ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel Generálního finančního ředitelství zadané v otevřeném řízení ve smyslu ustanovení 27 a násl. zákona a vedené u zadavatele pod č. j /13/ ZADAVATEL A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 1.1. Identifikace zadavatele: Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, , Praha 1 - Nové Město IČO: Zastoupen: Ing. Bronislavem Mikelem zástupcem generálního ředitele a ředitelem Sekce ekonomiky 1.3. Kontaktní osoby jednající v záležitostech zadávacího řízení a předmětu veřejné zakázky: ve věcech zadávacího řízení: Bc. Jana Šrámková tel: v době od 9:000 hod. do 15:00 hod. Ing. Petra Stiskalová tel: v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. Stránka 1 z 11

2 ve věcech předmětu veřejné zakázky: Mgr. Zdeňka Bártová, referent Oddělení nakládání s majetkem Tel.: , 2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále též zákonné pojištění ) a o havarijním pojištění (společně též smlouva o pojištění ), pro vozidla zadavatele, a to na dobu určitou od do Zadavatel předpokládá, že v průběhu účinnosti smlouvy o pojištění bude docházet ke změnám vozidel, uvedených v Příloze č. 1 ZD, z důvodu pořízení nových vozidel nebo vyřazení vozidel. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje, aby smlouva o pojištění operativně reagovala na tuto změnu předmětů pojištění CPV kód: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Pojištění motorových vozidel Doplňkové pojištění 3. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY podle 53 zákona 3.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení 53 zákona prokáže dodavatel předložením: a) čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), j) a k) zákona podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, b) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, c) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením pro splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení 53 odst. 1 písm. f) zákona, d) potvrzení příslušného orgánu či instituce pro splnění základního kvalifikačního předpokladu ve smyslu ustanovení 53 odst. 1 písm. h) zákona Splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení 53 odst. 1 zákona může dodavatel prokázat též předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením 127 zákona. Stránka 2 z 11

3 4. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY podle 54 zákona 4.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení 54 písm. a) a b) zákona prokáže dodavatel předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo výpisu z obdobné evidence, je-li v ní zapsán, b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení 54 zákona může dodavatel prokázat též předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením 127 odst. 1 písm. b) zákona. 5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ podle 50 odst. 1 písm. c) zákona Uchazeč předloží zadavateli čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (Příloha č. 3 ZD). 6. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY podle 56 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení 56 písm. a) zákona prokáže uchazeč předložením: a) Seznamu významných služeb v rozsahu minimálně tří služeb, poskytnutých uchazečem v posledních třech letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel stanovil významnou službou službu dodavatele, která se vztahuje k předmětu plnění dle této veřejné zakázky, a to ve výši minimálně 1 mil. Kč (slovy: jeden milion korun českých) /zakázka/pojistné období. Seznam významných služeb musí obsahovat následující údaje: a) název dokladu; b) označení osoby, která doklad vyhotovila; c) datum vyhotovení; d) u dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 písm. a) zákona Stránka 3 z 11

4 označení služeb; e) v případě prokazování kvalifikace postupem podle 51 odst. 4 identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzavření smlouvy podle 51 odst. 4 písm. b) zákona; f) výše plnění služby; g) doba a místo plnění; h) údaj o řádném splnění. 7. OBECNÁ KRITÉRIA DOKLADŮ PRO SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 7.1. Uchazeč předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů ve formě prostých kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace v souladu s ustanovením 57 odst. 1 zákona Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky v souladu s ustanovením 57 odst. 2 zákona Zadavatelem požadované čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů musí být podepsáno oprávněnou osobou zastupovat uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být jako součást dokladů prokazujících splnění kvalifikace předložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby k danému úkonu oprávněnou osobou Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace je uchazeč oprávněn prokázat splnění kvalifikace ve smyslu ustanovení 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v souladu s 51 odst. 4 zákona, přičemž je povinen zadavateli předložit doklady v souladu s ustanovením 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení 54 písm. a) a 53 odst. 1 písm. j) zákona V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu a splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace ve smyslu ustanovení 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V tomto případě je povinností dodavatele předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Stránka 4 z 11

5 8. TECHNICKÉ PODMÍNKY Zadavatel požaduje pojištění vozidel minimálně v rozsahu a v limitech pojistného plnění dle následujících požadavků: 1. Zákonné pojištění Při újmě na zdraví nebo usmrcením, ve smyslu ustanovení 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojištění ), nejméně Kč. Při újmě vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, ve smyslu ustanovení 6 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění, nejméně Kč. Úrazové pojištění osob přepravovaných ve vozidle, vztahující se na škodní události, jejímž následkem nebo v souvislosti s nimi dojde k úrazu přepravované osoby, nebo dojde-li k úrazu při odstraňování poruchy vozidla nebo k úrazu při jízdě vozidlem. Zadavatel dále požaduje, aby se úrazové pojištění vztahovalo na úrazy osob při nastupování a vystupování z vozidla, úrazy, které nastaly při krátkodobých přerušeních jízdy, a to v bezprostřední blízkosti vozidla (bezpečnostní přestávky, čerpání pohonných hmot apod.). Zadavatel požaduje následující minimální pojistné limity pro každé sedadlo pojištěného vozidla: a) pojistná částka za tělesné poškození úrazem ve výši Kč, b) pojistná částka při odškodnění trvalých následků úrazu procentem ze základní výše Kč, c) pojistná částka při odškodnění za smrt následkem úrazu ve výši Kč, d) pojistná částka bez spoluúčasti. Zadavatel požaduje pojištění včetně pojištění čelního skla vozidla, a to v limitu dosahujícím Kč/čelní sklo, u vybraných vozidel v limitu dosahujícím Kč. Vybranými vozidly zadavatel stanovil vozidla, jejichž počet míst k sezení je minimálně sedm. Zadavatel požaduje pojištění věcí přepravovaných vozidlem, vztahující se na škodní události, při kterých dojde ke zničení nebo poškození věci dopravní nehodou pojištěného vozidla, výbuchem, požárem, živelnou událostí, krádeží, loupeží nebo vandalismem, ve výši Kč/věc. Zadavatel požaduje asistenční služby, minimálně v rozsahu odtahu nepojízdného pojištěného vozidla do autorizovaného servisu. Stránka 5 z 11

6 2. Havarijní pojištění Spoluúčast 1% (minimálně Kč) Poškození nebo zničení pojištěného vozidla, jeho výbavy, přepravovaných věcí vozidlem, a to v důsledku dopravní nehody (havárie), vandalismu nebo živelné události. Zadavatel požaduje, aby při odcizení pojištěného vozidla nebo jeho části, včetně jeho výbavy, přepravovaných věcí vozidlem, pokud k němu došlo trestnou činností, byla pojistným plnění cena vozidla v místě a čase obvyklá bezprostředně před škodní událostí, snížená o výši spoluúčasti. Zadavatel požaduje, aby v případě parciální škody byla pojistným plněním částka odpovídající účelně vynaloženým nákladům na opravu vozidla (cena obvyklá v místě a čase), maximálně do výše ceny obvyklé v místě a čase pojištěného vozidla bezprostředně před škodní událostí, snížená o výši spoluúčasti. Zadavatel požaduje, aby v případě zničení pojištěného vozidla totální škodou byla pojistným plnění částka rovnající se ceně nového vozidla obvyklé v místě a čase bezprostředně před škodní událostí, snížená o výši spoluúčasti. 9. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 9.1. Pro zpracování nabídkové ceny použije uchazeč Přílohu č. 1 ZD vyplněním časové ceny vozidla a ceny pojistného v závislosti na požadavcích zadavatele, uvedených u každého jednotlivého vozidla Pro zpracování nabídkové ceny bude uchazeč vycházet z časové ceny vozidla, kterou sám určí na základě poskytnutých informací o vozidle, uvedených v Příloze č. 1 ZD, a to např. pomocí oceňovacího programu na určení ceny automobilu, např. Eurotax, IBS Expert apod. Zadavatel zdůrazňuje, že při posouzení a hodnocení nabídek bude porovnávat výši uchazečem stanovené časové ceny vozidla, kterou uvede uchazeč v Příloze č. 1 ZD, s výší časové ceny vozidla v ostatních nabídkách. V případě značné odchylky zadavatel bude požadovat rozklad nabídkové ceny dle jednotlivých položek, včetně způsobu výpočtu nabídkové ceny Zadavatel zdůrazňuje, že všechna vozidla jsou v základní, standardní formě výbavy Nabídková cena je stanovena jako součet jednotkových nabídkových cen pojistného u každého jednotlivého vozidla, uvedeného v Příloze č. 1 ZD, a při splnění požadavků zadavatele na rozsah pojistných rizik ve smyslu Čl. 8 ZD Uchazeč uvede jednotkovou nabídkovou cenu i nabídkovou cenu celou částkou v korunách českých (Kč). Stránka 6 z 11

7 9.6. Zadavatel stanoví, že v případě rozporu nabídkové ceny na krycím listu nabídky a ceny uvedené v návrhu smlouvy o pojištění má vždy přednost, resp. platí cena uvedená v návrhu smlouvy o pojištění, předloženém uchazečem v nabídce. 10. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil návrh smlouvy o pojištění, v němž zohlední následující požadavky zadavatele: Součástí návrhu smlouvy budou veškeré pojistné podmínky související s předmětnou smlouvou, Prohlídka pojištěného vozidla bude provedena bezodkladně po nahlášení pojistné události, nejpozději do tří pracovních dnů. Dojde-li ke změně v souboru pojištěných vozidel vyřazením vozidla k zániku jeho pojištění, zadavatel bezodkladně uvědomí o této skutečnosti pojistitele. Pojistitel je povinen vystavit doklad o ukončení pojištění vozidla, doklad o škodném průběhu za dobu pojištění vozidla a vypořádat pojistné. Dojde-li ke změně v souboru pojištěných vozidel pořízením vozidla, je pojistitel povinen na základě požadavku zadavatele pojistit vozidlo s okamžitou platností a doručit zadavateli doklad o pojištění (zelenou kartu) k pojištěnému vozidlu. Zadavatel požaduje flexibilní komunikaci s pojistitelem prostřednictvím elektronických prostředků při aktualizaci souboru pojištěných vozidel. Změna výše pojistného je připuštěna pouze v případě rozšíření nebo zúžení pojistných rizik nebo souboru vozidel nebo při zvýšení pojistné částky, a to vždy na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku. Pojistitel je povinen uvědomit zadavatele o změně pojistného ve smyslu výše uvedeného, a to nejpozději 60 dnů před její platností. Úhradu pojistného zadavatel provede na základě daňového dokladu faktury, vystavené pojistitelem, a to vždy jedenkrát za roční pojistné období. Zadavatel požaduje vyúčtování pojistného souhrnným daňovým dokladem - fakturou za všechna pojistná rizika, která jsou předmětem smlouvy o pojištění. Zadavatel neposkytuje zálohy na platbu pojistného. Daňový doklad faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, včetně pojistného dle specifikace počtu dnů pojištění a souboru pojištěných vozidel. Splatnost daňového dokladu faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli. Splnění povinnosti uhradit pojistné pojistitele je myšleno odepsání částky pojistného z účtu zadavatele ve prospěch účtu pojistitele. Zadavatel je oprávněn k vrácení daňového dokladu faktury v případě, že faktura obsahuje nesprávnosti či neúplnosti, údaje v rozporu se smlouvou a platnými právními předpisy, nebo je v tomto smyslu faktura nedostatečnou po formální a Stránka 7 z 11

8 věcné stránce. Doba splatnosti opravené nebo doplněné faktury počíná běžet ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli. 11. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona je nejnižší nabídková cena Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a vyhodnocena jako 1. v pořadí, ostatní sestupně dle výše nabídkové ceny Hodnotící komise bude hodnotit nabídky v souladu s ustanovením 79 zákona a na základě výsledků hodnocení doporučí zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako první v pořadí Postup posouzení a hodnocení nabídek prokazatelně odůvodní hodnotící komise ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ve smyslu ustanovení 80 zákona V případě rovnosti výsledků hodnocení nabídek přistoupí zadavatel k losování za účasti zástupců uchazečů, kteří budou vyzváni k účasti při losování. Pozvánku k účasti na losování obdrží vybraní uchazeči em tři dny před dnem losování. Nepřítomnost uchazeče na losování není důvodem k jeho zrušení či nekonání. Los určí pořadí nabídek na prvních třech místech, jejichž hodnocení bylo shodné a bez určení pořadí. Při shodě nabídek umístěných v pořadí, kde nebude připadat v úvahu podpis smlouvy, se los nepoužije. Přítomní uchazeči provedou kontrolu vložených identifikační údajů do obálek. Předseda hodnotící komise vylosuje pořadí 1 až OBSAH A FORMA NABÍDKY Nabídka předkládaná uchazečem musí obsahovat dokumenty ve smyslu ustanovení 68 zákona Zadavatel požaduje sestavení nabídky v následující struktuře: 1. Krycí list nabídky (Příloha č. 4 ZD) 2. Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 3. Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 4. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (Příloha č. 3 ZD) 5. Doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů 6. Plná moc, resp. pověření v originále nebo v úředně ověřené kopii, pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci resp. pověření 7. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů ve smyslu 68 odst. 3 písm. a) zákona (Příloha č. 2 ZD) Stránka 8 z 11

9 8. Seznam vlastníků akcií ve smyslu 68 odst. 3 písm. b) zákona (Příloha č. 2 ZD) 9. Prohlášení uchazeče ve smyslu 68 odst. 3 písm. c) zákona (Příloha č. 2 ZD) 10. Návrh smlouvy o pojištění, podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče 11. Cenová nabídka, vyplněná Příloha č. 1 ZD v části Nabídka uchazeče včetně nosiče CD Formální požadavky na zpracování nabídky: Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána písemně, a to v listinné podobě, a dále Přílohu č. 1 ZD, vyplněnou uchazečem v části Nabídka uchazeče, přiloží uchazeč na nosiči CD ve formátu *xls. Nabídka bude zpracována v českém jazyce, případně v jazyce slovenském, v jednom originále, označeném na titulní straně originál, a v jedné kopii. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s uvedením adresy, na niž je možné zaslat oznámení podle ustanovení 71 odst. 6 nebo 7 zákona. V případě rozporu mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálu nabídky. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku doporučuje zadavatel předložit v takové formě, aby nebylo možné s jednotlivými listy nabídky manipulovat. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky řádně očíslovat vzestupnou řadou počínaje číslem ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena zadavatelem do LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod Místem podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese: Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, PSČ Praha Nabídka může být podána osobně v pracovních dnech na podatelně v sídle zadavatele, a to od 8:00 hod. do 15:00 hod., v pátek pouze do hod., nebo může být doručena poštou, případně kurýrní službou, nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek. Stránka 9 z 11

10 13.4. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou otevřeny a uchazeč bude neprodleně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla doručena po stanoveném termínu Obálka bude označena: Veřejná zakázka Pojištění vozidel Generálního finančního ředitelství NEOTEVÍRAT! 14. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:00 hod. v sídle zadavatele Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni účastnit se kromě osob jednajících za zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku ve lhůtě pro podání nabídek v zastoupení pouze jedné osoby za jednoho uchazeče. Zástupcem uchazeče může být osoba oprávněná zastupovat uchazeče nebo osoba k přítomnosti na otevírání obálek uchazečem zmocněná. Zástupce uchazeče prokáže svou totožnost, případně zmocnění uchazeče k přítomnosti na otevírání obálek a svou přítomnost potvrdí podpisem v presenční listině. 15. DALŠÍ PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Uchazečům nenáleží náhrada za náklady vzniklé se zpracováním nabídky včetně nákladů souvisejících s účastí v této veřejné zakázce Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky Variantní řešení nabídky nejsou přípustná Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty Podáním nabídky potvrzuje uchazeč svůj souhlas s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v ustanovení 84 zákona Zadavatel si vyhrazuje právo ověření skutečností deklarovaných uchazečem v nabídce. Stránka 10 z 11

11 15.8. Zadavatel si vyhrazuje právo ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona na předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy Zadavatel si vyhrazuje právo po vzájemné dohodě s vybraným uchazečem upřesnit podmínky návrhu smlouvy o pojištění v těch částech, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky Práva a povinnosti v této zadávací dokumentaci výslovně neupravené se řídí zákonem a platnými právními předpisy. 16. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ustanovením 49 zákona Žádost o dodatečné informace musí být doručena poštou nebo prostřednictvím ové pošty na adresy kontaktních osob uvedených v bodě této zadávací dokumentace, a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče a zveřejní je na místě, kde byl umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k ZD a na profilu zadavatele PŘÍLOHY Příloha č. 1 Předmět pojištění (soubor vozidel k pojištění) a Nabídka uchazeče Příloha č. 2 Prohlášení uchazeče dle 68 odst. 3 písm. a), b), a c) zákona (doporučený vzor) Příloha č. 3 Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti podle 50 zákona (doporučený vzor) Příloha č. 4 Krycí list nabídky V Praze dne Ing. Bronislav Mikel Stránka 11 z 11

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem veřejné zakázky: Komplexní služba nakládání s komunálními odpady pro obec Kateřinice zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva číslo 06/2012 Pro výběr zhotovitele stavby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., - veřejná zakázka malého rozsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace, se sídlem Školní 347, 471 23 Zákupy jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Provozování tepelného hospodářství

Více

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015)

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015) č.j.: 3682/15/SÚSPK-P Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje podlimitní

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

FINANCOVÁNÍ AKCE "REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO KOMPLEXU STARS V TŘINCI

FINANCOVÁNÍ AKCE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO KOMPLEXU STARS V TŘINCI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky FINANCOVÁNÍ AKCE "REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO KOMPLEXU STARS V TŘINCI

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Dodávka licencí softwarových produktů v rámci licenčního programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu

Dodávka licencí softwarových produktů v rámci licenčního programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu Město Cheb Zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení k veřejné zakázce na služby dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) za

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Způsob vystavení daňového dokladu a jeho splatnost: Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD).

Způsob vystavení daňového dokladu a jeho splatnost: Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD). ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADANÉ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 6 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serveru pro VM Ware cluster ESX do IS Celní správy Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1)

Více

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV Inovace Investujeme Rozvoj Konkurenceschopnost, EVROPSKÁ UNIE Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 73712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k podlimitní veřejné zakázce

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na zakázku: Stravenky a poukázky

Více