doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz"

Transkript

1 doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

2 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem k jejich ose rotace. Podle etapy vzniku nevyváženosti rotoru lze příčiny rozdělit do čtyř kategorií: Projekční nevyváženost důsledek nesprávného návrhu konstrukcí Výrobní nevyváženost daná nedokonalostí výroby, nedodržením výrobních postupů a technologií. Funkční nevyváženost - způsobená vlastní funkcí stroje. Např. působením pracovních látek v odstředivých bubnech. Provozní nevyváženost deformace součástí rotoru nebo celého rotoru vlivem odstředivých sil nebo vlivem provozního zatížení, uvolnění nebo vylomení částí rotorů, nesymetrická opotřebení rotoru, usazování cizích látek na funkčních částech rotoru, Elias Tomeh / Snímek 2

3 VYVAŽOVÁNÍ ROTORŮ V TUHÉM STAVU VYVAŽOVÁNÍ ROTORŮ V PRUŽNÉM STAVU Elias Tomeh / Snímek 3

4 ČSN ISO 1925 Vibrace - Vyvažování - Slovník Tuhý rotor: rotor, jehož průhyb vyvolaný daným rozložením nevyváženosti je menší než přípustné meze, a to pro jakékoli otáčky až do maximálních provozních otáček. Pružný rotor: rotor, který nelze považovat za tuhý v důsledku jeho pružného průhybu. POZNÁMKA: Rotor, který je označen jako tuhý za podmínek, jako jsou provozní otáčky a počáteční nevyváženost, nemusí být za jiných podmínek jako tuhý kvalifikován. Elias Tomeh / Snímek 4

5 Vyvažování rotačních strojů Normy, které souvisí s vyvažováním [1] ČSN ISO : Vibrace Požadavky na jakost vyvážení rotorů v konstantním (tuhém) stavu Část 1: Stanovení a ověření vyvažovacích tolerancí. [2] ČSN ISO : Vibrace Požadavky na jakost vyvážení tuhých rotorů Část 2: Chyby spojené s vyvažováním. [3] ČSN ISO 10816: Vibrace Hodnocení vibrací strojů na nerotujících součástech. [4] ČSN ISO 11342: Vibrace Metody a kritéria vyvažování pružných rotorů. Elias Tomeh / Snímek 5

6 Provozní vyvažování rotorů - Nevyváženost je jednou z nejčastějších příčin vibrací rotačních strojů, která nepříznivě ovlivňuje životnost a spolehlivost mechanických částí strojů. - lze jednoznačně říci, že intenzita chvění v průběhu celého cyklu životnosti respektive spolehlivosti provozovaného stroje je nejvyšší právě díky účinkům nevyvážeností rotorů. - Nevyváženost rotorů rotačních strojů je stav, kdy CHOS rotoru není totožná s OR rotoru. V případě, že se CHOS ztotožňuje s OR rotoru, říkáme, že je rotor vyvážený. Rotor se považuje za vyvážený, jestliže jeho zbytková nevyváženost je menší než přípustná hodnota nevyváženosti. N Z < N P Elias Tomeh / Snímek 6

7 Provozní vyvažování rotorů Co je nutno učinit, jestliže Dmychadla, elektromotory, vřetena obráběcích strojů, mlýny, setrvačníky vodních elektráren a dalších rotorů strojů a zařízení vykazují za provozu nadměrné vibrace??? Elias Tomeh / Snímek 7

8 Řešením je provozní vyvážování - Spočívá ve změření a snížení nevyváženosti rotoru na přípustnou hodnotu. - Demontáž stroje přitom není nutná. - Úspora nákladů na delší odstávku zařízení, demontáž a dopravu na vyvažovačku - Vyvažuje se rotor jako celek (ve vlastním rámu, vlastních ložiskách, při provozních otáčkách a za provozních podmínek. Měří se odezva vibrace na odstředivé síly (výchylka, rychlost nebo zrychlení). Elias Tomeh / Snímek 8

9 Provozní vyvažování rotorů Nutno ověřit že problémem je skutečně nevyváženost - Dominantní vibrace na otáčkové složce 1xRPM - Vibrace v horizontálním směru jsou zpravidla vyšší než ve vertikálním směru (..tuhost stojanů..) - Rozdíl fáze na stojanu mezi horizontálním a vertikálním směrem je zpravidla 90 o. - Rozdíl mezi úrovní horizontálních a vertikálních vibrací nemá být větší jak 1:3!!!! Elias Tomeh / Snímek 9

10 Stanovení jakosti vyvážení rotoru na základě určení stupňů jakosti vyvážení Typ stroje Stupeň jakosti vyvážení G Velikost mm.s -1 Klikové pohony konstrukčně nevyvážené. G Klikové pohony konstrukčně vyvážené G Klikové pohony konstrukčně nevyvážené, pružné uložení G Klikové pohony konstrukčně nevyvážené, tuhé uložení G Kompletní motory s vratným pohybem pro osobní i nákladní automobily Automobilové kol, ráfky, příslušenství kol, hnací hřídele Klikové pohony konstrukčně vyvážené, pružné uložení Zemědělské stroje, Klikové pohony konstrukčně vyvážené, tuhé uložení Drtiče, Hnací hřídele (kardanové hřídele, spojovací hřídele) Letecké plynové turbíny, Odstředivky (třídiče, usazovače), Elektromotory a generátory, Elektromotory s výškou osy hřídele menší než 80 mm, Ventilátory Ozubená kola, Strojírenství obecně, Obráběcí stroje, Papírenské stroje, Stroje chemického průmyslu, Čerpadla, Turbodmychadla, Vodní turbíny Kompresory, Pohony počítačů, Elektromotory a generátory (výšky osy hřídele alespoň 80 mm) s maximálními jmenovitými otáčkami nad 950 min -1 Plynové a parní turbíny, Pohony obráběcích strojů, Textilní stroje G G G G 6,3 6,3 G 2,5 2,5 Pohony audio a video přístrojů, Pohony brusných strojů G 1 1 Gyroskopy, Vřetena a pohony systémů s vysokou přesností G 0,4 0,4 Přípustný nevývažek NP N P G M 1000 G je velikost příslušného stupně jakosti vyvážení [mm.s -1 ] M je hmotnost rotoru [kg] ω je úhlová rychlost provozních otáček [rad.s -1 ] Elias Tomeh / Snímek 10

11 Základní druhy nevývahy tuhých rotorů 1. Statická nevyváženost hlavní osy setrvačnosti rotoru je rovnoběžný s osou rotace rotoru. Staticky nevyvážený rotor se projevuje vibracemi o stejné velikosti a pod stejným fázovým úhlem v obou ložiskových podporách. Elias Tomeh / Snímek 11

12 Základní druhy nevývahy tuhých rotorů 2. Kvazistatická nevyváženost hlavní osa setrvačnosti je nakloněna tak, že protíná osu rotace rotoru mimo jeho těžiště. OR je různoběžná CHOS. Kvazistaticky nevyvážený rotor se projevuje vibracemi o různých velikostech a pod stejným fázovým úhlem nebo úhlem otočeným o 180. Elias Tomeh / Snímek 12

13 Základní druhy nevývahy tuhých rotorů 3. Momentová (dvojicová) nevyváženost Momentová nevývaha vznikne tehdy, jestliže hlavní osa setrvačnosti rotoru je různoběžná s osou rotace rotoru, společný bod je v těžiště rotoru. Momentově nevyvážený rotor se projevuje vibracemi o stejných velikostech v obou ložiskových podporách, ovšem fázově pootočených o úhel 180. Elias Tomeh / Snímek 13

14 Základní druhy nevývahy tuhých rotorů 4. Dynamická (obecná) nevyváženost U dynamické nevyváženosti je osa setrvačnosti vůči ose rotace rotoru mimoběžná. Dynamicky nevyvážený rotor se projevuje různými amplitudami a různými fázovými úhly v obou ložiskových podporách. Při vyvažování dynamicky nevyvážených rotorů se doporučuje postupovat tak, že se nejprve eliminuje statická nevyváženost a následně dynamická nevyváženost. Elias Tomeh / Snímek 14

15 Způsoby korekce nevyvážených hmot A. Odebírání nevývažků z rotoru 1) Odvrtáváním, 2) Frézováním, 3) Broušením a pilováním, 4) Odřezáváním. B. Přidávání vývažků na rotor 1) Přivařování vývažků, 2) Pájení, 3) Lepení, 4) Nýtování, 5) Přišroubování. Elias Tomeh / Snímek 15

16 Ukázka nevyvážených hmot Navaření vývažků hrubého vyvážení Našroubování vývažků pro dovyvážení rotoru Elias Tomeh / Snímek 16

17 Postup při provozním vyvažování 1) Příprava objektu - kontrolu technického stavu objektu, rozbor konstrukce rotoru vzhledem k umístění vývažků nebo odebrání nevývažků. 2) Ověření nevyváženosti rotoru 3) Zjištění druhu nevyváženosti rotoru 4) Stanovení specifických požadavků pro provozní vyvažování - Možnost bezpečného roztočení a zastavení rotoru. - Možnost přidání či odebrání hmot v požadovaných místech a rovinách. - Možnost zabezpečení rotoru proti roztočení z důvodu bezpečnosti při montování nevývažků na rotor. - Bezpečné uchycení vývažků bez možnosti jejich posunu. V průběhu otáčení rotoru se nesmí v oblasti případného odletu vývažku pohybovat žádná osoba. 5) Vyvažovací rovina - rovina kolmá k ose rotoru, ve které se přidává, ubírá nebo přemísťuje korekční hmota. 6) Měřicí rovina - rovina kolmá k ose rotoru, ve které se získávají informace o nevyváženosti rotoru. (Snímač se umísťuje na ložiskách rotoru). Elias Tomeh / Snímek 17

18 Metody provozního vyvažování Prakticky je lze rozdělit do dvou skupin: - Vyvažování v jedné vyvažovací rovině. - Vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách Doporučuje se provádět pouze u rotorů s malou axiální délkou, Tehdy dochází k minimálnímu momentovému namáhání rotoru a není nutné rotor vyvažovat ve dvou rovinách. Při vyvažování se uplatní především tyto metody: - Zkusmá vyvažovací metoda - Jednopolohová metoda - Dvoupolohová metoda - Třípolohová metoda Elias Tomeh / Snímek 18

19 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Jednopolohová metoda - Jednopolohová metoda patří k nejpoužívanějším metodám provozního vyvažování. - Je založena na principu určení příčinkového činitele z rozdílu dvou hodnot vibrací. Předpokládá se zde proto lineární závislost mezi měřenými hodnotami. Z toho důvodu není zcela vhodná pro vyvažování rotorů, kde se dají předpokládat nelinearity výraznějšího charakteru. Výhody: Tato metoda je výhodná zejména díky nízkému počtu běhů nutných k vyvážení rotoru a snadnému algoritmu výpočtu, který lze aplikovat v přenosných měřících systémech. Nevýhody: Této metody je ovšem nutnost mít k dispozici takové měřící přístroje, které umožňují kromě měření velikosti vibrací také měření fázi. Elias Tomeh / Snímek 19

20 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Jednopolohová metoda Postup vyvažování jednopolohovou metodou v jedné rovině 1) Zvolíme měřicí rovinu (1) a zpravidla u ložiska umístíme snímač vibrací. 2) Zvolíme vyvažovací rovinu (I), kde se budou připevňovat testovací a vyvažovací závaží. 3) V dostupném místě upevníme referenční snímač proti značce na rotoru (reflexní páska). Během vyvažování se poloha snímače vibrací a referenční snímače nesmí měnit. Elias Tomeh / Snímek 20

21 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Jednopolohová metoda Referenční chod - uvedeme rotor do provozních otáček a změříme vektor odezvy vibrace (vektor nevyváženosti OA. Vektor odezvy vibrace je fázově posunut vůči vektoru neznámé odstředivé síle. Uložíme do analyzátoru. Zvolíme velikost testovacího závaží mt. Do programu zadáváme mt; T ; r AN Elias Tomeh / Snímek 21

22 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Jednopolohová metoda Testovací chod Po zastavení rotoru se ve vyvažovací rovině I upevníme testovací hmotnost: mt na předem zvolený poloměr r a úhlu T. Uvedeme rotor do provozních otáček a změříme vektor odezvy vibrace OB = OA + AB. Program vypočte vyvažovací hmotnost: mv ; V. Kladný smysl + je proti smyslu rotace. m V AN m AB T rt rv AN Elias Tomeh / Snímek 22

23 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Jednopolohová metoda Vyvažovací chod upevníme mv na rotor pod úhlem V a při provozních otáčkách změříme odezvu. Rotor už by měl být vyvážen. Úhel umístění vývažku V je pak dán úhlem, který svírají vektory OA a AB. Program vypočte dovážovací hmotnost mv1 ; V1. Elias Tomeh / Snímek 23

24 3 Směr otáčení 2 Rozložení vývažku Vypočtená pozice vývažku 1 Možné pozice pro umístění vývažků 4 Rotor ventilátoru s 5- ti lopatkami vyžadující umístění korekčního závaží mezi lopatky 0 Pozice zkušebního vývažku Vektorový diagram pro rozdělení korekčního závaží Elias Tomeh / Snímek 24

25 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Dvoupolohová metoda Ke stanovení velikosti a polohy vývažku se u této metody využívá rovněž testovací hmotnost ale už bez stanovení fáze vibrací. Stanovení velikosti a polohy vývažku se provádí rozborem grafické konstrukce podle následujícího postupu: 1.Rotor se uvede do ustálených vyvažovacích otáček a změří se amplituda vibrací AN nevyváženého rotoru. Elias Tomeh / Snímek 25

26 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ 2. Do libovolného místa na obvodu rotoru se umístí testovací hmotnost mt dané velikosti, rotor se roztočí na vyvažovací otáčky a změří se amplituda vibrací AW1. Dvoupolohová metoda Elias Tomeh / Snímek 26

27 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ 3. Totéž se provede se stejným testovacím hmotnosti umístěným o 180 od původního umístění a změří se amplituda vibrací AW2. Dvoupolohová metoda Elias Tomeh / Snímek 27

28 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Dvoupolohová metoda 4. kružnice k1 a k2 se protnou ve dvou bodech P1 a P2. Spojnice počátku O s bodem P1, resp. P2 udává velikost příčinkového činitele AB. Úhel umístění vývažku je dán úhlem natočení vektoru příčinkového činitele AB a hmotnost vývažku se určí ze vztahu m V AN m AB T rt rv Elias Tomeh / Snímek 28

29 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Z obrázku vyplývá, že poloha vývažku je dvojznačná. - Umístíme-li vypočtený vývažek do polohy dané bodem P1 a vibrace se sníží, vývažek jsme umístili správně. - Nesníží-li se vibrace, musíme vývažek umístit do polohy dané bodem P2. Dvoupolohová metoda Elias Tomeh / Snímek 29

30 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ - K analýze nevyváženosti rotoru se využívá tří hodnot naměřených vibrací, které vycházejí ze tří poloh testovací hmotnosti rozložených po 120 o na obvodu rotoru. - Metoda třípolohového vyvažování nevyžaduje měření fáze vibrací. - Tato metoda rovněž vhodná k vyvažování rotorových soustav jejichž prvky při běhu stroje nevykazují lineární vibrační odezvu. Třípolohová metoda Elias Tomeh / Snímek 30

31 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Třípolohová metoda - Po ustálení rotoru na vyvažovacích otáčkách se změří amplituda vibrací nevyváženého rotoru A N. - Ve zvoleném počátku se vykreslí kružnici k N o poloměru daném velikostí vibrací A N nevyváženého rotoru. AN A Elias Tomeh / Snímek 31

32 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Třípolohová metoda Do bodů 1, 2, 3 se postupně umísťuje testovací hmotnost m T a po uvedení rotoru na vyvažovací otáčky se změří amplitudy vibrací A W1, A W2 a A W3. Všechny hodnoty vyneseme do grafu. K2 AW2 2 K3 AW3 3 O AN 1 A AW1 K1 Elias Tomeh / Snímek 32

33 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Polohu bodu T lze stanovit jako těžiště nejmenšího z trojúhelníků tvořeného průsečíky T 1, T 2, T 3 všech tří kružnic k 1, k 2, k 3. Třípolohová metoda T1 T T2 T3 K3 AN Elias Tomeh / Snímek 33

34 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Třípolohová metoda Spojnice počátku O s tímto bodem T vyjadřuje velikost příčinkového činitele AB a směr vektoru příčinkového činitele vyjadřuje směr umístění korekčního vývažku, resp. odebrání nevývažku. T1 T T2 T3 AN m V AN m AB T rt rv Elias Tomeh / Snímek 34

35 VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVAŽOVACÍCH ROVINÁCH Při postupném vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách se využívá výše popsaných vyvažovacích metod. Metody vyvažování ve dvou rovinách se aplikují : - Má li rotor větších axiální délky, - Má-li rotor vysoké provozní otáčky, tj. otáčky vyskytující se nad kritickým pásmem frekvenční charakteristiky rotoru. Elias Tomeh / Snímek 35

36 PROVOZNÍ VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVAŽOVACÍCH ROVINÁCH Vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách je možné provézt: -tzv. postupným vyvažováním (nutné 1.rovinu dovyvážit) - nebo současným vyvažováním v obou vyvažovacích rovinách. Vyžaduje: -menší počet běhů, -měřící přístroje a vyhodnocovací programy. Elias Tomeh / Snímek 36

37 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVÁŽOVACÍCH ROVINÁCH SOUČASNĚ Graficko-početní metoda Základem je určit vzájemnou závislost změn vibrací v ložiscích 1 a 2 na umístěných testovací hmotnosti m IT, m IIT do vyvažovacích rovin I, II. 1) Zvolíme měřicí roviny (1), (2) a vyvažovací roviny (I), (II). 2) V dostupném místě upevníme referenční snímač proti značce na rotoru (reflexní páska). Elias Tomeh / Snímek 37

38 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVÁŽOVACÍCH ROVINÁCH SOUČASNĚ Graficko-početní metoda 3) Rotor se uvede do provozních vyvažovacích otáček a změří se amplitudy vibrací v 1 a 2 měřicí rovině (vektory nevyváženosti OA). Elias Tomeh / Snímek 38

39 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVÁŽOVACÍCH ROVINÁCH SOUČASNĚ Graficko-početní metoda 4) Po zastavení rotoru umístíme testovací hmotnost m IT do vyvažovací roviny I. Rotor se uvede do provozních otáček a změří se amplitudy vibrací v 1 a 2 měřicí rovině (OB). Elias Tomeh / Snímek 39

40 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVÁŽOVACÍCH ROVINÁCH SOUČASNĚ Graficko-početní metoda 5) Po zastavení rotoru odejmeme testovací hmotu m IT (nebo jí necháme) a do vyvažovací roviny II upevníme m IIT. Rotor se uvede do provozních otáček a změří se amplitudy vibrací v 1 a 2 měřicí rovině (OC). Elias Tomeh / Snímek 40

41 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVÁŽOVACÍCH ROVINÁCH SOUČASNĚ Graficko-početní metoda 6. Změřené údaje a údaje o testovacích hmotách jsou vstupními daty pro kalkulátor s vyvažovacím modulem. Po vyvážení se provede zkušební běh a jestli je dosaženo požadované kvality vyvážení lze vyvažování ukončit. Vypočítá se m V1 a V1, m V2 a V2 V 0 [mm.s -1 ] V 0 [mm.s -1 ] Frekvence [Hz] Frekvence [Hz] Elias Tomeh / Snímek 41

42 Velmi názorným podkladem pro posouzení vlivu vyvažování rotoru je porovnání spektra vibrace rotoru před a po vyvážení. Ze spekter vibrace lze snadno vyhodnotit: - podíl nevyváženosti na celkové energii vibrace před a po vyvážení, - vliv vyvážení na celkovou energii vibrace. Energetický podíl nevyváženosti na celkovou úroveň vibrace E V V ( V RMS TOT ) E V... energetický podíl nevyváženosti % v RMS... amplituda rychlosti rotorové frekvencí f R mm.s -1 v TOT... změřená celková energie spektra mm.s -1 Elias Tomeh / Snímek 42

43 Děkuji Vám za pozornost Elias Tomeh / Snímek 43

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Dynamika tuhých těles

Dynamika tuhých těles Dynamika tuhých těles V reálných technických aplikacích lze model bodového tělesa použít jen v omezené míře. Mnohem častější je použití modelu tuhého tělesa. Tuhé těleso je definováno jako těleso, u něhož

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 16. ČERVNA 2012 Název zpracovaného celku: NOSNÍKY NOSNÍKY Nosníky jsou zpravidla přímá tělesa (pruty) uloţená na podporách nebo

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úloha č. 4 Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úkoly měření:. Určete moment setrvačnosti vybraných těles, kruhové a obdélníkové desky.. Stanovení momentu setrvačnosti proveďte s využitím dvou rozdílných

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

info@novingrosty.cz 420 595 782 426 NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: 595 782 425-6

info@novingrosty.cz 420 595 782 426 NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: 595 782 425-6 info@novingrosty.cz 420 595 782 426 TAHOKOVOVÉ PODLAHOVÉ ROŠTY A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ ČSN EN ISO 9001:2001 www.novingrosty.cz NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./

Více

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE CONSORTA Praha s.r.o. Poděbradská 12, 190 00 Praha 9 tel. +420 266 039 059 www.consorta.cz Ochrana vůči prostředí

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW. s možností montáže brzdy

Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW. s možností montáže brzdy Kapitálová skupina Fasing Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW s možností montáže brzdy INFORMÁTOR NÁVOD K OBSLUZE A OPRAVÁM KATALOG SOUČÁSTÍ Vydání 2011 I M2 c KOPIE ORIGINÁLU

Více

Průvodní dokumentace IP-420

Průvodní dokumentace IP-420 Průvodní dokumentace IP-420 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 VŠEOBECNĚ... 2 1.2.1

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ,

Více

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodist Stěnová a stropní ložiska Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427 1 88 info@maxfrank.com www.maxfrank.com

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji

V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji Jiří Máca - katedra mechaniky - B325 - tel. 2 2435 4500 maca@fsv.cvut.cz V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji 1. Typy základových konstrukcí 2. Budicí síly 3. Výpočet odezvy 4. Zmenšování dynamických

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Svařitelnost,technologické zásady,příprava

Více

Přeplňování zážehových motorů

Přeplňování zážehových motorů Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Obor: Nástrojař Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 26

Více

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM 1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM Účel : Snížení ovládací síly při běžném převodu řízení. Poznámka : Pro natočení rejdových kol u vozidel s velkým zatížením řídící nápravy je nutno vyvinout velkou ovládací sílu její

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla. Hydrostatická čerpadla

ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla. Hydrostatická čerpadla ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla odstředivá axiální obvodová labyrintová kombinovaná radiální diagonální Hydrostatická čerpadla rotační s kmitavým pohybem peristaltická

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE

KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE Leopold Hrabovský Anotace: Účelem brzdy je zastavovat jakýkoli posuvný nebo točivý pohyb součásti po vypnutí motoru a

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska...

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska... Kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska... 289 Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361 Nerezová jednořadá kuličková ložiska... 373 Dvouřadá kuličková ložiska... 391 Jednořadé vačkové

Více

Typ RT/MRT..a Velikost: 30 180. převodový poměr: 5:1 100:1. Výkon: 0,06 15 kw. kroutící moment: 5 2 540 nm

Typ RT/MRT..a Velikost: 30 180. převodový poměr: 5:1 100:1. Výkon: 0,06 15 kw. kroutící moment: 5 2 540 nm Typ RT/MRT..a Velkost: 30 180 převodový poměr: 5:1 100:1 Výkon: 0,06 15 kw kroutíí moment: 5 2 540 nm ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY Obsah Šnekové převodovky 1 Všeobený pops 2 2 Konstruke 2 3 Typové označení 2 4

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ. Stav k 1. 1. 2010. Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc.

ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ. Stav k 1. 1. 2010. Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc. ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ Stav k 1. 1. 2010 Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc. Prosinec 2009 Stránka 2 z 33 OBSAH 1. Všeobecně...4 2.

Více

BNA. BNA 42S2 soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji

BNA. BNA 42S2 soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji BNA BNA 42S2 soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji BNA 42DHY2 soustružnické centrum se 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami a Y osou BNA 42MSY2 soustružnické centrum

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná. 1 OBJEMOVÁ ČERPADLA Nasávání se střídá s výtlakem čerpadlo nasaje určitý objem kapaliny, uzavře jej v pracovním prostoru a v dalším pracovním údobí jej vytlačuje. Mechanická energie dodávaná motorem se

Více

Nejdražší gramofon světa. Víme, jak vypadá a proč tolik stojí

Nejdražší gramofon světa. Víme, jak vypadá a proč tolik stojí < Zpět na článek... Gramofon a desky foto: Popmuzeum Nejdražší gramofon světa. Víme, jak vypadá a proč tolik stojí 19.7.2006 - V Praze byl před časem k vidění nejdražší gramofon světa. Bylo na co koukat,

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA.

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA. VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO EKOL. ÚJMA Katalog 2013 Upozorňujeme, že ceny níže uvedených výrobků se mohou změnit v

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun

Více

Stavba a porozumění vlastností Poncetovy EQ plošiny.

Stavba a porozumění vlastností Poncetovy EQ plošiny. Stavba a porozumění vlastností Poncetovy EQ plošiny. Původní stránky Vyhledat stránku K překladu dal souhlas Přeložil axel z NJ : http://home.wanadoo.nl/jhm.vangastel/astronomy/links.htm : Equatorial plattforms-reiner

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.

Více

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Naprosto jedinečná Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Kuželíková ložiska SKF pro špičkové výkony Konstrukce a výroba technických

Více

Městský úřad Nasavrky

Městský úřad Nasavrky Městský úřad Nasavrky ODBOR VÝSTAVBY Náměstí 77, 538 25 Nasavrky SPIS. ZN.: S NASA 0073/2016-5 Č.J.: NASA 0492/2016 VYŘIZUJE: Iva Plíšková TEL.: 469669318 E-MAIL: stavebni.urad@nasavrky.cz DATUM: 14.4.2016

Více

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Návody do měření Září 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Měření zemního odporu zemniče Úkol

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ, LETECKÉHO VÝCVIKU, PŘEZKUŠOVACÍCH LETŮ A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika. Matematika Matematika pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů. Žáci si prostřednictvím

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Liberci, srpen 2013 Vypracoval: Bc.

Více

6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi

6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi 6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky od Ing. Magdaleny Čepičkové

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/17/RM Konečná verze 14/11/2003 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ROZHODNUTÍ Č. 2003/17/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 Znalecký posudek č.8428/2016 o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 - 2/9 - Vlastník nemovitosti: Slivka Pert Šumberova 345/6, Praha

Více

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU ANALYSES AND EXPERIMENTAL VERIFICATION VALUE CONSTANTS THREADED JOINT CAR WHEELS Ing. Zdeněk FOLTA Katedra Částí a mechanismů strojů

Více

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč znalec obor: elektrotechnika specializace: ochrana před bleskem a přepětím jiri.kutac@dehn.cz; www.dehn.cz Klíčová slova

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik 5.6.6.3. Metody hodnocení rizik http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/identifikace-nebezpeci-ahodnoceni-rizik/metody-hodnoceni-rizik Pro hodnocení a analýzu rizik se používají různé metody. Výběr metody

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475271111 č. jednací : MM/ORM/35979/2014 č. evidenční:.../2014, 81/14 vyřizuje

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP Úvod Zásahy musí být prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou obeznámeni se systémem řízení převodovky a znají bezpečnostní pokyny a zásady platné pro převodovku. S ohledem na specifika řízené

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 6 Matice

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více