;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ";Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA"

Transkript

1 ;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Způsob zakončení předmětu požadavky na zápočet: Procvičovací příklady na jednotlivých cvičení, závěrečný písemný test na konci semestru. Minimální počet bodů potřebných pro zápočet 70 bodů. Název tematického celku: I. ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT, VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZALOŽENÍ PODNIKU Rozložení tematického celku do dílčích témat ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VÝKAZY A KATEGORIE ZISKU - Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Cash flow, jejich význam, základní obsah a členění, vzájemné propojení výkazů - Kategorie zisku - EBIT, EAT, EBT, EBITDA, MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU - oběžný a dlouhodobý majetek, - koloběh oběžných aktiv, likvidita podniku a likvidnost aktiv, - na čem závisí majetková struktura podniku KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU - jednotlivé části kapitálu - vlastní a cizí kapitál, - proč podnik používá cizí kapitál výhody, nevýhody - optimální kapitálová struktura průměrné náklady kapitálu (WACC), z čeho vychází optimalizace kapitálové struktury, - struktura pasiv, - čistý pracovní kapitál, míra likvidity, nekrytý dluh, - optimální stupeň zadluženosti, OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A KAPITÁLU PODNIKU - oceňování stálých aktiv, odpisy, oprávky - oceňování zásob, pohledávek, - tržní hodnota podniku - oceňování podniku jako celku metoda diskontovaného, volného cash flow - oceňování a inflace - formy restrukturalizace společnosti Metodické listy Manažerská ekonomika 1

2 Klíčové pojmy tématu: Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, cash flow, EBIT, EAT, EBT, EBITDA, Majetková struktura podniku, Dlouhodobý majetek, oběžný majetek, Koloběh oběžných aktiv, Likvidita podniku a likvidnost aktiv, Kapitálová struktura podniku, Vlastní kapitál, cizí kapitál, Optimální kapitálová struktura podniku, Průměrné náklady kapitálu, Čistý pracovní kapitál, Odpisy, oprávky, Ukazatele likvidity, kapitálové struktury, rychlost obratu, doba obratu, rentability, Metoda diskontovaného, volného cash flow Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Jaký mají význam a využití základní ekonomické výkazy? - Jakým způsobem zjistíme vzájemnou propojenost a správnost základních ekonomických výkazů? - Které z kategorií zisku (EBIT, EAT, EBT a EBITDA) najdeme v základních ekonomických výkazech, kde se nacházejí a které musíme dopočítávat? - Popište základní strukturu majetku podniku, na čem závisí výše jednotlivých složek majetku? Jakými ukazateli můžeme hodnotit přiměřenost majetkové struktury podniku? - Charakterizujte koloběh oběžných aktiv. - Co je to likvidnost aktiv a jaké znáte ukazatele likvidity podniku? - Charakterizujte kapitálovou strukturu podniku, na čem závisí, jak je členěna? - Kdy hovoříme, že je podnik překapitalizován, nebo podkapitalizován, jakými ukazateli to měříme? - Co je nákladem cizího kapitálu? Jaké jsou výhody a nevýhody použití cizího kapitálu? - Charakterizujte daňový efekt a finanční páku při použití cizího kapitálu pro financování podnikových aktiv. - Charakterizujte optimální kapitálovou strukturu za pomoci průměrných nákladů na kapitál (WACC). - Definujte pojem čistý pracovní kapitál (net working capital) a míru likvidity vyjádřenou pomocí ukazatelů likvidity. - Jakým způsobem oceňujeme majetek podniku? - Popište rozdíl mezi odpisy a oprávkami? - Jakými způsoby oceňujeme zásoby? Jaké metody ocenění zásob se používají v ČR? - Jakým způsobem oceňujeme pasiva podniku? - Charakterizujte způsoby oceňování podniku jako celku. - Charakterizujte metodu diskontovaného volného cash flow - Jaký má vliv na oceňování inflace? - Popište jednotlivé formy restrukturalizace. Základní studijní literatura k danému tématickému celku: Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2000, str Doporučená literatura: Valach J. a kol., Finační řízení podniku, Ekopress, Praha, 2003 Metodické listy Manažerská ekonomika 2

3 Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Název tematického celku: Metodický list č. 2 II. VÝNOSY, NÁKLADY, KLASIFIKACE NÁKLADŮ, BOD ZVRATU Rozložení tematického celku do dílčích témat: VÝNOSY, NÁKLADY, KLASIFIKACE NÁKLADŮ - Tržby, plánování tržeb - Definice nákladů - Klasifikace nákladů - druhové třídění, účelové třídění - Kalkulace nákladů, všeobecný kalkulační vzorec - Finanční a manažerské účetnictví - Členění nákladů v manažerském účetnictví - Nákladové funkce ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKOMICKÝMI VELIČINAMI - Úloha zisku v podnikání, funkce zisku - Jednotlivé klasifikace zisku - Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady - Bod zvratu - Využití výrobní kapacity - Stanovení limitu variabilních a fixních nákladů a limitu ceny - Výběr optimální varianty - Provozní páka - Analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků Klíčové pojmy tématu: Definice nákladů, klasifikace nákladů, druhové třídění, účelové třídění, kalkulace nákladů, všeobecný kalkulační vzorec, finanční a manažerské účetnictví, manažerské pojetí nákladů, variabilní a fixní náklady, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů pomocí nákladových funkcí, rozpočty, úloha zisku v podnikání, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, jak zjistíme bod zvratu, kritické využití výrobní kapacity, koeficient bezpečnosti, stanovení limitu variabilních a fixních nákladů a limitu ceny, výběr optimální varianty, provozní páka, stupeň provozní páky Metodické listy Manažerská ekonomika 3

4 Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Jakým způsobem plánujeme tržby - Podle jakých hledisek členíme náklady - K čemu slouží kalkulační členění nákladů - Jaký je rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím - Jaké druhy nákladů se vyskytují pouze v manažerském účetnictví - K čemu slouží nákladové funkce - Popište jednotlivé funkce zisku - Srovnejte rozdíly mezi účetním, ekonomickým a daňovým ziskem - Jaké klasifikace zisku známe a k čemu je využíváme - Co nám udává bod zvratu, k čemu slouží, jak ho graficky znázorníme a jak ho vypočteme - Na základě jakých kritérií provádíme výběr optimální varianty - Co nám vyjadřuje provozní páka a co stupeň provozní páky? Základní studijní literatura k danému tématickému celku: Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2000, str Výnosy, náklady, str Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku Doporučená literatura: Valach J. a kol., Finační řízení podniku, Ekopress, Praha, 2003, Metodické listy Manažerská ekonomika 4

5 Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Název tematického celku: INOVACE A VÝROBA Metodický list č. 3 Rozložení tematického celku do dílčích témat: VÝROBA - Co rozumíme výrobou - Co, jak a pro koho vyrábět - Plánování výrobního programu - Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity, extenzivní a intenzivní využití výrobní kapacity - Časové fondy pro stanovení výrobní kapacity - Produktivita práce - Celková produktivity výrobních faktorů tj. produktivita kapitálu, energie, materiálu a práce - Nové podnikové systémy INOVACE - Inovace,invence - Procesní a výrobkové inovace - Evoluční a revoluční inovace a jejich charakteristika - Životní cyklus výrobků a charakteristika jeho jednotlivých částí pronikání, rozšiřování, ustálení a ústup - Stupeň progresivity výrobku - Průměrné stáří výrobního programu - Efektivnost inovací - Organizace inovačního procesu Klíčové pojmy tématu: Výroba, plánování výroby, výrobní kapacita, výkon výrobního zařízení, časový fond výrobního zařízení, kalendářní, nominální a využitelný časový fond, koeficient celkového využití výrobní kapacity, koeficient extenzivního tj. časového a intenzivního tj. výkonového využití VK, intenzivní a extenzivní způsoby zvyšování VK, VK daná součtem dílčích VK, VK daná hlavním výrobním článkem, produktivita práce, celková produktivita tj. produktivita kapitálu, energie, materiálu a práce, nové podnikové systémy, invence, Metodické listy Manažerská ekonomika 5

6 inovace, výrobkové a procesní inovace, revoluční a evoluční inovace, životní cyklus výrobku a jeho jednotlivé fáze pronikání, rozšiřování, ustálení a ústup, průměrné stáří výrobního programu, stupeň progresivity výrobku, efektivnost inovací, organizační stránka inovačního procesu Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Definujte pojem termín výroba. Jaké řeší základní otázky? - Popište způsob plánování výrobního programu. Z čeho vychází? - Charakterizujte pojem výrobní kapacita, jak ji stanovíme? - Jaké znáte jednotlivé časové fondy výrobních zařízení? - Popište jednotlivé možnosti zvýšení výrobní kapacity? - Jakými způsoby stanovíme výrobní kapacitu dílen, provozů a závodů? - Charakterizujte jednotlivé části měření celkové produktivity. - Popište výhody a nevýhody evolučních a revolučních inovací. - Charakterizujte jednotlivé fáze životního cyklu výrobku. - Jakým způsobem vypočteme stupeň progresivity výrobku. - Jak stanovíme průměrné stáří výrobního programu. - Charakterizujte jednotlivé tendence organizačního řešemé inovačního procesu Základní studijní literatura k danému tématickému celku: Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2000, s (výroba); s (inovace); Metodické listy Manažerská ekonomika 6

7 Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Název tematického celku: NÁKUP A ŘÍZENÍ ZÁSOB Metodický list č. 4 Rozložení tematického celku do dílčích témat: NÁKUP - Základní funkce a úkoly nákupu v podniku - Nákupní a marketingový mix - Cenové a kontraktační podmínky - Organizace a řízení nákupních činností - Formy, metody a postupy při řízení nákupního procesu - Výzkum trhu a výběr dodavatele - Predikce budoucích potřeb - Operativní řízení nákupu ŘÍZENÍ ZÁSOB - Podstata, úkoly a nástroje řízení zásob - Optimalizace zásob - Náklady spojené s tvorbou a využíváním zásob - Průběh čerpání zásob - Výpočet optimální výše dodávky - Stanovení pojistné zásoby - Praktická implementace modelu řízení zásob - Moderní přístupy k řízení zásob - Systém diferencovaného řízení zásob metodou ABC - Strategické řízení nákupu Klíčové pojmy tématu: Základní funkce nákupu, marketingové pojetí nákupu, cenové a kontraktační podmínky, formy a metody nákupu, jednotlivé kroky nákupního procesu, základní prvky marketingového nákupního procesu, kreativita a komunikace v nákup. managementu, nákupní marketingový mix, nákupní strategie, manažerské aktivity při řízení nákupu, kriteria volby optimálního dodavatele, nákup a solventnost podniku,optimální výše a struktura zásob, obratová a pojistná zásoba, okamžitá a průměrná zásoba, rychlost obratu zásob, doba obratu zásob, optimální výše dodávky, strategické řízení nákupu, metoda JUST-IN-TIME, řízení zásob metodou ABC, konsignační sklad Metodické listy Manažerská ekonomika 7

8 Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Charakterizujte hlavní podmínky směny - Jaké znáte hlavní funkce nákupu a za jakých předpokladů je splníme - Definujte zásady marketingového pojetí nákupu - Jaký je význam cenových a kontraktačních podmínek při nákupu - Popište jednotlivé formy nákupu a jaké jsou jejich výhody a nevýhody - Vyjmenujte jednotlivé kroky nákupního procesu - Proč je důležité kreativní chování nákupců a čím se vyznačuje - Jaké druhy komunikace použijeme v nákupním managementu - Definujte hlavní úkoly řízení - Jaký je rozdíl mezi operativním a strategickým řízením zásob - Popište jednotlivé druhy zásob a čemu slouží - Jak vypočteme celkovou průměrnou zásobu - K čemu slouží optimální výše dodávky a jak ji vypočteme Základní studijní literatura k danému tématickému celku: Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2000, s Metodické listy Manažerská ekonomika 8

9 Metodické listy Manažerská ekonomika 9

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Maturitní témata pro obor Agropodnikání

Maturitní témata pro obor Agropodnikání 1. Národní hospodářství Pojem, struktura NH odvětví, sektory, makroekonomické cíle, ukazatele a nástroje hospodářské politiky státu, charakteristika nástrojů hospodářské politiky státu, reálný a potenciální

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola. O c e n ě n í p o d n i k u

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola. O c e n ě n í p o d n i k u ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T138 Globální podnikání a finanční řízení podniku O c e n ě n í p o d n i k u C o m p a n y v a l u a t I

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

IPEX a.s. základní údaje

IPEX a.s. základní údaje základní údaje registrovaný název IPEX a.s. IČ 45021295 DIČ CZ45021295 datum vzniku 30.03.1992 základní kapitál 6 000 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1993 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Finanční Due Diligence Kritický krok před nabytím podniku

Finanční Due Diligence Kritický krok před nabytím podniku Finanční Due Diligence Kritický krok před nabytím podniku Ondřej Veselovský, Helena Aschenbrennerová 13. 10. 2010 2010 Deloitte Česká republika Kontakty Ondřej Veselovský Assistant Director Deloitte Advisory

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní pojmy oceňování

Základní pojmy oceňování Základní pojmy oceňování 1 Cena a hodnota Cenu a hodnotu lze definovat následovně. Cenou rozumíme takové ocenění zboží, služeb, projektu které je realizováno na trhu. Hodnota je předpoklad, výpočet, odhad,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Závěrečná práce

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Závěrečná práce Závěrečná práce Studijní opora pro kurz Rozpočtování staveb v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Petr Hruška 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Kiryl Aharodnikau

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Kiryl Aharodnikau Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Kiryl Aharodnikau Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce:

Více

Dílčí téma č. 1: Definice projektu, základní pojmy a charakteristické znaky

Dílčí téma č. 1: Definice projektu, základní pojmy a charakteristické znaky Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_PM PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Název tematického celku: ÚVOD DO PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU, FILOSOFIE PROJEKTU Cíl: Cílem předmětu je získat

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. D I P L O M O V Á P R Á C E. 2014 Bc. Petra Macková

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. D I P L O M O V Á P R Á C E. 2014 Bc. Petra Macková ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. D I P L O M O V Á P R Á C E 2014 Bc. Petra Macková ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T138 Globální podnikání

Více

Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Jak spolu souvisí projektování a ekonomika? Projektování profesní činnost zaměřená na přípravu realizace určité stavby obnáší návrh a optimalizaci řešení určení časového plánu

Více

Aktuální otázky veřejných financí

Aktuální otázky veřejných financí VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list č. 1 pro magisterské studium předmětu Aktuální otázky veřejných financí Název tématického celku: Aktuální problémy veřejných financí v ČR optikou

Více

B.1 Potřeba projektu - projekty nezakládající veřejnou podporu 19 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu

B.1 Potřeba projektu - projekty nezakládající veřejnou podporu 19 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu Hodnotící tabulky ROP JV oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy body A. Hodnocení žadatele 1) Zkušenosti žadatele s realizací projektu 3, Žadatel doložil zkušenosti minimálně

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T138 Globální podnikání a finanční řízení podniku

Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T138 Globální podnikání a finanční řízení podniku ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T138 Globální podnikání a finanční řízení podniku ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFFP_2) (Aktualizovaná verze 05/06) Charakteristika předmětu: K finančnímu plánování je nutná znalost jak ekonomické

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Fakulta provozně ekonomická. Analýza způsobů financování při pořízení dlouhodobého hmotného majetku z hlediska účetního a daňového

Fakulta provozně ekonomická. Analýza způsobů financování při pořízení dlouhodobého hmotného majetku z hlediska účetního a daňového ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická obor Provoz a ekonomika kombinované studium Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Analýza způsobů financování při pořízení dlouhodobého

Více

Rozvaha. Příklad č. 2. Příklady Manažerská ekonomika. Roztřiďte vyjmenované položky na aktiva a pasiva:

Rozvaha. Příklad č. 2. Příklady Manažerská ekonomika. Roztřiďte vyjmenované položky na aktiva a pasiva: Rozvaha Příklad č. 1 Roztřiďte vyjmenované položky na aktiva a pasiva: Pohledávky oběžná aktiva, Závazky cizí zdroje, Zásoby oběžná aktiva, Zisk vlastní kapitál, Ztráta vlastní kapitál (s mínusem), Vlastní

Více

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku #

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Marie Míková * Cílem článku je ukázat propojenost tří hlavních druhů finančního rozhodování podniku. Finanční rozhodování podniku lze rozdělit na tři hlavní

Více

Okruhy otázek ke SZZ - obor Dřevařské inženýrství Pilařské zpracování dřeva

Okruhy otázek ke SZZ - obor Dřevařské inženýrství Pilařské zpracování dřeva Okruhy otázek ke SZZ - obor Dřevařské inženýrství Pilařské zpracování dřeva 1. Historický vývoj pilařské výroby 2. Surovina pro pilařské zpracování 3. Normy pro kulatinu 4. Systemizace pilařských výrobků

Více

Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s.

Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s. 1. Úvod. Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s. Josef Sváta, specialista pro strategické plánování tel. +42 315 718 65, e mail Josef.Svata@crc.cz Josef Král, manažér sekce

Více

Pojetí nákladů a výnosů v účetnictví

Pojetí nákladů a výnosů v účetnictví Pojetí nákladů a výnosů v účetnictví Základní otázky podnikatelského procesu Je výše oběti racionální (odpovídající) získanému prospěchu? Podnikatelský proces (transformace) vynaložené zdroje realizované

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví

Studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví Studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví Státní závěrečné zkoušky Povinné předměty SZZ: KMA/SZZ1 Matematika a statistika Matematika 1 a 2 1. Číselné posloupnosti -

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2015 Jitka Libenská ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R088 Podniková ekonomika

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Controlling a jeho aplikace ve vybraném podnikatelském subjektu Controlling and its aplication in the chosen company Bc. Petra Kölblová

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

PROJEKT 3, kód: 238 2113

PROJEKT 3, kód: 238 2113 Cíl, program a pravidla pro kurz: PROJEKT 3, kód: 238 2113 ústav: Ú 12138 - Řízení a ekonomika podniku Návazné magisterské studium, ZS 2014-15, rozsah: 0+10 kz, kreditů: 10 Garant a lektor předmětu: doc.

Více

Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty

Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty 3MA521 Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty Introduction to the Quality Management and

Více

TYPY SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

TYPY SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová TYPY SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Individuální SP (case management, case work) nejčastěji uplatňovaný směr používaný při práci s většinou cílových skupin náročný z hlediska šíře spektra potřebných profesních

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Strategické řízení vybraného podniku (se zaměřením na finanční řízení)

Strategické řízení vybraného podniku (se zaměřením na finanční řízení) Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Strategické řízení vybraného podniku (se zaměřením na finanční řízení) Bc. Michaela Zerzánková Diplomová práce 2013 Prohlášení Prohlašuji: Tuto diplomovou

Více

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu Příloha Průběžné zprávy Shrnutí návrhu algoritmu Obsah 1. Zadání a definice 2. Předpoklady použitíalgoritmu 3. Ocenění lesní půdy Ocenění zemědělské půdy Oceněníbudov a zastavěných ploch Ocenění vodních

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Dodatek č. 1 K Odhadu tržní hodnoty č. 1829-149/2004

Dodatek č. 1 K Odhadu tržní hodnoty č. 1829-149/2004 Dodatek č. 1 K Odhadu tržní hodnoty č. 1829-149/2004 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.:

Více

Klasifikace ekonomických rizik, metody jejich odhadu a zásady prevence a minimalizace

Klasifikace ekonomických rizik, metody jejich odhadu a zásady prevence a minimalizace Řízení rizik Klasifikace ekonomických rizik, metody jejich odhadu a zásady prevence a minimalizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Plánování v rámci ISMS

Plánování v rámci ISMS Agenda František teiner Západočeská univerzita v Plzni Plánování v rámci IM Základní pojmy Management rizik Analýza rizik Metody analýzy rizik Základní pojmy Aktivum cokoliv, co má pro organizaci cenu

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 6 Název kurzu Projektový management - tvorba a realizace projektů v sociální oblasti Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci, pracovníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. (dříve Aegon penzijní společnost, a.s.) ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 OBSAH Údaje a

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI PODNIKU

HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI PODNIKU EVALUATION

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR Obsah: 1. Programy Národní ceny kvality 2. Charakteristika modelů 2.1 Model START 2.2 Model START PLUS 2.3 Model EXCELENCE

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zhodnocení ekonomické situace podniku Transforwarding a.s. a návrh na její zlepšení The analysis of the economic situation of company

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR 1/1 Znalecký standard AZO č.1 Obvyklá cena spoluvlastnického podílu - obecně (mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) Stanovení obvyklé ceny (dále OC) spoluvlastnického podílu je nutné pro soudní spory,

Více

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PROFI ŠKOLA S.R.O. ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PLÁN ROZVOJE OBCE/MĚSTA OBDOBÍ LET 2015 2020 STRUKTURA A SPECIFIKACE SOKOLOV ČERVENEC 2015 ÚVOD Jak jsme uvedli v materiálu o strukturálních fondech EU

Více

Zhodnocení finanční situace společnosti ČSAD Hodonín a. s.

Zhodnocení finanční situace společnosti ČSAD Hodonín a. s. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zhodnocení finanční situace společnosti ČSAD Hodonín a. s. Bakalářská práce Vedoucí práce Ing. Petra Kamínková Klára Nováková Brno 2012 Zadání práce

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA

Více

Mezinárodní účetní standardy Harmonizace núčetnictví Metodický list I.

Mezinárodní účetní standardy Harmonizace núčetnictví Metodický list I. 1 Mezinárodní účetní standardy Harmonizace núčetnictví Metodický list I. První dílčí téma-všeobecné požadavky Srovnání účetních soustav podle ČÚP (Českých účetních předpisů) a dále podle mezinárodních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Vážený pane řediteli,

Vážený pane řediteli, Vážený pane řediteli, dovolujeme si nabídnout Vám moderní řešení problémů spojených s výrobní logistikou, optimálním využitím stávajících kapacit, snížením výrobních nákladů, plánováním a optimalizací

Více

Projekt stanovení hodnoty společnosti Wista, s. r. o. výnosovými metodami oceňování. Bc. Hana Metelová

Projekt stanovení hodnoty společnosti Wista, s. r. o. výnosovými metodami oceňování. Bc. Hana Metelová Projekt stanovení hodnoty společnosti Wista, s. r. o. výnosovými metodami oceňování Bc. Hana Metelová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám projektem stanovení hodnoty společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Směrnice pro zpracování účetnictví

Směrnice pro zpracování účetnictví Obec Salačova Lhota Směrnice č.3 Směrnice pro zpracování účetnictví Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah směrnice: I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2:

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

EKONOMIKA A MANAGEMENT

EKONOMIKA A MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava EKONOMIKA A MANAGEMENT učební text Libor Nečas Ostrava 2012 Recenze: Ing. Marta Kasajová, Ph.D. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra

Více

Vybrané nástroje pro měření a řízení finanční výkonnosti podniku

Vybrané nástroje pro měření a řízení finanční výkonnosti podniku UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU Vybrané nástroje pro měření a řízení finanční výkonnosti podniku Diplomová Práce

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH 1 ÚVOD Cílem metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti je formulovat

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza hospodaření podniku SAM TRADE a.s Lucie Čermáková Bakalářská práce 2008-1 - - 2 - - 3 - SOUHRN Bakalářská práce se zabývá podrobnou analýzou hospodaření

Více

Finanční analýza a posouzení efektivnosti investic u čerpací stanice pohonných hmot. Radka Ponížilová

Finanční analýza a posouzení efektivnosti investic u čerpací stanice pohonných hmot. Radka Ponížilová Finanční analýza a posouzení efektivnosti investic u čerpací stanice pohonných hmot Radka Ponížilová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Josef Polák Autor: Martina Puchnarová Brno 2010

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza společnosti Oak Eurasia s.r.o. Financial Analysis of the Company Oak Eurasia s.r.o. Lucie Kolářová Plzeň 2015 Prohlašuji,

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 18. 02. 2014 24. 04. 2014, 09:30 16:30 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Pravidla řízení ekonomiky na rok 2007

Pravidla řízení ekonomiky na rok 2007 Pravidla řízení ekonomiky na rok 2007 (podkladový materiál pro studenty předmětu PHCON Controlling) Obsah: Zásady ekonomického řízení... 2 Zásady pro vedení účetnictví a označování účtů... 2 Stanovení

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CVIČENÍ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je realizován od 6. ročníku až po 9. ročník po 1 hodině týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně nebo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 819/107/2010 Ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemků pozemky vedené v katastru nemovitostí parc.č. St. 1687/1 o výměře 101 m 2 (zastavěná

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Hospodaření domácnosti Obsah workshopu Význam sestavování rozpočtu domácnosti Typy rozpočtu Podoba rozpočtu Tvorba rozpočtu Příjmy

Více

Podnikové činnosti. Metodické uspořádání učiva. Požadavky kladené na vyučující. co do obsahové náplně. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Podnikové činnosti. Metodické uspořádání učiva. Požadavky kladené na vyučující. co do obsahové náplně. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Podnikové činnosti Didaktické zpracování učiva pro střední školy Metodické uspořádání učiva vstup přeměna výstup Oběžný majetek Dlouhodobý majetek Hlavní činnost Prodejní činnost Zaměstnanci Marketing

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2014 Ivana Trčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2014 Ivana Trčková Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2014 Ivana Trčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Finanční analýza podniku SAPELI, a.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Gymnázium Kolín, Kolín III, Žižkova 162 Žižkova 162, 280 31 Kolín Identifikátor školy: 600 007 081 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města

Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města 1.6.1 Majetek města a zdroje jeho krytí Pro účetnictví Město využívá programovou aplikaci FENIX. Ve sledovaném období průběžně každoročně docházelo ke změnám

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti HYDROSYSTEM project a.s. ke dni 31.12.2013

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti HYDROSYSTEM project a.s. ke dni 31.12.2013 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti HYDROSYSTEM project a.s. ke dni 31.12.213 Ve Zlíně dne 3. září 214 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby

Více

Fotogrammetrie a DPZ soustava cílů

Fotogrammetrie a DPZ soustava cílů Fotogrammetrie a DPZ soustava cílů obecný cíl Studenti kurzu se seznámí se základy fotogrammetrie se zaměřením na výstupy (produkty) a jejich tvorbu. Výstupy, se kterými by se ve své praxi v oblasti životního

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128-010-12. o ceně obecné (obvyklé), nemovitostí, zapsaných:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128-010-12. o ceně obecné (obvyklé), nemovitostí, zapsaných: ZNALECKÝ POSUDEK č. 128-010-12 o ceně obecné (obvyklé), nemovitostí, zapsaných: na LV č. 9 pro katastrální území Královo Pole, obec Brno, okres Brno - město, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, Rakovník 269

Více

Podnikový majetek a investiční činnost podniku

Podnikový majetek a investiční činnost podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky Bakalářská práce Podnikový majetek a investiční činnost podniku Vypracovala: Veronika Kubová Vedoucí práce: Ing. Václav

Více

FAF Finanční Analýza Firmy

FAF Finanční Analýza Firmy FAF Finanční Analýza Firmy 2 FAF UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K SOFTWARU FAF verze 2 OBSAH: I. TECHNICKÉ POŽADAVKY:... 2 II. INSTALACE... 2 III. NAVIGACE, NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ PROGRAMU, TISK A ULOŽENÍ DAT...

Více

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů 1. Úvod Podle odhadu více jak 80%-90% obchodních společností a obchodníků přichází zbytečně o tržby a vynakládá zbytečné náklady na provoz,

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

Program OMEGA. Programy TA ČR OMEGA. Výsledky 1. veřejné soutěže. ALFA BETA OMEGA Centra kompetence

Program OMEGA. Programy TA ČR OMEGA. Výsledky 1. veřejné soutěže. ALFA BETA OMEGA Centra kompetence Program OMEGA Výsledky 1. veřejné soutěže ALFA BETA OMEGA Centra kompetence Programy TA ČR OMEGA Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti společenských věd Trvání programu: 2012

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ URČENÍ HODNOTY STAVEBNÍHO PODNIKU S OHLEDEM NA JEHO REGIONÁLNÍ POZICI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ URČENÍ HODNOTY STAVEBNÍHO PODNIKU S OHLEDEM NA JEHO REGIONÁLNÍ POZICI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT URČENÍ HODNOTY

Více

CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT

CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro ocenění podlah syntetických na stavebních

Více

Varianty zajišťování veřejných služeb

Varianty zajišťování veřejných služeb Veřejné podniky Varianty zajišťování veřejných služeb Veřejná správa Organizační složky Příspěvkové organizace O.p. s. Školské PO, v.v.i Veřejné podniky (Obchodní společnosti, a.s., s.r.o.) Veřejná zakázka

Více

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy EVROPSKÁ UNIE Akce GS SROP Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy 6/2006 Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje Moravskoslezský kraj Krajský úřad OBECNÉ RADY A PŘIPOMENUTÍ

Více