5 Navrhování vyztužených zděných prvků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Navrhování vyztužených zděných prvků"

Transkript

1 5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5.1 Úvod Při navrhování konstrukcí z nevyztuženého zdiva se často dostáváme do situace, kdy zděný konstrukční prvek (stěna, pilíř) je namáhán zatížením, vyvolávajícím v nevyztuženém zdivu tak značné namáhání v tahu, které již není schopno přenést bez vzniku poruchy (nadměrné trhliny). Řešením může být v tomto případě použití zdiva vyztuženého. Podle způsobu vyztužování zděného prvku rozeznáváme: zděné prvky zesilované oplášťováním; příčně vyztužené zděné prvky; podélně vyztužené zděné prvky. Vzhledem k tomu, že norma [8] se nezabývá navrhováním opláštění zděných prvků a příčně vyztuženými zděnými prvky budeme se zabývat dále pouze podélně vyztužovanými zděnými prvky. 5.2 Podélně vyztužené zděné prvky s převládajícím namáháním ohybem Podélně vyztužené zděné prvky jsou nejčastějším typem vyztuženého zdiva. Mají své uplatnění především tam, kde převládá ve zděné konstrukci tahové namáhání, ať už je vyvoláno momentem nebo objemovými změnami. Ve svisle namáhaných a svisle vyztužených prvcích má podélné vyztužení význam pro zvýšení únosnosti při velkých výstřednostech svislé síly anebo u velmi štíhlých centricky namáhaných prvků pomáhá zvyšovat jejich odolnost proti vybočení. Základní předpoklady pro statické posuzování zděného vyztuženého průřezu Pro ověřování únosnosti zděných vyztužených průřezů u prutových prvků namáhaných kombinací momentu a normálové síly platí podobné zásady jako u průřezu železobetonového jen s drobnými odlišnostmi, které jsou vyvolány větší různorodostí zdiva: platí Navierova hypotéza o rovinnosti průřezů po deformaci; výztuž se deformuje stejně jako přilehlé zdivo; tahová pevnost zdiva se zanedbává; mezní stlačení zdiva je dáno druhem materiálu zdiva; mezní protažení zdiva je dáno druhem výztuže; pracovní diagram se zavádí lineární, parabolický, parabolicko-rektangulární nebo se průběh napětí v tlačené části zdiva uvažuje obdélníkový; pracovní diagram oceli výztuže viz ČSN EN [7]; pro průřezy, které nejsou celé tlačené, se uvažuje mezní poměrné stlačení εε mu = -0,0035 pro zdivo ze zdicích prvků skupiny 1, ε mu = -0,002 pro zdivo ze zdicích prvků skupiny 2, 3 a 4; 54

2 pro průřezy, které jsou celé tlačené, se uvažuje mezní stlačení ε mu = -0,002; deformační vlastnosti betonové výplně zdicích prvků se předpokládají stejné jako u zdiva; poměrné přetvoření výztuže je limitováno hodnotou 0,01. Vyztužené zděné prvky namáhané prostým ohybem Základní podmínka spolehlivosti moment od účinků návrhového zatížení musí být menší nebo nejvýše roven návrhové hodnotě momentu únosnosti ohýbaného průřezu: M Ed M Rd (5.1) Pro prutové nosníky namáhané ohybem obdržíme z výjimky vodorovných vnitřních sil pro obdélníkový průřez výšku tlačené oblasti x a velikost ramene vnitřních sil z: F c = F s 0,8 x b f d(hd) = A s f yd x = Af s 0,8bf yd d(hd) (5.2) z = d 0,4x 0,95d (5.3) kde b je šířka obdélníkového průřezu; d účinná výška průřezu (vzdálenost těžiště výztuže od tlačeného okraje průřezu); A s průřezová plocha výztuže; f yd návrhová hodnota meze kluzu výztuže; f d návrhová hodnota pevnosti v tlaku zdiva kolmo k ložným spárám; návrhová hodnota pevnosti v tlaku zdiva kolmo ke styčným spárám f hd Obr. 27 Základní předpoklady výpočtu pro prostý ohyb 55

3 1) výztuž 2) menší z hodnot t 1 /2 nebo d/2 3) menší z hodnot t 2 /2 nebo d/2 Obr. 28 Rozpětí prostě uloženého nebo spojitého zděného prutového nosníku 56 Obr. 29 Rozpětí, účinná výška a rameno vnitřních sil zděného stěnového nosníku Pro stěnové nosníky, kde h > L/2, se uvažuje rameno vnitřních sil menší z hodnot: z = 0,7L z = 0,4h + 0,2L a účinná výška d vysokého nosníku se dovoluje přibližně uvažovat hodnotu: d = 1,3z kde L je rozpětí nosníků; l cl světlá vzdálenost podpor; h výška průřezu. Návrhová hodnota momentu únosnosti ohýbaného průřezu se obdrží ze vztahu: M Rd = A s f yd z a nesmí překročit hodnotu: 0,4 f d bd 2 pro zdivo ze zdicích prvků skupiny 1 kromě zdicích prvků z lehkého betonu; 0,3 f d bd 2 pro zdivo ze zdicích prvků skupiny 2, 3 a 4 a zdicích prvků skupiny 1 z lehkého betonu. (5.4a) (5.4b) (5.5) (5.6) (5.7a) (5.7b) Jestliže je výztuž lokálně soustředěna a prvek nelze posuzovat jako prvek s přírubami nebo T průřez smí se uvažovat šířka ohýbaného průřezu nejvýše rovna trojnásobku tloušťky t prvku viz obr. 30.

4 výplňový beton výztuž Obr. 30 Spolupůsobící šířka průřezu ve stěně se soustředěnou výztuží Ve stěně s pilíři, kde je výztuž soustředěna tak, že zděný prvek může působit jako prvek s přírubami, tj. jako T průřez nebo úhelníkový průřez (viz obr. 31), by tloušťka příruby t f měla být uvažována jako tloušťka zdiva, avšak neměla by být v žádném případě větší než d/2, kde d je účinná výška průřezu zděného prvku. Nevyztužená stěna mezi místy se soustředěnou výztuží by měla být posouzena, zda je schopna působící boční zatížení přenést. Jako soustředěnou výztuž si možno např. představit jeden prut tyčové betonářské výztuže nebo výztužný koš z více prutů spojený třmínky. Obr. 31 Vyztužená stěna s pilíři staticky působící jako T průřez a úhelníkový průřez Legenda k obr. 30: pro účinnou šířku úhelníkového průřezu platí: b efl t r1 + 6 t f l r /2 h/6 skutečná šířka příruby; pro účinnou šířku T průřezu platí: b eft t r t f l r h/3 skutečná šířka příruby; kde b efl je účinná šířka úhelníkového průřezu; b eft účinná šířka T průřezu; h světlá výška stěny; l r osová vzdálenost vystupujících žeber; t f tloušťka příruby; tloušťka žeber i. t ri 57

5 Návrhová hodnota momentu únosnost stěny s vyztuženými pilíři M Rd se vypočte podle vztahu (5.6), avšak nesmí přestoupit hodnotu: M Rd f d b ef t f (d 0,5t f ) (5.8) Mezní ohybové štíhlosti ohýbaných vyztužených zděných prvků, kontrola trhlin Průhyb ohýbaných zděných prvků obvykle nevyčíslujeme vzhledem k obtížnému určování spolehlivé hodnoty modulu pružnosti a modulu přetvárnosti. Aby však při konstruování nebyl navržen zděný prvek, u kterého by v důsledku příliš velké ohybové štíhlosti mohlo dojít ke vzniku nepřípustných trhlin, kontrolujeme průhyb a případný vznik nežádoucích trhlin nepřímo. Norma [8] zavádí největší přípustné ohybové štíhlosti, tj. mezní poměr rozpětí L k účinné výšce d průřezu vyztuženého zděného prutového prvku nebo mezní poměr rozpětí L k účinné tloušťce t ef stěny namáhané ohybem od bočního zatížení. Hodnoty jsou uvedeny v tab. 18. Tab. 18 Mezní ohybové štíhlosti L/d nebo L/t ef Stěna namáhaná ohybem od bočního zatížení Prutový nosník Prostý nosník Spojitý nosník Stěna uložená po obvodě 45 Konzola 18 7 Alternativně možno kontrolovat vznik větších nepřípustných trhlin podle přibližného empiricky odvozeného vztahu [40], kdy je rozvoj nepřípustných trhlin svázán s působícím napětím v krajních vláknech průřezu. Napětí se velmi snadno podle teorie pružnosti vyčíslí a dává tak možnost přibližným způsobem rychle průřez posoudit. Vztah platí pouze pro prutové nebo stěnové nosníky obdélníkového průřezu ohýbané ve své rovině: M Ed 0,25f d (5.9) Z kde M Ed je moment od návrhového zatížení; Z = 6 1 bh 2 pro prutové nosníky a = 6 1 bd 2 pro stěnové nosníky, kde d = 1,3; f d návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku kolmo k ložným spárám. Štíhlé prutové a stěnové nosníky je třeba zabezpečit proti vybočení tlačené části průřezu vhodně navrženými účinnými příčnými ztužidly. U prostě uložených nebo spojitých nosníků nesmí světlá vzdálenost l r mezi prvky příčného ztužení překročit menší z hodnot: l r 60b c nebo (5.10) l r bc d (5.11) kde d je účinná výška průřezu prvku; b c šířka tlačeného líce průřezu prvku uprostřed mezi bočními podporami. 58

6 Pro vyztužený zděný prvek staticky působící jako konzola jsou normou [8] stanovena obdobná pravidla. Největší vzdálenost příčných ztužidel nesmí překročit menší z hodnot: l r 25b c nebo (5.12) l r bc d kde d je účinná výška průřezu prvku; b c šířka průřezu u tlačeného okraje prvku. (5.13) 5.3 Podélně vyztužené zděné prvky s převládajícím namáháním tlakem U svisle namáhaných zděných prvků se vyztužení samotnou svislou výztuží (tj. nezabetonovanou výplňovým betonem) téměř nepoužívá, neboť komplikuje řádné provedení vazby zdiva. Nejčastěji se svislá výztuž vkládá do dutin zdicích prvků nebo do předem vyzděných otvorů anebo drážek a poloha výztuže a zároveň i ochrana vůči vlivům vnějšího prostředí se dosáhne použitím výplňového betonu nebo cementové malty, které výztuž obalí a zajistí její polohu. Obvykle se statické ověřování prvků namáhaných převážně centricky zjednodušeně provádí tak, že se posuzuje vyztužený zděný prvek buď jako železobetonový, převládá-li vyztužený výplňový beton nebo v opačném případě jako nevyztužené zdivo. Postup dává dostatečně konzervativní výsledky, ale není příliš hospodárný. Je proto možno si ze základních předpokladů výpočtu odvodit podstatně pracnější postup ověřování, kdy se do výpočtu zavedou všechny tři složky průřezu zdivo, výztuž a výplňový beton (cementová malta). Předpokladem pro dobrou shodu výpočtů se skutečností je, aby použité zdicí prvky měly pevnost v tlaku alespoň 10 MPa a výplňový beton nebo cementová malta měly pevnost v tlaku alespoň 15 MPa. Vzhledem k malé potřebnosti přesnějšího ověřování se zde tento postup výpočtu neuvádí. Podélně vyztužené převážně centricky namáhané zděné prvky se štíhlostním poměrem h ef /t ef > 12 se mohou navrhovat podle pravidel pro nevyztužené převážně tlačené prvky (viz kapitola 3.2). Vliv účinků 2. řádu se přitom uvažuje přídavným ohybovým momentem M ad : M ad = kde N Ed h ef t 2 N Edhef 2000t je normálová síla od účinků návrhového zatížení; účinná výška stěny; tloušťka stěny. (5.14) Vyztužené zděné prvky namáhané malou osovou tlakovou silou mohou být navrhovány přibližně pouze jako ohýbané, jestliže návrhová hodnota tlakového napětí σ d nepřekročí hodnotu: σ d 0,3f d (5.15) kde f d je návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku. 59

7 5.4 Vyztužené zděné prvky namáhané smykem 60 Všeobecně Postup ověřování smykové spolehlivosti je odvozen podobně jako u železobetonových prvků z tzv. příhradové analogie, kdy se předpokládá, že na mezi únosnosti vlivem rozvoje smykových trhlin se z nosníku stane násobná příhradovina s taženým dolním pásem tvořeným výztuží (navrženou na ohyb), tlačeným horním pásem ze zdiva, taženými svislicemi tvořenými smykovou výztuží a tlačenými diagonálami tvořenými bloky zdiva mezi trhlinami [46]. Důležitým předpokladem správné funkce smykového vyztužení zděného vyztuženého prvku je proto spolehlivé zakotvení podélné výztuže dolního taženého pásu příhradového nosníku v podpoře (podporách). Pro splnění základní podmínky spolehlivosti platí, aby na mezi únosnosti vyztuženého zděného prvku hodnota posouvající síly od návrhového zatížení V Ed byla menší nebo nejvýše rovna návrhové hodnotě odolnosti prvku proti porušení smykem V Rd, takže platí: V Ed V Rd (5.16) Návrhová hodnota odolnosti prvku proti porušení smykem V Rd může být stanovena buď postupem při zanedbáním vlivu smykové výztuže, vložené do prvku, jestliže průřezová plocha smykové výztuže je menší než minimální plocha smykové výztuže (viz kap. 3.4) nebo výpočtem se zavedením vlivu smykového vyztužení, jestliže je minimální plocha smykové výztuže dodržena. Při ověřování smykové odolnosti vyztuženého prvku se má uvážit vliv výplňového betonu podle [7] v těch případech, kdy je jeho podíl na smykové únosnosti prvku rozhodující. Vliv zdiva na smykovou únosnost se v tomto případě zanedbá. Ověřování smykové únosnosti vyztužených stěn vystavených vodorovnému zatížení působícímu v rovině stěny (smykové stěny) Stěny vyztužené svislou výztuží, kde se vliv smykové výztuže zanedbává, musí vyhovět podmínce: V Ed V Rd1 (5.17) kde V Rd1 je návrhová hodnota smykové únosnosti nevyztuženého zdiva daná hodnotou V Rd1 = f vd tl; (5.18) f vd návrhová hodnota smykové pevnosti zdiva (viz kap. 5.2); t tloušťka stěny; l délka stěny (viz obr. 15). Stěny vyztužené svislou (ohybovou) výztuží, kde se vliv smykové výztuže zahrnuje do výpočtu, musí vyhovět podmínce: V Ed V Rd1 + V Rd2 (5.19) kde V Rd1 je dána vztahem (5.18) a V Rd2 návrhová hodnota smykové síly přenášená na mezi únosnosti smykovou výztuží, daná hodnotou V Rd2 = 0,9A sw f yd ; (5.20) A sw celková průřezová plocha vodorovné výztuže uvažované části stěny; návrhová hodnota meze kluzu výztuže. f yd

8 Jestliže je smyková výztuž zahrnuta do výpočtu, musí být splněna podmínka: V Rd1 + V tl Rd2 2,0 MPa (5.21) kde t je tloušťka stěny; l délka stěny (viz obr. 15). Ověřování vyztužených zděných prutových a vysokých nosníků na smyk Obr. 32 Ověřování vyztužených zděných prutových a vysokých nosníků na smyk Pokud je vyztužený zděný nosník uložen na pevných podporách (tzv. přímá podpora), ověřuje se na smyk průřez ve vzdálenosti d/2 od líce přímé podpory (viz obr. 32), neboť se předpokládá, že první tlačená diagonála podle příhradové analogie přenáší zatížení tlakem přímo do podpory, takže průřezy blíže k podpoře již nejsou namáhány smykem. Pokud však nebude v nosníku žádná smyková výztuž, bude výstižnější uvažovat jako statický model oblouk s táhlem. Při slabé nebo žádné smykové výztuži je nutno počítat s tím, že úhel sklonu první tlačené diagonály (horního tlačeného oblouku) od vodorovné bude velmi malý a že tudíž podélnou výztuž je třeba pro správnou funkci výpočtového modelu v podpoře vždy řádně zakotvit. Příklad zakotvení výztuže v krajní podpoře je znázorněn na obr. 33. Výztuž v podpoře je nutno zakotvit tak, aby byla kotvením spolehlivě přenesena síla odpovídající staticky nutné ploše výztuže A s,req = M xd /(zf yd ) určené pro moment v průřezu x ve vzdálenosti 2,5d od líce podpory. 61

9 kotevní délka výztuže A s A s,req Obr. 33 Příklad kotvení výztuže v krajní podpoře Prutové a stěnové vyztužené zděné nosníky, u nichž se smyková výztuž zanedbává nebo častěji není vůbec navržena (nosníky vyztužené pouze v ložných spárách), musí splňovat podmínku spolehlivosti: V Ed V Rd1 (5.22) kde V Ed je návrhová hodnota smykové síly od zatížení ve vzdálenosti d/2 od líce přímé podpory; V Rd1 návrhová hodnota smykové únosnosti nevyztuženého zdiva daná hodnotou V Rd1 = f vd bd; (5.23) f vd je návrhová hodnota smykové pevnosti zdiva; b šířka průřezu prvku; d účinná výška průřezu prvku. Při výpočtu V Rd1 zděných nosníků nebo stěn, u nichž je hlavní výztuž umístěna v kanálcích, jádrech nebo dutinách vyplněných betonem, je možno podle potřeby zvýšit v posuzovaném průřezu návrhovou pevnost ve smyku f vd přihlédnutím k příznivému účinku podélné výztuže podle vztahu: (0, ,5ρ) 0,7 f vd = γ M γ M [MPa] (5.24) A kde ρ = s bd A s je průřezová plocha v podpoře řádně zakotvené podélné výztuže; b šířka průřezu; d účinná výška průřezu; γ M dílčí součinitel podmínek působení zdiva. Hodnotu f vd pro výpočet V Rd1 v průřezu ve vzdálenosti α x od líce podpory je možno zvětšit vynásobením součinitelem: 2d α 4 (5.25) x 62

10 kde d je účinná výška průřezu; α x vzdálenost mezi lícem podpory a posuzovaným průřezem. 2d Po vynásobení součinitelem α nesmí být hodnota f vd větší než 0,3 MPa. x Prutové a vysoké vyztužené zděné nosníky, u nichž se smyková výztuž zavádí do výpočtu únosnosti, musí vyhovět podmínce spolehlivosti: V Ed V Rd1 + V Rd2 (5.26) kde V Ed je návrhová hodnota smykové síly od zatížení ve vzdálenosti d/2 od líce přímé podpory; V Rd1 návrhová hodnota smykové únosnosti nevyztuženého zdiva podle vztahu (5.23) V Rd2 = 0,9d A sw yd (1+cotgα) sinα s (5.27) d účinná výška průřezu; A sw průřezová plocha smykové výztuže; s vzdálenost smykové výztuže; α úhel mezi pruty smykového vyztužení a osou nosníku (od 45 do 90 ); f yd návrhová hodnota meze kluzu výztuže. Celková odolnost proti smykovému porušení nesmí přesáhnout hodnotu: V Rd1 + V Rd2 0,25f d bd, případně V Rd1 + V Rd2 0,25f hd bd (5.28) kde f d, f hd b d 5.5 Ochrana výztuže je návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku ve směru působícího zatížení nebo pevnosti výplňového betonu v tlaku, dosadí se hodnota menší z obou; nejmenší šířka průřezu nosníku v průběhu jeho účinné výšky; účinná výška průřezu. Obecně platí, že výztuž ve zděných prvcích a konstrukcích musí být chráněna před škodlivými účinky vnějšího prostředí, neboť zdivo proti pronikání vlhkosti a škodlivých látek výztuž nechrání. Vnějším prostředím se rozumí jak prostředí vně budovy (nad povrchem terénu i pod ním), tak i prostředí vnitřní, tj. vnitřní prostory budov. Ochrana výztuže je soubor opatření, zahrnující jak opatření konstrukční povahy (např. provedení požadované krycí vrstvy z cementové malty nebo betonu), tak i opatření materiálové povahy, zahrnující návrh materiálu výztuže (korozivzdorná ocel) nebo návrh bezprostřední ochrany vlastních výztužných prutů, např. galvanizováním. Druh výztuže a nejnižší úroveň ochrany výztuže, která se má použít ve zdivu v jednotlivých třídách působícího prostředí, jsou uvedeny v tabulce v normách [8] a [10]. Je-li výztuž vybrána podle výše uvedených zásad (s ohledem na agresivitu vnějšího prostředí) a umístěna v ložné spáře, má být s ohledem na zajištění spolehlivého přenášení sil nejmenší tloušťka krycí vrstvy obyčejné a lehké malty vzhledem k líci zdiva být 15 mm a nejmenší tloušťka krycí vrstvy nad a pod výztuží 2 mm. Tloušťka krycí vrstvy malty pro tenké spáry má být vzhledem k líci zdiva 15 mm a nejmenší tloušťka krycí vrstvy nad a pod výztuží být 0,5 mm. Pokud se pro stykování výztuže příhradového typu (MURFOR ) použije příložek, je nutno krytí přiměřeně zvýšit, aby požadavek minimálního krytí byl splněn i u příložek. V betonem vyplněné dutině zdiva se má nejmenší tloušťka krycí vrstvy výztužných prutů rovnat vždy větší z hodnot, buď hodnotě 20 mm nebo průměru prutu. 63

11 Obr. 34 Nejmenší krytí výztuže v ložné spáře s ohledem na spolehlivé přenášení sil v ložné spáře tloušťky 10 až 12 mm tlusté a v tenké spáře 2,5 až 3 mm tlusté. 5.6 Nejmenší průřezová plocha výztuže Průřezová plocha výztuže ve zděném prvku musí být tak velká, aby splnila kritéria návrhu. Jeli výztuž navržena pro zvýšení únosnosti zděného prvku namáhaného ve své rovině, nemá být průřezová plocha výztuže menší než 0,05 % plochy průřezu zdiva, která se obdrží jako součin účinné šířky a účinné výšky posuzovaného průřezu. U bočně zatížených stěn, kde je pro přenášení tohoto bočního zatížení navržena výztuž v ložných spárách, nemá být celková plocha výztuže menší než 0,03 % plochy průřezu stěny, tj. nejméně 0,015 % při každém líci stěny. V prvcích, kde je výztuž v ložných spárách navržena k omezení vzniku trhlin nebo pro zajištění přetvárnosti, nemá být průřezová plocha výztuže menší než 0,03 % průřezu stěny. Vyztužený zděný prvek z dutinových zdicích prvků, navrhovaný jako jednosměrně pnutý, má být ve směru kolmém k hlavní výztuži opatřen příčnou výztuží pro převzetí příčných napětí. Průřezová plocha této příčné výztuže se má rovnat nejméně 0,05 % násobku součinu účinné šířky a účinné výšky zděného prvku. Ve zděných průřezech, kde je nutná smyková výztuž, má být plocha této smykové výztuže nejméně 0,0 5% násobku součinu účinné šířky a účinné výšky zděného prvku. 5.7 Kotvení a stykování výztuže Kotvení výztuže O významu řádného zakotvení výztužných prvků bylo pojednáno již v předcházející kapitole. Správné zakotvení výztuže zabrání vzniku podélných a příčných trhlin ve zdivu. O výsledné kotevní délce rozhoduje kromě průměru prutu a meze kluzu oceli především soudržnost výztuže při kotvení. Soudržnost výztuže se liší podle toho, zda se kotví ve výplňovém betonu sevřeném zdicími prvky nebo v maltě či výplňovém betonu nesevřeném zdicími prvky, kde je pevnost v soudržnosti kotvení výrazně nižší. Na zkrácení kotevní délky má vliv rovněž koncová úprava výztužných prutů polokruhové a pravoúhlé háky a smyčky nebo přivařené příčné pruty zkracují kotevní délku u tažených prutů cca o 30 %. Přesto při kotvení v maltě zdiva vycházejí kotevní délky ve srovnání s kotvením v betonu podstatně větší a je proto třeba snažit se navrhovat kotvení nebo nastavování výztuže přesahem navrhovat vždy v místech, kde je výztuž co nejméně namáhána. 64

12 Tab. 19 Charakteristická pevnost v soudržnosti výztuže při kotvení ve výplňovém betonu sevřeném zdicími prvky Třída pevnosti betonu C12/15 C16/20 C20/25 f bok pro hladkou výztuž z uhlíkové oceli [MPa] f bok pro žebírkovou výztuž z uhlíkové a korozivzdorné oceli [MPa] C25/30 nebo vyšší 1,3 1,5 1,6 1,8 2,4 3,0 3,4 4,1 Tab. 20 Charakteristická pevnost v soudržnosti výztuže při kotvení v maltě nebo ve výplňovém betonu nesevřeném zdicími prvky Malta M2 M5 M5 M9 M10 M14 M15 M19 M20 Třída pevnosti C25/30 Beton neužívá se C12/15 C16/20 C20/25 nebo vyšší f bok pro hladkou výztuž z uhlíkové oceli [MPa] 0,5 0,7 1,2 1,4 1,4 f bok pro žebírkovou výztuž z uhlíkové a korozivzdorné oceli [MPa] 0,5 1,0 1,5 2,0 3,4 Kotevní délku prutu s přímým zakončením za předpokladu konstantního napětí v soudržnosti lze odvodit z podmínky, že se prut v okamžiku vytržení přetrhne: f 2 bok πφl = πφ f yd b γ 4 γ γ M φ f s M yk l b = (5.29) fbok 4 γ s kde φ je účinný průměr výztužné vložky; f yk charakteristická hodnota meze kluzu oceli; f bok charakteristická pevnost v soudržnosti výztuže při kotvení; γ M dílčí součinitel spolehlivosti pro zdivo a výplňový beton; dílčí součinitel spolehlivosti pro výztuž. γ s V případě, že plocha výztuže je větší, než výpočtem požadovaná, smí se kotevní délka úměrně redukovat tak, aby: a) pro tažený prut nebyla kotevní délka menší než největší z těchto tří hodnot: 0,3l b nebo desetinásobek průměru prutu nebo 100 mm; b) pro tlačený prut nebyla kotevní délka menší než největší z těchto tří hodnot: 0,6l b nebo desetinásobek průměru prutu nebo 100 mm. Je-li použita předem zhotovená výztuž pro ložné spáry, má se kotevní délka stanovit podle zkouškami určené charakteristické pevnosti v soudržnosti. 65

13 Stykování výztuže Pro stykování tyčové betonářské výztuže přesahem platí obdobné zásady a pravidla jako pro betonářskou výztuž v železobetonových konstrukcích [46]. Stykování předem zhotovené výztuže MURFOR se provádí buď přesahem výztužných žebříčků v délce 250 mm (viz obr. 35) nebo pomocí tyčových příložek dlouhých 1400 mm (délka přesahu: 700 mm). Obr. 35 Stykování výztuže MURFOR přesahem v délce 250 mm 66

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

Vysvětlivky k odborným výrazům

Vysvětlivky k odborným výrazům 2/7 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel PORO- THERM do pevnostních tříd se uskutečňují

Více

MiTek Industries s.r.o.

MiTek Industries s.r.o. Jak používat tento materiál Účelem této příručky je informovat o použití příhradových vazníků pro střešní konstrukce. Je určena pro uživatele, projektanty a dodavatele těchto konstrukcí. Příručka je uspořádána

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty a PORIMENT. Úvod Společnost TBG Pražské

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU Strana: 1 Akce: STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Česká 166/11, Brno Objednatel: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Více

VÝHODY DESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ: přímá metoda měření metodika měření je široce uznávána, výsledky jsou srovnatelné a srozumitelné

VÝHODY DESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ: přímá metoda měření metodika měření je široce uznávána, výsledky jsou srovnatelné a srozumitelné Přednáška: 5 Strana: 1 ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ ZTVRDLÉHO BETONU Základní vlastností betonu, která je předmětem zkoušení, je jeho pevnost Pro její stanovování je možné používat dvou metodických postupů: zkoušky

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU Ctislav Fiala, Petr Hájek, Vlastimil Bílek, Marek Ženka 1 Úvod V rámci výzkumu zaměřeného na optimalizaci využití konstrukčních materiálů byl

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Ústav stavitelství I fakulty architektury učební texty předmětu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB část druhá KONSTRUKCE NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ OHYBEM 2006 KONSTRUKCE

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s.

ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s. ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s. Emanuel Novák 1 Úvod Návrh a provedení rekonstrukce je obvykle dosti složitější než návrh nové budovy. Při velkém rozsahu rekonstrukce

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA PD pro provedení stavby 7-3/13 A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK objekt: SO01 Přístavby vypracoval: ing. Robin Kulhánek kontroloval: ing.

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYBRANÉ KAPITOLY UČEBNÍ POMŮCKA PRO PŘEDMĚT ZÁKLADY PROJEKTOVÁNÍ II. VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení 25. Charakteristikami zatížení jsou: a) normová

Více

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000004 1180 SikaGrout -311 SikaGrout -311 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -311

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA Přednáška 4 letní semestr 2011-12 Obsah přednášky Úvod Vyztužené zdivo Formy a principy obecně konstrukční prvky horizontální

Více

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg Zdicí systém SIMPLE BLOCK, který je tvořen 4 typy tvarovek průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového

Více

Návrh rozměrů plošného základu

Návrh rozměrů plošného základu Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 02/2016 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patk Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak lze jednoduše a ektivně navrhnout železobetonovou

Více

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodist Stěnová a stropní ložiska Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427 1 88 info@maxfrank.com www.maxfrank.com

Více

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b 4.41. Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla.

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b 4.41. Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla. 4.41 Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b 8kN R e 50MPa h 16mm τ Ds 40MPa Osová síla Mez kluzu materiálu kolíku Výška táhla Dovolené smykové napětí mezi kolíkem a táhlem 1. Délka

Více

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA BOKORYS (neboli NÁRYS) je jeden ze základních pohledů, ze kterého poznáváme tvar kýlu, zádě, zakřivení paluby, atd. Zobrazuje v osové rovině obrys plavidla. Uvnitř obrysu

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 Instalace podlahového topení: Nainstalujte skříňku rozdělovače 6, viz.obrázek, a rozdělovač 5 -ideální je střed domu Propojte potrubím rozdělovač se zdrojem tepla

Více

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB Zajištění stavební jámy akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 1. Svahovaný výkop Výhody: - Volný vnitřní prostor, který umožňuje maximální využití mechanizace, při hloubení a přesunu

Více

1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny

1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny 1 1 Zadání konstrukce Základní půdorysné uspořádání i výškové uspořádání je patrné z obrázků. Dřevostavba má obytné zateplené podkroví. Detailní uspořádání a skladby konstrukcí stěny, stropu i střechy

Více

Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů

Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů Často je zapotřebí opracovat pultrudované profily před jejich konečným použitím. Jde o jednoduchý proces. Obrábění pultrudovaných profilů se dá porovnat s obráběním dřeva, a proto se také používá stejného

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

ŽELEZOBETZONOVÉ STROPY

ŽELEZOBETZONOVÉ STROPY ŽELEZOBETZONOVÉ STROPY ZÁKLADNÍ PRINCIPY Klasifikace a příklady zatížení ČSN 730035 Podle proměnnosti v čase se rozeznávají: a) stálá zatížení G, která působí po celou dobu trvání konstrukce, jejich velikost,

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI Petr Kábrt Jan Šanovec ČVUT FS Praha, Ústav strojírenské technologie Abstrakt Numerická simulace procesu lisování nachází stále větší uplatnění jako činný

Více

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS :

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS : Kontrolní a zkušební plán pro fázi montáže ETICS výrobce KVK, a.s. Zakázka : Realizátor :.. TDI Investora : Název ETICS : Skladba systému použité materiály : 1, tepelný izolant 2, lepicí hmota 3, Kotvicí

Více

Tematické okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám DIDC

Tematické okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám DIDC LINIOVÉ DOPRAVNÍ STAVBY (STAVBY KOLEJOVÉ DOPRAVY) 1. Navrhování železniční trasy (geometrické parametry koleje, vozidlo a kolej, průjezdný průřez, trasování) 2. Navrhování tělesa železničního spodku (navrhování

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 07. Test Klempíř 2.ročník test v systému MOODLE téma- Klempířské prvky okapních žlabů a svodů okapní vody Digitální učební

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,

Více

NEXIS 32 rel. 3.60. Základové patky

NEXIS 32 rel. 3.60. Základové patky SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu II. ETAPA severozápadní křídlo MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda AC-projekt

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu: Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA,

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699,

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Mechanické vlastnosti

Více

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k instalaci a seřízení Plovákový snímač výšky

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE podle 4, Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE podle 4, Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. podle 4, Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. DÁLE STANDARTIZACE PRO MONTÁŽ SRUBOVÝCH OBJEKTŮ SPOLEČNOSTÍ SRUBY BOHEMIA vypracoval: Petr Soukup březen-červen 2010 OBSAH: 1.1. Založení

Více

OVN OVN OVN OVN OVN OVN HELUZ MIAKO OVN 62,5

OVN OVN OVN OVN OVN OVN HELUZ MIAKO OVN 62,5 HELUZ MIAKO 19/62,5 HELUZ MIAKO 19/50 525 400 Keramické stropy HELUZ MIAKO Použití Keramické trámečkové stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené keramickými stropními vložkami a keramicko-betonovými stropní nosníky

Více

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry www.kb-blok.

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry www.kb-blok. systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry TECHNICKÁ ČÁST OBSAH 1. TVAROVKY KB 1.1 Informativní rozměry tvarovek str.

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Anhydritová x Cementová podlaha Otázka: Který z těchto materiálů je lepší?... každý materiál má své výhody i omezení Základní kladené

Více

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU ANALYSES AND EXPERIMENTAL VERIFICATION VALUE CONSTANTS THREADED JOINT CAR WHEELS Ing. Zdeněk FOLTA Katedra Částí a mechanismů strojů

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE Rev.4.0-11/2013 Ing. Jaroslav Vácha ÚVOD

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb se vzorovými příklady

Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb se vzorovými příklady Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb se vzorovými příklady 1. TEXTOVÁ ČÁST projekt FRVŠ 294/2015/G1 řešitelský kolektiv : Ing. Ondřej Vrátný Ing. Martin Tipka doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ F.3.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

21.5.2016 8. ZAVĚŠENÉ MOSTY. Starověké mosty

21.5.2016 8. ZAVĚŠENÉ MOSTY. Starověké mosty 133 1. VÝVOJ MOSTNÍHO STAVITELSTVÍ 2. MASIVNÍ MOSTY KAMENNÉ, CIHELNÉ A Z PROSTÉHO BETONU 3. PROPUSTKY A PŘESYPANÉ MOSTY 4. DESKOVÉ MOSTY 5. TRÁMOVÉ MOSTY 6. RÁMOVÉ MOSTY 7. OBLOUKOVÉ MOSTY 8. ZAVĚŠENÉ

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000040 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta Popis výrobku je tixotropní, 3komponentní vysprávková a opravná malta, na bázi

Více

Prostorová akustika. Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice. akustická studie. Datum: prosinec 2013

Prostorová akustika. Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice. akustická studie. Datum: prosinec 2013 Prostorová akustika Číslo dokum.: 13Zak09660 Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice Část: akustická studie Zpracoval: Ing.arch. Milan Nesměrák Datum: prosinec

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20 V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení

Více

Příručka sanačního technika beton a železobeton

Příručka sanačního technika beton a železobeton Příručka sanačního technika beton a železobeton Obsah: 1. Úvod... 1 2. Předúprava podkladu... 1 3. Spojení reprofilačních vrstev s podkladem, ošetření výztuže... 2 4. Aplikace vrstev reprofilace... 5 5.

Více