ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015

2 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 OBJEDNATEL: OBEC: KRAJ: OBEC SVIADNOV SVIADNOV MORAVSKOSLEZSKÝ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ TELEFON: ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: U 468 DATUM: LEDEN 2015 ZPRACOVALO URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o. SPARTAKOVCŮ 3, OSTRAVA PORUBA PSČ

3 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV

4 II.A TEXTOVÁ ČÁST

5 Obsah Úvod 1 A. Postup při pořízení Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov 2 B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 3 C. Údaje o splnění Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov 4 D. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 9 E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 10 E.1 Vymezení zastavěného území, aktualizace současného stavu využití území 10 E.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 11 E.3 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 11 E.4 Koncepce veřejné infrastruktury 12 E.5 Koncepce uspořádání krajiny 13 E.6 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 13 E.7 Veřejně prospěšné stavby a opatření 14 E.8 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování 14 F. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 16 G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 17 H. Výsledek přezkoumání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov 18 H.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 18 H.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 23 H.3 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 25 H.4 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 25 I. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 26 J. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst K. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 26 L. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 26 M. Vyhodnocení připomínek 26 str.

6 Příloha Změna Textové části I.A Územního plánu Sviadnov, vydaného Opatřením obecné povahy č. 1/2009, ve znění Změny č. 1 Územního plánu Sviadnov, vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2012 (Srovnávací text s vyznačením změn) Seznam použitých zkratek BPEJ - bonitní půdně ekologická jednotka CZT - centrální zásobování teplem ČOV - čistírna odpadních vod DP - dobývací prostor CHLÚ - chráněné ložiskové území MŽP - ministerstvo životního prostředí RD - rodinný dům ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic ČR STL - středotlaký TR - trafostanice TTP - trvalý travní porost ÚP - územní plán ÚPD - územně plánovací dokumentace ÚSES - územní systém ekologické stability VN - vysoké napětí VTL - vysokotlaký VVN - velmi vysoké napětí ZPF - zemědělský půdní fond ZÚR MSK - Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

7

8 ÚVOD Změna č. 2 Územního plánu Sviadnov je zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Obcí Sviadnov a zpracovatelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., dne Pro zpracování Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov byly použity následující podklady: - Územní plán Sviadnov (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., říjen 2008), vydaný Zastupitelstvem obce Sviadnov dne formou Opatření obecné povahy č. 1/2009; - Územní plán Sviadnov Změna č. 1 (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červen 2012), vydaná Zastupitelstvem obce Sviadnov dne formou Opatření obecné povahy č. 1/ Územní plán Sviadnov Změna č. 2 doplňující průzkumy a rozbory (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červenec 2014); - Zpráva o uplatňování Územního plánu Sviadnov, zpracovaná odborem územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku v září 2014; - Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov, schválené Zastupitelstvem obce Sviadnov dne ; - Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne ; - Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Atelier T plan Praha, s.r.o., 2010), vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. 16/1426, v platném znění po rozsudcích Nejvyššího správního soudu č. 7 Ao 2/ ze dne , č. 7 Ao 7/ ze dne a č. 79A 8/ ze dne ; - Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., květen 2013); - Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek, aktualizace 2012 (Ekotoxa s.r.o., Magistrát města Frýdku-Místku, prosinec 2012); - Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek, aktualizace 2014 (Doc. Ing. Libor Hruška, Ph.D. a kolektiv, PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 2014); - Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek (Ing. arch. Boris Petrov, listopad 2010). 1

9 A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV Obec Sviadnov má zpracovaný územní plán (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., říjen 2008), vydaný Zastupitelstvem obce Sviadnov dne formou Opatření obecné povahy č. 1/2009 a následně zpracovanou Změnu č. 1 (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červen 2012), vydanou Zastupitelstvem obce Sviadnov dne formou Opatření obecné povahy č. 1/2012. Důvodem pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov jsou požadavky na úpravy platného územního plánu, týkající se jednak uvedení územního plánu do souladu se skutečným stavem využití území, jednak možnosti realizace záměrů, které dle platného územního plánu možné nejsou. Obsahem Změny č. 2 je dále: - aktualizace vymezení zastavěného území včetně souvisejících úprav vymezených zastavitelných ploch a navržené dopravní a technické infrastruktury - prověření souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje v platném znění - uvedení územního plánu do souladu s platnou legislativou (se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména po novele platné od ). Pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov je Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, jako obecný stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro zpracování návrhu zadání Změny č. 2 byly doplňující průzkumy a rozbory, zpracované v červenci 2014; průzkumy a rozbory vycházely ze zpracovaných Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek aktualizace 2012 a doplnily je o zjištění současného stavu a podmínek využívání řešených lokalit, včetně střetů řešených lokalit s limity využití území. Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov byl projednáván v termínu od do podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Ze závěrů projednávání návrhu zadání Změny č. 2 nevyplynul požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zpracovatelem Změny č. 2 je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. arch. Helena Salvetová. Řešeným územím je katastrální území Sviadnov. 2

10 B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov je návrh jedné nové zastavitelné plochy, změna využití části zastavitelné plochy vymezené v platném územním plánu, aktualizace vymezení zastavěného území, uvedení vymezeného územního systému ekologické stability do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a uvedení územního plánu do souladu se stavebním zákonem v platném znění. Nově navržená zastavitelná plocha a provedené úpravy vymezených zastavitelných ploch jsou situovány v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, mají lokální význam a z hlediska širších vztahů v území nemají žádný vliv na okolní obce ani na koordinaci využívání území. Stejně tak i úprava vymezeného územního systému ekologické stability se týká pouze území obce Sviadnov a na vymezení ÚSES na území okolních obcí nemá vliv. 3

11 C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV Požadavky zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov jsou splněny takto: A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce A.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 1. Při zpracování Změny č. 2 územního plánu Sviadnov respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne , zejména zařazení řešeného území do rozvojové oblasti OB2 Ostrava, pro kterou jsou stanoveny úkoly pro územní plánování vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny v území vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice Politika územního rozvoje ČR 2008 je respektována, úkoly stanovené pro rozvojovou oblast OB2 Ostrava se ale Změny č. 2 netýkají ani nejsou Změnou č. 2 řešeny; byly řešeny a splněny již v platném Územním plánu Sviadnov. A.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 1. Respektovat Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 16/1426 ze dne , v platném znění po rozsudcích Nejvyššího správního soudu č. 7 Ao 2/ ze dne , č. 7 Ao 7/ ze dne a č. 79A 8/ ze dne , v nichž je potvrzeno zařazení území obce Sviadnov do rozvojové oblasti OB2 Ostrava a současně je navrženo zpřesnění úkolů pro územní plánování Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou respektovány, úkoly stanovené pro rozvojovou oblast OB2 Ostrava se ale Změny č. 2 netýkají ani nejsou Změnou č. 2 řešeny; byly řešeny a splněny již v platném Územním plánu Sviadnov, případně se území obce Sviadnov netýkají. 2. Respektovat koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje, kterými jsou: - Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o., listopad 2004), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/298/1 ze dne ; - Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vzata na vědomí Radou Moravskoslezského kraje dne , včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen 2009); - Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (FITE, a.s., září 2003), schválený usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 25/1120/1 ze dne včetně Změny Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne ); - Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno), schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne , závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne ; - Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje, vyhlášený nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010); - Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, vydaný nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009 ze dne ; 4

12 - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava, s.r.o., Ostrava, prosinec 2003), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 24/2096 ze dne ; - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje (Dopravní projektování, spol.s r.o.), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 17/1486 ze dne ; - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (Sdružení firem KONEKO Ostrava, spol. s r.o. a VODING Hranice spol. s r.o., květen 2004), schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne , včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010); - Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o.). - Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., květen 2013). Uvedené koncepční materiály jsou respektovány. A.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 1. Z územně analytických podkladů nevyplývají pro obec Sviadnov z hlediska řešení Změny č. 2 žádné požadavky ani problémy k řešení bere se na vědomí. 2. Při návrhu Změny č. 2 územního plánu Sviadnov respektovat limity využití území pro řešené lokality, vyplývající z územně analytických podkladů: - chráněné ložiskové území, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů: - CHLÚ Čs. část Hornoslezské pánve ( ) uhlí černé - výhradní ložiska nerostných surovin dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů: - B Oprechtice uhlí černé - B Důl Paskov, lokalita Staříč 1 a 2 uhlí černé - B Důl Paskov, lokalita 3 Chlebovce uhlí černé - B Lískovec Staříč zemní plyn - dobývací prostory nerostných surovin dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů: - DP Staříč uhlí černé (současná hlubinná těžba) - DP Sviadnov zemní plyn (současná těžba z vrtu) - poddolovaná území, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a jejich registru: - č Staříč - území ve vlivu důlní činnosti, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů plocha C 1 0 5

13 - ochranná pásma silnice III/ m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu v nezastavěném území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - záplavové území zvláštní povodně vodního díla Šance dle podkladu Povodí Odry, s.p. - ochranná pásma vedení VVN 220/110 kv 15/12 (20/15) m od krajního vodiče, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů - ochranná pásma vedení VN 22 kv vzdušných 7 (10) m od krajního vodiče (údaj v závorce platí pro vedení realizovaná před ), dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů - ochranná pásma VTL plynovodů 4 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů - bezpečnostní pásma VTL plynovodů 15 m/20 m/ 40 m (do DN 100/ nad DN 100 do DN 250/ nad DN 250 do DN 500) od vnějšího líce potrubí, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů - bezpečnostní vzdálenost plynové sondy (vrtu) 150 m od souvislé obytné zástavby a objektů živočišné výroby dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb. Veškeré limity využití území jsou respektovány. 3. Aktualizovat stanovené záplavové území vodního toku Ostravice v ř. km 1,800 27,050 včetně aktivní zóny (stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství čj. MSK 18783/2014) splněno. A.4 Další požadavky 1. Zapracovat do Změny č. 2 následující požadované změny funkčního využití ploch: - vymezit pozemky parc. č. 2589/1 a 2590/1 jako stávající plochy zeleně ochranné; jde o pozemky v ochranném hygienickém pásmu vydaném územním rozhodnutím (požadavek č.1) splněno - vymezit pozemky parc. č. 4998/4 a 4998/15 jako stávající plochy bydlení v rodinných domech BI; jde o uvedení do souladu se skutečným stavem (požadavek č. 2) splněno - vymezit pozemky parc. č. 4926/101 a 4926/107 jako zastavitelné plochy výroby a skladování VS (požadavek č. 3) splněno, vymezeno jako zastavitelná plocha č. Z 2/1 - vymezit pozemky parc. č. 2517/2, 2517/6 a 2517/8 jako stávající plochy rekreace zahrádkové osady; jde o uvedení do souladu se skutečným stavem (požadavek č. 4) splněno - změnit funkční využití části zastavitelné plochy smíšené obytné SO Z17 (pozemky parc. č. 4832/8, 4832/9, 4838/26, 4832/89, 4832/90, 4834 a 4838/18 část), vymezené 6

14 v platném územním plánu na plochu občanského vybavení komerčního typu OK (požadavek č. 6); pro tuto plochu stanovit koeficient zastavění pozemku 0,80 splněno s úpravou pozemky parc. č. 4832/8 a 4832/9 jsou vymezeny jako stávající (stabilizované) plochy občanského vybavení komerčního typu OK, protože zde již výstavba byla zahájena, pozemek parc. č je vymezen jako stávající plocha veřejných prostranství PV, protože je zde vybudována místní komunikace; zbývající požadované pozemky jsou vymezeny jako zastavitelné plochy č. Z 2/2 a Z 2/3. 2. V souvislosti s požadavkem č. 1 vymezit novou plochu s rozdílným způsobem využití plochu zeleně ochranné, a pro tuto plochu stanovit hlavní využití, přípustné využití a nepřípustné využití v souladu s vydaným územním rozhodnutím o ochranném hygienickém pásmu splněno. 3. V souvislosti s požadavkem č. 4 vymezit novou plochu s rozdílným způsobem využití plochu rekreace zahrádkové osady, a pro tuto plochu stanovit podmínky pro využití ploch hlavní využití, přípustné využití a nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, a to tak, aby zde byla možná výstavba zahrádkářských chat požadavek bezpředmětný, plochy rekreace plochy zahrádkových osad RZ jsou již v platném územním plánu vymezeny. 4. Aktualizovat vymezení zastavěného území v souladu s ustanovením 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů splněno, zastavěné území je vymezeno k Uvést územní plán do souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vypustit podrobnosti, nepříslušející územnímu plánu splněno. B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití 1. Požadavky nejsou stanoveny bere se na vědomí. C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 1. Požadavky nejsou stanoveny bere se na vědomí. D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 1. Požadavky nejsou stanoveny bere se na vědomí. E. Případný požadavek na zpracování variant řešení 1. Požadavky nejsou stanoveny bere se na vědomí. F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 7

15 1. Změna č. 2 územního plánu Sviadnov bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti splněno. 2. Elaborát Změny č. 2 bude obsahovat: I. Změnu č. 2 územního plánu I.A Textovou část I.B Grafickou část: 1. Základní členění území 1 : Hlavní výkres 1 : 5000 II. Odůvodnění Změny č. 2 územního plánu II.A Textovou část II.B Grafickou část: 7. Koordinační výkres 1 : Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5000 Elaborát bude svázán do jednoho svazku a bude expedován ve čtyřech vyhotoveních. Po vydání Změny č. 2 bude zpracován Právní stav Územního plánu Sviadnov po Změně č. 2. Grafická část obsahuje i další výkresy výkresy č. 3. Doprava, 4. Vodní hospodářství, 5. Energetika, spoje a 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ve všech se Změna č. 2 také projeví. G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Krajský úřad posoudil upravený návrh zadání a dospěl k závěru, že tento nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (stanovených nařízením vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), nebo ptačí oblasti. Není nutné ani účelné zpracovat posouzení vlivu Změny č. 2 územního plánu Sviadnov na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území. Bere se na vědomí. D. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 8

16 VYMEZENÍ Změnou č. 2 nejsou řešeny ani navrženy žádné záležitosti nadmístního významu, které by nebyly obsaženy v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje. E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 9

17 VARIANTY E.1 Vymezení zastavěného území, aktualizace současného stavu využití území Změnou č. 2 se aktualizuje vymezení zastavěného území k ; v rámci aktualizace zastavěného území jsou z územního plánu vypuštěny již realizované zastavitelné plochy nebo jejich části: - plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z 1 část, Z 2 část, Z 4 část, Z 5, Z 6, Z 7, Z 8, Z 9, Z 11 část, Z 12 část, Z 13 část, Z 14 část, Z 15 a Z 16 část; od doby vydání Územního plánu Sviadnov bylo na plochách bydlení v rodinných domech realizováno nebo rozestavěno cca 60 RD - část plochy smíšené obytné SO č. Z 17 část této plochy je začleněna do stabilizovaných ploch smíšených obytných, část s realizovanou stavbou administrativní budovy do stabilizovaných ploch občanského vybavení komerčního typu OK; v lokalitě probíhá intenzivní výstavba, je vybudována místní komunikace (ulice Horní) a veškeré sítě technické infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, STL plynovod, vedení VN a trafostanice), realizováno nebo rozestavěno je 13 RD a výstavba dalších je před zahájením, rozestavěna je administrativní budova - plocha tělovýchovných a sportovních zařízení OS č. Z 21 - plocha jezdeckého areálu JA č. Z 22. V rámci aktualizace vymezení zastavěného území jsou provedeny také úpravy navrženého systému sídelní zeleně navržených ploch zeleně na veřejných prostranstvích ZV. Část navržené plochy č. ZV 1 je převedena do stávající plochy technické infrastruktury TI byla zde vybudována trafostanice a navržená plocha ZV 2 je v souladu se skutečným stavem přičleněna do stávajících ploch bydlení v rodinných domech BI. Severně ulice K Topolině se vymezuje stávající plocha zeleně ochranné ZO jde o plochu ochranného hygienického pásma bývalých Hutních montáží, závod Sviadnov, vyhlášeného územním rozhodnutím Městského národního výboru ve Frýdku-Místku čj. Výst.582/3-68 ze dne na dnešních pozemcích parc. č. 2589/1 a 2590/1. Tyto pozemky jsou v platném územním plánu zahrnuty do ploch výroby průmyslové VP, což je v rozporu s jejich přípustným využitím dle uvedeného územního rozhodnutí. Změnou č. 2 jsou tedy tyto pozemky vyjmuty z ploch výroby průmyslové VP a vymezeny jako plocha zeleně ochranné ZO. Východně ulice K Ostravici je plocha vymezená v platném územním plánu jako plocha zeleně soukromé ZS převedena v souladu se skutečným stavem do plochy zahrádkových osad RZ. V lokalitě Pod Štandlem bylo v platném územním plánu navrženo zalesnění tento záměr je již realizován; část navržené plochy je převedena do lesních pozemků a vymezena jako stávající plocha lesní L, část je zarostlá náletovou zelení a vymezena jako stávající plocha zeleně krajinné ZK. Aktualizace současného stavu dopravní a technické infrastruktury a uspořádání krajiny je popsána v následujících kapitolách. E.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 10

18 Změnou č. 2 se vymezuje jedna nová zastavitelná plocha, určená pro rozšíření stávajícího vyýrobního areálu, upravuje se vymezení některých zastavitelných ploch, obsažených v platném územním plánu, mění se využití části zastavitelné plochy vymezené v platném územním plánu z plochy smíšené obytné SO na plochy občanského vybavení komerčního typu OK a upravuje se vymezení regionálního biocentra ÚSES 251 U Žabně. Navržené změny jsou z hlediska urbanistické koncepce nepodstatné. Nově vymezená zastavitelná plocha je plošně nevýznamná a bezprostředně navazuje na zastavěné území, změna využití části zastavitelné plochy vymezené v platném územním plánu z plochy smíšené obytné SO na plochy občanského vybavení komerčního typu OK nepředstavuje žádnou zásadní změnu urbanistické koncepce jde o upřesnění využití dotčené části zastavitelné plochy na základě konkrétního investičního záměru v souladu s platným územním plánem. Kulturní a architektonické hodnoty v řešeném území představuje pouze jediná nemovitá kulturní památka (těžní věž větrné jámy Žabeň) a několik historicky významnějších staveb, všechny jsou Změnou č. 2 respektovány, Změna č. 2 se jich netýká ani je nijak neohrozí. Přírodní hodnoty na území obce Sviadnov jsou reprezentovány především Evropsky významnou lokalitou Řeka Ostravice, dále se v řešeném území nachází jeden památný strom Dub u dálnice. Tyto přírodní hodnoty jsou v platném územním plánu respektovány a Změna č. 2 se jich netýká ani je nijak neohrozí. E.3 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Změnou č. 2 se vymezují nové zastavitelné plochy: - Plocha č. Z 2/1 plocha výroby a skladování VS v lokalitě Staříčská je určena pro rozšíření stávajícího výrobního areálu. Jde o plochy, které jsou již nyní využívány pro příjezd k výrobnímu areálu; vzhledem k tomu, že v katastru nemovitostí jsou oba pozemky vedeny jako orná půda, jsou ve Změně č. 2 vymezeny jako zastavitelné. - Plochy č. Z 2/2 a Z 2/3 plochy občanského vybavení komerčního typu OK v lokalitě Ostravská. Jde o část zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z 17, vymezené v platném územním plánu, na které je zájem o výstavbu zařízení občanského vybavení. Toto využití je v souladu s podmínkami pro využití ploch smíšených obytných SO, stanovený koeficient zastavění pozemku 0,30 však neumožňuje využití pozemku pro připravovaný záměr je příliš nízký a neumožňuje vybudování dostatečně kapacitních parkovacích ploch. Proto je část plochy č. Z 17 převedena do ploch občanského vybavení komerčního typu nejde tedy o vymezení nové zastavitelné plochy. Plochy přestavby se Změnou č. 2 nevymezují. Dále se Změnou č. 2 upravuje vymezení zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z 13. V této ploše sice ještě výstavba nebyla zahájena, plocha však je již rozparcelována a její dopravní obsluha je řešena odlišně, než je navrženo v platném územním plánu. Vymezení plochy č. Z 13 a plochy veřejných prostranství pro vybudování místní komunikace je proto upraveno v souladu s provedenou parcelací. V rámci aktualizace zastavěného území jsou provedeny úpravy navrženého systému sídelní 11

19 zeleně navržených ploch zeleně na veřejných prostranstvích ZV. Část navržené plochy č. ZV 1 je převedena do stávající plochy technické infrastruktury TI byla zde vybudována trafostanice a navržená plocha ZV 2 je v souladu se skutečným stavem přičleněna do stávajících ploch bydlení v rodinných domech BI. E.4 Koncepce veřejné infrastruktury Celková koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury se Změnou č. 2 nemění, pouze je aktualizován současný stav dopravní a technické infrastruktury a jsou provedeny některé drobné úpravy řešení dopravní obsluhy v souvislosti s již vybudovanými komunikacemi nebo s provedenou parcelací ploch. Dopravní infrastruktura Nové místní komunikace byly vybudovány (nebo jsou ve výstavbě) v lokalitách Sever, Pod Šimlem, Na Kopečku, Krátká a Na Drahách. Úprava dopravního řešení, navrženého v platném územním plánu je provedena v lokalitě Staříčská u plochy č. Z 13, v návaznosti na již provedenou parcelaci. Dále jsou aktualizovány cyklotrasy a cyklostezky procházející řešeným územím je doplněn zákres cyklotrasy Místecký okruh a zákres cyklostezky vedené po břehu Ostravice. Na základě vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu silnice R56 je doplněn zákres jejího ochranného pásma, v návaznosti na aktualizaci zastavěného území je upraveno také vymezení ochranných pásem kolem silnice III/4845. Technická infrastruktura Sítě a zařízení technické infrastruktury jsou aktualizovány podle Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek, aktualizace Doplněny jsou zákresy již realizovaných vodovodních řadů (včetně řadu provozní vody v severní části obce), splaškové kanalizace, STL plynovodu, vedení VN 22 kv a dvou nových trafostanic na ulici Pod Šimlem a na ulici Horní. V souvislosti s již realizovanými sítěmi a zařízeními technické infrastruktury se v některých lokalitách upravuje také původní návrh řešení technické infrastruktury: - ruší se návrh trafostanice TR N1 na ulici Ostravské, která byla navržena pro zásobování lokality Pod Šimlem; trafostanice pro tuto lokalitu již byla realizována, v jiné poloze, na ulici Pod Šimlem - ruší se návrh trafostanice TR N6 v lokalitě Na Drahách; v platném územním plánu je pro zásobování této lokality uvažováno s výstabou tří trafostanic (TR N4 N6) bez přesné lokalizace, jedna trafostanice již byla realizována na ulici Horní, zbývá tedy realizovat ještě dvě - upravuje se návrh STL plynovodu v lokalitě Staříčská III. (plocha č. Z 13) v návaznosti na již vybudovaný plynovod - ruší se návrh napojení obytného souboru Na Drahách (plochy č. Z 17 a z 18) na horkovodní soustavu CZT města Frýdku-Místku; od tohoto záměru již bylo upuštěno. Dále je aktualizováno stanovené záplavové území vodního toku Ostravice v ř. km 1,800 12

20 27,050 včetně aktivní zóny (nově stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství čj. MSK 18783/2014). E.5 Koncepce uspořádání krajiny Změnou č. 2 jsou provedeny úpravy vymezení územního systému ekologické stability v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje: - upravuje se vymezení regionálního biocentra 251 U Žabně tak, aby bylo v souladu s vymezením v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje; biocentrum je v platném územním plánu vymezeno v poněkud větším rozsahu než v ZÚR MSK a zahrnuje i lesní celek jižně ČOV, který dle ZÚR MSK jeho součástí není; tato část původně vymezeného regionálního biocentra je tedy z územního plánu vypuštěna a zároveň se upravuje vymezení navazujícího úseku nadregionálního biokoridoru K upravuje se označení regionálních biocenter regionální biocentrum v platném územním plánu označené 1969 Lipina (ještě podle Územního plánu velkého územního celku Beskydy) je nyní v souladu se ZÚR MSK označeno 224 Štandl, regionální biocentrum s původním označením 1970 Staříč je nově označeno 251 U Žabně. V lokalitě Pod Štandlem bylo v platném územním plánu navrženo zalesnění tento záměr je již realizován; část navržené plochy je převedena do lesních pozemků a vymezena jako stávající plocha lesní L, část je zarostlá náletovou zelení, vymezená jako stávající plocha zeleně krajinné ZK; zalesňována nebude. Návrh zalesnění se tedy ruší. Ze závazné části územního plánu se vypouští text vztahující se k dobývacím prostorům nerostných surovin DP Staříč a DP Sviadnov; stanovené dobývací prostory nemohou být předmětem schvalování, informace o nich se uvádějí pouze v Odůvodnění územního plánu. E.6 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Změnou č. 2 se upravují podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené v platném územním plánu: - V souvislosti s požadavky zadání Změny č. 2 se vymezuje nová funkční plocha zeleně ochranné ZO jde o plochu ochranného hygienického pásma bývalých Hutních montáží, závod Sviadnov, vyhlášeného územním rozhodnutím Městského národního výboru ve Frýdku-Místku čj. Výst.582/3-68 ze dne na dnešních pozemcích parc. č. 2589/1 a 2590/1. Tyto pozemky jsou v platném územním plánu zahrnuty do ploch výroby průmyslové VP, což je v rozporu s jejich přípustným využitím dle uvedeného územního rozhodnutí. Změnou č. 2 jsou tedy tyto pozemky vyjmuty z ploch výroby průmyslové VP a vymezeny jako nová funkční plocha (plocha s rozdílným způsobem využití) plocha zeleně ochranné ZO; zároveň jsou pro plochy zeleně ochranné stanoveny podmínky pro využití ploch hlavní využití, přípustné využití a nepřípustné využití v souladu s vydaným územním rozhodnutím, připouští se zde pouze výstavba sítí technické infrastruktury. - V souvislosti se skutečným stavem využití území se v lokalitě Pod Štandlem vymezuje nová plocha s rozdílným způsobem využití plocha zeleně krajinné ZK a stanovují se pro ni podmínky pro využití ploch hlavní využití, přípustné využití a nepřípustné využití v souladu s vydaným územním rozhodnutím, připouští se zde pouze výstavba sítí technic- 13

21 ké infrastruktury. - Z přehledu ploch v textové části platného územního plánu se vypouští plocha zeleně přírodního charakteru ZP tato plocha je v platném územním plánu vymezena omylem, pouze v textové části, v grafické části vymezena není; jde tedy o opravu chyby v platném územním plánu. - Pro plochy občanského vybavení komerčního typu OK je koeficient zastavění pozemku změněn z 0,70 na 0,80, protože koeficient 0,70 je pro požadované využití ploch příliš nízký pro zařízení občanského vybavení komerčního typu je nutno vybudovat dostatečně kapacitní parkoviště. Tabulky s podmínkami pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití se upravují tak, aby byly v souladu se stavebním zákonem v platném znění, aby byly jasné, jednoznačné a přehledné a aby neobsahovaly nadbytečné podmínky, které vyplývají ze stavebního zákona. Podmínky pro plochy nezastavěného území se upřesňují dle 18 stavebního zákona. E.7 Veřejně prospěšné stavby a opatření Změnou č. 2 se nové veřejně prospěšné stavby ani plochy, pro které lze uplatnit předkupní právo, nevymezují. Z výčtu veřejně prospěšných staveb se vypouští již realizované stavby nebo jejich části: VD7 VD8 VD9 obslužné místní komunikace pro navrženou zástavbu obslužné místní komunikace pro navrženou zástavbu obslužné místní komunikace pro navrženou zástavbu část Vymezení veřejně prospěšné stavby s označením VD6 obslužné místní komunikace pro navrženou zástavbu se upravuje v souvislosti s navrženou úpravou dopravního řešení (podle provedené parcelace plochy). Ruší se výčet staveb a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo to bylo v platném územním plánu stanoveno pro plochu veřejných prostranství ZV 2 a pro založení chybějících částí lokálního biokoridoru ÚSES. Navržená plocha zeleně na veřejných prostranstvích ZV 2 byla z Územního plánu vypuštěna a v souladu se skutečným stavem využití území přičleněna k ploše bydlení v rodinných domech BI. Pro lokální biokoridory se dle metodického pokynu předkupní právo neuplatňuje. E.8 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování V platném územním plánu byla podmínka zpracování územní studie stanovena pro plochy smíšené obytné SO č. Z 17 a Z 18. Tato studie již je zpracována (Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek, Ing. arch. Boris Petrov, listopad 2010) a výstavba na ploše č. Z 17 byla zahájena. Požadavek již je tedy bezpředmětný. Dále byl tento požadavek stanoven pro navržené přestavby křižovatek silnice III/48411 se silnicí III/4845 a ul. Nádražní a s ul. Selskou na okružní, a to s termínem do V tomto případě jde o metodickou chybu v platném územním plánu, pro přestavbu křižovatky 14

22 není třeba zpracovat územní studii, ale projektovou dokumentaci, navíc stanovený termín již vypršel i tento požadavek je tedy bezpředmětný. Požadavek na zpracování územních studií se tedy z územního plánu vypouští. Změna č. 2 Územního plánu Sviadnov není řešena ve variantách. F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 15

23 A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Změnou č. 2 se vymezuje jedna nová zastavitelná plocha, určená pro rozšíření stávajícího vyýrobního areálu, mění se využití části zastavitelné plochy vymezené v platném územním plánu z plochy smíšené obytné SO na plochy občanského vybavení komerčního typu OK a upravuje se vymezení zastavitelných ploch, obsažených v platném územním plánu v souvislosti s již realizovanou výstavbou nebo provedenou parcelací pozemků. Nová zastavitelná plocha výroby a skladování VS č. Z 2/1 na ulici Staříčské je navržena pro rozšíření stávajícího výrobního areálu, konkrétně jde o plochy, které jsou již nyní využívány pro příjezd k výrobnímu areálu, ale v katastru nemovitostí jsou stále vedeny jako orná půda; v podstatě jde tedy o legalizaci skutečného stavu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nelze tuto plochu vymezit uvnitř zastavěného území. V případě zastavitelných ploch občanského vybavení komerčního typu OK č. Z 2/2 a Z 2/3 nejde o nově vymezené zastavitelné plochy, ale o změnu využití části zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z 17, která je vymezena v platném územním plánu. Nové zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu se Změnou č. 2 nevymezují. G. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 16

24 ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR (čj.oolp/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Údaje o druzích pozemků byly převzaty Katastru nemovitostí leden Změnou č. 2 se z hlediska vyhodnocení záboru půdy doplňuje pouze jedna nová zastavitelná plocha Z 2/1 VS. Dílčí úprava plochy Z 13 BI není novým záborem, plocha byla vyhodnocena v platném územním plánu v rámci plochy PV4. Ani v případě nově vymezených zastavitelných ploch Z 2/2 OK a Z 2/3 OK nejde o nový zábor, obě plochy byly vyhodnoceny v rámci plochy Z 17 SO. Celkový zábor půdy se Změnou č. 2 zvyšuje o 0,16 ha, vše zemědělské pozemky, orná půda, třída ochrany IV; pozemky nejsou odvodněné. Plocha navazuje na zastavěné území a z hlediska záboru zemědělské půdy nemá větší význam. Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se Změnou č. 2 nenavrhuje. Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch označení plochy / funkce celková výměra půdy (ha) nezemědělské (ha) z toho pozemky lesní (ha) zemědělské (ha) Tabulka č.1 z celkového odnětí zemědělských pozemků zahrady TTP (ha) (ha) orná (ha) plochy zastavitelné Z 2/1 VS 0, ,16 0, celkem VS 0, ,16 0, celkem Změna č. 2 0, ,16 0, Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF katastrální území označení plochy / funkce odnětí zemědělských pozemků celkem (ha) druh pozemku kód BPEJ třída ochrany Tabulka č.2 odvodnění (ha) Sviadnov Σ Z 2/1 VS 0, IV - Celkem ZM , IV - 17

25 H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV H.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR Pro hodnocení souladu Změny č. 2 s Politikou územního rozvoje ČR je výchozím podkladem vymezení a definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů, jak je provedeno v Politice územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR). Řešené území je zařazeno do rozvojové oblasti Ostrava OB2. Vymezení rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava: ORP Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Sviadnov (bez obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice (jen obce v severní části), Kravaře (bez obcí v severní části), Orlová, Opava (bez obcí v západní a jihozápadní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části). Důvody vymezení rozvojové oblasti Ostrava OB2: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jde o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; významným předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru. Pro rozvojovou oblast Ostrava OB2 jsou stanoveny úkoly pro územní plánování vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny v území vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice tyto úkoly jsou splněny již v platném Územním plánu Sviadnov, a to především návrhem přeložky jižního úseku silnice R56. Změnou č. 2 se koncepce rozvoje obce nemění, požadavky na rozvoj veřejné infrastruktury nejsou stanoveny. b) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je potvrzeno zařazení území obce Sviadnov do rozvojové oblasti OB2 Ostrava. Současně je navrhováno zpřesnění požadavků na využití území, kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a úkolů pro územní plánování. V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou pro rozvojovou oblast OB2 stanoveny následující úkoly pro územní plánování: a) Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a Polska v platném územním plánu je splněno vymezením koridoru pro výstavbu přeložky jižního úseku silnice R56 a vymezením nadregionálních a regionálních částí ÚSES; Změnou č. 2 se vymezení dopravního koridoru nemění, vymezení ÚSES se upravuje do souladu se ZÚR MSK. b) Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů netýká se řešeného území. 18

26 c) Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum netýká se řešeného území. d) Nové rozvojové plochy vymezovat: přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby v řešeném území se plochy brownfields nevyskytují, Změnou č. 2 se navrhuje pouze jedna nová zastavitelná plocha, pro rozšíření stávajícího výrobního areálu na konkrétních pozemcích; záměr nelze řešit jinak výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury viz předchozí bod jde pouze o rozšíření stávajícího areálu mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště odůvodněných případech) je splněno, nová zastavitelná plocha není vymezena v záplavovém území. e) Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné plochy netýká se řešeného území ani Změny č. 2. f) V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně pro Změnu č. 2 požadavek bezpředmětný, vymezuje se pouze jedna zastavitelná plocha, a to pro rozšíření stávajícího výrobního areálu. V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) jsou na území obce Sviadnov vymezeny následující plochy a koridory veřejné infrastruktury a územního systému ekologické stability nadregionální a regionální úrovně: - I/56 Frýdek Místek, přeložka + napojení na R48, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy (v ZÚR MSK veřejně prospěšná stavba D59) - nadregionální biokoridor K 101 N a K 101 V - regionální biocentra č. 224 Štandl a č. 251 U Žabně. Všechny uvedené plochy a koridory jsou v platném územním plánu obsaženy, Změnou č. 2 se ale upravuje označení a vymezení ÚSES. Vymezení regionálního biocentra 251 U Žabně není se ZÚR MSK zcela v souladu, v platném územním plánu je vymezeno v poněkud větším rozsahu a zahrnuje i lesní celek jižně ČOV, který dle ZÚR MSK jeho součástí není; tato část původně vymezeného regionálního biocentra je tedy z územního plánu vypuštěna a zároveň je upraveno vymezení navazujícího úseku nadregionálního biokoridoru K 101. Dále se upravuje označení regionálních biocenter regionální biocentrum v platném územním plánu označené 1969 Lipina (ještě podle Územního plánu velkého územního celku Beskydy) je nyní v souladu se ZÚR MSK označeno 224 Štandl, regionální biocentrum s původním označením 1970 Staříč je nově označeno 251 U Žabně. V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) jsou dále stanoveny požadavky na řešení a vzájemnou koordinaci v ÚPD obcí při vymezování některých záměrů. Území obce Sviadnov se týká pouze jediný záměr: Cyklotrasa Ostrava Beskydy (Ostrava Paskov Frýdek-Místek) v platném územním plánu je návrh této cyklotrasy obsažen; v současné době je již cyklotrasa na území obce Sviadnov vybudována a Změnou č. 2 je v územním plánu převedena z návrhu do stavu. 19

27 V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou vymezeny základní oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti) a typy krajin, resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti ohrožení. Dále jsou formulovány zásady pro rozhodování o změnách v území, a to jak pro oblasti krajinného rázu, tak pro typy krajiny, které se v daných oblastech vyskytují. Převážná část řešeného území je zařazena do krajinné oblasti Ostravsko Karvinsko (výrazně sídelní a industriální typ krajiny se zbytky původního zemědělského a rybnikářského využití, se silnými projevy dopravy a průmyslových suburbií; území vysoké dynamiky změn, krajina antropická), jeho jihozápadní výběžek (pouze oblast vrchu Štandl) do krajinné oblasti Podbeskydí (oblast úpatních členitých pahorkatin až vrchovin Slezských a Moravskosleských Beskyd, krajina harmonická, spíše drobnějšího měřítka, citlivá na změny krajinného rázu). Pro krajinnou oblast Ostravsko Karvinsko platí zásady pro rozhodování o změnách v území stanovené pro krajinu sídelní a pro krajinu ovlivněnou hlubinnou důlní činností (viz další text). Pro krajinnou oblast Podbeskydí jsou stanoveny následující zásady pro rozhodování o změnách v území: - Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně jejich vnějšího obrazu. - Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a krajinných, resp. kulturně historických dominant (Štramberk hrad Trúba, hrad Starý Jičín, Hukvaldy): - nevytvářet nové pohledové bariéry; - novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území; - v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodných vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst. - Chránit historické krajinné struktury. - Stabilizovat stávající poměr ploch polních a trvalých zemědělských kultur, lesa, vodních ploch a zástavby. - Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních historických staveb. Změnou č. 2 se v krajinné oblasti Podbeskydí nenavrhují žádné zastavitelné plochy ani jiné záměry. Z krajinných typů je na území obce Sviadnov zastoupena především krajina ovlivněná hlubinnou důlní činností (severní část území obce) a sídelní krajina (jižní část území obce), pouze okrajově zemědělská harmonická krajina (jihozápadní výběžek území obce). Pro krajinu ovlivněnou důlní činností jsou definována možná ohrožení: - Úplná likvidace historických provozů dolů a hutí a souvisejících objektů a krajinných struktur. - Necitlivá rekultivace devastovaných ploch. 20

28 Zásady pro rozhodování o změnách v území pro krajinu ovlivněnou hlubinnou důlní činností jsou následující: - Podpora polyfunkčního využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch dotčených těžbou a úpravou černého uhlí ve vazbě na vlastnosti, požadavky a hygienické podmínky okolního území. - Ochrana technických památek souvisejících s ukončenou těžbou a úpravou černého uhlí nebo hutnictvím železa, podpora jejich případné adaptace pro další využití (např. občanská vybavenost). - Ochrana ekologicky cenných biotopů v lokalitách s vazbou na segmenty ÚSES. Změnou č. 2 se nenavrhují v prostoru Dolu Paskov, závodu Staříč, který zasahuje na řešené území, žádné změny. Devastované, rekultivované ani revitalizované plochy dotčené těžbou černého uhlí se na území obce Sviadnov nevyskytují, technická památka těžní věž větrné jámy Žabeň je Změnou č. 2 respektována, Změna č. 2 se jí netýká ani ji nijak neohrozí, ekologicky cenné biotopy jsou v platném územním plánu začleněny do ÚSES a Změna č. 2 do nich nezasahuje. Pro krajinu sídelní jsou definována možná ohrožení: - Extenzivní rozšiřování zastavěných území (suburbií) a vymezování nových zastavitelných území v pohledově exponovaných lokalitách. - Nerespektování krajinných horizontů, historických krajinných dominant a hodnot vnějšího obrazu sídla. - Redukce ploch sídelní a příměstské zeleně. - Vznik mrtvých nevyužívaných území. Pro krajinu sídelní jsou stanoveny následující zásady pro rozhodování o změnách v území: - Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného území, zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při zohlednění podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny. - Chránit plochy stávající městské zeleně. - Při vymezování nových zastavitelných území: - důsledně ověřovat vizuální vliv nové zástavby na vnější obraz sídla a jeho kulturně historické dominanty - podporovat vymezování ploch veřejné zeleně - podporovat vymezování nových veřejných prostranství. - Pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields. - Podpora asanace, rekultivace a revitalizace ploch starých ekologických zátěží. Změnou č. 2 se v krajině sídelní nevymezují žádné nové zastavitelné plochy, nenavrhují se žádné záměry, které by mohly narušit vnější obraz sídla, nezasahuje se do ploch sídelní ani příměstské zeleně, nevytvářejí se podmínky pro vznik nevyužívaných území. Staré ekologické zátěže se v řešeném území nevyskytují. Pro krajinu zemědělskou harmonickou jsou definována možná ohrožení: - Necitlivá zástavba příměstských území (suburbie). - Rozsáhlejší zástavba mimo zastavěná území. - Zatížení území dopravou nebo koncentrací výrobních či rekreačních aktivit. 21

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEKA NÁVRH ŘEŠENÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEKA NÁVRH ŘEŠENÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ŘEKA NÁVRH ŘEŠENÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. BŘEZEN 2014 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST,

Více

Úvod, použité podklady 2

Úvod, použité podklady 2 Obsah: str. Úvod, použité podklady 2 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3 b) Údaje o splnění zadání,

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE ÚNOR 2013 Zadání na zpracování změny č. 2 územního plánu Štěnovice ve smyslu zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c) Hlavní

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. ODRY správní území HEŘMÁNKY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. ODRY správní území HEŘMÁNKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODRY správní území HEŘMÁNKY okr. Nový Jičín II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Odry, stavební úřad obec

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE Název kapitoly strana A) Důvody pro pořízení Územního plánu Dolní Domaslavice, údaje o podkladech 1 A.1) Důvody pro pořízení ÚP Dolní Domaslavice

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŇOVICE. Příloha č. 3-1. Textová část

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŇOVICE. Příloha č. 3-1. Textová část SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŇOVICE Příloha č. 1-1. Textová část Příloha č. 2-2. Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 tel. +420

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

VAVŘINEC. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU (Va1) ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY. Brno, duben 2016

VAVŘINEC. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU (Va1) ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY. Brno, duben 2016 VAVŘINEC ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU (Va1) ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Brno, duben 2016 VAVŘINEC Změna Územního plánu (Va1) - návrh odůvodnění Objednatel: Pořizovatel: Obec Vavřinec Městský úřad Blansko, úřad územního plánování,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU JAKARTOVICE I.1. Textová část I.2. Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ZMĚNU Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU RYBÍ

ZMĚNU Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU RYBÍ Zastupitelstvo obce Rybí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín

Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Návrh změny ÚPN O Krmelín k projednání podle ustanovení 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více