ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010"

Transkript

1 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3 2. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu 5 3. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu v rámci režimu státní dotační politiky 4. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) Dotace poskytnuté NNO ze státních fondů 19 ÚPLNÉ VÝSLEDKY ROZBORU Státní rozpočet Státní dotační politika Krajské rozpočty a rozpočet hl. m. Prahy Obecní rozpočty (mimo rozpočet hl. m. Prahy) Státní fondy 42 PŘÍLOHY Metodika Rozboru Přehled použitých skupin, oddílů a pododdílů odvětvového třídění rozpočtové skladby a jejich účelových seskupení pro potřeby Rozboru Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok Seznam zkratek použitých v Rozboru

2 ÚVOD 1. Cíl sledování Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010 (dále jen Rozbor ) má za cíl sledovat objem všech poskytnutých dotací nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO ) ze státního rozpočtu, z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků (dále jen krajů ), z rozpočtů základních územních samosprávných celků (dále jen obcí ) a také ze státních mimorozpočtových fondů Rozsah sledování Rozbor nezachycuje financování všech neziskových organizací, ale jen těch, které Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen RVNNO ) označuje termínem nestátní neziskové organizace, tj. sdružení a jejich organizační jednotky (dále jen občanská sdružení ), účelová zařízení církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. 3. Zdroje dat Za státní rozpočet je hlavním zdrojem dat databáze vedená jednotlivými kapitolami státního rozpočtu. Údaje o poskytnutých dotacích z rozpočtů krajů byly čerpány z databází vedených jednotlivými kraji. Údaje za dotace z rozpočtů obcí lze získat podobně, jako v případě státního rozpočtu, rozpočtu krajů a rozpočtu hl. m. Prahy. Vzhledem k finanční a časové náročnosti však bylo v případě obecních rozpočtů a státních fondů využito dat z Prezentačního systému účetních a finančních informací státu (dále jen ÚFIS ). 4. Kvalita dat Pro účely tohoto Rozboru lze dostatečně analyzovat údaje za státní rozpočet a krajské rozpočty a rozpočet hl. m. Prahy pro jejich schopnost identifikovat jednotlivé dotace a jejich příjemce. Je tak možné zdrojové databáze očistit o dotace nesprávně evidovaných subjektů, vyčlenit z nich dotace církevních právnických osob, které nejsou účelovými zařízeními církví a náboženských společností, a eliminovat duplicity. Zdrojová databáze obcí a státních fondů pro potřeby Rozboru nabízí k analýze pouze objem/sumu poskytnutých dotací. Identifikovat jednotlivé dotace a jejich příjemce však není možné. Ve zdrojové databázi tak mohou být obsaženy dotace nesprávně evidovaných subjektů, a také vyčlenění dotací církevních právnických osob, které nejsou účelovými zařízeními, není možné. 5. Prezentace Výsledky Rozboru jsou v následujícím textu prezentovány ve dvou podobách. První část shrnuje vybrané nejdůležitější údaje v tabulkách, znázorňuje je v podobě grafů a předkládá stručně formulovaná základní zjištění v bodové struktuře. Umožňuje rychlou orientaci ve výsledcích Rozboru. Druhá část nabízí úplnou sestavu analytických a kontingenčních tabulek shrnujících všechny zjištěné údaje. Vybraná zjištění předkládá též v podobě grafů. Umožňuje podrobné zkoumání ukazatelů a údajů i jejich analýzu. Hl. m. Praha je dle zákona č. 131/2000 Sb. obcí i krajem zároveň. Pro účely Rozboru je rozpočet hl. m. Prahy prezentován pouze společně s údaji za rozpočty krajů. Ve všech kapitolách pojednávajících o krajských a obecních rozpočtech je pro úplnost vždy vyjádřeno, zda je prezentován i rozpočet hl. m. Prahy. Přílohová část obsahuje podrobně popsanou metodiku a představuje použité třídící klasifikace. 1 Pro rok 2010 na základě usnesení vlády ze dne 13. července 2009 č

3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů Tabulka 1. Celková výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů ve srovnání s předchozím rokem (v tis. Kč) Rozpočet součet dotací index za rok /2009 státní rozpočet rozpočty krajů a hl. m. Prahy rozpočty obcí (bez hl. m. Prahy) státní fondy Celkem ,0 0,9 1,0 2,5 1,1 Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS, Rozbor upraveno V roce 2010 bylo NNO poskytnuto formou dotace ,8 mil. Kč, z toho 5766,6 mil. Kč (55,8 %) bylo ze státního rozpočtu, 1418,5 mil. Kč (13,7%) z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Praha, 2578,7 mil. Kč (24,9 %) z rozpočtů obcí (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) a 574 mil. Kč (5,6%) ze státních fondů ČR. Graf 1. Srovnání celkové výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů rozpočty obcí (bez hl. m. Prahy) 25% státní fondy 5% státní rozpočet 56% rozpočty krajů a hl. m. Prahy 14% Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS - upraveno V roce 2010 byla z veřejných rozpočtů nejvíce podporována oblast Sociálních věcí a politiky zaměstnanosti mil. Kč (32,6%), oblast Tělovýchovy 3343 mil. Kč (32,3%) a oblast Kultury a ochrany památek 1173 mil. Kč (11,3%). 3

4 Státní rozpočet se dominantně podílel na financování oblastí Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (96,9 %), Výzkum a vývoj (93,2 %), Právní ochrana (92,5 %), Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek (82,2 %). Oproti tomu oblast Vzdělávání a školské služby (74,0 %) byla dominantně financována z krajských rozpočtů včetně hl. m. Prahy, oblast Kultura a ochrana památek (44,2 %) z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy), oblasti Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (80,2 %) a Ochrana životního prostředí (41,6 %) ze státních fondů. Tabulka 2. Výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů dle odvětvového třídění ve srovnání s předchozím rokem (v tis. Kč) Oblast dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství státní rozpočet součet dotací index 2010/2009 krajské rozpočty včetně rozpočtu hl. m. Prahy součet dotací index 2010/2009 obecní rozpočet (mimo rozpočet hl. m. Prahy) součet dotací index 2010/2009 součet dotací státní fondy index 2010/ , , , , , , , ,0 Vzdělávání a školské služby , , , ,6 Kultura a ochrana památek , , , ,4 Tělovýchova , , ,0 Zájmová činnost a rekreace , , ,9 Zdravotnictví , , ,9 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , , ,5 Ochrana životního prostředí , , , ,9 Výzkum a vývoj , ,8 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,9 Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek , , ,0 Právní ochrana , ,4 Požární ochrana a IZS , , ,0 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce Státní moc, státní správa a územní samospráva , , , , , ,1 Finanční operace a ostatní činnosti , , ,2 Celkem , , , ,5 Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS, Rozbor tabulka 1.1, 3.1, 4.1, upraveno 4

5 Díky státním fondům se v roce 2010 zvýšila celková podpora oblastí Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství. Díky dotacím ze státního rozpočtu došlo k výraznému nárůstu i v oblasti Tělovýchova. Naopak k výraznějšímu celkovému poklesu došlo v oblastech Výzkum a vývoj, Zdravotnictví a Právní ochrana. V České republice bylo k 1. lednu 2010 registrováno nestátních neziskových organizací. 2 Největší část (92,55 %) tj , tvoří občanská sdružení a jejich organizační jednotky. Zbytek NNO tvoří církevní právnické osoby (4,27 % ), obecně prospěšné společnosti (1,63 % ), nadace (1,08 % ) a nadační fondy (0,47 % - 464). Ze církevních právnických osob je okolo 5 % účelových zařízení. Z rozpočtů státu a krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy bylo v roce 2010 podpořeno NNO, což činí 7,9 % z NNO registrovaných k V rámci státního rozpočtu bylo podpořeno NNO a z rozpočtů krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy NNO. 3 Z rozpočtů státu a krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy bylo podpořeno 83 nadačních subjektů, tedy téměř 5 % nadačních subjektů a občanských sdružení, tedy téměř 8 % všech občanských sdružení. V případě obecně prospěšných společností byla v roce 2010 podpořena ze státního a krajských rozpočtů, včetně hl. m. Prahy každá třetí obecně prospěšná společnost (tj. 534 obecně prospěšných společností) a téměř skoro každé účelové zařízení církve (tj. 189 účelových zařízení církve). V systému národních účtů 4 nalezneme nestátní neziskové organizace v institucionálním sektoru S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem a v institucionálním sektoru S.11 - Nefinanční podniky. Dotace ze státního a krajských rozpočtů včetně rozpočtu hl. m. Prahy získaly z 99 % NNO spadající do institucionálního sektoru S.15 - Neziskové instituce sloužící domácnostem a v případě 1 % NNO spadající do institucionálního sektoru S.11 Nefinanční podniky. Těchto 68 NNO spadajících do institucionálního sektoru S.11 Nefinanční podniky, získalo 1,25 mld. Kč (tj. 17 %) ze státního a krajských rozpočtů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu V roce 2010 poskytlo dotaci NNO 17 kapitol státního rozpočtu ve výši mil. Kč. V roce 2010 došlo u dotací poskytnutých ze státního rozpočtu k méně než 3% nominálnímu růstu (164 mil. Kč) oproti předchozímu roku. 2 Zdroj: Český statistický úřad. 3 Tyto údaje nelze uvést za obecní rozpočty a státní fondy vzhledem k omezeným možnostem využívaného zdroje dat. 4 Zdroj: Český statistický úřad Satelitní účet neziskových institucí ( 5

6 Tabulka 3. Vývoj objemu dotací ze státního rozpočtu sledovaný rok součet dotací (v tis. Kč) nárůst oproti předchozímu roku v % nárůst oproti roku 2005 v % míra inflace 5 oproti roku 2005 v % ,7 58,7 2, ,5 88,1 5, ,4 79,8 11, ,2 59,7 12, ,9 64,3 14,1 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, databáze kapitol státního rozpočtu, ČSÚ - upraveno V roce 2010 bylo NNO ze státního rozpočtu poskytnuto dotací v celkové výši mil. Kč, z toho 77,1 % bylo poskytnuto pouze ze dvou kapitol 313 Ministerstva práce a sociálních věcí (44,9 %) a 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (32,2 %). Tabulka 4. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z kapitol státního rozpočtu v letech 2005 až 2010 (v tis. Kč) kapitola státního rozpočtu součet dotací index 2010/ Úřad vlády ,9 306 Ministerstvo zahraničních věcí ,0 307 Ministerstvo obrany ,5 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ,0 314 Ministerstvo vnitra ,9 315 Ministerstvo životního prostředí ,5 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ,9 321 Grantová agentura ,4 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu ,2 327 Ministerstvo dopravy ,9 329 Ministerstvo zemědělství ,9 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ,4 334 Ministerstvo kultury ,8 335 Ministerstvo zdravotnictví ,6 336 Ministerstvo spravedlnosti ,8 338 Ministerstvo informatiky xxx xxx xxx xxx Akademie věd České republiky ,0 398 Všeobecná pokladní správa ,6 Celkem ,0 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, databáze kapitol státního rozpočtu - upraveno 5 Zdroj: Český statistický úřad. 6

7 U devíti kapitol státního rozpočtu nepřevýšila suma poskytnutých dotací NNO hranici 100 mil. Kč. K významnějšímu nárůstu (o více jak 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případě Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Naopak k významnějšímu poklesu (o více než 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případě Grantové agentury, Ministerstva životního prostředí, Všeobecné pokladní správy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury, Ministerstva spravedlnosti. Tabulka 5. Srovnání předběžných údajů o dotacích z kapitol státního rozpočtu a skutečná výše dotací poskytnutá NNO za rok 2010 a předběžné údaje za rok 2011 (v tis. Kč) kapitola státního rozpočtu součet dotací pro rok předběžné údaje z Rozboru 2009* 2010 součet dotací pro rok předběžné údaje* 2010 Omezení 2011 Omezení 304 Úřad vlády Údaj neposkytnut 127, 4 mil. Kč 127,2 mil. Kč 306 Ministerstvo zahraničních věcí 163,8 mil. Kč 162,3 mil. Kč 250,0 mil. Kč Zahrnuty nově údaje České rozvojové agentury 307 Ministerstvo obrany 18,7 mil. Kč 18,7 mil. Kč 14,5 mil. Kč 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Údaj neposkytnut 2 591,0 mil. Kč 2 630,0 mil. Kč 314 Ministerstvo vnitra 59,0 mil. Kč 58,9 mil. Kč 39,1 mil. Kč 315 Ministerstvo životního prostředí 52,0 mil. Kč 67,2 mil. Kč 19,9 mil. Kč 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 138,3 mil. Kč Bez projektů kofinancovaných EU 147,6 mil. Kč 136,6 mil. Kč 321 Grantová agentura 29,7 mil. Kč 11,2 mil. Kč 20,9 mil. Kč 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Údaj neposkytnut 32,5 mil. Kč 9,0 mil. Kč 327 Ministerstvo dopravy 12,0 mil. Kč 12,7 mil. Kč 7,5 mil. Kč 329 Ministerstvo zemědělství 53,7 mil. Kč 52,4 mil Kč. 52,9 mil. Kč 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 281,7 mil. Kč Bez dat za odbor sportu a tělovýchovy 1 855,2 mil. Kč 1 328,8 mil. Kč 334 Ministerstvo kultury 207,8 mil. Kč 203,1 mil. Kč 277,6 mil. Kč 335 Ministerstvo zdravotnictví 89,2 mil. Kč 107,9 mil. Kč 57,3 mil. Kč 336 Ministerstvo spravedlnosti 2,0 mil. Kč 2,0 mil. Kč 2,2 mil. Kč 338 Ministerstvo informatiky Akademie věd ČR 7,7 mil. Kč 6,9 mil. Kč Údaj neposkytnut 398 Všeobecná pokladní správa 35,0 mil. Kč bez investičních dotací 309,7 mil. Kč Údaj neposkytnut *Předpokládaný objem dotací nelze očistit o nesprávně evidované dotace a o církevní právnické osoby, které nejsou účelovými zařízeními Zdroj: Rozbor 2009 a databáze kapitol státního rozpočtu - upraveno 7

8 Graf 2.. Podíl kapitol státního rozpočtu na celkovém objemu dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu MZ MK 1,9% 3,5% VPS 5,4% ostatní 3,4% ÚV ČR 2,2% MZV 2,8% MŠMT 32,2% MPSV 44,9% MMR 2,6% MŽP 1,2% Zdroj:Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno Největší objem dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu v roce 2010 směřoval do oblasti Sociální věci a politika zaměstnanosti (2 587 mil. Kč, 44,9 %), do oblasti Tělovýchova (1 908 mil. Kč, 33,1 %) a do oblasti Kultura a ochrana památek (215 mil. Kč, 3,7 %). Graf 3. Podíl dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu podle podpořeného odvětví Zahr. pomoc a mezinárodní spolupráce 3,1% Výzkum a vývoj 1,0% Zájmová činnost a rekreace 3,2% Zdravotnictví 3,6% Kultura a ochrana památek 3,7% ostatní 3,7% Průmyslová a ost. odvětví hosp. 2,8% St. moc a správa a úz. samospráva 1,1% Tělovýchova 33,1% Sociální věci a pol. zaměstnanosti 44,9% Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno 8

9 Nejvíce příjemců dotací ze státního rozpočtu mělo právní formu občanského sdružení. Občanská sdružení dostala ze státního rozpočtu v roce ,6 % z celkového počtu dotací. Tyto dotace tvořily 72,2 % z celkového objemu poskytnutých dotací. Tři největší příjemci dotací z kapitol státního rozpočtu byli: Český svaz tělesné výchovy (974 mil. Kč), Horská služba ČR, o.p.s. (110 mil. Kč) a Diecézní charita Brno (95 mil. Kč). Nejvíce dotací ze státního rozpočtu v roce 2010 získala organizace Člověk v tísni, o.p.s. (56 dotací), Diecézní charita Brno (54 dotací) a Naděje, o.s. (49 dotací). Graf 4. Průměrná velikost dotace ze státního rozpočtu v roce 2010 dle roku založení příjemce dotace (v mil. Kč) Miliony průměrná velikost dotace na příjemce 0 před Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, RES 85 NNO založeným před rokem 1990 bylo v roce 2010 poskytnuto ze státního rozpočtu formou dotace 1,1 mld. Kč. Průměrná velikost dotace na příjemce činila pro tyto NNO založené před rokem 1990 přes 13 mil. Kč. V průměru činila v roce 2010 poskytnutá dotace ze státního rozpočtu NNO 757 tis. Kč. Nejvíce dotací (téměř 36 %) bylo ze státního rozpočtu ve výši od 100 do 499 tis. Kč. 88,4 % objemu všech dotací ze státního rozpočtu v roce 2010 mělo neinvestiční charakter. 275 dotací ze státního rozpočtu v celkové částce 668 mil. Kč bylo investiční povahy. 9

10 Tabulka 6. Investiční a neinvestiční dotace poskytnuté NNO v roce 2010 ze státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola státního rozpočtu neinvestiční investiční součet dotací počet dotací součet dotací počet dotací 304 Úřad vlády České republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo obrany Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Grantová agentura Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Akademie věd České republiky Všeobecná pokladní správa Celkem Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu Ze státního rozpočtu bylo v roce 2010 podpořeno projektů financovaných z Evropských fondů. Kofinancovaná částka ze státního rozpočtu činila 135,4 mil. Kč. Částka kofinancovaná Evropskou Unii činila 854 mil. Kč. 3. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu v rámci režimu státní dotační politiky V roce 2010 se režim státní dotační politiky podílel 49,93 % na celkovém objemu dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým objemem státních dotací pro NNO a objemem dotací poskytnutých v režimu státní dotační politiky je způsoben především dotacemi poskytnutými NNO v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, v rámci podpory sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, v rámci dotací na výzkum a vývoj, v rámci kofinancování projektů EU ze státního rozpočtu či na resortní politiky mimo režim státní dotační politiky. Celkem bylo v rámci režimu státní dotační politiky poskytnuto NNO dotací v celkové výši mil. Kč. Dotace v rámci státní dotační politiky ČR vůči NNO poskytlo 14 kapitol státního rozpočtu. 10

11 Graf 5. Podíl dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky na celkovém objemu dotací ze státního rozpočtu podle rozpočtové kapitoly Režim státní dotační politiky Ostatní dotace 304 -ÚV 306 -MZV 307 -MO 313 -MPSV 314 -MV 315 -MŽP 317 -MMR 321 -GA 322 -MPO 327 -MD 329 -MZe 333 -MŠMT 334 -MK 335 -MZ 336 -MS 361 -AV ČR 398 -VPS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, graf % 90% 100% Pro rok 2010 bylo vyhlášeno 15 hlavních oblastí státní dotační politiky včetně oblasti Ostatní. Oproti předchozímu roku došlo k finančnímu naplnění ve všech těchto oblastech. Průměrná velikost dotace poskytnuté NNO v rámci Státní dotační politiky ČR vůči NNO byla v roce 2010 ve výši 862 tis. Kč. Dotace v režimu Státní dotační politiky vůči NNO získalo NNO, z toho 15 nadačních subjektů, 127 obecně prospěšných společností, 69 účelových zařízení církví a 1504 občanských sdružení. 11

12 Miliony Graf 6. Objem dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky podle Hlavních oblastí státní dotační politiky (v mil. Kč) Tělesná výchova a sport Kultura Životní prostředí a udržitelný rozvoj Zahraniční aktivity Národnostní menšiny a etnické skupiny Romská komunita Cizinci a azylanti Zdravotnictví Rizikové chování Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů Vzdělávání a lidské zdroje Děti a mládež Rodinná politika Lidská práva Ostatní Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno Graf 7. Průměrná velikost dotace poskytnutá NNO v rámci režimu státní dotační politiky podle Hlavních oblastí státní dotační politiky (v mil. Kč) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tělesná výchova a sport Kultura Životní prostředí a udržitelný rozvoj Zahraniční aktivity Národnostní menšiny a etnické skupiny Romská komunita Cizinci a azylanti Miniony Zdravotnictví Rizikové chování Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů Vzdělávání a lidské zdroje Děti a mládež Rodinná politika Lidská práva Ostatní Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka upraveno 12

13 4. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy V roce 2010 bylo poskytnuto z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy dotací NNO v celkové výši 1 418,5 mil. Kč. Tabulka 7. Vývoj objemu dotací z krajských rozpočtů sledovaný rok součet dotací (v tis. Kč) nárůst oproti předchozímu roku v % nárůst oproti roku 2005 v % míra inflace 6 oproti roku 2005 v % ,6 36,6 2, ,3-22,6 5, ,6 4,9 11, ,4 11,7 12, ,0 0,4 14,1 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, databáze krajů, ČSÚ - upraveno V roce 2010 došlo k nominálnímu poklesu u dotací poskytnutých NNO z rozpočtu krajů a rozpočtu hl. m. Prahy o 10%, oproti předchozímu roku, celkový objem dotací se vrátil na nominální úroveň roku Tabulka 8. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých krajských rozpočtů včetně rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2005 až 2010 (v tis. Kč) krajské rozpočty včetně rozpočtu hl. m. Prahy součet dotací index 2010/2009 CZ010 Hl. m. Praha ,9 CZ020 Středočeský kraj ,1 CZ031 Jihočeský kraj ,8 CZ032 Plzeňský kraj ,5 CZ041 Karlovarský kraj ,4 CZ042 Ústecký kraj ,3 CZ051 Liberecký kraj ,8 CZ052 Královéhradecký kraj ,9 CZ053 Pardubický kraj ,8 CZ063 Kraj Vysočina ,0 CZ064 Jihomoravský kraj ,1 CZ071 Olomoucký kraj ,7 CZ072 Zlínský kraj ,1 CZ080 Moravskoslezský kraj ,9 Celkem ,9 Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, databáze krajů - upraveno 6 Zdroj: Český statistický úřad. 7 Největší objem dotací z rozpočtů krajů v roce 2006 NNO směřoval do oblastí Sociální věci (1 311 mil. Kč, 68 %), část prostředků přitom tvořily účelově vázané prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ve prospěch NNO. V letech 2007, 2008, 2009, 2010 již tyto prostředky nevstupují do rozpočtu krajů, kraje je pouze administrují. 13

14 Tabulka 9. Srovnání předběžných údajů o dotacích z rozpočtu krajů a rozpočtu hl. m. Prahy a skutečná výše dotací poskytnutá NNO za rok 2010 a předběžné údaje za rok 2011 (v tis. Kč) rozpočty krajů včetně hl. m. Prahy součet dotací pro rok předběžné údaje z Rozboru 2009* 2010 součet dotací pro rok předběžné údaje* 2010 Omezení 2011 Omezení CZ010 Hl. m. Praha 633,1 mil. Kč 487,1 mil. Kč 549,8 mil. Kč CZ020 Středočeský kraj 88,9 mil. Kč 80,6 mil. Kč 90,8 mil. Kč CZ031 Jihočeský kraj 284,1 mil. Kč 93,2 mil. Kč 72,6 mil. Kč CZ032 Plzeňský kraj 44,3 mil. Kč 43,6 mil. Kč 49,0 mil. Kč CZ041 Karlovarský kraj 15,7 mil. Kč pouze neinvestiční 28,1 mil. Kč 26,1 mil. Kč CZ042 Ústecký kraj 32,3 mil. Kč 29,3 mil. Kč 93,5 mil. Kč CZ051 Liberecký kraj 100,6 mil. Kč 56,1 mil. Kč 140,0 mil. Kč CZ052 Královéhradecký kraj údaj neposkytnut 36,7 mil. Kč 42,5 mil. Kč CZ053 Pardubický kraj 88,4 mil. Kč 69,9 mil. Kč 62,1 mil. Kč CZ063 Kraj Vysočina 80,4 mil. Kč za 01-08/ ,9 mil. Kč 112,1 mil. Kč CZ064 Jihomoravský kraj 172,8 mil. Kč 145,7 mil. Kč 150,2 mil. Kč CZ071 Olomoucký kraj 94,0 mil. Kč 8 150,4 mil. Kč 95,0 mil. Kč CZ072 Zlínský kraj 64,7 mil. Kč 62,5 mil. Kč 41,8 mil. Kč CZ080 Moravskoslezský kraj 94,5 mil. Kč 49,7 mil. Kč 108,7 mil. Kč *Předpokládaný objem dotací nelze očistit o nesprávně evidované dotace a o církevní právnické osoby, které nejsou účelovými zařízeními Zdroj: Rozbor 2009, databáze krajů upraveno U šesti krajských rozpočtů došlo ke zvýšení objemu dotací pro NNO, avšak pouze v případě rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtu Jihomoravského a Olomouckého kraje přesáhla v roce 2010 celková suma dotací hranici 100 mil. Kč. Graf 8. Objem dotací z rozpočtu krajů, včetně hl. m. Prahy, poskytnutých NNO (v mil. Kč) Miliony hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Zdroj: Databáze krajů, tabulka upraveno 8 V Rozboru 2009 byla mylně uvedena předpokládaná velikost dotací z Olomouckého kraje ve výši 14 mil. Kč, předpokládaná velikost dotací NNO z Olomouckého kraje pro rok 2010 byla ve výši 94 mil. Kč. 14

15 V průměru činila v roce 2010 poskytnutá dotace NNO z krajských rozpočtů včetně hl. m. Prahy 148 tis. Kč, ale nejvíce dotací (více jak polovina) bylo ve výši do 49 tis. Kč. Největší objem dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 směřoval do oblasti Tělovýchova (320 mil. Kč, 22,5 %), pouze o jedno procento méně šlo v roce 2010 do oblasti Sociální věci a politika zaměstnanosti (319 mil. Kč, 21,5 %). Třetí největší oblast, která byla v roce 2010 podporována, byla oblast Kultura a ochrana památek (282 mil. Kč, 19,9 %). Graf 9. Podíl dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy podle podpořeného odvětví Ostatní 1,5% Zeměděl,lesní hosp.,ryb. 0,8% Požární ochrana a IZS 1,2% Vzděl. a šk. služby 12,1% Tělovýchova 22,5% Kultura a ochr. památek 19,9% Soc. věci a pol. zaměstnanosti 21,5% Bydlení, kom.sl., úz.rozvoj 1,6% Průmysl.,ost. odvětví hosp. 2,5% Zdravotnictví 6,7% Zájm. činnost, rekreace 6,3% Ochrana životního prostředí 3,2% Zdroj: Databáze krajů, tabulka upraveno Nejvyšší počet dotací (85,2 %) získala z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy v roce 2010 občanská sdružení. Průměrná dotace poskytnutá občanským sdružením činila 110 tis. Kč. Oproti tomu obecně prospěšné společnosti získaly v roce 2010 z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy 7,7 % počtu dotací při průměrné výši 503 tis. Kč na jednu dotaci. Tři největší příjemci dotací z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy byli: Diecézní charita Brno (37,9 mil. Kč), ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická (26,3 mil. Kč) a EYOWF 2011, o.p.s. (26,0 mil. Kč). Nejvíce dotací z krajských rozpočtů v roce 2010 získala Diecézní charita Brno (129 dotací), NADĚJE o. s. (41 dotací) a Sdružení Podané ruce, o. s. (40 dotací). 15

16 Graf 10. Průměrná velikost dotace dle roku založení příjemce dotace z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy v roce 2010 (v tis. Kč) Tisíce před Zdroj: Databáze krajů, RES Nejvíce, co do objemu dotací z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy, získaly NNO, které byly založeny v letech 1992, 1990 a ,7 % objemu všech dotací z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy mělo neinvestiční charakter. 380 dotací z rozpočtů krajů o velikosti 174,6 mil. Kč bylo investiční povahy. Z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy v roce 2010 bylo podpořeno 140 projektů financovaných z Evropských fondů (z 307 evidovaných na úrovni krajů). Kofinancovaná částka z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy činila 37,4 mil. Kč. 5. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) V roce 2010 poskytly obce ze svých rozpočtů dotace NNO v celkové výši 2 578,6 mil. Kč. 9 Oproti předchozímu roku došlo k nominálnímu snížení z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) o téměř 100 mil. Kč, tedy o 4 %. K výraznějšímu poklesu došlo v roce 2010 u obecních rozpočtů v Plzeňském kraji, Ústeckém kraji a Olomouckém kraji. 9 Počet dotací není ze zdrojové databáze zjistitelný, neboť data jsou v ní dostupná pouze jako sumáře (podrobněji viz Příloha č. 1 Metodika Rozboru). 16

17 Tabulka 10. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) v letech 2009 a 2010 (v tis. Kč) obecní rozpočty mimo hl. m. Prahy (dle NUTS III) součet dotací index 2010/2009 CZ020 Středočeský kraj ,1 CZ031 Jihočeský kraj ,9 CZ032 Plzeňský kraj ,8 CZ041 Karlovarský kraj ,9 CZ042 Ústecký kraj ,8 CZ051 Liberecký kraj ,0 CZ052 Královéhradecký kraj ,0 CZ053 Pardubický kraj ,0 CZ063 Kraj Vysočina ,0 CZ064 Jihomoravský kraj ,0 CZ071 Olomoucký kraj ,8 CZ072 Zlínský kraj ,0 CZ080 Moravskoslezský kraj ,0 Celkem ,0 Zdroj: Rozbor 2009, ÚFIS- upraveno Obecní rozpočty v případě kraje Libereckého a Karlovarského nepřesáhly hranici 100 mil. Kč v objemu poskytnutých dotací NNO v roce Graf 11. Objem dotací z obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) v roce 2010 (v mil. Kč) 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Miliony Liberecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Královéhradecký Moravskoslezský Zdroj: ÚFIS, tabulka 4.2- upraveno 17

18 Velký objem dotací z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) byl poskytnut NNO v kraji Moravskoslezském (455 mil. Kč), Jihomoravském (343 mil. Kč), Královéhradeckém (292 mil. Kč). K výraznějšímu poklesu došlo v roce 2010 u obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) pouze v oblasti Výzkum a vývoj. Naopak k výraznému růstu došlo u oblastí Právní ochrana a Bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Z obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) byla nejvíce podpořena oblast Tělovýchova (1116 mil. Kč, 43,3 %), Kultura a ochrana památek (519 mil. Kč, 20,1 %) a oblast Sociální věci a politika zaměstnanosti (480 mil. Kč, 18,6 %). Graf 12. Podíl dotací poskytnutých NNO z rozpočtů obcí podle podpořeného odvětví Zájm. činnost, rekreace 5,5% Finan. operace a ost. činnosti 2,4% Zdravotnictví 2,2% ostatní 4,5% Soc.věci a pol. zaměstnanosti 18,6% Tělovýchova 43,3% Požární ochrana a IZS 0,8% Kultura a ochr. památek 20,1% Vzděl. a šk. služby 0,7% Bydlení, kom. sl., a úz. rozvoj 1,3% Ochrana životního prostředí 0,6% Zdroj: ÚFIS, tabulka upraveno 92,6 % objemu všech dotací z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) mělo neinvestiční charakter. V roce 2010 byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 191 mil. Kč, z toho 58 % bylo poskytnuto v oblasti Tělovýchova a 20 % v oblasti Kultura a ochrana památek. 18

19 6. Dotace poskytnuté NNO ze státních fondů Z mimorozpočtových státních fondů bylo v roce 2010 poskytnuto 574,0 mil. Kč. 10 Oproti předchozímu roku došlo k nominálnímu růstu o 349 mil. Kč, a to především díky vzrůstu finančních prostředků u Státního zemědělského intervenčního fondu a Státního fondu životního prostředí. Tabulka 11. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých mimorozpočtových státních fondů v letech 2009 a 2010 (v tis. Kč) státní fond 2009 Státní fond životního prostředí Státní fond kultury Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Státní fond rozvoje bydlení 326 Státní zemědělský intervenční fond Státní fond dopravní infrastruktury Celkem Zdroj: Rozbor 2009, ÚFIS, tabulka upraveno součet dotací 2010 index 2010/ , , , , ,5 Nejvíce finančních prostředků poskytl Státní zemědělský intervenční fond (482,6 mil. Kč, 84,1 %), dále pak Státní fond životního prostředí (72,9 mil. Kč, 12,7 %). Státní fond kultury neposkytl NNO v roce 2010 žádné finanční prostředky a Státní fond rozvoje bydlení poskytl NNO pouze 389 tis. Kč. Graf 13. Podíl jednotlivých státních fondů na celkové výši poskytnuté dotace NNO v roce 2010 Státní fond rozvoje bydlení 0,1% Státní fond životního prostředí 12,7% Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematogr. 3,2% Státní zemědělský intervenční fond 84,1% Zdroj: ÚFIS, tabulka 5.2 -upraveno 10 Počet dotací není ze zdrojové databáze zjistitelný, neboť data jsou v ní dostupná pouze jako sumáře (podrobněji viz Příloha č. 1 Metodika Rozboru). 19

20 Graf 14. Podíl dotací poskytnutých NNO podle podpořeného odvětví ze státních fondů pro rok 2010 Ochrana životního prostředí 12,5% Zemědělství, les. hosp., rybářství 8,1% Vzděl. a šk. služby 3,4% Bydlení, kom. služby a úz.rozvoj 47,2% Kultura a ochrana památek 27,3% Průmysl. a ostatní odv. hospodářství 1,4% Zdroj: ÚFIS, tabulka 5.1 upraveno Ze státních fondů plynulo nejvíce finančních prostředků na Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (270,9 mil. Kč), dále pak do oblasti Kultura a ochrana památek (156,7 mil. Kč) a do oblasti Ochranu životního prostředí (71,5 mil. Kč). Největší objem dotací ze státních fondů získala občanská sdružení (312 mil. Kč), obecně prospěšné společnosti 109,9 mil. Kč a církevní právnické osoby získaly 152,3 mil. Kč. 77,0 % objemu všech dotací z rozpočtů státních fondů mělo neinvestiční charakter. V roce 2010 ze státních fondů byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 131,7 mil. Kč. 20

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 212 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 212 29 Státní rozpočet 212 29 Krajské rozpočty a

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2016

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2016 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2016 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 5 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 5 2. Dotace

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2008 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2009 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce výběr , Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce výběr , Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 -výběr 21.01.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 www.econ.muni.cz Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet 5

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE Obsah:

III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE Obsah: III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2007 Obsah: 1 METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele 4 1.5

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

Financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu v roce Vladimír Hyánek říjen 2018

Financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu v roce Vladimír Hyánek říjen 2018 Financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu v roce 2016 Vladimír Hyánek říjen 2018 NNO v ČR obecně (2016) počet NNO celkem: 132.953 úvazky FTE: 104.277 (2,04 %) dobrovolníci FTE:

Více

Financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu v roce 2016 (předběžné výsledky)

Financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu v roce 2016 (předběžné výsledky) Financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu v roce 2016 (předběžné výsledky) Zuzana Prouzová, Jakub Pejcal Praha, zasedání RVNNO 2. 10. 2017 Financování obecně (2016) nadačním subjektům,

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 Obsah: 1. METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 Obsah: 1. METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2003

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2003 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 23 Obsah: A. Metodika Účel Rozsah sledování Sledované kategorie Sledované ukazatele Metodika sledování B.

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: V VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014 Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 III. Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 Obsah: A. Komentář ke sledovaným údajům B. Soubor analytických tabulek a grafů Příloha: Kartogram a tabulka výskytu NNO na území ČR

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Plánované finanční prostředky na realizaci protidrogové politiky v r. 2014

Plánované finanční prostředky na realizaci protidrogové politiky v r. 2014 V. Plánované finanční prostředky na realizaci protidrogové politiky v r. 2014 Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky se předkládá materiál na základě usnesení vlády ČR č. 283 ze dne 18. dubna

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 1.3.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 1.3.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Březen 218 (data k 1.3.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Studie: Zadavatel: Zpracovatel: Verze: k 1. 3. 2015 Vývoj a současný stav českých NNO v makroekonomických ukazatelích Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013. Zuzana Prouzová 25.11.2014, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013. Zuzana Prouzová 25.11.2014, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013 Zuzana Prouzová 25.11.2014, Praha www.econ.muni.cz Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet(2006-2013)

Více

Rozbor financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu ČR v roce 2000

Rozbor financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu ČR v roce 2000 III. Rozbor financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu ČR v roce 2000 Obsah: strana I. Komentář ke sledovaným údajům 2-6 II. Soubor analytických tabulek a grafů 7-15 Příloha: Tabulka

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY Seznam tabulek Tabulka č. 1 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. června 2006 č. 690 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007 I. s c h v a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši 14 772 13 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 447 747 tis. Kč. Schodek rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 č. j. MSMT /2018

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 č. j. MSMT /2018 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 č. j. MSMT - 41631/2018 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2019 je definován

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY Seznam tabulek Tabulka č. 1 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92. Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2.

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92. Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92 Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2018 Obsah Přehled použitých zkratek Výhled na 2. pololetí 2018

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

poukázáno od zůstatek na účtě poskytnuto příspěvkových Olomouckého kraje k k použito vráceno v průběhu

poukázáno od zůstatek na účtě poskytnuto příspěvkových Olomouckého kraje k k použito vráceno v průběhu 10. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2015 Finanční vypořádání s Úřadem vlády roku ÚV Podpora koordinátorů romských poradců 04001 441 520,00 439 877,06 0,00 1 642,94 0,00 1 642,94

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Informace o dodržování termínů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím na rok 2018

Informace o dodržování termínů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím na rok 2018 III Informace o dodržování termínů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím na rok 2018 V příloze usnesení vlády ze dne 29.07.2015 č. 608 ke Státní politice vůči nestátním

Více

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 čj.: MSMT-33509/2016 ze dne 11. listopadu 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ Klíčovým požadavkem Evropské unie, zakotveným v článku 130 o Evropské unii, je prosazování adekvátní národní politiky výzkumu a vývoje u každého

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Tabulková část

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Tabulková část Ministerstvo financí Čj.: MF 15 115/2018/1104-60 C. Tabulková část Tabulková část Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 1. října 2015 David Šátek Ministerstvo financí Obsah prezentace Hospodaření obcí v roce 2015 Predikce hospodaření obcí v roce 2016 Vývoj zadluženosti Návrh

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 6 107 6 089 6 180 6 338 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 186 3 150

Více

Druhové třídění (číslo položky)

Druhové třídění (číslo položky) Schválený rozpočet města Opočna na rok 2012 Odvětvové třídění (číslo paragrafu) Druhové třídění (číslo položky) Text Částka v Kč Druhové třídění - seskupení položek: 1111 Příjmy DPFO závislá činnost 4

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 219 Vládní návrh ZÁKON ze dne 218 o státním rozpočtu České republiky na rok 219 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1)

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 5.3.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 5.3.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Březen 218 (data k 5.3.) Čerpání dotací EU v České republice K 5.3.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 35 výzev, z toho 1 436 bylo již ukončeno.

Více

Schválený rozpočet města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ > ,00

Schválený rozpočet města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ > ,00 Schválený rozpočet města Opočna na rok 2014 Druhové třídění Název Částka v Kč Rozpočtová třída: 1. Daňové příjmy 38 973 500,00 2. Nedaňové příjmy 14 590 000,00 3. Kapitálové příjmy 2 100 000,00 4. Přijaté

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na krajské projekty Říjen 217 (data k 2.1.) Čerpání dotací EU v České republice Největší převisy alokací v ukončených

Více

Přehled vhodných českých žadatelů podle investičních priorit v programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika

Přehled vhodných českých žadatelů podle investičních priorit v programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika Přehled vhodných českých žadatelů podle investičních priorit v programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika PRIORITNÍ OSA 1 POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 1A

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Duben 2018 (data k 3.4.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Duben 2018 (data k 3.4.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Duben 218 (data k 3.4.) Čerpání dotací EU v České republice K 3.4.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 264 výzev, z toho 1 559 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červen 2018 (data k 1.6.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červen 2018 (data k 1.6.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Červen 218 (data k 1.6.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.6.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 427 výzev, z toho 1 847 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání na projekty obcí Září 218 (data k 3.9.) Čerpání dotací EU v České republice K 3.9.218 bylo v České republice vyhlášeno 2

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2017 (data k 1.12.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2017 (data k 1.12.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Prosinec 217 (data k 1.12.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.12.217 bylo v České republice vyhlášeno 1 643 výzev, z toho 1 62 bylo již ukončeno.

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 15. října 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj

Více

Zpráva o čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR

Zpráva o čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR Zpráva o čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR Za období: 2014-2018 Leden 2019 REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE II Obsah Úvod... 4 Metodika... 4

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více