NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

2 Obsah Strana ÚVOD ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE ROZSAH DODÁVKY TECHNICKÉ PARAMETRY A CHARAKTERISTIKY ZESILOVAČE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY MONTÁŽ PŘÍSTROJE...5 VLASTNÍ PROVEDENÍ ZAPOJENÍ: NAPROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE A JEHO OBSLUHA A) VŠEOBECNĚ B) NAPROGRAMOVÁNÍ KANÁLU BEZDRÁTOVÉHO PŘÍJMU OVLÁDACÍCH POVELŮ C) OBSLUHA Obsluha pomocí bezdrátových dálkových ovladačů (vysílačů): Obsluha pomocí domácí centrály FHZ1000 : Přímá ruční obsluha ovládání rolet, žaluzií nebo markýz pomocí FS20 MS : NASTAVENÍ ČASOVAČE (TIMERU NEBO-LI SPÍNACÍCH HODIN) A) NAPROGRAMOVÁNÍ TIMERU POMOCÍ STANDARDNÍHO OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA B) NAPROGRAMOVÁNÍ TIMERU POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE ZAŘAZENÍ PŘÍSTROJE FS20 MS DO SYSTÉMU ADRES FS A) PŘIŘAZENÍ VÍCE ADRES / TYPŮ ADRES PŘÍSTROJI FS20 MS B) VYMAZÁNÍ ADRES / TYPŮ ADRES (VYMAZÁNÍ OVLÁDACÍHO KANÁLU) NASTAVENÍ PŘÍSTROJE NA PŮVODNÍ (DÍLENSKÉ) PARAMETRY DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ MANIPULACE S PŘÍSTROJEM ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE LIKVIDACE PŘÍSTROJE TECHNICKÉ POZNÁMKY K RÁDIOVÉMU PŘENOSU SIGNÁLŮ DOSAH A RUŠENÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU SIGNÁLŮ DALŠÍ MOŽNÉ PŘÍČINY SNÍŽENÍ DOSAHU RÁDIOVÉHO PŘENOSU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI

3 Úvod Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto našeho výrobku Konstrukce výrobku odpovídá platným evropským a národním směrnicím jakož i normám (směrnici o elektromagnetické slučitelnosti). U výrobku byla doložena shoda s CE, odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba, abyste tento návod k obsluze dodržovali, jakož i v tomto návodu uvedené bezpečností předpisy. Před uvedením zesilovače do provozu si prosím přečtěte celý tento návod k obsluze. 1. Účel použití přístroje Bezdrátové ovládání markýz (rolet) FS20 MS slouží výlučně k bezdrátovému ovládání markýz (stahování a vytahování rolet, žaluzií) pomocí ovládacích jednotek (bezdrátových dálkových ovladačů neboli vysílačů) systému bezdrátového spínání FS20 nebo pomocí domácí centrály FHZ1000. Tento přístroj byl speciálně zkonstruován pro elektricky ovládané markýzy, rolety či žaluzie. Kromě jiného je tento přístroj vybaven časovačem (funkcí spínacích hodin). Kryt přístroje s třídou krytí IP65 dovoluje po odborné montáži i venkovní použití (přístroj odolává působení povětrnostních vlivů).. Jiný způsob používání přístroje, než bylo výše uvedeno, by mohl vést k poškození tohoto výrobku. Kromě jiného je toto spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby (přepojování)! Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní předpisy a montážní pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. 2. Rozsah dodávky Ovládání markýz (rolet) FS20 MS Návod k obsluze 3. Technické parametry a charakteristiky zesilovače Napájení: 230 V / 50 Hz Příkon: Cca 0,5 W Spínací příkon na každé relé: Max VA (230 V / 9 A) Programování časovače: 1 sekunda až 270 minut (= 4 hod. 30 min.) Třída krytí: IP65 Přenosová frekvence: Modulace: 868,35 MHz AM (amplitudová) 3

4 Dosah rádiového přenosu signálů: Až 100 m (ve volném prostoru) 4. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Nepoužívejte tento výrobek (tato zařízení) v nemocnicích a v zdravotnických zařízeních. I když tyto výrobky systému FS20 vyzařují pouze relativně slabé rádiové signály, mohly by toto způsobit poruchy funkcí zařízení a systémů na udržování lidských životů. Totéž platí i pro jiné oblasti s podobnou problematikou. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) není dovoleno provádět vlastní úpravy nebo změny v zapojení přístrojů! Konstrukce výrobku odpovídá ochranné třídě 1. Jako napájecí zdroj lze použít veřejný rozvod elektrického proudu (230 V / 50 Hz). Přístroje, které jsou napájeny síťovým napětím, nepatří do dětských rukou. Buďte zvláště opatrní při používání přístroje za přítomnosti dětí. Přístroj nikdy nerozebírejte, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělé hmoty, polystyrén atd. se mohou stát v dětských rukách nebezpečnou hračkou. Výrobek je vybaven krytem s třídou ochrany IP65. Při správně provedené montáži s řádně uzavřeným pouzdrem lze přístroj používat i ve venkovním prostředí. Pro připojování přístroje k síťovému napájení jakož i k elektrickému ovládání markýz (rolet) dejte pozor na to, že v určitých případech zůstanou některé součásti systému pod napětím. Před otvíráním přístroje proveďte úplné odpojení všech kabelů od síťového napájení. Totéž proveďte i se zařízeními, která k tomuto přístroji připojíte. Postarejte se o to, aby během montáže nemohlo dojít k zapnutí síťového napájení třetími osobami. Toto můžete zajistit mechanickými jističi a dobře čitelnými výstražnými štítky. Před zapnutím síťového napájení uzavřete kryt přístroje pevným utažením všech šroubů. Práce se součástmi systému, které zůstávají pod napětím, mohou provádět pouze odborníci (elektrikáři). Pokud nemáte příslušná oprávnění, pak požádejte zkušeného elektrikáře, aby Vám pomohl se zapojením přístroje a s jeho uvedením do provozu. Přístroj nesmí být zatěžován nad výše uvedený příkon (2 x 2070 VA). Přetížení by mohlo způsobit zničení přístroje s následným nebezpečím vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. K propojení používejte pouze vodiče, které jsou dimenzovány na příslušné zatížení. Přistroj je kromě pokojové montáže vhodný i pro venkovní montáž, do vlhkého i prašného prostředí, pokud budou dodrženy bezpečnostní předpisy a montážní 4

5 pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Toto odpovídá třídě krytí IP65 (úplná ochrana proti dotyku a ochrana proti vnikání stříkající vody a prachu). K přístroji lze připojit pouze izolované vodiče. Přístroj musí být zajištěn proti posunutí (například přišroubováním na stěnu). Externí spínače (vypínače) musejí odpovídat příslušným normám. V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Pokud si nebudete vědět rady, jak zařízení používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. Nezatěžujte výrobek silnými vibracemi, nevystavujte jej otřesům a nárazům, spadnutí přístroje na tvrdou podlahu by mohlo způsobit jeho poškození. 5. Montáž přístroje Před montáží přístroje a jeho uvedením do provozu si přečtete bezpečnostní předpisy a všechny montážní pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Práce se součástmi systému, které zůstávají pod napětím, mohou provádět pouze odborníci (elektrikáři). Pokud nemáte příslušná oprávnění, pak požádejte zkušeného elektrikáře, aby Vám pomohl se zapojením přístroje a s jeho uvedením do provozu. Neodborně provedené práce na rozvodech síťového napětí mohou způsobit vážné úrazy elektrickým proudem. Kromě jiného byste tímto neohrozili jen sami sebe, nýbrž i další osoby. Místo montáže závisí na dvou důležitých předpokladech: Na existenci již provedeného rozvodu (propojení kabelů). Na dobrém rádiovém přenosu signálů ovládání. Doporučujeme Vám před konečnou montáží provést otestování zařízení ohledně dosahu a nerušeného příjmů bezdrátově vyslaných ovládacích povelů. Po nalezení vhodného místa pro montáž přístroje postupujte dále podle následujících pokynů: Odpojte všechny kabely ovládání markýzy (rolety, žaluzie) od síťového napájení. Otevřete kryt přístroje vyšroubováním 4 šroubů na jeho horní straně pomocí vhodného šroubováku. Tyto šrouby (příslušné otvory) se nacházejí v rozích krytu přístroje. Pomocí vhodné tužky si podle těchto otvorů můžete označit místa pro vyvrtání otvorů pro pozdější připevnění přístroje například na stěnu. Místo montáže přístroje musí být zvoleno tak, aby bylo možné provést bezpečným způsobem připojení izolovaných kabelů ke svorkám v přístroji. 5

6 Dejte prosím pozor na to, abyste nenavrtali žádné elektrické kabely nebo plynové či vodovodní trubky. Poté přišroubujte přístroj s použitím vhodných šroubů (hmoždinek) na místo montáže (na stěnu). Tři otvory (průchodky) s maticemi z umělé hmoty pro připojení kabelů musejí směřovat dolů (k podlaze). Obr. 1: Nástěnná montáž přístroje U horního okraje (uprostřed) se nachází deska s tištěnými spoji přijímače. Této desky se nedotýkejte a zajistěte, aby nemohlo dojít k jejímu poškození při připojování kabelů. Na desce v pouzdře přístroje se v jeho spodní části nacházejí 4 šroubové svorkovnice. K těmto svorkám připojíte izolované kabely. Důležité upozornění: Svorkovnice KL1 (na levé straně) slouží toliko k připojení síťového napětí (k napájení přístroje). Neslouží v žádném případě k napájení připojených spotřebičů (elektrické pohonu ovládání markýz).. Ke svorkovnicím KL2, KL3 a KL4 připojíte kabely, které slouží k ovládání a k propojení se spínači (ovládacími tlačítky). Jednoduché propojení kabelů vidíte na následujícím vyobrazení: 6

7 Obr. 2: Příklad zapojení kabelů Na dalším vyobrazení vidíte rozdíl mezi původním (normálním) zapojením elektrického ovládání markýzy (rolety či žaluzie) a upraveným zapojením s přístrojem FS20 MS : Původní zapojení elektrického ovládání markýzy: 7

8 Upravené zapojení ovládání markýzy s přístrojem FS20 MS : Obr. 3: Příklad zapojení ovládání markýzy Na následujícím vyobrazení vidíte obvyklé připojení ovládacího tlačítka (přepínače) nebo ovládacích tlačítek na vytahování a stahování rolet, žaluzií (ovládání markýz): 8

9 Obr. 4: Obvyklé připojení tlačítek na existující elektrické ovládání rolet (markýz) Podle existujícího ovládání rolety (markýzy, žaluzie) je připojení spínačů (ovládacích tlačítek) a kabelů jednodušší nebo složitější. Obr. 3 a 4 ilustrují napojení bezdrátového ovládání rolety (markýzy) FS20 MS na obvyklé elektrické ovládání s již existujícími ovládacími tlačítky. Již existující propojení kabelů musíte tedy rozpojit a změnit. Pokud si se zapojením nebudete vědět rady (nebo si nebudete jisti), pak zapojení sami neprovádějte a požádejte o pomoc zkušeného odborníka (kvalifikovaného elektrikáře). Vlastní provedení zapojení: Důležité upozornění: Vodiče pro ovládání nebo tlačítko vytažení (otevření) rolety nebo žaluzie (srolování, zatažení markýzy) jsou označeny šipkou nebo trojúhelníkem směřujícími vzhůru ( ), vodiče pro ovládání nebo tlačítko stažení rolety nebo žaluzie (vysunutí, vyrolování markýzy) jsou označeny šipkou nebo trojúhelníkem směřujícími dolů ( ). Ke šroubovým svorkám pravé svorkovnice KL4 připojte kabel tlačítka (spínače, přepínače) ovládání rolety, žaluzie nebo markýzy, který musí (které musejí) odpovídat příslušným normám. Prostřední svorku svorkovnice KL4 připojte k oběma ovládacím tlačítkům na přepínací kontakt dvojitého kolébkového přepínacího tlačítka. Levou svorku svorkovnice KL4 připojte na pracovní kontakt vytažení rolety, pravou svorku svorkovnice KL4 na pracovní kontakt stažení rolety. Uvnitř přístroje se nacházejí 2 relé. Ovládací (řídící) kabely elektrického ovládání rolety (markýzy, žaluzie) připojíte ke svorkovnicím KL2 a KL3 takovým způsobem, aby byl kabel ovládání vytažení rolety připojen na přepínací (prostřední) kontakt relé svorkovnice KL2 a kabel ovládání stažení rolety připojen na přepínací (prostřední) kontakt relé svorkovnice KL3. Kabel napájení L (fáze) elektrického ovládání rolety (markýzy, žaluzie) propojte s levou svorkou (s pracovním kontaktem relé) svorkovnice KL2 a s pravou svorkou (s pracovním kontaktem relé) svorkovnice KL3. Napájení přístroje FS20 MS připojte ke svorkovnici KL1 následujícím způsobem: Na levou svorku L připojte fázi, na prostřední svorku N připojte nulový vodič a na pravou svorku PE připojte ochranný vodič (uzemnění). Izolované kabely musejí být z vnější strany přístroje zajištěny vhodným způsobem, například pomocí pevně namontované plastové izolační trubky nebo jiným způsobem. 9

10 Poté zašroubujte matice kabelových průchodek tak, aby pryžová těsnění dokonale utěsnila přístroj před povětrnostními vlivy a prachem (třída krytí IP65). Nakonec celý přístroj pevně přišroubujte k místu montáže (ke stěně). Dejte pozor, zvláště při venkovní montáži přístroje, na to, aby zůstalo čisté pryžové těsnění krytu přístroje a abyste jej při přišroubování krytu (víka) nepomačkali. Před zapnutím přístroje ještě jednou zkontrolujte zapojení kabelů. Teprve nyní můžete celý systém zapnout (připojit k síťovému napájení). 6. Naprogramování přístroje a jeho obsluha a) Všeobecně Všechna programování (nastavení), která provedete jsou chráněna proti výpadku síťového napájení. Takže i po delším výpadku síťového napájení zůstanou zachována všechna Vámi provedená nastavení. Důležité upozornění: Mezi přepínáním jednotlivých kontaktů obou relé (povely k vytažení nebo stažení rolety) je v přístroji naprogramována krátká bezpečnostní prodleva cca 0,5 sekundy, aby nedocházelo k současnému zapnutí ovládacích kontaktů obou relé, a tím i k eventuálnímu zkratu či k přetížení. b) Naprogramování kanálu bezdrátového příjmu ovládacích povelů Stiskněte tlačítko (připojené k přístroji FS20 MS ) vytažení (otevření) rolety nebo žaluzie (srolování, zatažení markýzy) ( ) ) a podržte toto tlačítko stisknuté minimálně 5 sekund. Jakmile dojde ke stažení rolety (k vysunutí, vyrolování markýzy), přepne se přístroj na jednu minutu do režimu programovaní. Stiskněte nyní na příslušném dálkovém bezdrátovém ovladači (vysílači) tlačítko s číslem požadovaného kanálu (u domácí centrály FHZ1000 je nutné přístroji FS20 MS přiřadit nejprve příslušnou adresu)*. Dojde-li nyní k opětnému vytažení (otevření) rolety nebo žaluzie (srolování, zatažení markýzy), došlo k uložení tohoto kanálu ovládání do paměti a naprogramování adresy je tímto ukončeno. V případě potřeby můžete toto naprogramování kdykoliv změnit na jiný kanál (na jiné číslo ovládacího tlačítka) na dálkovém ovladači či změnit adresu přístroje v domácí centrální jednotce FHZ1000 *. Přitom zopakujte předchozí postup. * Viz návod k obsluze: Domácí bezdrátová (rádiová) centrála FHZ1000 obj. č.: nebo

11 Kapitola 5. Instalace systému FHZ1000, bod d) Nahlášení komponentů spínacího systému FS20 centrále a o odstavce 3. Adresování, 4. Správa adres, 5. Příklad přiřazení adres a 6. Přímé nahlášení (vložení) komponentů spínacího systému FS20 centrále a jiné kapitoly, které se týkají ovládání komponentů FS20 touto centrálou.. c) Obsluha Obsluha pomocí bezdrátových dálkových ovladačů (vysílačů): Vytažení (otevření) rolety nebo žaluzie (srolování, zatažení markýzy) Krátké stisknutí pravého tlačítka s příslušným číslem kanálu na dálkovém ovladači. Stažení rolety nebo žaluzie (vysunutí, vyrolování markýzy) Krátké stisknutí levého tlačítka s příslušným číslem kanálu na dálkovém ovladači. Zastavení rolety, žaluzie nebo markýzy v určité (libovolné) poloze Opětovné krátké stisknutí jednoho z ovládacích s příslušným číslem kanálu na dálkovém ovladači. Obsluha pomocí domácí centrály FHZ1000 : Viz příslušné kapitoly návodu k obsluze: Domácí bezdrátová (rádiová) centrála FHZ1000, obj. č.: nebo Přímá ruční obsluha ovládání rolet, žaluzií nebo markýz pomocí FS20 MS : Funkce popsané v odstavci Obsluha pomocí bezdrátových dálkových ovladačů (vysílačů) lze provádět obdobným způsobem pomocí dvou k přístroji připojených standardních ovládacích tlačítek (nebo pomocí jednoho dvojitého). Důležité upozornění: Standardní tlačítka (nebo přepínače) ovládání rolet, žaluzií nebo markýz tiskněte vždy kratší dobu než 5 sekund, jinak přepnete přístroj FS20 MS do režimu programování. V případě dalšího rozšíření systému FS20 nebo budete-li chtít k ovládání rolet, žaluzií nebo markýz používat zvláštní funkce, přečtěte si též následující kapitoly. 7. Nastavení časovače (timeru nebo-li spínacích hodin) 11

12 Pomocí časového spínače můžete jedním krátkým stisknutím tlačítka provést vytažení (otevření) rolety či žaluzie (srolování, zatažení markýzy) nebo stažení rolety či žaluzie (vysunutí, vyrolování markýzy). Dílensky jsou tyto obě doby nastaveny na jednu minutu. Pokud Vám tyto doby nevyhovují nebo budete-li chtít provést například pouze částečné stažení žaluzie (do jedné poloviny), pak můžete tento časový spínač nastavit na libovolnou hodnotu od 1 sekundy do 255 minut (= 4 hod. 15 min.), případně od 1 sekundy do 270 minut (= 4 hod. 30 min.). Pohon ovládání rolety, markýzy nebo žaluzie musí být při používání této funkce vybaven automatickým koncovým vypínáním, aby nedocházelo k přetížení pohonu příslušného zařízení. a) Naprogramování timeru pomocí standardního ovládacího tlačítka Stiskněte tlačítko (připojené k přístroji FS20 MS ) stažení rolety nebo žaluzie (vysunutí, vyrolování markýzy) ( ) a podržte toto tlačítko stisknuté minimálně 5 sekund. Jakmile dojde k vytažení (otevření) rolety nebo žaluzie (srolování, zatažení markýzy), přepne se přístroj do režimu odměřování času. Dalším stisknutím tohoto tlačítka ukončíte měření (nastavení) času a provedete stažení rolety nebo žaluzie (vysunutí, vyrolování markýzy). b) Naprogramování timeru pomocí dálkového ovladače Proveďte stažení rolety nebo žaluzie (vysunutí, vyrolování markýzy).. Stiskněte na dálkovém ovladači obě tlačítka, která jste přiřadili k ovládání rolety, žaluzie nebo markýzy a podržte tato tlačítka současně stisknutá po dobu kratší než 5 sekund. Jakmile dojde k vytažení (otevření) rolety nebo žaluzie (srolování, zatažení markýzy), přepne se přístroj do režimu odměřování času. Dalším stisknutím obou těchto ovládacích tlačítek ukončíte měření (nastavení) času a provedete stažení rolety nebo žaluzie (vysunutí, vyrolování markýzy). Důležité upozornění: Pokud měření (nastavení) času neukončíte ručně, pak po uplynutí 270 minut (4 hod. 30 min.) dojde k automatickému přerušení programování času ovládání a tento čas bude uložen do paměti časovače. 8. Zařazení přístroje FS20 MS do systému adres FS20 12

13 Přístroj na bezdrátové ovládání rolet, žaluzií a markýz FS20 MS může být zařazen do systému adres FS20. Přesný popis vytvoření tohoto systému adres naleznete v každém návodu k obsluze dálkového ovladače (vysílače) bezdrátově ovládaného systému spínání FS20. a) Přiřazení více adres / typů adres přístroji FS20 MS Přístroji na bezdrátové ovládání rolet, žaluzií a markýz FS20 MS můžete přiřadit až 4 různé typy adres. Tímto způsobem můžete ovládat přístroj FS20 MS pomocí více dálkových ovládacích jednotek (vysílačů) stejnými nebo rozdílnými typy adres. Těchto 256 adres (maximální počet adres komponentů systému FS20 ) je rozděleno do následujících 4 typů adres (počet adres, který je k dispozici, je uveden v závorkách): Samostatné adresy (225) Adresy funkčních skupin (15) Lokální řídící (hlavní) adresy (15) Globální řídící (hlavní) adresa (1) Přesný popis vytvoření tohoto systému adres naleznete v detailním popisu adresování v návodu k obsluze domácí centrály FHZ100 (viz poznámka s hvězdičkou v odstavci b) Naprogramování kanálu bezdrátového příjmu ovládacích povelů ) nebo v každém návodu k obsluze dálkového ovladače (vysílače) bezdrátově ovládaného systému spínání FS20. Pokud chcete přiřadit přístroji FS20 MS více typů adres, zopakujte kroky uvedené v kapitole 6. Naprogramování přístroje a jeho obsluha. Tímto způsobem můžete uložit do paměti přístroje seznam až 4 adres nebo typů adres (adres funkčních skupin). b) Vymazání adres / typů adres (vymazání ovládacího kanálu) Pokud hodláte vymazat z paměti některý kanál z uloženého seznamu adres, přepněte přístroj FS20 MS do režimu programování (viz kapitola 6. Naprogramování přístroje a jeho obsluha ) a stiskněte na příslušném dálkovém ovladači jedno z ovládacích tlačítek, které bylo přiřazeno k ovládání rolety, žaluzie nebo markýzy a podržte toto tlačítko stisknuté déle než 0,4 sekundy. Poté dojde k automatickému přerušení programování přístroje FS20 MS a příslušný ovládací kanál bude vymazán ze seznamu adres, které byly uloženy v paměti přístroje. 9. Nastavení přístroje na původní (dílenské) parametry 13

14 V případě potřeby vymazání všech nastavení postupujte následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko (připojené k přístroji FS20 MS ) vytažení (otevření) rolety nebo žaluzie (srolování, zatažení markýzy) ( ) ) a podržte toto tlačítko stisknuté minimálně 5 sekund. Jakmile dojde ke stažení rolety (vysunutí, vyrolování markýzy), přepne se přístroj na 1 minutu do režimu programovaní. Stiskněte nyní krátce některé ze standardních ovládacích tlačítek (připojených k přístroji FS20 MS ). Po této akci dojde k vymazání všech adres a ovládacích kanálů, časovač ovládání se opět nastaví na dobu jedné minuty. Přístroj FS20 MS přestane nyní reagovat na jakékoliv povely z dálkových ovládacích jednotek a v případě potřeby musíte provést jeho nové naprogramování Důležitá upozornění ohledně manipulace s přístrojem Dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Přistroj je vhodný i pro venkovní montáž, do vlhkého i prašného prostředí (třída krytí IP65), pokud budou při jeho montáži dodrženy bezpečnostní předpisy a montážní pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Práce se součástmi systému, které zůstávají pod napětím, mohou provádět pouze odborníci (elektrikáři). Pokud nemáte příslušná oprávnění, pak požádejte zkušeného elektrikáře, aby Vám pomohl se zapojením přístroje a s jeho uvedením do provozu. Nikdy tento výrobek nepoužívejte okamžitě po přenesení z chladných místností do místností teplých. Zkondenzovaná voda, která se v těchto případech usadí v přístroji by mohla za určitých okolností způsobit jeho zničení. Počkejte až se teplota zesilovače vyrovná s teplotou místnosti, ve které chcete zesilovač použít. To může trvat i několik hodin. Dejte prosím pozor na to, aby nedošlo k poškození nebo zničení izolace přístroje. Před každým použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození výrobku. Nepoužívejte přístroj v následujících nepříznivých podmínkách (to se týká i jeho přepravy): - Vlhké prostředí (mokro) a přílišná vlhkost vzduchu (nepřekračujte mezní hodnoty třídy krytá IP65!). - Extrémně nízké nebo vysoké teploty. - Prašné prostředí nebo výskyt hořlavých plynů, výparů a rozpouštědel. - Silné vibrace a otřesy. - Silná (elektro)magnetická pole, například v blízkosti strojů a reproduktorů. 11. Údržba a čištění přístroje Přístroj nevyžaduje prakticky žádnou údržbu (kromě občasného čištění). 14

15 Před čištěním odpojte přístroj a k němu připojený spotřebič (elektrické ovládání markýzy) od síťového napájení. Přístroj čistěte měkkým, čistým a suchým hadříkem bez žmolků. Větší nečistoty odstraňujte navlhčenou utěrkou v mírně teplé vodě. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, neboť byste mohli neleptat kryt přístroje z umělé hmoty a setřít z něho důležité popisy. Pokud jste přístroj navlhčili, nechte jej důkladně oschnout, dříve než jej opět zastrčíte do síťové zásuvky. 12. Likvidace přístroje V případě nemožnosti opravy přístroje tento zlikvidujte podle zákonných předpisů. 13. Technické poznámky k rádiovému přenosu signálů Dosah a rušení bezdrátového přenosu signálů Bezdrátový systém spínání FS20, centrála, pokojové regulátory a servopohony pracují v rádiovém pásmu 868 MHz, které je využíváno i jinými účastníky. Z tohoto důvodu mohou přístroje, které vysílají na stejné nebo sousední frekvenci, způsobit rušení přenosu a snížit tak i jeho dosah. Uváděný dosah až 100 m platí pro volný prostor. V praktickém provozu jsou přístroje odděleny stěnami, stropy atd., čímž dochází ke snížení dosahu rádiového přenosu mezi jednotlivými přístroji. Další možné příčiny snížení dosahu rádiového přenosu Vliv vysokofrekvenčních polí všeho druhu. Zástavba všeho druhu a vegetace (stromy). Vodivé kovové díly, které se nacházejí v blízkosti přístrojů nebo v linii rádiového spojení (například topná tělesa, kovové izolace oken, železobetonové konstrukce atd.). Ovlivnění vyzařovací charakteristiky antén blízkostí elektricky vodivých ploch nebo předmětů (to se týká i lidských těl a vzdálenosti od země). Interferenční (širokopásmová) rušení v městské zástavbě, která snižují odstup signálu od šumu. Přístroje v tomto šumu nerozeznají příslušné signály. Vyzařování nesprávně odrušených přístrojů, například otevřené osobní počítače atd. Důležité upozornění: Neumisťujte více komponentů systému FS20 v těsné blízkosti vedle sebe, mohlo by dojít k jejich vzájemnému ovlivňování (minimální vzdálenost činí 20 cm, doporučená 50 cm a více). 14. Prohlášení o shodě s příslušnými normami 15

16 16

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3 Zařízení na automatické ovládání rolet FS20 RSU 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový regenerativní opakovací zesilovač FS20 RPT. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový regenerativní opakovací zesilovač FS20 RPT. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Bezdrátový regenerativní opakovací zesilovač FS20 RPT Obj. č.: 62 30 06 Pomocí tohoto zásuvkového regenerativního zesilovače zvýšíte dosah rádiového spínacího systému FS20.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE 2 Aby se zařízení zachovalo tomto v stavu a zajistil jeho bezpečný provoz, je třeba abyste dodržovali tento návod k obsluze! Před uvedením produktu do provozu si kompletně přečtěte návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V Obj. č.: 57 00 56 Na vyobrazení vlevo vidíte novější verzi servopohonu (funkčně se obě verze od sebe nijak neodlišují) Tento

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 00 13 Pomocí tohoto laminovacího přístroje ochráníte Vaše dokumenty ve fotografické kvalitě, například průkazy, vizitky, členské průkazy nebo jmenovky či jiné doklady až do

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 Tento detektor pohybů s kontrolní signalizací pomocí svítivých diod (LED) můžete připevnit na stěnu nebo na strop či se speciálním držákem (obj. č.: 61 04 92) provést

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 NÁVOD K OBSLUZE Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 Obj. č.: 75 01 87 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní na únik malého množství plynu. Zajistěte si včasnou ochranu proti nepozorovanému

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 02 02 Znáte, za jak dlouho uběhnete například jedno závodní kolo? Tato infračervená závora se stopkami Vám poslouží k optimálnímu měření času při sportovních a jiných soutěžích.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM

Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM NÁVOD K OBSLUZE Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM Obj. č.: 750483 2 OBSAH: Strana: Úvod... 2 Účel použití... 2 Bezpečnostní upozornění... 3 Funkční

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/06 Obj. č.: 64 62 08 Nezáleží na tom, kde budete tento přístroj používat v obytných místnostech, ve skleníku, ve vinném sklepě, v teráriu nebo v rozvodných skříních atd. tato měřící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

Centronic VarioControl VC260

Centronic VarioControl VC260 Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 05 06 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více