Zásady pro městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m."

Transkript

1 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne Zásady pro městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze Hlavní město Praha vyhlašuje městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze určený pro subjekty působící v oblasti prevence kriminality Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení určené na projekty subjektů, které působí v oblasti prevence kriminality. Grantové řízení je v souladu s prioritami pro oblast prevence kriminality, obsaženými v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy, a v souladu s krajskou a národní strategií prevence kriminality a vládními dokumenty. Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Návrh grantového řízení je též v souladu se Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP schválenou usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne Hlavní město Praha si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů. Zásady pro městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze (dále jen Zásady ) upravují pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok Jsou členěny na část obecnou a část specifickou. ČÁST OBECNÁ I. Všeobecné podmínky pro poskytování grantu 1. Granty jsou finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou poskytovány na realizaci schválených projektů v oblasti prevence kriminality formou dotace dle ust. 68 odst. 2 písm. l), resp. 59 odst. 3 písm. g) zákona. Jedná se o účelově vázané prostředky, jejichž využití musí korespondovat s ekonomickou rozvahou schváleného projektu. 2. Objem finančních prostředků poskytovaných v rámci grantového řízení je limitován celkovým objemem prostředků, které jsou pro tyto účely v daném roce vyčleněny v rozpočtu hl. m. Prahy. e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 1

2 3. Nestátní neziskové organizace, které budou žádat o grant, se zaregistrují do informačního systému Portálu veřejné správy ( v sekci Neziskové organizace. Informační systém řeší v souladu s usnesením vlády č ze dne , ke zřízení a provozování veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích, problematiku evidence informací o nestátních neziskových organizacích a jim poskytovaných dotacích. 4. Obsahové zaměření projektu musí odpovídat vybranému vyhlášenému grantovému tématu (viz čl. II. specifické části Zásad), v případě nesplnění této podmínky si hl. m. Praha vyhrazuje právo přesunout žádost do jiného grantového tématu nebo ji z grantového řízení vyřadit. 5. Předkládané projekty jsou evidovány v centrální databázi GRANTY Magistrátu hl. m. Prahy. Pro zachování kontinuálního přehledu je proto nezbytné, aby žadatelé, kteří předkládají pokračující nebo navazující projekty, uváděli stejný název projektu jako v předcházejících letech (s výjimkou těch, které zásadním způsobem mění filosofii nebo způsob realizace projektu). Doporučujeme používat stejný název projektu i při žádostech na rezorty. 6. Podání stejného projektu jinému orgánu veřejné správy nebo jiné grantové oblasti na Magistrátu hl. m. Prahy, a neuvedení této skutečnosti v žádosti nebo uvedení odlišných údajů (zejména rozpočtu), je důvodem pro nepodpoření projektu v grantovém řízení hl. m. Prahy. 7. Na poskytnutí grantu není právní nárok. Poskytnutí grantu nezakládá automaticky nárok na financování projektu v dalších letech. 8. Grant se poskytuje na krytí nákladů (výdajů) spojených s realizací projektu nebo s poskytováním služby. Realizace projektu i poskytování služby musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 9. Grant lze čerpat na náklady (výdaje) vzniklé a uhrazené od prvního dne zahájení projektu nebo poskytování služby do posledního dne jeho ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů běžného roku, tj. od do včetně. 10. Před poskytnutím grantu bude odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen odbor ZSP ) posuzováno, zda poskytnutí grantu nenaplní znaky veřejné podpory. 11. Příjemce grantu je povinen využít prostředky hospodárně a čerpat je v souladu s platným právním předpisem 1 a se smlouvou o poskytnutí dotace dle ust. 51 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ). Přidělený grant může být využit jen na účely specifikované ve smlouvě. 12. Příjemce grantu nesmí finanční prostředky poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byl grant poskytnut. 13. Příjemce grantu je povinen postupovat v souladu se z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména ust. 2 odst Příjemce grantu v případě, že získá granty na více projektů nebo služeb, nesmí převádět grantové prostředky mezi těmito projekty nebo službami. 1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 2

3 II. Žádost o poskytnutí grantu 1. Žádost se předkládá v závazné formě (na předepsaném formuláři dle těchto Zásad) bez průvodního dopisu v požadovaném termínu (viz čl. III. specifické části Zásad). 2. Formulář žádosti, včetně Zásad, je k dispozici v odboru ZSP, v informačním středisku MHMP a na internetových stránkách 3. K originálu žádosti je nutné připojit doklady uvedené ve specifické části těchto Zásad (viz čl. III. odst. 3. a 4. specifické části Zásad). 4. Do grantového řízení se zařazují žádosti podané do Žádosti s přílohami (jednotlivé přílohy k žádosti označte) a doklady odevzdávejte nesvázané, nejlépe jako volné listy sepnuté sponou, v průhledném závěsném obalu (nepoužívejte pevnou ani kroužkovou vazbu): v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy: Nová radnice Praha 1, Mariánské nám. 2 Škodův palác Praha 1, Jungmannova 29 poštou na adresu (rozhodující je datum poštovního razítka): Magistrát hl. m. Prahy odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence (nebo jen ZSP MHMP) Jungmannova 35/ Praha 1 Žádost či obálku je nutné jasně označit: ZSP MHMP - GRANT PREVENCE KRIMINALITY Kontaktním místem je odbor ZSP, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1 (2. patro, kancelář č. 204, 205, 206). Opravy, úpravy a doplňování žádostí je možné na základě konzultace a přípustné nejpozději do konečného termínu pro podání žádostí. 6. Žádost o grant se žadateli po skončení grantového řízení nevrací. III. Evidence a způsob poskytnutí grantu 1. Odbor ZSP žádosti o poskytnutí grantu přijme a zaeviduje. 2. Evidovány budou pouze žádosti podané v termínu, viz čl. II. odst. 4. obecné části Zásad. 3. Evidenci žádosti nelze považovat za příslib udělení grantu. 4. Finanční prostředky jsou v rámci grantového řízení poskytovány na základě posouzení evidované žádosti. 5. Pro posouzení žádostí o grant, hodnocení projektů, pro stanovení a projednání výše poskytovaných finančních prostředků v rámci grantového řízení jsou stanovena kritéria a postup uvedené ve specifické části těchto Zásad. 6. Výsledky grantového řízení budou, po schválení příslušnými orgány, zveřejněny na internetových stránkách Dílčí informace se v průběhu grantového řízení nesdělují. 7. Odbor ZSP bude kontaktovat jen žadatele, kterým bude grant poskytnut. Tito žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy. e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 3

4 IV. Uzavírání smluv 1. Po schválení rozpočtu hl. m. Prahy pro daný rok a vyčlenění objemu účelových finančních prostředků pro grantové řízení a po schválení výše poskytnutého grantu Radou hl. m. Prahy (popř. Zastupitelstvem hl. m. Prahy), připraví odbor ZSP smlouvu podepsanou subjektem, kterému byl grant přidělen. Za hl. m. Prahu smlouvu podepíše ředitel odboru ZSP. 2. Poskytnutí grantu je účelovou neinvestiční dotací a lze jej použít pouze na účel a za podmínek uvedených ve smlouvě. 3. Přidělené finanční prostředky se poskytují převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce do 20 kalendářních dnů po uzavření smlouvy včetně opatření doložkou dle ustanovení 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. V. Sledování, kontrola a vyúčtování grantu 1. Příjemce grantu odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účelem/účely, pro které byly poskytnuty. 2. Příjemce grantu je povinen účtovat čerpání přidělených finančních prostředků odděleně na samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník pro přidělený grant, a vést účetnictví řádně v souladu s platným právním předpisem Použití grantu podléhá veřejnoprávní kontrole nakládání s veřejnými prostředky. Příjemce grantu je povinen umožnit poskytovateli grantu průběžnou a následnou kontrolu realizace projektu nebo poskytování služby, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování grantu. Při kontrole dodržování podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy se postupuje v souladu s platným právním předpisem Příjemce grantu je povinen na žádost poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace související s poskytovanými službami nebo související s realizací projektu. 5. Vyúčtování finančních prostředků za příslušný kalendářní rok se předkládá odboru ZSP do následujícího roku. Nevyčerpané finanční prostředky musí být vráceny v témže termínu. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování. 6. Příjemce grantu je povinen přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat k a na předepsaném formuláři (viz příloha specifické část Zásad) doručit nejpozději do prostřednictvím podatelny (osobně nebo poštou) odboru ZSP. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce grantu povinen vrátit na účet hl. m. Prahy: /6000, variabilní symbol: IČO příjemce grantu, specifický symbol: 0704; nejpozději do Poskytnutý grant, případně jeho poměrná část, musí být vrácen zpět hl. m. Praze v případě: a. nevyužití schváleného a poskytnutého grantu, b. nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem grantu v těchto Zásadách a ve smlouvě, 2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 4

5 c. že údaje, na jejichž základě byl grant poskytnut, byly neúplné nebo nepravdivé, d. že projekt předčasně ukončí. 8. V případě porušení odst. 7 písm. b až e, je příjemce grantu povinen poskytnuté finanční prostředky vrátit, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po písemné výzvě poskytovatele grantu k jeho vrácení, na účet hl. m. Prahy: /6000, variabilní symbol: IČO příjemce grantu, specifický symbol: Nedodrží-li příjemce grantu lhůtu pro vrácení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z takto neoprávněně použité části poskytnutého grantu. V případě, že požádá o grant na následující rok, nebude mu schválený grant poskytnut do doby vyrovnání veškerých finančních závazků vůči hl. m. Praze. 10. Příjemce grantu je povinen v případě změny, zániku, změny adresy nebo statutárního orgánu, změny v projektu nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci schválených projektů nebo služeb, tyto skutečnosti písemně sdělit do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku odboru ZSP. VI. Harmonogram grantového řízení Vyhlášení grantů T: listopad 2012 Ukončení přijímání žádostí T: Hodnocení (posouzení) žádostí T: leden 2013 Evidence přijatých žádostí a jejich formální kontrola T: prosinec 2012 Zasedání Komise, schválení Radou hl. m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy T: únor duben 2013 Uveřejnění výsledků, uzavírání smluv, výplata grantu T: duben - červen 2013 e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 5

6 ČÁST SPECIFICKÁ I. Cíle programu snižování kriminality dětí a mládeže snižování pouliční kriminality, vytváření podmínek pro efektivní boj s pouliční kriminalitou snižování násilí na seniorech a osobách s tělesným a zdravotním postižením zvyšování informovanosti obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality a motivace k aktivnímu přístupu k zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku podpora prevence zejména majetkové a násilné kriminality ve vytipovaných lokalitách zvyšování právního vědomí dětí a mládeže II. Témata programů Téma č. 1 Primární prevence práce s mládeží Podpora nízkoprahových klubů, pobytových vzdělávacích výjezdů a terénní práce s cílem snížit rizikové chování dětí a mládeže, včetně zvyšování jejich právního vědomí. Téma č. 2 Sekundární a terciární prevence Probační programy pro mládež a dospělé; sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů i recidivistů po návratu z výkonu trestu, které budou zaměřeny na změnu životního stylu; služby pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím; programy podpory a ochrany obětí delikventního jednání. Téma č. 3 Sociální prevence Činnost v oblasti sociálních poradenských služeb (včasná intervence), domů na půli cesty a dalších sociálních služeb zaměřených na snižování rizikového chování. Téma č. 4. Situační prevence Drobná technická opatření zaměřená na primární prevenci, včetně zajištění informovanosti o možnostech a způsobech ochrany před majetkovou trestnou činností. Téma č. 5 Informování občanů Informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti. Hlavní pozornost bude zaměřena na efektivní boj s pouliční kriminalitou, bezpečnost v MHD, bezpečnost dětí v okolí základních škol a na možnosti ochrany před trestnou činností. Pozornost bude rovněž věnována zvýšení informovanosti občanů o různých formách násilí, a to prostřednictvím informačních kampaní či vydáváním informačních nebo osvětových materiálů. Téma č. 6 Vzdělávání Zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží; zprostředkování informací o rizikovém chování, o prevenci násilí; prevence internetové kriminality; vzdělávací programy Městské policie hl. m. Prahy pro nejohroženější skupiny obyvatel (předškolní a školní mládež, senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením). e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 6

7 III. Žádost o poskytnutí grantu a povinné přílohy 1. Granty jsou určeny především pro občanská sdružení, nadace, Městskou policii hl. m. Prahy, Policii ČR a městské části hl. m. Prahy na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality. 2. Projekty se předkládají na předepsaném formuláři Žádost o poskytnutí grantu hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality na rok 2013 (dále jen Žádost ), který je součástí vyhlášených Zásad, do včetně. Žadatel o grant zpracovává a předkládá Žádost takto: 1x originál fyzická podoba 1x elektronickou poštou mailem na adresu: (mailem poslat pouze vyplněný formulář Žádost, popis projektu a rozpočet) Žádosti s přílohami (jednotlivé přílohy k žádosti označte) a doklady odevzdávejte nesvázané, nejlépe jako volné listy sepnuté sponou, v průhledném závěsném obalu (nepoužívejte pevnou ani kroužkovou vazbu): v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy: Nová radnice Praha 1, Mariánské nám. 2 Škodův palác Praha 1, Jungmannova 29 poštou na adresu (rozhodující je datum poštovního razítka): Magistrát hl. m. Prahy odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence (nebo jen ZSP MHMP) Jungmannova 35/ Praha 1 Žádost či obálku je nutné jasně označit: ZSP MHMP GRANT PREVENCE KRIMINALITY Povinnými přílohami Žádosti jsou: a. podrobný popis projektu b. rozpočet projektu c. přehled činností žadatele v letech 2011 a 2012 d. profesní životopis osoby odpovědné za projekt e. přehled ostatních podnikatelských činností vyvíjených mimo oblast prevence kriminality f. doklad o aktuálním bankovním spojení (doložit fotokopií smlouvy žadatele s peněžním ústavem a aktuálním číslem účtu nebo potvrzením příslušného peněžního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu či fotokopií výpisu z účtu v části bez finančních údajů) g. v případě žádosti o příspěvek na nájemné, je nutné doložit kopii platné nájemní smlouvy h. doklad o právní subjektivitě, a to v jednom originále ne starším 6 měsíců nebo na stejnopise s ověřením jeho pravosti ne starším 6 měsíců Občanská sdružení předkládají: potvrzení Ministerstva vnitra ČR o platnosti registrace ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 7

8 registrované stanovy ve fotokopii s ověření její pravosti ne starším 6 měsíců (u občanských sdružení zaregistrovaných v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti postačí předložit pouze zaregistrované stanovy ve fotokopii s ověřením jejich pravosti) platný doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele (v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců); k žádosti se přikládá doklad o volbě příslušného statutárního zástupce, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců Církevní právnické osoby předkládají: výpis z registru Ministerstva kultury registrované stanovy ve fotokopii Obecně prospěšné společnosti předkládají: výpis z rejstříku obecně prospěšných společností registrované stanovy ve fotokopii Právnické osoby předkládají: výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti Fyzické osoby podnikatelé nezapsané v obchodním rejstříku předkládají: výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její platnosti Fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku předkládají: výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti 4. Jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle přiloženého dokladu, musí předložit plnou moc, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců. 5. Formulář žádosti musí být potvrzen koordinátorem prevence kriminality příslušné městské části; v případě projektů s celoměstskou působností koordinátorem prevence kriminality hl. m. Prahy. 6. Žádosti nesplňující podmínky grantového řízení budou vyřazeny. IV. Podmínky použití poskytnutých finančních prostředků 1. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit: a. odměny za nutnou práci k realizaci projektu (sociálních a pedagogických pracovníků, psychologů, psychoterapeutů, lektorné) ve výši max. 250,- Kč/1 hod. vykonané práce, max. v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. max. 300 hodin v kalendářním roce (platí i pro DPČ) 4 b. víkendové a prázdninové pobyty max. 200,- Kč/1 osoba/1 den c. provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (např. nájem, vodné, stočné, náklady spojené s provozem pevné linky). 2. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit: a. mzdy, investiční náklady 4 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 8

9 b. webmastering, aktivity PR (public relations) a fundrasingu c. nákup a provoz mobilních telefonů d. oprava a údržba aut e. pohoštění, cestovní náhrady (vč. pohonných hmot) f. odpisy pořízení dlouhodobého hmotného majetku (pozemky, stavby, budovy apod.) a jeho technické zhodnocení (tzv. stavební investice) g. dary, pokuty, sankce a penále, provedení účetního či daňového auditu h. jednorázové kulturní či sportovní akce (pokud nejsou součástí projektu) i. tvorbu zisku a obchodního jmění j. úhradu cest a stáží do zahraničí, členské příspěvky v mezinárodních orgánech k. výdaje spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety) l. výdaje spojené s pořízením zvukových a obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje m. v případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z grantu (toto omezení se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním, které je z hlediska DPH osvobozeným plněním nebo zdanitelným plněním) 3. Na všech propagačních materiálech či jiné realizaci schváleného projektu bude příjemce grantu uvádět hl. m. Prahu jako poskytovatele grantu. 4. Přidělením grantu nevzniká příjemci právo k využití znaku hl. m. Prahy, pokud k tomu nemá písemný souhlas hl. m. Prahy. 5. V příloze k finančnímu vyhodnocení projektu v oblasti prevence kriminality je nutné předložit všechny konkrétní výstupy projektu (letáky, brožury, informační materiály, propagační předměty apod.). V. Posuzování žádostí 1. Žádosti jsou evidovány a posuzovány z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí pracovníky oddělení prevence, kteří mají v kompetenci granty prevence kriminality. 2. Žádosti jsou obsahově posuzovány Komisí Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy (dále jen Komise ). 3. Členové Komise si mohou pro své jednání vyžádat doplňující externí posudky. 4. Součástí posuzování grantů mohou být veřejná slyšení, která slouží pro prezentaci činnosti žadatelů o granty s požadovanou částkou nad Kč, příp. i dalších žádostí podle požadavku Komise či na vlastní žádost žadatele o grant. 5. Komise navrhuje projekty určené k podpoře z rozpočtu hl. m. Prahy a konkrétní výši podpory. O udělení grantů formou dotace rozhoduje do Kč Rada hl. m. Prahy a nad Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy. 6. Rozhodnutí Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy je konečné. 7. Projekty jsou posuzovány podle následujících kritérií: bezpečnostní situace na území hl. m. Prahy potřeby hl. m. Prahy v oblasti zvýšení informovanosti obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy o ochraně majetku a osob výsledky Analýzy pocitu bezpečí provedené na území hl. m. Prahy vliv na ztížení podmínek k páchání trestné činnosti zaměření na rizikové skupiny obyvatel zaměření na děti a mládež z hlediska prevence kriminality e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 9

10 VI. Podrobný harmonogram přípravy a realizace projektů v oblasti prevence kriminality na rok 2013 listopad 2012 Vyhlášení městského programu Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze listopad - prosinec 2012 Vyhlášení městského programu Prevence kriminality na rok 2013 bude zveřejněno na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a na informačním serveru hl. m. Prahy ( Přijímání žádostí 1x elektronické podání mailem, 1x originál fyzická podoba (poštou nebo předáním na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy) Žádosti/Projekty se přijímají do v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1, s označením: ZSP MHMP - GRANT PREVENCE KRIMINALITY 2013 Při zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum poštovního razítka. Každý projekt se podává v samostatné obálce! Elektronické podání prosinec leden 2013 Proces posuzování a schvalování Žádosti/Projekty budou posuzovány Komisí RHMP a následně schvalovány Radou hl. m. Prahy, příp. Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Odbor ZSP bude kontaktovat jen žadatele, kterým bude grant poskytnut. Tito žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy. Dotaci je nutné vyčerpat do leden 2014 Do je nutno dodat na oddělení prevence ZSP MHMP vyplněný formulář Finanční vyhodnocení projektu prevence kriminality za rok 2013 spolu se soupisem faktur, pokladních dokladů (u faktur nad Kč kopii faktur) a závěrečnou zprávou o realizaci projektu. Do je nutno zaslat nevyčerpané prostředky na účet hl. m. Prahy č /6000 a na oddělení prevence ZSP MHMP do předložit fotokopii dokladu o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků (výpis z účtu). průběžně 2014 Hl. m. Praha bude prostřednictvím oddělení prevence ZSP MHMP provádět průběžné kontroly plnění obsahu projektů. e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 10

11 Přílohy specifické části A. Finanční vyhodnocení projektu prevence kriminality za rok 2013 Název a číslo projektu dle smlouvy Termín Realizátor projektu (název organizace) Adresa organizace IČO Telefon Fax Osoba odpovědná za projekt Telefon Fax Celkové náklady na projekt Skutečně vynaložené náklady na projekt Požadovaná dotace od HMP Přidělená dotace HMP Čerpání z prostředků HMP Vráceno do rozpočtu HMP Jiné zdroje Čerpání z jiných zdrojů Vyplňuje se pouze v případě přidělené státní účelové dotace: Přidělená dotace MV ČR Povinná spoluúčast hl. m. Prahy / Vlastní spoluúčast Čerpání z dotace MV ČR Vráceno do státního rozpočtu - e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 11

12 Přílohy finančního vyhodnocení: 1. Tabulka závěrečný rozpočet (viz vzor) 2. Soupis faktur a pokladních dokladů (daňově uznatelných dokladů) nad ,- kopie faktury (viz tabulka vzorová datum, číslo dokladu, dodavatel, popis, částka) 3. Závěrečná zpráva o realizaci projektu (rozsah 1 3 strany) VZOR Závěrečný rozpočet projektu č. Materiální náklady Kancelářské potřeby Odborná literatura Hrazeno Magistrátem hl. m. Prahy Vlastní zdroje Cizí zdroje Ostatní služby Ostatní finanční náklady Ostatní osobní náklady Lektoři Celkem Celkem náklady na projekt: Vlastní náklady na projekt: Dotace od hl. m. Prahy VZOR Soupis účetních dokladů k projektu č. 1. Kancelářské potřeby: 1. dat výdaj. poklad. doklad č dodavatel.částka 2. Odborná literatura: Lektoři: 1. e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 12

13 B. Žádost o poskytnutí grantu hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality na rok 2013 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU HL. M. PRAHY PRO OBLAST PREVENCE KRIMINALITY NA ROK Název projektu (stručně) PREVENCE : primární sekundární terciární 2. Typ projektu (sociální, situační, informace pro občany, resocializační tábor) 3. Realizátor projektu (Žadatel) Název (právnická osoba) Jméno (fyzická osoba) Příjmení (fyzická osoba) Ulice (sídlo organizace) Obec Č. p. Č. o. PSČ Část obce Městská část Tel. Fax Mobil Právní forma IČO Zřizovatel Nestátní nezisková organizace Ano Ne Vlastník objektu sídla žadatele Internetové stránky e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 13

14 4. Statutární zástupce žadatele Jméno Příjmení Titul před jménem Titul za jménem Ulice Č. p. Č. o. Obec Část obce Městská část PSČ Tel. Fax Mobil Právní forma 5. Bankovní spojení Číslo účtu Kód banky a název pobočky Ulice Č. p. Č. o. Obec PSČ 6. Kontaktní osoba Jméno Příjmení Titul před jménem Titul za jménem Ulice Č. p. Č. o. Obec PSČ Část obce Městská část Tel. Fax Mobil Právní forma e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 14

15 7. Participující subjekty (doložit potvrzení o vzájemné spolupráci) 8. Cíl projektu (prostředky a metody k dosažení cíle) 9. Cílová skupina (věková struktura, popř. jiná specifikace) 10. Popis projektu 11. Časový a věcný harmonogram realizace projektu 12. Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity projektu) e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 15

16 13. Ekonomická rozvaha - jednotlivé položky zaokrouhlit na 100 Kč (není povinné u položky Celkové náklady na projekt ) Celkové náklady na projekt Předpokládaná spoluúčast městských částí na financování projektu Vlastní zdroje (sponzoři, nadace, EU - specifikace) Předpokládaná finanční částka na projekt od jiného státního subjektu - specifikace Výše požadované finanční částky po hl. m. Praze Prevence kriminality *) Položkový rozpis nákladů Celkem Materiál - podrobný položkový rozpis jiná grantová oblast, jiný projekt - specifikovat Požadovaná finanční částka v rámci prevence kriminality Energie Oprava, údržba Cestovní náklady podrobný rozpis Ostatní osobní náklady podrobný rozpis Jiné provozní náklady podrobně specifikovat Součet *) Pozn.: u jednotlivých položkových rozpisů uvádějte např. počet osob, počet hodin, množství tiskovin, nákup materiálu rozpis jednotlivých druhů a počet e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 16

17 14. Stanovisko městské části (koordinátora prevence kriminality městské části), popř. stanovisko koordinátora prevence kriminality hl. m. Prahy, popř. stanovisko MP hl. m. Prahy nebo KŘ (OŘ) Policie ČR Seznámil/a jsem se s předkládaným projektem. K projektu považuji za důležité dodat následující: datum jméno (čitelně).razítko, podpis... Je-li spolupracujícím subjektem MP hl. m. Prahy nebo KŘ (OŘ) P ČR - stanovisko: datum jméno (čitelně).razítko, podpis. e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 17

18 Je-li žadatelem fyzická osoba, pak podpisem této žádosti uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů jména, příjmení, rodného čísla a místa svého trvalého pobytu (dále jen osobní údaje ) hl. m. Prahou ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech hl. m. Prahy určených k projednávání Radou hl. m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy, i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu hl. m. Prahy a dále pak po dobu, po kterou je hl. m. Praha povinna, podle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumenty obsahující osobní údaje žadatele o grant zpracovávat/archivovat. Prohlašuji, že jsem byl (a) seznámen (a) se Zásadami pro městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze a souhlasím s nimi. Zároveň se zavazuji v případě změny, zániku, změny adresy nebo statutárního orgánu, změny v projektu nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci schválených projektů nebo služeb, tyto skutečnosti písemně sdělit do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku odboru ZSP. 15. Razítko a podpis žadatele Titul před jménem Jméno Razítko Příjmení Titul za jménem V Praze dne Podpis e- mail: prevence.kri mi nalit ha.eu Stran a 18

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 I. program

ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 I. program Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2326 ze dne 2. 9. 2014 ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 I. program specifická primární prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školy a školská zařízení Metodika pro předkladatele

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Pravidla poskytování dotací v rámci dotačního titulu. Plzeňský kraj bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016. Strana 1

Pravidla poskytování dotací v rámci dotačního titulu. Plzeňský kraj bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016. Strana 1 Pravidla poskytování dotací v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016 Strana 1 1. Účel dotačního titulu, oblast podpory a výše dotace 1) Účelem dotačního

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé ze dne 17. 12. 2014 č. 15/14 Čl. 1 Úvodní

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise sociální Dotační programy neinvestiční pro oblast sociální určené pro fyzické a

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 19.4.2005 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0505/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0674/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem ,,DO SVĚTA! 2015

Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem ,,DO SVĚTA! 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem,,do SVĚTA! 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti právnických osob vykonávajících

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech

PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech I. Všeobecné podmínky poskytnutí dotace Hlavní město Praha vyhlásilo na svém území dotační program

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-34867/2015-2 ze dne 7. prosince 2015,

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr- SML/1862/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr- SML/1862/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr SML/1862/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Sídlo:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ;  CÍ7 L 1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L OSMÍ7)UVY SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje! >HA Mxi. ; rok! zi_ nďb. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2015

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2015 MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZÁSADY č. 2/2015 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova Vydal Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne 21. 9. 2015 usnesením Zastupitelstva města Trutnova

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY STATUTÁRNÍ M STO OPAVA *MMOPP007K78A* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY uzav ená dle ust. 1746 zákona. 89/2012 Sb., ob anského zákoníku lánek I. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka drogistického

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby Provozní a školicí středisko firmy Faster CZ spol. s r.o. v Brně Maloměřicích Nejedná se o zadávací řízení

Více