MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové"

Transkript

1 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických obvodů vinutí, lze oteplení určit dle vztahu (1): R2 R1 ϑ = ( ϑ1 ) (1) R kde R 2 - odpor vinutí v daném čase R 1 - odpor vinutí na začátku měření ϑ -teplota vinutí na začátku měření 1 1 Nevýhoda nepřímé metody je v tom, že vyžaduje při měření odpojení elektrického stroje od napájecí sítě, čímž dochází zejména u strojů s menší časovou konstantou ke zkreslení výsledků měření Přímá metoda měření teploty Přímá metoda měření teploty umožňuje průběžné sledování a vyhodnocování teploty v průběhu pracovního režimu elektrického stroje např. pomocí zapisovacího přístroje. Pro přímé měření teploty se používá celá řada čidel, která jsou vhodná pro nejdůležitější oblasti použití. Některé teploměry (jako lékařské) jsou určeny pro přesné měření v úzkém rozsahu teplot. Pro měření oteplení vinutí elektrického stroje je však třeba použít teploměr s širším měřícím rozsahem. Dalším způsobem přímé metody je převod teploty na napětí. Zde se používají podle druhu čidel aktivní senzory termočlánky, nebo pasivní senzory součástky jejichž odpor je závislý na teplotě. Převodníky teplota-napětí musí být v potřebném rozsahu lineární a připojujeme je nejčastěji k číslicovým voltmetrům. Mohou být provedeny jako přídavek k digitálnímu multimetru, nebo spolu s panelovým měřidlem vytvořit jednoúčelové měřidlo teploty. Ručkové přístroje používáme pro menší požadovanou přesnost měření. V dnešní době klesají ceny panelových číslicových voltmetrů tak, že se je vyplatí používat místo ručkových měřidel. Ručkové přístroje se však používají tam, kde teplota často kolísá, protože pak je analogový údaj vhodnější. V takovém případě lze použít i analogovou stupnici z diod LED Termoelektrické snímače Termoelektrické teploměry využívají k měření teploty termoelektrických článků.tento článek je tvořen dvěma vodiči z různých kovových materiálů A a B, které jsou na obou koncích spolu vodivě spojeny (obr.1) 1

2 obr.1 Jestliže teplota ϑ m jednoho spoje bude různá od teploty ϑ o druhého spoje, vzniká termoelektrické napětí a obvodem prochází termoelektrický proud. V zjednodušené formě můžeme závislost termoelektrického napětí na teplotě vyjádřit lineárním vztahem: AB m BA o AB ( ϑ ϑ ) E = α ϑ + α ϑ = α (2) kde α AB je koeficient závislý na materiálech použitých kovů, přičemž platí, že α AB = α BA. Materiál na výrobu termoelektrických článků má vykazovat pokud možno velký a lineární přírůstek E v závislosti na teplotě, stabilitu údaje při dlouhodobém provozu a odolnost proti chemickým a mechanickým vlivům. Označení jednotlivých termočlánků se provádí velkými písmeny. Pro průmyslové použití je nejrozšířenější termočlánek typu J (železo-měďnikl) pro rozsah teplot od do +600 C. Pro vyšší teploty se používá termoelektrický článek typu K (niklchrom-niklhliník) v rozsahu od -50 do 1000 C. Termoelektrický článek typu S (platinarhodium-platina) se používá v rozsahu od 0 do C. Přehled vlastností vybraných termočlánků je uveden v tabulce 3: Označení termočlánků J K S Název termočlánku Železo-měďnikl niklchrom-niklhliník Platinarhodiumplatina Použitelnost: trvale -200 C až +600 C -50 C až C 0 C až C Použitelnost: krátkodobě Až až C až C mv Termoelektrické napětí [ 100 C ] m o +900 C 5,35 4,8 0,68 Odolnost v oxidačním prostředí Malá velká Velká tab.3 Hodnoty termoelektrických napětí jsou zřejmé z charakteristik na obr.2: obr.2 2

3 Odporové kovové snímače Odporové kovové snímače teploty patří do skupiny pasivních senzorů. Základním požadavkem na materiál používaný při měření teploty je, aby měl co největší a stálý teplotní součinitel odporu a zároveň co největší měrný odpor. Na rozdíl od aktivních senzorů se musí do pasivních čidel přivádět pomocná energie. Tyto snímače využívají závislosti elektrického odporu na teplotě. Změny odporu jsou dány použitým materiálem. Použitý materiál nemá vykazovat změnu teplotního součinitele odporu s časem (stárnutí) a hysterezi. Platinové teplotní čidlo PT100 Nejčastěji používaným odporovým materiálem je platina. Je výhodná pro svoji velkou chemickou stálost, vysokou teplotu tavení (1773,5 C) a možnosti dosažení vysoké čistoty. Pro snímače se používá fyzikálně čistá platina, která má vyšší čistotu, než 99,99% Pt. Je znečištěna pouze stopami iridia a železa po případě zlata a stříbra. kde R 0 je odpor při 0 C ϑ je teplota ve C A je konstanta 3, ( + A ϑ + ) R = R0 1 B ϑ (4) ϑ / C 6 B je konstanta 0, / C V rozmezí od 0 C do 190 C se vyjadřuje závislost odporu na teplotě rovnicí: 2 3 ( 1+ A ϑ + B ϑ + ( ϑ ) ϑ ) R ϑ = R0 C 100 (5) kde C je konstanta / C Konstanty A, B, C jsou závislé na čistotě a strukturním stavu platiny, jsou určeny příslušnými normami v jednotlivých státech. Jejich hodnota se však liší, a liší se tedy i poměr odporů R / R Uvedené konstanty odpovídají poměru R R 1, / 0 = U provozních platinových odporových teploměrů je důležitá záměnnost, umožňující sestavovat měřicí obvody ze snímačů a převodníků tak, aby bylo možné měřit s chybami v určitých dohodnutých mezích bez ověřování přesnosti. Čidlem odporového snímače teploty je tzv. měřicí odpor, který je nejčastěji tvořen spirálovitě stočeným tenkým platinovým drátkem ( 0,05 mm), zataveným do keramického nebo skleněného tělíska (obr.3). 3

4 obr.3 V poslední době se vyrábějí měřicí odpory tenkovrstvou technologií, při níž se platinový odpor vytvoří na ploché korundové destičce technikou napařování a iontového leptání. Struktura takového plošného odporového teploměru je patrná z obr. 4. obr.4 Plošné měřicí odpory s vrstvičkou platiny ve formě jednoduchého meandru mají rychlejší odezvu než odpory drátové, mají obvykle vyšší odpor a jsou levnější. Drátové odpory jsou však časově stálejší. Provedení čidla: Na keramický substrát je napařena tenká vrstva platiny. Pomocí laseru je odpor snímače přesně nastaven na jmenovitou hodnotu. Aktivní vrstva je pasivována izolační vrstvou, která chrání senzor proti vnějšímu chemickému a mechanickému poškození. Kapka fixující dva vývody dlouhé 10 mm je také z keramiky. Vývody jsou z pozlaceného niklu a jsou obdélníkového průřezu. Rozměr keramické destičky je 2,0 x 5,0 x1,0 mm. Standardně jsou k dispozici čidla ve třídách přesnosti A a B. Základní technické parametry: - měřící rozsah -50 až 400 C - odpor při 0 C je 100 Ω - teplota okolí -30 až 100 C - proudové zatížení 2 ma - přesnost třída B - relativní vlhkost < 80 % - teplotní koeficient 3850 ppm/ C - krytí IP 54 - odpor přívodních vodičů 0,084 Ω /m - doporučený průměr přívodního kabelu 5 až 7 mm 4

5 V příloze I. je uvedena tabulka závislosti odporu na teplotě v rozsahu 215 až 850 C. závislost není přesně lineární, ale lze ji poměrně dobře linearizovat. Na obr 5. a 7 je tato závislost vynesena graficky spolu s dalšími čidly Další materiál vhodný pro realizaci odporových teploměrů je nikl. Používá se v rozsahu od 60 C do150 C, krátkodobě do180 C. Jeho výhodou je, že má velký teplotní součinitel odporu a je tedy citlivější. Dále je levnější než platina, což může být v mnoha případech rozhodující pro jeho použití. Pro výpočet základní charakteristiky vyhovuje kvadratický vztah s následujícími konstantami: A = 5,44 10 B = 6,00 10 Výhodou odporového kovového snímače je: Nevýhoda je: 3 6 poměrně vysoká cena zahřívání proudem potřeba stabilizovaného zdroje Odporové polovodičové snímače 1 / C 1 / C vysoká stabilita vysoká přesnost lepší linearita než u termočlánků Polovodičové odporové snímače teploty vytvářejí rozsáhlou oblast, která je stále ještě ve vývoji. Přes velké množství snímačů, které se běžně sériově vyrábějí, jsou stále hledány nové materiály a konstrukce. Polovodičové snímače teploty můžeme podle použitého materiálu rozdělit na: NTC termistor Nejznámějším polovodičovým prvkem je termistor, což je polovodičová součástka bez přechodu. V podstatě to je nelineární rezistor, jehož odpor s teplotou klesá, tzn. že má záporný teplotní koeficient (NTC). Teplotní součinitel odporu je nejméně pětkrát, v některých případech až padesátkrát ϑ C přibližně o větší než u kovů. Jeho odpor logaritmicky klesá v rozsahu teplot 0 až ( ) 3 řády. Odpor termistoru R T v závislosti na teplotě T lze vyjádřit vztahem: R T B T max = A e (6) kde A je odpor termistoru při teplotě blížící se nekonečnu B je materiálová konstanta Materiálová konstanta B je závislá na teplotě termistoru. Při přibližných úvahách nemusíme však tuto skutečnost uvažovat. Mění-li se teplota termistoru jen v malém rozsahu (několika C), lze považovat závislost odporu termistoru na teplotě za lineární. Potom můžeme pro odpor termistoru napsat rovnici: ( + α ( ϑ )) R T = R0 1 ϑ 0 (7) kde α je teplotní součinitel odporu termistoru R 0 je odpor termistoru při teplotě ϑ 0 Termistory jsou běžné vyráběny v širokém rozsahu odporových hodnot R 0 od 0,1Ω do jednotek megaohmů i více. Důležitý je odpor při teplotě 25 C, který se označuje R 25. V praxi se termistory 5

6 používají při menších nárocích na přesnost, výhodné je perličkové nebo diskové provedení. Lze je vyrobit s velni malými rozměry, proto jsou vhodné jako bodové snímače teploty. Citlivost termistorů 4 je až 10 C. Horní teplotní hranice je asi 200 C, pro některé speciální aplikace až do 1000 C. Termistor je nesrovnatelně levnější než platinový měřící odpor. Jeho nevýhodou je však exponenciální závislost vodivosti na teplotě. Časová stálost termistoru na teplotě je horší než u článků kovových. Zlepšení vlastností v tomto směru je možno dosáhnout výběrem s umělým stárnutím (teplotním, proudovým). PTC termistor Dalším teplotně závislým prvkem je pozistor, označovaný též jako PTC termistor. Pozistor je polykrystalická polovodičová součástka s kladným teplotním součinitelem odporu. Se stoupající teplotou dochází především k mírnému poklesu odporu, načež v určitém (poměrně úzkém) pracovním intervalu teplot elektrický odpor prudce stoupá. Dále pak odpor pozistoru mírně klesá. Nejčastěji bývá odpor pozistoru do 100 C mírně pod 100 Ω, dalším zvyšováním teploty nad 100 C vzrůstá odpor na 100 k Ω. U pozistoru definujeme tzv. spínací teplotu. Je to teplota, při níž odpor pozistoru dosahuje dvojnásobné hodnoty jmenovitého odporu. Jmenovitý odpor bývá definován při 25 C. Dále je zajímává teplota při dosažení maximální hodnoty odporu pozistoru. Pozistory jsou vhodné pro měření ve velmi úzkém teplotním rozsahu a jako čidlo překročení určité teploty. Pro srovnání je na obr.9 závislost odporu na teplotě pro termistor, pozistor a platinové odporové čidlo. Křemíkové teplotní čidlo KTY84 Obr. 5. Toto čidlo je ve skleněném pouzdře (obr. 6). Technologickými úpravami jeho struktury bylo dosaženo, že rozsah měřených teplot je od -40 do 300 C, což je vzhledem k vlastnostem křemíku obdivuhodné. Typ KTY84 má při 100 C odpor 1000 Ω s podmínkou, že proud procházející snímačem je 2 ma. obr. 6 6

7 Základní technické parametry: - odpor 970 až 1030 Ω - přesnost ± 4,8 C - při teplotě 25 C maximální proud 10 ma - při teplotě 100 C maximální proud 2 ma Podle tolerance, setrvačnosti a rozsahu teplot se snímač teploty KTY84 dělí ještě na čtyři typy: KTY KTY KTY KTY obr. 7 V příloze II. je uvedena tabulka závislosti odporu na teplotě Vyhodnocování signálu odporových snímačů teploty Měřící obvody: K měření oteplení elektrických motorů se v současnosti nejvíce používají teplotní čidla PT100 a KTY84. Tyto čidla bývají již součástí motoru a jejich vývody jsou vyvedeny na svorkovnici. Potom již k měření teploty stačí připojit vyhodnocovací obvod, který převede odpor čidla na teplotu. Nejčastějším provozním způsobem vyhodnocení změn odporu u odporových teploměrů je nevyvážený Wheatstoneův můstek. Vyhodnocovací přístroje mají měřicí ústrojí magnetoelektrické, zapojené v úhlopříčce odporového můstku. Můstek je napájen stejnosměrným stabilizovaným napětím z vestavěného zdroje. Schéma připojení odporového snímače teploty k vyhodnocovacímu přístroji je na obr. 8. Metoda je určena zejména pro měření teploty s teplotním čidlem PT100, u kterého je dobrá linearita odporu na teplotě. 7

8 a) dvouvodičové zapojení b) třívodičové zapojení obr.8 Při dvouvodičovém zapojení (obr.8a) jsou připojeny odporový teploměr R J i oba připojovací vodiče do jedné větve odporového můstku. Změna odporu teploměru vlivem teploty způsobí rozvážení můstku, které se indikuje měřicím ústrojím zapojeným v diagonále. Hodnoty odporů můstku jsou voleny tak, aby při minimální hodnotě měřené teploty byl můstek vyvážen a při maximální teplotě, aby ukazovatel měřícího ústrojí vykazoval plnou výchylku. Aby mohla být stupnice měřícího přístroje dělena přímo ve ºC, tak odpor vedení mezi snímačem a vyhodnocovacím přístrojem musí být upraven vždy na stejnou hodnotu bez ohledu na vzdálenost. K tomu slouží justační odpor R j, kterým se upravuje celkový odpor vedení na 20 Ω. V provozních podmínkách může být můstek značně vzdálen od měřícího odporu R J. Odpor vedení mezi přístrojem a snímačem se vlivem změn teploty okolí mění. Jelikož spojovací vedení i snímač jsou zapojeny do jedné větve můstku, působí tato skutečnost chybu měření. Proto se dvouvodičového zapojení používá pouze na kratší vzdálenosti mezi snímačem a vyhodnocovacím přístrojem a pro větší rozsahy teplot, kde je chyba v poměru k rozsahu relativně menší. Při malých teplotních rozsazích a dlouhém spojovacím vedení o proměnné teplotě volíme zapojení třívodičové (obr.10b). U tohoto zapojení je snímač teploty a jeden vodič s vyrovnávacím odporem R j zapojen do jedné větve můstku a druhý vodič s vyrovnávacím odporem R j do druhé větve. Třetí vodič je v napájecí větvi a napájecí bod je posunut až ke snímači teploty. Vliv změn teploty na spojovací vedení nepůsobí rušivě, protože změny odporu působí ve dvou sousedních větvích, a tím se navzájem kompenzují. Velikost napájecího napětí měřícího můstku musí být volena tak, aby nedocházelo k nežádoucímu oteplení měřícího odporu Jouleovým teplem. Současné moderní převodníky signálu pro teploměrné snímače využívají pokroku číslicové elektroniky a jsou značně přizpůsobivé. Tyto přístroje jsou obvykle vybavené linearizací, přizpůsobitelné pro různé typy snímačů (odporové teploměry, různé typy termočlánků či pro obecný napěťový signál). Důležitou předností těchto převodníků je možnost konfigurace pro použitý typ senzoru, aniž by bylo třeba měnit elektronické vybavení a provádět rekalibraci. Přístroje bývají vybaveny i automatickou diagnostikou pomocných i měřicích obvodů. Ukázka konkrétních továrně vyráběných převodníků (relé) pro vyhodnocování teploty u elektrických pohonů: Převodníky pro čidla PT 100, PT 1000, KTY 83/84, NTC Někdy je výrobci nazývají jako tzv. monitorovací relé teploty. Obvykle je možno tyto relé navolit na daný typ čidla (PT 100, PT 1000, KTY 83, KTY84, či NTC) univerzální monitorovací relé teploty. 8

9 Příkladem jsou monitorovací relé typu C od firmy ABB (viz soubory Rele_CT_CM_CZ.pdf a C510.pdf) či relé řady SIRIUS typu 3RS1040 od firmy Siemens (viz soubor 3RS104_BA-3ZX1012-0RS10-0AA0_cz.pdf) Ukázka některých dalších monitorovacích relé od jiných výrobců: W Parametry: - převodník s proudovým výstupem 4 až 20 ma - rozsah měření 0 až 200 C - napájecí napětí 11 až 36 V DC - chyba měření < 0,6 % - přerušení čidla typicky 35 ma - zkrat čidla typicky 3,5 ma - teplota okolí -40 až 85 C - relativní vlhkost < 80 % - krytí IP 54 - doporučený průměr přívodního kabelu 5 až 7 mm OC35 - RTD Parametry: - převodník s napěťovým výstupem 0 až 5 V - rozsah měření 0 až 120 C - napájecí napětí 230 V AC - přesnost 0,1% - rozměr 75 x 79 x 40 mm Převodníky pro PTC termistory Z charakteristiky čidla na obr. 5 plyne, že toto čidlo je vhodné pouze ke hlídání překročení určité maximální teploty motoru. Relé určená k tomuto účelu jsou poměrně jednoduchá a běžná u řady výrobců. Příkladem jsou tzv. termistorová relé typu CM-MSE, CM-MSS, CM-MSN, od firmy ABB (viz soubory Rele_CT_CM_CZ.pdf a Termistorova_rele.pdf) 9

10 9. SEZNAM PŘÍLOH Příloha I. Příloha II. Tabulka závislosti odporu čidla PT100 na teplotě Tabulka závislosti odporu čidla KTY84 na teplotě Příloha I Tabulka závislosti odporu čidla PT100 na teplotě 10

11 Příloha II 11

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.

Více

Měření elektrického proudu

Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu proud měříme ampérmetrem ampérmetrřadíme vždy do sériově k měřenému obvodu ideální ampérmetr má nulový vnitřní odpor na skutečném ampérmetru vzniká

Více

Vydala firma SENSIT s.r.o.

Vydala firma SENSIT s.r.o. Tuto příručku vydává firma SENSIT s.r.o. s cílem seznámit odbornou veřejnost s odporovými čidly teploty, která jsou používána při výrobě snímačů teploty. Informace, které jsou v příručce obsaženy, mohou

Více

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor. ZADÁNÍ: Změřte VA charakteristiky polovodičových prvků: 1) D1: germaniová dioda 2) a) D2: křemíková dioda b) D2+R S : křemíková dioda s linearizačním rezistorem 3) D3: výkonnová křemíková dioda 4) a) D4:

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 CZ DE EN J1000 TECHNOLOGIE INVERTOROVÝCH MĚNIČŮ YASKAWA Obsah Strana 2 Zkušenosti a inovace Přední představitel technologie invertorových měničů Strana 3 Vlastnosti a funkce

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A Elektrické měření definice.: Poznávací proces jehož prvořadým cílem je zjištění: výskytu a velikosti (tzv. kvantifikace) měřené veličiny při využívání známých fyzikálních jevů a zákonů. MP - mpérmetr R

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků 1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X 2. vydání - prosinec 2011 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1 TXV 133 39 1. POPIS A PARAMETRY Základní dokumentace Moduly

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému 4. 1. Ovládací jednotka MPO2 4. 2. Rozvaděč PTVJ 6

Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému 4. 1. Ovládací jednotka MPO2 4. 2. Rozvaděč PTVJ 6 Obsah Strana Úvod 2 Popis regulačního systému PTVJ 2 Popis jednotek systému 4 1. Ovládací jednotka MPO2 4 2. Rozvaděč PTVJ 6 2.1. Deska zdroje MPZ1 8 2.2. Deska měření teploty MPP1 9 2.3. Výstupní modul

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN

PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN P EVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELI IN MT www.metra.cz 1 P EHLED P EVODNÍK ELEKTRICKÝCH VELI IN ADY MT TYP M ená veli ina str. P evodníky v širokém pouzd e ( viz dále) MTU 103*

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí JUMO GmbH & Co. KG JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. MoritzJuchheimStraße 1, 36039 Fulda Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Německo Česká republika Slovenská

Více

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R rev.5/2013 Ing. Vladimír Anděl IČ: 14793342 tel. 608371414 www.vaelektronik.cz KPTECH, s.r.o. TOLSTÉHO 1951/5 702 00 Ostrava Tel./fax:+420-69-6138199 www.kptech.cz 1. Princip činnosti Elektrická polarizovaná

Více

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006 Přístroje a metody pro měření elektrických veličin Skripta Školní rok : 2005/ 2006 Modul: Elektrické měření skripta 3 MĚŘENÍ VELIČIN Obor: 26-46-L/001 - Mechanik elektronik --------------------------------------------

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Návod pro provoz - teplotní relé TR 250

Návod pro provoz - teplotní relé TR 250 MINIPAN digital panel meters, temperature- and mains controlling, special purpose instruments for customer requirements www.ziehl.com Návod pro provoz - teplotní relé TR 250 Krátký popis Teplotní relé

Více

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR Unipolární tranzistor neboli polem řízený tranzistor, FET (Field Effect Transistor), se stejně jako tranzistor bipolární používá pro zesilování, spínání signálů a realizaci logických

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní RS-422...3 3.2 Připojení

Více

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ 1. POLOVODIČOVÁ DIODA JAKO SMĚRŇOVAČ Zadání laboratorní úlohy a) Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost). b) Proednictvím digitálního

Více

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. František Mí ko Úvod SN EN 12954 (03 8355) Katodická ochrana kovových za ízení uložených v p nebo ve vod Všeobecné

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník pro stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, teplotní čidla, dálkové vysílače nebo potenciometry Přístroj SINEAX V604s je multifunkční převodník s uchycením na DIN lištu s následujícími charakteristikami:

Více

Simulátor EZS. Popis zapojení

Simulátor EZS. Popis zapojení Simulátor EZS Popis zapojení Při výuce EZS je většině škol využíváno panelů, na kterých je zpravidla napevno rozmístěn různý počet čidel a ústředna s příslušenstvím. Tento systém má nevýhodu v nemožnosti

Více

Měřič vodivosti Liquisys CLM 252

Měřič vodivosti Liquisys CLM 252 Technické informace TI 170C/07/cs Měřič vodivosti Liquisys CLM 252 Měřicí převodník pro vodivost a odpor Rozsah použití Nejčistší voda Úprava vody Výměníkyiontů Reverzní osmóza Odsolování chladicí vody

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ Ing. Petr Gric, PEG s.r.o. Ing. Vladimír Korenc, Dr. Ing. Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s. Článek pojednává o náhradě zastaralých rotačních a polovodičových

Více

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6. GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.

Více

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma. SNÍMAČ T3110 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T3110 Snímač je určen pro měření okolní

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií: Digitální multimetry Digitální multimetr M300 Miniaturní měřící přístroj s m displejem, 4-polohovým posuvným přepínačem a otočným voličem. Umožňuje měření napětí, jednosměrného proudu, odporu, jako i zkoušení

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Mechanické vlastnosti

Více

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG Popis výrobku V provozních a skladovacích nádržích je nutné zjišťování úrovně hladiny kapaliny, neboť je nutno korigovat nežádoucí změny povrchu provozní kapaliny (odpařování nebo zanášení resp. vynášení

Více

DELTA plus Elektroměry s montáží na lištu DIN Technická dokumentace

DELTA plus Elektroměry s montáží na lištu DIN Technická dokumentace Elektroměry s montáží na lištu DIN Technická dokumentace ABB/NN 09/07CZ_08/03 Přístroje nízkého napětí Obsah: Všeobecný popis Objednací údaje Příslušenství Technické údaje Schémata zapojení a pulzní výstupy

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače Měření výkonu zesilovače se neobejde bez zobrazování a kontroly výstupního průběhu osciloskopem. Při měření výkonu zesilovače místo reprodukční soustavy zapojíme

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení Pasport veřejného osvětlení Černolice 2014 SATHEA VISION s.r.o 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Pasport veřejného osvětlení... 3 2.1 Rozvodná síť... 3 Rozvodna 1 U obecního úřadu (Černolice 64)... 3 Rozvodna 2 Nový

Více

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Návrh rotujícího pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 1. Úvod 2. Účinky

Více

Vítězslav Bártl. březen 2013

Vítězslav Bártl. březen 2013 VY_32_INOVACE_VB08_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

A/D A D/A PŘEVODNÍKY

A/D A D/A PŘEVODNÍKY 1 Teoretická část A/D A D/A PŘEVODNÍKY 1.1 Rozdělení převodníků Analogově číslicové (A/D) převodníky přeměňují analogové (spojité) signály na signály číslicové, u číslicově analogových (D/A) převodníků

Více

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré CLIMAPOR podstatně vylepší tepelnou pohodu sníží hluk z chůze a zvýší zvukovou izolaci plošně stálý i při vysokém zatížení snadno si poradí se zbytkovou vlhkostí, jejím odvětráním (v provedení s drážkou)

Více

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI. METODA M-100-2003 experimentu a výpočtu součinitele tepelné vodivosti pro ultratenké izolační vrstvy, pokyny pro stanovení teploty na povrchu izolační vrstvy. Úvod Tyto metodické pokyny poskytují návod

Více

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Model dvanáctipulzního usměrňovače Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod

Více

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku SITRANS P ZD Návod k použití Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku Technický popis 1 1.1 Rozsah použití Obrázek 1 SITRANS P snímač tlaku, řada ZD Měřící snímač řady

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více

19 Jednočipové mikropočítače

19 Jednočipové mikropočítače 19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet 11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet Protokoly Protokol je soubor pravidel, který popisuje způsob vzájemné komunikace síťových zařízení. Protokoly popisují, jakým

Více

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting

Více

1. ÚVOD 2. MĚŘENÍ TEPLOTY V ELEKTRICKÝCH 2.1. BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ STROJÍCH 2008/33 3. 9. 2008

1. ÚVOD 2. MĚŘENÍ TEPLOTY V ELEKTRICKÝCH 2.1. BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ STROJÍCH 2008/33 3. 9. 2008 TEPLOTNÍ MĚŘENÍ V ELEKTRICKÝCH STROJÍCH Ing. Marcel Janda, Doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, FEKT VUT v Brně Email: janda@feec.vutbr.cz, kuchynka@feec.vutbr.cz

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

1.3 Druhy a metody měření

1.3 Druhy a metody měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.3 Druhy a metody měření Měření je soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu měřené fyzikální veličiny.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu krokového motoru a jeho řízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické

Více

Veletrh. Obr. 1. 1. Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Veletrh. Obr. 1. 1. Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Současný přístup ke školním demonstracím charakterizují na jedné straně nejrůznější moderní elektronické měřicí systémy převážně ve vazbě na počítač a na

Více

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf Transformátory EI plechy Toroidní jádro Hrníčkové jádro Porovnání EI a toroidních transformátorů Schématické značky Rozdělení transformátorů

Více

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě Kafka Petr Pondělí 10.00-11.30 2006 Úvod Optika do domu není levnou záležitostí pro řešení první míle (poslední míle). Určitou

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům 2 UNIGER TYP ZS1 UNIGER SE DVĚM ÚROVNĚMI UNIGER TYP ZVC TECHNICKÉ ÚDJE 4 6 8 10 1 2 3

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl

Více

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU ING. JAROSLAV

Více

a činitel stabilizace p u

a činitel stabilizace p u ZADÁNÍ: 1. Změřte závislost odporu napěťově závislého odporu na přiloženém napětí. 2. Změřte V-A charakteristiku Zenerovy diody v propustném i závěrném směru. 3. Změřte stabilizační a zatěžovací charakteristiku

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více