám jak na vlastním vodním toku Desné, tak zejména na zástavbě města Šumperku a okolních obcí podél toku včetně ekologických škod. V roce 1998 proto společnost Aquatis, a.s. vypracovala první etapu studií protipovodňových opatření na řece Moravě s názvem Generel protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy. V roce 2009 firma Pöyry Environment a.s. vypracovala studii proveditelnosti protipovodňových opatření s názvem Protipovodňová opatření obcí na řece Desné v úseku Šumperk Maršíkov, která navazuje na výše zmíněnou studii z roku V této studii již bylo podrobněji zpracováno řešení snižování povodňových průtoků na řece Desné a jejím levobřežním přítoku Mertě. Navržená opatření, které mají při povodňovém průtoku Q 100 ochránit město Šumperk a obce podél vodních toků Desná a Merta, zahrnují rekonstrukce jezových objektů, revitalizace říčních koryt, rekonstrukce mostů a lávek a vybudování retenčních nádrží (poldrů). Poldry budou součástí vodohospodářské soustavy čtyř nádrží, která bude ovládat 41 % plochy povodí Desné (138,29 km 2 z 337,91 km 2 ) a bude tvořena stávající dolní nádrží PVE Dlouhé stráně, navrženým poldrem Sobotín a dvěma navrženými poldry na území obce Velké Losiny. Zatímco plocha pro vybudování poldru Sobotín je dlouhodobě územně hájena (byla obsažena již v ÚPN VÚC Jeseníky) a nadále se s ní počítá v územních plánech dotčených obcí i v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, návrh poldrů ve Velkých Losinách vnesl do území nový prvek, který není obsažen ani v Územním plánu obce Velké Losiny ani v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). Poldry byly v uvedené studii proveditelnosti navrženy v lokalitě pod Velkými Losinami (poldry I. a II.), následně na základě nesouhlasu obce Velké Losiny bylo řešení upraveno a poldry byly navrženy v lokalitě nad Velkými Losinami (poldry III.a a IV.a). 1

7 Při vzájemném porovnání studie protipovodňových opatření a ZÚR OK však vyšlo najevo, že navržené poldry jsou v kolizi s návrhem přeložky silnice I/44, která tímto územím prochází a je v nadřazených dokumentacích (ÚPN VÚC Jeseníky, ZÚR OK) dlouhodobě sledována. Vzhledem k tomu, že území pod Velkými Losinami je z geomorfologického hlediska posledním místem na toku Desné, kde lze poldry jako nezbytnou součást protipovodňové ochrany obcí a měst níže po toku umístit, je nezbytně nutné skloubit návrh přeložky silnice I/44 a návrh poldrů tak, aby bylo možno oba záměry realizovat (nebo přinejmenším pro ně hájit územní rezervy). V 1. etapě prací na územní studii bylo navrženo 6 variant vedení přeložky silnice I/44. Tyto varianty byly předloženy na pracovním jednání, které se uskutečnilo dne na Krajském úřadu Olomouckého kraje za účasti zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje, Městského úřadu Šumperk, Povodí Moravy, s.p., Svazku obcí údolí Desné a Pöyry Environment a.s., Brno. Výsledkem jednání byl požadavek na zpracování další varianty varianty 7, která by byla kombinací varianty 1 a varianty 4 a umožnila by umístit jeden poldr pod obec Velké Losiny a druhý poldr nad obec Velké Losiny, s možností využít území dolního poldru i pro rekreaci ponechat část poldru s trvalou vodní plochou s možností využití např. pro sportovní rybolov apod. Varianta 7 byla projednána na pracovním jednání, které se konalo dne za účasti zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje, Městského úřadu Šumperk, Povodí Moravy, s.p., Svazku obcí údolí Desné, Obce Rapotín, Obce Velké Losiny a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že tato varianta bude dopracována v územní studii jako výsledná, s určitými požadovanými úpravami. Při jejím dopracování je nutno vzít v úvahu zejména následující zásady a požadavky: - s ohledem na dopravní zatížení silnice I/44 v řešeném úseku bude přeložka řešena jako dvoupruh v parametrech S 9,5 - je nutno technicky dořešit napojení dotčených silnic III. třídy - je nutno dořešit napojení obcí Velké Losiny a Loučná nad Desnou na navrženou přeložku - je nutno řešit problematiku hluku z dopravy - u horního poldru je nutno dořešit ochranu před povodňovou vlnou postupující od Loučné nad Desnou navrhnout ochrannou hráz, která zamezí zaplavení zástavby obtokem kolem přeložky silnice I/44 - je nutno vyřešit přístup od Velkých Losin do prostoru dolního poldru (pro účelovou, pěší a cyklistickou dopravu). Výsledná varianta byla znovu projednána na pracovním jednání konaném dne kraje za účasti zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ministerstva dopravy ČR, Povodí Moravy, s.p., RWE, Distribuční služby, s.r.o. a Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. Cílem tohoto jednání bylo především dořešení problematiky vyvolaných přeložek inženýrských sítí, stanovení etapizace návrhu přeložky a napojení jednotlivých etap na stávající silniční síť. Výsledkem tohoto jednání byly následující závěry: - v 1. etapě výstavby bude přeložka ukončena napojením na stávající silnici I/44 u hřbitova ve Velkých Losinách, ve 2. etapě bude dokončen úsek Velké Losiny, hřbitov Kouty nad Desnou - další napojení Velkých Losin bude řešeno u zámku - poloha přeložky u Filipové bude řešena v souladu s územním plánem Loučné nad Desnou 2

8 - u poldru pod Velkými Losinami bude těleso přeložky komunikace a těleso hráze poldru řešeno odděleně; přeložka bude vedena na úbočí hráze poldru, výška hráze poldru bude cca 12 m, uvažovaná zátopa může být využita k rekreačním účelům - u poldru nad Velkými Losinami (u Filipové) bude přeložka řešena na koruně hráze, výška hráze bude cca 11 m - nad poldrem u Filipové bude navržena hráz proti obtoku přeložky (pro ochranu Velkých Losin a k usměrnění toku vod směrem do poldrů) - navržené přeložky inženýrských sítí jsou akceptovány, v případě přeložek vedení ZVN a VN je možno akceptovat umístění sloupů v zátopě. Na základě závěrů tohoto jednání byla dopracována konečná verze územní studie. 1.2 Použité podklady Zpracování územní studie vycházelo z následujících podkladů: - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaná formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne usnesením č. UZ/19/44/2011; - Územně analytické podklady Olomouckého kraje (Institut regionálních informací, s.r.o., Brno), projednáno v Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne ; - Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnic I/44, I/45, I/46, I/57 (Mott MacDonald, 2001); - Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov Rapotín, dokumentace dle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (HBH projekt, 2008) - Protipovodňová ochrana obcí na řece Desné v úseku Šumperk Maršíkov studie proveditelnosti (Pöyry Environment a.s., Brno, květen 2009); - Aktualizace návrhu PPO Desná, Šumperk Kouty nad Desnou, studie (Pöyry Environment a.s., Brno, červen 2012). 1.3 Obsah elaborátu Elaborát územní studie obsahuje. Textovou část Grafickou část: 1. Problémový výkres 1 : Hlavní výkres 1 : Doprava 1 : Podélný profil 1 : 10000/ Studie rekreačního využití dolního poldru Velké Losiny 1 : 5000 Vizualizace 3

9 Výkres č. 1. Problémový výkres obsahuje analýzu současného stavu a známých záměrů na využití území a jejich vzájemné střety koridor pro vedení přeložky silnice I/44 dle ZÚR OK, návrh umístění poldrů dle studie proveditelnosti Protipovodňová ochrany obcí na řece Desné v úseku Šumperk Maršíkov, stávající trasy sítí technické infrastruktury nadmístního významu a limity využití území (ve vztahu k řešené problematice). Výkres č. 2. Hlavní výkres obsahuje navržené řešení přeložky silnice I/44 výslednou variantu, a to samostatně řešení 1. etapy a samostatně celý průběh přeložky, dále výsledný návrh řešení poldrů a návrh přeložek sítí technické infrastruktury. Výkres č. 3. Doprava obsahuje samostatný návrh řešení výsledné varianty přeložky a její podélný profil. Výkres č. 4. Studie rekreačního využití dolního poldru Velké Losiny řeší v podrobnějším měřítku návrh využití prostoru dolního poldru. 1.4 Přehled použitých zkratek CHKO - chráněná krajinná oblast MÚK - mimoúrovňová křižovatka PPO - protipovodňová opatření PVE - přečerpávací vodní elektrárna ÚPN VÚC - územní plán velkého územního celku VN - vysoké napětí ZÚR OK - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ZVN - zvláště vysoké napětí 4

10 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VYUŽITÍ ÚZEMÍ A NAVRŽENÝCH ZÁMĚRŮ Návrh přeložky silnice I/44 a návrh poldrů se týká území tří obcí Petrova nad Desnou, Velkých Losin a Loučné nad Desnou, přičemž největší rozsah navržených záměrů je situován na území obce Velké Losiny. Petrov nad Desnou Obec s převažující funkcí obytnou a významným výrobním potenciálem, situovaná na významném dopravním tahu silnici I/11. Ve stávající poloze silnice I/44 územím obce Petrov nad Desnou neprochází, je vedena po pravém břehu Desné zastavěným územím obcí Rapotín a Velké Losiny. Trasa přeložky prochází západní částí území Petrova nad Desnou; v jižní části území obce je vedena východně zastavěného území, které ve střední části kříží a pokračuje k severu východně místní části Terezín. Trasa přeložky dle územní studie se od trasy vymezené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje liší pouze nepatrně, v na severozápadním okraji území obce, kdy se vychyluje z koridoru vymezeného v ZÚR OK západním směrem. Velké Losiny Z hlediska rekreace a cestovního ruchu velmi významná obec, patřící k nejstarším na Šumpersku, s bohatou historií, proslulá zejména lázněmi a řadou kulturních památek. Termální lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší a nejznámnější lázně na Moravě s dlouhodobou tradicí (první zmínky pocházejí z r. 1296), indikace pro lázeňskou léčbu jsou nervové nemoci, onemocnění pohybového ústrojí a netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí; základní léčebnou procedurou jsou koupele v termální sirné vodě. Z kulturních památek patří k nejvýznamnějším areál renesančního zámku s přírodně krajinářským parkem (národní kulturní památka) a ruční papírna (národní kulturní památka). V současné době prochází silnice I/44 zastavěným územím obce; navržená přeložka je vedena východně zástavby, v poloze mezi železniční tratí a tokem Desné. Do území obce Velké Losiny vstupuje od jihu v místě křížení toku Desné, v prostoru křížení se silnicí III/4504 se přibližuje k železniční trati a dále k severu je vedena v souběhu s ní a se stávající trasou I/44. Vůči trase vymezené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje je v územní studii přeložka posunuta poněkud blíže k zástavbě a umožní mezi tokem Desné a trasou přeložky vybudování poldru (poldr 1). Druhý poldr (poldr 2) je navržen severně Maršíkova a jeho vymezení je shodné s návrhem poldru III.a dle studie proveditelnosti Protipovodňová opatření obcí na řece Desné v úseku Šumperk Maršíkov. U poldru 1 je počítáno i se stálým nadržením, které bude možno využívat pro rekreační účely (např. sportovní rybolov). Loučná nad Desnou Obec je nástupním centrem do oblasti Hrubého Jeseníku od jihu a významným střediskem rekreace a cestovního ruchu. Na území obce leží část známého lyžařského střediska Červenohorské sedlo, nový lyžařský areál Kouty a několik dalších lyžařských areálů (Přemyslov, Kocián, Šindelná, Oasa, Kareš), k dalším atraktivitám patří např. sportovně rekreační areál Kociánov, renesanční zámek s parkem, přečepávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně a další. 5

11 V současné trase prochází silnice I/44 zastavěným územím obce; její přeložka je vedena východně zástavby Rejhotic a Kociánova a jižně zástavby Koutů nad Desnou. Vůči trase vymezené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje je v územní studii přeložka posunuta poněkud blíže k zástavbě a zasahuje do okrajové části Kociánova (tato úprava je nicméně v souladu s původní trasou přeložky dle Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnic I/44, I/45, I/46, I/57 (Mott MacDonald, 2001), kdy patrně chybou při přenesení do Územního plánu velkého územního celku Jeseníky došlo k posunu trasy). V jižní části obce kříží přeložka zástavbu Filipové, a to jižněji než trasa vymezená v ZÚR OK, v poloze pro obec výhodnější, s menším zásahem do stávající zástavby. Limity využití území Z hlediska ochrany přírodních hodnot řešeného území je nutno respektovat následující limity využití území: - Chráněná krajinná oblast Jeseníky, vyhlášená výnosem MK ČSR pod č.j. 9886/1969, - Ptačí oblast Jeseníky, vymezená nařízením vlády č. 599/2004 Sb. - významné krajinné prvky dle ustanovení 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy - Chráněná oblast přirozené akumulace vod Jeseníky (CHOPAV), vyhlášená nařízením vlády ČSR č. 40/1978 Sb. dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ochranná pásma I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Velké Losiny, stanovené výměrem Ministerstva zdravotnictví č.j. IL ze dne záplavové území toku Desné včetně vymezení aktivní zóny v ř. km 0,000 37,090, stanovené KÚ Olomouckého kraje dne , č.j. KUOK 552/2010 dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zvláštní povodeň pod vodním dílem Dlouhé Stráně horní a dolní nádrž dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - záplavové území toku Merty, stanovené rozhodnutím OkÚ Šumperk č.j. Voda 2724/92- Kl-235-V ze dne dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - vnitřní a vnější lázeňské území lázeňského místa Velké Losiny, stanovené rozhodnutím Sm KNV ze dne

12 3. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 3.1 Vymezení zájmové oblasti územní studie, širší dopravní vazby Předmětem řešení územní studie je návrh způsobu koordinace protipovodňových opatření na řece Desné se záměrem přeložky silnice I/44 v úseku Petrov nad Desnou Kouty nad Desnou. Návrh přeložení silnice I/44 do nové polohy je obsažen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jako veřejně prospěšná stavba s označením D04 (I/44, Petrov nad Desnou Kouty nad Desnou, včetně napojení Velkých Losin a Loučné nad Desnou). Šířkové parametry dopravního koridoru pro vedení přeložky jsou uváděny od osy navržené komunikace na obě strany a činí pro přeložky silnic I. třídy 200 m. Vymezený koridor zasahuje na území obcí Petrov nad Desnou, Velké Losiny a Loučná nad Desnou. Obr. Přibližný rozsah řešeného území (na podkladu výkresu B8, ZÚR Olomouckého kraje) 7

13 Řešené území (území dotčené návrhem přeložky silnice I/44 a návrhem poldrů) je významnou částí Jesenického regionu (SOB4 dle ZÚR OK). Jeho poloha je z hlediska dopravního situována na významném republikovém tahu, který tvoří silnice I/44 (Mohelnice Bludov Rapotín Červenohorské sedlo Jeseník Mikulovice Polsko). Spojení s Moravskoslezským krajem pak zajišťuje silnice I/11, která se na tah I/44 zapojuje v Rapotíně. Nejbližší nadřazené dálkové vnitrostátní a mezinárodní tahy jsou vedeny v trasách silnic I/35 a R 35 v úsecích Liberec Hradec Králové Svitavy Mohelnice Olomouc Valašské Meziříčí Makov státní hranice se Slovenskem (mezinárodní tah E 442) a dále v trasách dálnice D1, silnic I/46 a I/48 (R 46 a plánovaná R 48) v úsecích Brno Olomouc Hranice Frýdek-Místek Český Těšín státní hranice s Polskem (mezinárodní tah E 462). Řešeným územím je dále vedena regionální železniční trať č. 293 (Petrov nad Desnou Kouty nad Desnou). Jde o jednokolejnou trať s motorovým provozem ve vlastnictví Svazku obcí údolí Desná. Ta v Zábřehu na Moravě navazuje celostátní železniční trať č Výchozí údaje pro návrh dopravní řešení Pro zpracování studie byly využity následující podklady: - Ortofotomapy ( - Katastrální mapy zájmového území (Český úřad zeměměřičský a katastrální) - Základní mapy v měřítku 1: (Olomoucký kraj) - ZÚR Olomouckého kraje ( - Celostátní sčítání dopravy (Ředitelství silnic a dálnic ČR) - Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnic I/44, I/45, I/46, I/57 (Mott MacDonald, 2001) - Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelnov Rapotín, dokumentace dle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (HBH projekt, 2008) Hlavní komunikační osu řešeného území tvoří silnice I/44. V současné době je vedena od Rapotína (silniční křižovatky s I/11), kde úrovňově kříží trať č. 293, dále přes zastavěné území Velkých Losin, odkud vede severním směrem v těsném souběhu s železniční tratí. Tu před osadou Filipová opět úrovňově kříží s následným mostem přes řeku Desnou. Dále silniční průtah prochází zastavěným územím Filipové, Loučné nad Desnou, Rejhotic a Koutů nad Desnou, kde znovu úrovňově kříží trať č Následuje přechod přes Červenohorské sedlo. Z její trasy je nejenom obsluhována přilehlá zástavba (prostřednictvím značného množství křižovatek a sjezdů), ale i okolní obce. Do trasy silnice I/44 jsou zapojeny následující silnice: v Rapotíně: III/01122 (spojka Petrov nad Desnou Rapotín) ve Velkých Losinách: III/3697 (Velké Losiny Žárová Jindřichov), III/0446 (Velké Losiny Bukovice), III/4504 (Velké Losiny Maršíkov) a III/0447 (Velké Losiny Rejhotice) ve Filipové: III/4502 (Filipová Maršíkov) v Rejhoticích: III/0447 (Velké Losiny Rejhotice) a III/3696 (Rejhotice Nové Losiny). Stávající kategorie silnice mimo zastavěné území odpovídá převážně kategorii S 9,5 dle ČSN Trasa vykazuje značné množství dopravních závad. Ty se vyskytují jak v zastavěných územích dotčených obcí, tak i mimo souvislou zástavbu. Jde např. o směrové vedení mezi Rapotínem a Velkými Losinami, vedení silnice mezi Velkými Losinami a Filipovou, úrovňové křížení železničních tratí, blízkost zástavby, kolize mezi chodci, cyklisty a motorovou dopravou na území Velkých Losin, Filipové, Loučné nad Desnou, Rejhotic nebo Koutů nad Desnou nebo značné množství křižovatek a sjezdů k nemovitostem. 8

14 Obr. Schéma dopravní sítě v řešeném území s vyznačenými nejvýznamnějšími bodovými nebo směrovými závadami) 9

15 3.3 Analýza současného stavu Orientační analýza dopravy v pohybu je provedena na základě dostupných údajů z celostátního sčítání dopravy prováděného prováděných v pětiletých cyklech Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V řešeném území bylo sčítání dopravy na silnici I/44 provedeno na celkem čtyřech sčítacích úsecích. Dále byly sčítány intenzity dopravy na silnicích I/11, III/3697 a III/3696. Obr.: sčítací úseky na silnici I/44 v řešeném území s údaji za rok 2010 (zdroj: r. 2010) Dopravní zatížení je přehledně uvedeno v následující tabulce. Výsledné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy (RPDI) ve všední dny, a to ve vozidlech za 24h (nákladní vozidla s přívěsy a tahače s návěsy se na rozdíl od předchozích výsledků (roky 2000 a 2005) počítají za jedno vozidlo, proto je nutno srovnání údajů považovat za orientační). 10

16 Tab.: Výsledky sčítání dopravy na silniční síti v řešeném území Stan. č. Sil. č. Úsek: Rok I/ I/ I/ I/ I/ III/ III/3696 Rapotín Velké Losiny Velké Losiny, průtah Velké Losiny Rejhotice Rejhotice Červenohorské sedlo Petrov nad Desnou Rapotín Velké Losiny Jindřichov Rejhotice Nové Losiny motocykly, osobní vozidla a dodávky těžká motorová vozidla nákladní automobily a soupravy voz./24 hod. součet všech mot. vozidel a přívěsů rozdíl v % proti předchozímu období (těžká / celkem) ,5 / +6, ,5 / -6, ,2 / +23, ,0 / -14, ,3 / +9, ,4 / -10, ,6 / +23, ,2 / -10, ,3 / -5, ,2 / -4, ,6 / +65, ,8 / -7, / +77, ,8 / +8,7 Graf: Výsledky sčítání dopravy na stávající silnici I/44 v řešeném území I/ I/ I/ I/ Z přehledu zatížení silnice I/44 je zřejmý pokles plošný pokles dopravního výkonu o cca 5 15 %. Nejzatíženějším úsekem je příjezd do Velkých Losin (cca 5,4 tis.voz/24h). Zatížení ostatních úseků lze považovat za nízké. Tyto hodnoty jsou vyhovující pro šířkové uspořádání odpovídající kategorii S 9,5 (viz následující tabulka). 11

17 Tab.: Orientační rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení návrhové kategorie silnic I. třídy (zdroj: ČSN , Změna 1) Typ komunikace Přibližné rozpětí úrovňových intenzit Požadovaný stupeň úrovně kvality Návrhová kategorie pro požadovaný stupeň úrovně kvality dopravy (voz./24hod.) dopravy silnice I. třídy S 11, C-D silnice I. třídy S 9, C-D Situaci na stávající trase silnice I/44 dále dokresluje sčítání cyklistické dopravy, provedené v roce 2010 v rámci celostátního sčítání dopravy. Ze zjištěných hodnot vyplývá, že mezních intenzit cyklistů pro oddělení cyklistické dopravy od motorového provozu je v dnešní době dosahováno úseku mezi Rapotínem a Velkými Losinami (údaj platí pro nezastavěné území). Tab.: Výsledky sčítání cyklistické dopravy na silnici I/44 v řešeném území Stan. č. Sil. č. Úsek: Rok I/ I/ I/ I/44 Rapotín Velké Losiny Velké Losiny, průtah Velké Losiny Rejhotice Rejhotice Červenohorské sedlo cyklistů/24 hod. v obou směrech špičková hodina (cca 20 % z celkového počtu za den) v obou směrech Doporučené mezní intenzity pro návrh odděleného provozu cyklistů od motorové dopravy (TP 179) cyklistů/24 hod. v jednom směru území zastavěné / nezastavěné / / / / Prognóza dopravního zatížení Pro výchozí zatížení z r je územní studií provedena orientační prognóza k r a 2050 založená na výpočtových mechanismech TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. Výhledové dopravní zatížení silničních komunikací je uvedeno v následující tabulce. Tab.: Prognóza dopravy pro roky 2035 a 2050 Stan. č. Sil. č. Úsek: Rok I/ I/44 Rapotín Velké Losiny Velké Losiny, průtah motocykly, osobní vozidla a dodávky těžká motorová vozidla nákladní automobily a soupravy voz./24 hod. součet všech mot. vozidel a přívěsů rozdíl v % proti předchozímu období (těžká / celkem) ,0 / +43, ,0 / +12, ,0 / +44, ,0 / +12,8 12

18 Stan. č. Sil. č. Úsek: Rok I/ I/ I/ III/ III/3696 Velké Losiny Rejhotice Rejhotice Červenohorské sedlo Petrov nad Desnou Rapotín Velké Losiny Jindřichov Rejhotice Nové Losiny motocykly, osobní vozidla a dodávky těžká motorová vozidla nákladní automobily a soupravy voz./24 hod. součet všech mot. vozidel a přívěsů rozdíl v % proti předchozímu období (těžká / celkem) ,0 / +42, ,0 / +12, ,0 / +41, ,0 / +12, ,0 / + 43, ,0 / +12, ,0 / +40, ,0 / +11, ,0 / +40, ,0 / + 11,8 Graf: Výsledky prognózy dopravy na stávající silnici I/44 v řešeném území I/ I/ I/ I/ Z provedené prognózy je zřejmé, že bez navržených úprav silniční sítě dojde k plošnému zvýšení dopravního zatížení na všech silničních komunikacích, a to cca o % např. k r Zvýšená dopravní zátěž bude dopadat především na bezprostřední okolí průtahových komunikací v zastavěném území. Lze předpokládat snížení kapacity křižovatek (pokud nebudou vhodně upravovány) a zvýšené intenzity budou mít rovněž vliv na bezpečnost provozu chodců a cyklistů (bude nutno uvažovat s oddělením provozu cyklistů od motorové dopravy). Delší časová prognóza však poskytuje zkreslené údaje, neboť nejsou uvažovány ostatní vlivy (např. hospodářský růst/pokles, realizace nových komunikací apod). V souladu s obecnými předpoklady o nárůstu stupni automobilizace a zvyšování dopravního výkonu lze však předpokládat, že dopravní zatížení k r vzroste až na hodnotu cca 8,6 tis. voz/24 hod v nejzatíženějším úseku. Tato prognóza tedy slouží především k ověření potřebné návrhové silniční kategorie (viz tab. Orientační rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení návrhové kategorie silnic I. třídy). Z uvedených údajů tak lze konstatovat, že návrhová kategorie stanovená předchozími dokumentacemi je dostatečně komfortní (S 11,5/80) i pro dlouhodobý časový horizont. V roce 2010 byl dále Ministerstvem dopravy schválen dokument 13

19 Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (MD č.j. 918/ IPK/8, ), který upravuje výslednou kategorii přeložky silnice I/44 v úseku Petrov nad Desnou Kouty nad Desnou na kategorii S 9,5/70. Obr. Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040, výřez (ŘSD ČR, 2010) Podkladem pro zpracování tohoto dokumentu bylo posouzení silniční sítě ČR dopravním modelem na objem dopravy předpokládaný v roce Údaje o návrhových kategorijních šířkách pak platí i pro práce na územně plánovací dokumentaci nebo ve studijní či projektové přípravě jednotlivých záměrů. Z tohoto důvodu je výsledná varianta přeložky silnice zpracována v kategorii S 9,5/70. V tomto kontextu je rovněž přehodnoceno zapojení dotčených komunikací, které v původních dokumentacích bylo řešeno prostřednictvím mimoúrovňových křižovatek, formou úrovňových křižovatek. 3.5 Výchozí údaje pro návrh variant Dopravní řešení územní studie koncepčně vychází z nadřazených územně plánovacích dokumentů (Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, Politika územního rozvoje ČR 2008). ZÚR Olomouckého kraje vycházely z Územního plánu velkého územního celku Jeseníky a záměr přeložky silnice I/44 převzaly bez věcné změny. Přeložka silnice I/44 v úseku Petrov nad Desnou Kouty nad Desnou je navržena v kategorii S 9,5/70 a je vedena mimo zastavěná území dotčených obcí. Řešený úsek navazuje na předchozí stav- 14

20 bu Šumperk Petrov nad Desnou, a to za MÚK Rapotín (mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/11) a pokračuje přechodem přes Červenohorské sedlo. Předchozí úsek přeložky silnice I/44 v úseku Šumperk Petrov nad Desnou je řešen v kategorii S 24,5/100. Její délka činí cca 9,3 km. Dne bylo zveřejněno Oznámení EIA na "Přeložku silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov - Rapotín", a to ve 3 variantách, které se lišily polohou mimoúrovňových křižovatek a trasy vedené u Dolní Studénky. Dokumentace EIA na "Přeložku silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov - Rapotín" byla zveřejněna v únoru následně Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k této dokumentaci. Následující úsek přeložky silnice I/44 přechod přes Červenohorské sedlo je řešen etapovitě. Jednotlivé etapy (stavby) lze označit jako Červenohorské sedlo jih, Červenohorské sedlo sever a Červenohorské sedlo tunel. Stavba Červenohorské sedlo sever byla zprovozněna v roce Stavba Červenohorské sedlo jih je navržena v kategorii S 9,5/60 (s příslušným rozšířením v točkách) a její délka je cca 7,9 km. Zahrnuje tzv. modernizaci (šířkovou homogenizaci, vybudování stoupacích pruhů v několika úsecích, úpravy okolního terénu) stávající trasy silnice I/44 v úseku od konce zástavby obce Kouty nad Desnou po hranici okresu Šumperk Jeseník v prostoru Červenohorského sedla. Realizace modernizace silnice I/44 se předpokládá v roce Stavba Červenohorské sedlo tunel je navržena v kategorii S 11,5/80. Její součástí je realizace raženého tunelu v délce cca 6,1 km (celkem zahrnuje cca 9,8 km nové trasy). Realizace této stavby je však s ohledem na již proběhnutou realizaci stavby Červenohorské sedlo sever a připravenost stavby Červenohorské sedlo jih předpokládána v dlouhodobém časovém horizontu. 3.6 Návrh dopravního řešení, přehled navržených variant V 1. etapě práce na územní studii bylo navrženo 6 variant vedení přeložky silnice I/44. Jednotlivé varianty jsou vedeny zcela mimo zástavbu dotčených obcí, komunikace byla v této etapě projektu řešena v kategorii S11,5/80. Počátek všech variant je situován přibližně v km 31,0 úseku přeložky silnice I/44 Šumperk Petrov nad Desnou, konec variant pak v poloze pod Červenohorským sedlem, v napojení na stávající trasu silnice I/44. Parametry jednotlivých variantních řešení vyhovují podmínkám stanovenými ČSN V rámci územní studie jsou to zejména poloměry směrových oblouků, které jsou navrženy na směrodatnou rychlost 90 km/h a doplněny přechodnicemi v normových parametrech. Výškové vedení komunikace je podrobněji řešeno u varianty výsledné, kde v případě nutnosti budou v kritických úsecích uplatněny parametry pro horské území (sklony nivelety až 7,5 %). Pro každou z variant byl pro orientaci zpracován podélný profil terénu pod navrženými komunikacemi. Žádná z variant 1 6 není v souladu se ZÚR Olomouckého kraje, kde vlivem zřejmě nepřesného překreslení trasy z původních podkladů do měřítka 1 : došlo ke značnému posunu a ani vymezený 400 m koridor reálně neumožňuje optimální návrh trasy. Tato skutečnost se týká zejména prostoru mezi Velkými Losinami a Filipovou. Soutisk variant dopravního řešení a koridoru ZÚR jsou znázorněny ve výkres 1. Problémový výkres tohoto elaborátu. 15

21 Varianta 1 (červená) Varianta 1 vychází ze zpracované dokumentace Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnic I/44, I/45, I/46, I/57 (Mott MacDonald, 2001). Počáteční úsek je veden východně místní části Terezín, přibližně v souběhu s vedením ZVN (z Dlouhých Strání). Následují dva protisměrné oblouky, prostřednictvím kterých se trasa stáčí do prostoru navržených protipovodňových opatření mezi vodním tokem Desná a železniční tratí č. 293 (poldry III.a a IV.a). Před obcí Filipová je komunikace svedena do východní polohy vůči obci a je vedena východně jejího zastavěného území po úbočí hory Kluč. Nad obcí Loučná nad Desnou je z důvodu značné členitosti terénu trasa vedena v tunelu (délky cca 800 m), následuje v stočení trasy k obci Rejhotice, odkud je přeložka vedena přibližně podél vodního toku Desná. V prostoru Koutů nad Desnou je pak navržen další tunel délky cca 450 m. Trasa je ukončena na stávající trase silnice I/44. Údaje o navržené variantě: délka: cca 14,465 km délka trasy v tunelu: cca 1,250 km křížení železniční trati: NE křížení vodního toku Desná: 2 x křížení ÚSES: nadregionální biokoridor (cca km 1,6), regionální biocentrum (cca km 2,3 2,6), regionální biocentrum (cca km 5,5 6,3), CHKO (od km 6,3) křížení trasy ZVN z Dlouhých Strání: 2x (cca km 4,3 a 4,4) dotčení protipovodňových opatření: ANO, v plném rozsahu Obr. Rozsah dotčení protipovodňových opatření ve Velkých Losinách: 16

22 Obr. Dopravní schéma varianty č. 1: Obr. Podélný profil terénu pod variantou č.1: 17

23 Varianta 2 (modrá) Varianta č. 2 vychází z varianty 1. Počáteční úsek je shodný do km 4,0, odkud se trasa varianty 2 stáčí východním směrem k Maršíkovu, mimo plochy navržených protipovodňových opatření. Ty jsou dotčeny pouze částečně (poldr III.a). Trasa je následně vedena po úbočí vrcholu Lužný směrem k Filipové, kde navazuje opět na variantu 1. Údaje o navržené variantě: délka: cca 14,510 km délka trasy v tunelu: cca 1,250 km křížení železniční trati: NE křížení vodního toku Desná: 2 x křížení ÚSES: nadregionální biokoridor (cca km 1,6), regionální biocentrum (cca km 2,3 2,6), regionální biocentrum (cca km 5,5 6,3), CHKO (od km 5,5) křížení trasy ZVN z Dlouhých Strání: 2x (cca km 4,4 a 4,5) dotčení protipovodňových opatření: ANO, okraj plochy Obr. Rozsah dotčení protipovodňových opatření ve Velkých Losinách: 18

24 Obr. Dopravní schéma varianty č. 2: Obr. Podélný profil terénu pod variantou č.2: 19

25 Varianta 3 (purpurová) Varianta 3 vychází z varianty 1. Počáteční úsek je shodný do km 3,0, odkud se trasa varianty 3 stáčí východním směrem k zastavěnému území Maršíkova, a to zcela mimo plochy navržených protipovodňových opatření. Trasa je následně vedena po úbočí vrcholu Lužný směrem k Filipové, s částečným využitím tělesa silnice III/4502. Před Filipovou varianta 3 navazuje opět na variantu 1. Údaje o navržené variantě: délka: cca 14,505 km délka trasy v tunelu: cca 1,250 km křížení železniční trati: NE křížení vodního toku Desná: 2 x křížení ÚSES: nadregionální biokoridor (cca km 1,6), regionální biocentrum (cca km 2,3 2,5), nadregionální biokoridor (cca km 3,9 4,0), CHKO (od km 5,5) křížení trasy ZVN z Dlouhých Strání: 2x (cca km 4,4 a 4,5) dotčení protipovodňových opatření: NE Obr. Rozsah dotčení protipovodňových opatření ve Velkých Losinách: 20

26 Obr. Dopravní schéma varianty č. 3: Obr. Podélný profil terénu pod variantou č.3: 21

27 Varianta 4 (fialová) Trasa varianta 4 je vedena proti předchozím návrhům v těsnějším souběhu s vedením VN, v odsunuté poloze vůči Terezínu. Do prostoru Velkých Losin prochází před křížením s vodním tokem Desné (cca km 1,85) prolukou v zástavbě. Následně se přimyká k železniční trati č. 293 a v souběhu je vedena v délce cca 3,8 km. Nejbližší souběh činí cca 20 m mezi osou komunikace a osou trati (cca 10 m mezi hranou komunikace a tělesem železniční trati). Cca od km 4,5 po km 6,7 je pak přeložka vedena v plochách protipovodňových opatření (podél severozápadního okraje poldrů III.a a III.b). Trasa se následně stáčí východním směrem k Filipové a zapojuje se do trasy varianty 1. Údaje o navržené variantě: délka: cca 14,781 km délka trasy v tunelu: cca 1,250 km křížení železniční trati: NE křížení vodního toku Desná: 2 x křížení ÚSES: nadregionální biokoridor (cca km 1,8), regionální biocentrum (mezi km cca 2,0 2,6), regionální biocentrum (cca km 5,9 6,6), CHKO (od km 6,8) křížení trasy ZVN z Dlouhých Strání: NE dotčení protipovodňových opatření: ANO, okraj plochy Obr. Rozsah dotčení protipovodňových opatření ve Velkých Losinách: 22

28 Obr. Dopravní schéma varianty č. 4: Obr. Podélný profil terénu pod variantou č.4: 23

29 Varianta 5 (zelená) Trasa varianty č. 5 je do cca km 2,5 shodná s vedením varianty č. 1. Následně se komunikace stáčí severozápadním směrem k Velkým Losinám do souběhu s železniční tratí č. 293, kterou společně se stávající silnicí I/44 mimoúrovňově kříží v km 4,3 až km 4,5 (předběžně silniční estakádou). Trasa přeložky je pak vedena cca 1,5 km v souběhu se stávající silnicí I/44. Poté se stáčí východním směrem k Filipové a opět mimoúrovňově kříží stávající silnici I/44 a trať č Filipovou přechází v proluce mezi rozptýlenou zástavbou s pravděpodobnou demolicí několika objektů. Další vedení varianty č. 5 je shodné se základní variantou č. 1. Údaje o navržené variantě: délka: cca 14,637 km délka trasy v tunelu: cca 1,250 km křížení železniční trati: 2x křížení vodního toku: 2 x křížení ÚSES: nadregionální biokoridor (cca km 1,6), regionální biocentrum (cca km 2,3 2,5), regionální biocentrum (cca km 6,2 6,5), CHKO (od km 6,6) křížení trasy ZVN z Dlouhých Strání: NE dotčení protipovodňových opatření: ANO, severní okraj vymezené plochy Obr. Rozsah dotčení protipovodňových opatření ve Velkých Losinách: 24

30 Obr. Dopravní schéma varianty č. 5: Obr. Podélný profil terénu pod variantou č.5: 25

31 Varianta 6 (černá) Varianta 6 vychází z varianty 5. Počáteční úsek je shodný do km 5,0, odkud se trasa varianty 6 stáčí severním směrem a je vedena západně zastavěného území Loučné nad Desnou, Rejhotic a Koutů nad Desnou. Problematickým úsekem (mezi km 7,2 až 10,0) je část komunikace vedená podél prudkého úbočí vrcholu Lískovec, kde přirozené sklony terénu v příčném směru vůči navržené komunikaci dosahují v některých úsecích až 30 %. V těchto podmínkách bude nutno uvažovat s realizací masivních opěrných zdí. Mezi km 11,2 až 12,7, kde je trasa komunikace vedena po úpatí Černé stráně je pak nutno uvažovat s realizací tunel v délce cca 450 m. Za výjezdovým portálem pak trasa přeložky mimoúrovňově kříží trať č. 293, stávající silnici I/44 a vodní tok Desné. Následující vedení navržené komunikace je pak přibližně shodné s variantou č. 1. Údaje o navržené variantě: délka: cca 14,585 km délka trasy v tunelu: cca 1,150 km křížení železniční trati: 2x křížení vodního toku Desná: 2 x křížení ÚSES: nadregionální biokoridor (cca km 1,6), regionální biocentrum (cca km 2,3 2,5), nadregionální biokoridor (cca km 11,9), CHKO (od km 10,4) křížení trasy VVN: NE dotčení protipovodňových opatření: NE Obr. Rozsah dotčení protipovodňových opatření ve Velkých Losinách: 26

32 Obr. Dopravní schéma varianty č. 6: Obr. Podélný profil terénu pod variantou č.6: 27

33 Výše uvedené varianty řešení byly předloženy na pracovním jednání, které se uskutečnilo dne na Krajském úřadu Olomouckého kraje za účasti zástupců krajského úřadu, Povodí Moravy, s.p., Svazku obcí údolí Desné a Pöyry Environment a.s., Brno. Z jednání vzešel požadavek na zpracování výsledné varianty, která by umožnila umístit jeden poldr (dolní) pod obec Velké Losiny a druhý poldr (horní) nad obec Velké Losiny. Tento návrh však vyžaduje nutnou koordinaci při výstavbě poldrů se záměrem realizovat přeložku silnice I/44, neboť se předpokládá vedení nové komunikace částečně po hrázním tělese (od tohoto řešení bylo v případě poldru č. 1 dolního upuštěno). Koncepčně bylo také uvažováno s možností využít území dolního poldru pro rekreaci. Z následujících jednání dále vyplynul požadavek prověřit možnost rozdělení výstavby přeložky silnice I/44 do dvou etap, a to po úsecích Petrov nad Desnou Velké Losiny (I. etapa výstavby) a Velké Losiny Kouty nad Desnou (II. etapa výstavby). 3.7 Návrh dopravního řešení, výsledná varianta Trasa výsledné varianty v počátečním úseku vychází z varianty základní varianty 1 (ze zpracované dokumentace Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnic I/44, I/45, I/46, I/57 ). Po cca 1,85 km přes konec zástavby v Terezíně stáčí k Velkým Losinám a za křížením s Desnou dále pokračuje severním směrem do souběhu s železniční trati č. 293 a pokračuje v trase varianty 4 (fialové). Toto řešení umožňuje umístit plochu poldru mezi tok Desné a zemní těleso přeložky silnice I/44. Celková délka výsledné varianty je cca m. Návrhové prvky (návrhová a směrodatná rychlost, příčné a dostředné sklony) Přeložka silnice I/44 je projektována na návrhovou rychlost vn=70 km/h, které dle ČSN (změna Z1) odpovídá směrodatná rychlost vs=90 km/h, resp. 80 km/h v členitém horském území. Na směrodatnou rychlost byly navrhovány především geometrické prvky trasy, tj. poloměry směrových a výškových oblouků, příčné sklony komunikace a délky rozhledu pro zastavení nebo předjíždění. Příčné a dostředné sklony, ač v rámci studie nejsou dokladovány, odpovídají projektované směrodatné rychlosti. Maximální hodnoty však nebyly využity, minimální pak odpovídají zásadám ČSN. Příčné uspořádání výsledné varianty Přeložka silnice I/44 je navržena v kategorii S 9,5/70 dle ČSN Jde o směrově nerozdělenou dvoupruhovou silnici v následujícím šířkovém uspořádání koruny: jízdní pruhy: 2 x 3,50 m = 7,00 m vodící proužky: 2 x 0,25 m = 0,50 m zpevněná krajnice: 2 x 0,50 m = 1,00 m nezpevněná krajnice: 2 x 0,50 m = 1,00 m kategorijní šířka komunikace: 9,50 m 28

34 Směrové řešení výsledné varianty Začátek úpravy je situován do km 31,0 úseku přeložky silnice I/44 Šumperk Petrov nad Desnou, konec úseku je navržen pod Červenohorským sedlem v místě napojení na stávající trasu silnice I/44. Od koncového bodu na trase přeložky silnice I/44 Šumperk Petrov nad Desnou (km 31,0 odpovídá km 0,0 úseku Petrov nad Desnou Kouty nad Desnou) je komunikace vedena v krátkém přímém úseku, po němž následuje pravotočivý oblouk (ve směru staničení) o poloměru 1000 m (dl. 597,26m ), kterým se trasa stáčí do souběhu se zastavěným územím Terezína. Následuje přímá délky cca 980,45, na kterou navazuje kombinace protisměrných oblouků o poloměrech 1200 m a 1600 m s mezipřímou délky 161,15 m. V tomto úseku přechází navržená přeložka dvěma mosty přes vodní tok Desné a bezejmenný vodní tok (náhon) a stáčí se do souběhu se železniční tratí ve Velkých Losinách (nejmenší vzdálenost mezi osou komunikace a osou trati je cca m). V této souběžné poloze trasa dále pokračuje v přímém úseku délky cca 359,95 m. Následuje pravotočivý oblouk o poloměru 1400 m s návazným přímým úsekem v délce 553,93 m. Tento segment je navržen jako součást hráze nad Velkými Losinami (poldr II.) Poté se komunikace kombinací tří protisměrných oblouků s inflexemi o poloměrech 800 m (s přechodnicemi délky 160 m), 1000 m (s přechodnicemi délky 180 a 160 m) a 650 m (s přechodnicemi délky 140 m) odklání od železniční trati a přes vodní tok Desné (estakádou) přechází do východní polohy vůči zástavbě Filipové a Loučné nad Desnou. Zde je trasa vedena v přímém úseku délky 1500,78 m po úbočí vrcholu Kluč. Následuje levotočivý oblouk o poloměru 2000 m a přímý úsek délky cca 704,87 m. Trasa přeložky je pak následně vedena složeným obloukem (poloměry 2500 a 1250 m) východně zastavěného území Rejhotic a podél vodního toku Desné, který přeložka dále sleduje. Po následném levotočivém oblouku o poloměru 1000 m komunikace pokračuje přímou délky cca 564,20 m a pravotočivým obloukem o poloměru 1750 m se dostává do trasy původní silnice I/44. Konec úseku je situován před stoupáním do Červenohorského sedla v km 14, navržené přeložky. Tab.: Přehled směrových oblouků na trase přeložky silnice I/44 Oblouk R (L - levotočivý, P - pravotočivý ve směru staničení) Poloměr oblouku (m) Parametr přechodnice zleva (délka / parametr) Parametr přechodnice zprava (délka / parametr) Délka tečny (m) Středový úhel (grad) Vzepětí oblouku (m) Délka oblouku R1 (P) ,02 38,02 46,31 597,26 R2 (L) ,90 34,25 44,77 645,66 R3 (P) ,43 43,60 98, ,71 R4 (P) ,89 32,54 47,01 715,65 R5 (L) / 357, / 357,77 205,01 16,36 6,65 205,57 R6 (P) / 424, / ,08 27,86 24,42 437,56 R7 (L) / 301, / 301,66 457,97 47,73 48,50 487,30 R8 (L) ,80 30,95 60,58 972,35 R9 (P) ,30 17,61 24,10 691,50 R10 (P) ,17 87,05 362, ,26 R11 (L) ,80 17,29 9,29 271,64 R12 (P) ,99 9,07 4,45 249,20 Pozn.: Navržené hodnoty směrových oblouků odpovídají směrodatné rychlosti vs=80 km/h s dostředným sklonem max 3 %. (m) 29

35 Výškové řešení výsledné varianty Výškové řešení je dáno navázáním na úsek přeložky silnice I/44 Šumperk Petrov nad Desnou v začátku úpravy, v konci úseku pak výškovou návazností na stávající silnici I/44. Dalšími podmiňujícími prvky výškového řešení jsou hráze dolního a horního poldru ve Velkých Losinách, těsný souběh s železniční tratí a rozsah záplavového území řeky Desné. Navržené podélné sklony respektují podmínku zajištění minimálního výsledného sklonu (0,5 %). Minimální podélný sklon na trase přeložky je navržen v hodnotě 0,50 %, a to v místě hrází poldrů, kde se předpokládá vedení trasy přeložky silnice jako součást hráze. Maximální sklon pak v hodnotě 3,79 %. Minimální poloměry parabolických oblouků nutných k zaoblení nivelety v lomech tečnového polygonu jsou navrženy v hodnotě m. Z důvodu nepříznivé konfigurace terénu nad Loučnou nad Desnou a Kouty nad Desnou jsou navrženy dva tunely. S tímto řešením však již uvažovala i původní studie přeložky silnice I/44. Tab.: Přehled výškových oblouků na trase přeložky silnice I/44 Oblouk R (VYP - vypuklý, VYD - vydutý směru staničení) Poloměr oblouku (m) Délka tečny (m) Vzdálenost vrcholu oblouku od průsečíku tečen (m) Podélný sklon (zleva / zprava ve směru staničení) Výšková poloha průsečíku tečen (m.n.m.) R1 (VYP) ,92 0,342 0,69 % / 1,86 % 378,05 R2 (VYD) ,94 0,462 1,86 % / 0,50 % 394,16 R3 (VYP) ,32 0,393 0,50 % / 1,75 % 399,19 R4 (VYP) ,32 0,393 1,75 % / 0,50 % 429,48 R5 (VYD) ,41 2,024 0,50 % / 3,79 % 436,95 R6 (VYP) ,16 0,707 3,79 % / 2,10 % 473,03 R7 (VYP) ,45 0,162 2,10 % / 1,30 % 530,31 R8 (VYD) ,81 0,212 1,30 % / 2,36 % 582,44 Pozn.: Navržené hodnoty výškových oblouků odpovídají směrodatné rychlosti vs=80 km/h (nejmenší dovolený poloměr vypuklého výškového oblouku pro zastavení je 4000 m a m pro předjíždění, nejmenší dovolený poloměr vydutého výškového oblouku je 2800 m). Související komunikace Návrh přeložky silnice si vyžaduje řešit následující doprovodné komunikace: Přeložka silnice III/01122: Stávající silnice III/01122 mezi Petrovem nad Desnou a Rapotínem je trasou přeložky přerušena. Z tohoto důvodu je navržen nadjezd silnice III/01122 nad přeložkou I/44, a to v km 0, staničení. Délka úpravy je cca 467 m. Prodloužení silnice III/3697 od Velkých Losin a Žárové: Navržené prodloužení silnice III/3697 zajistí dopravní obsluhu Velkých Losin a ostatních sídel situovaných na trase silnice III/3697. Trasování nové komunikace je řešeno pouze orientačně. Uvažovat je nutno s přemostěním vodního toku Desná a mimoúrovňovým křížením železniční trati č Křižovatka s původní trasou silnice I/44 je navržena jako okružní (zdůrazňuje vjezd do zastavěného území Velkých Losin). Délka navrženého prodloužení je cca 983 m. 30

36 Přestavba úseku silnice III/4504 na kategorii S 9,5: Z důvodu návrhu křižovatky Velké Losiny II. je navržena šířková a dílčí směrová úprava stávající silnice III/4504, a to přibližně v úseku od vyústění větve MÚK Velké Losiny II. po křižovatku se stávajícím průtahem silnice I/44. V rámci úpravy je navržena nová okružní křižovatka (s nutným přeložením silnice III/0446 od Bukovic). Prostor, který vznikne mezi plochou hřbitova ve Velkých Losinách a novou trasou silnice III/4504 je navrženo využít pro parkoviště. Stávající železniční přejezd je ponechán jako úrovňový. Účelové komunikace: Pro zajištění dopravní obsluhy území a zachování prostupnosti krajinou jsou navrženy nové úseky účelových komunikací v Terezíně, ve Velkých Losinách (pro zajištění údržby dolního poldru (poldr I.) a v Loučné nad Desnou. Křižovatky, sjezdy Na trase přeložky silnice I/44 jsou navrženy celkem čtyři křižovatky. Proti původním záměrům Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnic I/44, I/45, I/46, I/57 (Mott MacDonald, 2001) jsou křižovatky řešeny především jako úrovňové, případně jako jednovětvové mimoúrovňové. Použity byly jednoduché vzory průsečných nebo stykových křižovatek dle ČSN (SÚK V nebo PÚK V s přídatnými pruhy pro odbočení vlevo a bez směrovacích ostrůvků pro pravé odbočení), případně křižovatky okružní na doprovodných komunikacích. Křižovatka č. 1 (prac. ozn. Velké Losiny I.): Jde o stykovou křižovatku s prodlouženou silnicí III/3697 (od Žárové) se sjezdem na přeložku účelové komunikace. Křižovatka bude sloužit pro dopravní obsluhu Velkých Losin. Navržena je jako styková, s odbočovacím pruhem pro odbočení vlevo. Parametry odbočovacího pruhu jsou následující: - délka vyřazovacího úseku je cca 60 m, - délka zpomalovacího úseku je 55 m, - délka čekacího úseku je cca 45 m, - délka rozšiřovacího klínu je cca 105 m. (pozn. odhadované max. zatížení pro dimenzování délky odbočovacího pruhu je cca 180 voz./24 špičková hod. pro levé odbočení, z toho cca 20 nákladních vozidel) Křižovatka č. 2 (prac. Velké Losiny II.) Jde o jednovětvovou mimoúrovňovou křižovatku se silnicí III/4504 se stykovým připojením větve. Navržena je především pro dopravní obsluhu Velkých Losin a Maršíkova. Parametry křižovatky v oblasti úrovňového křížení přeložky silnice a větve jsou shodné s křižovatkou č. 1. Návrhová rychlost větve MÚK je vn=40 km/h. 31

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Oznámení záměru. zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb.

Oznámení záměru. zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb. Oznámení záměru zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb. * Rychlostní silnice R 49 stavba 4902.2 Fryšták - Lípa

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Oznámení záměru. zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb.

Oznámení záměru. zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb. Oznámení záměru zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb. * Rychlostní silnice R 49 stavba 4903 Lípa - Pozděchov

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V.1. NÁVRH HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V dokumentu bylo potřebné stanovit hierarchii silniční sítě, přičemž stávající rozdělení

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice Studie přeložky silnice II/141 Číčenice Územně plánovací podklad Zadavatel: : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Zhotovitel: Ing. Lumír Zenkl, ZESA Dopravně - inženýrská

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE Název kapitoly strana A) Důvody pro pořízení Územního plánu Dolní Domaslavice, údaje o podkladech 1 A.1) Důvody pro pořízení ÚP Dolní Domaslavice

Více

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje Důvodová zpráva: Olomoucký kraj si je vědom významu, náročnosti a složitosti přípravy a realizace jednotlivých opatření protipovodňové ochrany zejména suché nádrže Teplice a z tohoto důvodu se touto problematikou

Více

Úvod, použité podklady 2

Úvod, použité podklady 2 Obsah: str. Úvod, použité podklady 2 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3 b) Údaje o splnění zadání,

Více

4. NÁVRH ÚPRAV HODNOCENÝCH ÚSEKŮ TAHU SIL.II/449

4. NÁVRH ÚPRAV HODNOCENÝCH ÚSEKŮ TAHU SIL.II/449 4. NÁVRH ÚPRAV HODNOCENÝCH ÚSEKŮ TAHU SIL.II/449 4.1. OBECNÁ KRITÉRIA POUŽITÁ PŘI NÁVRHU ŘEŠENÍ Vyhodnocení dosud sledovaných úprav sil.ii/449 a návrh případných úprav a doplnění bylo provedeno z následujících

Více

Bohumín státní hranice Česko/Polsko stavba 47092

Bohumín státní hranice Česko/Polsko stavba 47092 Vrbice D Dálnice státní hranice Česko/Polsko stavba 47092 Dálnice D stavba 4709.2 státní hranice ÈR/PR infografika D-47092-Bohumin-PL-025 informační leták, /202 uvedeno do provozu pro osobní auta Kopytov

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012

OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012 OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE Zastupitelstvo obce Mikulovice, příslušné podle 6 odst.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST V úseku: Praha-Nová Hospoda praha Praha st. Hranice ČR - AT Zpracoval: ŘSD ČR 05/2010 Datum: Stav k 8.1.2016 Lucie Jandíková - HIP 2016 Dálnice D3 Praha Nová

Více

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII.1. ZÁMĚRY DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VYBRANÝCH OBCÍ Obsahem této kapitoly je shrnutí navrhované dostavby silnic II. a III.tříd na území vybraných

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠTINA

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠTINA ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠTINA OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: garant projektu: koncepce: spolupráce: dopravní infrastruktura: technická infrastruktura: vodní hospodářství: zásobování plynem

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Ž A L K O V I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Ž A L K O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN ŽALKOVICE. ODŮVODNĚNÍ A/II TEXTOVÁ ČÁST 1 Ú Z E M N Í P L Á N Ž A L K O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí č.115/1,

Více

d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava

d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava 9.1 Název: Železniční síť modernizace tratě ČD č. 00 Přerov - Brno Záměr modernizace tratě ČD č. 00 Přerov Brno předpokládá modernizaci trati v parametrech

Více

Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 2008)

Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 2008) záměru: 6.1. Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 008) RO národního významu je situována mezi městy Olomouc,Prostějov,Přerov a

Více

Územní plán Úvalno - návrh opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy. Územní plán ÚVALNO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Podpis: Otisk úředního razítka

Územní plán Úvalno - návrh opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy. Územní plán ÚVALNO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Podpis: Otisk úředního razítka Opatření obecné povahy Územní plán ÚVALNO projektant: Ing. arch. Jaroslav Haluza Hynaisova 3 702 00 Ostrava- Mariánské Hory pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje, oddělení územního

Více

SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU

SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU ÚZEMNÍ STUDIE III. FÁZE ČISTOPIS ČERVEN 2013 OBJEDNATEL: Město Semily Liberecký kraj POŘIZOVATEL: Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad oddělení územního plánování

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, autorizovaný architekt,

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

ZKAPACITNĚNÍ OBCHVATU CHLUMČAN SILNICE I/7

ZKAPACITNĚNÍ OBCHVATU CHLUMČAN SILNICE I/7 . Oznámení záměru podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 ZKAPACITNĚNÍ OBCHVATU CHLUMČAN SILNICE I/7 Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Generel pouliční dopravy v Nymburce 1 CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 www.cityplan.cz Konzultační, inženýrské, expertizní a projektové služby v energetice, životním prostředí, dopravě,

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl Vypracoval: Úřad městyse Radomyšl ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou úvod říjen 2013 O pořízení změny č. 1 územního plánu Radomyšl rozhodlo zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE ZMĚNA č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE 1 Obsah: Lokalita č.1....3 Lokalita č.2 5 Lokalita č.3....6 Lokalita č.4....8 Lokalita č.5..10 Lokalita č.6.. 11 Lokalita č.7..13 Lokalita č.8..14 2

Více

R11 stavba 1108 Jaroměř Trutnov

R11 stavba 1108 Jaroměř Trutnov POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí R11 stavba 1108 Jaroměř Trutnov Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4 Zpracovatel posudku:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

ÚP Podmoky Změna č.1

ÚP Podmoky Změna č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOKY Č.j. 4/2001 bod 2. v Podmokách dne 26.5.2011 - - N Á V R H - Zastupitelstvo obce Podmoky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

Přeložka sinic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat Těšova a Újezdce) Technická studie

Přeložka sinic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat Těšova a Újezdce) Technická studie O B S A H : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA 2 1.2. ZADAVATEL - OBJEDNATEL 2 1.3. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE 2 1.4. SEZNAM PŘÍLOH 2 2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE STAVBY 3 3. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 3 4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

Územní studie Třeboň, Na Kopečku srpen 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14063 Z1 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Spis: MUHO 12298/2015 ORM Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Z A D Á N Í Návrh zadání Územního plánu Dubňany zpracovaný k projednání dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více