Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR."

Transkript

1 Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny JMÉNO PŘEDMĚT Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. TŘÍDA 3. ročník ROK 28

2 Bibliografická citace: PILGR, M. Dřevěné konstrukce. Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Pracovní verze příkladu do cvičení rozpracovaného podle ČSN EN [online]. Brno: 28, 28 s. Dostupné na < Poděkování: Deo gratias Ing. Milan Pilgr, Ph.D., 28

3 cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině, většinou ve styčnících příhradových vazníků. Styčníkové desky jsou prolisovány na způsob hřebíků, takže vznikají jednostranné trny ohnuté přibližně kolmo k rovině desky, viz obr. 1. Vyrábějí se z pozinkované, popř. nerezové oceli, zpravidla s ortogonálním uspořádáním trnů. Obr. 1 Prolisovaný trn Provádění spojů spočívá v zatlačení desek do dřeva lisem z obou stran spojovaných prvků obě styčníkové desky musí být stejného typu, rozměru i orientace, viz obr. 2. Obr. 2 Spoj se zalisovanými styčníkovými deskami Rozměry styčníkových desek nejsou normalizované. Je třeba vybírat ze sortimentu výrobce s příslušným certifikátem výrobku v České republice Bova, s.r.o., Březnice (dodává desky typu BV15, BV2), a MiTek Industries, s.r.o., Brno (dodává desky typu M2, M14) viz tab. 1. Velikost styčníkové desky je nutné dimenzovat. 3

4 Tab. 1 Rozměry spojovacích prostředků Typ desky Tloušťka desky t a (mm) Délka trnu (mm) Počet trnů na 1 cm 2 BV15 BV2 1,5 2, 15 2,7,3 M2 M14 1, 2, 8,5 2 1,2,3 Zásady výpočtu Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny se obecně posuzují na 1) přenos sil ze dřeva na desku (pevnost připojení desky), 2) přenos sil deskou (únosnost vlastní desky). ad 1) Přenos sil ze dřeva na desku Síly se přenášejí z připojovaného prvku na styčníkovou desku prostřednictvím trnů. Výpočtem se prokazuje, že namáhání trnů účinkem připojovaného prvku nepřekročí návrhovou pevnost trnů. Definuje se tzv. účinná plocha desky A ef, což je styčná plocha mezi deskou a připojovaným prvkem, zmenšená o plochu okrajových pásů šířky c od čelních a bočních hran připojovaného prvku, viz obr. 3. Šířka okrajových pásů desky se bere c = 5 mm + 6 ta sin δ, kde t a...tloušťka styčníkové desky, δ...úhel mezi hranou dřeva a směrem vláken dřeva. Obr. 3 Účinná plocha desky 4

5 A) Výpočet namáhání trnů Poznámka Namáhání trnů vztahujeme na jednotku účinné plochy desky silové veličiny tedy stanovujeme v MPa, nazýváme je napětí v připojení. a) Skupina trnů namáhaná tahem (tlakem) Napětí v připojení se uvažuje rovnoměrně rozdělené po účinné ploše A ef, viz obr. 4, FEd τ a, d =, 2 Aef kde F Ed je tahová (tlaková) síla působící na obě protilehlé desky. Obr. 4 Namáhání skupiny trnů tahem b) Skupina trnů namáhaná smykem Napětí v připojení se opět uvažuje rovnoměrně rozdělené po účinné ploše A ef, viz obr. 5, FEd τ a, d =, 2 Aef kde F Ed je smyková síla působící na obě protilehlé desky. Obr. 5 Namáhání skupiny trnů smykem c) Skupina trnů namáhaná ohybem Napětí v obecném bodě připojení je úměrné vzdálenosti od těžiště účinné plochy A ef, viz obr. 6, M Ed τ a, d =, 2W p 5

6 kde M Ed... ohybový moment působící na obě protilehlé desky, I p W p =... průřezový modul účinné plochy v čistém kroucení, rmax I = I + I... polární moment setrvačnosti účinné plochy, p x y r max... vzdálenost od těžiště k nejvzdálenějšímu bodu účinné plochy. Obr. 6 Namáhání skupiny trnů ohybem d) Složené namáhání trnů Při složeném namáhání se stanoví výsledné napětí v připojení τ a,d jako vektorový součet jednotlivých složek. B) Posouzení trnů Pevnost připojení desky závisí na úhlech α, β, viz obr. 7, α...úhel mezi směrem síly a hlavním směrem desky (tj. úhel, pod kterým jsou namáhané trny), β...úhel mezi směrem síly a směrem vláken dřeva (tj. úhel, pod kterým je namáhané dřevo). Poznámka Hlavní směr desky se uvažuje rovnoběžně se směrem prolisování. Obr. 7 Přenos sil ze dřeva na desku 6

7 Má být splněna následující podmínka spolehlivosti τ a, d f a, α, β, d, kde τ a,d...návrhové napětí v připojení desky trny, fa, α, β, d = kmod fa, α, β, k...návrhová pevnost připojení desky trny (stanovená γ M v závislosti na úhlech α, β). Modifikační součinitel k mod se použije v souladu s třídou trvání zatížení a třídou provozu, potřebné parametry pevnosti jsou uvedeny v tab. 3 a 5. ad 2) Přenos sil deskou Styčníková deska se posuzuje v kritickém řezu, který je zpravidla v místě stykové spáry spojovaných prvků. Výpočtem se prokazuje, že namáhání desky od spojovací síly nepřekročí návrhovou únosnost desky. Definuje se tzv. účinná šířka desky l s, což je délka stykové spáry spojovaných prvků překrytá deskou, viz obr. 8. Obr. 8 Účinná šířka desky A) Výpočet namáhání desky Poznámka Namáhání desky vztahujeme na jednotku účinné šířky desky silové veličiny tedy stanovujeme v N/mm'. a) Deska namáhaná tahem (tlakem) Tahová (tlaková) síla se uvažuje rovnoměrně rozdělená po účinné šířce l s, viz obr. 9, FEd Ft ( c), Ed =, 2 ls kde F Ed je tahová (tlaková) síla působící na obě protilehlé desky. 7

8 Obr. 9 Namáhání desky tahem b) Deska namáhaná smykem Smyková síla se opět uvažuje rovnoměrně rozdělená po účinné šířce l s, viz obr. 1, FEd Fv, Ed =, 2 ls kde F Ed je smyková síla působící na obě protilehlé desky. Obr. 1 Namáhání desky smykem c) Deska namáhaná ohybem Tahová (tlaková) síla v obecném bodě kritického řezu je úměrná vzdálenosti od středu účinné šířky l s, viz obr. 11, 3 M Ed F t( c), Ed =, 2 ls kde M Ed je ohybový moment působící na obě protilehlé desky. Obr. 11 Namáhání desky ohybem 8

9 d) Složené namáhání desky Při složeném namáhání se síla v kritickém řezu obecně rozloží na normálovou složku F t(c),ed, působící kolmo k řezu, a smykovou složku F v,ed, působící v rovině řezu. B) Posouzení desky Únosnost desky závisí na úhlu γ, viz obr. 12, γ...úhel mezi hlavním směrem desky a kritickým řezem desky. Obr. 12 Přenos sil deskou Podmínka spolehlivosti při jednoduchém namáhání tahem nebo tlakem je F t, Ed Ft, γ, Rd Fc, Ed Fc, γ, Rd, podmínka spolehlivosti při jednoduchém namáhání smykem je F v, Ed Fv, γ, Rd, podmínka spolehlivosti při složeném namáhání je F F t( c), Ed 2 F + F v, Ed 2 1, t( c), γ, Rd v, γ, Rd, kde F t,ed...návrhová tahová síla v kritickém řezu, F c,ed...návrhová tlaková síla v kritickém řezu, F v,ed...návrhová smyková síla v kritickém řezu, Ft, γ, Rk Ft, γ, Rd = kmod...návrhová únosnost desky v tahu, γ M Fc, γ, Rk Fc, γ, Rd = kmod...návrhová únosnost desky v tlaku, γ M 9

10 Fv, γ, Rd = kmod Fv, γ, Rk γ M...návrhová únosnost desky ve smyku (všechny stanovené v závislosti na úhlu γ). Modifikační součinitel k mod se uvažuje hodnotou 1,, potřebné parametry únosnosti jsou uvedeny v tab. 4 a 6. Příklad Zadání. Posuďte styk tažené fošny 5 1 pomocí styčníkových desek BV podle obr. 13. Návrhová síla je N Ed = 28 kn, dřevo jakosti C22 působí při třídě provozu 1 a třídě krátkodobého trvání zatížení. Obr. 13 Uspořádání spoje Řešení Tahová síla N Ed je přenášena nejprve ze dřeva trny do kovové desky a potom vlastní deskou přes stykovou spáru do konstrukčního prvku na druhé straně spoje. Výpočet rozdělíme na dvě části: a) trny, b) deska. A) Jako účinné se započítávají trny na styčné ploše mezi deskou a dřevem, zmenšené od stykové spáry o šířku okrajového pásu c = t a sin δ = , sin 9 = 17 mm, viz obr. 14, účinná plocha desky je tedy 33 A 8 = = 11,8 1 3 mm 2 ef = c. 2 Návrhové napětí v připojení je 3 N Ed 28 1 τ a, d = = = 1,19 MPa. 3 2 A 2 11,8 1 ef 1

11 Posouzení se provede pro úhly α = β =, s uvážením modifikačního součinitele k mod =,9 (pro třídu provozu 1 a třídu krátkodobého trvání zatížení). fa,,, k fa, α, β, d = kmod =,9 1,55 = 1,4 MPa τ a, d = 1,19 MPa vyhovuje. γ M Obr. 14 K pevnosti trnů B) Kritický řez desky je v místě stykové spáry, účinná šířka desky se stanoví bez uvážení oslabení otvory po trnech, viz obr. 15, l s = 8 mm. Návrhová tahová síla v uvažovaném řezu je 3 N Ed 28 1 F t, Ed = = = 175 N/mm'. 2 l 2 8 s Posouzení se provede pro úhel γ = 9, s uvážením modifikačního součinitele k mod = 1,. Ft,9, Rk Ft, γ, Rd = kmod = 1, 21 = 21 N/mm' Ft, Ed = 175 N/mm' vyhovuje. γ M Obr. 15 K únosnosti desky 11

12 Řešení spojů na zadaném vazníku V dalším uvádíme návrhové postupy pro řešení spojů na příhradovém vazníku v rámci samostatného cvičení, viz obr. 16. Osové síly od jednotkového zatížení při kloubovém působení styčníků jsou uvedeny v tab. 7, jejich přenásobením se získají hodnoty sil pro skutečné vnější zatěžovací účinky a jejich kombinace. Pro pevnostní posouzení tlačených spojů (se zalisovanými styčníkovými deskami) se mají osové síly zvýšit o 1 %. Obr. 16 Spoje pro samostatné cvičení 1) Přípoj podporové svislice k dolnímu pásu, viz obr. 17 představuje spoj namáhaný tlakem. Obr. 17 Přípoj podporové svislice k dolnímu pásu 12

13 Posuzují se části spoje vyznačené na obr. 18 podle následujících výpočtových předpokladů. Spoj je namáhán tlakovou silou N V1, zvýšenou o 1 %. Přenos tlakové síly v těsné spáře je zabezpečen kontaktem mezi dřevěnými prvky dřevěné prvky se počítají na plnou hodnotu tlakové síly N V1, styčníkové desky se v kolmých přípojích počítají na sílu,5 N V1. Obr. 18 Posuzované části spoje Obr. 19 Kritický řez desky a) Kritický řez desky (obr. 19) Pro výpočet a ověření tlakové síly v řezu platí podmínka,5 NV1 F c, Ed = Fc,9, Rd, 2 ls takže účinnou šířku desky lze navrhnout podle vztahu,5 NV1 ls. 2 F c,9, Rd 13

14 Obr. 2 Trny na svislici Obr. 21 Trny na pásu b) Trny na svislici (obr. 2) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka,5 NV1 τ a, d = fa,,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu,5 NV1 Aef. 2 f a,,, d c) Trny na pásu (obr. 21) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka,5 NV1 τ a, d = fa,,9, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu,5 NV1 Aef. 2 f a,,9, d 2) Přípoj mezipásových prutů k dolnímu pásu, viz obr. 22 představuje spoj namáhaný smykem. Obr. 22 Přípoj mezipásových prutů k dolnímu pásu 14

15 Posuzují se části spoje vyznačené na obr. 23 podle následujících výpočtových předpokladů. Na spoj působí osové síly spojovaných prutů N S1, N S2, N D1, N V2. Namáhání trnů na mezipásových prutech je vyvoláno silovými účinky v těchto prutech, namáhání trnů na pásu je vyvoláno rozdílem osových sil v přilehlých prutech pásu. Deska je v kritickém řezu namáhána smykovou silou rovněž vyvolanou rozdílem osových sil v přilehlých prutech pásu. Obr. 23 Posuzované části spoje Obr. 24 Kritický řez desky a) Kritický řez desky (obr. 24) Pro výpočet a ověření tlakové síly v řezu platí podmínka N S 2 N S1 F v, Ed = Fv,, Rd, 2 ls takže účinnou šířku desky lze navrhnout podle vztahu N S 2 N S1 ls. 2 F v,, Rd 15

16 Obr. 25 Trny na pásu b) Trny na pásu (obr. 25) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka N S 2 N S1 τ a, d = fa,,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu N S 2 N S1 Aef. 2 f a,,, d Obr. 26 Trny na svislici c) Trny na svislici (obr. 26) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka NV 2 τ a, d = fa,9,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu NV 2 Aef. 2 fa,9,, d Poznámka Tlak se ze svislice do pásu nepřenáší, takže kontakt mezi dřevy nelze uvažovat. Obr. 27 Trny na diagonále c) Trny na diagonále (obr. 27) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka N D1 τ a, d = fa, α,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu N D1 Aef. f 2 a, α,, d 16

17 3) Přípoj mezipásových prutů k hornímu pásu, viz obr. 28 představuje spoj namáhaný tlakem a smykem. Obr. 28 Přípoj mezipásových prutů k hornímu pásu Posuzují se části spoje vyznačené na obr. 29 podle následujících výpočtových předpokladů. Na spoj působí jednak vnitřní osové síly spojovaných prutů N H1, N D1, N V1, zvýšené o 1 %, a dále náhradní styčníkové břemeno Q od spojitého zatížení vazníku q Q = q 6 mm, kde 6 mm je polovina půdorysného průmětu délky prutu H 1. Styčníkové břemeno Q rozložíme na tlakovou složku Q, působící kolmo k hornímu pásu, a smykovou složku Q II, působící rovnoběžně s horním pásem, Q = Q cos 6, Q II = Q sin 6, kde 6 je sklon horního pásu. Tlakovou sílu Q lze vlivem kontaktu v těsné spáře mezi dřevy redukovat podle vztahu 2 Q cos β + ( β ) 2 Q, red = Q sin, 2 kde β = 6 je odklon tlakové síly Q od směru vláken svislice, viz obr

18 Namáhání trnů na mezipásových prutech je vyvoláno silovými účinky v těchto prutech, namáhání trnů na pásu je vyvoláno vektorovým součtem sil N H1, Q II, Q,red. Deska je v kritickém řezu namáhána smykem vyvolaným součtem sil N H1, Q II, a dále tlakem od síly Q,red. Obr. 29 Posuzované části spoje Obr. 3 Kontaktní tlak mezi dřevěnými prvky 18

19 Obr. 31 Kritický řez desky Obr. 32 Trny na pásu a) Kritický řez desky (obr. 31) Tlaková a smyková složka namáhání desky se vypočte podle vztahů Q, red Fc, Ed =, 2 ls N H1 + QII Fv, Ed =. 2 ls Zřejmě má být splněna podmínka spolehlivosti 2 2 Fc, Ed Fv, Ed + 1,, Fc,, Rd Fv,, Rd takže účinnou šířku desky lze navrhnout podle vztahu 2 Q, red 1 2,, 2 N H + QII ls +. Fc Rd Fv,, Rd b) Trny na pásu (obr. 32) Dílčí složky napětí v připojení se vypočtou podle vztahů Q, red τ =, 2 A N ef + Q H1 II τ II =. 2 Aef Pro výpočet a ověření výsledného napětí v připojení platí podmínka r r 2 2 τ a, d = τ + τ II = τ + τ II f a, α, β, d, přičemž pevnost připojení je závislá na úhlech τ Q, red α = β = arctg = arctg. τ II N H1 + Q II Účinnou plochu desky lze tedy navrhnout podle vztahu A ef Q 2 N + Q, red H1 II + 2,,, 2. f a α β d fa, α, β, d

20 Obr. 33 Trny na svislici c) Trny na svislici (obr. 33) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka N D1 τ a, d = fa, α,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu N D1 Aef. 2 fa, α,, d Poznámka Výpočet je zjednodušený na stranu bezpečnou. Sílu N V1 lze redukovat vlivem kontaktu mezi dřevy, ovšem ne celou hodnotu. Pouze tu část, která působí ve stykové spáře mezi svislicí a pásem (tj. Q + N H1 sin 6 ). Obr. 34 Trny na diagonále d) Trny na diagonále (obr. 34) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka NV1 τ a, d = fa, α,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu NV1 Aef. f 2 a, α,, d 2

21 Konstrukční zásady Rozměry dřevěných prvků nemají být menší než doporučené hodnoty podle tabulky 2. Tab. 2 Nejmenší rozměry dřevěných prvků Typ desky BV15 BV2 M2 M14 Výška v mm (rozměr v rovině vazníku) Šířka v mm (rozměr kolmo k rovině vazníku) (45) 47 (5) Pozn. Hodnoty v závorkách platí pro rozpětí vazníku nad 12 m. Minimální překrytí dřevěného prvku styčníkovou deskou s prolisovanými trny má být nejméně 4 mm nebo jedna třetina výšky dřevěného prvku, přičemž rozhodující je větší hodnota, viz obr. 35a). Styčníkové desky s prolisovanými trny ve stycích pásů mají překrývat nejméně 2/3 výšky dřevěného prvku, viz obr. 35b). Obr. 35 Minimální překrytí dřeva deskou 21

22 Tab. 3 Pevnost trnů styčníkových desek typu BV15 a BV2 α 1 ) Typ desky β 1 ) Pevnost trnů 2 ) 3 ) 4 ) v MPa f a,α,β,k / γ M 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 15 1,4 1,32 1,25 1,17 1,9 1,2,94 3 1,21 1,16 1,11 1,6 1,1,95,9 BV ,3 1,1,98,94,92,89,85 6,9,89,88,87,85,84,83 75,83,83,83,81,81,81,81 9,8,8,8,8,8,8,8 1,55 1,44 1,34 1,24 1,13 1,3, ,34 1,28 1,19 1,12 1,4,97,89 3 1,17 1,11 1,6 1,1,96,91,85 BV2 45 1,1,97,94,92,87,85,82 6,88,86,85,83,82,81,8 75,8,8,8,78,78,78,77 9,77,77,77,77,77,77,77 1 ) α je úhel mezi směrem síly a hlavním směrem desky, β je úhel mezi směrem síly a směrem vláken dřeva. Přitom hlavní směr desky je ve směru většího (podélného) rozměru otvorů po trnech. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. 2 ) Hodnoty pevnosti trnů se vztahují na 1 mm 2 účinné styčné plochy mezi deskou a připojovaným prvkem. 3 ) Pevnost trnů je stanovena pro jehličnaté dřevo pevnostní třídy S1. 4 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty pevnosti snižují, a to o 1 % u desek typu BV2, resp. o 2 % u desek typu BV15.

23 Tab. 4 Únosnost styčníkových desek typu BV15 a BV2 Typ desky γ 1 ) BV15 Únosnost desky 2 ) 3 ) v Nmm 1 BV2 v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M ) γ je úhel mezi hlavním směrem desky (tj. směrem podélného rozměru otvorů po trnech) a uvažovaným kritickým řezem. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. Při namáhání desky smykem je úhel γ ostrý při poloze desky vzhledem ke spáře namáhané smykovou silou F v,ed podle levého obrázku, pravý podle prostředního obrázku a tupý podle pravého obrázku. 2 ) Hodnoty únosnosti desky se vztahují na 1 mm délky stykové spáry spojovaných prvků překryté deskou. 3 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty únosnosti snižují, a to o 1 % u desek typu BV2, resp. o 2 % u desek typu BV15.

24 Tab. 5 Pevnost trnů styčníkových desek typu M2 a M14 α 1 ) Typ desky β 1 ) Pevnost trnů 2 ) 3 ) 4 ) v MPa f a,α,β,k / γ M 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1, ,22 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 3 1,1 1,1 1,1 1,11 1,11 1,11 1,11 M2 45,97,98,98,99,99,99 1, 6,85,86,86,87,87,88,88 75,72,73,74,75,75,76,77 9,6,61,62,63,63,64,65 1,5 1,,95,9,85,8, ,4 1,,96,92,88,83,79 3 1,3 1,,97,93,9,87,83 M ,3 1,,97,95,93,9,88 6 1,2 1,,98,97,95,93, ,1 1,,99,99,98,97,96 9 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ) α je úhel mezi směrem síly a hlavním směrem desky, β je úhel mezi směrem síly a směrem vláken dřeva. Přitom hlavní směr desky je ve směru většího (podélného) rozměru otvorů po trnech. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. 2 ) Hodnoty pevnosti trnů se vztahují na 1 mm 2 účinné styčné plochy mezi deskou a připojovaným prvkem. 3 ) Pevnost trnů je stanovena pro jehličnaté dřevo pevnostní třídy S1. 4 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty pevnosti snižují o 1 %.

25 Tab. 6 Únosnost styčníkových desek typu M2 a M14 Typ desky γ 1 ) M2 Únosnost desky 2 ) 3 ) v Nmm 1 M14 v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M 89, 62,5 45, 185, 158, 73, 15 79, 55,5 45, 145, 123, 73, 3 69, 58,5 56, 15, 88, 96, 45 59, 41,5 68, 65, 53, 129, 6 67, 47, 53, 65, 53, 129, 75 75, 53, 38, 65, 53, 1, 9 83, 58,5 22, 65, 53, 63, 15 75, 53, 34, 65, 53, 51, 12 67, 47, 45, 65, 53, 44, , 41,5 45, 65, 53, 44, 15 69, 48,5 45, 15, 88, 44, , 55,5 45, 145, 123, 45, 18 89, 62,5 45, 185, 158, 73, 1 ) γ je úhel mezi hlavním směrem desky (tj. směrem podélného rozměru otvorů po trnech) a uvažovaným kritickým řezem. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. Při namáhání desky smykem je úhel γ ostrý při poloze desky vzhledem ke spáře namáhané smykovou silou F v,ed podle levého obrázku, pravý podle prostředního obrázku a tupý podle pravého obrázku. 2 ) Hodnoty únosnosti desky se vztahují na 1 mm délky stykové spáry spojovaných prvků překryté deskou. 3 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty únosnosti snižují o 1 %.

26 Tab. 7 Příhradový vazník o rozpětí 12 m Prut Systémová délka (mm) Osové síly od jednotkového zatížení (kn) Prut Systémová délka (mm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H ,18 4,95 4,95 5,42 5,42 3,87 3,87 2,25 2,25 1,22 1,22 2,25 2,25 3,87 3,87 5,42 5,42 4,95 4,95 3,18 4,4 7,2 7,2 9,29 9,29 9,29 9,29 7,2 7,2 4,4,41,75,75 1,29 1,29 1,29 1,29,75,75,41 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D Osové síly od jednotkového zatížení (kn) + 4,76 + 2,79 1,17,34 + 1,73 1,26 + 1,31 1,53 + 1,62 + 1,83 + 1,83 + 1,62 1,53 + 1,31 1,26 + 1,73,34 1,17 + 2,79 + 4,76 + 6,59 + 4,41 2,7 +,97 +,47 +,47 +,97 2,7 + 4,41 + 6,59 +,61 +,54,51 +,44,42,42 +,44,51 +,54 +,61 Dolní pás Svislice Horní pás Diagonály S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S ,16 + 5,59 + 4,5 + 4,5 + 3,1 + 1,22 + 1,22 + 3,1 + 4,5 + 4,5 + 5,59 + 3,16 + 4,38 + 8,69 + 9, + 9, + 8,69 + 4,38 Poznámka Kladné hodnoty osových sil značí tah, záporné tlak. +,41 + 1,3 + 1,5 + 1,5 + 1,3 +,41 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V ,5 3,56 1,2 1,2 1,37 1,5 1,5 1,37 1,2 1,2 3,56 4,5 6, 4,93 1,2 1,2 1,2 1,2 4,93 6,,5,46,46,5

27 Literatura [1] DUTKO, P., LEDERER, F., FERJENČÍK, P. a ČÍŽEK, L. Drevené konštrukcie Bratislava: Alfa, 1976, 46 s. [2] BLASS, H. J. a kol. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP 1. Navrhování a konstrukční materiály. Přeložil B. Koželouh Zlín: Bohumil Koželouh, 1998, 496 s. ISBN [3] STRAKA, B. a PECHALOVÁ, J. Dřevěné konstrukce Brno: CERM, 1996, 13 s. ISBN [4] ČSN Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií Praha: Vydavatelství ÚNM, 1983 [5] ČSN EN (73 171) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Praha: ČNI, 26 [6] ČSN Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Praha: ČNI, 27 27

28 28

Hřebíkové spoje. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

Hřebíkové spoje. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. Hřebíkové spoje JMÉNO PŘEDMĚT Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. TŘÍDA 3. ročník ROK 28 Bibliografická citace: PILGR, M. Dřevěné konstrukce. Hřebíkové spoje. Pracovní verze příkladu do cvičení rozpracovaného

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku FAST VUT v Brně PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Studijní skupina: B2VS7S Akademický rok: 2017 2018 Posluchač:... n =... PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku Je dán

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod. Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk: působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Výška [mm]

Výška [mm] ZDĚNÉ TLAČENÉ PRVKY navrhování podle ČSN P ENV 199611 (EC6) Zdící prvky Pevnostní značka = průměrná pevnost v tlaku v MPa (např. P10, P15) Normalizovaná pevnost b = pevnostní značka x δ (součinitel δ závisí

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 3 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

Dřevěné nosníky se zářezem v podpoře

Dřevěné nosníky se zářezem v podpoře Příloha k článku na potálu TZB-ino Auto: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., soudní znalec Posuzování dřevěných nosníků se zářezy v uložení (ČSN EN 1995-1-1) Při posuzování únosnosti dřevěných pvků se musí uvážit

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Úloha 4 - Návrh vazníku

Úloha 4 - Návrh vazníku Úloha 4 - Návrh vazníku 0 V 06 6:7:37-04_Navrh_vazniku.sm Zatížení a součinitele: Třía_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (vztažené k élce horní hrany střechy): g k Užitné zatížení: Zatížení

Více

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 IDEA StatiCa Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 Praktické použití programu IDEA StatiCa pro návrh betonových prvků Složitější případy

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky 8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky U dřevěných konstrukcí závisí jejich použitelnost a trvanlivost především na návrhu spojů mezi jednotlivými konstrukčními prvky. U běžně používaných spojů se rozlišují

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Příhradové konstrukce a názvosloví

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Příhradové konstrukce a názvosloví 5. přednáška Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 5. května 2014 (prutové ) podle prostoru rozdělujeme na: Rovinné Prostorové Dále se budeme zabývat jen rovinnými

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby ZE SYSTÉMU dle ČSN EN 1996-1-1 a ČSN EN 1996-3 NEICO - ucelený systém hrubé stavby K dosažení co nejlepších výsledků navrhování zdiva z betonových skořepinových tvárnic NEICO a k zachování hlavních výhod

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

Kritéria návrhu Výstup: EC 5 Posi Calcs (Job Header) Vytištěno: :03:06 Version:

Kritéria návrhu Výstup: EC 5 Posi Calcs (Job Header) Vytištěno: :03:06 Version: Informace o projektu: Reference zakázky: 1300018 Zákazník: Mitek Industries Projekt: Název staveniště: Navrženo dle: EN 1990 EN 1991-1-1 EN 1991-1-6 EN 1991-1-7 EN 1995-1-1 Eurokód 0 - Zásady navrhování

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY Charakteristická únosnost spoje ocel-řevo je závislá na tloušťce ocelových esek t s. Ocelové esky lze klasiikovat jako tenké a tlusté: t s t s 0, 5 tenká eska,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015

K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015 ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015 Petr Kuklík Obsah: Komise v oboru dřevěných konstrukcí Přehled platných norem v oboru

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností Eurokód 5 společně s ostatními eurokódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zkušebních

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Téma 12, modely podloží

Téma 12, modely podloží Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov 3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 03. VYZTUŽOVÁNÍ - DESKOVÉ PRVKY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více