SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb."

Transkript

1 SaS Projekt Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Novostavba dvou oddělení MŠ a čtyř oddělení družiny v areálu ZŠ v Odoleně Vodě na pozemku č.p. 205/4 Ing. Jan Schwarzer, Ph.D č. oprávnění: 318

2 OBSAH DOKUMENTU Identifikační údaje. Úvodní informace. Přehled jednotlivých konstrukcí, určení součinitele prostupu tepla U (W/m 2 K). Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (ENB). Průkaz energetické náročnosti budovy. Příloha - Detailní výpis k protokolu energetické náročnosti budovy.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník předmětu průkazu ENB jméno adresa Město Odolena Voda Dolní náměstí 14, Odolena Voda telefon IČO zástupce Předmět průkazu ENB název akce Dvě oddělení MŠ a čtyři oddělení družiny v areálu ZŠ Novostavba adresa Odolena Voda, č.p. 205/4 pozn. Zpracovatel jméno Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. adresa Společná 4, , Praha 8 telefon web IČO

4 Autor průkazu ENB Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení zapsán v seznamu ČKAIT pod číslem licence Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. zapsán pod číslem 318 v seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu podle zák. 406/2000 Sb. 10 odst. (1) Oprávněn vypracovávat průkazy ENB, provádět kontroly kotlů a provádět kontroly klimatizace, číslo oprávnění 318

5 ÚVODNÍ INFORMACE Zaměření dokumentu Průkaz ENB je zpracován pro novostavbu dvou oddělení MŠ a čtyř oddělení družiny v areálu ZŠ v Odoleně Vodě na pozemku č.p. 205/4. Zpracování je provedeno v souladu s vyhláškou 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Použitá literatura Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. ČSN :2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. ČSN :2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování ČSN :2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové postupy. ČSN EN ISO Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení. ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda. ČSN EN Energetická náročnost budov - Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov. ČSN EN ISO Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody. Klimatická data. Software ENERGIE2009. Stavební výkresová dokumentace.

6 Třída energetické náročnosti V následující tabulce jsou uvedeny třídy energetické náročnosti pro jednotlivé druhy budov:

7 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ, URČENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA V následující tabulce jsou vidět součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. Obvodová stěna λ (W/mK) d (mm) R i (m 2 K/W) Sádrokarton 0, ,09 Parozábrana 0, ,00 Minerální vata v ocel. konstrukci 0, ,00 Fermacell 0,320 12,5 0,04 Tepelná izolace 0, ,00 Omítka 0, ,00 U (W/m 2 K) U REQ (W/m 2 K) Hodnocení dle ČSN :2007 0,239 0,30 VYHOVUJE Přirážka na tepelné mosty U = 0,05 W/m 2 K Podlaha se zeminou Nášlapná vrstva 1, ,01 Cementový potěr 1, ,05 Tepelná izolace 0, ,00 Hydroizolace 0, ,00 ŽB deska nez. Štěrkový podsyp nez. Rostlý terén nez. 0,352 0,45 VYHOVUJE Přirážka na tepelné mosty U = 0,05 W/m 2 K Střecha Sádrokarton nez. Vzd. mezera nez. Střešní nosníky nez. Trapézový plech 50, ,00 Parozábrana 0, ,00 Tepelná izolace 0, ,50 Krytina 0,250 1,5 0,01 0,160 0,24 VYHOVUJE Přirážka na tepelné mosty U = 0,03 W/m 2 K Prosklené plochy 1,20 1,70 VYHOVUJE Dveře 1,70 1,70 VYHOVUJE

8 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Odolena Voda Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: 205/4 Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: Adresa: Mateřská škola a družina Město Odolena Voda Dolní náměstí 14 Odolena Voda IČ: Tel./ Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: dtto vlastník Adresa: dtto vlastník IČ: Tel./e- mail: Nová budova Změna stávající budovy Umístění na veřejném místě podle 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb. b) typ budovy Rodinný dům Bytový dům Hotel a restaurace Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzdělávání Sportovní zařízení Budova pro velkoobchod a maloobchod Jiný druh budovy - připojte jaký:

9 c) užití energie v budově 1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy Koncepce otopné soustavy s nuceným oběhem: ocelová desková otopná tělesa. Zdrojem tepla bude výměníková stanice. Součástí systému vytápění bude i ohřev větracího vzduchu v instalovaných VZT jednotkách (řízené větrání s rekuperací tepla). Jednotlivá zařízení a větrané zóny jsou členěny následovně: Mateřská škola - 1.NP Mateřská škola - 2.NP Družina - 1.NP Družina - 2.NP Příprava TV bude zajištěna v několika lokálních elektricky natápěných zásobnících. 2. druhy energie užívané v budově Elektrická energie Tepelná energie Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny Druhotná energie Biomasa Ostatní obnovitelné zdroje připojte jaké: Jiná paliva připojte jaká: 3. hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP Vytápění (EP H ) Příprava teplé vody (EP DHW ) Chlazení (EP C ) Osvětlení (EP Light ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EP Aux;Fans ) d) technické údaje budovy 1. stručný popis budovy Jedná se o dvě oddělení MŠ a čtyři oddělení družiny v areálu ZŠ. Objekt MŠ a objekt družiny jsou projeny spojovací chodbou, která bude temperována. Objekty jsou dvoupodlažní s rovnou střechou. 2. geometrické charakteristiky budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné budovy [m 3 ] 2 742,0 Celková plocha obálky A součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy [m 2 ] 1 475,4 Celková podlahová plocha budovy A c [m 2 ] 642,0 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,54

10 3. klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota Klimatické místo I Venkovní návrhová teplota v otopném období θ e [ C] -13 Převažující vnitřní návrhová teplota v otopném období θ i [ C] charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Ochlazovaná konstrukce Plocha A [m 2 ] Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla H T [W/K] Obvodová stěna 577,5 0,24 138,0 Střecha 359,8 0,16 59,2 Podlaha 362,2 0,31 71,9 Otvorová výplň 175,9 1,21 212,8 Jedná se o zprůměrované hodnoty. Detaily jsou uvedeny v protokole k průkazu ENB. Tepelné vazby 73,8 Celkem 1 475, ,5

11 5. tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona Veličina a jednotka Hodnocení 1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. 2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla. 3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. 4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. 5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. 7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště U em. teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi,N [-] souč. prostupu tepla U N [W/(m 2 K)], činitel prostupu tepla ψ N [W/(m.K)] a χ N [W/K] roční množství kondenzátu a možnost odpaření M c,n [kg/(m 2.a)] a M c <M ev součinitel spárové průvzdušnosti i LV,N [m 3 /(s.m.pa 0,67 )], celková průvzdušnost obálky budovy n 50 [h -1 ] pokles dotykové teploty θ 10,N [ C] pokles výsledné teploty θ v,n (t) [ C], nejvyšší vzestup teploty nebo teplota vzduchu θ ai,max,n / θ ai,max,n [ C] průměrný součinitel prostupu tepla obálky U em,n [W/(m 2 K)] Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 převzaty z projektové dokumentace. Vyhovuje Vyhovuje Nehodnoceno Dle výrobce oken Dle podlahové krytiny Nehodnoceno Vyhovuje

12 6. vytápění Otopný systém budovy Typ zdroje (zdrojů) energie Použité palivo Výměníková stanice TE Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kw] 60 Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) energie [%] Roční doba využití zdroje (zdrojů) energie [hod./rok] Regulace zdroje (zdrojů) energie Ekvitermní Výpočet Měření Odhad Výpočet Měření Odhad Údržba zdroje (zdrojů) energie Převažující typ otopné soustavy Převažující regulace otopné soustavy Rozdělení otopných větví podle orientace budovy Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy Pravidelná Pravidelná smluvní Není Desková otopná tělesa Termoregulační ventily Ano Ne Dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. 6, odst. 9 (do DN mm; DN 20 až DN mm) - vyhovující 7. dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění Vytápění Bilanční Dodaná energie na vytápění Q fuel,h [GJ/rok] 171,69 Spotřeba pomocné energie na vytápění Q Aux,H [GJ/rok] 1,81 Energetická náročnost vytápění EP H = Q fuel,h + Q Aux,H [GJ/rok] 173,49 Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou podlahovou plochu EP H,A [kwh/(m 2.rok)] 75

13 8. větrání a klimatizace Mechanické větrání Typ větracího systému (systémů) Tepelný výkon [kw] 11,2 Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů) větrání [kw] Řízené větrání s rekuperací tepla 2,4 Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /hod] 3490 Převažující regulace větrání Údržba větracího systému (systémů) Zvlhčování vzduchu Typ zvlhčovací jednotky (jednotek) Jmenovitý příkon systému (systémů) zvlhčování [kw] Dle kvality vzduchu Pravidelná Pravidelná smluvní Není Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů Chlazení Druh systému (systémů) chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje (zdrojů) chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje (zdrojů) chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje (zdrojů) chladu Stav tepelné izolace rozvodů chladu Pravidelná Pravidelná smluvní Není Pravidelná Pravidelná smluvní Není 9. dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Mechanické větrání a úprava vnitřní vlhkosti Bilanční Spotřeba pomocné energie na mech. větrání Q Aux;Fans [GJ/rok] 13,43 Dodaná energie na zvlhčování Q fuel,hum [GJ/rok] Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) EP Fans = Q Aux;Fans + Q fuel,hum [GJ/rok] Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Fans,A [kwh/(m 2.rok)] 13,43 6

14 10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení Chlazení Dodaná energie na chlazení Q fuel,c [GJ/rok] Spotřeba pomocné energie na chlazení Q Aux,C [GJ/rok] Energetická náročnost chlazení EP C = Q fuel,c + Q Aux,C [GJ/rok] Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP C,A [kwh/(m 2.rok)] Bilanční 11. příprava teplé vody (TV) Příprava teplé vody Druh přípravy TV Zásobníkové ohřívače Systém přípravy TV v budově Použitá energie Centrální Lokální Kombinovaný EE Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] 12,0 Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) přípravy [%] 98 Objem zásobníku TV [litry] 600 Výpočet Měření Odhad Údržba zdroje přípravy TV Stav tepelné izolace rozvodů TV Pravidelná Pravidelná smluvní Není Dle projektu pro provedení stavby a skutečného provedení 12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody Příprava teplé vody Bilanční Dodaná energie na přípravu TV Q fuel,dhw [GJ/rok] 22,00 Spotřeba pomocné energie na přípravu TV Q Aux,DHW [GJ/rok] Energetická náročnost přípravy TV EP DHW = Q fuel,dhw + Q Aux,DHW [GJ/rok] 22,00 Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody vztažená na celkovou podlahovou plochu EP DHW,A [kwh/(m 2.rok)] osvětlení Osvětlení Typ osvětlovací soustavy Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Způsob ovládání osvětlovací soustavy Převážně kompaktní žárovkové osvětlení Ruční

15 14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení Osvětlení Bilanční Dodaná energie na osvětlení Q fuel,light,e [GJ/rok] 26,29 Energetická náročnost osvětlení EP Light = Q fuel,light,e [GJ/rok] 26,29 Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Light,A [kwh/(m 2.rok)] ukazatel celkové energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy Výroba energie v budově nezapočtená v dílčích energetických náročnostech (např. z kogenerace a fotovoltaických článků) Q E [GJ/rok] Bilanční Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 235,21 Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu EP A [kwh/(m 2.rok)] 102 Měrná spotřeba energie referenční budovy R rq,a [kwh/(m 2.rok)], tj. energetická náročnost referenční budovy R rq vztažená na celkovou podlahovou plochu A Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy Třída energetické náročnosti hodnocené budovy 130 budova splňuje požadavky C - vyhovující e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením Energonositel Vypočtené množství dodané energie Energie skutečně dodaná do budovy Jednotková cena GJ/rok GJ/rok Kč/GJ TE 171,69 500,00 EE 63, Celkem 235,22 2. energie vyrobená v budově Druh zdroje energie Vypočtené množství vyrobené energie GJ/rok Celkem

16 f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad m 2 Místní obnovitelný zdroj energie Dálkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace Blokové vytápění nebo chlazení Jiné: 1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie (Výpočet, ekonomická analýza) Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace není provedena; nejedná se o budovu s podlahovou plochou nad m2 g) doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy 1. doporučená opatření Popis opatření Úspora energie (GJ) Investiční náklady (tis. Kč) Prostá doba návratnosti nejsou Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů 2. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření Budova po opatřeních Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok) Třída energetické náročnosti Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kwh/m 2 ) Bilanční h) další údaje 1. doplňující údaje k hodnocené budově Protokol energetické náročnosti budovy vyjadřuje projektovaný stav.

17 2. seznam podkladů použitých k hodnocení budovy Výkresová a technická stavební dokumentace, klimatická data pro danou lokalitu, konzultace se zadavatelem. (2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Platnost průkazu do 28. března 2023 Průkaz vypracoval Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Osvědčení č. 318 Dne:

18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Mateřská škola a družina Odolena Voda, p.č. 205/4 Celková podlahová plocha: 642,0 m 2 A B Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení C C D E F Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kwh/m 2 rok 102 Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 235,21 Podíl dodané energie připadající na: Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 74,0 % 6,0 % 9,0 % 11,0 % Doba platnosti průkazu do 28. března 2023 G Průkaz vypracoval Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Osvědčení č. 318

19 PŘÍLOHA VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN a podle ČSN EN ISO a ČSN EN 832 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Počet zón v objektu: 3 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont 1. měsíc 31-2,4 C 47,0 104,0 58,0 58,0 76,0 2. měsíc 28-0,9 C 72,0 162,0 97,0 97,0 133,0 3. měsíc 31 3,0 C 115,0 234,0 162,0 162,0 259,0 4. měsíc 30 7,7 C 158,0 292,0 238,0 238,0 410,0 5. měsíc 31 12,7 C 209,0 313,0 299,0 299,0 536,0 6. měsíc 30 15,9 C 216,0 284,0 292,0 292,0 526,0 7. měsíc 31 17,5 C 212,0 292,0 288,0 288,0 518,0 8. měsíc 31 17,0 C 184,0 320,0 277,0 277,0 490,0 9. měsíc 30 13,3 C 126,0 256,0 187,0 187,0 313,0 10. měsíc 31 8,3 C 86,0 220,0 126,0 126,0 205,0 11. měsíc 30 2,9 C 47,0 112,0 61,0 61,0 90,0 12. měsíc 31-0,6 C 32,0 72,0 40,0 40,0 54,0 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ 1. měsíc 31-2,4 C 47,0 47,0 86,0 86,0 2. měsíc 28-0,9 C 76,0 76,0 137,0 137,0 3. měsíc 31 3,0 C 122,0 122,0 209,0 209,0 4. měsíc 30 7,7 C 184,0 184,0 277,0 277,0 5. měsíc 31 12,7 C 245,0 245,0 320,0 320,0 6. měsíc 30 15,9 C 248,0 248,0 299,0 299,0 7. měsíc 31 17,5 C 245,0 245,0 302,0 302,0 8. měsíc 31 17,0 C 216,0 216,0 313,0 313,0 9. měsíc 30 13,3 C 140,0 140,0 234,0 234,0 10. měsíc 31 8,3 C 90,0 90,0 184,0 184,0 11. měsíc 30 2,9 C 47,0 47,0 94,0 94,0 12. měsíc 31-0,6 C 32,0 32,0 61,0 61,0 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Mateřská škola 1301,31 m3 / 301,28 m2 110,0 kj/(k.m2) 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano

20 Průměrné vnitřní zisky: 1028 W... odvozeny pro produkci tepla: 7,5+5,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky příkon osvětlení: 1807,7 W (využito 2000,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 70 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 6688,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 40,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: CZT (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 95,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 50,0 W Příkon regulace/emise tepla: 5,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Elektricky natápěné zásobníky TV (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 95,0 % Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Účinnost distribuce teplé vody: 80,0 % Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 1041,048 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: nucené (mechanický větrací systém) Objem.tok přiváděného vzduchu: 1550,0 m3/h Objem.tok odváděného vzduchu: 1550,0 m3/h Násobnost výměny při dp=50pa: 0,6 1/h Souč.větrné expozice e: 0,07 Souč.větrné expozice f: 15,0 Účinnost zpětného získávání tepla: 70,0 % Podíl času s nuceným větráním: 40,0 % Výměna bez nuceného větrání: 0,2 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 120,581 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] OS 288,83 0,239 1,00 0,300 Střecha 171,0 0,160 1,00 0,240 Okna (S) 7,19 1,200 1,00 1,500 Okna (J) 39,68 1,200 1,00 1,500 Okna (V) 5,88 1,200 1,00 1,500 Okna (Z) 13,72 1,200 1,00 1,500 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: 176,154 W/K Měrný tok zeminou u zóny č. 1 :

21 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha se zeminou Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 171,0 m2 Exponovaný obvod podlahy: 46,0 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,245 m Tepelný odpor podlahy: 3,06 m2k/w Přídavná okrajová izolace: není Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,198 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 33,84 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 24,881 do 109,159 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 39,147 / 14,293 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 33,840 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 24,881 do 109,159 W/K Solární zisky průsvitnými konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g [-] Ff [-] Fc [-] Fs [-] Orientace Okna (S) 7,19 0,75 0,8 1,0 0,98 Sever Okna (J) 39,68 0,75 0,8 1,0 0,98 Jih Okna (V) 5,88 0,75 0,8 1,0 0,578 Východ Okna (Z) 13,72 0,75 0,8 1,0 0,98 Západ Celkový solární zisk okny Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 2890,3 4558,1 6824,9 8897, ,7 9441,7 Měsíc: Zisk (vytápění): 9558,1 9939,4 7556,1 6093,1 3085,6 1997,5 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2 : Základní popis zóny Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Družina 1301,31 m3 / 301,28 m2 110,0 kj/(k.m2) 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Průměrné vnitřní zisky: 1028 W... odvozeny pro produkci tepla: 7,5+5,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky příkon osvětlení: 1807,7 W (využito 2000,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 70 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 10032,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 60,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: CZT (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 95,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 50,0 W

22 Příkon regulace/emise tepla: 5,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Elektricky natápěné zásobníky TV (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 95,0 % Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Účinnost distribuce teplé vody: 80,0 % Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : Objem vzduchu v zóně: 1041,048 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: nucené (mechanický větrací systém) Objem.tok přiváděného vzduchu: 2000,0 m3/h Objem.tok odváděného vzduchu: 2000,0 m3/h Násobnost výměny při dp=50pa: 0,6 1/h Souč.větrné expozice e: 0,07 Souč.větrné expozice f: 15,0 Účinnost zpětného získávání tepla: 70,0 % Podíl času s nuceným větráním: 40,0 % Výměna bez nuceného větrání: 0,2 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 138,941 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] OS 284,12 0,239 1,00 0,300 Střecha 168,6 0,160 1,00 0,240 Dveře 1,8 1,700 1,00 1,700 Stěna s chodbou 4,54 0,236 0,95 0,300 Dveře s chodbou 1,8 1,700 0,95 1,700 Okna (S) 6,52 1,200 1,00 1,500 Okna (J) 37,4 1,200 1,00 1,500 Okna (V) 13,72 1,200 1,00 1,500 Okna (Z) 5,41 1,200 1,00 1,500 Okna (H) 2,4 1,200 1,00 1,500 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: 180,406 W/K Měrný tok zeminou u zóny č. 2 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha se zeminou Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 171,0 m2 Exponovaný obvod podlahy: 46,0 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,245 m Tepelný odpor podlahy: 3,06 m2k/w Přídavná okrajová izolace: není Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,198 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 33,84 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 24,881 do 109,159 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 39,147 / 14,293 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 33,840 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 24,881 do 109,159 W/K

23 Solární zisky průsvitnými konstrukcemi zóny č. 2 : Název konstrukce Plocha [m2] g [-] Ff [-] Fc [-] Fs [-] Orientace Okna (S) 6,52 0,75 0,8 1,0 0,98 Sever Okna (J) 37,4 0,75 0,8 1,0 0,98 Jih Okna (V) 13,72 0,75 0,8 1,0 0,98 Východ Okna (Z) 5,41 0,75 0,8 1,0 0,578 Západ Okna (H) 2,4 0,75 0,8 1,0 1,0 Horizont Celkový solární zisk okny Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 2838,1 4495,2 6813,7 8985, ,7 9661,3 Měsíc: Zisk (vytápění): 9759, ,5 7580,8 6044,3 3041,5 1963,4 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 3 : Základní popis zóny Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Spojovací chodba 139,38 m3 / 39,4 m2 80,0 kj/(k.m2) 10,0 C / 20,0 C ano / ne ano Průměrné vnitřní zisky: 17 W... odvozeny pro produkci tepla: 7,5+5,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: 5+0 % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky příkon osvětlení: 39,4 W (využito 2000,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 70 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 0,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: CZT (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 95,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 0,0 W Příkon regulace/emise tepla: 5,0 / 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 3 : Objem vzduchu v zóně: 125,442 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 90,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,5 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,5 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 21,325 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 3 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K]

24 Střecha 20,2 0,240 1,00 0,240 Okna (S) 20,2 1,200 1,00 1,500 Okna (J) 20,2 1,200 1,00 1,500 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: 53,328 W/K Měrný tok zeminou u zóny č. 3 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha se zeminou Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 20,2 m2 Exponovaný obvod podlahy: 6,4 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,245 m Tepelný odpor podlahy: 3,06 m2k/w Přídavná okrajová izolace: není Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,207 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 4,178 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 0,259 do 4,736 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 4,624 / 1,989 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 4,178 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 0,259 do 4,736 W/K Solární zisky průsvitnými konstrukcemi zóny č. 3 : Název konstrukce Plocha [m2] g [-] Ff [-] Fc [-] Fs [-] Orientace Okna (S) 20,2 0,75 0,8 1,0 1,0 Sever Okna (J) 20,2 0,75 0,8 1,0 1,0 Jih Celkový solární zisk okny Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 1647,1 2552,5 3806,9 4908,6 5694,0 5454,0 Měsíc: Zisk (vytápění): 5497,6 5497,6 4166,9 3337,8 1734,4 1134,4 HODNOCENÍ ROZHRANÍ MEZI ZÓNAMI: Název konstrukce Plocha [m2] Souč.prostupu [W/m2K] Rozhraní zón Stěna 40,6 0, Dveře 3,56 1, Stěna 40,6 0, Dveře 3,56 1, Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 2: Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 2: Objemový tok vzduchu mezi zónami 2 a 3: Propustnost zeminou mezi zónami 2 a 3: 0,0 m3/s 0,0 W/K 0,0 m3/s 0,0 W/K Rozhraní Ht [W/K] Hv [W/K] H [W/K] 1 a 2 15,634 0,000 15,634 2 a 3 15,634 0,000 15,634 Vysvětlivky: Ht je měrný tok prostupem tepla mezi i-tou a j-tou zónou, Hv je měrný tok výměnou vzduchu mezi i-tou a j-tou zónou, H je výsledný měrný tok mezi i-tou a j-tou zónou.

25 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Mateřská škola 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,581 W/K 211,019 W/K 33,840 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 365,440 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,12: 15,634 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,13: --- Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 21,387 2,925 2,890 5,815 0, ,0 15, ,063 2,561 4,558 7,119 0, ,0 11, ,385 2,766 6,825 9,591 0, ,0 7, ,642 2,616 8,898 11,513 0, ,0 3, ,398 2,653 10,088 12,741 0,513 1,6 0, ,291 2,551 9,442 11,993 0,358 0, ,951 2,636 9,558 12,194 0,242 0, ,415 2,653 9,939 12,592 0,271 0, ,622 2,622 7,556 10,178 0,557 27,8 0, ,475 2,762 6,093 8,856 0, ,0 4, ,946 2,741 3,086 5,826 0, ,0 10, ,720 2,918 1,998 4,916 0, ,0 14,889 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: Energie dodaná do zóny po měsících: 69,425 GJ Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 17, ,733 1,680 0,603 20, , ,733 1,248 0,544 15, , ,733 1,150 0,603 11, , ,733 0,909 0,583 5, , ,733 0,774 0,513 3, ,733 0,695 0,495 1, ,733 0,719 0,512 1, ,733 0,774 0,512 2, , ,733 0,931 0,520 3, , ,733 1,139 0,603 7, , ,733 1,327 0,583 14, , ,733 1,658 0,603 19,818 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 106,921 GJ

26 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Družina 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,941 W/K 215,271 W/K 33,840 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 388,052 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,21: Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,23: 15,634 W/K 15,634 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 23,163 2,925 2,838 5,763 0, ,0 17, ,584 2,561 4,495 7,056 0, ,0 12, ,833 2,766 6,814 9,579 0, ,0 9, ,768 2,616 8,986 11,601 0, ,0 4, ,259 2,653 10,287 12,940 0,545 21,9 1, ,936 2,551 9,661 12,213 0,404 0, ,521 2,636 9,760 12,396 0,284 0, ,015 2,653 10,082 12,735 0,315 0, ,420 2,622 7,581 10,203 0,595 50,4 1, ,602 2,762 6,044 8,807 0, ,0 5, ,353 2,741 3,041 5,782 0, ,0 11, ,386 2,918 1,963 4,882 0, ,0 16,584 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: Energie dodaná do zóny po měsících: 79,798 GJ Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 19, ,100 1,680 0,747 23, , ,100 1,248 0,675 17, , ,100 1,150 0,747 13, , ,100 0,909 0,723 7, , ,100 0,774 0,676 3, ,100 0,695 0,635 2, ,100 0,719 0,656 2, ,100 0,774 0,656 2, , ,100 0,931 0,679 4, , ,100 1,139 0,747 8, , ,100 1,327 0,723 16, , ,100 1,658 0,747 22,244 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 124,783 GJ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 3 : Název zóny: Spojovací chodba

27 Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: 10,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,325 W/K 57,368 W/K 4,178 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 82,871 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,31: --- Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,32: 15,634 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 2,273 0,051 1,647 1,698 0, ,0 1, ,761 0,044 2,552 2,596 0,507 55,3 0, ,106 0,047 3,807 3,854 0,287 0, ,088 0,044 4,909 4,953 0,018 0, ,045 5,694 5, , ,043 5,454 5, , ,044 5,498 5, , ,045 5,498 5, , ,044 4,167 4, , ,047 3,338 3, , ,092 0,047 1,734 1,781 0,474 45,0 0, ,884 0,050 1,134 1,185 0, ,0 0,976 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: Energie dodaná do zóny po měsících: 2,719 GJ Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 1, ,037 0,013 1, , ,027 0,012 0, ,025 0,013 0, ,020 0,013 0, ,017 0,013 0, ,015 0,013 0, ,016 0,013 0, ,017 0,013 0, ,020 0,013 0, ,025 0,013 0, , ,029 0,013 0, , ,036 0,013 1,152 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 3,514 GJ

28 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : Faktor tvaru budovy A/V: 0,54 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: 365, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 120,581 33,0 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 33,840 9,3 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- 0,0 % Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: 34,865 9,5 % Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: 176,154 48,2 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 69,030 18,9 % Střecha: 27,360 7,5 % Podlaha: 33,840 9,3 % Otvorová výplň: 79,764 21,8 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: 0,000 0,0 % 2 Celkový měrný tok H: 388, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 138,941 35,8 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 33,840 8,7 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- 0,0 % Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: 34,866 9,0 % Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: 180,406 46,5 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 68,923 17,8 % Střecha: 26,976 7,0 % Podlaha: 33,840 8,7 % Otvorová výplň: 84,507 21,8 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,0 % 3 Celkový měrný tok H: 82, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 21,325 25,7 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 4,178 5,0 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- 0,0 % Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: 4,040 4,9 % Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: 53,328 64,4 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: --- 0,0 % Střecha: 4,848 5,9 % Podlaha: 4,178 5,0 % Otvorová výplň: 48,480 58,5 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,0 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 836,362 W/K 2742,0 m3 0,31 W/m3K 22,4 kwh/m3,a Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 555,5 W/K 1475,4 m2 0,49 W/m2K 0,38 W/m2K

29 Potřeba tepla na vytápění budovy Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 46,824 5,900 7,376 13,276 0, ,0 34, ,407 5,166 11,606 16,772 0,883 85,1 24, ,324 5,579 17,445 23,024 0,791 66,7 17, ,499 5,275 22,792 28,068 0,615 66,7 7, ,657 5,351 26,068 31,419 0,432 7,8 2, ,227 5,146 24,557 29,703 0,311 0, ,473 5,317 24,815 30,132 0,215 0, ,430 5,351 25,520 30,870 0,241 0, ,041 5,288 19,304 24,592 0,477 26,1 2, ,076 5,572 15,475 21,047 0,692 66,7 9, ,391 5,528 7,861 13,390 0,895 81,7 22, ,991 5,887 5,095 10,982 0, ,0 32,449 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 151,943 GJ 42,206 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2742,0 m3 Celková podlahová plocha budovy: 642,0 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 15,4 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 66 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 38, ,833 3,397 1,363 45, , ,833 2,523 1,231 33, , ,833 2,324 1,363 24, , ,833 1,838 1,319 13, , ,833 1,564 1,203 6, ,833 1,406 1,143 4, ,833 1,453 1,181 4, ,833 1,564 1,181 4, , ,833 1,882 1,212 7, , ,833 2,302 1,363 16, , ,833 2,682 1,319 31, , ,833 3,352 1,363 43,214 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 171,685 GJ 47,690 MWh 74 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H: 1,809 GJ 0,502 MWh 1 kwh/m2 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 173,494 GJ 48,193 MWh 75 kwh/m2 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C: Energetická náročnost chlazení za rok EP,C: Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F: 13,434 GJ 3,732 MWh 6 kwh/m2 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F: 13,434 GJ 3,732 MWh 6 kwh/m2 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 22,000 GJ 6,111 MWh 10 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W: Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: 22,000 GJ 6,111 MWh 10 kwh/m2 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 26,289 GJ 7,302 MWh 11 kwh/m2 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: 26,289 GJ 7,302 MWh 11 kwh/m2 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e: z toho se v budově využije: (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el: Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el: Celková produkce energie za rok Q,e: Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 235,217 GJ 65,338 MWh 102 kwh/m2

30 Měrná spotřeba energie dodané do budovy Celková roční dodaná energie: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Celková podlahová plocha budovy: Měrná spotřeba dodané energie EP,V: Měrná spotřeba energie budovy EP,A: kwh 2742,0 m3 642,0 m2 23,8 kwh/(m3.a) 102 kwh/(m2,a) Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové centrum Fialka - Říčany

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové centrum Fialka - Říčany Průkaz energetické náročnosti budovy - Dětské volnočasové centrum Fialka SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské Plzeňská 231, 348 01 Bor únor 2012 0 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace zadavatele energetického auditu Střední odborné učiliště zemědělské Bor Plzeňská

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings)

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy. (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví:

Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy. (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví: PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 148/2007 Sb. Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví: EP A = 277,8 x EP/A c v kwh/(m 2.rok), EP je vypo

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifika ní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS ): Liberec - Rochlice, Dobiášova 1017, 460 06 Ú el budovy: Bydlení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Bytový dům Ul. Francouzská, parc.č.: 400, 401, 402, 403, 404, 405 Brno-město INVESTOR : Ing. Radek Němec U Rybníka 314/8, 664 48 Moravany OBJEDNATEL : MIMOTO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Praha Libuš, ulice V Hrobech Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, 101 00 Praha

Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, 101 00 Praha Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, 101 00 Praha Vlastník / Provozovatel / Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek, Se sídlem V Dolině 1515/1b a 1515/1c Praha

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 031270 - Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.2014 Zakázka: pen vzor

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 031270 - Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.2014 Zakázka: pen vzor Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 3127 Ing.Dana Nagyová Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle záko č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hvězdova 161/21 PSČ, místo: 14 Praha 4 Typ budovy: Poliklinika Plocha obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 22 C Vnější návrhová teplota v zimním období Qe -13 C 4. Tepelně technické vlastnosti

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Stinná 981/53 618 00 Brno - Černovice INVESTOR : SBD Morava, stavební bytové družstvo Bolzanova 814/60 639 00 Brno OBJEDNATEL : SBD Morava,

Více

Průkaz 2013 v.2.2.3 PROTECH spol. s r.o. 004470 - Jiří Remiš - Varnsdorf Datum tisku: 5. 12. 2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.3 PROTECH spol. s r.o. 004470 - Jiří Remiš - Varnsdorf Datum tisku: 5. 12. 2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.3 PROTECH spol. s r.o. 447 Jiří Remiš Varnsdorf Datum tisku: 5. 12. 213 Zakázka: 11213 Archiv: PD13852 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

Dop. Dop. 100,8 117,8. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Dop. Dop. 100,8 117,8. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Na Hradčanech 12/27 PSČ, místo: 326, Plzeň Koterov Typ budovy: Rodinný dům

Více

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Zmocnění ze zákona : k provedení 6a novely zákona č. 406/2000

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko vrátnice.stv Archiv: H965/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Průkaz. energetické náročnosti budovy

Průkaz. energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Stávající stav bytový dům 602 00 Brno, Obilní trh 314/8 na p.č. 497 k.ú. Brno Veveří zpracovaný podle vyhlášky 78 / 2013 Sb. zpracovaný podle ČSN 73 05402_2013 posuzovaný

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 005930 - ing.milan Kramoliš - Brno Datum tisku: 17.9.2013. Identifikační údaje budovy 1556, 1559/7.

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 005930 - ing.milan Kramoliš - Brno Datum tisku: 17.9.2013. Identifikační údaje budovy 1556, 1559/7. 593 ing.milan Kramoliš Brno Datum tisku: 17.9.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Střešní konstrukce Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) PEKÁRNA CUKROVARSKÁ 20/1, 196 00 PRAHA - ČAKOVICE

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) PEKÁRNA CUKROVARSKÁ 20/1, 196 00 PRAHA - ČAKOVICE ENERGETICKÝ AUDIT (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) PEKÁRNA CUKROVARSKÁ 20/1, 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval Ing. Vojtěch Lexa, energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Rohle včetně výměny zdroje vytápění Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn)

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) ENERGETICKÝ AUDIT (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, U ŠKOLY 222/6 - BUDOVA II 28.ŘÍJNA 94/31, 460 07 LIBEREC HORNÍ RŮŽODOL Zpracoval Ing. Vojtěch

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz Bytové domy v ČR sčítání

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Jiří Václavík Konradova

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

PR KAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY podle zákona o hospoda ení energií. 406/2000 Sb. a vyhlášky. 148/2007 Sb.

PR KAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY podle zákona o hospoda ení energií. 406/2000 Sb. a vyhlášky. 148/2007 Sb. F E L I v.o.s. Projek ní, poradenská a konzulta ní innost v oboru vytáp ní, vzduchotechniky a zdravotní techniky Na Hutích 2338/60, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. 483319238 fax. 483313423 mobil +420602411429

Více

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice číslo ve Sbírce zákonů název předpisu řešená problematika paragraf 406/2000 359/2003 694/2004 177/2006 406/2006 (úplné znění k 1.1.2006) 574/2006 393/2007

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

Autorský popis objektu

Autorský popis objektu Anotace Architektonický výraz domu vychází ze samotné energetické koncepce. Fasáda jako živoucí stínící mechanismus. Zelená fasáda v podobě zavěšených truhlíků se zelení, stromy a keři osázených terasových

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Řadový RD - střední sekce Praha - Hostavice Celková podlahová plocha: 141,5 m 2 Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení A A B C D E F G Měrná vypočtená

Více

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz. SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz. SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016 Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016 Dotační programy v roce 2016 Nová zelená úsporám (NZÚ) Kotlíková dotace (OPŽP) PO2.1 Operační

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY: ZŠ ČERNOŠICE BUDOVA B A C, POD ŠKOLOU 447, 252 28 ČERNOŠICE

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY: ZŠ ČERNOŠICE BUDOVA B A C, POD ŠKOLOU 447, 252 28 ČERNOŠICE ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY: ZŠ ČERNOŠICE BUDOVA B A C, POD ŠKOLOU 447, 252 28 ČERNOŠICE Vedeno pod č. zakázky: 13129 Datum vypracování: 28. 6. 2013 Energetický specialista: Ing. Zdeněk Ročárek Oprávnění

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského pavilonu Nemocnice Kyjov. Strážovská 1247/22, Kyjov 697 01 Kyjov

ENERGETICKÝ AUDIT. Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského pavilonu Nemocnice Kyjov. Strážovská 1247/22, Kyjov 697 01 Kyjov ENERGETICKÝ AUDIT DLE ZÁKONA Č. 406/2000 Sb. Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského pavilonu Nemocnice Kyjov adresa: 697 01 Kyjov DEA Energetická agentura, s.r.o. Sladkého 13, 617 00 Brno Tel.:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Montovaný rodinný dům Nučice parc.č. 92/105 Rudná u Prahy

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy 3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy Základní informace: vyčleněná alokace: při vyhlášení výzvy 500 mil. Kč + průběžné doplňován alokace (dle výnosů prodeje emisních povolenek), příjem žádostí: 22. 10.

Více

Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení

Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení (pro magisterský program Inteligentní budovy) Ing. Jiří Novák, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09 PŘÍLOHY I Příloha k č.j.: 3299/M/09 Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Zpracovávání energetických auditů a energetických posudků Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH S ohledem na zjištění učiněná při posuzování

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301

Více

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Pasivní dům Vějíř v Bystrci Pasivní dům Vějíř v Bystrci Autor: Vize Ateliér, s r.o. Běhounská 22, 602 00, Brno Tel.: +420 777 887 839, e-mail: info@vizeatelier.eu, web: www.vizeatelier.eu. 1. Úvod V Brně Bystrci se právě staví tento

Více

Projektová dokumentace rodinného domu

Projektová dokumentace rodinného domu Projektová dokumentace rodinného domu Fotografie: ENVIC, o.s. U rodinných domů je postupná snaha o snižování spotřeby energie a zavádění prvků šetrnějších k životnímu prostředí. Například dle směrnice

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

Obecné Informace o Programu

Obecné Informace o Programu Obecné Informace o Programu Hlavní oblasti podpory Rodinné domy (2015+) Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD (zateplení, výměna výplní) Oblast podpory B - Výstavba RD s velmi

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010 Řešení ekologizace lokáln lního vytápění ve městm stě Orlová Ing. Rafał Chłond Mgr. Veronika Hase Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů znečišťov ování Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Novostavba rodinného domu Holzova 1156/30, 628 00 BrnoLíšeň Zhotovitel: s.r.o. Milady Horákové 1954/7 602 00 Brno Černá pole IČ: 293 64 85 Web: www.energodialog.cz

Více

ílohy II Sm rnice Ministerstva životního prost edí o poskytování finan ních prost edk ze Státního fondu životního prost edí na opat

ílohy II Sm rnice Ministerstva životního prost edí o poskytování finan ních prost edk ze Státního fondu životního prost edí na opat Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Veřejný zadavatel popíše změny:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhl. č. 78/2013 Sb. Bytový dům Ke Dvoru 771, 772, 773 Enerfis s.r.o. Drtinova 557/10, Praha 5 www.enerfis.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační

Více