Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec"

Transkript

1 multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém ) Uzávěr výstupu ÚT ) Výstup ÚT ) Uzávěr zpátečky ÚT ) Zpátečka vytápění 9) Odvod kondenzátu 0) Kanalizace ) Přívod studené vody ) Redukční ventil ) Pojistný ventil se zpětnou klapkou ) Zásobník TV ) Výstup ohřevu TV ) Zpátečka ohřevu TV ) Expanzní nádrž pitné vody ) Výstup TV 9) Cirkulace TV 0) Cirkulační čerpadlo ) Expanzní nádrž ÚT ) Uzávěr výstupu. MTO ) Výstup. MTO ) Uzávěr zpátečky. MTO ) Zpátečka. MTO ) Teplovodní podlahové vytápění ) Filtr ÚT ) Dopouštění systému ÚT 9) Venkovní čidlo 0) Prostorové čidlo QAA (QAA) ) Prostorový přístroj QAA (QAA) ) Bezdrátový přijímač NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. multiprotec (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte do záručního listu. Nepoužívejte horizontální odvod spalin (turbo). Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění

2 Návod k instalaci. ÚVODNÍ INFORMACE Instalace kotle musí být provedena kvalifikovaným pracovníkem oprávněné organizace s oprávněním pro montáže plynových zařízení ve smyslu platných předpisů, norem a podle schválené projektové dokumentace (dále jen PD). Na instalaci musí být provedena výchozí revize a tlaková zkouška plynovodu revizním technikem plynových zařízení. Instalace zásobníku, příslušenství a veškeré související práce musí být provedeny kvalifikovanými pracovníky oprávněných organizací ve smyslu platných předpisů, norem a podle schválené PD. Uvedení kotle do provozu, připojení jeho elektrických částí (včetně čidel regulace) a seřízení musí být provedeno pouze servisním technikem autorizované servisní organizace dovozce. Kontakt na servisního technika působícího ve Vaší oblasti Vám sdělíme na zákaznické lince. Seznam servisních techniků najdete též na Upozornění: Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k instalaci má za následek kompletní ztrátu záruky na kotel (zásobník).. UMÍSTĚNÍ KOTLE NA STĚNU Kotel zavěste na stěnu pomocí dodávané montážní lišty dle níže uvedeného schématu. Před instalací prověřte nosnost zdi, na kterou budete kotel zavěšovat a vhodnost uvažovaných úchytů s ohledem na celkovou hmotnost kotle včetně vody. H I H THRs B-0/B0 DC THRs C/DC THRs C/DC E F E F E F Horní pohled Spodní pohled Horní pohled Ø D Ø D B B Ø A A A A B Ø A A A A B G D K B A A J A A B B A A A A B THRs M-H, HDC THRs C/DC Typ A B C D E min. F min. G H I J THRs C, DC , - THRs 0-0C, 0-C 0, , - THRs M V , - THRs M H (DC) , THRs B-0 (DC) , - - C C Způsob odvodu spalin K THRs M-V C Odvod spalin vložkou v komínovém tělese, přívod vzduchu z prostoru s kotlem Ø 0 0 Ø 0 0 Upozornění: Při návrhu umístění kotle je bezpodmínečně nutné dodržet vzdálenosti E min., F min. Mezi horní hranou krytu kotle a stropem musí být alespoň 0 mm. Kotel musí být volně a bezpečně přístupný. Minimální vzdálenost mezi kotlem a zásobníkem TV (např. u sestavy THRs SET-0) je 0 mm. Nerespektování těchto požadavků by znemožnilo montáž a servisní zásahy. V případě potřeby menších vzdáleností konzultujte s technickým oddělením dovozce. Odvod spalin vložkou v komínovém tělese, přívod vzduchu komínovým tělesem Odvod spalin vložkou v komínovém tělese, přívod vzduchu potrubím z venkovního prostoru Ø /0 00 Ø 0 00 Ø 0 0 strana

3 Kondenzační kotel Geminox THRs. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU PLYNU, ODVODU KONDENZÁTU A UŽITKOVÉ VODY Připojení přívodu plynu Plynovod připojte na kotel dle schématu daného typu. Před kotlem nainstalujte uzavírací kohout DN. Tlaková ztráta plynovodu nesmí být větší než 0, kpa. Provozní tlak plynu musí být v rozmezí mbar. Připojení odvodu kondenzátu, jeho neutralizace a zaústění pojišťovacích ventilů Vývod sifónu odvodu kondenzátu z kotle zaústěte trvale do kanalizace. Dodržte minimální spád potrubí o. Neutralizace kondenzátu není obvykle prováděna u zdrojů tepla se součtovým výkonem spotřebičů do 00 kw. U zdrojů tepla nad 00 kw nebo je-li místním nařízením neutralizace vyžadována, je bezpodmínečně nutné použití neutralizačních zařízení vhodné velikosti. Přes viditelný odtok zaústěte do kanalizace také přepadové potrubí pojišťovacího ventilu systému ÚT a zásobníku TV (je-li instalován). Připojení teplé a studené vody DOPORUČUJEME Přívod studené vody připojte na kotel (zásobník) dle příslušného schématu daného typu. Před vstup studené vody do kotle (zásobníku) nainstalujte kulový objem zásobníku (l) 0 0 objem expanze (l) uzávěr DN 0 (u MS 0 DN ) a pojišťovací ventil se zpětnou klapkou (nejlépe 0 00 MYJAVA typ TE-). Přepadové potrubí zaústěte do kanalizace pouze přes 00 viditelný odtok. Pokud je tlak v přívodu vody vyšší než bar, nainstalujte před kotel (zásobník) redukční ventil. Sestavu doporučujeme doplnit o uzávěr na výstupu TV z kotle (zásobníku) a v případě akumulačního ohřevu i o expanzní nádobu vyrovnávající zvýšení tlaku TV během ohřevu (viz tabulka). Tlak vzduchu v expanzi p 0 = bar. Ochrana pitné vody Obecně je doporučeno ošetřovat studenou vodu vstupující do objektu za vodoměrem (redukčním ventilem) a pozitivně tak ovlivnit provoz všech domácích spotřebičů a instalací závislých na dodávce vody. Úpravu vody doporučujeme v případě, že je tvrdost vody vyšší než, mmol (, dh, F).. PŘIPOJENÍ SYSTÉMU ÚT Kotel bez ohřevu TV nebo se zabudovaným zásobníkem TV Před připojením na kotel odstraňte mechanické nečistoty a systém ÚT důkladně propláchněte. Systém ÚT připojte ke kotli dle schématu daného typu. Před výstup a zpátečku ÚT kotle nainstalujte uzavírací kohouty DN 0 nebo DN. Dále na zpátečku nainstalujte filtr (nezapomeňte na zpátečku. MTO u typu DC a HDC). Poté zapojte pevné dopouštění systému ÚT z přívodu studené vody (i u varianty bez ohřevu TV). Pojišťovací ventil ÚT je součástí všech kotlů Geminox. Přepadové potrubí pojistného ventilu zaústěte do kanalizace pouze přes viditelný odtok. Zapojte do systému vhodnou expanzní nádobu, pokud není součástí kotle. Nakonec naplňte systém ÚT vodou, řádně odvzdušněte a zkontrolujte těsnost. Integrovaná propojovací sada Expanzní nádoba není součástí všech typů kotlů Geminox, viz strany 9. Kotel s volitelným externím zásobníkem TV Před připojením na kotel odstraňte mechanické nečistoty a systém ÚT důkladně propláchněte. Pro instalaci přepínacího ventilu ohřevu TV nejprve uvolněte spony a sejměte kryt kotle. Nainstalujte do tělesa integrovaného cestného ventilu komponenty originální propojovací sady ohřevu TV podle následujících pokynů: Demontujte záslepku na tělese integrovaného cestného ventilu, Nasaďte vřeteno (kartuši) do tělesa ventilu a dotáhněte dodaným klíčem. Instalaci servopohonu, čidla teploty TV a propojení na svorkovnici řídící jednotky kotle provede servisní technik při uvedení spotřebiče do provozu. Připojení externího zásobníku TV proveďte dle schématu na straně, dle daného typu kotle. Expanzní nádoba není součástí všech typů kotlů Geminox (viz strany 9 ), proto ji do systému ÚT připojte dle daného typu kotle (verze DC má vlastní výstup pro jednoduché připojení). strana

4 Návod k instalaci Napouštění systému ÚT Pro napouštění systému ÚT použijte nainstalované napouštěcí/vypouštěcí armatury. Systém ÚT nejprve důkladně propláchněte, naplňte čistou vodou, poté řádně odvzdušněte a nakonec zkontrolujte těsnost. Správná hodnota tlaku je indikována v zeleném poli na manometru v pravé horní části pod krytem kotle. Kvalita a složení vody v topném systému má velký vliv na životnost kotle i na výkon celé topné soustavy. K naplnění nového systému ÚT je možné použít běžnou pitnou vodu z vodovodního řádu s hodnotou ph, s obsahem chloridů do 0 mg/l a tvrdostí vody do dh (0 df).* V žádném případě nenapouštějte topný systém vodou změkčenou pomocí katexu! * U nových systémů ÚT napuštěných změkčenou vodou, upravenou pomocí katexového filtru, může dojít k zanesení výměníku kotle a tím k zásadnímu snížení průtoku topné vody, na což se nevztahuje záruka. Na vyčištění, příp. výměnu zaneseného výměníku kotle se nevztahuje záruka! * Pro vyloučení případného vzniku elektrokoroze je při prvním naplnění pitnou vodou nutné do topného systému přidat inhibitor koroze multiprotec v poměru : 00 ( l multiprotecu na 00 l topné vody). V případě požadavku na pasivní ochranu topného systému před mrazem je nutné použít originální nemrznoucí směs inhibitoru koroze multiprotec ICE v odpovídající koncentraci. Při použití jiných nemrznoucích směsí nenese dovozce odpovědnost za případná poškození kotle.* Koncentrace přípravku multiprotecice teplotní objem systému ÚT pásmo C 0-0 C 0 - C C C 90 Nepoužití prostředků multiprotec a MultiProtec ICE má za následek zánik záruky! * U starších systémů ÚT je nutné před použitím inhibitoru multiprotec provést důkladné vyčištění a propláchnutí topné soustavy. V případě aplikace inhibitoru do znečištěného nebo nedostatečně vyčištěného systému ÚT může dojít k zanesení výměníku kotle a tím k zásadnímu snížení průtoku topné vody.* Na vyčištění, příp. výměnu zaneseného výměníku kotle se nevztahuje záruka! * Dopouštění systému ÚT Nainstalujte pevné propojení mezi přívodem studené vody a systémem ÚT, propojení musí být opatřeno dvěma uzávěry. Propojení slouží uživateli pro pravidelné dopouštění systému. Odvzdušnění systému ÚT Nejvyšší bod systému ÚT musí být opatřen odvzdušňovacími ventily. Čerpadlový topný okruh je vybaven automatickým odvzdušňovacím ventilem zaintegrovaným do modulovaného čerpadla. Šměšovaný topný okruh u kondenzačního kotle typu DC je vybaven ručním ventilem viz obrázek. Ochrana systému ÚT Topný systém musí být opatřen filtrem k zachytávání nečistot. Filtr musí být opatřen uzávěry před i za armaturou případně je možné použít tzv. filterball s integrovaným uzávěrem. Zajistěte i dostupnost. Zakázané zapojení systému ÚT Funkčnost směšovacího rozdělovače je závislá na vysoké teplotě před pulsním ventilem. Teplota topné vody nad nastavenou teplotu na termostatické hlavici musí být alespoň 0 C. To lze zajistit pouze v kombinaci se standardním atmosférickým plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva. Pokud je takovéto zařízení připojeno ke kondenzačnímu kotli, dochází v přechodném období k situaci, kdy teplota topné vody před rozdělovačem je jen o málo vyšší nebo paradoxně i nižší (0 C) než teplota předvolená na termostatické hlavici ( C). Pak nelze komfortně využívat předností podlahového vytápění. Řešením tohoto problému jsou kondenzační kotle Geminox typu THRs DC. Směšovací pulsní rozdělovač nelze s kondenzačním kotlem použít. * strana * V případě jakéhokoli dotazu volejte 00

5 Kondenzační kotel Geminox THRs. PŘIPOJENÍ ODVODU SPALIN Instalace odvodů spalin Před zahájením montáže spalinového systému je nutné zkontrolovat, zda připravené díly odpovídají projektové dokumentaci (projektová dokumentace řeší průměr, délku a příslušenství systému). Spalinový systém musí být nainstalován tak, aby byla zajištěna jeho těsnost a spolehlivý odtok kondenzátu zpět směrem ke zdroji tepla. Při instalaci je nutné zejména zajistit: minimální sklon systému směrem ke zdroji tepla, což je výškový rozdíl mm na m spalinové cesty montáž hrdel dílů systému výhradně tak, aby směřovala ve směru toku spalin mazání těsnění a konců trubek systému pouze originálním mazacím prostředkem protahování flexibilních trubek komínovým tělesem provádějte pouze originálním protahovacím prostředkem odpovídajícího průměru s minimálně o m delším lanem než je účinná výška komínu Podrobné informace o montáži a instalaci odvodů spalin obdržíte spolu se systémem odvodů spalin Brilon (volně ke stažení na který doporučuje Geminox pro své kotle. Systém odvodů spalin Brilon nabízí kompletní sortiment dílů a zejména KOMÍNOVÉ SADY, které obsahují veškeré nutné komponenty podle svého určení kromě běžné metráže trubek. Měřící otvory Do spalinového hrdla spotřebiče nainstalujte připojovací adaptér (viz následující obrázek), který má uzavíratelný měřící otvor pro připojení analyzátoru. Instalaci dílu s měřícím otvorem instalujte ve vzdálenosti maximálně dvojnásobku vnitřního průměru systému od spalinového hrdla. Otvor (v případě koaxiálního připojení obou otvorů) tak, aby bylo umožněno volné vložení měřící sondy. Kotlový adaptér pro koaxiální odvod spalin DN 0 Obj. č.: 0 0 Kotlový adaptér pro koaxiální odvod spalin DN 0/ Obj. č.: 0 Kontrolní otvory Spalinový systém musí být kontrolovatelný v celé své délce. Spodní kontrolní otvor je potřeba do systému nainstalovat takto: do komínového průduchu bezprostředně nad patní koleno (kontrolní kus přímý) nebo nad spalinové hrdlo zdroje tepla nejvýše však m od osy komínového průduchu (koleno s kontrolním otvorem - pozice ) nebo do vodorovného úseku systému nejvýše však 0, m od osy komínového průduchu (kontrolní kus přímý - pozice ) Před spodním kontrolním otvorem bude zajištěna přístupová plocha x m. Komínový štítek Řádně sestavený odvod spalin musí být následně opatřen komínovým štítkem. Komínová vložka ČSN EN T0 H O W O0 I D L ČSN EN T0 H W O0 Ei00 Vzdálenost od hořlavých materiálů 0 mm Brilon a.s. IČ: 9 tel.: +0 Dvouvrstvý systémový komín ČSN EN T0 H O W O00 I D L T0 H O W O00 I D L0 T0 H O W O00 E D L0 ČSN EN T0 H W O00 Ei00 Vzdálenost od hořlavých materiálů 0 mm Tepelný odpor komínu 0,0 W/m K Jmenovitý průměr Jmenovitý průměr mm Datum instalace: mm 0, m Instalaci provedl: (jméno, firma) strana

6 Návod k instalaci Horizontální odvod spalin (turbo) ZAKÁZANÝ ZPŮSOB ODVODU SPALIN Zakázaný způsob odvodu spalin, kdy obvykle nelze splnit požadavky ČSN 0:00 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Svislý odvod spalin a přívod vzduchu koaxiální trubkou (uzavřený spotřebič) Odvod spalin sestavte z komponentů ( až ) dle vzorového obrázku. Stékající kondenzát je odváděn přes sifon kotle do kanalizace. Maximální délku odvodu spalin naleznete v tabulce. Typ , 0-0 DN 0/ Maximální délka kouřovodu Odečet na koleno 0 m 9 m 0, m m Následující díly jsou v odvodu spalin již uvažovány: koaxiální adaptér DN 0/ s měřícími otvory 0 Těsnící kroužky před sestavením potřete speciálním tukem (je součástí komínové sady Brilon) pro snazší sestavení. Je zakázáno používat minerálních olejů nebo tuků.. Kotlový adaptér pro koaxiální připojení DN 0/. Kontrolní kus přímý DN 0/. Koaxiální trubka DN 0/. Koaxiální koleno DN 0/ x. Střešní koncovka koaxiální DN 0/. Šikmá (rovná) střešní taška strana

7 Kondenzační kotel Geminox THRs Odvod spalin komínovým tělesem Další časté zapojení odvodů spalin je vyvložkování stávajícího komínového tělesa. Průměr, délku, příslušenství a konkrétní řešení kouřovodu a komína včetně zajištění odvodu kondenzátu určuje projektová dokumentace (PD). Odvod spalin vložkou v komínovém tělese, přívod vzduchu z prostoru s kotlem (otevřený spotřebič) Typ , 0-0 DN 0 0 Max. účinná výška komínu 0 m m 0 m m Odečet na koleno 0, m m Příklad řešení odvodu spalin vložkou v komínovém tělese s přívodem vzduchu z komínového tělesa Následující díly jsou v odvodu spalin již uvažovány: koleno s kontrolním otvorem DN 0 horizontální část v délce, m patní koleno DN 0 Odvod spalin vložkou v komínovém tělese, přívod vzduchu komínovým tělesem (uzavřený spotřebič) Typ , 0-0 DN kouřovodu 0/ 0/0 DN komínu 0 0 Min. průměr komínu 0 mm 0 mm Max. účinná výška komínu m Odečet na koleno 0, m m. Kotlový adaptér pro koaxiální připojení. Koaxiální koleno s kontrolními otvory. Koaxiální trubka. Krycí plech. Komínová zděř. Patní koleno s podpěrou. Trubka. Univerzální distanční objímka 9. Kontrolní T-kus přímý 0. Komínový poklop 9 0 Následující díly jsou v odvodu spalin již uvažovány: koleno s kontrolním otvorem DN 0 / horizontální část v délce, m patní koleno DN 0 Odvod spalin vložkou v komínovém tělese, přívod vzduchu potrubím z venkovního prostoru (uzavřený spotřebič) Pokud je spalinový systém montován v provedení s odděleným přívodem vzduchu z vnějšího prostoru, je potřeba zejména zajistit: vyústění přívodu vzduchu a odvodu spalin na stejné straně objektu dodržení min. odstupu 0, m od střeš. okapu a rohu objektu Typ , 0-0 DN 0 0 Max. účinná výška komínu m Odečet na koleno Max. délka přívodu vzduchu je 0 m adaptér DN/0 pro samostatný přívod vzduchu a odvod spalin 0, m m adaptér pro oddělený odvod spalin a přívod vzduchu DN0 (kostka) Průměr přívodu vzduchu 0 mm c) c) koleno s kontrolním otvorem DN 0 a) d) adaptér pro odvod spalin DN 0 0 b) d) s měřícím otvorem 0 0 e) centrická přechodka DN 0/0 a) biaxiální adaptér pro f) biaxiální oddělený odvod spalin adaptér pro a přívod vzduchu e) oddělený DN 0 b) adaptér pro koaxiální odvod spalin a přívod vzduchu DN 0/ f) Y00. odvod spalin a přívod vzduchu DN 0 strana

8 Návod k instalaci. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE A ČIDEL REGULACE Přívod elektrické energie Ve vzdálenosti maximálně m od kotle připravte samostatně jištěnou (0 A) síťovou zásuvku 0 V/0 Hz s žilovým přívodem, ochranou zemněním nebo nulováním a správnou polaritou. Před spotřebič doporučujeme instalovat přepěťovou ochranu. Venkovní čidlo QAC Venkovní čidlo nainstalujte na nejchladnější zeď domu (obvykle severní stěna). Čidlo nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření. Umístěte ho přednostně ve středu domu, nejméně, m nad zemí. Čidlo nesmí být umístěno nad okny, dveřmi, ventilacemi nebo jinými zdroji tepla, pod balkóny nebo střešními okapy. Čidlo se nesmí přebarvovat. Přívod ke kotli proveďte vodičem o průřezu min. x mm (nejlépe stíněný, maximální délka 0 m). Před kotlem ponechejte volný konec o délce m. Montážní pokyny jsou vytištěny na obalu čidla. Multifunkční prostorový přístroj Prostorový přístroj nainstalujte na vnitřní stěnu referenční místnosti domu podle pokynů na níže uvedeném obrázku. Přístroj nesmí být vystaven působení tepla od přímého slunečního záření, radiátorů, krbů a podobných zdrojů a nesmí být ochlazován prouděním vzduchu (např. od pootevřených oken). Přívod ke kotli proveďte vodičem o průřezu min. x 0, mm (do 0 m). Před kotlem ponechejte volný konec o délce m. Montážní pokyny jsou vytištěny na obalu prostorového přístroje. min. 0 cm 0 cm QAC QAA, QAA QAA, QAA Připojení kotle na přívod elektrické energie, napojení vodičů čidel regulace kotle a případného ovládání servomotoru do svorkovnice řídící jednotky kotle smí provést pouze servisní technik. Vodiče venkovního čidla a prostorového přístroje nesmí být vedeny společně se silovým elektrickým rozvodem (případně použijte stíněný vodič). strana

9 Kondenzační kotel Geminox THRs. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY THRs -0C, -C, -C THRs 0-C, 0-0C 9 9 0,, 9, 9,,, 00, 9, 9 Spodní pohled Spodní pohled 0, 0, Čelní pohled Čelní pohled Kotel je vybaven expanzní nádobou l Kotel není vybaven expanzní nádobou. odvod spalin DN 0. přívod plynu. výstup ÚT. zpátečka ÚT. výstup do zásobníku TV. zpátečka zásobníku TV. odvod kondenzátu DN0. přepad pojistného ventilu / 9. prostupy elektro. odvod spalin DN 0. přívod plynu. výstup ÚT. zpátečka ÚT. výstup do zásobníku TV. zpátečka zásobníku TV. odvod kondenzátu DN0. přepad pojistného ventilu / 9. prostupy elektro strana 9

10 Návod k instalaci THRs -M-V, -M-V THRs -M-H, -M-H 9 9, 0 0, 9, 9, 9,, 9, 9, 0 9,, 9,, 00 0 Spodní pohled Spodní pohled, 0, Čelní pohled Čelní pohled 0 Kotel je vybaven expanzní nádobou 0 l Kotel je vybaven expanzní nádobou l. odvod spalin DN 0. přívod plynu. výstup ÚT. zpátečka ÚT. vstup studené vody /. výstup TV /. odvod kondenzátu DN 0. přepad pojistného ventilu / 9. prostupy elektro. odvod spalin DN 0. přívod plynu. výstup ÚT. zpátečka ÚT. vstup studené vody /. výstup TV /. odvod kondenzátu DN 0. přepad pojistného ventilu / 9. prostupy elektro strana 0

11 Kondenzační kotel Geminox THRs THRs -0DC, -DC, -DC Rám s expanzní nádobou pro THRs DC , 0 0, 9,,, 00 9,,, 0,, 0,, Spodní pohled 99 0, 0 9, 0 9, 9, 0 Čelní pohled 99. Kotel není vybaven expanzní nádobou 90. odvod spalin DN 0. přívod plynu. výstup přímého topného okruhu (radiátory). zpátečka přímého topného okruhu (radiátory). výstup ohřevu zásobníku teplé vody. zpátečka ohřevu zásobníku teplé vody. odvod kondenzátu DN0. přepad pojistného ventilu / 9. vývody elektro 0. výstup směšovaného topného okruhu (podlahové vytápění). zpátečka směšovaného topného okruhu (podlahové vytápění). připojení expanzní nádoby.9 0 strana

12 Návod k instalaci THRs -M-H DC, -M-H DC THRs B-0, B-0 DC 0 9 0,, 9 9 0,,, 00 0 Spodní pohled ±0, 0 0 ± Čelní pohled Čelní pohled Kotel není vybaven expanzní nádobou Kotel je vybaven expanzní nádobou l. odvod spalin DN 0. přívod plynu. výstup přímého topného okruhu (radiátory). zpátečka přímého topného okruhu (radiátory). vstup studené vody /. výstup TV /. odvod kondenzátu DN0. přepad pojistného ventilu / 9. prostupy elektro 0. výstup směšovaného topného okruhu (podlahové vytápění). zpátečka směšovaného topného okruhu (podlahové vytápění). připojení expanzní nádoby. odvod spalin DN 0. přívod plynu. výstup přímého topného okruhu. zpátečka přímého topného okruhu. vstup studené vody /. výstup TV /. odvod kondenzátu DN 0. přepad pojistného ventilu / Pouze dvouokruhová varianta DC 9. výstup směšovaného topného okruhu 0. zpátečka směšovaného topného okruhu Pozn.: cirkulace uvnitř zásobníku využijte volné prostupy v krytu. strana

13 Kondenzační kotel Geminox THRs 0 0 ± Ø 0 9 ± 0 ± 0 0 ± 0 ± 0 ± 0 90 ± 0 9 ± 0 9 ± ± 0 0 ± 0 00 Zadní pohled 0 0, 9,, 0 9 Horní pohled strana

14 Návod k instalaci BS 00, 0, 00, 00 MS THRs -0, -, - THRs 0-, 0-0 Boční pohled Horní pohled 0 Horní pohled. vstup zásobníku. výstup TV. cirkulace TV. zpátečka zásobníku. vstup SV - možnost vyústění po. zpátečka ÚT. výstup ÚT 9 0 Typ BS 00 BS 0 BS 00 BS 00 Průměr 00 mm Výška Připojení / Čelní pohled Integrovaná propojovací sada THRs/BS. těleso zásobníku. topná spirála. vstup topné vody /. výstup topné vody /. vstup studené vody /. výstup TV /. cirkulace TV /. jímka čidla teploty TV 9. magnéziová anoda 0. kontrolní otvor. izolace strana

15 Kondenzační kotel Geminox THRs GBS H 9. Vstup ÚT. Teplá voda. Studená voda. Zpátečka ÚT. Cirkulace. Vypouštěcí armatura HR 0 ød H 0 00 l G/ 00 l G B C B B A B C D d E H mm mm mm 00 mm 00 mm 0 mm mm E ø0 ød A. vstup topné vody. zpátečka topné vody. vstup studené vody. výstup teplé vody. cirkulace. vertikální lišta pro čidlo strana

16 Návod k instalaci HT 00 ERMR vstup topné vody soláru R. zpátečka topné vody soláru R. nátrubek pro závitovou topnou jednotku G /. zpátečka topné vody R. vstup topné vody R. výstup TV R. vstup studené vody R. cirkulace R / 9. vertikální lišta pro čidlo 0. příruba Ø 0. hořčíková tyčová anoda H D A B C E F G I J K L M N Zásobník AQUALIOS vstup topné vody ze soláru R. výstup topné vody do soláru R. el. topná spirála R /. zpátečka topné vody R. vstup topné vody R. vstup studené vody R. výstup TV R. cirkulace TV R / 9. jímka pro spodní čidlo TV 0. jímka pro horní čidlo TV strana

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI. Kondenzační kotel. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec. Nepoužívejte horizontální odvod.

Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI. Kondenzační kotel. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec. Nepoužívejte horizontální odvod. multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI 4 0 3 3 2 3 6 4 3 7 9 8 2 www.serio.cz. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT. zpátečka

Více

THRs NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz

THRs NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ THRs NÁVOD K INSTALACI 32 30 3 29 26 2. TO 3 2 23 22 24 27 5 7 27 2. TO 4 25 6 6 8 D 9 9 20 5 28 8 4 7 3 2 0 ) Kondenzační kotel THRs 2) Přívod plynu 3)

Více

Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI. Kondenzační kotel. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec. Nepoužívejte horizontální odvod.

Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI. Kondenzační kotel. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec. Nepoužívejte horizontální odvod. multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI 4 0 3 3 2 3 6 4 3 7 9 8 2 www.serio.cz. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT. zpátečka

Více

NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu.

NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. multiprotec - OCHRN TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ NÁVOD K INSTLCI 3 28 ORO ipr 4 2 29 1 6 2 24 YS D 8 7 27 26 30 31 31 11 12 20 19 1 L E T N N E R E ZOV É 16 Z Á RU Č N Í D O B Č Á S T I KOT L E 22 18 14

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI. Kondenzační kotel. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. Nepoužívejte horizontální odvod

Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI. Kondenzační kotel. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. Nepoužívejte horizontální odvod multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI 4 0 www.serio.cz 6 4 7 9 8. kotel ZEM. zásobník TV. topný systém 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE katalog ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA moderní potrubní systémy Spalinové systémy jsou moderní potrubní systémy vyráběné renomovaným německým výrobcem zabývajícím se vývojem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel.     NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - ORANA TOPNÉO SYSTÉMU PŘ KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox TRs NÁVO K INSTALAI 0. TO. TO 0 ) Kondenzační kotel TRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém ) Uzávěr výstupu

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 600/200, DUO 750/200 a DUO 1000/200 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ 2060 NILAN s.r.o. NILAN s.r.o. ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO,

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3 x 2 x 0,5 max. 500 mm integrované

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu 3.5.3 Expanzní nádoba Kotle řady CLN a TCLN jsou standardně vybaveny integrovanou expanzní nádobou topného systému o objemu 8 l (23 kw). Uvedené objemy expanzních nádob jsou ve většině případů dostačující

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY RDC 200Z CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Zásobníkový ohřívač teplé vody pro domácnost RDC (dále jen zásobník) s jedním smaltovaným výměníkem

Více

VIESMANN VITODENS 111-W

VIESMANN VITODENS 111-W VIESMANN VITODENS 111-W List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITODENS 111-W Typ B1LA Kompaktní plynový kondenzační kotel, 6,5 až 35,0 kw, pro zemní a zkapalněný plyn 6/2012 Rozměry 497 250

Více

Provozně montážní předpisy

Provozně montážní předpisy Provozně montážní předpisy Ohřívače vody pro SOLÁRNÍ systémy OKC 200 NTRR/SOL OKC 250 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci Návod na instalaci a použití AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci AP 400 2WSE a AP 750 3WS CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Akumulační nádrže řady AKUPLAST jsou určeny pro akumulaci

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E MS 2 (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění a akumulační přípravu TV MS 2 BIC (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění s vestavěným zásobníkem 0 l pro TV MS 2 (FF) / BS 100/125/10

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O Logalux H 65 W Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 642 868 (04/2010) Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

PSK 750, PSK 950. Akumulační nádrž s pevně zabudovaným ohřívačem pro ohřev vody a solárním výměníkem

PSK 750, PSK 950. Akumulační nádrž s pevně zabudovaným ohřívačem pro ohřev vody a solárním výměníkem PSK 750, PSK 950 Akumulační nádrž s pevně zabudovaným ohřívačem pro ohřev vody a solárním výměníkem Popis Nádrž PSK slouží k akumulaci tepla. V nádrži je integrovaný ohřívač pro přípravu teplé vody. Ohřev

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KONDENZAČNÍ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Květen 2012 GARANCE KVALITY: BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. centrála Praha: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

Návod k obsluze, seřízení a montáži

Návod k obsluze, seřízení a montáži 2 0 4 bar 2 0 4 bar CZ NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ KOTEL Topení + teplá voda Model s nuceným odtahem spalin Návod k obsluze, seřízení a montáži cc c Obsah Strana - Všeobecný popis...4 2- Rozměry...5 -

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 610 242-00.2O Logalux SH 290 SH 370 SH 450 Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 216 cz (05/2007) Obsah Obsah

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 0 až 400 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 0-W Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním Ceraprotect

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 1/7 1. Všeobecné informace 1.1 Informace k návodu Instrukce v tomto návodu popisují funkci, instalaci a uvedení

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ENERGY TOP W Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni 1 ½ 2 Zpátečka okruhu vytápění 1 ½ 3 Vstup plynu ¾ ENERGY TOP B 80-125 ENERGY TOP B Legenda: 1 Náběhový

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK KONVEKČNÍ KAMNA KONVEKČNÉ PECE BETA BETA NO 25/05 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER FSP 140 Návod k instalaci a obsluze Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014 tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 09. 2014 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více

plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009

plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009 plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009 Kondenzační technika Geminox Výrobce - GeminoX s. a. s. Společnost se sídlem v Saint-Thegonnecu v Bretani patří déle než 20 let mezi vedoucí výrobce

Více