Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny"

Transkript

1 cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině, většinou ve styčnících příhradových vazníků. Styčníkové desky jsou prolisovány na způsob hřebíků, takže vznikají jednostranné trny ohnuté přibližně kolmo k rovině desky, viz obr. 1. Vyrábějí se z pozinkované, popř. nerezové oceli, zpravidla s ortogonálním uspořádáním trnů. Obr. 1 Prolisovaný trn Provádění spojů spočívá v zatlačení desek do dřeva lisem z obou stran spojovaných prvků obě styčníkové desky musí být stejného typu, rozměru i orientace, viz obr. 2. Obr. 2 Spoj se zalisovanými styčníkovými deskami Rozměry styčníkových desek nejsou normalizované. Je třeba vybírat ze sortimentu výrobce s příslušným certifikátem výrobku v České republice Bova, s.r.o., Březnice (dodává desky typu BV15, BV2), a MiTek Industries, s.r.o., Brno (dodává desky typu M2, M14) viz tab. 1. Velikost styčníkové desky je nutné dimenzovat. 1

2 Tab. 1 Rozměry spojovacích prostředků Typ desky Tloušťka desky t a (mm) Délka trnu (mm) Počet trnů na 1 cm 2 BV15 BV2 1,5 2, 15 2,7,3 M2 M14 1, 2, 8,5 2 1,2,3 Zásady výpočtu Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny se obecně posuzují na 1) přenos sil ze dřeva na desku (pevnost připojení desky), 2) přenos sil deskou (únosnost vlastní desky). ad 1) Přenos sil ze dřeva na desku Síly se přenášejí z připojovaného prvku na styčníkovou desku prostřednictvím trnů. Výpočtem se prokazuje, že namáhání trnů účinkem připojovaného prvku nepřekročí návrhovou pevnost trnů. Definuje se tzv. účinná plocha desky A ef, což je styčná plocha mezi deskou a připojovaným prvkem, zmenšená o plochu okrajových pásů šířky c od čelních a bočních hran připojovaného prvku, viz obr. 3. Šířka okrajových pásů desky se bere c = 5 mm + 6 ta sin δ, kde t a...tloušťka styčníkové desky, δ...úhel mezi hranou dřeva a směrem vláken dřeva. Obr. 3 Účinná plocha desky 2

3 A) Výpočet namáhání trnů Poznámka Namáhání trnů vztahujeme na jednotku účinné plochy desky silové veličiny tedy stanovujeme v MPa, nazýváme je napětí v připojení. a) Skupina trnů namáhaná tahem (tlakem) Napětí v připojení se uvažuje rovnoměrně rozdělené po účinné ploše A ef, viz obr. 4, FEd τ a, d =, 2 Aef kde F Ed je tahová (tlaková) síla působící na obě protilehlé desky. Obr. 4 Namáhání skupiny trnů tahem b) Skupina trnů namáhaná smykem Napětí v připojení se opět uvažuje rovnoměrně rozdělené po účinné ploše A ef, viz obr. 5, FEd τ a, d =, 2 Aef kde F Ed je smyková síla působící na obě protilehlé desky. Obr. 5 Namáhání skupiny trnů smykem c) Skupina trnů namáhaná ohybem Napětí v obecném bodě připojení je úměrné vzdálenosti od těžiště účinné plochy A ef, viz obr. 6, M Ed τ a, d =, 2W p 3

4 kde M Ed... ohybový moment působící na obě protilehlé desky, I p W p =... průřezový modul účinné plochy v čistém kroucení, rmax I = I + I... polární moment setrvačnosti účinné plochy, p x y r max... vzdálenost od těžiště k nejvzdálenějšímu bodu účinné plochy. Obr. 6 Namáhání skupiny trnů ohybem d) Složené namáhání trnů Při složeném namáhání se stanoví výsledné napětí v připojení τ a,d jako vektorový součet jednotlivých složek. B) Posouzení trnů Pevnost připojení desky závisí na úhlech α, β, viz obr. 7, α...úhel mezi směrem síly a hlavním směrem desky (tj. úhel, pod kterým jsou namáhané trny), β...úhel mezi směrem síly a směrem vláken dřeva (tj. úhel, pod kterým je namáhané dřevo). Poznámka Hlavní směr desky se uvažuje rovnoběžně se směrem prolisování. Obr. 7 Přenos sil ze dřeva na desku 4

5 Má být splněna následující podmínka spolehlivosti τ a, d f a, α, β, d, kde τ a,d...návrhové napětí v připojení desky trny, fa, α, β, d = kmod fa, α, β, k...návrhová pevnost připojení desky trny (stanovená γ M v závislosti na úhlech α, β). Modifikační součinitel k mod se použije v souladu s třídou trvání zatížení a třídou provozu, potřebné parametry pevnosti jsou uvedeny v tab. 3 a 5. ad 2) Přenos sil deskou Styčníková deska se posuzuje v kritickém řezu, který je zpravidla v místě stykové spáry spojovaných prvků. Výpočtem se prokazuje, že namáhání desky od spojovací síly nepřekročí návrhovou únosnost desky. Definuje se tzv. účinná šířka desky l s, což je délka stykové spáry spojovaných prvků překrytá deskou, viz obr. 8. Obr. 8 Účinná šířka desky A) Výpočet namáhání desky Poznámka Namáhání desky vztahujeme na jednotku účinné šířky desky silové veličiny tedy stanovujeme v N/mm'. a) Deska namáhaná tahem (tlakem) Tahová (tlaková) síla se uvažuje rovnoměrně rozdělená po účinné šířce l s, viz obr. 9, FEd Ft ( c), Ed =, 2 ls kde F Ed je tahová (tlaková) síla působící na obě protilehlé desky. 5

6 Obr. 9 Namáhání desky tahem b) Deska namáhaná smykem Smyková síla se opět uvažuje rovnoměrně rozdělená po účinné šířce l s, viz obr. 1, FEd Fv, Ed =, 2 ls kde F Ed je smyková síla působící na obě protilehlé desky. Obr. 1 Namáhání desky smykem c) Deska namáhaná ohybem Tahová (tlaková) síla v obecném bodě kritického řezu je úměrná vzdálenosti od středu účinné šířky l s, viz obr. 11, 3 M Ed F t( c), Ed =, 2 ls kde M Ed je ohybový moment působící na obě protilehlé desky. Obr. 11 Namáhání desky ohybem 6

7 d) Složené namáhání desky Při složeném namáhání se síla v kritickém řezu obecně rozloží na normálovou složku F t(c),ed, působící kolmo k řezu, a smykovou složku F v,ed, působící v rovině řezu. B) Posouzení desky Únosnost desky závisí na úhlu γ, viz obr. 12, γ...úhel mezi hlavním směrem desky a kritickým řezem desky. Obr. 12 Přenos sil deskou Podmínka spolehlivosti při jednoduchém namáhání tahem nebo tlakem je F t, Ed Ft, γ, Rd Fc, Ed Fc, γ, Rd, podmínka spolehlivosti při jednoduchém namáhání smykem je F v, Ed Fv, γ, Rd, podmínka spolehlivosti při složeném namáhání je F F t( c), Ed 2 F + F v, Ed 2 1, t( c), γ, Rd v, γ, Rd, kde F t,ed...návrhová tahová síla v kritickém řezu, F c,ed...návrhová tlaková síla v kritickém řezu, F v,ed...návrhová smyková síla v kritickém řezu, Ft, γ, Rk Ft, γ, Rd = kmod...návrhová únosnost desky v tahu, γ M Fc, γ, Rk Fc, γ, Rd = kmod...návrhová únosnost desky v tlaku, γ M 7

8 Fv, γ, Rd = kmod Fv, γ, Rk γ M...návrhová únosnost desky ve smyku (všechny stanovené v závislosti na úhlu γ). Modifikační součinitel k mod se uvažuje hodnotou 1,, potřebné parametry únosnosti jsou uvedeny v tab. 4 a 6. Příklad Zadání. Posuďte styk tažené fošny 5 1 pomocí styčníkových desek BV podle obr. 13. Návrhová síla je N Ed = 28 kn, dřevo jakosti C22 působí při třídě provozu 1 a třídě krátkodobého trvání zatížení. Obr. 13 Uspořádání spoje Řešení Tahová síla N Ed je přenášena nejprve ze dřeva trny do kovové desky a potom vlastní deskou přes stykovou spáru do konstrukčního prvku na druhé straně spoje. Výpočet rozdělíme na dvě části: a) trny, b) deska. A) Jako účinné se započítávají trny na styčné ploše mezi deskou a dřevem, zmenšené od stykové spáry o šířku okrajového pásu c = t a sin δ = , sin 9 = 17 mm, viz obr. 14, účinná plocha desky je tedy 33 A 8 = = 11,8 1 3 mm 2 ef = c. 2 Návrhové napětí v připojení je 3 N Ed 28 1 τ a, d = = = 1,19 MPa. 3 2 A 2 11,8 1 ef 8

9 Posouzení se provede pro úhly α = β =, s uvážením modifikačního součinitele k mod =,9 (pro třídu provozu 1 a třídu krátkodobého trvání zatížení). fa,,, k fa, α, β, d = kmod =,9 1,55 = 1,4 MPa τ a, d = 1,19 MPa vyhovuje. γ M Obr. 14 K pevnosti trnů B) Kritický řez desky je v místě stykové spáry, účinná šířka desky se stanoví bez uvážení oslabení otvory po trnech, viz obr. 15, l s = 8 mm. Návrhová tahová síla v uvažovaném řezu je 3 N Ed 28 1 F t, Ed = = = 175 N/mm'. 2 l 2 8 s Posouzení se provede pro úhel γ = 9, s uvážením modifikačního součinitele k mod = 1,. Ft,9, Rk Ft, γ, Rd = kmod = 1, 21 = 21 N/mm' Ft, Ed = 175 N/mm' vyhovuje. γ M Obr. 15 K únosnosti desky 9

10 Řešení spojů na zadaném vazníku V dalším uvádíme návrhové postupy pro řešení spojů na příhradovém vazníku v rámci samostatného cvičení, viz obr. 16. Osové síly od jednotkového zatížení při kloubovém působení styčníků jsou uvedeny v tab. 7, jejich přenásobením se získají hodnoty sil pro skutečné vnější zatěžovací účinky a jejich kombinace. Pro pevnostní posouzení tlačených spojů (se zalisovanými styčníkovými deskami) se mají osové síly zvýšit o 1 %. Obr. 16 Spoje pro samostatné cvičení 1) Přípoj podporové svislice k dolnímu pásu, viz obr. 17 představuje spoj namáhaný tlakem. Obr. 17 Přípoj podporové svislice k dolnímu pásu 1

11 Posuzují se části spoje vyznačené na obr. 18 podle následujících výpočtových předpokladů. Spoj je namáhán tlakovou silou N V1, zvýšenou o 1 %. Přenos tlakové síly v těsné spáře je zabezpečen kontaktem mezi dřevěnými prvky dřevěné prvky se počítají na plnou hodnotu tlakové síly N V1, styčníkové desky se v kolmých přípojích počítají na sílu,5 N V1. Obr. 18 Posuzované části spoje Obr. 19 Kritický řez desky a) Kritický řez desky (obr. 19) Pro výpočet a ověření tlakové síly v řezu platí podmínka,5 NV1 F c, Ed = Fc,9, Rd, 2 ls takže účinnou šířku desky lze navrhnout podle vztahu,5 NV1 ls. 2 F c,9, Rd 11

12 Obr. 2 Trny na svislici Obr. 21 Trny na pásu b) Trny na svislici (obr. 2) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka,5 NV1 τ a, d = fa,,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu,5 NV1 Aef. 2 f a,,, d c) Trny na pásu (obr. 21) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka,5 NV1 τ a, d = fa,,9, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu,5 NV1 Aef. 2 f a,,9, d 2) Přípoj mezipásových prutů k dolnímu pásu, viz obr. 22 představuje spoj namáhaný smykem. Obr. 22 Přípoj mezipásových prutů k dolnímu pásu 12

13 Posuzují se části spoje vyznačené na obr. 23 podle následujících výpočtových předpokladů. Na spoj působí osové síly spojovaných prutů N S1, N S2, N D1, N V2. Namáhání trnů na mezipásových prutech je vyvoláno silovými účinky v těchto prutech, namáhání trnů na pásu je vyvoláno rozdílem osových sil v přilehlých prutech pásu. Deska je v kritickém řezu namáhána smykovou silou rovněž vyvolanou rozdílem osových sil v přilehlých prutech pásu. Obr. 23 Posuzované části spoje Obr. 24 Kritický řez desky a) Kritický řez desky (obr. 24) Pro výpočet a ověření tlakové síly v řezu platí podmínka N S 2 N S1 F v, Ed = Fv,, Rd, 2 ls takže účinnou šířku desky lze navrhnout podle vztahu N S 2 N S1 ls. 2 F v,, Rd 13

14 Obr. 25 Trny na pásu b) Trny na pásu (obr. 25) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka N S 2 N S1 τ a, d = fa,,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu N S 2 N S1 Aef. 2 f a,,, d Obr. 26 Trny na svislici c) Trny na svislici (obr. 26) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka NV 2 τ a, d = fa,9,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu NV 2 Aef. 2 fa,9,, d Poznámka Tlak se ze svislice do pásu nepřenáší, takže kontakt mezi dřevy nelze uvažovat. Obr. 27 Trny na diagonále c) Trny na diagonále (obr. 27) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka N D1 τ a, d = fa, α,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu N D1 Aef. f 2 a, α,, d 14

15 3) Přípoj mezipásových prutů k hornímu pásu, viz obr. 28 představuje spoj namáhaný tlakem a smykem. Obr. 28 Přípoj mezipásových prutů k hornímu pásu Posuzují se části spoje vyznačené na obr. 29 podle následujících výpočtových předpokladů. Na spoj působí jednak vnitřní osové síly spojovaných prutů N H1, N D1, N V1, zvýšené o 1 %, a dále náhradní styčníkové břemeno Q od spojitého zatížení vazníku q Q = q 6 mm, kde 6 mm je polovina půdorysného průmětu délky prutu H 1. Styčníkové břemeno Q rozložíme na tlakovou složku Q, působící kolmo k hornímu pásu, a smykovou složku Q II, působící rovnoběžně s horním pásem, Q = Q cos 6, Q II = Q sin 6, kde 6 je sklon horního pásu. Tlakovou sílu Q lze vlivem kontaktu v těsné spáře mezi dřevy redukovat podle vztahu 2 Q cos β + ( β ) 2 Q, red = Q sin, 2 kde β = 6 je odklon tlakové síly Q od směru vláken svislice, viz obr

16 Namáhání trnů na mezipásových prutech je vyvoláno silovými účinky v těchto prutech, namáhání trnů na pásu je vyvoláno vektorovým součtem sil N H1, Q II, Q,red. Deska je v kritickém řezu namáhána smykem vyvolaným součtem sil N H1, Q II, a dále tlakem od síly Q,red. Obr. 29 Posuzované části spoje Obr. 3 Kontaktní tlak mezi dřevěnými prvky 16

17 Obr. 31 Kritický řez desky Obr. 32 Trny na pásu a) Kritický řez desky (obr. 31) Tlaková a smyková složka namáhání desky se vypočte podle vztahů Q, red Fc, Ed =, 2 ls N H1 + QII Fv, Ed =. 2 ls Zřejmě má být splněna podmínka spolehlivosti 2 2 Fc, Ed Fv, Ed + 1,, Fc,, Rd Fv,, Rd takže účinnou šířku desky lze navrhnout podle vztahu 2 Q, red 1 2,, 2 N H + QII ls +. Fc Rd Fv,, Rd b) Trny na pásu (obr. 32) Dílčí složky napětí v připojení se vypočtou podle vztahů Q, red τ =, 2 A N ef + Q H1 II τ II =. 2 Aef Pro výpočet a ověření výsledného napětí v připojení platí podmínka r r 2 2 τ a, d = τ + τ II = τ + τ II f a, α, β, d, přičemž pevnost připojení je závislá na úhlech τ Q, red α = β = arctg = arctg. τ II N H1 + Q II Účinnou plochu desky lze tedy navrhnout podle vztahu A ef Q 2 N + Q, red H1 II + 2,,, 2. f a α β d fa, α, β, d

18 Obr. 33 Trny na svislici c) Trny na svislici (obr. 33) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka N D1 τ a, d = fa, α,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu N D1 Aef. 2 fa, α,, d Poznámka Výpočet je zjednodušený na stranu bezpečnou. Sílu N V1 lze redukovat vlivem kontaktu mezi dřevy, ovšem ne celou hodnotu. Pouze tu část, která působí ve stykové spáře mezi svislicí a pásem (tj. Q + N H1 sin 6 ). Obr. 34 Trny na diagonále d) Trny na diagonále (obr. 34) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka NV1 τ a, d = fa, α,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu NV1 Aef. f 2 a, α,, d 18

19 Konstrukční zásady Rozměry dřevěných prvků nemají být menší než doporučené hodnoty podle tabulky 2. Tab. 2 Nejmenší rozměry dřevěných prvků Typ desky BV15 BV2 M2 M14 Výška v mm (rozměr v rovině vazníku) Šířka v mm (rozměr kolmo k rovině vazníku) (45) 47 (5) Pozn. Hodnoty v závorkách platí pro rozpětí vazníku nad 12 m. Minimální překrytí dřevěného prvku styčníkovou deskou s prolisovanými trny má být nejméně 4 mm nebo jedna třetina výšky dřevěného prvku, přičemž rozhodující je větší hodnota, viz obr. 35a). Styčníkové desky s prolisovanými trny ve stycích pásů mají překrývat nejméně 2/3 výšky dřevěného prvku, viz obr. 35b). Obr. 35 Minimální překrytí dřeva deskou 19

20 Tab. 3 Pevnost trnů styčníkových desek typu BV15 a BV2 α 1 ) Typ desky β 1 ) Pevnost trnů 2 ) 3 ) 4 ) v MPa f a,α,β,k / γ M 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 15 1,4 1,32 1,25 1,17 1,9 1,2,94 3 1,21 1,16 1,11 1,6 1,1,95,9 BV ,3 1,1,98,94,92,89,85 6,9,89,88,87,85,84,83 75,83,83,83,81,81,81,81 9,8,8,8,8,8,8,8 1,55 1,44 1,34 1,24 1,13 1,3, ,34 1,28 1,19 1,12 1,4,97,89 3 1,17 1,11 1,6 1,1,96,91,85 BV2 45 1,1,97,94,92,87,85,82 6,88,86,85,83,82,81,8 75,8,8,8,78,78,78,77 9,77,77,77,77,77,77,77 1 ) α je úhel mezi směrem síly a hlavním směrem desky, β je úhel mezi směrem síly a směrem vláken dřeva. Přitom hlavní směr desky je ve směru většího (podélného) rozměru otvorů po trnech. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. 2 ) Hodnoty pevnosti trnů se vztahují na 1 mm 2 účinné styčné plochy mezi deskou a připojovaným prvkem. 3 ) Pevnost trnů je stanovena pro jehličnaté dřevo pevnostní třídy S1. 4 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty pevnosti snižují, a to o 1 % u desek typu BV2, resp. o 2 % u desek typu BV15.

21 Tab. 4 Únosnost styčníkových desek typu BV15 a BV2 Typ desky γ 1 ) BV15 Únosnost desky 2 ) 3 ) v Nmm 1 BV2 v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M ) γ je úhel mezi hlavním směrem desky (tj. směrem podélného rozměru otvorů po trnech) a uvažovaným kritickým řezem. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. Při namáhání desky smykem je úhel γ ostrý při poloze desky vzhledem ke spáře namáhané smykovou silou F v,ed podle levého obrázku, pravý podle prostředního obrázku a tupý podle pravého obrázku. 2 ) Hodnoty únosnosti desky se vztahují na 1 mm délky stykové spáry spojovaných prvků překryté deskou. 3 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty pevnosti snižují, a to o 1 % u desek typu BV2, resp. o 2 % u desek typu BV15.

22 Tab. 5 Pevnost trnů styčníkových desek typu M2 a M14 α 1 ) Typ desky β 1 ) Pevnost trnů 2 ) 3 ) 4 ) v MPa f a,α,β,k / γ M 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1, ,22 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 3 1,1 1,1 1,1 1,11 1,11 1,11 1,11 M2 45,97,98,98,99,99,99 1, 6,85,86,86,87,87,88,88 75,72,73,74,75,75,76,77 9,6,61,62,63,63,64,65 1,5 1,,95,9,85,8, ,4 1,,96,92,88,83,79 3 1,3 1,,97,93,9,87,83 M ,3 1,,97,95,93,9,88 6 1,2 1,,98,97,95,93, ,1 1,,99,99,98,97,96 9 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ) α je úhel mezi směrem síly a hlavním směrem desky, β je úhel mezi směrem síly a směrem vláken dřeva. Přitom hlavní směr desky je ve směru většího (podélného) rozměru otvorů po trnech. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. 2 ) Hodnoty pevnosti trnů se vztahují na 1 mm 2 účinné styčné plochy mezi deskou a připojovaným prvkem. 3 ) Pevnost trnů je stanovena pro jehličnaté dřevo pevnostní třídy S1. 4 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty pevnosti snižují o 1 %.

23 Tab. 6 Únosnost styčníkových desek typu M2 a M14 Typ desky γ 1 ) M2 Únosnost desky 2 ) 3 ) v Nmm 1 M14 v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M 89, 62,5 45, 185, 158, 73, 15 79, 55,5 45, 145, 123, 73, 3 69, 58,5 56, 15, 88, 96, 45 59, 41,5 68, 65, 53, 129, 6 67, 47, 53, 65, 53, 129, 75 75, 53, 38, 65, 53, 1, 9 83, 58,5 22, 65, 53, 63, 15 75, 53, 34, 65, 53, 51, 12 67, 47, 45, 65, 53, 44, , 41,5 45, 65, 53, 44, 15 69, 48,5 45, 15, 88, 44, , 55,5 45, 145, 123, 45, 18 89, 62,5 45, 185, 158, 73, 1 ) γ je úhel mezi hlavním směrem desky (tj. směrem podélného rozměru otvorů po trnech) a uvažovaným kritickým řezem. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. Při namáhání desky smykem je úhel γ ostrý při poloze desky vzhledem ke spáře namáhané smykovou silou F v,ed podle levého obrázku, pravý podle prostředního obrázku a tupý podle pravého obrázku. 2 ) Hodnoty únosnosti desky se vztahují na 1 mm délky stykové spáry spojovaných prvků překryté deskou. 3 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty pevnosti snižují o 1 %.

24 Tab. 7 Příhradový vazník o rozpětí 12 m Prut Systémová délka (mm) Osové síly od jednotkového zatížení (kn) Prut Systémová délka (mm) Osové síly od jednotkového zatížení (kn) Horní pás H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 1 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S ,18 4,95 4,95 5,42 5,42 3,87 3,87 2,25 2,25 1,22 1,22 2,25 2,25 3,87 3,87 5,42 5,42 4,95 4,95 3,18 4,4 7,2 7,2 9,29 9,29 9,29 9,29 7,2 7,2 4,4,41,75,75 1,29 1,29 1,29 1,29,75,75,41 Diagonály D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 1 V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V ,76 + 2,79 1,17,34 + 1,73 1,26 + 1,31 1,53 + 1,62 + 1,83 + 1,83 + 1,62 1,53 + 1,31 1,26 + 1,73,34 1,17 + 2,79 + 4,76 + 6,59 + 4,41 2,7 +,97 +,47 +,47 +,97 2,7 + 4,41 + 6,59 +,61 +,54,51 +,44,42,42 +,44,51 +,54 +,61 Dolní pás ,16 + 5,59 + 4,5 + 4,5 + 3,1 + 1,22 + 1,22 + 3,1 + 4,5 + 4,5 + 5,59 + 3,16 + 4,38 + 8,69 + 9, + 9, + 8,69 + 4,38 +,41 + 1,3 + 1,5 + 1,5 + 1,3 +,41 Svislice ,5 3,56 1,2 1,2 1,37 1,5 1,5 1,37 1,2 1,2 3,56 4,5 6, 4,93 1,2 1,2 1,2 1,2 4,93 6,,5,46,46,5 Poznámka Kladné hodnoty osových sil značí tah, záporné tlak.

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5.1 Úvod Při navrhování konstrukcí z nevyztuženého zdiva se často dostáváme do situace, kdy zděný konstrukční prvek (stěna, pilíř) je namáhán zatížením, vyvolávajícím

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny JMÉNO PŘEDMĚT Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. TŘÍDA 3. ročník ROK 28 Bibliografická citace: PILGR, M. Dřevěné konstrukce. Spoje se styčníkovými

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Přesný střih Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny

1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny 1 1 Zadání konstrukce Základní půdorysné uspořádání i výškové uspořádání je patrné z obrázků. Dřevostavba má obytné zateplené podkroví. Detailní uspořádání a skladby konstrukcí stěny, stropu i střechy

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Návrh rozměrů plošného základu

Návrh rozměrů plošného základu Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 02/2016 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patk Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak lze jednoduše a ektivně navrhnout železobetonovou

Více

VÝHODY DESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ: přímá metoda měření metodika měření je široce uznávána, výsledky jsou srovnatelné a srozumitelné

VÝHODY DESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ: přímá metoda měření metodika měření je široce uznávána, výsledky jsou srovnatelné a srozumitelné Přednáška: 5 Strana: 1 ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ ZTVRDLÉHO BETONU Základní vlastností betonu, která je předmětem zkoušení, je jeho pevnost Pro její stanovování je možné používat dvou metodických postupů: zkoušky

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE Rev.4.0-11/2013 Ing. Jaroslav Vácha ÚVOD

Více

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU Ctislav Fiala, Petr Hájek, Vlastimil Bílek, Marek Ženka 1 Úvod V rámci výzkumu zaměřeného na optimalizaci využití konstrukčních materiálů byl

Více

MiTek Industries s.r.o.

MiTek Industries s.r.o. Jak používat tento materiál Účelem této příručky je informovat o použití příhradových vazníků pro střešní konstrukce. Je určena pro uživatele, projektanty a dodavatele těchto konstrukcí. Příručka je uspořádána

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 14. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 14. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 14. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYBRANÉ KAPITOLY UČEBNÍ POMŮCKA PRO PŘEDMĚT ZÁKLADY PROJEKTOVÁNÍ II. VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení 25. Charakteristikami zatížení jsou: a) normová

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Obor: Nástrojař Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU ANALYSES AND EXPERIMENTAL VERIFICATION VALUE CONSTANTS THREADED JOINT CAR WHEELS Ing. Zdeněk FOLTA Katedra Částí a mechanismů strojů

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ STUDIE

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ STUDIE SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ STUDIE Komunitní centrum Beroun Denní osvětlení mateřské školy 1. Zadání... 1 2. Seznam podkladů... 1 2.1. Seznam použitých norem... 1 2.2. Odborný software... 1 3. Charakteristika objektu...

Více

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.

Více

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 Instalace podlahového topení: Nainstalujte skříňku rozdělovače 6, viz.obrázek, a rozdělovač 5 -ideální je střed domu Propojte potrubím rozdělovač se zdrojem tepla

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

Netkané textilie. Technologie 3

Netkané textilie. Technologie 3 Netkané textilie Technologie 3 Netkané textilie 1 Zpevnění vlákenných vrstev Mechanické způsoby zpevňování Chemické způsoby zpevňování Termické způsoby zpevňování Netkané textilie 2 Technologie vpichování

Více

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA PD pro provedení stavby 7-3/13 A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK objekt: SO01 Přístavby vypracoval: ing. Robin Kulhánek kontroloval: ing.

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

FAKULTA STAVEBNÍ NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V PROTIVÍNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V PROTIVÍNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 71 Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS A kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem Vhodná pro:

Více

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří HAWGOOD závěsy pro Kyvadlové závěsy DICTATOR typu HAWGOOD zavírají hladce a rychle a drží je zavřené. Krátkým zatlačením na dveře je opět ihned zavřete. Díky tomu jsou vhodné zejména pro dveře ve frekventovaných

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 16. ČERVNA 2012 Název zpracovaného celku: NOSNÍKY NOSNÍKY Nosníky jsou zpravidla přímá tělesa (pruty) uloţená na podporách nebo

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b 4.41. Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla.

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b 4.41. Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla. 4.41 Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b 8kN R e 50MPa h 16mm τ Ds 40MPa Osová síla Mez kluzu materiálu kolíku Výška táhla Dovolené smykové napětí mezi kolíkem a táhlem 1. Délka

Více

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úloha č. 4 Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úkoly měření:. Určete moment setrvačnosti vybraných těles, kruhové a obdélníkové desky.. Stanovení momentu setrvačnosti proveďte s využitím dvou rozdílných

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ HLAVA VÁLCŮ tvoří víko pracovního válce a část spalovacího prostoru. Je zatížena proměnným tlakem spalování, tlakem od předpětí hlavových šroubů a těsnění. Tepelně je nerovnoměrně namáhána okamžitou teplotou

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha Inženýrský manuál č. 29 Aktualizace: 03/2016 Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha Program: Skalní svah Soubor: Demo_manual_29.gsk Tento inženýrský manuál popisuje určení stability skalní stěny,

Více

VH TECHNICKÉ PODMÍNKY

VH TECHNICKÉ PODMÍNKY SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz VÝFUKOVÁ

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit uživatele efektivně navrhovat objekty v režimu

Více

ŘEZÁNÍ. Řezání (obr. A) je dělení materiálu úběrem malých třísek mnohozubým nástrojem pilou.

ŘEZÁNÍ. Řezání (obr. A) je dělení materiálu úběrem malých třísek mnohozubým nástrojem pilou. ŘEZÁNÍ. Řezání (obr. A) je dělení materiálu úběrem malých třísek mnohozubým nástrojem pilou. Nástroje. Pilové listy (obr. B) jichž se používá v rámových pilách ručních i strojních; pilové pásy (obr. C),

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box

Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box 02/2013 PFEIFER-FS-Systém JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. BAVORSKÁ 856/14 155 00 PRAHA 5 TELEFON +420 272 700 701 FAX +420 272

Více

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót KÓTOVÁNÍ Kótování jednoznačné určení rozměrů a umístění všech tvarových podrobností

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

15.11 Úplný klikový mechanismus

15.11 Úplný klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji

V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji Jiří Máca - katedra mechaniky - B325 - tel. 2 2435 4500 maca@fsv.cvut.cz V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji 1. Typy základových konstrukcí 2. Budicí síly 3. Výpočet odezvy 4. Zmenšování dynamických

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL Správná odpověď na otázku je vždy odpověď a) MP 01 Každá MP musí být vybavena a) krytem pohyblivých částí, tlumiči vibrujících částí a zachycovačem

Více

Vysvětlivky k odborným výrazům

Vysvětlivky k odborným výrazům 2/7 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel PORO- THERM do pevnostních tříd se uskutečňují

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

BTL-3000 Series Tenea 10 20

BTL-3000 Series Tenea 10 20 BTL-3000 Series Tenea 10 20 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST BTL-3000 SERIES - TENEA STRÁNKA 1 Z 7 100JZ14/09/2012CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ... 3 2 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST... 3 2.1 Vodoinstalace... 3 2.2 Elektroinstalace...

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 8 Převody s korigovanými ozubenými koly Obsah Převody s korigovanými ozubenými koly Výroba ozubení odvalováním

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Ústav stavitelství I fakulty architektury učební texty předmětu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB část druhá KONSTRUKCE NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ OHYBEM 2006 KONSTRUKCE

Více

Upevnění na nosníky a trapézový plech

Upevnění na nosníky a trapézový plech Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování

Více

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM spaliny z kotle nesmějí pronikat do prostoru kotelny => ohniště velkých kotlů jsou převážně řešena jako podtlaková podtlak v kotli je vytvářen účinkem spalinového

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru)

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem Veritas, jsou univerzálními a účelnými pomocníky pro práci se dřevem. Uložení želízka výbrusem směrem nahoru (bevel up) umožňuje měnit úhel

Více

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodist Stěnová a stropní ložiska Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427 1 88 info@maxfrank.com www.maxfrank.com

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

Specifikace!*!Hranoly!KVH!NSI!

Specifikace!*!Hranoly!KVH!NSI! Specifikace*HranolyKVHNSI KVH Konstrukční masivní dřevo Nejjednodušší a nejjistější možností užití správného dřeva na moderní dřevěné konstrukce je použití konstrukčního masivního dřeva KVH - 1plus. Pro

Více