1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky"

Transkript

1

2 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) Lipenská 120, Olomouc zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100 dnem Zastoupena: Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem organizace IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Olomouc č. účtu: /0100 Tel.: Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Vaida, provozní náměstek SSOK, tel.: Jan Škrabal, technický pracovník provozního úseku ředitelství SSOK, dispečer, tel.: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Pražák, referent veřejných zakázek SSOK 2. Druh zadávacího řízení a) Nadlimitní veřejná zakázka, zadána formou otevřeného řízení dle 27 zákona. b) Předběžné oznámení ve smyslu 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne pod Evidenčním číslem VZ Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky (dále též VZ ) jsou průběžné dodávky volně ložené průmyslové kamenné soli na zimní posyp komunikací (dále též zboží ) Olomouckého kraje, včetně dodání do jednotlivých skladů zadavatele, a to do 24 hodin od obdržení ové objednávky. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž každou její část reprezentuje dodávka výše uvedeného materiálu pro jedno z níže uvedených středisek údržby (dále též SÚ ). Uchazeč je oprávněn podat nabídku pouze na všechny ucelené části VZ Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky Dodávka průmyslové kamenné soli na zimní posyp komunikací v celkovém předpokládaném maximálním množství t bude rozdělena mezi jednotlivá SÚ takto: Část VZ č.1 - SÚ Olomouc max t Část VZ č.2 - SÚ Jih (sídlo Prostějov) max t Část VZ č.3 - SÚ Šumperk max t

3 3 Zadavatel si v době platnosti kupní smlouvy vyhrazuje právo odebrat množství výše uvedeného materiálu podle svých skutečných potřeb za jednotkovou cenu uvedenou v kupní smlouvě Kvalitativní podmínky: minimální obsah NaCl 97 %, max. vlhkost 2 % kamenná sůl musí obsahovat protispékací přípravek v množství min. 40 g/1 tunu soli záruka nespékavosti musí být min. 24 měsíců (doložit potvrzení od výrobce) v nabídce uvést a atestem doložit sypnou zkoušku s uvedením procentuálních hmotnostních podílů na sítech: 0,16 mm max. 5% hmotnosti, 0,16-0,8 mm max. 25% hmotnosti, 0,8-3,15 mm v rozmezí 55 80% hmotnosti, 3,15-5,0 mm max. 20% hmotnosti, nad 5,0 mm max. 2% hmotnosti. Protokol o zkoušce a sítová analýza budou vyhotoveny akreditovanou laboratoří. Součástí nabídky bude i certifikát jakosti a prohlášení o shodě nabízené kamenné soli a rovněž doklad o splnění standardu a dodržení limitů dle přílohy č.1 Standard pro chemické rozmrazovací materiály technických podmínek TP116 Ministerstva dopravy ČR. Součástí nabídky bude také bezpečnostní list v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů Dodací podmínky: součástí nabídky bude čestné prohlášení uchazeče, že je schopen plnit daný rozsah zakázky, součástí nabídky bude čestné prohlášení uchazeče, že je připraven dodávat i do jiné části zakázky, než která mu byla zadavatelem přidělena, pokud zde nastanou problémy s plněním požadavků na dodávku posypové soli (toto bude uvedeno i v návrhu kupní smlouvy), součástí nabídky bude čestné prohlášení uchazeče, že v plné míře souhlasí s tím, že pokud nebude jako dodavatel plnit požadavky přidělené části VZ, aby tyto požadavky naplnil smluvní dodavatel z jiné části této VZ (toto bude uvedeno i v návrhu kupní smlouvy), uchazeč uvede v nabídce možnost okamžitého zvýšení dodávek a možnost zavážení skladů zadavatele v nočních hodinách, o víkendech a svátcích kalamitní situace (toto bude uvedeno i v návrhu kupní smlouvy), uchazeč uvede v nabídce minimální množství garantovaného návozu posypové soli do 24 hodin za každou část VZ zvlášť, včetně sankce v min. výši 10 % z hodnoty nedodaného zboží bez DPH za jeho nedodržení (toto bude uvedeno i v návrhu kupní smlouvy), dodávky volně ložené průmyslové kamenné soli mohou být zvýšeny, případně sníženy podle vývoje počasí v zimním období (toto bude uvedeno i v návrhu kupní smlouvy), součástí nabídky bude kopie kupní smlouvy, smlouvy o dodávce, příp. smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené s výrobcem (se solným dolem) na realizaci dodávek pro plnění této veřejné zakázky a ze které jasně vyplývá, že

4 4 je uchazeč schopen pokrýt svojí nabídkou min. 100% objemu posypové soli požadovaného zadavatelem, součástí nabídky bude čestné prohlášení uchazeče, že je schopen a bude zavážet jednotlivé sklady zadavatele nejen velkoobjemovými návěsy, ale i jednotlivými nákladními vozidly o užitečné hmotnosti cca 16 tun z důvodu velikosti skladu tak, aby nebylo nutné následné přemísťování soli pracovníky a technikou zadavatele (toto bude uvedeno i v návrhu kupní smlouvy) Klasifikace předmětu veřejné zakázky Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: Kód klasifikace předmětu CPV: Posypová sůl 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí dle propočtu zadavatele, provedeného na základě průběhu předchozího zimního období 2013/2014, max. cenu ,- Kč bez DPH. 5. Požadavek na poskytnutí jistoty V souladu s ustanovením 67 odst. 1 zákona zadavatel požaduje poskytnout jistotu ve výši ,- Kč, formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen peněžní jistota ), nebo formou bankovní záruky, příp. pojištění záruky. Účet zadavatele na složení peněžní jistoty je vedený u Komerční banky Olomouc, číslo účtu / 0100, variabilní symbol IČ uchazeče, konstantní symbol 558, specifický symbol evidenční číslo, pod kterým je tato veřejná zakázka vedena ve Věstníku veřejných zakázek. Peněžní jistota musí být připsána na účet zadavatele nejpozději do ukončení lhůty pro podávání nabídek. Doklad o poskytnutí jistoty (nebo originál bankovní záruky, příp. pojištění záruky) bude součástí nabídky. Pokud bude kterýkoliv doklad o poskytnutí jistoty v jiném než českém jazyce, přiloží uchazeč úřední překlad do českého jazyka. Uchazeč uvede číslo bankovního spojení, na které bude vrácena složená peněžní jistota dle tohoto článku. Upozornění!!! Uchazeč odpovídá za platnost bankovní záruky příp. pojištění záruky po celou dobu běhu zadávací lhůty! Pokud dojde z nějakého důvodu k přerušení běhu zadávací lhůty v souladu s 43 zákona, nemusí původní doba platnosti bankovní záruky nebo pojištění záruky postačovat! 6. Variantní řešení, dílčí plnění Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, připouští však podání nabídek na dílčí plnění po jednotlivých střediscích údržby SSOK.

5 5 7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu volně ložené posypové soli včetně cla a dopravy do místa plnění s uvedením ceny bez DPH a včetně DPH v jednotlivých měsících za každou část VZ v nabídkovém listu (příloha č. 2 k zadávacím podmínkám). Dodavatel může nabídnout pro každý kalendářní měsíc jinou jednotkovou cenu soli. b) Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu volně ložené posypové soli včetně cla dopravy do místa plnění s uvedením ceny bez DPH a včetně DPH, za každou část VZ zvlášť. c) Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) a cena v Kč včetně DPH. Pro účely hodnocení bude použita cena bez DPH. d) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. e) Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací, popř. další dokumentací obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky. 8. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy pouze v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem. 9. Platební podmínky Prodávajícímu nebude poskytnuta finanční záloha. Faktura (daňový doklad) bude vystavována 1x měsíčně přímo na jednotlivá střediska údržby: o Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc, Lipenská 753/120, Olomouc. o Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, Prostějov. o Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, Vikýřovice. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude odpovídající

6 6 náležitosti splňovat, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Výše platby bude odpovídat nabídkovým jednotkovým cenám vybraného dodavatele, které vybraný dodavatel uvedl ve své nabídce. Platba bude provedena bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany. Platba proběhne výhradně v Kč (CZK). Smluvní strany se dohodly, že kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla fakturovaná částka prokazatelně odeslána z bankovního účtu kupujícího. 10. Místo plnění, prohlídka místa plnění Místem plnění jsou sklady soli, umístěné v areálech cestmistrovství a odloučených pracovišť zimní údržby jednotlivých středisek údržby SSOK: Středisko údržby Olomouc cestmistrovství Olomouc, Lipenská 120 cestmistrovství Litovel, Chořelice 1070 cestmistrovství Šternberk, Hvězdné údolí 101 odloučené pracoviště Moravský Beroun, Dvorní cesta 639 Středisko údržby Jih cestmistrovství Prostějov, Kostelecká 55 odloučené pracoviště Vrchoslavice (za objektem sokolovny) cestmistrovství Konice, Vyšehrad 243 odloučené pracoviště Protivanov, Protivanov 362 cestmistrovství Přerov, Tovačovská 954 odloučené pracoviště Lipník nad Bečvou, Smetanova 1535 cestmistrovství Hranice, Tyršova 600 Středisko údržby Šumperk celkem cestmistrovství Vikýřovice, Ztracená 684 cestmistrovství Zvole, Zvole 260 odloučené pracoviště Štíty, Na Pilníku 299 cestmistrovství Hanušovice, Zábřežská 198 cestmistrovství Jeseník, J. Ježka Období plnění Od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami do Kvalifikace uchazeče Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci v souladu s 50 až 56 zákona nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek.

7 7 Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu 50 odst. 1, písm. c) zákona (vzor v příloze č.4), technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci uchazeče (dodavatele) v tomto rozsahu: a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona prokáže uchazeč doklady a čestnými prohlášeními v rozsahu 53 odst. 3 zákona. Za bezdlužnost uchazeče dle 53 odst. 1 zákona není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář. b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona prokáže uchazeč předložením: Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů). Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dle 127 odst. 1 zákona splní uchazeč základní a profesní kvalifikační předpoklady i předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, avšak pouze v tom rozsahu, v jakém tento doklad prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů pokrývá požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce viz 127 odst. 4) zákona. c) Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona prokáže uchazeč předložením: Seznamu významných dodávek posypové soli realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, jejichž celková hodnota činí min. 30 mil. Kč bez DPH. V seznamu bude uveden rozsah dodávek v tunách a v Kč a období jejich plnění. Přílohy výše uvedeného seznamu dle 56 odst. 1, písm. a) zákona v rozsahu min. 3 osvědčení v celkové hodnotě min. 20 mil. Kč bez DPH. Vzorku posypové soli o hmotnosti cca 3 kg; tento vzorek bude referenční, pro srovnání s jakostí skutečných dodávek. V souladu s 51 odst. 7 zákona, budou všechny doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče, které nebudou předloženy v českém nebo slovenském jazyce, doplněny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Nestanoví-li zákon jinak, předkládá uchazeč v souladu s 57 odst. 1 zákona kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82, povinen je předložit.

8 8 V souladu s 57 odst. 2 zákona nesmějí být doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. 13. Způsob hodnocení nabídky Nabídky budou hodnoceny za každou část VZ zvlášť dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Pro zadání veřejné zakázky byla stanovena následující dílčí hodnotící kritéria: Kritérium č.1 váha 80% max. 100 bodů obdrží nejnižší celková nabídková cena zboží včetně cla a dopravy do místa plnění bez DPH, za každou část VZ zvlášť Kritérium č.2 váha 20% max. 100 bodů obdrží nejvyšší množství garantovaného návozu do 24 hodin, za každou část VZ zvlášť Min. množství garantovaného návozu požadované zadavatelem pro účel bodového vyhodnocení je 400 t posypové soli na jedno SÚ, max. množství garantovaného návozu pro účel bodového vyhodnocení připouští zadavatel 800 t. Uchazeči, kteří nabídnou 400 t a méně budou ohodnoceni 0 bodů, uchazeči, kteří nabídnou 800 t a více budou ohodnoceni 100 body. Bodová hodnota mezi min. a max. množstvím garantovaného návozu narůstá rovnoměrně. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů a bodování jednotlivých kritérií provede takto: Pro kritérium, kde má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu: nejvhodnější nabídka Počet bodů = x 100 x váha příslušného kritéria hodnocená nabídka Pro kritéria, kde má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu: hodnocená nabídka Počet bodů = x 100 x váha příslušného kritéria nejvhodnější nabídka Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu vážených bodů dle jednotlivých dílčích kritérií. Vítězem každé části veřejné zakázky se stane uchazeč s nejvyšším celkovým počtem bodů. V případě, že nastane rovnost bodů, bude o konečném pořadí uchazečů rozhodovat nižší nabídková cena.

9 9 14. Formální požadavky na zpracování nabídky Zadavatel požaduje, aby uchazeč podal svoji nabídku v českém jazyce, uzavřenou do jediné obálky, zabezpečené proti rozlepení. Nabídka bude zpracována písemně v tištěné podobě v jednom originálu. Nabídka bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněné záměny. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu a jeho razítkem. Veškeré doklady či prohlášení, na nichž je uveden podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list (viz příloha č.1). Zadavatel požaduje, aby nabídka byla členěna do samostatných příloh takto: Příloha č. 1 Prokázání kvalifikace Obsah přílohy: doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady uchazeče v rozsahu 53, odst. 3, písm. a) až c) zákona, čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (ve smyslu 53, odst. 3, písm. b) zákona), čestné prohlášení ve smyslu 53, odst. 3, písm. d) zákona (vzor v příloze č.3), doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady uchazeče v rozsahu 54, písm. a) a b) zákona, čestné prohlášení ve smyslu 50 odst. 1 písm. c) zákona o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku (vzor v příloze č.4), doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady uchazeče v požadovaném rozsahu 56 zákona (viz výše), V případě, že nabídku podepisuje osoba oprávněná jednat jménem uchazeče na základě plné moci, je požadováno doložení písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu! Příloha č. 2 Cenová nabídka Obsah přílohy: zcela vyplněný nabídkový list - příloha č.2, celková nabídková cena volně ložené posypové soli včetně cla dopravy do místa plnění s uvedením ceny bez DPH a včetně DPH, za každou část VZ zvlášť. výše DPH v %.

10 10 Příloha č. 3 Návrh smlouvy, obchodní podmínky Obsah přílohy: jeden návrh smlouvy (pro všechny části zakázky dohromady), který musí být v souladu s podmínkami zadání a musí mj. obsahovat: - označení smluvních stran - předmět plnění - dle textu výzvy - místo plnění - dle textu výzvy - lhůty a podmínky pro dodání předmětu plnění - dle textu výzvy - cenová ujednání - dle textu výzvy - platební podmínky, fakturace - dle textu výzvy - smluvní pokuty za neplnění smluvních závazků pro obě strany v % (obvykle 0,05%) z ceny nedodaného zboží / dlužné částky za každý den prodlení - sankce za nedodržení garantovaného návozu - záruční podmínky - počátek a ukončení platnosti smlouvy - dle textu výzvy do smlouvy bude zapracována věta v tomto znění: Cena uvedená v této kupní smlouvě je pevně daná. Výši sjednané ceny je možno překročit pouze za podmínky změny sazeb DPH nebo změny jiných daňových předpisů majících vliv na cenu zakázky. V tomto případě lze dohodnutou cenu změnit pouze písemným dodatkem., do kupní smlouvy bude také zapracována věta v tomto znění: V případě, že prodávající neplní garantovaný návoz, má kupující právo objednat náhradní plnění u jiného dodavatele a vícenáklady takto vzniklé k zajištění náhradních dodávek hradí prodávající., do smlouvy bude dále zapracována věta v tomto znění: Prodávající (dodavatel) je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů., do smlouvy bude dále zapracována věta v tomto znění: Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů., do smlouvy bude dále zapracována věta v tomto znění: Není-li v této smlouvě uveden text, který je uveden v nabídce prodávajícího (uchazeče) ze dne xx.xx.2014 (která byla zpracována na základě zadávacích podmínek kupujícího (zadavatele) ze dne xx.xx.2014), je na něj pohlíženo, jako by byl součástí této smlouvy., do smlouvy budou zapracovány i další texty vyplývající ze zadávacích podmínek zadavatele, návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou uchazeče a opatřen razítkem (pokud jej uchazeč používá), zakázka bude realizována v souladu s nabídkou zpracovanou a předloženou uchazečem, s každým dodavatelem, který uspěje v tomto zadávacím řízení, bude uzavřena jedna kupní smlouva na odběr materiálu pro vybrané části (SÚ) VZ dohromady.

11 11 Příloha č. 4 Ostatní požadované doklady Obsah přílohy: čestné prohlášení uchazeče - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (vzor v příloze č.5), čestné prohlášení uchazeče - má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (vzor v příloze č.5), čestné prohlášení uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (vzor v příloze č.5), čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek (vzor v příloze č.6) všechna čestná prohlášení, která jsou požadována v zadávacích podmínkách a nejsou uvedena v obsahu Přílohy č.1 Prokázání kvalifikace, ostatní doklady požadované v zadávací dokumentaci (protokoly, certifikáty, prohlášení, bezp. listy, atd.), doklad o složení jistoty na účet zadavatele včetně bankovního spojení pro návrat složené peněžní jistoty, příp. bankovní záruka nebo pojištění záruky. 15. Podání nabídek, otevírání nabídek, zadávací lhůta Uchazeč podá jednu nabídku, která bude obsahovat nacenění dodávek materiálu na všechny části (střediska údržby) VZ. Nabídky uchazečů budou podány v listinné podobě v souladu s 68 odst. 2 a 3, a 69 zákona a budou doručeny osobně do sekretariátu ředitele SSOK v pracovních dnech od 7 00 do hod., Českou poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele v uzavřené obálce s adresou uchazeče a označením: Veřejná zakázka dodávka průmyslové kamenné soli na zimní posyp vozovek NEOTVÍRAT! nejpozději do do hod. Tímto okamžikem končí lhůta pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti sídla zadavatele (Lipenská 120, Olomouc) za účasti komise pro otevírání obálek a pověřených zástupců uchazečů plně v souladu s 71 zákona. V souladu s 43 zákona stanovil zadavatel zadávací lhůtu v délce trvání 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 16. Ostatní ustanovení a vyhrazená práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob, případně

12 12 vyjasnit informace deklarované uchazečem v nabídce a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku mezi více uchazečů. Vybraný uchazeč(i) předloží zadavateli smlouvu v souladu s 82 odstavce 2 a 4 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o případných úpravách znění návrhu smlouvy dle svých administrativních a obchodních zvyklostí. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek v souladu s 49, odst. 4 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávacího řízení v souladu s 84 zákona. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně uvědoměni. Předložené nabídky uchazečů budou uloženy u zadavatele a nebudou uchazečům vráceny. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. Až do definitivního rozhodnutí zadavatele bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek. Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že veškeré informace, týkající se veřejné zakázky, jsou i na profilu zadavatele Případné dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele a zaslány pouze těm uchazečům, kteří odešlou na písemnou žádost o účast v zadávacím řízení. Zpracoval: Ing. Pavel Pražák Schválil: Ing. Tomáš Vaida Seznam příloh: Příloha č.1 - Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku Příloha č.2 - Nabídkový list volně ložené posypové soli Příloha č.3 - Čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče Příloha č.4 - Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu 50 odst. 1 písm. c) zákona Příloha č.5 - Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu 68 odst. 3 zákona Příloha č.6 - Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k podlimitní veřejné zakázce

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice. Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE l ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na služby podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014 Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Obec Tlumačov 76362 Tlumačov, Nádražní 440 Ing. Antonín Jonášek, starosta 00284572 všem dodavatelům Ve Zlíně dne 31.3.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem TŘÍDÍCÍ LINKA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem TŘÍDÍCÍ LINKA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem TŘÍDÍCÍ LINKA Veřejná zakázka je součástí realizace projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Zakázka zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Oprava mostku Velké Březno Vítov

Oprava mostku Velké Březno Vítov OZNÁMENÍ O VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: OBEC VELKÉ BŘEZNO Adresa: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Zastoupená: Mgr. Michalem Kulhánkem starostou obce IČ: 00267139 tel: +420

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY DLE USTANOVENÍ 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ( DÁLE JEN ZÁKON) Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA PRŮMYSLOVÉ SOLI PRO VÝROBU ROZTOKU NACL PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ 2015-2017 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a u těhotných pro transfúzní oddělení

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a u těhotných pro transfúzní oddělení Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Zadávání této

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 3. července 2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 19-2015 Výzva

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více