Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA , Na Mlýnku 655, Liberec 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12"

Transkript

1 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA , Na Mlýnku 655, Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant změny č. 4: Ing. arch. Vladimír Smilnický, ČKA , Krakonošovo nám. 67, Trutnov Zpracovatel změny č. 4: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov Duben 2013

2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 OBSAH Obsah: Přehledka změny č. 4 ÚPO Doksy, M = 1: str. 2-3 Textová část změny č. 4 str Hlavní výkres - komplexní urbanistický návrh, etapizace, M = 1:5 000 str Textová část odůvodnění změny č. 4 ÚPO Doksy str Koordinační výkres změny č. 4, M = 1:5 000 str

3 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant změny č. 4: Ing. arch. Vladimír Smilnický, ČKA , Krakonošovo nám. 67, Trutnov Zpracovatel změny č. 4: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov Ú Z E M N Í P L Á N O B C E D O K S Y Z M Ě N A Č. 4 P Ř E H L E D K A Z M Ě N Č. 4 Ú P O D O K S Y M = 1:70 000

4 PŘEHLEDKA ZMĚN Č.4 ÚPO DOKSY M=1: S SZ SV Z V JZ JV Doksy u Máchova jezera J Z4/3 STAV NÁVRH ZOBRAZOVANÝ JEV Zbyny Z4/1 Z4/2 Z4/4 Doksy HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ STAV NÁVRH ZOBRAZOVANÝ JEV PLOCHA ZMĚNY Č.4 ÚPO DOKSY LESY, POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA VODNÍ TOKY A PLOCHY Obora v Podbezdězí PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Žďár v Podbezdězí Vojetín Kruh v Podbezdězí

5 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant změny č. 4: Ing. arch. Vladimír Smilnický, ČKA , Krakonošovo nám. 67, Trutnov Zpracovatel změny č. 4: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov Ú Z E M N Í P L Á N O B C E D O K S Y Z M Ě N A Č. 4 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 4

6 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 Průvodní a technická zpráva (textová část územního plánu obce Doksy se změnou č.4 mění a doplňuje takto (modrý text): 5

7 A1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A2. ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚPD A NÁVRHU ŘEŠENÍ ÚPO DOKSY A3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA Za stávající text kapitoly se vkládá: ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOKSY Zadání změny č.4 územního plánu obce Doksy (dále pouze zadání změny č.4 ÚPO Doksy ) stanovuje požadavky pro zpracování změny č.4 územního plánu obce Doksy (dále jenom změna č.4 ÚPO Doksy ) s přihlédnutím k historickým, kulturním, urbanistickým a přírodním podmínkám území. Ve změně č.4 ÚPO Doksy jsou požadavky zadání změny č.4 ÚPO Doksy splněny takto: - požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů (bod a) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) v rozsahu, že změna č.4 ÚPO Doksy bude obsahovat zhodnocení z hlediska všech funkčních složek vydaného ÚPO Doksy je naplněná v bodě 1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, který je součástí textové částí odůvodnění změny č.4 ÚPO Doksy, - požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (bod b) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na rozvoj území (bod c) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) jsou splněny návrhem vymezením požadovaných ploch na pozemcích a v území stanovených zadáním změny č.4 ÚPO (požadavek 1., 2. 3.) v grafické části a návrhem úpravy kategorií funkčního využití ploch a podmínek jejich využití v textové části, - požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) uvedené v bodě d) zadání změny č.4 ÚPO, kromě stanovení specifických podmínek pro využití plochy zahradnictví, které jsou navrženy ve změně č.4 ÚPO Doksy v rozsahu úpravy textové části kategorii funkčního využití ploch a podmínek jejich využití, nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na řešení veřejné infrastruktury (bod e) zadání změny č.4 ÚPO Doksy): z hlediska požadavků na řešení dopravní infrastruktury nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny žádné požadavky na tuto infrastrukturu, 6

8 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 z hlediska napojení ploch na stávající technickou infrastrukturu, lze konstatovat, že zpracovatel změny č.4 ÚPO Doksy prověřil tuto možnost a dospěl k závěru, že změna funkčního využití těchto ploch nemá na napojení na tuto infrastrukturu žádný vliv, z hlediska likvidace dešťových vod v předmětné ploše se ÚPO Doksy, na základě požadavků zadání změny č.4 ÚPO Doksy, nemění. - požadavky na ochranu a rozvoj území (bod f) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (bod g) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) (bod h) zadání změny č.4 ÚPO Doksy), uplatněné v tomto zadání změny č.4 ÚPO Doksy, byly naplněny takto: požadavek na posouzení změny pozemku p.č. 1563/48 v katastrálním území Doksy u Máchova jezera z plochy dopravní vybavenosti na plochu bydlení individuálního z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva byl naplněn zpracováním Akustické studie a její závěry byly promítnuty do podmínek funkčního využití předmětné plochy, požadavek na prověření střetů zájmů vyplývajících z rozdílného využití okolních ploch u změny podmínek přípustného využití urbanizované zeleně byl naplněn posouzením funkčních ploch (ploch s rozdílným způsobem využití), které sousedí s plochou zahradnictví, - požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území (bod i) zadání změny č.4 ÚPO Doksy), nebyly, v zadání změny č.3 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose (bod j) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny a řešení změny č.4 ÚPO nevyvolalo změnu vymezení zastavitelných ploch v grafické části ÚPO Doksy a změna č.4 ÚPO Doksy nevymezuje nové zastavitelné plochy, - požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií (bod k) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem (bod l) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (bod m) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, 7

9 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 - požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování variant (bod n) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyl, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněn, - požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejího odůvodnění a s ohledem na charakter území a problémy k řešení vč. měřítek výkresů a počtu vyhotovení byly splněny takto: obsah členění změny č.4 ÚPO Doksy byl před zpracováním změny č.4 ÚPO Doksy dohodnut se zástupcem pořizovatele, vzhledem k tomu, že změnou č.4 ÚPO Doksy nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemku určených k plnění funkcí lesa a z tohoto důvodu změna č.4 ÚPO Doksy neobsahuje výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL, grafická část změny č.4 ÚPO Doksy je zpracována na základě požadavků zadání změny č.4 formou samostatných výřezů ÚPO Doksy v rozsahu změnou č.4 ÚPO Doksy dotčeného území, ostatní požadavky tohoto bodu zadání změny č.4 ÚPO Doksy (počet vyhotovení, skladba výkresu apod.) byly, ve změně č.4 ÚPO Doksy, naplněny bezezbytku. Změna č.4 ÚPO Doksy byla pro projednání zpracována stejnou formou, jako byla projednána a vydána změna č.3 ÚPO Doksy. A4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A5. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 8

10 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU B1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ B2. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ B2.1. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY A VAZBY B2.2. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY B2.3. STAVEBNÍ VÝVOJ OBCE B2.4. PŘEDPOKLADY DEMOGRAFICKÉ B2.5. EKONOMICKÝ POTENCIÁL ÚZEMÍ, VÝROBA, VÝROBNÍ SLUŽBY B2.6. OBČANSKÁ VYBAVENOST, REKREACE B2.7. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND B2.8. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA B2.9. NELESNÍ ZELEŇ B3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE, ORGANIZACE A VYUŽITÍ ÚZEMÍ 9

11 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 B4. NÁVRH ČLENĚNÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY, PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ Po část Plochy bydlení individuální (BI) bez změny, doplnění a úpravy. Tabulka v části Plochy bydlení individuální (BI) se doplňuje takto: funkce přípustné bydlení v rodinných domech, kromě plochy 401, odstavování vozidel bydlících obyvatel (garáže) na vlastním pozemku, ubytování se zajištěním parkování vozidel hostů na vlastním pozemku, sportovní zařízení pro denní rekreaci (hřiště), funkce podmíněně přípustné bydlení v ploše 401 po vybudování bariéry o výšce 4 m na západní hranici plochy (délka 66 m) a na severní hranici plochy (délka 17,5 m), nerušící zařízení drobné vybavenosti a podnikatelských aktivit v samostatných objektech (ateliéry, kanceláře apod.), zařízení technického vybavení nadřazených systémů Dále po část Plochy urbanizované zeleně bez změny, úpravy a doplnění. Tabulka v části Plochy urbanizované zeleně se mění a doplňuje takto: funkce přípustné funkce podmíněně přípustné veřejná zeleň, a parky a parkově upravené plochy hřbitovy, pohřebiště zahrady, sady, zahrádkářské kolonie, zahradnictví ochranná a doprovodná zeleň na pozemku p.č. 1467/2 v k.ú. Doksy u Máchova jezera výstavba správní budovy zahradnictví se služebním bytem. stavby pro obřady na hřbitovech, veřejná WC, drobné objekty pro zajištění nejnutnější údržby doplňující plochy kapacity nepřekračující 20% celkové výměry (víceúčelová krytá hřiště, jezdecké a běžecké stezky, rozhledny a vyhlídkové věže) zařízení technického vybavení nadřízených systémů Dále, až do konce kapitoly B.4, bez změny, doplnění a úpravy. B5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ B5.1. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT B5.2. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY, VÝZNAMNÉ BIOTOPY, OHROŽENÉ, CHRÁNĚNÉ A VZÁCNÉ ORGANIZMY B5.3. OCHRANA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 10

12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 B5.4. OCHRANA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ B5.5. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY B5.6. OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI B5.7. OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU B5.8. OSTATNÍ LIMITY B6. PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ Po tabulku Doksy v části Rozvojové plochy pro bydlení návrh I. etapa Doksy I v části 1. BYDLENÍ bez změny, doplnění a úpravy. Rozvojové plochy pro bydlení návrh I. etapa Za tabulku Doksy se doplňuje nová tabulka s tímto textem: označení plochy lokalizace plochy výměra v m 2 druh funkčního využití orientační počet RD cca 401 Jiráskova za ČSPH 3447 RD 4 Dále po část označenou 3. OBČANSKÁ VYBAVENOST bez změny, doplnění a úpravy. Do tabulky Občanská vybavenost návrh I. etapa v části 3. OBČANSKÁ VYBAVENOST se za řádek s označením 40 vkládají nové řádky s tímto textem: 402 Doksy - centrum plocha pro OV 403 Doksy - centrum plocha pro OV Dále po část označenou 5. DOPRAVA, DOPRAVNÍ VYBAVENOST bez změny, doplnění a úpravy. Do tabulky Plochy pro dopravu návrh I. etapa v části 5. DOPRAVA, DOPRAVNÍ VYBAVENOST se za řádek s označením 213 vkládá nový řádek s tímto textem: 404 Doksy - sídliště plocha pro DV 11

13 Dále bez změny, doplnění a úpravy. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 B7. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY B7.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA B7.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ B7.3. ENERGETIKA, SPOJE B7.4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY B8. VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ B9. NÁVRH MÍSTNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY B10. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANAČNÍCH ÚPRAV B11. NÁVRH POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY B12. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZPF, PUPFL Za text kapitoly se vkládá tento text: Změnou č.4 ÚPO byly provedeny změny ploch s rozdílným způsobem využití v zastavitelných plochách (v nově navrhovaných územích lokalitách) vymezených v ÚPO Doksy. Z výše uvedeného důvodu změnou č. 4 nedochází k záboru půdního fondu. 12

14 B13. NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 13

15 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 D. ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ D1. ROZSAH PLATNOSTI A VYMEZENÍ POJMŮ D2. URBANISTICKÁ KONCEPCE D3. POPIS KATEGORIÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ Do kapitoly D.3.1 SOUČASNÉ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ, části 1.2 Plochy bydlení individuální (BI) bez změny, doplnění a úpravy. Tabulka v části 1.2 Plochy bydlení individuální (BI) se doplňuje takto: funkce přípustné bydlení v rodinných domech, kromě plochy 401, odstavování vozidel bydlících obyvatel (garáže) na vlastním pozemku, ubytování se zajištěním parkování vozidel hostů na vlastním pozemku, sportovní zařízení pro denní rekreaci (hřiště), funkce podmíněně přípustné bydlení v ploše 401 po vybudování bariéry o výšce 4 m na západní hranici plochy (délka 66 m) a na severní hranici plochy (délka 17,5 m), nerušící zařízení drobné vybavenosti a podnikatelských aktivit v samostatných objektech (ateliéry, kanceláře apod.), zařízení technického vybavení nadřazených systémů Dále do kapitoly D.3.2 NEZASTAVITELNÉ, části 2.2 Plochy urbanizované zeleně bez změny, doplnění a úpravy. Tabulka v části 2.2 Plochy urbanizované zeleně se mění a doplňuje takto: funkce přípustné funkce podmíněně přípustné veřejná zeleň, a parky a parkově upravené plochy hřbitovy, pohřebiště zahrady, sady, zahrádkářské kolonie, zahradnictví ochranná a doprovodná zeleň na pozemku p.č. 1467/2 v k.ú. Doksy u Máchova jezera výstavba správní budovy zahradnictví se služebním bytem. stavby pro obřady na hřbitovech, veřejná WC, drobné objekty pro zajištění nejnutnější údržby doplňující plochy kapacity nepřekračující 20% celkové výměry (víceúčelová krytá hřiště, jezdecké a běžecké stezky, rozhledny a vyhlídkové věže) zařízení technického vybavení nadřízených systémů Dále do kapitoly D.3.3 NÁVRH ROZVOJOVÝCH PLOCH, části Plochy bydlení individuální bez změny, doplnění a úpravy. Text druhého odstavce části Plochy bydlení individuální se doplňuje takto: 14

16 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 I. etapa Doksy lokality č. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, a 401 kterou lze zastavět jenom za podmínky vybudování bariéry o výšce 4 m na západní hranici plochy (délka 66 m) a na severní hranici plochy (délka 17,5 m) Staré Splavy lokality č. 2, 3. Dále do části Plochy občanské vybavenosti bez změny, doplnění a úpravy. Text třetího odstavce části Plochy občanské vybavenosti se doplňuje takto: I. etapa Doksy lokalita č. 36, 37 (rozšíření zázemí městské pláže), 402, 403 Staré Splavy Obora lokalita č. 35 (hotel u přístavu) lokalita č. 38, 39, 40 (škola v přírodě, agroturistické centrum, vybavenost zastávky ČD) Dále do části Plochy dopravní vybavenosti bez změny, doplnění a úpravy. Text druhého odstavce části Plochy dopravní vybavenosti se doplňuje takto: I. etapa Doksy lokality č. 62, 63, 64, (záchytná parkoviště), 66 (hromadné garáže), 404 Staré Splavy lokality č. 61 (záchytné parkoviště) Dále do konce kapitoly D3. POPIS KATEGORIÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ bez změny, doplnění a úpravy. D4. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ D5. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY D6. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ D7. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ D8. VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 15

17 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 D9. PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, ASANACE A ASANAČNÍ ÚPRAVY ÚZEMÍ D10. NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE D10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 16

18 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 E. DOKLADY 17

19 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant změny č. 4: Ing. arch. Vladimír Smilnický, ČKA , Krakonošovo nám. 67, Trutnov Zpracovatel změny č. 4: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov Ú Z E M N Í P L Á N O B C E D O K S Y Z M Ě N A Č. 4 H L A V N Í V Ý K R E S K O M P L E X N Í U R B A N I S T I C K Ý N Á V R H, E T A P I Z A C E M = 1:5 000

20 HLAVNÍ VÝKRES, KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH, ETAPIZACE LEGENDA stabilizované plochy plochy změn PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI PLOCHY DOPRAVNÍ VYBAVENOSTI 401, 402, 403, 404 OZNAČENÍ NOVĚ NAVRHOVANÝCH ÚZEMÍ - LOKALIT ZMĚNY Č.4 Z4/1 HRANICE A OZNAČENÍ NÁVRHOVÝCH LOKALIT ZMĚNY Č.4

21

22 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant změny č. 4: Ing. arch. Vladimír Smilnický, ČKA , Krakonošovo nám. 67, Trutnov Zpracovatel změny č. 4: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov Ú Z E M N Í P L Á N O B C E D O K S Y Z M Ě N A Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.4

23 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 Obsah textové části odůvodnění změny č. 4 územního plánu obce Doksy 1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním jejich vymezení Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zvláštních předpisů Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů Vyhodnocení splnění požadavků zadání Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky na ochranu nezastavěného území Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a sdělení jak bylo stanovisko ve změně č.4 ÚPO Doksy zohledněno Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 31 22

24 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č Vyhodnocení připomínek Přílohy 32 23

25 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 Změna č. 4 územního plánu obce Doksy spočívá ve změně funkčního využití návrhových ploch (zastavitelných ploch), které byly vymezeny Územním plánem obce Doksy v katastrálním území Doksy u Máchova jezera a ve změně podmínek pro plochy urbanizované zeleně umožňující výstavbu správního objektu se služebním bytem v ploše zahradnictví. 24

26 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Změna č.4 Územního plánu obce Doksy (dále jenom změna č.4 ÚPO Doksy ) je změnou územně plánovací dokumentace města Doksy. Změna č.4 ÚPO Doksy je zpracována na základě požadavků zadání změny č.4 ÚPO Doksy, požadavků zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jenom stavební zákon ), požadavků vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom vyhláška ). Při zpracování změny č.4 ÚPO byly zohledněny požadavky a doporučení vyplývající z metodických pokynů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro zpracovatele a pořizovatele územně plánovací dokumentace. Změnou č.4 ÚPO Doksy nejsou nijak dotčeny požadavky a záměry vymezené v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje, které jsou již obsaženy v ÚPO Doksy (koridor pro dopravní infrastrukturu D21 - silnice II/270, obchvat Doksy, koridor pro technickou infrastrukturu E5A - vedení VVN 110 kv, plochu nadmístního významu E19A - transformovna Doksy, nadregionální biokoridor, nadregionální biocentrum, regionální biokoridory a biocentra územního systému ekologické stability K18B, NC42, RK611, RK612, RC383, RC1301). Vydáni změny č.4 ÚPO Doksy dojde v ÚPO Doksy: - ke změně části funkční plochy (plocha s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy 62 z plochy dopravní vybavenosti na plochu bydlení individuální (401) a stanovením podmínek pro tuto plochu z hlediska ochrany plochy před hlukem, - ke změně část funkční plochy (plocha s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy R29 z plochy technické vybavenosti na dvě plochy občanské vybavenosti (402, 403), - ke změně části funkčních ploch (plochy s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy 47 a 99 z plochy pro sport (47) a plochy pro doprovodnou a ochrannou zeleň (99) na plochu dopravní vybavenosti (404), - ke změně podmínek pro využití ploch v ploše urbanizované zeleně umožňující výstavbu objektů pro správu zahradnictví se služebním bytem. Změna Z4/3 Změna Z4/3 mění část funkční plochy (plocha s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy 62 z plochy dopravní vybavenosti na plochu bydlení individuální (401). Změna Z4/1 Změna Z4/1 mění část funkční plochy (plocha s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy R29 z plochy technické vybavenosti na dvě plochy občanské vybavenosti (402, 403). 25

27 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 Změna Z4/2 Změna Z4/2 mění část funkčních ploch (plochy s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy 47 a 99 z plochy pro sport (47) a plochy pro doprovodnou a ochrannou zeleň (99) na plochu dopravní vybavenosti (404). Změna Z4/4 Vymezuje plochu (prostor) pro změnu podmínek pro využití ploch v ploše urbanizované zeleně umožňující výstavbu objektů pro správu zahradnictví se služebním bytem. Změna č.4 ÚPO je zpracovaná na základě a v rozsahu projednaného a zastupitelstvem města schváleného zadání změny č.4 ÚPO Doksy. Vzhledem k charakteru změny a jejímu rozsahu nedochází změnou č.4 ÚPO Doksy ke změně základní koncepce rozvoje území, ke změně urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury ani ke změně koncepce uspořádání krajiny stanovených ÚPO Doksy. 2. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním jejich vymezení Vzhledem k charakteru, velikosti a rozsahu změn, změna č.4 ÚPO Doksy nevymezuje žádné záměry ani jiné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. 3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změnou č.4 ÚPO Doksy nejsou vymezeny žádné nové zastavitelné plochy. Od schválení (vydání) ÚPO Doksy a vydání jeho změn, bylo v zastavěném území umístěno, povoleno a následně realizováno několik desítek stavebních objektů (rodinné domy, objekty občanské vybavenosti apod.). Vzhledem k charakteru, velikosti a rozsahu změn, změna č.4 ÚPO Doksy neprokazuje potřebu vymezení zastavitelných ploch. 4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 4.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Změnou č. 4 ÚPO Doksy nedochází k záboru zemědělského půdního fondu a změna č.4 ÚPO Doksy nemá žádné důsledky na zemědělský půdní fond. 26

28 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zvláštních předpisů Změnou č. 4 ÚPO Doksy nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa a změna č. 4 ÚPO Doksy nemá žádné důsledky na pozemky určených k plněné funkcí lesa. 5. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů Vzhledem k velikosti, charakteru a rozsahu změny č. 4 ÚPO Doksy nebude nijak dotčeno stávající využívání území města Doksy z hlediska širších územních vztahů. Stávající využívání sítě silnic I., II. a III. třídy, vedení velmi vysokého napětí nebo stávající vymezení tras regionálních biokoridorů nebude změnou č.4 ÚPO Doksy nijak dotčeno. 6. Vyhodnocení splnění požadavků zadání Ve změně č.4 ÚPO Doksy jsou požadavky zadání změny č.4 ÚPO Doksy splněny takto: - požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů (bod a) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) v rozsahu, že změna č.4 ÚPO Doksy bude obsahovat zhodnocení z hlediska všech funkčních složek vydaného ÚPO Doksy je naplněná v bodě 1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, který je součástí tohoto odůvodnění změny č.4 ÚPO Doksy, - požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (bod b) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na rozvoj území (bod c) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) jsou splněny návrhem vymezením požadovaných ploch na pozemcích a v území stanovených zadáním změny č.4 ÚPO (požadavek 1., 2. 3.) v grafické části a návrhem úpravy kategorií funkčního využití ploch a podmínek jejich využití v textové části, - požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) uvedené v bodě d) zadání změny č.4 ÚPO, kromě stanovení specifických podmínek pro využití plochy zahradnictví, které jsou navrženy ve změně č.4 ÚPO Doksy v rozsahu úpravy textové části kategorii funkčního využití ploch a podmínek jejich využití, nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na řešení veřejné infrastruktury (bod e) zadání změny č.4 ÚPO Doksy): z hlediska požadavků na řešení dopravní infrastruktury nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny žádné požadavky na tuto infrastrukturu, 27

29 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 z hlediska napojení ploch na stávající technickou infrastrukturu, lze konstatovat, že zpracovatel změny č.4 ÚPO Doksy prověřil tuto možnost a dospěl k závěru, že změna funkčního využití těchto ploch nemá na napojení na tuto infrastrukturu žádný vliv, z hlediska likvidace dešťových vod v předmětné ploše se ÚPO Doksy, na základě požadavků zadání změny č.4 ÚPO Doksy, nemění. - požadavky na ochranu a rozvoj území (bod f) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (bod g) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) (bod h) zadání změny č.4 ÚPO Doksy), uplatněné v tomto zadání změny č.4 ÚPO Doksy, byly naplněny takto: požadavek na posouzení změny pozemku p.č. 1563/48 v katastrálním území Doksy u Máchova jezera z plochy dopravní vybavenosti na plochu bydlení individuálního z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva byl naplněn zpracováním Akustické studie a její závěry byly promítnuty do podmínek funkčního využití předmětné plochy, požadavek na prověření střetů zájmů vyplývajících z rozdílného využití okolních ploch u změny podmínek přípustného využití urbanizované zeleně byl naplněn posouzením funkčních ploch (ploch s rozdílným způsobem využití), které sousedí s plochou zahradnictví, - požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území (bod i) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose (bod j) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny a řešení změny č.4 ÚPO nevyvolalo změnu vymezení zastavitelných ploch v grafické části ÚPO Doksy a změna č.4 ÚPO Doksy nevymezuje nové zastavitelné plochy, - požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií (bod k) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem (bod l) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vyhodnocení vlivů změny č.4 ÚPO Doksy na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (bod m) zadání změny č. 4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č. 4 ÚPO Doksy, uplatněny, 28

30 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 - požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování variant (bod n) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyl, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněn, - požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č.4 ÚPO Doksy a na uspořádání obsahu jejího odůvodnění a s ohledem na charakter území a problémy k řešení vč. měřítek výkresů a počtu vyhotovení byly splněny takto: obsah členění změny č.4 ÚPO Doksy byl před zpracováním změny č.4 ÚPO Doksy dohodnut se zástupcem pořizovatele, vzhledem k tomu, že změnou č.4 ÚPO Doksy nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemku určených k plnění funkcí lesa a z tohoto důvodu změna č.4 ÚPO Doksy neobsahuje výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL, grafická část změny č.4 ÚPO Doksy je zpracována na základě požadavků zadání změny č.4 formou samostatných výřezů ÚPO Doksy v rozsahu změnou č.4 ÚPO Doksy dotčeného území, ostatní požadavky tohoto bodu zadání změny č.4 ÚPO Doksy (počet vyhotovení, skladba výkresu apod.) byly, ve změně č.4 ÚPO Doksy, naplněny bezezbytku. Všechny požadavky zadání změny č.4 ÚPO Doksy byly, ve změny č.4 ÚPO Doksy, vyhodnoceny a v rozsahu zachování základní koncepce rozvoje území, urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny stanovených ÚPO Doksy splněny. Změna č.4 ÚPO Doksy byla pro projednání zpracována stejnou formou, jako byla projednána a vydána změna č.3 ÚPO Doksy. 7. Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Politika územního rozvoje České republiky (dále jenom PÚR ČR ), kterou schválila vláda České republiky dne usnesením vlády č. 929 je nástroj územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. Změna č.4 ÚPO Doksy je v souladu s PÚR ČR tím že: - nevymezuje nové zastavitelné plochy, chrání přírodní hodnoty území - mění funkční využití některých návrhových území (zastavitelných ploch) vymezených v ÚPO Doksy, nijak neovlivňuje ochranu civilizační a kulturní hodnoty území stanovenou ÚPO Doksy, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. - při změny funkčního využití území v některých návrhových územích (zastavitelných plochách) vymezených v ÚPO Doksy byla zvážena, posouzena a zohledněna jak ochrana přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel. 29

31 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 PÚR ČR nestanovuje žádné požadavky na území města Doksy. Návrhem změn ploch s rozdílným způsobem využití se nijak nezhorší stav území pro zachování udržitelného rozvoje tohoto území, spočívajícím ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v řešeném území. Součástí řešeného území Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jenom ZÚR LK ) je i celé správní území města Doksy. Při změně části funkčního využití plochy obsaženého v požadavku změny Z4/1 (návrhové území R29) z plochy technické vybavenosti na plochy občanské vybavenosti byly zohledněny požadavky vyplývající ze ZÚR LK na zpřesnění koridoru pro vedení velmi vysokého napětí 110 kv označeného v ZÚR LK E2B a na vymezení plochy pro záměr rozšíření stávající TR označené v ZÚR LK E5A. Zachování navrhovaného území (zastavitelné plochy) R29 odpovídá rozsahu požadavku na umístění nadzemního vedení VVN 110 kv včetně jeho ochranného pásma a stávajících nadzemních vedení elektrické energie s jejich ochrannými pásmy včetně požadavku na území pro rozšíření stávající transformovny. Změna č.4 ÚPO Doksy je v souladu se ZÚR LK. 8. Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 8.1 Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území Vzhledem k charakteru, velikosti a rozsahu změny č.4 ÚPO Doksy (změna funkčního využití ploch vymezených ÚPO Doksy) je tato v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. 8.2 Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky na ochranu nezastavěného území Změnou č.4 ÚPO Doksy nedochází k vymezování nových zastavitelných ploch. Změny jsou provedeny v návrhových územích lokalitách (zastavitelných plochách) vymezených ÚPO Doksy a v zastavěném území (v ploše zahradnictví). Nezastavěné území není změnou č.4 ÚPO nijak dotčeno. 9. Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy Vzhledem k rozsahu a charakteru změny č.4 ÚPO Doksy (změna funkčního 30

32 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 využití ploch vymezených ÚPO Doksy) lze konstatovat soulad této změny s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. 10. Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Vzhledem k rozsahu a charakteru změny č.4 ÚPO Doksy (změna funkčního využití ploch vymezených ÚPO Doksy) lze konstatovat soulad této změny s požadavky zvláštních právních předpisů. Soulad změny č.4 ÚPO Doksy se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů bude vyhodnocen po jejich obdržení po společném projednání změny č.4 ÚPO Doksy. 11. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivů změny č.4 ÚPO Doksy na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání změny č.4 ÚPO Doksy požadováno. 12. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a sdělení jak bylo stanovisko ve změně č.4 ÚPO Doksy zohledněno Vyhodnocení vlivů změny č.4 ÚPO Doksy na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání změny č.4 ÚPO Doksy požadováno. 13. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Tato část odůvodnění změny č.4 ÚPO Doksy bude doplněna po veřejném projednání změny č.4 ÚPO Doksy, před vydáním změny č.4 ÚPO Doksy. 14. Vyhodnocení připomínek Tato část odůvodnění změny č.4 ÚPO Doksy bude doplněna po veřejném projednání změny č.4 ÚPO Doksy, před vydáním změny č.4 ÚPO Doksy. 31

33 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č Přílohy Akustická studie č S

34 Havlíčkova ul. 26, Litoměřice Tel./Fax: ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č S10-13 Předmět posouzení : Změna č. 4 ÚPO Doksy plocha změny Z4/3 Výtisk číslo REVIZE: 0 Predikce hluku ve venkovním prostoru 2 Objednatel, adresa TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov 1 Číslo objednávky , Datum přijetí zakázky Datum zpracování Číslo zakázky 3063-S10-13 Měření provedl - Studii vypracoval Účel (stupeň) Počet stran protokolu Vydává Správce dokumentu Archivace matrice Elektronická verze Ing. Patrik Holeček Změna územního plánu 10 + krycí list REVITA Engineering oddělení expertiz, vývoje a projekce Libor Brož, majitel firmy REVITA Engineering, elektronicky 3063_ak-studie ÚPO Doksy.doc Dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Revita Engineering. Bez písemného souhlasu odpovědných pracovníků firmy Revita Engineering nesmí být protokol reprodukován jinak než celý. Výsledky zkoušek se vztahují pouze na uvedený předmět a čas měření, na popsaném místě a za popsaných podmínek. Pracovník odpovědný za provedení zakázky a zpracování protokolu: Datum schválení Jméno, příjmení, podpis: Ing. Patrik Holeček (tel: )

35 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 1 1. Předmět posouzení Řešené území: Plocha změny č. Z4/3, pozemek p.č. 1563/48 Objednatel: TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov 1 Účel studie: Datum vystavení: Zdroj hluku Predikce hluku z dopravy na komunikaci I/38, místní komunikace a provozu na čerpací stanici u plochy ozn. Z4/3 Hodnoceným zdrojem hluku je dopravní provoz na komunikaci č. I/38, provoz na místní komunikaci spojující I/38 s ul. Valdštejnská a provoz u čerpací stanice pohonných hmot ve stávající ploše dopravní infrastruktury na p.p.č. 1563/21 v Doksech. Výpočtově posuzovaným objektem je plocha změny č. 4 označená Z4/3 (Pozemek p.č. 1563/48). 3. Metoda predikce hluku Výpočty jsou provedeny ve zhotoveném počítačovém 3D modelu řešeného území, který byl vytvořen pomocí shp souborů typu Zabaged, pomocí programu HLUK+ v Profi, který pracuje na základě postupu uvedeného v mezinárodně platné ČSN ISO Výpočet hluku z provozu na komunikaci č. I/38 byl proveden na základě výsledků celostátního sčítání dopravy 2010 (CSD 2010), které poskytuje informace o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2010 a navazují na výsledky z předchozích CSD (2005 a starší). Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 2010 pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h. Ve výpočtovém modelu byla na základě růstových koeficientů nasimulována akustická situace v roce Výpočet hluku z provozu na místní komunikaci spojující kom. I/38 a ul. Valdštejnská byl proveden na základě Generelu dopravy města Doks Průzkumy a rozbory, Výpočet hluku z provozu na čerpací stanici byl proveden na základě odhadu využití čerpací stanice 3 % všech automobilů projíždějících po komunikaci I/38. Tj. zadáno v denní době 252 osobních automobilů (OA), 23 nákladních automobilů (NA) a 25 nákladních souprav (NS), v noční době pak 20 OA, 3 NA, 5 NS. Nejistoty výpočtu hluku programem HLUK+ se pohybují nejvýše do 2 db od konvenčně správné hodnoty L Aeq. Vypočítaná hodnota L Aeq byla v 63,6 % případů z posuzovaných situací vyšší než hodnota L Aeq reálně naměřená. Jinými slovy - hodnoty L Aeq získávané na základě výpočtů byly v 63,6 % (tj. v cca 2/3) posuzovaných případů na straně bezpečnosti výpočtu. Uvedená kvalitativní a kvantitativní zjištění jsou globálními výpověďmi o očekávatelné přesnosti výsledků výpočtů L Aeq postupem dle novely metodiky výpočtů hluku ze silniční dopravy. Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

36 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 2 4. Popis situace Účelem výpočtů je predikce hluku v ploše změny Z4/3 pro výhledový stav v r Plocha se nachází ve vzdálenosti 70.0 až 78 m od krajnice komunikace I/38 a 50.0 až 60.0 m od krajnice místní komunikace spojující kom. I/38 a ul. Valdštejnská. Mezi komunikací I/38 a řešenou plochou se nachází prostor stávající čerpací stanice pohonných hmot. Výpočty hlukových map jsou provedeny pro výšku 3 m nad terénem. Charakter terénu je zadán dle reality pomocí vrstevnic ve formátu *.shp. Výsledky výpočtů jsou porovnány s hygienickými limity dle NV č. 272/2011 Sb. Hygienické limity hluku jsou přiřazeny dle převažujícího zdroje hluku a jsou vztaženy k potenciálním chráněným venkovním prostorům staveb. Výpočtové body byly umístěny ve čtyřech rozích řešené plochy. 5. Akustické výpočty 5.1 Zadání zdroje hluku komunikace I/38 Tabulka 1 Výhledové koeficienty růstu dopravy pro období pro ostatní silnice (mimo dálnice a rychlostní komunikace) Tabulka 2 Ostatní silnice Těžká Osobní Motocykly Celkem Rok Index AAGR Index AAGR ,00 0,79 1,00 3,37 1,00 0,00 1,00 2, ,04 0,57 1,18 2,27 1,00 0,00 1,15 2, ,07 0,55 1,32 1,18 1,00 0,00 1,27 1, ,10 0,18 1,40 0,84 1,00 0,00 1,35 0, ,11 0,36 1,46 0,68 1,00 0,00 1,40 0, ,13 0,18 1,51 0,65 1,00 0,00 1,44 0, ,14 0,17 1,56 0,51 1,00 0,00 1,48 0, ,15 1,60 1,00 1,51 Index AAGR Index AAGR Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

37 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: Zadání zdroje hluku místní komunikace spojující kom. I/38 a ul. Valdštejnská 5.3 Zadání zdroje hluku provoz čerpací stanice pohonných hmot DEN Tabulka 3 NOC OA NA 23 3 NS Výsledky výpočtů Ve výpočtu je zohledněno šíření hluku od dopravních zdrojů ve venkovním prostoru. Výpočty jsou provedeny pro výšku 3 m nad terénem, hluková mapa je otištěna na následujících stranách. Deskriptor pro hodnocené výsledky: DEN - L Aeq,16h, NOC - L Aeq,8h [db(a)] Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

38 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 4 Hluková mapa provoz na komunikaci č. I/38 r a místní kom. - DEN Výpočet 1 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1. a 5.2. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 16 na sebe navazujícím hodinám v denní době. Rastr mapy: 50 m. Výpočet 1, provoz na komunikaci č. I/38 r a místní k. - DEN Tabulka 4 Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 52,4 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 2 48,8 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 47,7 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 50,8 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

39 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 5 Hluková mapa provoz na komunikaci č. I/38 r a místní kom. - NOC Výpočet 2 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1. a 5.2. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 8 na sebe navazujícím hodinám v noční době. Rastr mapy: 50 m. Výpočet 2, provoz na komunikaci č. I/38 r a místní k. - NOC Tabulka 5 Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 46,1 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 2 42,5 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 41,3 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 44,4 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

40 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 6 Hluková mapa provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní kom. a ČSPHM DEN Výpočet 3 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1., 5.2. a 5.3. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 16 na sebe navazujícím hodinám v denní době. Rastr mapy: 50 m. Tabulka 5 Výpočet 3, provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní k. a ČSPHM - DEN Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 59,6 2,0 55,0 Nevyhovuje ČSPHM Bod 2 50,9 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 51,7 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 55,3 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

41 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 7 Hluková mapa provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní kom. a ČSPHM NOC Výpočet 4 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1., 5.2. a 5.3. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 8 na sebe navazujícím hodinám v noční době. Rastr mapy: 50 m. Tabulka 6 Výpočet 4, provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní k. a ČSPHM - NOC Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 57,1 2,0 45,0 Nevyhovuje ČSPHM Bod 2 45,2 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 45,9 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 50,1 2,0 50,0 V nejistotě I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

42 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 8 6. Výpočet s protihlukovými bariérami Hluková mapa provoz na kom. č. I/38 r. 2030, místní kom. a ČSPHM vč. PHO DEN Výpočet 5 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výp. modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1., 5.2. a 5.3. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 16 na sebe navazujícím hod. v denní době. Rastr mapy: 50 m. Ve výpočtu jsou zohledněny optimální délky PHO. Tabulka 6 Výpočet 5, provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní k. a ČSPHM vč. PHO - DEN Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 48,8 2,0 55,0 Vyhovuje ČSPHM Bod 2 49,5 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 51,2 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 55,3 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

43 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 9 Hluková mapa provoz na kom. č. I/38 r. 2030, místní kom. a ČSPHM vč. PHO NOC Výpočet 6 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1., 5.2. a 5.3. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 8 na sebe navazujícím hodinám v noční době. Rastr mapy: 50 m. Ve výpočtu jsou zohledněna PHO. Tabulka 6 Výpočet 6, provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní k. a ČSPHM vč. PHO - NOC Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 44,9 2,0 45,0 Vyhovuje ČSPHM Bod 2 43,5 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 45,1 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 49,8 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

44 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 10 Hluková mapa provoz na kom. č. I/38 r. 2030, místní kom. a ČSPHM vč. PHO NOC Výpočet 6 3D-Zobrazení 9. Závěr Dle provedených akustických výpočtů je zřejmé, že vliv hluku v ploše Z4/3 má kumulativní charakter tzn. že každá komunikace se svými emisními příspěvky podílí na výsledných hodnotách, které jsou v části plochy v konečném důsledku nad požadovanými hygienickými limity hluku. Dominantním zdrojem hluku bude ve většině plochy provoz na komunikaci I/38, u hranice plochy v západní části potom provoz na čerpací stanici pohonných hmot. V části cca poloviny šířky plochy vyznačené izofonami 55 db v denní době a izofonami 50 db, lze bez protihlukových opatření očekávat překračování hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory staveb. Z tohoto důvodu byl proveden výpočet včetně protihlukových bariér navržených teoreticky tak, aby mohly být hygienické limity hluku pro venkovní chráněné prostory staveb dodrženy v rámci celé plochy. Bariéra o výšce 4 m je ve výpočtu navržena v délce 66 m na západní hranici plochy a 17,5 m na severní hranici plochy. Konkrétní optimální rozměry bariéry je možné zpřesnit až na základě návrhu konkrétního umístění a výšek jednotlivých obytných objektů Ing. Patrik Holeček Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Zpracovaný v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y 11 2 ME DLEŠ ICE zemědělský areál (nízkopodlažní bytová výstavba) 11 3 MA R KOV ICE Vrchovská ulice

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva msta dne: 27. 3. 2008 Bod poadu jednání: Vc: Zadání 21. zmny územního plánu msta Liberce Zpracoval: odbor, oddlení: Jaroslav Urban Stavební

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Zadání je zpracováno v souladu s ustanovením 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

- schéma zákresu záměru na provedení změny v území. Obsah zadání. Textová část - obsah : Grafická příloha

- schéma zákresu záměru na provedení změny v území. Obsah zadání. Textová část - obsah : Grafická příloha Obsah zadání Textová část - obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů, b) požadavky na řešení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část

Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část Pořizovatel: MÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování Určený zastupitel: Robert Petro Datum zpracování: Leden 2013 Zpracoval: Petr

Více

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Návrh Zpracovatel: Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Oliver Kálnássy Ing. Eduard Žaluda

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: V Libiši, dne xx.xx.2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst.

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing.

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing. ÚP Noviny pod Ralskem - Změna č.1 Návrh IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Stupeň: Změna č.1 Fáze: Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Územní plán Noviny pod Ralskem Návrh Noviny pod Ralskem Noviny pod Ralskem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více