Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek"

Transkript

1 Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Poskytovatel: Bílý nosorožec, o.p.s. Sídlo organizace: Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Identifikátor: Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. vznikla v roce 2005 jako nezisková společnost, jejíž smyslem je pomoci lidem v obtížné sociální situaci a lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. Toto poslání je deklarováno zakládací listinou a je ústředním cílem všech dosud realizovaných činností a projektů. V čele organizace stojí její zakladatelé, funkci statutárního orgánu plní ředitelka organizace, dále je zde tříčlenná správní rada (předsedou správní rady je Ing. Jiří Drastík). Výkonnou funkci pak má management organizace (ředitelka, finanční manažerka a personalistka organizace, vedoucí služby a koordinátor aktivit organizace). Kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada. Poslání služby Dům na půl cesty Sociální služba Dům na půl cesty Frýdek-Místek poskytuje na přechodnou dobu ubytování a podporu při vstupu do samostatného života mladým dospělým ve věku 18 až 26 let, kteří spadají do cílové skupiny a poskytuje jim podporu při jejich začlenění se do běžné společnosti. Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování sociální služby a to nejprve na tříměsíční zkušební dobu, následně je prodlužována na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. Smlouvu lze individuálně prodloužit (např. z důvodu studia). 1. Název a místo zařízení Služba Dům na půl cesty Frýdek-Místek je realizována ve vybraných pronajatých bytech ve Frýdku-Místku. Majitelem bytů je RPG Byty, s.r.o. (byt č.1), a Statutární město Frýdek-Místek (byt č. 4), pronajímatelem organizace Bílý nosorožec, o.p.s. Pro účely služby jsou vyhrazeny 2 byty, k dispozici je i samostatná kancelář služby. Pronájem bytů č. 2 a 3, které byly v majetku RPG Byty, s.r.o. byl ukončen k (resp. smlouva nebyla prodloužena ze strany organizace z důvodu získání bytu od města byt č. 4). Osoby pověřené jednáním za organizaci v rámci služby: Mgr. Markéta Grecmanová, ředitelka, finanční manažer a personalita Mgr. Markéta Bartáková, DiS., koordinátor činností organizace, vedoucí služby Sídlo organizace: Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava, tel.:

2 Kancelář služby: Adresa: Antonínovo náměstí 92, Místek, 3.NP/výtah - 2.patro/, kancelář vlevo od výtahu. Tel. kontakt: Kancelář je v pronájmu společnosti MEI Properties, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, , IČO Kancelář se nachází v blízkosti obou bytů, ve kterých je služba poskytována a zajišťuje zázemí pro pracovníky služby, je kontaktním místem při jednání organizace navenek, při jednáních se zájemci o službu i s uživateli služby (poradenská činnost), je zde i menší skladový prostor. Celkový rozměr kanceláře i se skladovým prostorem 40,77 m². Vedoucí služby: Mgr. Markéta Bartáková, DiS. Mobil: Sociální pracovník: Renata Kludková, DiS., tel , mobil: , Byty, ve kterých je služba realizována: Byt č. I, Ostravská 695 Adresa: Ostravská 695, Frýdek-Místek Kapacita bytu: 4 osoby Jedná se o byt vel. 3+1, 7. patro, číslo bytu 23, velikost 69,3 m². V bytě jsou celkem 3 pokoje pro uživatele. Pokoj č. I/1 kapacita 1 osoba Pokoj č. I/2 kapacita 2 osoby Pokoj č. I/3 kapacita 1 osoba Společný prostor: kuchyňka, WC a koupelna, předsíň, komora. Byt č. IV, TGM 2321 Adresa: TGM 2321, Frýdek-Místek. Byt je k dispozici pouze uživatelům majícím trvalý pobyt ve Frýdku-Místku (podmínka poskytovatele pronájmu Statutární město Frýdek-Místek) Kapacita bytu: 5 osob Jedná se o byt vel. 4+1, 2. podlaží, číslo bytu 2, velikost 100,8 m². V bytě jsou celkem 3 pokoje pro uživatele a společné prostory (společenská místnost-průchozí pokoj, kuchyně, komora, koupelna, WC, předsíň, sklep) Pokoj č. IV/1 kapacita 2 osoby (IV/1a,b) Pokoj č. IV/2 společenská místnost 2

3 Pokoj č. IV/3 kapacita 2 osoby (IV/3a,b) Pokoj č. IV/4 - kapacita 1 osoba Pozn.: Byt č. II, ČSA 798 ukončen nájem, ukončeno poskytování služby Byt č. III, ČSA 1943 ukončen nájem, ukončeno poskytování služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. poskytuje služby sociální prevence. Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 je v rámci služby poskytovatelem: Základního sociálního poradenství (které je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb a poskytovatel je povinen tuto činnost zajistit) v rozsahu těchto úkonů ( 3 ): a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. Služba Dům na půl cesty Frýdek Místek zahrnuje tyto činnosti: - poskytnutí dočasného ubytování a využívání jeho vybavení, které má znaky bydlení v domácnosti a to zpravidla po dobu nepřevyšující 1 rok; vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, tak, aby se vytvořené podmínky co nejvíce přiblížily přirozenému prostředí, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, - sociálně terapeutické činnosti - činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (péče o domácnost, hospodaření, aktivity zaměřené na budování a 3

4 rozvoj pracovních návyků, příprava na vstup na trh práce a podpora při hledání vhodného zaměstnání, spolupráce při hledání jiného vhodného bydlení, pravidelná skupinová setkání, aj.) - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. jednání s úřady, institucemi, školou, zaměstnavateli, doprovody při jednáních, psychosociální podpora a provázení), včetně zprostředkování jiné odborné pomoci. 3. Okruh osob, kterým je sociální služba určena Mladí dospělí ve věku 18 až 26 let, kteří: opouštějí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, odcházejí z pěstounské péče, jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, nebo nemají vhodné zázemí v rodině (např. pocházejí z nefunkčních rodin 1 ). Služba je prioritně určena osobám s trvalým bydlištěm ve Frýdku-Místku a okolních obcích, v případě volné kapacity však může být poskytnuta osobám s trvalým bydlištěm mimo Frýdek- Místek v rámci ČR. Kontraindikace pro vstup do služby (okolnosti, za kterých nemůže být služba poskytována) závislost na alkoholu, drogách, hracích automatech, aj. (ve smyslu aktivního užívání návykových látek, neabstinence), psychická onemocnění, duševní poruchy ve smyslu psychózy, akutní infekční onemocnění, nezpůsobilost k právním úkonům, postižení pohybového aparátu vyžadující bezbariérovou úpravu bydlení (byty DPC nejsou bezbariérové). 1 Nefunkční rodina- narušené vztahové a rodinné vazby, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod. 4

5 4. Popis realizace poskytování sociálních služeb Smyslem Domu na půl cesty je poskytnout mladým lidem z cílové skupiny nejen ubytování, ale především pomoc a podporu při vstupu do samostatného života a začlenění se do běžné společnosti. Cílem je napomoci osobám z cílové skupiny ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu. Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby. Služba směřuje k posílení vlastních kompetencí uživatelů služeb při řešení jejich sociální situace. Uživatelé si sami zajišťují stravu. Podpora je realizována např. formou sociálního poradenství, různých tréninkových a sociálně-terapeutických programů (zvyšování informovanosti a praktický nácvik, který jim může pomoci obstát v podmínkách běžného života, předcházet rizikovému chování, podpora při zvyšování kvalifikace vedoucí k lepšímu pracovnímu uplatnění). Cílem je také odstraňovat následky vzniklé nedostatečnou nebo nepřiměřenou péčí, zanedbáváním, či dlouhodobým pobytem v ústavním zařízení, resocializovat osoby propuštěné z výkonu trestu či ochranné léčby. Práce s cílovou skupinou je založena na budování vztahu důvěry a vychází z analýzy její potřeb, které jsou základem pro plánování a zajištění sociální služby. Je postavena na principu rovného přístupu, partnerství, vzájemného respektu, dobrovolnosti, zplnomocňování uživatelů, dobrovolnosti a autonomie. V oblasti doprovázení jsou to zejména jednání s úřady, lékaři, školami, policií. Informace o veškerých změnách v rámci poskytování služby jsou uživatelům služeb podány v dostatečném předstihu ústní nebo písemnou formou /schránky jednotlivých bytů/. Úhrady služby a způsob jejího financování Služba je poskytována za úhradu dle platného sazebníku úhrad, což je upraveno samostatným dokumentem Ceník DPC FM (Sdělení o úhradách uživatelů za poskytnutou sociální službu (aktuálně vždy k dispozici na webových stránkách rubrika činnosti/služby, Dům na půl cesty, výše úhrady) 95 Kč/den/dvoulůžkový pokoj, paušální měsíční částka Kč; 105 Kč/den/jednolůžkový pokoj, paušální měsíční částka Kč Uživatel na základě smlouvy o poskytování sociální služby zaplatí jednorázovou zálohu ve výši 1000 Kč (vrácena v případě, že nedojde k poškození majetku a nevzniknou jiné pohledávky v souvislosti se službami souvisejícími s ubytováním). Služba byla v roce 2011 spolufinancována v rámci projektu OP LZZ, oblast podpory 3.1. s názvem Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, jehož realizátorem bylo Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Ostrava. Tato organizace byla generálním dodavatelem služby Dům na půl cesty a organizace Bílý nosorožec, o.p.s. byla v roli poskytovatelsubdodavatel. V roce 2012 bylo DPC spolufinancováno z rozpočtu MPSV a Statutárního města 5

6 Frýdek-Místek. Od je služba realizována v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR, organizace je opět v pozici poskytovatel-subdodavatel služby. 4.1 Popis jednání se zájemcem o službu Poskytovatel postupuje následovně: 1. Pověřený pracovník představí zájemci službu srozumitelným způsobem (praktický popis průběhu služby, prohlídka bytů, apod.), 2. zájemci je dán prostor klást pracovníkovi otázky a zajistit si tak dostatek informací o sociální službě, 3. sociální pracovník zhodnotí, zda-li je služba pro zájemce vhodná tak, aby co nejvíce odpovídala jeho potřebám. Výsledkem jednání se zájemcem o službu je kontrakt/smlouva, kde je deklarována spolupráce na vydefinovaných cílech zájemce/uživatele se sociálním pracovníkem a obě strany s jeho obsahem souhlasí. Při jednání se zájemcem o službu uplatňujeme tyto zásady: - vytvořit klidné, bezpečné a příjemné prostředí, - získání důvěry a vytváření partnerského vztahu, - respekt a podpora vlastního vyjádření zájemce o službu, - posouzení slučitelnosti nabídky služby a potřeb zájemce, - dostatek času na rozhodnutí pro obě strany. 4.2 Popis průběhu poskytování sociální služby V případě, že je služba pro zájemce vhodná a jsou vyloučeny kontraindikace pro její poskytování, pověřený sociální pracovník seznamuje uživatele se všemi jeho právy a povinnostmi a uzavírají společně smlouvu o poskytování sociální služby. Uživateli je tak k dispozici ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti a zpravidla nepřevyšuje dobu 1 roku (do smlouvy zakomponována tříměsíční zkušební doba, následně se smlouva dodatkem prodlužuje až na jeden rok). Pracovník s uživatelem pracuje individuálně a při naplňování potřeb uživatele a jeho cílů jsou využívány činnosti spadající do této služby. Jde o proces, ve kterém je stanoven cíl (cíle), plán jeho dosažení a dohoda mezi dvěma stranami. Po celou dobu se s uživatelem v bezpečném 6

7 prostředí individuálně pracuje na všech krátkodobých i dlouhodobých cílech, které jsou předmětem individuálního plánu, přičemž je mnohdy potřebné pracovat na etapizaci problémů a naplánovat jednotlivé kroky postupu. Ty jsou určovány společně s uživatelem služby a jsou mnohdy rozděleny na dlouhodobé a krátkodobé cíle, které si formuluje sám uživatel s podporou sociálního pracovníka. Sociální pracovník staví na dosavadních znalostech a dovednostech uživatele a pomáhá mu získat nové, účinnější formy řešení. Mimo možnost ubytování je to také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychosociální pomoc a podpora, provázení, konkrétní sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí např. formou doprovodů, spoluúčastí při jednáních s institucemi apod. Konkrétní cíle služby rozvoj samostatnosti a odpovědnosti mladých lidí za vlastní situaci, podpora při hledání vhodného pracovního uplatnění, informovanost v oblasti pracovně právní, orientace na trhu práce, podpora setrvání ve studiu či případné zvýšení kvalifikace (rekvalifikace, další vzdělávání), nalezení vhodného navazujícího bydlení, podpora při zlepšení finanční situace, hospodaření s financemi, práce s osobním finančním rozpočtem, nácvik komunikace s úřady a institucemi, podpora dovednosti pečovat o domácnost, praktický nácvik, možnosti smysluplného trávení volného času, rozvoj osobnosti uživatele, jeho sebepoznání a vztahy k ostatním lidem, Zásady poskytované služby individuální přístup a respekt ke každému uživateli s ohledem na jeho konkrétní situaci, problémy a potřeby, respekt vůči vůli uživatele a jeho rozhodnutí; rovnost všech zájemců, uživatelů v přístupu ke službě, v uplatňování svých práv a plnění svých povinností, dobrovolnost, zájemce obdrží dostatek informací, je seznámen s podmínkami a způsobem poskytování služby a sám se rozhoduje, zda bude službu za daných podmínek využívat či ne; služba je pro uživatele dobrovolná; mlčenlivost a důvěra, bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je vyžádání si informací orgány činnými v trestním řízení a soudy (viz. pravidla na ochranu osobních údajů); vytváření partnerského vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem; bezpečné prostředí pro uživatele i pracovníka (oboustranná bezpečnost); dodržování sféry působnosti pracovníka, vycházející z pracovní náplně, kompetencí, práva a povinnosti uživatele služby. 7

8 sociální začleňování, služba podporuje začlenění uživatele do přirozeného prostředí a umožňuje žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný (podpora využívání běžných veřejných služeb, zdrojů, zapojení se do běžného společenského života, srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními). Důraz je kladen také na následné osamostatnění se uživatele, nalezení vlastního bydlení, zaměstnání, udržení zaměstnání. podpora aktivity, motivace a samostatnosti - motivace uživatele k reálnému náhledu na situaci a možnosti jejího řešení, zejména poskytnutím komplexních informací a povzbuzením k samostatnému rozhodnutí, podpora vlastní aktivity. 4.3 Materiálně-technické zajištění služby Služba je poskytována ve dvou bytech, jejichž majitelem je RPG Byty, s.r.o. a Statutární město Frýdek-Místek, nájemcem organizace Bílý nosorožec, o.p.s. Byty jsou obývány uživateli na základě Smlouvy o poskytování sociální služby: Byt č. I, Ostravská 695 Adresa: Ostravská 695, Frýdek-Místek Kapacita bytu: 4 osoby Jedná se o byt vel. 3+1, 7. patro, číslo bytu 23, velikost 69,3 m². V bytě jsou celkem 3 pokoje. Pokoj č. I/1 kapacita 1 osoba Pokoj č. I/2 kapacita 2 osoby Pokoj č. I/3 kapacita 1 osoba Společný prostor: kuchyňka, WC a koupelna, předsíň, komora. Technicko-materiální vybavení bytu: - Kuchyňka: uživatelé mají k dispozici kuchyňskou linku se základním vybavením nezbytným k přípravě stravy (nádobí talíře, hrnky, sklenice, příbory, hrnce, náčiní k vaření), odkapávač, plynový sporák s troubou, lednici, pračku, odpadkový koš, stůl se 4 židlemi. - Koupelna (umyvadlo, vana) a WC - Pokoje (každý uživatel má k dispozici postel, osobní ložní prádlo, komodu, skříň, noční stolek, pracovní místo se židlí), v bytě se nachází dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj - Komora uskladnění náčiní a prostředků pro úklid /mop, kbelík, smeták, žehlící prkno, sušák, žehlička, tento společný prostor může být využit i pro uskladnění balených potravin) V případě zájmu si mohou uživatelé vybavení rozšířit o televizi, rádio, osobní počítač s internetem (poplatky však hradí sami po dohodě s organizací) 8

9 Místnosti jsou materiálně a technicky vybaveny zařízením a nábytkem se snadno omyvatelným povrchem, stěny jsou vymalovány světlými barvami (neomyvatelnými), podlahy čistitelné a dezinfikovatelné, pvc s designem plovoucí podlahy. Byt č. IV, TGM 2321 Adresa: TGM 2321, Frýdek-Místek Kapacita bytu: 5 osob Jedná se o byt vel. 4+1, 2. podlaží, číslo bytu 2, velikost 100,8 m². V bytě jsou celkem 3 pokoje pro uživatele a společné prostory (společenská místnost-průchozí pokoj, kuchyně, komora koupelna, WC, předsíň, sklep), organizace má pokoje číslovány po směru hodinových ručiček, ve nájemní smlouvě jsou pokoje číslovány opačně. Pokoj č. IV/1 kapacita 2 osoby (IV/1a,b) velikost 16 m² Pokoj č. IV/2 společenská místnost - velikost 19,10 m², průchozí neuzamykatelný pokoj Pokoj č. IV/3 kapacita 2 osoby (IV/3a,b) - velikost 17,10 m² Pokoj č. IV/4 - kapacita 1 osoba - velikost 14,8 m² Technicko-materiální vybavení bytu: - Kuchyňka: uživatelé mají k dispozici kuchyňskou linku se základním vybavením nezbytným k přípravě stravy (nádobí talíře, hrnky, sklenice, příbory, hrnce, náčiní k vaření), odkapávač, celoplynový sporák s troubou, lednici, odpadkový koš, stůl s 4 židlemi. V kuchyni je umístěn také plynový kotel (ohřev vody, plynové etážové topení) - Koupelna (umyvadlo, vana, pračka, zrcadlová skříňka) a WC - Komora (uskladnění náčiní a prostředků pro úklid /mop, kbelík, smeták, žehlící prkno, sušák, žehlička, k dispozici také regály) - Předsíň (vestavěné skříně, věšák, zrcadlo a nástěnka pro informace k poskytování služby) - Pokoje (každý uživatel má k dispozici postel, osobní ložní prádlo, komodu, skříň, noční stolek, pracovní místo se židlí), v bytě se nachází dva dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj. - Společenská místnost (slouží všem uživatelům, jedná se o největší místnost v bytě, k dispozici je komoda, přípojka na televizi, dvě skříně, 3 psací stoly s křesílky, jeden menší kulatý stůl se 4 židlemi, 2 malé komody s dvěma zásuvkama). V případě zájmu si mohou uživatelé vybavení bytu rozšířit o televizi, rádio, osobní počítač s internetem (poplatky však hradí sami po dohodě s organizací). Místnosti jsou materiálně a technicky vybaveny zařízením a nábytkem se snadno omyvatelným povrchem, stěny jsou vymalovány světlými barvami (neomyvatelnými), na podlaze jsou původní parkety, byt má nová plastová okna. 9

10 5. Popis personálního zajištění poskytované sociální služby Organizační schéma obecný popis Kmenoví zaměstnanci Počet osob Pracovní Poznámka - úvazek práce v přímé péči Ředitelka, finanční manažer 1 0,2 NE Vedoucí služby, sociální pracovník 1 0,6 ANO Sociální pracovník 1 1,0 ANO DPP Správce 1 0,1 (100 hod.) NE Celkem zaměstnanců 4 osoby 1,9 prac.úv. Seznam zaměstnanců přímo poskytujících sociální službu s uvedením dosaženého vzdělání a splněním odborné způsobilosti viz příloha Tabulka odborné způsobilosti zaměstnanců. Organizační struktura a popis funkční náplně jednotlivých pozic Ředitelka, finanční manažer, prac.úv. 0,2 Vedoucí služby, koordinátor, prac.úv. 0,6 Sociální pracovník, prac.úv. 1,0 Správce, DPP 10

11 Ředitelka, finanční manažer: - účast při strategických jednáních se zástupci institucí státní a veřejné správy a externími organizacemi, - zastupování organizace při řešení mimořádných situací, - schvalování plánů činnosti služby, schvalování rozpočtu a opatření, - vyhotovování a uzavírání pracovněprávních dokumentů a smluv, - činnosti související s plněním povinností zaměstnavatele vyplývající z pracovněprávní legislativy, vůči orgánům státní správy a dalším institucím, - sestavování návrhu ročního rozpočtu, jeho aktualizace, monitoring, hodnocení a navrhování rozpočtových proporcí a opatření, - zpracování návrh rozpočtu a finančních kritérií projektových žádostí, - příprava prvotních podkladů a kontrola podkladů pro zpracování mezd zaměstnanců, - příprava a kontrola podkladů pro provádění bankovních operací, a pro účetnictví Vedoucí služby, koordinátor - koordinace činností poskytované služby, - zpracování plánů aktivit, jejich monitoring a hodnocení, - navrhování a realizace nových metod a forem práce s uživateli, - zastupování sociální služby před orgány a institucemi, komunikace vyjednávání, - práce na standardech kvality služby, - zpracování projektů souvisejících se služnou a jejich řízení ve vymezeném rozsahu, - příprava monitorovacích zpráv, - průběžný monitoring, zpracování statistických dat a monitorovacích ukazatelů, posuzování kvantitativní a kvalitativní úrovně dosažených monitorovacích ukazatelů a předávání výstupů koordinátorovi, - koordinace činnosti sociálního pracovníka a správce, - řízení logistiky při realizaci činností, - vedení příslušné dokumentace, - příprava podkladů pro aktivity související s publicitou - přímá práce s uživateli/především zástup Sociální pracovník - poskytování sociálního, právního a občanského poradenství uživatelům, - poskytování individuálního, případně skupinového, poradenství uživatelům a pomoc při řešení identifikovaných potřeb, - motivovanost a aktivizace uživatelů, jejich provázení - vedení a řízení poradny, jednání se spolupracujícími orgány, institucemi a organizacemi, 11

12 - doprovody uživatelů k zajištění aktivit sociální, právní nebo zdravotní péče, - organizační zajištění a provoz (kanceláře, dohlížení na udržování pořádku v bytech, ad.) - vedení pokladny, administrativní práce, - udržování kontaktu s cílovou skupinou a její monitoring, sledování výsledků a výstupů, - vedení dokumentace o uživatelích a aktivitách, předávání výstupů vedoucímu služby ke zpracování, - zpracovávání podkladů pro kvalitativní a kvantitativní hodnoty ukazatelů statistik, spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv projektů, - spolupráce při publicitě služby, - samostatné řešení operativních problémů, - účast na komunitním plánování ve městě Frýdek-Místek, - práce na standardech kvality služby, - účast na poradách organizace. Správce - správa majetku, - údržba majetku, - zajištění technického stavu bytů 6. Časový rozsah poskytovaných služeb Dům na půl cesty je pobytová služba, ubytování je poskytováno nepřetržitě a to na základě smlouvy o poskytování sociální služby. Další činnosti služby jsou poskytovány sociálním pracovníkem, který je zaměstnán na plný úvazek, popř. vedoucím služby/koordinátorem a to v průběhu pracovního týdne dle harmonogramu a dle individuálních potřeb uživatelů zpravidla: Pondělí až čtvrtek: Pátek: 08:00-12:00-13:00-16:00 /kancelář a terén v podobě doprovodů a návštěv bytů uživatelů/ dle případných individuálních potřeb uživatelů Uživatelé jsou umístěni v běžných nájemních bytech, není zde zajištěna 24 hodinová přítomnost pracovníka /v podobě vrátného, noční služby, apod./. Uživatelé mají k dispozici dvě pohotovostní čísla a to: Tel /vedoucí služby/ Tel /sociální pracovník/ 12

13 7. Kapacita poskytovaných služeb 9 uživatelů (1 třípokojový byt s kapacitou 4 uživatelé, 1 čtyřpokojový byt s kapacitou 5 uživatelů). Kapacita 9 uživatelů je dána materiálně technickými a prostorovými podmínkami jednotlivých bytů a odpovídá také personálnímu zajištění služby. Zpracovala: Mgr. Markéta Bartáková, DiS., vedoucí služby Mgr. Markéta Grecmanová, ředitelka organizace, finanční manažer V Ostravě, dne

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2013 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Identifikační údaje

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Identifikační údaje VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Armáda spásy v České republice z. s. Centrum sociálních služeb Josefa Korbela AZYLOVÝ DŮM Mlýnská 316/25, Brno -střed, Trnitá, 602 00 Brno 2. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Identifikační údaje Identifikační

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR)

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) Návrh oddělení 222 ke dni 15. 12. 2015 1 Obsah SLOVNÍČEK POJMŮ... 4 VÝCHODISKA... 5 PARAMETRY MTS...

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne..

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. uzavřená podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

Více

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád Příloha č. 1 usnesení č. 112 z rady města dne 6.12.2006 Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř Provozní řád Sídlo: Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7341586 pobytová

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Příloha č. 1 - Výpisy z katastru nemovitostí Byt č. 1, 2, 8, 9. Informace o stavbě. Stavba: č.p. 1251

Příloha č. 1 - Výpisy z katastru nemovitostí Byt č. 1, 2, 8, 9. Informace o stavbě. Stavba: č.p. 1251 Příloha č. 1 - Výpisy z katastru nemovitostí Byt č. 1, 2, 8, 9 Informace o stavbě Stavba: č.p. 1251 Část obce: 490423 Číslo LV: 1849 Typ stavby: Způsob využití: budova s číslem popisným objekt k bydlení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Veřejný závazek Poslání Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v zařízení odbornou i lidskou podporu

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Ústecký kraj volné byty

Ústecký kraj volné byty volné byty 1. Česká Kamenice 2+1... 2 3. Dolní Zálezly 3+1... 3 4. Dubí 2+1... 4 5. Jirkov 2+1... 5 6. Libouchec 2+1... 6 7. Most 3+1... 7 8. Most 3+1... 8 9. Ploskovice 3+1... 9 10. Roudnice nad Labem

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 Sociální služba podpora samostatného bydlení

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 Sociální služba podpora samostatného bydlení Popis realizace: 1. konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem na charakter služby) Cílová skupina Služba Podpora samostatného

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel.

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel. PROVOZNÍ ŘÁD Následná péče Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 21.3.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLUŢBY

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Denní stacionář,

Více

Příloha 1: byt Lužická, k příkladu ocenění

Příloha 1: byt Lužická, k příkladu ocenění Příloha 1: byt Lužická, k příkladu ocenění 1 Příloha 2: byt Lazecká, k příkladu ocenění 2 Příloha 3: byt Trnkova k příkladu ocenění 3 Příloha 4: byt Rooseveltova Prodej, byt 3+1, 64 m² Celková cena: 1

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz

FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz Popis služby sociálně-terapeutické dílny (STD) Služba je poskytována v

Více

Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295880 5 730 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu IPO Roudnice nad Labem, reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00014 financovaného

Více

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Globální cíle v oblastech podpory Opatření 1.1 Posílení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty Pravidla bydlení v Domě na půl cesty Čeho se držet aneb Vaše povinnosti Dodržujte všechna níže uvedená pravidla. Jejich opakované porušování může vést ke konci vašeho pobytu v zařízení Domu na půl cesty

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice Popis realizace služby: Centrum denních služeb při Městské části Brno Židenice, Gajdošova 7, odbor OSP, úsek Pečovatelská služba Brno Židenice, Jamborova 61, Brno, 615 00 Pečovatelská služba Brno Židenice

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 57 Azylové domy NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 Centrum PRO Blansko, Sladkovského 2b, 67801 Blansko

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

Poskytovatel: Česká společnost pro duševní zdraví pobočka Praha (ČSDZ)

Poskytovatel: Česká společnost pro duševní zdraví pobočka Praha (ČSDZ) 1 Poskytovatel: Česká společnost pro duševní zdraví pobočka Praha (ČSDZ) Popis realizace poskytované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 66 služba Sociálně aktivizační služby pro

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU. Využijme zkušeností v Plzeňském kraji

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU. Využijme zkušeností v Plzeňském kraji Název projektu: Registrační číslo projektu: Místo realizace projektu: Oblast podpory: Prioritní osa: Využijme zkušeností v Plzeňském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00009 Plzeňský kraj 4.2a.1 Posílení aktivních

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Byty na půl cesty Chomutov. Vytvořily: Eva Karičková DiS., Denisa Králíčková

Byty na půl cesty Chomutov. Vytvořily: Eva Karičková DiS., Denisa Králíčková Byty na půl cesty Chomutov Vytvořily: Eva Karičková DiS., Denisa Králíčková Byty na půl cesty Chomutov Cílová skupina Osoby od 18 do 26 let Osoby, které po dosažení zletilosti opouštějí zpravidla školská

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS)

Výroční zpráva. Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) Výroční zpráva Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) Obsah Vznik organizace... 2 Účel a poslání ČAPS... 2 Priority ČAPS... 3 Členové ČAPS... 3 Organizace ČAPS... 3 Vedení ČAPS... 3 Činnost ČAPS...

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1050/103/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1050/103/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1050/103/15 O ceně bytové jednotky č. 536/4 o velikosti 2 + 1 vč. podílu na společných částech budovy, který se nachází v bytovém domě č.p. 536 na ulici Kovářská v katastrálním území

Více

Vytisknout PDF Selca - Ružmarin / Ostrov Brač / Chorvatsko

Vytisknout PDF Selca - Ružmarin / Ostrov Brač / Chorvatsko Albertina Vytisknout PDF Selca - Ružmarin / Ostrov Brač / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno Dle Zákona č. 258/2000 Sb.: O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah: I. Základní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3243/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3243/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3243/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 459/1 v objektu čp. 459/13, ulice Konopišťská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

P ÍLOHA A PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN M STA BRNA. (Zdroj: www.brno.cz)

P ÍLOHA A PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN M STA BRNA. (Zdroj: www.brno.cz) P ÍLOHA A PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN M STA BRNA (Zdroj: www.brno.cz) PŘÍLOHA B VÝVOJ OBCE ŽABŘESKY NA MAPÁCH A POHLEDNICÍCH 1 Mapa z roku 1836 1852 (Zdroj: www.mapy.cz) 2 Katastrální plán Brna 1:2 880 z roku 1906

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE Podporované aktivity 1) Jaké vzdělávací kurzy spadají do obecného a do specifického vzdělávání? Za obecné vzdělávání se považuje vzdělávání

Více

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 1.7.2013. Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení.

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 1.7.2013. Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení. DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Pravidla služby 7.2013 Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení. Část Obecná ustanovení a) Tento dokument (dále jen Pravidla ) stanoví základní pravidla pro uživatele

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

MODELOVÝ PŘÍKLAD VZOROVÉ OCENĚNÍ

MODELOVÝ PŘÍKLAD VZOROVÉ OCENĚNÍ PŘÍLOHA A MODELOVÝ PŘÍKLAD VZOROVÉ OCENĚNÍ TRŽNÍ OCENĚNÍ č. /2015 Objednatel: Účel ocenění: Místní šetření dne: Za účasti: Zpracováno dne: PŘEDMĚT OCENĚNÍ Typ nemovité věci: Adresa nemovité věci, podlaží:

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Luxusní byt 3+kk, 84 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 84 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 84 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295800 5 170 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2736-31/15 o ceně pozemku p.č. 242, rodinného domu č.p. 138 ul. K lomu 138, ležící na p.č. 242 v kú a obec Břidličná, okr. Bruntál. Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

PORADNA PRO RODINY PEČUJÍCÍ O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PORADNA PRO RODINY PEČUJÍCÍ O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM INTEGRAČNÍ CENTRUM ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR KLUB KLUBÍČKO BEROUN Bezručova 928, 266 01 Beroun 2, tel/fax 311 516 405, 606 893 536, 777 337 747 info@klubicko.org www.klubicko.org

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015 O ceně bytové jednotky č.457/1 v obci Klášterec nad Ohří, část Miřetice u Klášterce nad Ohří, ulice Jana Ámose Komenského 457, vč.příslušenství a podílu o velikosti 603/82544

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí Rok Přibližné přepočítací indexy cen stav. prací - odvětví stavební výroby celkem Přepočet na první pololetí 2009 (CÚ 09a). Index Období Rok Období Index 09a Rok Období 09a Příloha č. 1 Index 09a 1914

Více

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum Vypracoval : Horáčková Jana Schválil: Mgr. Leoš Valigurský

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008

PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008 1 PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008 zpracovaný podle 15 odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Více

TÍSŇOVÁ PÉČE. Popis realizace poskytování tísňové péče

TÍSŇOVÁ PÉČE. Popis realizace poskytování tísňové péče Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace telefon: 475 211 781, 475 216 481 Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem fax: 475 211 161 IČO 44555385 e-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz TÍSŇOVÁ

Více

Příloha č. 1: Orientační mapy vybraných bytových jednotek

Příloha č. 1: Orientační mapy vybraných bytových jednotek Příloha č. 1: Orientační mapy vybraných bytových jednotek Orientační mapa: Byt 2+1, Brno Bystrc, ul. Teyschlova 1118/1 Orientační mapa: Byt 3+1, Brno Bystrc, ul. Ečerova 964/21 Orientační mapa: Byt 2+kk

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3374-197/2013 O ceně bytové jednotky č.961/5 v Hulíně, Zahradní č.p.961, včetně příslušenství a podílu o velikosti 730/7070 na společných částech domu a pozemcích, p.č.664, zastavěná

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více