PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

2 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační schéma řízení školy, kompetence Funkce, dlouhodobé úkoly Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán osobního rozvoje Propagace práce školy Výuka cizích jazyků Metodické orgány Školní vzdělávací program Volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky Školní družina Státní svátky strana Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 2 z 17

3 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Zaměřit se na oblasti: 1. Zdraví Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Pokračovat v projektu Hravě žij zdravě, Zdravé zuby apod. Provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy (nákup výškově stavitelného nábytku, oprava WC v prvním poschodí na nové budově, výměna oken v obou budovách, výměna PVC krytiny v nejvíce poškozených třídách). Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotně postižených žáků zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků a individuálního přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude prioritou DVPP. 2. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech, rozvíjet klíčovou kompetenci k učení, řešení problémů a KK pracovní. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Všichni učitelé důsledně pracují s chybou žáka. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, domácí příprava žáků musí být smysluplně zadávaná, s jasným a konkrétním cílem, přiměřená věku, kvalitativně i kvantitativně diferencovaná vzhledem k možnostem žáka. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Vést kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, v případě neprospěchu učitelé stanoví opatření, povedou písemné záznamy o projednávání se žáky a rodiči na tripartitních konzultačních schůzkách. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 3 z 17

4 Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti., podporovat žáky při práci v Žákovském parlamentu a v Ekoradě. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. Uvádět do praxe standardy AJ, ČJ, M. 3. Oblast sociální, životních hodnot Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat, jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy a naopak. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce, mimovyučovací aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Pokračovat v práci s žáky se sociálním znevýhodněním, komunikovat s jejich zákonnými zástupci i mimo vymezené konzultační hodiny. Nepodléhat pocitům marnosti při práci s těmito žáky, ale uvědomovat si různou úroveň dětí na vstupu do školy a přidanou hodnotu v průběhu povinné školní docházky. Pracovat s vědomím, že nemůžeme všechny žáky naučit všem vědomostem, ale můžeme je posouvat v rozvoji jejich dovedností. Uvědomovat si osbní maximum žáků. II.Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či prospěchově slabých. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 4 z 17

5 III. Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími ve trojici učitel-žák - rodič, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. III. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, koordinátor ICT. Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ty pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů měsíčních plánů a do plánů metodických orgánů. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo, plnění výstupů ŠVP a standardů, respektování individuálních zvláštností žáků a na práci s chybou. Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti (Scio apod.). Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení, které bude východiskem a zdrojem informací pro zpracování výroční zprávy školy. Nadále budou učitelé pracovat v týmu autoevaluace pod vedením p. uč. Dvořákové a Broďákové. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání. Všichni pedagogové pracují v ročníku podle ŠVP ZV Škola vlídnějšího zacházení se zemí, včetně zvířat a lidí. K tomu v rámci možností vytváří vedení školy odpovídající podmínky (personální, ekonomické a materiální). Zodpovídají : ředitelka a zástupkyně školy, týmy metodických orgánů, tým grantů, tým autovaluace s vedoucími, hlavní koordinátorka ŠVP Budínská L. Další učební plány a/ Ochrana člověka za mimořádných událostí (průběžně v TV na II. stupni, v Prvouce a Přírodovědě na I. stupni) Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 5 z 17

6 b/ Minimální preventivní program c/ Dlouhodobý plán environmentální výchovy Čtenářská a informační gramotnost : - půjčování knih v ŽK a další akce školní knihovny, objednávání knih z Albatrosu a Fragmentu, zapojení do celostátního projektu Čtení pomáhá, školní projekt Jak roste čtenář - kombinace výuky s výuk. programy a práce s internetem (3 počítačové učebny, interaktivní tabule ve všech třídách kromě 2.A a 3.A, vizualizér, v některých třídách jsou žákovské počítače pro individualizaci výuky nebo skupinovou práci v roce 2012/2013 je cílem dokoupit počítače tak, aby byl počítač v každé třídě, pokud uspějeme jako partneři projektu v rámci OP VK Videokonferencemi s online lektory boříme obavy žáků z mluvené angličtiny získáme netbooky pro žáky. Matematická, přírodovědná gramotnost Je rozvíjena zapojováním žáků do soutěží, zařazováním úloh, které podněcují úsudek žáků. Finanční gramotnost Projekt Rozumíme penězům bude rozšířen do 6. ročníku, pokračovat budou ročníky ročníky.Zodpovídají p. uč. Broďáková a Žejdlíková. Propojením všech typů gramotností povedeme žáky k rozvíjení funkční gramotnosti. Spolupráce s dalšími organizacemi LVÚ Přestavlky ve školním klubu při práci v kroužcích sportovní dopoledne ZŠ Hrochův Týnec sportovní soutěže Hrošiáda a Hrochovy hry ZŠ Rosice několik žáků navštěvuje u nás náboženství a pěvecký sbor Zvoneček PPP Chrudim vyšetření žáků se SVP, metodické vedení při vytváření IVP a jejich kontrola, konzultace s učiteli Mgr. I. Sodomková PPP Ústí nad Orlicí PPP Pardubice CEDU Praha Žákovské parlamenty Výchova ke zdraví (met. portál) Pardubice ACET - prevence SVP Archa Chrudim MŠ Chrast MŠ Řestoky MŠ Rosice sbor Zvoneček se účastní jejich akcí OPD Chrudim velmi rozsáhlá spolupráce při řešení problémů dětí se sociálním znevýhodněním Městská knihovna Chrast Pasování na čtenáře Farnost Chrast výuka nepovinného předmětu Náboženství Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 6 z 17

7 Zvoneček vystupuje s kapelou Šmehydlo a pěveckým sborem Poslední šance FBC Sharks Chvaletice, ZŠ Komenského Skuteč (florbal) Nadace Charty 77 Konto Bariéry Svaz protifašistických bojovníků Chrudim Zapojení žáků do charitativních akcí Sbírka CPK CHRPA Sbírka Labestra láska beze strachu Sbírka Občanského sdružení Život dětem Sbírka Český den proti rakovině Projekt Adopce na dálku SPORT - podpora olympijské myšlenky (sportovní dny) I. a II. st. - vybíjená - futsal - florbal - basketbal - šachové turnaje O chrasteckého šachového krále atd. - plné využití velké školní tělocvičny pro TV i pro kroužky do 15:00 hod. Třídní učitelé mají tyto úkoly: 1. Seznámit žáky se Školním řádem a s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, dát podepsat Souhlas s testováním žáků (podle platné legisltivy) 2. Seznámit se s rodinným prostředím problémových žáků a spolu s rodiči sjednocovat výchovu tak, aby se odstranily negativní jevy, spolupracovat s výchovnou poradkyní, dětskou lékařkou, psychologem, spec. pedagogem, metodiky prevence. Žádat důsledně rodiče o hlášení změny zdravotního stavu žáka dle školského zákona. 3. Budou znát žáky se zdravotním postižením, zejména se specifickými poruchami učení, od rodičů a výchovné poradkyně budou získávat informace o nově vyšetřených dětech v PPP a budou informovat ostatní vyučující, společně s dyslektickými asistentkami sestaví IVP pro žáky dle žádosti rodičů, na základě rozhodnutí ředitelky školy a dle závěrů z PPP. Budou dbát na to, aby tito žáci byli vedeni a hodnoceni podle závěrů PPP v souladu s Pravidly pro hodnocení v ŠVP, které je součástí Školního řádu. Při výuce budou důsledně dbát na individuální přístup ke všem žákům. 4. Včas informovat rodiče o závažných nedostatcích v chování a prospěchu žáků, spolupracovat s metodičkami prevence sociálně patologických jevů. Spolupracovat s rodinou a získávat rodiče pro práci ve prospěch školy, př. pro úpravu školy, pro školní akademii, sponzorství pro soutěže. V případě trvalejšího neprospěchu předávají všichni vyučující písemně opatření pro žáka do ředitelny. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 7 z 17

8 5. Důsledně vést žáky k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, učebnicemi a zařízením školy, způsobené škody projednat s rodiči a žákem, pokusit se sjednat opravu nebo náhradu poškozené věci. Vést tak žáky k osobní zodpovědnosti za prostředí školy. Důsledně se zaměřit na ztráty věcí a peněz žáků. 6. Vytvářet se žáky ve svých třídách pravidla slušného chování a soužití ve třídě a vést je k pořádku ve třídě a odstraňování negativních jevů (podle Školního řádu). Podporovat činnost Žákovského parlamentu. 7. Spolupracují s PPP, s OPD Chrudim, s Policií ČR, SVP Archa Chrudim, CPIV Hradec Králové. 8. Tř. učitelé 9. a 8.tř. úzce spolupracují s kariérovou poradkyní při volbě povolání žáků. Podporují účast žáků v technicky zaměřených soutěžích a v exkurzích do firem v projektu Volba povolání v PK (KHK). 9. Tř. učitelé budou spolupracovat s vých. poradkyní a metodiky prevence při vyhodnocování situace ve třídě, předcházení neg. jevům, při poznávání kolektivu dětí. Všichni učitelé by měli : být kolegiální a informovat zastupujícího (půjde-li to) o učivu a dozorech (dozory si fyzicky předávají, nepřijde-li následující dozor, oznámí situaci do ředitelny). Výchovný a kariérový poradce bude: 1. spolupracovat s PPP, seznamovat třídní učitele se závěry z pedagogicko-psychologického vyšetření, vypracuje seznam žáků na základě podkladů PPP, či spec. lékaře a aktualizuje jej za spolupráce s dysl. asistentkami, ředitelka školy vydá rozhodnutí o IVP (září). Bude dbát na změny legislativy (Vyhl. č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách, Vyhl. č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a mimořádně nadaných). 2. spolupracovat s třídními učiteli a rodiči, mít na zřeteli pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů, tím je v úzkém kontaktu s metodiky prevence, též v odůvodněných případech kontaktuje OPD v Chrudimi, popř. Policii ČR. 3. v kontaktu s asistentkami pro dyslexii a logopedii na škole, s ved. MO pro integrované žáky. 4. spolupracovat s žáky a rodiči 9. ročníku a všech vycházejících žáků při volbě povolání s Úřadem práce v Chrudimi, stejně tak při přípravě žáků 8. tř. 5. provádět diagnostiku sociálně patologických jevů, sociometrický výzkum (SO-RA-D). Další úkoly jsou rozpracovány v plánu práce výchovné poradkyně a kariérové poradkyně. Školní družina a školní klub : Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 8 z 17

9 1. Spolupráce vychovatelek ŠK a ŠD tak, aby byli získáni žáci nabídkou kroužků a jiných aktivit, vzájemná prostupnost práce a volnočasových aktivit. 2. Zájmovou činnost žáků nadále orientovat na činnost estetické výchovy, pracovní a tělovýchovné. Vést žáky k dopravní výchově, ochraně přírody a technické tvořivosti. Klást důraz na etickou výchovu. Na vysvědčení se již v souladu s novelou Vyhl. č. 48 o základní škole neprovádí hodnocení zájmové činnosti. 3.Být v úzkém kontaktu s rodiči a třídními učiteli. 4.ŠD,ŠK pomoc při organizaci školních akcí. Odborný růst pedagogických pracovníků a)vzdělávání učitelů v rámci ICT pokračovat v nastoleném trendu, kdy učitelé umí vytvářet vlastní digitální materiály, zapojit do práce s ICT ve škole i nové pedagogy b)studium k naplňování ŠVP v praxi nové metody a formy práce c) poskytnout pomoc p.učitelům s krátkou praxí, motivovat je ke studiu k prohlubování kvalifikace uvádějící učitelé d)studia AJ podle vlastních programů e) společné proškolení pedagogů v metodách hodnocení žáků e) vzájemné hospitace a jejich rozbory f)odb. asistentky pro reedukační péči paní učitelky Celnarová, Chaloupková, Jáchymová, Palatová, Modráčková, Dvořáková, Kodešová, Dušková, Horáková a pro logopedii p.uč. Dvořáková - budou pravidelně pracovat s integr. žáky a budou vést písemné záznamy s datem konzultace a obsahem konz. g) Motivovat nekvalifikované pedagogy, kteří zahájí od studium pro získání kvalifikačních předpokladů, ke zdárnému studiu h) Společné vzdělávání pedagogů zaměřené na vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami příprava na plánovanou inkluzi, vzdělávání pro vedení školy v legislativě vztahující se k této problematice Materiální a personální zajištění a) zajišťovat školení vstupní a periodické školení BOZP a PO b) vybavovat školu dalšími pomůckami podle finančních možností (vedoucí sbírek) Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 9 z 17

10 d) získávat sponzory v Chrasti, okolí, z řad rodičů e) vést předepsanou evidenci, inventarizaci a soustavně chránit majetek školy před znehodnocením či odcizením f) pronajímat prostory školy (dle aktuálního zájmu) g) spolupracovat s Komunitní školou Chrast, o.s. h) nadtarifní složky platu formou odměn rozdělovat vyučujícím podle předem daných a známých kritérií za práci nad rámec běžných pracovních povinností i)stále iniciovat z rozpočtu města finance na pokračování postupné regenerace a rekonstrukce školy j)vybavovat školu počítači k) podávat žádosti o granty a dary l) čerpat finanční prostředky z grantů a granty řádně vyúčtovat m) v oblasti personální dbát na rozšiřování kvalifikace formou DVPP, IV. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/ Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje. Vedení školy připraví podmínky pro plnění úkolů a pro dobrou atmosféru školy. 2. Na první pedagogické radě seznámí ředitelka školy učitele s plánem práce školy, 3. Tř. učitelé seznámí se Školním řádem a Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na začátku školního roku žáky a na první třídní schůzce rodiče 4. Realizovat celoškolní a třídní projekty, integrovanou tematickou výuku. 5. Odstraňovat závady zjištěné BOZP a revizemi ze strany sjednaných firem a MěÚ 6. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence rizikového chování a externí spolupracovníci z PPP (psycholog a speciální pedagog), s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 7. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, využívat venkovní učebnu, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 8. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, kvalitně spolupracovat a komunikovat se školskou radou. 9. DVPP zaměřit na metody hodnocení žáků a na osvojení dovedností pedagogů pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami - na doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 10 z 17

11 10. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku besedy o školní zralosti ve spádových MŠ. 11. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích, činnost školní družiny a školního klubu nadále organizovat částečně jako zájmové kroužky. v 7. 9.roč.zajistit návaznost ve volitelných předmětech. 12. Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 13. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 14. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence. 15. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, podporu vzdělávání žáků cizinců. 16. V 9. roč. připravit žáky na přij. zkoušky, resp. na studium na SŠ, pokud se přijímací zkoušky nekonají. 17. V jednotlivých předmětech využít regionální prvky, Chrast a její okolí, vést k sounáležitosti k chrastecké škole. 18. Při vyuč. hodinách vychovávat žáky proti rasismu a xenofobii pracovat s příručkou Druhá směna o historii a kultuře Romů, ve školním roce 2012/2013 připravit dodatek k ŠVP, kde bude tato příručka rozpracována pro jednotlivé předměty a projektové dny. 19. Stále žákům připomínat bezpečné chování jako prevenci školních úrazů, do TK zapisovat pravidelně prováděné poučení žáků o bezpečném chování. 20. Zabezpečit účast žáků na soutěžích dle jejich zájmu a reprezentanty školy vést k pocitu zodpovědnosti za dosažené výsledky, výsledky zveřejňovat ve škole, na webových stránkách i v místním tisku. 21. Prezentovat se chrastecké veřejnosti v CHO, Dnem otevřených dveří, 22.školní akademií, vánočním a velikonočním jarmarkem, sportovními soutěžemi, Zvonečkem. 22. Připravit 22. školní akademii 23. Zajistit plavecký výcvik (říjen-listopad 2012, únor ,4.tř.) a lyžařský výcvik žáků (leden 2013), Školu v přírodě pro 2. a 4. ročník (dle ŠVP), činnost AŠSK. 24. Podle počtu zájemců pokračovat ve výuce náboženství. 25. Divadlo využít nabídek z kultury a VČD, žáci 8.tř. a 9.tř. navštěvují VČD podle předplatného. 26. Uplatňovat v praxi Minimální preventivní program a Dlouhodobý plán environmentální výchovy. 27. Zařadit do hodin téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. 28. Pracovat v týmu grantů a týmu autoevaluace. 29. Získávat sponzory. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 11 z 17

12 Plán porad a schůzek MO Metodické orgány: první a druhý týden v září tematické plány, leden, červen (dále dle potřeby jednotlivých vzdělávacích oblastí) Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: Den určený pro porady je vždy první středa v měsíci. Pro práci na školním vzdělávacím programu budou vyčleněny další středy v měsíci odpoledne, od 14 hodin dle potřeby. Každá třetí středa v měsíci vždy odpoledne od 14 hodin je vyčleněna na údržbu diaprojektorů a interaktivních tabulí (zodpovídá koordinátor ICT a p. uklízečka Žáková) Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno, plánované návštěvy lékaře) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu provozních a pedagogických porad. Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne Pedagogické rady (termíny) - viz Itinerář na cestu školním rokem 2012/2013 Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) - viz Itinerář na cestu školním rokem 2012/2013 Při neúčasti rodičů na konzultačních schůzkách zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek, tak, aby rodiče nemohli argumentovat, že nebyli seznámeni s prospěchem svého dítěte. V případě potřeby vyzve škola zákonné zástupce k návštěvě školy písemnou formou dopisem do vlastních rukou. Organizace školního roku ) - viz Itinerář na cestu školním rokem 2012/2013 Zápis do první třídy ) - viz Itinerář na cestu školním rokem 2012/2013 Den otevřených dveří: po po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v lednu 2013 Časový plán vyučovacích hodin: 1. hod. 7:50 8:35 2. hod 8:45 9:30 3. hod 9:45 10:30 4. hod 10:40 11:25 5. hod 11:35 12:20 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 12 z 17

13 6. hod 12:30 13:15 Odpolední vyučování II.st. 1. hod. 7:50 8:35 2. hod 8:45 9:30 3. hod 9:45 10:30 4. hod 10:40 11:25 5. hod 11:35 12:20 6. hod polední přestávka 12:20 13:00 7. hod 13:00-13:45 8.hod 13:50 14:35 Funkce, dlouhodobé úkoly Jméno, příjmení Úkol, funkce Mgr. L. Budínská Mgr. L. Budínská Mgr. I. Celnarová (I.st.), Z. Volejník (II.st.) Mgr. B. Nováková Karierový poradce Přijímací řízení na střední školy Výchovný poradce Metodikové prevence Lyžařský výcvikový kurz Vedoucí A. Chaloupková, dále Mgr. D. Škola v přírodě Rydlová, Mgr. G. Stříšková Mgr. D. Dvořáková Logopedická péče Palatová, Chaloupková, Dvořáková, Asistentky pro reedukační péči Modráčková, Dušková, Horáková, Kodešová, Celnarová, Jáchymová Mgr. B. Francouzová Výzdoba školy Vánoce, Velikonoce, koordinace výzdoby celé školy Externí vedoucí B. Svobodová, O. Dramatický kroužek Kundratová Externí vedoucí J. Hájek Šachový kroužek Mgr. I. Celnarová (I.st.), Z. Volejník Koordinátoři Žákovského parlamentu (II.st.), Mgr. L. Budínská Z. Volejník AŠSK Mgr. J. Horáková, Mgr. M. Palatová, EVVO Mgr. D. Červová Externě T. Kulich správce sítě PC Mgr. L. Budínská Koordinátor ŠVP Mokrá, Šlechtová Školní časopis Modráčková (Mrázková, Jáchymová Školní knihovna Počteníčko) Jáchymová (I.st.), Grassinger (II.st) Sklad učebnic Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 13 z 17

14 Dvořáková(I.st.), Broďáková (II.st.) autoevaluace Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců - viz. Plán DVPP Propagace práce školy Příspěvky do místních novin a do školních novin zajišťuje ředitelka školy. Všichni vyučující budou o svých aktivitách informovat na webových stránkách školy v jednotlivých třídách a v jednotlivých oblastech života školy. Hlavní úkoly pro rok 2012/ Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic (pokud budou na ně finanční prostředky). 3. Vypracování plánu exkurzí, aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím akce vždy musí být schválena vedením školy. Prioritou jsou exkurze v ŠVP a dále exkurze v projektech podpořených OPVK (např. Volba povolání apod.) 4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP 6. Práce na školním vzdělávacím programu zavádění standardů do výuky Metodické orgány sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly metodických orgánů: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 14 z 17

15 - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů metodických orgánů: - Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytvářejí plán MO, na schůzích MO jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro výroční zprávy a evaluaci školy. - Podle časových možností organizují vzájemné hospitace. - Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracují s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 15 z 17

16 Volitelné předměty Třída 7.A,B název předmětu Konverzace v Aj Sportovní hry Ekologické praktikum e-twinning 8.AB Sportovní hry Ekologické praktikum e-twinning Informatika 9.A,B Konverzace v Aj Sportovní hry Ekologické praktikum Elektronika Pracovní činnosti 6. ročník Pč PuD=Provoz a údržba domácnosti Modráčková D= Design a konstruování Svobodová 7. ročník Pč/Vv Plab=Práce s laboratorní technikou Svobodová Pp= Příprava pokrmů Šlechtová 8. ročník Pč Svět práce Budínská 9. ročník Pč Svět práce Budínská Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 16 z 17

17 Třída, ročník Nepovinné předměty předmět hodin Vyučující 1. r. 9.r. Náboženství 1 p. Jan Paseka Školní družina Oddělení Počet žáků 1. oddělení oddělení oddělení 30 Režim 1. Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny 2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do měsíčního plánu práce. Školní klub 1 oddělení Tento plán je závazný pro všechny pracovníky školy. Konkretizace celoročního plánu je formou měsíčních plánů. V Chrasti dne Mgr. Lenka Budínská, řed.š. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 17 z 17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2010/2011 ----------------------------------------------------------------------

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola Radostice:

Základní škola Radostice: Základní škola Radostice: Plán práce pro školní rok 2018/ 2019 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji,

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dlouhodobý plán školy

Dlouhodobý plán školy Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace Dlouhodobý plán školy 2017-2019 Ing. Pavla Kopeluková Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019 Oblast řízení a správy - udržovat

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8, 669 02 Znojmo příspěvková organizace Václavské nám. 8 IČO: 70921211; ID dat. schr. ryuma3j Jubilejní park 23 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ 785 01 Tel./fax 585 013 770, e-mail skola@zsns-stbk.cz PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠVP ZŠ nám. Svobody Spolu pro život Učit se

Více

Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa Pracovní náplň školního psychologa pedagogicko-psychologické poradenství ve škole spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy spolupráci členů školního poradenského

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ZLEPŠENÍ PODMÍNEK A KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Plán práce na školní rok 2017/2018 strana 1 z 10

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Plán práce na školní rok 2017/2018 strana 1 z 10 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Plán práce na školní rok 2017/2018 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Plán práce na školní rok 2016/2017 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce 3-4 Závěry pro práci vyplývající

Více

Plán výchovně vzdělávací a další činnosti školy ve školním roce 2018/2019

Plán výchovně vzdělávací a další činnosti školy ve školním roce 2018/2019 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Plán výchovně vzdělávací a další činnosti školy ve školním roce 2018/2019 č.j.: ZSJKT/00748/2018 I. Výchova a vzdělávání V souladu

Více

Vypracoval: PhDr. Martin Březina. Č. j.: 7/201

Vypracoval: PhDr. Martin Březina. Č. j.: 7/201 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Horní Počernice Stoliňská 823, 193 00 tel.: 2 81 92 11 27, fax: 2 81 92 11 48 e-mail: zs.stolinska@volny.cz mobil: 7777 05 421, 739 301 527 ČÚ: 193 951 850 207/0100 ID: hc6jttv

Více

Plán práce 2015/2016

Plán práce 2015/2016 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Vydáno: 28. srpna 2015 Znak: Plán 15-16 Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jana Uhrová speciální pedagog Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michal Bešta

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE strana 1 z 7 Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast řízení IV. Nejdůležitější

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období Koncepce dlouhodobá

Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období Koncepce dlouhodobá Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období 2016 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy pro následující období je určena následujícími aspekty: kvalita výchovně vzdělávacího procesu, efektivní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká. Úkoly pro školní rok

Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká. Úkoly pro školní rok Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká Úkoly pro školní rok 2010-2011 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2017/2018 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, 7. května 134, 789 71 Leština IČO:70985472 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2018/2019-1 - tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz 1. Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Koncepce rozvoje školy dlouhodobý plán

Koncepce rozvoje školy dlouhodobý plán Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Tel.: 417 562 392 www.zsmarsovska.cz E-mail: hud.zskola@volny.cz Koncepce rozvoje školy dlouhodobý plán 2017-2019 Vypracovala

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Obsah I. Výchova a vzdělávání... 3 II. Pedagogičtí pracovníci... 6 III. Rodičovská veřejnost... 8 IV. Oblast řízení...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1. Školní poradenské pracoviště 2. Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti ŠPP

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

KONCEPCE ŠKOLY

KONCEPCE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ IČO: 61955639, č.ú. 101055449/0300 telefon ŘŠ : 558 554 313 Telefon: 558 554 311, ŠJ: 558 554 314 telefon ZŘ: 558 554 316 E-mail: zsvendryne@volny.cz;

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace, Hlavní 25, Olbramice, 742 83 Klimkovice PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Plán práce na školní rok 2017/2018 Stránka 1 z 11 I. Výchova a

Více

Dodatek k ŠVP SOV č. 1

Dodatek k ŠVP SOV č. 1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.skolakrizik.cz, e-mail: kancelar@skolakrizik.cz č. j. 732/17 V Praze

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitelka základní školy, Kaplice, Omlenická 436 zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2017/2018 vypracovala: Mgr.Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny

Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny Od 3. 2. 2014 je v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA TANVALD

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA TANVALD MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA TANVALD PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 1. OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 1. Zdraví Výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště. Základní škola Zruč nad Sázavou Mgr. et Bc. Ivana Stará

Koncepce školního poradenského pracoviště. Základní škola Zruč nad Sázavou Mgr. et Bc. Ivana Stará Koncepce školního poradenského pracoviště Základní škola Zruč nad Sázavou Mgr. et Bc. Ivana Stará 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín

ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín Pozděchov 192, 756 11 Valašská Polanka tel. 571 456 030 zspozdechov@volny.cz www.skolapozdechov.cz Plán práce školy na školní rok 2018/2019 Organizační pokyny Adresa Pozděchov

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Konzultační hodiny: V případě potřeby po telefonické domluvě. ZÁŘÍ - vypracování plánu výchovné poradkyně - stanovení konzultačních hodin - vypracování

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY JABLUNKOV,

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY JABLUNKOV, KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY JABLUNKOV, ŠKOLNÍ 800, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRO OBDOBÍ 2018-2024 VYPRACOVALA: BC. ILONA NIESLANIKOVÁ PODPIS:. 1. Oblast vnějších vztahů Přátelská a otevřená spolupráce

Více

Plán výchovné poradkyně

Plán výchovné poradkyně ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou adresa: Majerova 138, Stráž nad Nisou 463 03 telefon: 482 731 428 email: zs.straznnis@volny.cz Plán výchovné poradkyně Školní rok 2018/2019 Vypracovala: Mgr. Marie Spurná email:

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby Poradenské služby Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění Poskytování poradenských služeb (1) Poradenské služby ve

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOROMĚŘICE Velvarská 310, Horoměřice, 252 62, tel. 220 971 331 zs.horomerice@centrum.cz Program poradenských služeb ve škole Č. j.: 84/2018 Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

DODATEK č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace DODATEK č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Číslo jednací: 30/VIII-16 Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016 Schváleno školskou

Více

Aby se žáci učili s radostí a elánem a aby učitelé i rodiče do školy chodili rádi. vize školy

Aby se žáci učili s radostí a elánem a aby učitelé i rodiče do školy chodili rádi. vize školy Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Broumovská 847/7, 460 01, Liberec 6 IZO: 102 565 074 IČO: 656 423 68 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2017-2022 Aby se žáci učili s radostí a elánem

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný

Více