ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Ev. č /2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona Svoz a likvidace odpadu Zadavatel veřejné zakázky Město Česká Lípa se sídlem: T. G. Masaryka 1, Česká Lípa zastoupený: Mgr. Hanou Moudrou, starostkou města březen 2012

2 Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) I. Základní údaje o zadavateli 3 II. Předmět veřejné zakázky 3 III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4 IV. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV 4 V. Místo plnění veřejné zakázky 4 VI. Doba plnění veřejné zakázky 4 VII. Požadavky na prokázání kvalifikace 4 VIII. Jistota 7 IX. Seznam subdodavatelů 8 X. Způsob a podmínky zpracování nabídkové ceny 8 XI. Podmínky pro překročení nabídkové ceny 8 XII. Smluvní, obchodní a platební podmínky 9 XIII. Způsob hodnocení nabídek 9 XIV. Lhůta a způsob podání nabídek 9 XV. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky 9 XVI. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 10 XVII. Zadávací lhůta 10 XVIII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 11 XIX. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 11 XX. Závěrečná ustanovení 11 Přílohy ZD: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Položkový rozpočet Seznam ulic, domů a počtu obyvatel města Česká Lípa Stanoviště nádob na tříděný odpad (dále jen TO) Stanoviště velkoobjemových kontejnerů pro mobilní svoz Celkový počet nádob Krycí list nabídky Stávající harmonogram svozu komunálního odpadu (dále jen KO) Návrh smlouvy na poskytnutí služeb Obecně závazná vyhláška města o nakládání s KO Preambule Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: Město Česká Lípa Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ Tel: Fax: Kontaktní osoby zadavatele: Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je paní Mgr. Hana Moudrá, starostka města. Kontaktní osobou zadavatele je Alena Kuthanová, referent veřejných zakázek, tel.: , Oznámení o zahájení zadávacího řízení (dále jen oznámení o zakázce ) bylo uveřejněno ve smyslu 146 odst. 1, písm. b) zákona v Informačním systému dle 157 zákona a v Úředním věstníku Evropské unie. II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Popis předmětu veřejné zakázky (dále jen předmět VZ) Předmětem VZ je komplexní zajištění služeb při nakládání s komunálními odpady skupiny 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a souvisejícími právními předpisy a vyhláškami města Česká Lípa, a to ve správním území města Česká Lípa, které zahrnuje katastrální území Česká Lípa, Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí Důl a Žizníkov. Jednotlivé činnosti, které jsou předmětem VZ jsou definovány v této ZD a jejích přílohách. 2. Součástí předmětu VZ jsou tyto činnosti: a) Sběr, svoz dle harmonogramu a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) od fyzických osob a u objektů dle specifikace podle přílohy č. 2, včetně dodání odpovídajícího počtu nových nádob dle přílohy č. 5 a požadavku objednatele, výměn poškozených nádob a zajištění mimořádných svozů na žádost objednatele. b) Sběr a svoz dle harmonogramu tříděného využitelného odpadu (dále jen TO) ze stanovišť dle přílohy č. 3 a jeho předání k dalšímu využití v komoditách směsné sklo bílé včetně tabulového a směsné sklo barevné, směsné plasty včetně PET lahví, směsný papír včetně kartonáží a nápojových kartonů a na vybraných stanovištích nápojové kartony. c) Sběr, svoz podle harmonogramu a odstranění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO) ve vybraných lokalitách a stanovištích. d) Svoz odpadkových košů a venkovních popelníků dle harmonogramu svozu včetně odstranění odpadů, dodání a instalace odpadkových košů dle požadavku objednatele. 3

4 e) Svoz košů na psí exkrementy dle harmonogramu svozu včetně odstranění obsahu košů a pravidelné doplňování sáčků na psí exkrementy, dodání a instalace odpadkových košů dle požadavku objednatele. f) Mobilní svoz objemného odpadu velkoobjemovými kontejnery 2x ročně dle harmonogramu svozu a seznamu svozových míst včetně odstranění odpadů, po dobu uložení kontejnerů provést 2x denně úklid kolem kontejneru. g) Objednávkový dotovaný svoz objemného a nebezpečného odpadu a likvidace odpadů. h) Odstranění nepovolených skládek odpadů (černých skládek) a likvidace těchto odpadů. i) Úklid stanovišť nádob na SKO o objemu 1100 litrů a na stanovištích TO. j) Rozmístění a údržba všech odpadových nádob a kontejnerů. k) Mytí a desinfekce kontejnerů na SKO o objemu 1100 l a vnější umytí nádob na TO a odpadkových košů. l) Vedení evidence odpadů, jejichž původcem je objednatel. m) Mimořádný svoz na výzvu objednatele. Podrobný popis jednotlivých součástí předmětu veřejné zakázky je uveden v návrhu smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace. III. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: ,- Kč (slovy: jednostočtyřicetdva milionů korun českých) včetně DPH za 4 roky, tj ,- Kč (třicetpětmilionůpětsettisíc) včetně DPH za rok. IV. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE KÓDU CPV Služby související s likvidací odpadů a odpady Odvoz odpadu Likvidace odpadu z domácnosti Likvidace tuhého městského odpadu Likvidace biologického odpadu V. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Místem plnění veřejné zakázky je správní území města České Lípy, které zahrnuje katastrální území Česká Lípa, Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí Důl a Žizníkov. VI. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládané zahájení plnění: Předpokládané ukončení plnění: smlouva bude uzavírána na dobu neurčitou VII. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto otevřeného řízení je splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci ve smyslu 50 zákona č. 137/2006 Sb. v níže uvedeném rozsahu: 4

5 VII.1 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona. VII.2 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a), b) a d) zákona v následujícím rozsahu: 2.1 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence; 2.2 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad, prokazující příslušné živnostenské oprávnění nakládání s odpady vyjma nebezpečných a zároveň podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 2.3 platné rozhodnutí příslušného krajského úřadu k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů. VII.3 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, podle 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona v následujícím rozsahu: 3.1 pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené uchazečem třetí osobě v souvislosti s činností uchazeče včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho subdodavateli a to po dobu plnění veřejné zakázky. Horní hranice pojistného plnění je požadována minimálně ve výši 30 mil. Kč. K prokázání tohoto předpokladu předloží uchazeč platnou pojistnou smlouvu, pojistný certifikát, nebo příslib pojištění vydaný příslušnou pojišťovnou, jejichž předmětem je pojištění výše uvedených pojistných rizik, a to min. v požadované výši pojistného plnění, přičemž z předložených dokladů musí být požadované údaje a limity zřejmé. Pokud uchazeč doloží v nabídce tento požadavek zadavatele jiným způsobem než platnou pojistnou smlouvou, předloží v nabídce zároveň kromě originálu certifikátu či originálu příslibu pojištění, také čestné prohlášení, že pokud bude pro realizaci zakázky vybrán jako zhotovitel, předloží platnou pojistnou smlouvu zadavateli nejpozději při podpisu smlouvy a následně každý rok plnění smlouvy pravidelně předloží doklad o trvání pojistného vztahu s požadovanými podmínkami. 3.2 čestné prohlášení o celkovém obratu uchazeče, popřípadě obratu dosaženého uchazečem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední 3 uzavřená účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, nebo prokazatelně zahájil svoji činnost, vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo zahájení příslušné činnosti. V případě, že uchazeč předloží čestné prohlášení o celkovém obratu, samostatně vyčíslí údaj o tom, jaká část obratu (vyjádřeno v absolutní hodnotě v Kč) připadá na činnost obdobnou předmětu této veřejné zakázky. Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedené čestné prohlášení, z něhož bude patrné, že dosáhl obratu v každém samostatném účetním roce min. 20 mil. Kč na činnost obdobnou předmětu této veřejné zakázky, tj. poskytování služeb při nakládání s komunálním odpadem. 5

6 VII.4 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 písm. a) a h) v následujícím rozsahu: 4.1 seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; za významnou službu se v tomto případě považuje nakládání s komunálním odpadem v obci s minimálním počtem obyvatel nad 30 tis. Přílohou tohoto seznamu musí být 1 osvědčení vydané a podepsané objednatelem o řádném poskytnutí služby, ze kterého musí vyplývat název služby, roční finanční objem, doba a místo plnění. Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 1 poskytnutou službu - nakládání s komunálním odpadem s ročním finančním objemem min. 18 mil. Kč včetně DPH. 4.2 přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. a) Přehled mechanizačních prostředků a nádob na odpad. Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží požadovaný přehled mechanizačních prostředků a nádob na odpad minimálně v tomto rozsahu: - 3 ks speciálních vozidel s nástavbou o objemu 15 m 3 pro svoz tuhého komunálního odpadu (TKO) z nádob s horním výsypem objemu 80 l až 1100 l; s vybavením těchto vozidel zařízením pro elektronické sledování pohybu vozidel se záznamovým zařízením (GPS) - 2 ks speciálních vozidel pro svoz tříděného odpadu z nádob o objemu 1100 l až 3300 l; - 1 ks speciálního vozidla s nástavbou maximálně 8 m 3 pro svoz TKO z nepřístupných míst a odpadkových košů; - 1 ks vozidla s nosností minimálně 12 t s nástavbou pro manipulaci a přepravu velkoobjemových kontejnerů; - 1 ks vozidla pro svoz odloženého objemného odpadu ze stanovišť kontejnerů; - 12 velkoobjemových kontejnerů o objemu min. 10m ks popelnic 80 l, 3200 ks popelnic 120 l, 30 ks popelnic 240 l, 700 ks kontejnerů 1100 l, 570 ks nádob na tříděné odpady, 30 ks venkovních popelníků - vybavení vozidel pro svoz kontejnerů 1100 l na TKO a nádob na tříděný odpad zařízením pro elektronické sledování pohybu vozidel se záznamovým zařízením (GPS). Splnění tohoto předpokladu doloží dodavatel čestným prohlášením. - všechna výše uvedená vozidla musí splňovat emisní normu v min. úrovni EURO 4 nebo vyšší. Splnění tohoto předpokladu doloží dodavatel čestným prohlášením. 6

7 b) Přehled vlastních zařízení k odstraňování odpadů kategorie ostatní a nebezpečné, dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, nebo doložení smluvního vztahu, s provozovatelem takového zařízení s uvedením doby trvání tohoto vztahu, pokud uchazeč nedisponuje takovým vlastním zařízením. Tento kvalifikační předpoklad lze také doložit smlouvou o smlouvě budoucí s provozovatelem zařízení k odstraňování odpadu, ze které musí vyplývat závazek provozovatele tohoto zařízení k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky Součástí dokladů o splnění tohoto kvalifikačního předpokladu bude zároveň prohlášení uchazeče, že deklarované technické prostředky a zařízení bude mít k dispozici po celou dobu plnění veřejné zakázky. VII.5 PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE 5.1 Prokazování splnění kvalifikace se řídí ustanoveními 51 zákona. 5.2 Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení budou v souladu s 57 zákona doloženy v kopii, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 5.3 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů. 5.4 Splnění kvalifikace může dodavatel prokazovat také způsoby uvedenými v 127 a 134 zákona. 5.5 Prokazuje-li uchazeč určitou část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je povinen zadavateli předložit doklady a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle 51 odst. 4 zákona. 5.6 Neprokáže-li uchazeč stanoveným způsobem některý z kvalifikačních předpokladů, nebo nesplní-li povinnost stanovenou v 58 zákona, bude na základě 60 zákona z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. VIII. JISTOTA Uchazeč je povinen dle zákona poskytnout zadavateli jistotu ve výši ,- Kč a to jednou z forem stanovených 67 zákona. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky je výlučně originál záruční listiny vystavené peněžním ústavem ve prospěch zadavatele jako příjemce záruky, z jejíhož obsahu jednoznačně vyplývá, že vystavitel uspokojí zadavatele do výše částky odpovídající výši požadované jistoty v případech uvedených v 67 odst. 7 zákona. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu trvání zadávací lhůty. V případě, že uchazeč zvolí formu peněžní jistoty (složení přímo na bankovní účet), potom tak může učinit ve prospěch účtu zadavatele u KB Česká Lípa, č. ú /0100, jako variabilní symbol uvede uchazeč svoje IČ. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty bude kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena 7

8 celková částka odpovídající výši požadované jistoty, která je prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele, případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků. Pokud uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve které uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím pořadí: číslo účtu pro vrácení peněžní jistoty, kód banky, název banky, adresa pobočky a variabilní symbol. Jistota bude uchazečům vrácena v souladu s ustanoveními 67 zákona. IX. SEZNAM SUBDODAVATELŮ Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat subdodavatelům. Uchazeč uvede seznam předpokládaných subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu zakázky v objemu vyšším než 10% z celkového objemu veřejné zakázky. Seznam bude obsahovat název obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje včetně rozsahu oprávnění k podnikání a přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. Pokud uchazeč nevyužije subdodavatelů, nahradí výše uvedený seznam prohlášením, které bude obsahovat informaci, že uchazeč k plnění zakázky nevyužije žádných subdodavatelů. Zadavatel zároveň požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil závazné prohlášení, že jeho vlastní podíl na plnění veřejné zakázky bude činit minimálně 70% celkového finančního objemu plnění. Nedoložení tohoto dokladu formou seznamu subdodavatelů či formou prohlášení uchazeče bude mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení, neboť tento doklad považuje zadavatel za požadovanou součást nabídek. X. ZPŮSOB A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 10.1 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním požadovaných služeb uvedených v položkovém rozpočtu dle přílohy č. 1 této ZD vyplněním soupisu požadovaných služeb za dobu 1 roku plnění veřejné zakázky. Výsledná nabídková cena bude uvedena v příloze č. ZD - 6 Krycí list nabídky. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění veřejné zakázky dle této ZD včetně všech rizik a vlivů během provádění plnění. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám nejméně po dobu 3 let od zahájení plnění veřejné zakázky. XI. PODMÍNKY PRO PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY 11.1 Nabídková cena může být měněna v souvislosti se změnou DPH Nabídková cena může být měněna se změnou ceny skládkového stanoveného zákonem Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla po dobu prvních 3 let ode dne uzavření smlouvy. V době následující může být z tohoto důvodu cena měněna výhradně na základě oboustranné dohody mezi zadavatelem a dodavatelem. 8

9 XII. SMLUVNÍ, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 12.1 Smluvní, obchodní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy na poskytnutí služeb dílo (dále jen návrh smlouvy) v příloze č. 8 ZD Do návrhu smlouvy uchazeč doplní pouze své identifikační údaje a nabídkovou cenu. Jakékoliv jiné zásahy do textu smlouvy ze strany uchazeče budou považovány za porušení zadávacích podmínek a budou důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. XIII. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 13.1 Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele, budou zadavatelem posouzeny a hodnoceny Jediným hodnotícím kritériem pro přidělení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Nabídkovou cenou se rozumí cena poskytnutých služeb za 1 rok trvání smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace. XIV. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK 14.1 Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s 39 zákona a končí dnem v 11:00 hod Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo názvu uchazeče a razítkem či podpisem. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky Svoz a likvidace odpadu a nápisem Neotvírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele - podatelna MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech v době od 08:00 hod. do 14:00 hod. nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané či doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. XV. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 15.1 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: název firmy, sídlo, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče, příp. osoby oprávněné uchazeče zastupovat, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo v obchodním 9

10 rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na Krycím listu nabídky (příloha č. 6 této ZD) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce Nabídka musí respektovat všechna ustanovení a požadavky uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení v listinné podobě, rozpis nabídkové ceny resp. oceněná příloha č. 1 ZD bude předložena rovněž v elektronické podobě na nosiči CD. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve svojí nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním základních údajů o svojí nabídce a se zveřejněním celého znění smlouvy o dílo uzavřené s ním na základě výsledku zadávacího řízení včetně všech případných dodatků této smlouvy Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení Nabídka musí být předložena v následující struktuře: a) Úvodní strana krycí list nabídky viz příloha č. této ZD b) Obsah nabídky c) Doklad o složení jistoty d) Doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče včetně podpisového vzoru e) Doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče ve struktuře uvedené v bodu VII. ZD f) Nabídková cena v členění dle bodu X. ZD g) Návrh smlouvy viz příloha č. 8 ZD h) Seznam předpokládaných subdodavatelů nebo prohlášení dle bodu. IX ZD i) Závazné prohlášení uchazeče o vlastním objemu plnění dle bodu. IX ZD j) Prohlášení uchazeče souhlas se zveřejněním dle čl ZD k) Přílohy nepovinné XVI. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami proběhne 4. června 2012 od 13:00 hod. v sídle zadavatele, města Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ , v zasedací místnosti Zastupitelstva města. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden oprávněný zástupce za každého uchazeče. Pokud nebude přítomen statutární zástupce uchazeče, musí přítomný zástupce předložit pověření podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. XVII. ZADÁVACÍ LHŮTA 17.1 Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dne

11 17.2 Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí hodnocení a to až do doby uzavření smlouvy na poskytnutí služeb. XVIII. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Dodavatel je oprávněn, ve smyslu 49 zákona, po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen dodatečné informace). Písemné dotazy uchazečů budou zasílány na adresu zadavatele - Město Česká Lípa, Odbor rozvoje, majetku a investic, nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, případně do datové schránky zadavatele ID DS: bkfbe3p. Dodatečné informace zadavatel odešle v souladu s 49, odst. 3 zákona a zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele. XIX. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 19.1 Zadavatel uzavře smlouvu s jedním uchazečem Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou na žádost uchazeče vráceny po uzavření smlouvy Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 20.1 Nesplnění podmínek zadavatele stanovených zadávací dokumentací či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto otevřeném řízení Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s 110 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. V České Lípě dne: Město Česká Lípa Mgr. Hana Moudrá v. r. starostka města 11

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 52201/2013 č. j.: MUCL/81061/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev.č. 149451/2011 MUCL/133722/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č.137/2006 Sb o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 64397/2015 MUCL/53711/2015 Vyřizuje: Martina Hofmanová

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka a instalace digitální techniky I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 2 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

UZAVŘENÍ A REKULTIVACE SKLÁDKY TKO POLEŇKA - HLINIŠTĚ

UZAVŘENÍ A REKULTIVACE SKLÁDKY TKO POLEŇKA - HLINIŠTĚ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU UZAVŘENÍ A REKULTIVACE SKLÁDKY TKO POLEŇKA - HLINIŠTĚ ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP A DLE ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Dodávka technologie do závodní kuchyně

Dodávka technologie do závodní kuchyně Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1 V Praze dne 23.06.2015 Č. j.: MF-28669/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 91246/2014 MUCL/169261 /2014 Vyřizuje: Martina Hofmanová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) v rámci otevřeného zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku: Statutární město Liberec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Zateplení a výměna otvorových

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Propagační předměty OPŽP látkové a skládací tašky

Propagační předměty OPŽP látkové a skládací tašky Kontaktní osoba: Michaela Hošková, Kristína Miedzgová Telefon: 267 994 103 267 994 421 Fax: 272 936 597 272 936 597 E-mail: zakazky@sfzp.cz zakazky@sfzp.cz Č.j.: SFZP 156041/2015 Č.VZ: 41/2015 Systém.

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: TELEFON: E-MAIL: DATUM: Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více