XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XR110C - XR120C - XR130C - XR130D"

Transkript

1 XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ Kompresor Rychlé zmrazení (modely XR120C, XR130C, XR130D) Odtávání (modely XR120C, XR130C, XR130D) 3 4. PŘÍKAZY Z KLÁVESNICE Význam LED kontrolek 3 5. NABÍDKA FUNKCÍ A PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ Nabídka funkcí Seznam funkcí Odchod z nabídky funkcí Přístup do úrovně "Pr2" a zadání BEZPEČNOSTNÍHO KÓDU Změna hodnoty parametrů 5 6. SEZNAM PARAMETRŮ 5 7. INSTALACE A MONTÁŽ 6 8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Zapojení sond 6 9. POPLACHOVÉ SIGNÁLY Vypnutí bzučáku/výstupu poplachového relé Poplach "EE" Zrušení poplachu pomocí klávesnice Náprava poplachu TECHNICKÉ ÚDAJE SPOJENÍ HODNOTY NASTAVENÉ Z VÝROBY - STANDARDNÍ MODELY 9 Mr11cz.doc XR110C - XR120C - XR130C - XR130D 1/9

2 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku Tato příručka je součástí výrobku a měla by být uložena v jeho blízkosti, aby bylo možno do ní snadno a rychle nahlédnout. Přístroj nesmí být používán pro jiné účely než ty, které jsou popsány níže. Nelze ho použít jako bezpečnostní zařízení. Než budete pokračovat dále, prověřte přípustnost jeho použití Bezpečnostní opatření Před připojením přístroje si ověřte, zda napájecí napětí odpovídá nastavení přístroje. Nevystavujte přístroj vodě ani vlhkosti: regulátor používejte pouze v rámci provozních limitů a vyhýbejte se náhlým teplotním změnám s vysokou atmosférickou vlhkostí, abyste zabránily kondenzaci. Varování: Před jakoukoliv údržbou odpojte všechny elektrické přípojky. Přístroj se nesmí otevírat. V případě poruchy nebo závady pošlete přístroj zpět distributorovi s podrobným popisem závady. Dodržujte maximální proud, který smí procházet každým relé (viz Technické údaje). Ujistěte se, že vodiče pro sondy, zátěže a napájení jsou oddělené, a jsou dostatečně od sebe vzdálené, nekříží se ani neproplétají. V případě použití v průmyslových prostředích by bylo vhodné použít síťové filtry (náš model FT1) paralelně s indukčními zátěžemi. 2. OBECNÝ POPIS Model XR110C má rozměr 32x74 mm. Je to jednostupňový teplotní regulátor, vhodný pro použití v chladicím zařízení. Model XR120C má rozměr 32x74 mm, je to termostat vybavený odtávacím cyklem a určený pro chladicí zařízení při normální teplotě. Má též výstupní relé pro řízení kompresoru a vstupní sondu PTC. Interní časový spínač řídí odtávání tak, že zastavuje chod kompresoru. Verze tohoto termostatu s napájením 12 V stř/ss je dále vybavena interním bzučákem pro poplachovou signalizaci. Verze s napájením 110/230 V stř/ss a 24 V stř jsou vybaveny poplachovým výstupem o síle 12 V a 40 ma. Modely XR130C o rozměru 32x74 mm a XR130D (rozměr DIN) jsou vybaveny jak výstupním poplachovým relé, tak i interním bzučákem pro akustický poplachový signál. 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE 3.1. Kompresor Řízení se provádí podle teploty měřené termostatovou sondou S kladnou hysterezí (diferencí od žádané hodnoty): když teplota vzrůstá a dosahuje žádané hodnoty plus hystereze, kompresor je spuštěn a znovu zastaven, když teplota opět klesne na žádanou hodnotu. V případě poruchy termostatové sondy, vypnutí a zapnutí kompresoru je načasováno pomocí parametrů "COn" a "COF". Mr11cz.doc XR110C - XR120C - XR130C - XR130D 2/9

3 3.2. Rychlé zmrazení (modely XR120C, XR130C, XR130D) Když proces odtávání nepokračuje je možné ho aktivovat klávesnicí. Podržíme-li tlačítko "NAHORU" stisknuté po 3 sek. bude kompresor pracovat v režimu, který byl nastaven přes parametr "CCt". Tento cyklus může být ukončen ještě před uplynutím nastaveného času použitím stejného aktivačního tlačítka "NAHORU" stlačeného opět na 3 sek Odtávání (modely XR120C, XR130C, XR130D) Odtávání se provádí jednoduchým zastavením kompresoru. Parametr "IdF" řídí interval mezi odtávacími cykly, a délku intervalů kontroluje parametr "MdF". 4. PŘÍKAZY Z KLÁVESNICE SET: CHCETE-LI SI ZOBRAZIT CÍLOVOU ŽÁDANOU HODNOTU: Stlačte a pusťte toto tlačítko a na pět sekund se na displeji zobrazí žádaná hodnota. CHCETE-LI ZMĚNIT CÍLOVOU ŽÁDANOU HODNOTU: Stiskněte toto tlačítko a držte ho stlačené po dvě sekundy, tak vstoupíte do režimu úpravy žádané hodnoty: tato hodnota se zobrazí na displeji a bliká kontrolka 1. Ke změně hodnoty použijeme tlačítek "NAHORU" a "DOLŮ". Novou hodnotu uložíme do paměti buď stisknutím tlačítka "SET" (přístroj pak znovu zobrazí teplotu), nebo počkáte 15 sek. bez stisknutí tlačítka a přístroj se sám vrátí do režimu měření teploty a novou hodnotu automaticky zaznamená do paměti. (NAHORU): V programovacím režimu nebo v "Nabídce funkcí" slouží k procházení kódů parametrů nebo zvyšuje hodnotu zobrazené proměnné. Držením tohoto tlačítka se změna zrychluje. START CYKLU RYCHLÉHO ZMRAZENÍ: stisknutím a držením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund, je tento cyklus nastartován. Zopakujeme-li tuto operaci, bude cyklus přerušen. (DOLŮ): V programovacím režimu nebo v "Nabídce funkcí" slouží k procházení kódů parametrů nebo snižuje zobrazenou proměnnou. Držením tlačítka se změna zrychluje. RUČNÍ START ODTÁVÁNÍ: (ne však u modelu XR110C) Stisknutím toto tlačítka na dobu 3 sekund zahájíte režim odtávání. KOMBINACE KLÁVES: + ODEMKNUTÍ KLÁVESNICE: Držíte-li tuto kombinaci kláves po 3 sekundy, klávesnice se odemkne (viz funkce "LOC"). SET + SET + VSTUP DO NABÍDKY FUNKCÍ: Držte tuto kombinaci po 3 sekundy, vstoupíte do režimu "Nabídky funkcí". NÁVRAT DO REŽIMU MĚŘENÍ TEPLOTY: Konec programování, návrat k zobrazení teploty prostoru Význam LED kontrolek Série svítících bodů na předním panelu přístroje je používána k tomu, aby monitorovala hodnoty, které zařízení kontroluje. Funkce těchto světelných bodů je popsána v následující tabulce. Mr11cz.doc XR110C - XR120C - XR130C - XR130D 3/9

4 LED Režim Funkce Zapnuto Kompresor aktivován Bliká - Fáze programování (bliká s LED2 ) - Ochranná prodleva proti krátkému cyklu zahájena LED2 Bliká Fáze programování (bliká s ) Zapnuto Odtávání aktivováno (Ne model XR110C) Poplach Zapnuto Zapnuto Rychlé zmrazení aktivováno - Poplachový signál - "Pr2" naznačuje, že parametr je též obsažen v "Pr1". 5. NABÍDKA FUNKCÍ A PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ 5.1. Nabídka funkcí Obsahuje všechny hlavní funkce přístroje. Přístup: Do nabídky funkcí vstoupíme Podržíme-li tlačítka "SET" a "DOLŮ" po dobu 3 sekund. Zkratka první funkce se objeví na displeji. Tlačítka "NAHORU" a "DOLŮ" se používají k projíždění nabídky nahoru a dolů. Stlačením tlačítka "SET" se aktivuje funkce, která je právě na displeji Seznam funkcí 1. "dft": Zobrazí na 5 sek. zbývající čas do odtávání (hodiny). (Ne u modelu XR110C.) 2. "Pr1": Zahrnuje všechny uživateli přístupné parametry. 3. "Pr2": Zahrnuje všechny parametry přístroje (na úrovni odborného montéra). K dispozici je po zadání bezpečnostního kódu.je zde možno upravovat všechny parametry a přidávat nebo ubírat parametry z "Pr1" (uživatelské úrovně) pomocí kombinace kláves "SET" + "DOLŮ". Je-li určitý parametr k dispozici na uživatelské úrovni, v programovacím režimu "Pr2" svítí poplachová kontrolka. 4. "LOC": Zámek klávesnice. Je-li aktivován, po dobu několika sekund na displeji bliká "POF" a potom se zamkne klávesnice. K dispozici je pouze zobrazování žádaných hodnot. 5. "Out": Slouží k opuštění nabídky. Z funkcí "dft" a "Pt2" se přístroj vždy vrátí do režimu "Nabídka Funkcí", ze všech ostatních funkcí se vrátí k měření času v místnosti Odchod z nabídky funkcí Není-li stisknuto žádné tlačítko po dobu 15 sek.přístroj se vrátí do režimu měření okolní teploty Přístup do úrovně "Pr2" a zadání BEZPEČNOSTNÍHO KÓDU Abyste měli přístup k parametrům v "Pr2", je zapotřebí zadat bezpečnostní kód. 1. Vstupte do nabídky funkcí, zvolte položku "Pr2" a stiskněte tlačítko "SET". Objeví se blikající hlášení "PAS", které zakrátko nahradí "0---" s blikající nulou. 2. Pomocí tlačítek "NAHORU" a "DOLŮ" zadejte číslo bezpečnostního kódu, které patří na blikající pozici. 3. Potvrďte zadané číslo stiskem tlačítka "SET". 4. Opakujte kroky 2. a 3. pro zbývající číslice. 5. Je-li bezpečnostní kód správný, po stisku "SET" na poslední číslici je umožněn přístup do "Pr2", jinak proces zadání bezpečnostního kódu je třeba opakovat. Mr11cz.doc XR110C - XR120C - XR130C - XR130D 4/9

5 Nedojde-li po více než 15 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, přístroj se vrátí do režimu měření okolní teploty. BEZPEČNOSTNÍ KÓD je 321. Poznámka: Každý parametr v "Pr2" lze přidávat a odebírat z "Pr1" (uživatelské úrovně) stlačením "SET" + "DOLŮ". Když je parametr v "Pr1" zahrnut, svítí při programování v "Pr2" LED Změna hodnoty parametrů Každý parametr je označen speciálním alfanumerickým kódem. Chcete-li změnit hodnotu parametru postupujte následovně: 1. Vstupte do nabídky funkcí a zvolte seznam parametrů, který požadujete: "Pr1" nebo "Pr2". 2. Pomocí tlačítek "NAHORU" a "DOLŮ" najděte požadovaný parametr. 3. Stiskněte "SET" a nechte zobrazit jeho hodnotu. 4. Pomocí tlačítek "NAHORU" a "DOLŮ" nastavte žádanou hodnotu. 5. Stisknutím tlačítka SET potvrďte novou hodnotu a přesuňte se na další parametr. Opuštění: Stiskněte "SET" a "NAHORU" nebo počkejte 15 sek. bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka. Poznámka: Nová zadaná hodnota se uloží do paměti i tehdy, když z procedury odejdete tím, že počkáte zmíněných 15 sekund. 6. SEZNAM PARAMETRŮ Hy LS US AC ALC ALU ALL Ald dao OdS CCt daf IdF MdF DFd dad dsd Hystereze: (maximální šířka 50 C/ F; rozlišení 1 F nebo 0,1 C). Intervenční rozlišení pro žádanou hodnotu, je vždy pozitivní. Zapnutí kompresoru nastává při žádané hodnotě plus hystereze (Hy). Vypnutí kompresoru nastane, když teplota dosáhne úrovně žádané hodnoty. Minimální velikost žádané hodnoty: (-60 C SET/-60 F SET). Určuje minimální přijatelnou hodnotu pro žádanou hodnotu. Maximální velikost žádané hodnoty: (SET 50 C/SET 122 F). Určuje maximální přijatelnou hodnotu pro žádanou hodnotu. Ochranná prodleva proti krátkému cyklu zátěže (minimální cyklus): (0 30 min.). Minimální doba od vypnutí kompresoru do jeho opětovného zapnutí. Konfigurace poplachu: (0 = vzhledem k žádané hodnotě = relativní, 1 = absolutní hodnota). Horní teplotní limit pro poplach: (pro ALC = 0 je od 0 do 50 C nad žádanou hodnotu; pro ALC = 1 je od ALL do 50 C). Když je hodnota dosažena, poplach se aktivuje po časovém zpoždění ALd. Spodní teplotní limit pro poplach: (pro ALC = 0 je od 0 do 50 C pod žádanou hodnotou, pro ALC = 1 je možný od -50 C do ALU). Když je hodnota dosažena, poplach se aktivuje po časovém zpoždění ALd. Zpoždění teplotního poplachu: (0-120 min.) od detekce poplachu do jeho spuštění. Zpoždění teplotního poplachu při startu: (0-720 min.) od detekce poplachu po zapnutí zařízení do jeho spuštění. Zpoždění výstupů po zapnutí: (0 30 min.). Pokud má být při zapnutí zařízení sepnut nějaký výstup, je touto funkcí zpožděn. Zapnutí kompresoru během rychlého zmrazení: (0 až 24 hodin) (Ne u modelu XR110C). Umožňuje nastavit délku. Může se použít například při plnění boxů novým zbožím. Interval od skončení rychlého zmrazení do následujícího odtávání: (0 až 99 hodin) (Ne u modelu XR110C). Interval mezi dvěma odtáváními: (0 až 99 hodin) (Ne u modelu XR110C). Určuje časový interval mezi dvěma odtáváními. Maximální doba odtávání: (0 120 min.) (Ne u modelu XR110C). Nastavuje maximální dobu odtávání. Zobrazení teploty během odtávání: (Ne u modelu XR110C) (0 = skutečná teplota, 1 = teplota na začátku odtávání, 2 = žádaná hodnota, 3 = hlášení "def"). Maximální zpoždění displeje po odtávání: (0 120 min.) Maximální doba od konce odtávání do zobrazení reálné teploty na displeji. Zpoždění začátku odtávání: Při TdF = 0 nebo 1 - lze nastavit 0 až 59 minut a při TdF = 2 nebo 3 - lze nastavit 0 až 59 vteřin. Mr11cz.doc XR110C - XR120C - XR130C - XR130D 5/9

6 dpo První odtávání po zapnutí zařízení: (0 = okamžitě, 1 = po čase IdF). Ot Kalibrace termostatové sondy: (-12 až 12 C/ F po 0,1 C/ F) dovoluje opravit teplotu měřenou sondou v prostoru. CF Jednotky měření teploty: (0 = C, 1 = F). COn Doba zapnutí kompresoru při poruše sondy: (0 až 120 min.). Doba, po kterou je zapnut kompresor při poruše termostatové sondy. COF Doba vypnutí kompresoru při poruše sondy: (0 až 120 min.). Doba, po kterou je kompresor vypnut v případě poruchy termostatové sondy. Při COF = 0 je kompresor vždy zapnut. 7. INSTALACE A MONTÁŽ Přístroje XR110C, XR120C a XR130C se montují do panelu, do otvoru 29x71 mm a připevňují s speciální dodávanou svorkou. Model XR130D se montuje na lištu DIN. Povolené rozpětí okolní teploty pro řádný provoz je 0-60 C. Vyhýbejte se umístnění přístroje na místo se silnými otřesy nebo vystavené korozivním plynům, nadměrné prašnosti nebo vlhkosti. Umožněte, aby kolem větracích otvorů proudil vzduch. 8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Přístroje se dodávají se šroubovou svorkovnicí pro připojení kabelů s průřezem až 2,5 mm 2. Před připojením kabelů se ujistěte, že zdroj napájení odpovídá nastavení přístroje. Oddělte vstupní napájecí kabely od ostatních. Nedopusťte nadměrné zatížení jednotlivých relé. v případě nadměrných zátěží použijte vhodné externí relé Zapojení sond Sondy se montují čidlem vzhůru, aby nemohlo dojít k poškození v důsledku náhlého průniku kapaliny.doporučuje se umístnit termostatovou sondu na místo, kde by nebyla vystavena přímému proudu vzduchu, aby bylo možno měřit teplotu v prostoru správně. 9. POPLACHOVÉ SIGNÁLY Hlášení - režim Příčina Výstupy "EE" Bliká Chyba v datech nebo selhání paměti. Poplach zapnut, ostatní výstupy beze změny. "Pr1" Bliká Chyba termostatové sondy Poplach zapnut, kompresorový výstup dle parametrů "COn a "COF". "HA" Bliká střídavě s místní teplotou Horní teplotní limit pro poplach Poplach zapnut, ostatní výstupy beze změny. "LA" Bliká střídavě s místní teplotou Spodní teplotní limit pro poplach Poplach zapnut, ostatní výstupy beze změny. "FF" Bliká střídavě s místní teplotou Rychlé zmrazení přerušeno pro přerušenou dodávku proudu Poplach zapnut, ostatní výstupy beze změny Vypnutí bzučáku/výstupu poplachového relé Jakmile je zaznamenán poplach signál, lze bzučák i výstup poplachového relé vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Displej však bude signalizovat poplach tak dlouho pokud budou trvat podmínky, které poplach vyvolaly. Mr11cz.doc XR110C - XR120C - XR130C - XR130D 6/9

7 9.2. Poplach "EE" Přístroje řady Dixell jsou vybaveny zařízením, které interně prověřuje data a integritu paměti. Poplach "EE" je signalizován, když nejsou v pořádku dodaná data nebo selže interní paměť. CO V TAKOVÉM PŘÍPADĚ DĚLAT: 1. Zrušit poplach stisknutím kteréhokoliv tlačítka 2. Prověřit hodnoty všech parametrů a opravit ji tam, kde se ukáže chybná. 3. Prověřte, že přístroj správně funguje. Zjistíte-li další chyby vyměňte ho Zrušení poplachu pomocí klávesnice To se týká poplachů "EE" a "FF". Zrušení se provádí stisknutím kteréhokoliv tlačítka v době, kdy je poplach signalizován. Na displeji se objeví informace "res" a za 3 sek. se přístroj vrátí ke svému normálnímu pracovnímu režimu Náprava poplachu Aktivace poplachů "P1" a "P2" začíná 30 sek. po chybě v sondě, která je s nimi pracovně spojená. Tato aktivace se automaticky přeruší 30 sekund poté, co se sonda vrátí ke své normální činnosti.prověřte spojení před tím než se rozhodnete vyměnit sondu. Teplotní poplachy "HA" a "LA" se automaticky zruší, jakmile se teplota termostatu vrátí do své normální hodnoty a začne proces odtávání. Poplachy "FF" a "dea" se automaticky zruší po uplynutí 30 minut. 10. TECHNICKÉ ÚDAJE Plášť: Nehořlavý plast ABS Pouzdro: XR110C, XR120C, XR130C: zpředu 32x74 mm; hloubka 60 mm; XR130D: 4 DIN moduly Stupeň krytí čela: XR110C, XR120C, XR130C: IP65 Připojení: Šroubová svorkovnice pro spoje do průměru 2,5 mm 2 Napájení: XR110C, XR120C: 12 V stř/ss -10% +15% (volitelně 230, 110, 24 V stř ± 10%, 50/60 Hz) XR130C: 12 V stř/ss, -10% +15% XR130D: 110/230 V stř ±10% 50/60Hz (volitelně 24 V stř ±10% 50/60Hz) Příkon: 3 VA max. Displej: 3 číslice, červená LED dioda, výška 14,2 mm Vstupy: 1 PTC sonda Výstupní relé: Kompresor XR110C, XR120C, XR130C: přepínací relé 8(3) A, 250 V stř XR130D: spínací relé 5(2) A, 250 V stř Poplach XR130C: spínací relé 8(3) A, V stř XR130D: spínací relé 5(2) A, 250 V stř Jiné výstupy: XR110C (napájení 230 V stř), XR120C (napájení 230 V stř): poplachový výstup 12 V/40 ma Ukládání dat: do trvalé paměti (EEPROM) Provozní teplota: 0 60 C Relativní vlhkost: 20 85% Skladovací teplota: C Měřicí rozsah: C Rozlišení: 0,1 C nebo1 F Přesnost regulátoru při 25 C: ± 0,3 C ± 1 digit Mr11cz.doc XR110C - XR120C - XR130C - XR130D 7/9

8 11. ZAPOJENÍ 12. HODNOTY NASTAVENÉ Z VÝROBY Přednastavené hodnoty - XR110C Standardní modely Parametr Rozsah Úroveň Přednastavené C/ F SP LS SU Pr1 5/41 Hy 1 50 Pr1 2/4 LS -60 SP Pr2-10/14 US SP 50 C/122 F Pr2 20/68 AC 0 30 Pr2 1 ALC 0 = rel. (0+50), 1 = absolutní Pr2 0 ALU ALL 50 C/122 F Pr2 5/9 ALL -60 ALU Pr2 5/9 Ald Pr2 15 dao Pr2 60 OdS 0 30 Pr2 1 Ot Pr2 0 CF 0 = C, 1 = F Pr2 0/1 Con Pr2 30 COF Pr2 30 Mr11cz.doc XR110C - XR120C - XR130C - XR130D 8/9

9 Přednastavené hodnoty standardních modelů XR120C, XR130C, XR130D. Paramert Rozsah Úroveň Předem nastavené C/ F SP LS SU Pr1 3/37 Hy 1 50 Pr1 2/4 LS -60 SP Pr2-10/14 US SP 50 C/122 F Pr2 20/68 AC 0 30 Pr2 1 ALC 0 = rel. (0+50), Pr2 0 1 absolutní ALU ALL 50 C/122 F Pr2 5/9 ALL -60 ALU Pr2 5/9 Ald Pr2 15 dao Pr2 90 OdS 0 30 Pr2 1 CCt 0 24 Pr2 4 daf Pr2 120 IdF Pr2 8 MdF Pr2 20 dfd 0 = reálně,1 = Start, Pr2 1 2 = Set, 3 = def dad Pr2 30 dsd 0 59 Pr2 0 dpo 0 = ihned - Pr2 1 1 = normálně Ot Pr2 0 CF 0 = Celsia 0/1 1 = Fahrenheita COn Pr2 15 COF Pr2 30 Dovoz a servis: LOGITRON s. r. o. Volutová 2520, Praha 5 Tel: (02) fax: (02) Mr11cz.doc XR110C - XR120C - XR130C - XR130D 9/9

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Termostat s pasivním m XR20C OBSAH 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 1 2. OBECNÝ POPIS... 1 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE... 1 4. POVELY NA PŘEDNÍM PANELU... 1 5. PARAMETRY...

Více

REGULÁTORY WING. Dixell Návod k instalaci a obsluze WING XW230K XW230K

REGULÁTORY WING. Dixell Návod k instalaci a obsluze WING XW230K XW230K REGULÁTORY WING XW0K OBSAH :. Všeobecná upozornění. Všeobecný popis. Řízení zátěže 4. Klávesnice 5. Seznam parametrů 6. Digitální vstupy 4 7. Analogový výstup 4 až 0 ma (volitelné) 4 8. Instalace a montáž

Více

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ 32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ OBECNÝ POPIS Nový regulátor WH31 reprezentuje hlavní model WH série. Je to digitální termostat se zobrazením teploty na LED displeji. Měřící rozsah se pohybuje v rozmezí

Více

Dixell Návod k instalaci o obsluze EMERSON TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ S PASIVNÍM ODTÁVÁNÍM XR20CH

Dixell Návod k instalaci o obsluze EMERSON TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ S PASIVNÍM ODTÁVÁNÍM XR20CH TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ S PASIVNÍM ODTÁVÁNÍM OBSAH 1. Všeobecná upozornění... 1 2. Obecný popis... 1 3. Řízení zátěže... 1 4. Povely na čelním panelu přístroje... 1 5. Záznam dosažených MIN / MAX teplot...

Více

XR10CX TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ

XR10CX TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ Dixell Návod k instalaci o obsluze XRCX OBSAH. Všeobecná upozornění... 2. Obecný popis... 3. Řízení zátěže... 4. Povely na čelním panelu přístroje... 5. Záznam dosažených MIN / MAX teplot...2 6. Hlavní

Více

PID mikroprocesorový regulátor THP35

PID mikroprocesorový regulátor THP35 PID mikroprocesorový regulátor THP35 1.0 Všeobecný popis: Číslicový regulátor teploty THP35 se dvěma výstupy, postavený na bázi výkonného mikroprocesoru, je konstruován pro regulaci teploty nebo jiných

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

Pokyny pro montáž a provoz Verze 4.0

Pokyny pro montáž a provoz Verze 4.0 OBSAH XT120D - XT121D XT121R - XT125R REGULÁTORY TEPLOTY SE DVĚMA REGULAČNÍMI STUPNI 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 1 1.1 Před používáním si prosím pročtěte tuto příručku 1 1.2 Bezpečnostní opatření 1 2. OBECNÝ POPIS

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

XR120C - XR130C s vestavěným rozhraním RS485

XR120C - XR130C s vestavěným rozhraním RS485 rel.1.0 str.1 XR120C - XR130C s vestavěným rozhraním RS485 OBSAH 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS... 1 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE... 1 4. PŘÍKAZY NA ČELNÍM PANELU... 2 5. SEZNAM PARAMETRŮ... 3 6.

Více

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Honeywell PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Elektronický regulátor Obsah: 1. Rozbalení... 3 2. Obecná upozornění... 3 3. Použití a funkce... 3 3.1. Použití... 3 3.2. Funkce... 4 4. Bezpečnost...

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

XR530C XR530D XR570C XR570D XR572C

XR530C XR530D XR570C XR570D XR572C XR530C XR530D XR570C XR570D XR572C Obsah 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1 Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2 Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽÍ 2 3.1 Kompresor 2 3.2 Cyklus

Více

W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT OPENÁVOD K OBSLUZE 1 - POPIS PŘÍSTROJE

W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT OPENÁVOD K OBSLUZE 1 - POPIS PŘÍSTROJE W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 1 - POPIS PŘÍSTROJE 1.1 - OBECNÝ POPIS W09 je digitální regulátor s mikroprocesorem, který se obvykle používá v chladicích aplikacích s ON / OFF regulací teploty, příp.

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

XR140C - XR150C s vestavěným rozhraním RS485

XR140C - XR150C s vestavěným rozhraním RS485 rel.1.0 str.1 XR140C - XR150C s vestavěným rozhraním RS485 OBSAH 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS... 1 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE... 1 4. PŘÍKAZY NA ČELNÍM PANELU... 2 5. SEZNAM PARAMETRŮ... 3 6.

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

REGULÁTORY TEPLOTY A VLHKOSTI XH260L XH260V

REGULÁTORY TEPLOTY A VLHKOSTI XH260L XH260V REGULÁTORY TEPLOTY A VLHKOSTI XH260L XH260V OBSAH : 1. Všeobecná upozornění 1 2. Všeobecný popis 1 3. Regulace teploty 1 4. Klávesnice 1 5. Seznam parametrů 2 6. Digitální vstup 3 7. Instalace a montáž

Více

TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ S ODTÁVÁNÍM XR60C - XR60D

TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ S ODTÁVÁNÍM XR60C - XR60D TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ S ODTÁVÁNÍM R60C - R60D OBSAH 1. Všeobecná upozornění...1 2. Obecný popis...1 3. Řízení zátěže...1 4. Povely na Čelním panelu přístroje...1 5. Záznam teplotních alarmů (funkce HACCP)...2

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Soliris UNO. Sluneční a větrná automatika. 1. Technické údaje. 2. Instalace - Instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu smí provádět pouze

Soliris UNO. Sluneční a větrná automatika. 1. Technické údaje. 2. Instalace - Instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu smí provádět pouze Abyste mohli optimálně využít všech výhod sluneční a větrné automatiky Soliris Uno, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Soliris Uno je sluneční a větrná automatika pro přímé řízení jednoho

Více

+ Zamknutí a odemknutí klávesnice. + Vstup do režimu programování. + Výstup z režimu programování.

+ Zamknutí a odemknutí klávesnice. + Vstup do režimu programování. + Výstup z režimu programování. REGULÁTORY WING XW0L,V OBSAH :. Všeobecná upozornění. Všeobecný popis. Řízení zátěže 4. Klávesnice 5. Seznam parametrů 6. Digitální vstup 7. Instalace a montáž 8. Elektrické připojení 4 9. Použití progr.

Více

XJP40D MODULY SBĚRU DAT

XJP40D MODULY SBĚRU DAT XJP40D MODULY SBĚRU DAT Obsah 1. Všeobecná upozornění... 1 2. Obecný popis... 1 3. Programovací klávesnice (KB1 PRG)... 1 4. Hlavní funkce... 2 5. Programování parametrů sekce... 3 6. Alarmy... 3 7. X-REP

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Týdenní programovatelný termostat určený k systému podlahového, radiátorového a konvenčního topení. INSTALACE TERMOSTATU SALUS ERT50 Návod k obsluze a montáži Děkujeme

Více

XJP30D - XJP60D MODULY SBĚRU DAT

XJP30D - XJP60D MODULY SBĚRU DAT OBSAH XJP30D - XJP60D MODULY SBĚRU DAT V případě závady nebo nesprávné činnosti zařízení je zašlete zpět distributorovi s detailním popisem závady. Mějte na zřeteli maximální proudové zatížení jednotlivých

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

Měřič teploty. Informace pro objednání. Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) K3MA-L-@ 1 2 3

Měřič teploty. Informace pro objednání. Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) K3MA-L-@ 1 2 3 Měřič teploty Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) Široký rozsah vstupního signálu možnost volby 2 různých platinových odporových teploměrů a 10 různých termočlánků. Snadná

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o.

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-7. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. *** Obsah *** 1. Úvod... 2 1-1. Kontrola před použitím 1-2. Upozornění pro použití

Více

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO - FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO QMD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX-U QTR10/... A-A-FOX QTS10/... A-A-FOX QTSS10/... A-A-FOX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRUČNÝ VÝTAH K+H čerpací

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

XT151D XT160D DIGITÁLNÍ REGULÁTOR S UNIVERZÁLNÍM VSTUPEM A TŘEMI AŽ ČTYŘMI REGULAČNÍMI VÝSTUPY

XT151D XT160D DIGITÁLNÍ REGULÁTOR S UNIVERZÁLNÍM VSTUPEM A TŘEMI AŽ ČTYŘMI REGULAČNÍMI VÝSTUPY XT151D XT160D DIGITÁLNÍ REGULÁTOR S UNIVERZÁLNÍM VSTUPEM A TŘEMI AŽ ČTYŘMI REGULAČNÍMI VÝSTUPY 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 1.1 PŘED INSTALACÍ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Příručka je součástí

Více

Regulátor teploty - EKC 202. Manuál REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Regulátor teploty - EKC 202. Manuál REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Regulátor teploty - EKC 202 Manuál REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Úvod Aplikace Regulátor se používá k regulaci teploty v chladicím nábytku a v chladírnách Řízení odtávání, ventilátory, alarm a osvětlení

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ XR30C - XR30D

TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ XR30C - XR30D TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ R30C - R30D OBSAH 1. Všeobecná upozornění...1 2. Obecný popis...1 3. Řízení zátěže...1 4. Povely na Čelním panelu přístroje...1 5. Záznam teplotních alarmů (funkce HACCP)...1 6.

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Děkujeme za zakoupení výrobku firmy DEVI. Touto koupí jste získali výrobek nejvyšší kvality, vynikajícího dizajnu, který Vám přinese trvalý komfort a

Děkujeme za zakoupení výrobku firmy DEVI. Touto koupí jste získali výrobek nejvyšší kvality, vynikajícího dizajnu, který Vám přinese trvalý komfort a Devireg TM 550 CZ Děkujeme za zakoupení výrobku firmy DEVI. Touto koupí jste získali výrobek nejvyšší kvality, vynikajícího dizajnu, který Vám přinese trvalý komfort a úsporu s minimálním dopadem na životní

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí

2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí Dennerle ph-controller Evolution DeLuxe Měří elektronicky hodnotu ph v akváriu a reguluje automaticky přidávání CO 2 Prosím, přečtěte si před uvedením do provozu pozorně celý tento návod k použití a zachovejte

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací GMH369GL Strana z 9 Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a - nebo -bodovou kalibrací GMH 369 GL ON OFF 3 CAL Set Store Menu

Více

Soumrakový spínač TW1 /D 2CSM204155R1341

Soumrakový spínač TW1 /D 2CSM204155R1341 Soumrakový spínač TW1 /D 2CSM204155R1341 Montáž Soumrakový spínač upevníte na lištu DIN Nasaďte světelnou sondu na stěnu Připojení Ovládací prvky a funkce symbol; šipka; indikátor displej trimr pro nastavení

Více

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 a FA211 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 / FA211 Miniaturní digitální PID teplotní a procesní regulátory/převodníky Modulární provedení

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití SVEL 2000 Svářečka elektrotvarovek Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, zařízení, které jste si právě zakoupili bylo vyrobeno ve firmě DYTRON, která je významným výrobcem zařízení pro svařování plastů

Více

Regulátory koncentrace CO 2, teploty, vlhkosti a dalších vlhkostních veličin. se dvěma výstupními relé H5021 H5024 H6020.

Regulátory koncentrace CO 2, teploty, vlhkosti a dalších vlhkostních veličin. se dvěma výstupními relé H5021 H5024 H6020. Regulátory koncentrace CO 2, teploty, vlhkosti a dalších vlhkostních veličin se dvěma výstupními relé H5021 H5024 H6020 Návod k použití Obsah 1. VŠEOBECNÝ POPIS... 4 2. MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ REGULÁTORŮ...

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

TX82B - ET. Digitální ukazatel napájený z proudové smyčky s rozšířeným rozsahem pracovních teplot od - 40 C + 85 C

TX82B - ET. Digitální ukazatel napájený z proudové smyčky s rozšířeným rozsahem pracovních teplot od - 40 C + 85 C TX82B - ET Digitální ukazatel napájený z proudové smyčky s rozšířeným rozsahem pracovních teplot od - 40 C + 85 C Uživatelská příručka Model TX82B Digitální ukazatel proudu OBSAH 1.0 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 0-10 V Návod k použití

Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 0-10 V Návod k použití SNÍMAČ T0210 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 0-10 V Návod k použití Návod na použití snímače T0210 Snímač je určen pro měření teploty

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INFOTEL 2+ ČTÚ 2000 3 T 575 Návod k instalaci a obsluze 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Všeobecně 4 2.1 Podmínky připojení 4 2.2 Podmínky záruky 4 3 Základní

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

+ Zamknutí a odemknutí klávesnice. + Vstup do režimu programování. + Výstup z režimu programování.

+ Zamknutí a odemknutí klávesnice. + Vstup do režimu programování. + Výstup z režimu programování. REGULÁTORY WING XW60L,V OBSAH :. Všeobecná upozornění. Všeobecný popis. Řízení zátěže 4. Klávesnice 5. Seznam parametrů 6. Digitální vstup 7. Instalace a montáž 4 8. Elektrické připojení 4 9. Použití progr.

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010)

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) DETEKTOR SE-22-230D Detekovaný plyn: hořlavé a výbušné plyny Princip měření: katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

IR 32 P CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 P CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 P CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER UNIVERSAL PUMP MANAGER ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My, společnost WaCS System s.r.l. - Via Bonanno Pisano, 1 - Bientina (PI) ITÁLIE, prohlašujeme na svou vlastní

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více