Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p."

Transkript

1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 zahájil zadavatel formou oznámení užšího řízení podle ust. 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Toto oznámení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle ustanovení 146 odst. 1 zákona dne a uveřejněno dne pod evidenčním číslem VVZ Dokumentace veřejné zakázky byla uveřejněna dne na profilu zadavatele na adrese Zadavatel: Městská část Praha 4 se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 IČ: Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením dle 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zástupce zadavatele ): ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Truhlářská 13 15, Praha 1 IČ: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, tel , 1

2 Obsah 1. Podklady pro zpracování nabídky Vymezení plnění veřejné zakázky Předmět plnění veřejné zakázky Závaznost zadávací dokumentace Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky Nabídka Požadavky na obsahové členění nabídky Požadavky na formu, způsob zpracování a podání nabídky Lhůta pro podání nabídek Zadávací lhůta Zástupce zadavatele Adresa pro podání nabídek Otevírání obálek s nabídkami Hodnotící kritéria Jistota Požadavek na poskytnutí jistoty Způsob doložení poskytnutí jistoty formou bankovní záruky Způsob doložení jistoty formou pojištění záruky Uvolnění peněžní jistoty Výkon práva z poskytnuté jistoty Obchodní podmínky Smluvní požadavky Varianty řešení Specifikace subdodávek Nabídková cena Podmínky překročení nabídkové ceny Platební podmínky Poskytování zadávací dokumentace a úhrada nákladů Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uveřejňování a používání informací Přílohy

3 1. Podklady pro zpracování nabídky Podkladem pro zpracování nabídky jsou: a) oznámení užšího řízení; b) kvalifikační dokumentace včetně všech příloh; c) tato zadávací dokumentace včetně všech příloh. 2. Vymezení plnění veřejné zakázky 2.1. Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky budou stavební úpravy objektu č.p. 376/40, ul. Táborská, Praha 4, z konce 19 stol. spočívající v kompletní výměně všech technických instalací - elektrorozvody, ZTI a instalace nového způsobu vytápění. V rámci stavebních úprav bude dále provedena sanace sklepních prostor a poškozených stavebních konstrukcí, výměna výplní, kompletní rekonstrukce svislých a vodorovných konstrukcí objektu. Předmětem této veřejné zakázky jsou dále stavební úpravy přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, ul. Táborská, Praha 4. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace a v dalších přílohách. Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Stavební úpravy domů Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení Instalatérské a sanitární práce Konstrukční a stavební práce Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,14 Kč (slovy: třicet jedna milionů devět set devadesát dva tisíce tři sta pět korun českých čtrnáct haléřů) bez DPH Závaznost zadávací dokumentace Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na některé obchodní značky, obchodní firmy nebo jména, je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, eventuelně nutností dosažení přesného a srozumitelného popisu předmětu veřejné zakázky. Nehledě na užití takových konkrétních obchodních značek, firem a jmen je vždy možno pro plnění veřejné zakázky použít i jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení v souladu s ust. 44 odst. 11 zákona Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané zahájení doby plnění (podpis smlouvy): únor 2016 Předpokládané ukončení: nejpozději do 15 měsíců od zahájení plnění Zadavatel si vyhrazuje právo posunout předpokládané zahájení doby plnění v souvislosti s termínem dokončení tohoto zadávacího řízení. 3

4 Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je Táborská č.p. 376/40, č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha Nabídka 3.1. Požadavky na obsahové členění nabídky Uchazeč zpracuje nabídku v následující struktuře s přihlédnutím k požadavkům a informacím uvedeným v této zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh: Poř. č. Název Odkaz Poznámka 1 Krycí list nabídky příloha č. 5 zadávací dokumentace Podepsané uchazečem 2 Doklady dle 68 odst. 3 zákona 68 odst. 3 zákona Podepsané uchazečem 3 Doklad o složení jistoty čl. 5. zadávací dokumentace 4 Návrh smlouvy vč. příloh příloha č. 3 zadávací dokumentace Podepsané uchazečem 5 Prohlášení o počtu stran Podepsaná uchazečem 3.2. Požadavky na formu, způsob zpracování a podání nabídky Počet nabídek Každý uchazeč může podat pouze jedinou nabídku. Jednu nabídku může podat i více uchazečů společně. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně, společně s dalšími uchazeči nebo je současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky podané takovým uchazečem ze zadávacího řízení. Forma nabídky Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. K dokumentům v jiném než českém jazyce musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nabídku je uchazeč povinen podat písemně ve lhůtě pro podávání nabídek v originále a nepovinně v jedné kopii ve formátu A4 v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného věcného členění a číslování řazení nabídky viz čl. 3.1 této zadávací dokumentace. Dále bude nabídka předána i v elektronické podobě na CD. Nabídka musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4, obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem, zda se jedná o originál či kopii. Zadavatel sděluje, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v listinné písemné formě. 4

5 V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky bude k originálu nabídky volně přiložen originál záruční listiny bankovní záruky. Pevně připojena v tomto svazku bude kopie této záruční listiny. Originál svazku musí být na titulní straně označen jako Originál, kopie jako Kopie. V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení. Každý svazek včetně veškerých případných příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem uchazeče a jeho razítkem. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou uchazeče zastupovat; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce. Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy, přepisy či jiné úpravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady, resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč do svazku jako jeho součást či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku a průběžné číslování listů svazku zřetelně odlišeno. Posledním listem svazku musí být prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou uchazeče zastupovat, v němž se uvede celkový počet všech listů ve svazku. Do tohoto počtu se zahrnou jak listy nečíslované, tak listy, které jsou součástí samostatně číslovaného celku. Součástí prohlášení musí být seznam nečíslovaných listů (dokladů) a vložených samostatně číslovaných celků. Povinné součásti nabídky dle 68 odst. 3 zákona Součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Uchazeč může použít vzor tvořící přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Označení nabídky Originál nabídky a CD, na němž je zaznamenán obsah nabídky, uchazeč uzavře do obálky označené Originál a názvem uchazeče; nepovinné kopie nabídky uchazeč uzavře do dvou obálek označených Kopie č. doplněné číslem kopie a názvem uchazeče. Tyto tři obálky obálek uchazeč vloží do jediné vnější obálky, která bude označena takto: 5

6 a) adresou pro podání nabídek dle čl. 3.6 zadávací dokumentace b) názvem Veřejná zakázka Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 NEOTVÍRAT c) adresou uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle ust. 71 odst. 5 zákona d) na uzavřeních bude obálka opatřena razítkem, popřípadě podpisem osoby oprávněné zastupovat uchazeče Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 12:00 hod Zadávací lhůta Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči dle 43 zákona svými nabídkami vázáni) činí 120 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek Zástupce zadavatele Zadavatel se ve smyslu 151 zákona nechal zastoupit jinou osobou zástupcem zadavatele: ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, Praha 1, PSČ Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Rydvan Telefon: Zástupce zadavatele není oprávněn rozhodnout o zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení, či o způsobu vyřízení námitek Adresa pro podání nabídek Nabídku doručí uchazeč osobně nebo prokazatelným poštovním stykem na následující adresy: Adresa pro zaslání: ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Truhlářská 13-15, Praha 1, PSČ Osobní podání: ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Truhlářská 13-15, Praha 1, PSČ , 3. patro, v pracovních dnech v době od 9.00 do hod, v poslední den lhůty pouze do skončení příslušné lhůty. Telefon: Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno: - místo: sídlo zadavatele na adrese Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 7. patro místnost č termín: dne ve 13:00 hod. Účast na otevírání obálek je povolena členům komise pro otevírání obálek, členům hodnotící komise, popřípadě jejich náhradníkům, odborným poradcům zadavatele, jednomu zástupci uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku (prokáže-li svou totožnost a předloží zmocnění k přítomnosti na otevírání obálek). 6

7 4. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle 78 odst. 1 písm. a) zákona. Dílčí kritéria včetně příslušných vah jednotlivých kritérií: Dílčí kritérium Váha Výše nabídkové ceny bez DPH 70% Doba provedení díla v celých kalendářních dnech 10% Délka záruky v celých kalendářních měsících 20% 4.1 Způsob hodnocení Hodnocení nabídek bude provedené následující bodovací metodou: Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Nejlepší nabídka bude ohodnocena 100 body. Jednotlivé nabídky získají bodovou hodnotu tak, že poměr jejich hodnoty k hodnotě nejlepší nabídky bude vynásoben 100. Celkové hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 4.2 Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria Výše nabídkové ceny bez DPH Hodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria Výše nabídkové ceny bez DPH provede hodnotící komise takto: i) v souladu s 77 zákona posoudí, zda jsou nabídkové ceny bez DPH ve vztahu k předmětu veřejné zakázky přiměřené; ii) stanoví pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH; iii) nabídce s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH přidělí 100 bodů; dalším nabídkám pak přidělí počet bodů odpovídající poměru celkové nabídkové ceny nabídky nejvhodnější a celkové nabídkové ceny příslušné další nabídky vynásobenému Doba provedení díla v celých kalendářních dnech Hodnocení v rámci dílčího kritéria Doba provedení díla v celých kalendářních dnech provede hodnotící komise takto: i) posoudí dodržení zadavatelem stanové minimální a maximální doby provedení díla v celých kalendářních dnech (viz níže); ii) stanoví pořadí nabídek podle doby provedení díla v celých kalendářních dnech; iii) nabídce s nejnižší dobou provedení díla v celých kalendářních dnech přidělí 100 bodů; dalším nabídkám pak přidělí počet bodů odpovídající poměru nejnižší doby provedení díla k době provedení díla další nabídky vynásobené 100. Zadavatel upozorňuje, že z technických a ekonomických důvodů omezuje minimální a maximální dobu provedení díla v celých kalendářních dnech. Uchazeči nemohou nabídnout kratší dobu provedení díla než 270 kalendářních 7

8 dnů ani delší než 450 kalendářních dnů. Nabídne-li kterýkoli uchazeč kratší dobu provedení díla než 270 kalendářních dnů a/nebo delší dobu provedení díla než 450 kalendářních dnů, jeho nabídka bude vyřazena z důvodu hrubého rozporu s touto zadávací dokumentací Délka záruky v celých kalendářních měsících Délkou záruky se pro účely hodnotícího kritéria rozumí záruční doba pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení (příloha č. 3 zákona). Hodnocení v rámci dílčího kritéria Délka záruky v celých kalendářních měsících provede hodnotící komise takto: i) posoudí dodržení zadavatelem stanovené minimální a maximální délky záruky v celých kalendářních měsících; ii) stanoví pořadí nabídek podle délky záruky v celých kalendářních měsících; iii) nabídce s nejdelší zárukou v celých kalendářních měsících přidělí 100 bodů; dalším nabídkám pak přidělí počet bodů odpovídající poměru délky záruky právě hodnocené nabídky a nejdelší záruky vynásobené 100. Zadavatel upozorňuje, že z technických a ekonomických důvodů omezuje minimální a maximální délku záruky v celých kalendářních měsících. Uchazeči nemohou nabídnout kratší záruku než 60 kalendářních měsíců ani delší než 96 kalendářních měsíců. Nabídne-li kterýkoli uchazeč kratší záruku než 60 kalendářních měsíců a/nebo delší záruku než 96 kalendářních měsíců, jeho nabídka bude vyřazena z důvodu hrubého rozporu s touto zadávací dokumentací. 5. Jistota 5.1. Požadavek na poskytnutí jistoty Zadavatel požaduje dle 67 zákona, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve výši ,- Kč (slovy: šest set třicet tisíc korun českých) formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo složením peněžní částky na účet zadavatele (dále jen peněžní jistota ). Číslo účtu zadavatele ke složení peněžní jistoty: /0800 variabilní symbol spec. symbol IČ uchazeče. Jistota musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky bude kopie platebního příkazu, zadání platby, potvrzení banky nebo jiný obdobný doklad Způsob doložení poskytnutí jistoty formou bankovní záruky Uchazeč doloží poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky). Ze záruční listiny musí jednoznačně vyplývat, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele, že uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, že odmítl uzavřít smlouvu podle 82 odst. 2 a 4 zákona nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 zákona. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty. Záruční listina musí být v českém jazyce; v případě cizojazyčného originálu musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka. Nebude-li ze záruční listiny jednoznačně zřejmé právo 8

9 na uplatnění bankovní záruky, zadavatel vyřadí nabídku uchazeče z procesu posuzování a hodnocení. Náležitosti bankovní záruky stanoví obecně závazné právní předpisy. Originál záruční listiny nesmí být z důvodu jejího navrácení pevně spojen s nabídkou uchazeče. Zadavatel však požaduje, aby byla v originálním svazku pevně připojena kopie záruční listiny Způsob doložení jistoty formou pojištění záruky Pokud uchazeč poskytuje jistotu formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Uchazeč je povinen zajistit platnost záruky po celou dobu zadávací lhůty. Dokladem o poskytnutí jistoty formou pojištění záruky je písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění v případě, že uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, že odmítl uzavřít smlouvu podle 82 odst. 2 a 4 zákona nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 zákona. Prohlášení pojistitele musí být v českém jazyce; v případě cizojazyčného originálu musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka. Nebude-li z prohlášení pojistitele jednoznačně zřejmé právo na uplatnění pojištění záruky, zadavatel vyřadí nabídku uchazeče z procesu posuzování a hodnocení Uvolnění peněžní jistoty Dle 67 odst. 2 zákona zadavatel uvolní peněžní jistotu uchazeči a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu podle 82 odst. 4 zákona, do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy, b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu podle 82 odst. 4 zákona, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle 81 odst. 3 zákona, c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení, d) pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle 84 odst. 8 zákona. Peněžní jistotu uvolní zadavatel včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. Dle 67 odst. 4 zákona podal-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitky a zadavatel těmto námitkám vyhověl, je uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, a to do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle 111 odst. 1 zákona. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podal-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna Výkon práva z poskytnuté jistoty Dle 67 odst. 7 zákona pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zruší nebo změní nabídku, odmítne-li uzavřít smlouvu podle 82 odst. 2 a 4 zákona nebo nesplní-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 zákona, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z 9

10 pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 6. Obchodní podmínky 6.1. Smluvní požadavky V příloze č. 3 textové části zadávací dokumentace je závazný návrh smlouvy, který bude po doplnění vyznačených údajů a relevantních příloh v požadované struktuře tvořit součást nabídky uchazeče. Jiné než takto uvedené úpravy se v textu návrhu smlouvy nepřipouštějí. Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný a musí být podepsán osobou oprávněnou uchazeče zastupovat. Pokud uchazeč nepředloží originál návrhu smlouvy s podpisem způsobem výše uvedeným dle 68 zákona, hodnotící komise podle 71 odst. 9 zákona nabídku vyřadí a zadavatel uchazeče bezodkladně vyloučí z další účasti v zadávacím řízení. Uchazeči berou na vědomí a souhlasí bez jakýchkoli podmínek s tím, že smlouva na plnění veřejné zakázky bude v plném rozsahu, tj. včetně všech příloh, změn a dodatků, uveřejněna v souladu s tímto článkem 6.1. a ustanovením 147a zákona. Podáním nabídky uchazeči současně projevují souhlas tím, že žádná část smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech příloh, změn a dodatků, nebude považována za obchodní tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek Varianty řešení Zadavatel nepřipouští předložení nabídky ve variantním řešení Specifikace subdodávek Uchazeč je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky i prostřednictvím subdodavatele/ů, uvedených v jeho nabídce podané v tomto zadávacím řízení. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. V takovém případě uchazeč uvede identifikační údaje ( 17 písm. d) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč učiní prohlášení Seznam subdodavatelů, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního podílu na veřejné zakázce. 7. Nabídková cena Uchazeč v nabídce uvede i. celkovou nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH a celkovou nabídkovou cenu vč. DPH do návrhu smlouvy o dílo přílohy č. 3 textové části zadávací dokumentace, a dále též ii. nabídkovou cenu v zadavatelem vyžadované podobě do výkazu výměr (příloha č. 2 textové části zadávací dokumentace) vyplněný výkaz výměr bude tvořit přílohu uchazečem podepsaného návrhu smlouvy o dílo. Nedodržení požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této zadávací dokumentaci (tj. např. neuvedení nabídkové ceny uchazečem byť u jedné položky výkazu výměr, případně uvedení nulové hodnoty u této položky) může být důvodem k vyřazení nabídky uchazeče. 10

11 V případě, že uchazeč neocení jakoukoliv položku výkazu výměr nebo jakoukoliv položku škrtne, bude zadavatel takovou položku považovat uchazečem oceněnou částkou 0,- Kč. V takovém případě (případně i za situace, kdy sám uchazeč ocení jakoukoliv položku částkou 0,- Kč) bude zadavatel zkoumat to, zda taková nabídka odpovídá požadavkům této zadávací dokumentace. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídková cena zahrnuje všechny náklady potřebné ke kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky za podmínek vymezených v zadávací dokumentaci a obsažených v nabídce Podmínky překročení nabídkové ceny Výši nabídkové ceny lze překročit pouze v případě změny zákonné výše DPH, pokud se tato zákonná změna přímo vztahuje k předmětu veřejné zakázky a nastane nejpozději ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Účtována bude sazba DPH v zákonem stanovené výši Platební podmínky Platební podmínky vyplývají z návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. 8. Poskytování zadávací dokumentace a úhrada nákladů Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky a účastí v zadávacím řízení nese uchazeč. Poskytnutí kompletní zadávací dokumentace a jejích příloh je bezplatné a tyto podklady byly uveřejněny na profilu zadavatele. 9. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodatečné informace poskytne zadavatel uchazečům v souladu s ust. 49 zákona. Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena na adresu: ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Truhlářská 13-15, Praha 1, PSČ Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým poskytl zadávací dokumentaci. S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou uchazeče zastupovat tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem. Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu ust. 49 odst. 1 zákona a příslušným uchazečům je obratem vrátí. 10. Uveřejňování a používání informací Uchazeč je oprávněn použít informace obsažené v této zadávací dokumentaci nebo informace, o kterých se dověděl v souvislosti se zadávacím řízením, pouze pro účely vypracování nabídky nebo samotného zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve smyslu 152 zákona. Těmito informacemi jsou: název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena uchazeče, termín dodání dle nabídky, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií, kopie uzavřené smlouvy. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. 11

12 Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. 11. Přílohy Příloha č. 1 Projektová dokumentace Příloha č. 2 Výkaz výměr Příloha č. 3 Závazný návrh smlouvy o dílo Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení dle 68 odst. 3 zákona Příloha č. 5 Krycí list nabídky 12

13 Příloha č. 1 Projektová dokumentace (samostatný soubor - nebude součástí nabídky) 13

14 Příloha č. 2 Výkaz výměr (samostatný soubor - bude součástí nabídky v uchazečem vyplněné podobě) 14

15 Příloha č. 3 Závazný návrh smlouvy o dílo (samostatný soubor - bude součástí nabídky v uchazečem vyplněné podobě) 15

16 Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení podle 68 odst. 3 zákona (bude součástí nabídky, nepoužije-li uchazeč vlastní formulář) Uchazeč IČ: se sídlem zapsaný v obchodním rejstříku vedeném (dále jen uchazeč ) tímto pro účely veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 čestně prohlašuje, že I. jeho statutární orgán nebo členové jeho statutárního orgánu v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (v případě, že uvedené neplatí a statutární orgán nebo členové statutárního orgánu uchazeče v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, uchazeč doloží jejich seznam a tento bod vynechá), II. žádný z vlastníků jeho akcií nedrží akcie v souhrnné jmenovité hodnotě převyšující 10 % jeho základního kapitálu (v případě, že uchazeč dokládá seznam vlastníků jeho akcií, kteří drží akcie v souhrnné jmenovité hodnotě převyšující 10 % jeho základního kapitálu, uchazeč tento bod vynechá). III. neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, resp. kteroukoli její částí. V dne Uchazeč: Jméno oprávněné osoby: Označení funkce/na základě plné moci: 16

17 Příloha č. 5 Krycí list nabídky (bude součástí nabídky, nepoužije-li uchazeč vlastní formulář prohlášení) Nabídka na plnění veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 ev. č. VVZ Zadavatel Název Městská část Praha 4 IČ Sídlo: Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Zájemce Obchodní firma/název u práv. osoby Obchodní firma/jméno a příjmení u fyzické osoby Sídlo/místo podnikání Právní forma právnické osoby IČ, bylo-li přiděleno: DIČ, bylo-li přiděleno: Kontaktní osoba uchazeče s uvedením tel., faxového či e- mailového spojení Podpis osoby oprávněné uchazeče zastupovat včetně uvedení její funkce Údaje pro účely hodnocení Celková nabídková cena bez DPH Hodnota DPH Celková nabídková cena s DPH Kč Kč Kč Doba provedení díla v celých kalendářních dnech Délka záruky v celých kalendářních měsících V dne 17

Kvalifikační dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Kvalifikační dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) název veřejné zakázky: HD Objektivy druh zadávacího řízení: Otevřené

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP AUTOBUSŮ PRO ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY ZADAVATEL: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY

Více

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Modernizace farmy Řenče

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015)

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015) č.j.: 3682/15/SÚSPK-P Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Bezpásková produkční technologie ST KH druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Název veřejné zakázky: Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II Pořadové číslo: 137/2013

Název veřejné zakázky: Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II Pořadové číslo: 137/2013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. ZŠMŠ 2015/79-1 Mgr. Libuše Renová 27. 8. 2015

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. ZŠMŠ 2015/79-1 Mgr. Libuše Renová 27. 8. 2015 adresa dodavatele Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum ZŠMŠ 2015/79-1 Mgr. Libuše Renová 27. 8. 2015 Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo působnost zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

Způsob vystavení daňového dokladu a jeho splatnost: Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD).

Způsob vystavení daňového dokladu a jeho splatnost: Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD). ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADANÉ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Název veřejné zakázky:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Předmět

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice. Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka a instalace digitální techniky I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 2 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. Tato zadávací dokumentace včetně příloh je nedílnou součástí

Více