ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Ev. č.: 52201/2013 č. j.: MUCL/81061/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Rekonstrukce komunikace v ul. 5. května v České Lípě jižní část Zadavatel veřejné zakázky Město Česká Lípa se sídlem: T. G. Masaryka 1, Česká Lípa zastoupený: Mgr. Hanou Moudrou, starostkou města červenec 2013

2 Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) I. Základní údaje o zadavateli... 4 II. Předmět veřejné zakázky... 4 III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky... 7 IV. Klasifikace předmětu zakázky dle kódu CPV... 7 V. Místo plnění veřejné zakázky... 7 VI. Doba plnění veřejné zakázky... 7 VII. Požadavky na prokázání kvalifikace... 8 VIII. Seznam subdodavatelů IX. Způsob a podmínky zpracování nabídkové ceny X. Podmínky pro překročení nabídkové ceny XI. Jistota XII. Záruční podmínky XIII. Smluvní, obchodní a platební podmínky XIV. Způsob hodnocení nabídek XV. Lhůta a způsob podání nabídek XVI. Další podmínky zadavatele XVII. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky XVIII. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami XIX. Zadávací lhůta XX. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám XXI. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele XXII. Závěrečná ustanovení Přílohy ZD v elektronické podobě: Příloha č. 1 Projektová dokumentace Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 4 Vzor - Titulní list nabídky Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení dle 62 zákona základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 zákona Příloha č. 6 Vzor čestného prohlášení ekonomická a finanční způsobilost uchazeče dle 50 odst. 1 písm. c) zákona Příloha č. 7 Vzor seznamu subdodavatelů plnění VZ Příloha č. 8 Vzor seznamu subdodavatelů prokázání kvalifikace Příloha č. 9 Fotodokumentace Příloha č. 10 Vyjádření správců sítí Příloha č. 11 Stavební povolení Preambule Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem. 2

3 Pro účely zadávací dokumentace je termín zadavatel shodný s termínem objednatel a termín uchazeč je shodný s termínem dodavatel resp. zhotovitel. Vymezení některých pojmů: Pro účely této ZD se rozumí: Dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. Kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. Objednatelem zadavatel po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Ostatními náklady ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace (patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, apod.) příloha č. 2 ZD Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních objektů a prací, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních objektů a prací svoje nabídkové ceny a stanoví i celkové nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních objektů a prací. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky i služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis prací obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb příloha č. 2 ZD. Subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, provozní nebo dopravní omezení apod., pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace. Vybraným dodavatelem dodavatel, jehož nabídka bude z rozhodnutí zadavatele vybrána jako nejvhodnější a s nímž má být uzavřena smlouva. Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení. Zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. Zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Zhotovitelem dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva. 3

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1. Identifikace zadavatele: Název zadavatele: Město Česká Lípa Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ Tel: Fax: Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je paní Mgr. Hana Moudrá, starostka města Kontaktní osoby zadavatele: Kontaktní osobou zadavatele je Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek, tel.: , Profil zadavatele: Informace o uveřejnění dokumentů k veřejné zakázce a) Oznámení předběžných informací bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek (dále jen VVZ) dne Ve VVZ bylo pod ev. č. veřejné zakázky uveřejněno dne b) Oznámení o zahájení zadávacího řízení (dále jen oznámení o zakázce ) bylo uveřejněno ve smyslu 146 odst. 1, písm. a) zákona ve VVZ podle 157 zákona. c) Kompletní zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce zadavatel uveřejnil, v souladu s 48 zákona, na profilu zadavatele II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující rekonstrukci komunikace a chodníků v ul. 5. května v České Lípě jižní část, tzn. v úseku ohraničeném železničním přejezdem tratě č. 087 Lovosice Česká Lípa a křižovatkou ulic 5. května a Hrubínova. Rekonstrukce komunikace a chodníků zahrnuje obnovu krytu a konstrukčních vrstev vozovky a chodníků včetně výměny výkopku v celé trase dešťové kanalizace. Asfaltobetonový kryt chodníků bude vyměněn za kryt z betonové dlažby. Součástí předmětu veřejné zakázky je také odvodnění komunikace, které bude vyřešeno vybudováním nové dešťové kanalizace. Tyto stavební práce, tzn. zhotovení stavby, budou provedeny dle projektové dokumentace s názvem Rekonstrukce ulice 5. května I. etapa zpracované firmou VALBEK, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 3 v červnu 2013 a dle projektové dokumentace s názvem Česká Lípa lokalita Kopeček jižní část dešťové kanalizace v rozsahu rekonstrukce ulice 5. května I. etapa zpracované firmou STAVOKOMPLET PROJEKCE, spol. s r.o., Pražská 504, Čelákovice v červnu 2013 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 4

5 Zhotovením stavby se rozumí zajištění úplného, funkčního a bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné v rozsahu dle zadávacích podmínek. Jedná se zejména o činnosti uvedené v odst. 2.3 této ZD. Součástí zhotovení stavby bude také řešení dopravně inženýrského opatření DIO a zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí - DIR projednaných s dopravním inspektorátem a odborem dopravy Městského úřadu Česká Lípa. Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: SO 001 Všeobecné konstrukce a práce SO 010 Příprava území stavby SO 101 Rekonstrukce ul. 5. května SO 102 Komunikace pro pěší SO 190 Dopravní značení SO 191 Dopravně inženýrské opatření SO 301 Rekonstrukce odvodnění ul. 5. května SO 402 Ochrana stávajícího vedení O2 SO 403 Přeložky vedení VO 2.2. Součástí předmětu veřejné zakázky je také: vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS), kterou předá zhotovitel objednateli ve čtyřech písemných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení. vyhotovení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu kompletně dokončené stavby včetně geodetického zaměření výškového uložení dešťové kanalizace včetně odboček dešťové kanalizace do přilehlých ulic, zaměření výškového uložení nezbytných přeložek inženýrských sítí a geodetického zaměření konečných povrchů komunikace včetně chodníků v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. Geodetické zaměření předá zhotovitel objednateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.dgn nebo *.dwg. vypracování a projednání návrhu dočasných dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO) a zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně uhrazení správních poplatků a zajištění povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.) zajištění provedení navržených DIO, a to především zajištění alespoň omezeného pohybu vozidel dopravní obsluhy (tj. přístupu vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí na jejich pozemky a svozu komunálního odpadu) a zajištění bezpečného přístupu pěších k přilehlým nemovitostem Další činnosti související s realizací stavebních prací: zajištění geodetického zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu a vytyčení všech stávajících inženýrských sítí; zajištění potřebných výkopových povolení; zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých stávajících inženýrských sítí během výstavby; 5

6 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; zajištění oznámení stavebních prací a termínu zahájení stavby v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními dotčeným správcům sítí, stavebnímu úřadu, zástupci objednatele apod.; zajištění oznámení veškerých výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, Praha 1, v případě archeologického nálezu informování stavebního úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologického ústavu AV ČR Praha a provedení nezbytných opatření, aby nález nebyl zničen ani poškozen, v případě neevidované drobné stavby (např. boží muka, mezník, atd.) zajištění, aby veškerá vedení inženýrských sítí byla mimo tento objekt tak, aby nebyl poškozen, v případě, že to není možné, zajištění konzultace se zástupcem památkové péče na Městském úřadu, stavebním úřadu, úseku památkové péče; zajištění splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí a podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí nebo jiných dokladů; přizvání správců sítí ke každé činnosti v ochranném pásmu jejich provozovaného zařízení; zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zajištění přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště na náklady zhotovitele, zhotovitel uhradí energie spotřebované v průběhu stavby; zajištění bezpečnosti při realizaci předmětu díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně; zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. nebezpečných v souladu s příslušnými právními předpisy; provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek (tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti potrubí, zkoušky hutnění zásypů a podkladních vrstev komunikace včetně chodníků) potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí; včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; předání prohlášení o shodě, atestů a certifikátů na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení objednateli, poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudačním řízení; zajištění veškerých podkladů pro následný převod přeložky vodovodu, vyvolaných přeložek přípojek vodovodu a kanalizačních přípojek do majetku jejich vlastníků a předání těchto podkladů objednateli; zajištění zimních opatření, osvětlení pracoviště, je-li to pro realizaci nutné; provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do dvou týdnů od předání díla objednateli; uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, neprodleně po ukončení prací do původního stavu; zajištění a předání průběžné fotodokumentace provádění díla v jednom digitálním vyhotovení objednateli. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 6

7 2.4. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů, které jsou součástí zadávacích podmínek: projektovou dokumentací Rekonstrukce ulice 5. května I. etapa zpracovanou firmou VALBEK, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 3 v červnu 2013 a projektovou dokumentací Česká Lípa lokalita Kopeček jižní část dešťové kanalizace v rozsahu rekonstrukce ulice 5. května I. etapa zpracovanou firmou STAVOKOMPLET PROJEKCE, spol. s r.o., Pražská 504, Čelákovice v červnu 2013 příloha č. 1 ZD; soupisem prací - příloha č. 2 ZD; návrhem smlouvy o dílo příloha č. 3 ZD; fotodokumentací příloha č. 9 ZD; vyjádřením správců sítí a DOSS - příloha č. 10 ZD stavebním povolením příloha č. 11 ZD 2.5. Další povinnosti dodavatele související s předmětem plnění veřejné zakázky Dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky postupovat v souladu s platnými právními předpisy, dodržovat normy a předpisy týkající se plnění předmětu zakázky a postupovat v souladu se zadávacími podmínkami. III. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH IV. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY DLE KÓDU CPV Stavební práce kód CPV: Stavební úpravy chodníků kód CPV: Obnova povrchu vozovky kód CPV: Stavební práce vztahující se k dešťovému potrubí kód CPV: Dopravní značky kód CPV: V. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky p.č. 4083, 4114, 4139, 4198, 4842, 4857/1, 4869, 4870/5, 4903 v k.ú. Česká Lípa (621382). VI. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6.1. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení Zadavatel pro zpracování nabídky stanovuje následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: a) Doba předání a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo b) Doba (dále také termín ) plnění veřejné zakázky předpokládaný termín zahájení:

8 c) Dokončení díla (předání) předpokládaný termín dokončení: nejpozději do VII. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v tomto otevřeném řízení je splnění kvalifikace. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením 50 odst. 1 zákona dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 zákona ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona způsobem dle 62 zákona tj. předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. uchazeč může využít vzoru - příloha č. 5 ZD PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a), b) a d) zákona v následujícím rozsahu: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence; b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který předloží živnostenské oprávnění na provádění staveb, jejich změn a odstraňování; d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, jehož odbornou způsobilost garantuje (je odpovědným zástupcem) autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby min. autorizovaný technik. Uchazeč v nabídce předloží Osvědčení o autorizaci v požadovaném oboru u této osoby EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST Zadavatel požaduje prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku předložením čestného prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč může využít vzoru příloha č. 6 ZD TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 3 písm. a) a c) zákona v následujícím rozsahu: a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, přílohou tohoto seznamu musí být: 8

9 minimálně 2 osvědčení o realizaci obdobných zakázek, které odpovídají povahou předmětu veřejné zakázky a náklady na jejich realizaci činily minimálně 5 mil. Kč bez DPH u každé z nich. Z předložených osvědčení musí rovněž vyplývat název, cena, doba a místo plnění. Osvědčení musí dále obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací při plnění veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby osobou odpovědnou za vedení realizace stavebních prací při plnění předmětu veřejné zakázky, tzn., osobou ve funkci hlavního stavbyvedoucího byl autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby s min. 5 lety praxe ve stavebnictví. Uchazeč doloží u uvedené osoby Osvědčení o autorizaci a prohlášení této osoby obsahující přehled praxe s uvedením zaměstnavatele, funkce, délky praxe a dále prohlášení uchazeče, že tato osoba bude odpovědná za vedení realizace příslušných stavebních prací při plnění veřejné zakázky PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE a) Prokazování splnění kvalifikace se řídí ustanoveními 51 a 62 zákona. b) Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: - doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. c) Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. d) Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v nabídce v prostých kopiích. e) Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. f) Z dokladů předložených v nabídce uchazeče musí být zřejmé datum vystavení a jméno osoby, která doklad vyhotovila. 9

10 g) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. h) Splnění kvalifikace může dodavatel prokazovat také způsoby uvedenými v 127 a 134 zákona. i) V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek dle 52 zákona. j) Neprokáže-li uchazeč stanoveným způsobem některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li povinnost stanovenou v 58 zákona, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen. VIII. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 8.1. Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil seznam všech předpokládaných subdodavatelů, kteří se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a všech subdodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam bude obsahovat název obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, přehled věcného plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky, a výši jeho podílu na akci. V případě, že se jedná o subdodavatele, jehož prostřednictvím uchazeč prokazuje svoji kvalifikaci, doloží uchazeč zároveň v nabídce doklady dle 51 zákona uchazeč může využít vzory příloha č. 7 a 8 ZD Pokud uchazeč nevyužije subdodavatelů, nahradí výše uvedený seznam čestným prohlášením, které bude obsahovat informaci o tom, že uchazeč k plnění zakázky nevyužije žádných subdodavatelů Seznam subdodavatelů nebo prohlášení dle odst. 8.2 ZD, budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče případně za uchazeče. IX. ZPŮSOB A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 9.1. Cena předmětu veřejné zakázky musí být zpracována pro rozsah uvedený v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a bude zpracována formou oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 ZD. Nabídková cena pro celý předmět veřejné zakázky bude stanovena součtem všech položek oceněného soupisu prací s výkazem výměr. Do ceny dodavatel zahrne náklady na veškeré práce, dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. Oceněný soupis prací s výkazem výměr se stává položkovým rozpočtem a uchazeč jej předloží ve svojí nabídce jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo Výslednou nabídkovou cenu bez DPH uchazeč uvede také do titulního listu nabídky příloha č. 4 ZD - v absolutní částce v českých korunách. Nabídková cena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo Nabídková cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám po dobu plnění veřejné zakázky Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná pro splnění předmětu veřejné zakázky a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 10

11 9.5. Nabídková cena bude stanovena jako konečná, nepřekročitelná, která zajistí předání ukončeného, plně funkčního díla zhotoveného dle zadávacích podmínek Takto zpracovaná nabídková cena je závazná pro uzavření smlouvy o dílo Položkový rozpočet v nabídce uchazeče bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče případně za uchazeče Zadavatel upozorňuje, že do soupisu prací s výkazem výměr uchazeč doplní pouze jednotkovou cenu u každé předepsané položky. V soupisu prací s výkazem výměr nesmí uchazeč provádět žádné změny v obsahu jednotlivých položek, definované kvalitě ani v předepsaném množství. Jakékoliv změny obsahu či množství definovaného zadavatelem v položkách soupisu prací s výkazem výměr vyjma doplnění jednotkové ceny budou mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení Uchazeč je povinen při oceňování soupisu prací s výkazem výměr: a) dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části, dodávky, služby a doprovodné práce stavebního charakteru, b) ocenit bez výjimek veškeré položky (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce v soupisu prací, nikoliv ocenění nulou nebo vynechání ceny položky s odůvodněním, že cena je zahrnuta v jiné položce) a c) dodržet obsahovou náplň soupisu prací, přičemž položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo, d) uchazeč dále nesmí rozpouštět položky pod jiné položky v soupisu prací, e) ocenění položky nulou, vynechání položek, neocenění položky či rozpuštění jakékoliv položky do jiné položky soupisu prací s výkazem výměr resp. položkového rozpočtu předloženého uchazečem v nabídce bude mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY Některé položky stavebních prací popsané v soupisech prací mají specifické postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí: a) Manipulace s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku: Pokud soupis prací obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vybourané suti nebo vybouraných hmot, pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu prací nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení vybourané suti nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou cenu, aby cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem prací vymezeném množství měrných jednotek. b) Poplatky za skládku: Pokud soupis prací definuje i položky pro uložení vybourané suti nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis prací obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu prací obsažena samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena 11

12 poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka poplatek za skládku soupisem prací definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za uložení takového ukládaného materiálu na skládku. Zadavatel v době sestavení soupisu prací nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání vybourané suti nebo vybouraných hmot zvolí a jaké místo pro uložení vybourané suti nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis prací položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky uložení na skládku. c) Vyfrézovaná asfaltová drť: Ustanovení výše uvedených odstavců a) a b) se netýká vyfrézované asfaltové drti. Vyfrézovaná asfaltová drť bude zhotovitelem odvezena na deponii zadavatele ve vzdálenosti do 5 km, bez poplatku za skládku. d) Změna soupisu prací: Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah soupisu prací s výkazem výměr, např. formou doplnění položek soupisu prací, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek soupisu prací s výkazem výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem ( 49 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení. e) Sleva z ceny: Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná Elektronická forma soupisu prací a) V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům elektronickou formu soupisu prací s výkazem výměr vč. všech rekapitulací ve formátu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací s výkazem výměr. b) Předaný soubor ve formátu MS EXCEL je souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele. X. PODMÍNKY PRO PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 12

13 10.4. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou přesně stanoveny a popsány v návrhu smlouvy o dílo - příloha č. 3 ZD XI. JISTOTA Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení zákona poskytnul zadavateli jistotu ve výši ,- Kč, a to jednou z forem stanovených 67 zákona. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky je výlučně originál záruční listiny vystavené peněžním ústavem ve prospěch zadavatele jako příjemce záruky, z jejíhož obsahu jednoznačně vyplývá, že vystavitel uspokojí zadavatele do výše částky odpovídající výši požadované jistoty v případech uvedených v 67 odst. 7 zákona. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu trvání zadávací lhůty. V případě, že uchazeč zvolí formu peněžní jistoty (složení přímo na bankovní účet), potom tak může učinit ve prospěch účtu zadavatele u KB Česká Lípa, č. ú /0100, jako variabilní symbol uvede uchazeč svoje IČ. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty bude kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty, která je prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele, případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků Pokud uchazeč poskytne zadavateli jistotu ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky, předloží ve své nabídce originál i kopii záruční listiny, přičemž originál záruční listiny musí být z nabídky snadno vyjímatelný, a to z důvodu jeho následného vrácení uchazeči Pokud uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče případně za uchazeče, ve které uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím pořadí: číslo účtu pro vrácení peněžní jistoty, kód banky, název banky, adresa pobočky banky a variabilní symbol Jistota bude uchazečům vrácena v souladu s ustanoveními 67 zákona. XII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Zadavatel stanovuje délku záruky na celé dílo na 60 měsíců Záruční podmínky jsou podrobně uvedeny ve smlouvě o dílo příloha č. 3 této ZD XIII. SMLUVNÍ, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smluvní, obchodní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen návrh smlouvy) v příloze č. 3 ZD Do návrhu smlouvy uchazeč doplní pouze své identifikační údaje, nabídkovou cenu bez DPH, samostatně vyčíslí DPH platné ke dni podání nabídky a nabídkovou cenu včetně DPH. Dále uchazeč doplní identifikační údaje vedoucího odborného pracovníka odpovědného za realizaci předmětu plnění, viz kvalifikační požadavek dle 56 odst. 3 c) zákona dle čl. 7.4 této ZD, příp. identifikaci pojistné smlouvy o odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky pokud již uchazeč má takovou pojistnou smlouvu v době podání nabídky uzavřenu. Jakékoliv jiné zásahy do textu smlouvy ze strany 13

14 uchazeče budou považovány za porušení zadávacích podmínek a budou důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení Vybraný uchazeč předloží zadavateli před podpisem smlouvy o dílo platnou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s pojistným plněním ve výši min ,- Kč a s platností minimálně do předpokládaného termínu ukončení plnění předmětu zakázky dle čl. 6.2 této ZD Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeč případně za uchazeče. V případě podpisu smlouvy osobou pověřenou musí uchazeč v nabídce doložit kopii pověření takové osoby k požadovanému úkonu V případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnými osobami všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku (ve všech částech k podpisu určených) Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče tak nesplní požadavky dle 71 odst. 9 zákona a zadavatel bezodkladně vyloučí takového uchazeče z účasti v zadávacím řízení. XIV. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro přidělení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. XV. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s 39 zákona a končí dnem ve 13:00 hod Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavření označením obchodní firmy nebo názvu uchazeče a razítkem či podpisem. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace v ul. 5. května v České Lípě jižní část a nápisem Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona.. a) Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele - podatelna MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech, v době od 08:00 hod. do 14:00 hod. (v Po a St do hod.) nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za okamžik podání nabídky je považován čas převzetí nabídky adresátem pracovníky podatelny zadavatele. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel takovou obálku s nabídkou neotevírá a nabídku neposuzuje ani nehodnotí. XVI. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE Součástí nabídky uchazeče musí být prohlášení a doklady požadované v 68 odst. 3 zákona: 14

15 a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve svojí nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním základních údajů o svojí nabídce a se zveřejněním celého znění smlouvy uzavřené s ním na základě výsledku zadávacího řízení včetně všech případných dodatků této smlouvy V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: název firmy, sídlo, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče, příp. osoby oprávněné uchazeče zastupovat, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo v obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu nabídky - příloha č. 4 ZD. XVII. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Uchazeč v nabídce předloží časový a finanční harmonogram plnění VZ. Časový harmonogram plnění VZ uchazeč zpracuje v týdnech. V časovém harmonogramu stanoví a vyznačí dílčí termíny plnění ucelených částí předmětu VZ. Ve finančním harmonogramu plnění VZ uchazeč stanoví a vyznačí dílčí termíny finančního plnění ucelených částí předmětu VZ. Nepředložení časového nebo finančního harmonogramu plnění VZ bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení Nabídka musí být zpracována v českém jazyce Nabídka musí respektovat všechna ustanovení a požadavky uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení v listinné podobě a současně v 1 elektronickém vyhotovení na CD Všechny listy v listinné nabídce budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky (netýká se originálu záruční listiny na poskytnutí jistoty dle čl. XI. ZD). Všechny listy nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 15

16 17.8. Nabídka v elektronickém vyhotovení předložená na CD bude obsahovat minimálně následující dokumenty: a) návrh smlouvy o dílo; b) položkový rozpočet; c) seznam subdodavatelů; d) časový a finanční harmonogram plnění VZ V případě rozporu nebo pochybností se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky Nabídka musí být předložena v následujícím rozsahu a struktuře: a) úvodní strana titulní list nabídky viz příloha č. 4 ZD; b) obsah nabídky; c) doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče; d) doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče ve struktuře uvedené v čl. VII. ZD; e) návrh smlouvy o dílo příloha č. 3 ZD; f) oceněný soupis prací s výkazem výměr - příloha č. 2 ZD resp. položkový rozpočet příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo; g) seznam předpokládaných subdodavatelů dle čl. VIII. ZD příloha č. 7 a 8 ZD; h) závazné prohlášení uchazeče, že nevyužije subdodavatele dle čl. VIII. ZD je-li relevantní; i) prohlášení a doklady uvedené v 68 odst. 3 zákona dle bodu ZD j) prohlášení uchazeče - souhlas se zveřejněním dle bodu ZD k) doklad o poskytnutí jistoty dle čl. XI. ZD l) časový a finanční harmonogram dle čl ZD m) elektronické zpracování nabídky dle čl ZD XVIII. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne od 13:10 hod. v sídle zadavatele, města Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ , v zasedací místnosti Zastupitelstva města Česká Lípa. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden oprávněný zástupce za každého uchazeče. XIX. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dne Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí hodnocení, a to až do doby uzavření smlouvy. XX. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu 49 zákona. Písemné dotazy uchazečů musí být zadavateli doručeny nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na profil zadavatele nebo na adresu zadavatele Město Česká Lípa, odbor 16

17 rozvoje, majetku a investic, nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, případně do datové schránky zadavatele - ID DS: bkfbe3p. Odpovědi na dotazy zpracované formou dodatečných informací k zadávacím podmínkám zadavatel v zákonné lhůtě v souladu s 49 zákona odešle a uveřejní na profilu zadavatele: Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takovéto dodatečné informace odešle zadavatel dle 49 zákona a uveřejní na profilu zadavatele. XXI. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou vzorků, které je povinen na písemnou žádost uchazeče po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení vrátit nebo uhradit jejich hodnotu Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení Zadavatel si nevyhrazuje opční právo Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od dodavatele v souladu s 77 zákona písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona Ve smyslu 147a) zákona je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejích případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z celkové ceny této veřejné zakázky, a to ve lhůtách stanovených zákonem úplný výčet povinností je uveden v 147a) zákona Vybraný dodavatel je povinen v plné míře splnit požadavky uvedené v 147a) zákona. 17

18 Komunikace mezi pověřenou osobou zadavatele a dodavatelem bude probíhat v souladu s 148 zákona Pro optimální komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem doporučuje zadavatel dodavateli provést registraci na profilu zadavatele: SregistrationBlock Toto doporučení nemá vliv na skutečnost, že nabídky budou podány způsobem dle čl. XV. ZD. XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací či požadavků stanovených v 71 odst. 9 zákona bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče tomto zadávacím řízení Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky, a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s 110 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. V České Lípě dne: 31. července Mgr. Hana Moudrá starostka města 18

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev.č. 149451/2011 MUCL/133722/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č.137/2006 Sb o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka a instalace digitální techniky I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 2 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon: 495 540 211 Fax: 495 533 973 E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz IČ: 708 89 546 DIČ: CZ70889546 ROZDĚLOVNÍK Váš

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 64397/2015 MUCL/53711/2015 Vyřizuje: Martina Hofmanová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace č.j. 5270/14/SÚSPK-P Zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

"Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní"

Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako podlimitní zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice. Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) v rámci otevřeného zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku: Statutární město Liberec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/ Zadavatel: Obec Smilovice Smilovice 13 739 55 Smilovice u Třince Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/ 1 Obsah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UPOL

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více