mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák."

Transkript

1 Centrum Kociánka Kociánka 2, Brno-Královo Pole tel.: NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ: Centrum Kociánka, Kociánka 2, Brno-Královo Pole Popis realizace poskytované sociální služby Osobní asistence Centra Kociánka je terénní služba určená mládeži navštěvující SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně. Služba je poskytovaná v období školního roku ve všední dny od 7 do 15:30 hod. s výjimkou prázdnin a dnů ředitelského volna. Služba je poskytována v době přestávek, volných hodin a v rámci doprovodů mimo SŠ F.D. Roosvelta pro tělesně postižené (rehabilitace v Centru Kociánka, výlety a exkurze mimo vyučování). Kapacita: 55 uživatelů Vymezení cílové skupiny: Mládež navštěvující Střední školu F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně s tělesným postižením, s mentálním postižením (s lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování), s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženou lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování), Věková struktura: starší děti, dorost, mladí dospělí a dospělí ve věku od 15 do 40 let věku. Poslání Posláním osobní asistence Centra Kociánka je umožnit mládeži s tělesným a druhotným mentálním postižením zapojit se do školního vyučování a dalších aktivit pořádaných školou plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Posláním osobní asistence Centra Kociánka je umožnit mládeži s tělesným a druhotným mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Posláním osobní asistence Centra Kociánka je umožnit mládeži znevýhodněné tělesným či druhotným mentálním postižením plnohodnotně se zapojit do školní výuky a běžného studentského života na SŠ. Cíle osobní asistence: Zpřístupnit mládeži s tělesným a přidruženým mentálním postižením (které podstatně snižuje normální způsob jejich výchovy, vzdělání a přípravy na povolání) vzdělávání na střední škole. Poskytovat uživatelům pomoc a podporu při činnostech, které jsou součástí běžného života studenta střední školy. Vést uživatele k rozvoji autonomie a sebeurčení v takovém rozsahu a formě, která je individuálně určená podle tělesných a mentálních schopností. Efektivní spolupráce se školou při naplňování osobních cílů uživatelů. 1

2 Zajištění flexibilní individuální podpory v konkrétních situacích školní výuky a dalších společenských aktivit, které škola zastřešuje. Jedná se zejména o: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc a podpora při podávání jídla a pití (před vyučováním, o přestávkách, na obědě) pomoc při oblékání a svlékání oblečení, obuvi, speciálních pomůcek, pomoc při orientaci v prostorách školy i vnějším prostoru při aktivitách školy (dle školního řádu mají žáci povoleno vycházet mimo budovu školy pouze během dvacetiminutové přestávky a během přestávky na oběd, nezletilí žáci pouze se souhlasem zákonného zástupce) pomoc při chůzi, přesunu na vozíku nebo pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru školy, pomoc při změně polohy na lůžku nebo na vozíku b) pomoc při osobní hygieně: pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC (ve škole k dispozici sprchové kouty, zvedací systém umožňující asistovanou mobilitu v prostoru při použití WC, sprchy apod.) c) pomoc při zajištění stravy: Pomoc při přípravě jídla a pití, podpora při obstarávání občerstvení z potravinového automatu, kantýny apod. v době přestávek. d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pomoc a podpora při akcích školy (např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce, veletrhy) pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností vedoucí k sebeobsluze a soběstačnosti (formulace sdělení potřeby ) f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení na aktivity související se školní výukou (odborný výcvik apod.) a aktivity nasmlouvané s Centrem Kociánka v době školní výuky (např. rehabilitace) g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci s vedením školy a dalšími institucemi, vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů žáků (dovysvětlení, pomoc s formulací sdělení, podpora při jednání a orientaci ve vztazích) Při poskytování osobní asistence jsou uplatňovány tyto principy: Právo na vzdělání pro každého odstranění bariér ve výuce, umožnit účastnit se školního vyučování a dalších aktivit pořádaných školou plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci Individuální přístup respektování individuálních potřeb každého uživatele a odtud vyplývající poskytování potřebné podpory vedoucí k dosažení osobního maxima Respektování lidské důstojnosti uživatelé jsou v důsledku svého zdravotního stavu ohroženi ztrátou kontroly nad tělesnými a psychickými funkcemi. Tento stav nesmí být v žádném případě spojen s nerespektováním lidské důstojnosti. Každý uživatel je svébytnou 2

3 osobností, nikoli předmětem péče. Uživatelé jsou vedeni k sebeúctě i úctě k ostatním lidem. Partnerský přístup uživatel je pro pracovníky partner, nikdo zde není v dominantním nebo submisivním postavení, ne jednání z pozice moci. Respekt k pocitům a potřebám, netolerance ke zneužívání moci. Např. při komunikaci s uživatelem se snížíme na úroveň jeho očí, udržujeme oční kontakt, mluvíme krátce, jasně, bez rozkazovacího tónu s oprávněnými požadavky. Aktivizace - pracovníci pomáhají uživatelům růst, aktivizují je a podporují v dosažení nezávislosti podle individuálních potřeb a možností uživatelů Poskytování nezbytné míry podpory pracovníci posuzují individuální potřeby a schopnosti každého uživatele. Vědomě pracují dle přístupu zaměřeného na člověka, kde v popředí stojí silné stránky a vlohy uživatele využitelné v podmínkách školního a společenského života. Pracovníci aktivně zapojují samotného člověka a jemu blízké, kteří ho velmi dobře znají. Služba nepřepečovává, poskytuje podporu nezbytně nutnou, která člověka motivuje a pomáhá vytvářet sebedůvěru. Dodržování a chování se podle etického kodexu klientů a zaměstnanců Centra Kociánka Dodržování a chování se podle kodexu vnímání sexuality klientů Centra Kociánka Možnost aktivního vstupu uživatelů do spolutvorby vnitřních pravidel Popis realizace služby Vstup uživatele do služby Zájemci o osobní asistenci mohou být o této službě informováni prostřednictvím: webových stránek: Centra Kociánka, v katalozích sociálních služeb propagačních materiálů služby: letáky distribuované v prostorách Centra Kociánka (reepce Centra, kanceláře sociální pracovníků, kanceláře vedoucích služeb, prostory vedení Centra Kociánka) a na vrátnici střední školy osobně pracovníky Centra Kociánka (sociální pracovníci, vedoucí služeb) a Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno Zájemce o službu je před uzavřením dohody seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Pracovník služby (sociální pracovnice, nebo vedoucí služby) zjišťuje, co zájemce od služby očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat. Zájemce může být při jednání zastoupen zákonnými zástupci, opatrovníky či jinou pověřenou osobou na základě ověřené plné moci. Jednání se zájemcem vede sociální pracovnice s cílem poskytnout potřebné informace o službě a dalších možnostech Centra Kociánka. Při veškeré komunikaci je kladen důraz na srozumitelnost podaných informací zájemci. Porozumění obou stran je zjišťováno průběžnou zpětnou vazbou. Jednání se zájemcem o službu probíhá v kanceláři vedoucího osobní asistence, po seznámení se základními informacemi následuje prohlídka Centra Kociánka a prostor školy. V případě zájmu o službu vyplní dále zájemce žádost o poskytnutí služby a dotazník sloužící jako podklad pro individuální plánování. O přijetí zájemce do služby rozhoduje vedoucí služby a sociální pracovnice na základě podané žádosti. O výsledku posouzení je zájemce písemně informován do 30 dnů. a) Důvody odmítnutí zájemce o službu: Zájemce o osobní asistenci může kdykoli v průběhu jednání o službě poskytování služby odmítnout. 3

4 Centrum Kociánka (dále jen poskytovatel) je oprávněno odmítnout zájemce pouze z následujících důvodů: Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. ošetřovatelské úkony, ambulantní službu...) Kapacita služby je naplněna Osobám s psychickými či duševními chorobami, které znemožňují soužití ve výchovných skupinách Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení (osoby s akutními infekčními nebo parazitárními chorobami, osobám s tuberkulózou s výjimkou stabilizovaných a neprojevených forem, osobám s pohlavními chorobami) Osobám, jejichž zdravotní stav v době uzavírání smlouvy vyžaduje péči ve specializovaném zařízení, (osobám závislým na návykových nebo psychotropních látkách /drogy, alkohol, apod./ nebo osobám ve stádiu léčení ze závislosti na těchto látkách, osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení), Nesouhlas s vnitřními pravidly služby Osobě žádající o poskytnutí služby, které byla vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy b) V případě pozitivního stanoviska a volné kapacity je se zájemcem uzavřena písemná smlouva o poskytování osobní asistence. Ve smlouvě jsou stanoveny konkrétní podmínky poskytování osobní asistence, kterým zájemce o sociální službu rozumí a souhlasí s nimi. Se zájemcem je jednáno s přihlédnutím k jeho věku, situaci, stavu. Je mu poskytnut dostatek času, aby se mohl samostatně vyjádřit, a aby bylo zřejmé, že projednávaným věcem rozumí a pochopil je tak, aby mohlo dojít k řešení dalšího okruhu smlouvy. Účastníky jednání mohou být i rodiče, zákonní zástupci, opatrovníci, příbuzní. Metody práce s uživateli V souladu s cílem asistence, zpřístupnit mládeži s tělesným a přidruženým mentálním postižením vzdělávání na střední škole, je uživatelům poskytována nezbytná podpora a pomoc ke zvládání základních životních potřeb běžných při školní docházce. Je uplatňován individuální přístup, podpora je poskytována v rozsahu stanoveném ve smlouvě a dále specifikována v individuálním plánu služby. Asistence je poskytována se snahou o uchování, případně zlepšení sebeobsluhy. Čeho je uživatel schopen, dělá samostatně nebo s dopomocí, aby nedocházelo ke zneschopňování a vytváření závislosti na službě. Teprve tam, kde podpora nestačí, nastupuje péče o uživatele. Vždy je zachována důstojnost uživatele, je respektováno jeho přání a volba. Konkrétní metody: Individuální rozhovor Individuální plánování s klíčovým pracovníkem, event. v týmu Provádění úkonů se řídí platnou metodikou Centra Kociánka (jedná se o metodiky: č. 1 - servírování stravy, č. 2 - asistence při podávání stravy, č. 3 - koupání, č. 6 - práce se zvedákem, č. 7 - oblékání a svlékání klientů, č. 9 - polohování, č dopomoc při použití WC) Využití prvků strukturovaného učení, piktogramů, alternativní a augmentativní komunikace, úpravy textů pro snadné čtení k usnadnění vzájemné komunikace a porozumění Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby 4

5 Zájemce o službu se svobodně rozhoduje o využití nabízené služby. Jsou mu podávány informace ve srozumitelné formě a v rozsahu, aby byl schopen se samostatně rozhodnout. Uživatelé jsou dále zapojováni do rozhodování o průběhu služby, jsou podněcováni k aktivnímu řešení své nepříznivé situace, ve spolupráci s klíčovým pracovníkem stanoví osobní cíle a postupy, jak cílů dosáhnout, včetně pravidelného hodnocení. Jsou podporováni v samostatnosti a sebeřízení s přiměřenou mírou rizika a k tomu, aby uměli vyjádřit svůj názor, na který jsou asistenti povinni brát zřetel. Mohou se kdykoli vyjádřit k průběhu služby, podat podnět či stížnost. O těchto možnostech jsou informováni již při jednání před uzavřením smlouvy. Způsob vyřizování stížností Každý uživatel sociální služby má právo stěžovat si, připomínkovat, nebo vznášet podněty na cokoliv týkající se poskytování sociálních služeb, ať se jedná o způsob poskytování sociální služby, nebo o kvalitu této služby. Toto právo přísluší i zákonným zástupcům, opatrovníkům a rodinným příslušníkům klientů sociálních služeb Centra Kociánka. Podávání a vyřizování stížností se řídí vnitřním předpisem SQSS7, který je uživatelům k dispozici (vyvěšený na nástěnkách, předaný s úvodními info o službě). O této možnosti jsou uživatelé také informováni prostřednictvím klíčových pracovníků. Stížnost může být podána ústně, písemně, elektronicky, anonymně nebo formou petice. Písemnou a anonymní stížnost je možné podat prostřednictvím schránek na stížnosti. Vedoucí služby vede evidenci stížností, připomínek a podnětů. Vyřizování stížností probíhá formou pohovoru vedoucího pracovníka a dalších zainteresovaných pracovníků s uživatelem, popřípadě s osobou, proti které je stížnost namířena. Tato osoba se v žádném případě nemůže zúčastnit vyřizování stížnosti. Stížnosti jsou řešeny do 30 pracovních dnů. V případě, že řešení bude vyžadovat delší časovou lhůtu, jsou s touto skutečností seznámeni. Po vyřešení případu je stěžovatel písemně seznámen s výsledkem řešení stížnosti. V případě, že stížnost podal nezletilý uživatel, je o výsledku řešení písemně informován on i jeho zákonný zástupce. Ukončení poskytování služby Poskytování služby je ukončeno dnem ukončení platnosti smlouvy. Platnost smlouvy může být ukončena: uplynutím doby, na kterou byla sjednána (zpravidla sjednávána na období jednoho školního roku) písemnou dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem ke sjednanému datu, písemnou výpovědí ze strany uživatele, a to kdykoli i bez udání důvodu, písemnou výpovědí ze strany poskytovatele. Poskytovatel může smlouvu vypovědět, pouze pokud došlo ke změně poměrů uživatele, u nichž poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, nebo v případě opakovaného porušování Vnitřního řádu služby, v případě závažného porušení Vnitřního řádu služby, v případě, kdy uživatel bezdůvodně nevyužívá nasmlouvanou sociální službu po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud uživatel písemně sdělil poskytovateli, že odmítá zvýšení úhrady za stravu nebo péči provedené v návaznosti na ujednání smlouvy, nebo pokud je uživatel v prodlení s úhradou déle než 30 dnů. Výpovědní podmínky jsou součástí smlouvy o poskytování sociální služby. 5

6 Finanční spoluúčast uživatele na službě Služba je zpoplatněna podle zákona 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. a řídí se platným ceníkem osobní asistence Centra Kociánka, který je vyvěšen na webových stránkách zařízení a předán zájemcům při jednání o službě, je také součástí smlouvy. Účtování je prováděno podle skutečně spotřebovaného času za úkony, účtuje se minutová sazba. Způsob úhrady je uveden ve smlouvě o poskytování služby. Úkony péče Oblast poskytovaného úkonu Výše úhrady činí 50 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití pomoc při oblékání a svlékání oblečení, obuvi, speciálních pomůcek. pomoc při orientaci v prostorách školy i vnějším prostoru při aktivitách školy. pomoc při chůzi, přesunu na vozíku nebo pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru školy, pomoc při změně polohy na lůžku nebo vozíku 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, mytí a výměna pomůcek pro inkotinenci pomoc při použití WC včetně výměny pomůcek 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc a podpora při konzumaci jídla a pití pomoc a podpora při podávání jídla a pití podpora při obstarávání občerstvení z potravinového automatu, kantýny apod. 4. Pomoc při zajištění průběhu školní docházky pomoc s přípravou a úklidem učebních pomůcek, osobních věcí. pomoc při nákupu (kantýna, nápojový automat) 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc a podpora při výuce, na akcích školy pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností vedoucí k sebeobsluze a soběstačnosti 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení na aktivity související se školní výukou (rehabilitace, odborný výcvik apod.) 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při komunikaci s vedením školy a dalšími institucemi, vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů žáků pomoc při vyřizování běžných školních záležitostí 6

7 Odborná zdravotní ošetřovatelská péče v Centru Kociánka je ve službě osobní asistence poskytována bez doporučení lékaře jako fakultativní služba. Je komplexní odborná péče. Je především zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírnění utrpení. Ošetřovatelská péče, jako praktická aplikace ošetřovatelských poznatků bere v úvahu základní lidské fyziologické, psychosociální a spirituální potřeby. Personální zajištění: Ošetřovatelský tým je složen z registrovaných všeobecných sester s dlouholetou praxí pracujících samostatně bez odborného dohledu (Zákon č. 96/2004 Sb., O nelékařských zdravotnických povoláních). Na doporučení lékaře: Je poskytována na základě doporučení lékařů podle platných právních předpisů (dle 40 zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění). Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Pokud péči indikuje lékař, je pro uživatele zdarma a služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Česká průmyslová pojišťovna 211 Pojišťovna ministerstva vnitra 213 Revírní bratrská pojišťovna 207 Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Bez doporučení lékaře Péče požadována uživatelem či zákonným zástupcem bez indikace ošetřujícího lékaře je nadstandardní péče prováděná kvalifikovanou všeobecnou sestrou a je hrazena smluvně uživatelem dle platného ceníku. Fakultativní služba Odborná zdravotní ošetřovatelská péče Ceník ošetřovatelských a jiných výkonů, nehrazených z veřejného zdravotního pojištění Ošetřovatelské jednotka platba charakteristika výkony Práce sestry 1h 180,- Kč Jedná se o časový interval, potřebný k provedení výkonu 1/2h 90,- Kč 1 min. 3,- Kč Podání léků p.o. 5 min 15,- Kč Příprava léků, podání Aplikace injekcí i.m. a s.c. + materiál 5 min. 15,- Kč + 5Kč materiál Příprava léku, aplikace, materiál: stříkačka, jehla, tampón, rukavice Aplikace injekcí i.m. a 5 min. 15,- Kč Příprava léku, aplikace, materiál vlastní s.c. Aplikace inzulínu a odběr glykémie, 10 min. 30,- Kč Odběr glykémie, příprava inzulínu, aplikace, podání odvážené stravy, materiál: rukavice podání odvážené stravy Převaz rány + materiál 5 min. 15,- Kč + 5 Kč materiál Aplikace léčiva, přiložení materiálu: sterilní čtverec, obvaz, náplast, rukavice Převaz rány 5 min. 15,- Kč Aplikace léčiva, přiložení vlastního materiálu Katetrizace moč. 5 min. 15,- Kč Katetrizace moč. měchýře, materiál vlastní 7

8 měchýře Měření fyz. funkcí TK, P, TT (katetr, dezin. prostředek atd.), rukavice 5 min. 15,- Kč Měření fyziologických funkcí přístrojovou technikou Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby Osobní asistence je terénní služba poskytovaná v budově Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, v těsném sousedství Centra Kociánka. Jedná se o nově vybudovaný objekt, který je plně bezbariérový, dobře dostupný hromadnou i individuální dopravou. Osobní asistentky službu poskytují v celém areálu školy v době přestávek a hodinách volna, včetně případných doprovodů uživatele do areálu Centra Kociánka. Všichni pracovníci služby osobní asistence mají sídlo v areálu Centra Kociánka. Personální zajištění služby Na chodu služby se podílí tým pracovníků: Vedoucí služby sociální pracovník (odborná způsobilost dle 109 zákona 108/2006 Sb.), kumulovaná funkce 0,25+0,25 VP +SP Osobní asistentky pracovník v sociálních službách 3x HPP po 0,85 úvazku, 2HPP po 0,25 úvazku,18xhpp po 0,05 úvazku (odborná způsobilost dle 116, odst. 1, c) zákona 108/2006 Sb.) Evidenční počet zaměstnanců přepočtený: 4,45 Fyzické osoby: 24 8

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 25. února 2015. Ing. Iva Merhautová, MBA

Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 25. února 2015. Ing. Iva Merhautová, MBA Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 25. února 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současná situace z pohledu MPSV Změna v posledních 20 letech změny indikací pro přijetí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Denní stacionář NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby 70BM111 35/1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 Sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kavárna Anděl, Gorkého 34, 602 00

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

POPIS REALIZACE SLUŽBY

POPIS REALIZACE SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PR6883993 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, se sídlem na ul. I. Sekaniny č. 16/1812, 708 00 Ostrava Poruba, zřizovatelem je Statutární město Ostrava Městský

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

Obecné informace pro pacienty

Obecné informace pro pacienty U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Obecné informace pro pacienty Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Kdo Vám bude v ÚVN poskytovat

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Denní stacionář,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Veřejný závazek Poslání Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v zařízení odbornou i lidskou podporu

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi STONOŽKA č.j... Dle 65 Zákona o sociálních službách č. 108/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování sociální služby chráněné

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Domácí řád pro Chráněné bydlení Chráněné bydlení C.Boudy 270, Slaný

Domácí řád pro Chráněné bydlení Chráněné bydlení C.Boudy 270, Slaný Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Domácí řád pro Chráněné bydlení Chráněné bydlení C.Boudy 270, Slaný Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI Poskytovatel: Ponton, občanské sdružení, z.s. Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Název a místo zařízení poskytované sociální

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s.

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. 1. Konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poskytovatel: Roska Praha Ohnivcova 16/1334 147 00 Praha 4 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): sociální rehabilitace Cílová

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek Metodika o poskytování služeb v zařízení: Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Vydáno: 14.července 2011 Správce: Bohdana Březinová, DiS. Počet stran: 10 Vydal: Mgr. Miroslav Adámek Počet

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600 Tel : 042 412 386 312 042 412 387 154 e-mail : dagmar.hlucha@dsskl.cz Fax: 042 412

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v resortu Dřevčický Park

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v resortu Dřevčický Park ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v resortu Dřevčický Park Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum narození:...místo narození:...věk:... Státní příslušnost:...stav:... Zdravotní pojišťovna:... Adresa trvalého

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více