1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009"

Transkript

1 009/ PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Článek se zabývá návrhem jednočinného propustného měniče s transformátorem, pozornost je věnována zejména návrhu transformátoru. Pro řízení měniče byl zvolen obvod TOP 04YAI.. ÚVOD S příchodem výkonových spínacích tranzistorů se začaly objevovat spínané zdroje. Asi hlavní rozdíl mezi klasickými zdroji a spínanými zdroji (měniči) s transformátorem spočívá v tom, že u měniče pracuje transformátor při kmitočtech v řádech desítek khz až jednotek MHz, zatímco klasické zdroje pracují s kmitočtem síťovým (50 Hz). Tento vysokofrekvenční způsob činnosti přináší řadu výhod ale i některé nevýhody, viz [] nebo []. Článek se zabývá návrhem AC/DC měniče. Vstupní napětí je V síťového kmitočtu, výstupní napětí DC 4 4,5 V, výstupní proud do A. Pro řízení měniče byl zvolen obvod TOPSwitch firmy Power Integrations.. PROPSTNÝ MĚNIČ Impulsní zdroje (měniče) jsou obvody sloužící k regulaci elektrické energie. Výkonový člen těchto zdrojů je zatěžován impulsně, tj. střídavým spínáním a rozepínáním. Podmínkou činnosti spínaného zdroje je stejnosměrné vstupní napětí. Je-li vstupní napětí střídavé, je nutné po jeho usměrnění důkladně vyhladit zbytkové zvlnění vstupním filtrem. Aby bylo možné vstupní napětí transformovat, převádí se na střídavý tvar, což se provádí pomocí vysokofrekvenčních spínacích tranzistorů. Ty pracují při kmitočtech v řádu desítek khz až MHz. Vlastní transformace velikosti napětí probíhá na indukčnosti nebo na transformátoru. Výstupní napětí je nutno opět usměrnit a vyfiltrovat vyšší harmonické složky. Na výstupní filtr již nemusí být kladeny tak velké požadavky, protože pracuje na vysokém kmitočtu a jeho filtrační účinky jsou na tomto kmitočtu vynikající. Každý měnič se skládá z vlastního silového obvodu a řídicí elektroniky (regulační obvody zajišťující činnost přepínače). Silový obvod je obvod tvořený indukčností a přepínačem. Podle zapojení těchto prvků lze realizovat různé typy měničů (více viz [], [3], [4] a [5]). Přepínač bude vždy ovládán periodickým signálem s periodou T, T t + t a s nastavitelnou střídou: s t /T. Na obr. a je základní schéma propustného měniče s transformátorem. Na obrázcích je také vysvětlen princip činnosti měniče (čárkovanou čarou je naznačena smyčka proudu). Pro detailnější informace lze doporučit např. [], [3], [4] a [5]. Vstupní AC signál je Greatzovým můstkem usměrněn a přes filtrační kondenzátor přiveden na DC/DC propustný měnič. Dioda D v sekundárním okruhu slouží jako rekuperační dioda v době t, kdy je tranzistor zahrazen a filtrační tlumivka L by byla jedním koncem nepřipojena. propustného měniče je nutné zajistit demagnetizaci transformátoru. Musí být navržen i demagnetizační obvod (slouží k zajištění nulové střední hodnoty primárního napětí u ). Na obr. je znázorněna první fáze spínacího procesu sepnutí T (po dobu t ). Dioda D neotevírá ihned, ale až po určité době od sepnutí tranzistoru. Energie je ze sekundárního vinutí odebírána tedy pouze po část doby, po kterou je dioda otevřena. Vzhledem k tomu, že ve druhé fázi není energie ze sekundárního vinutí odebírána vůbec, zůstává část energie v magnetickém poli transformátoru. Bez demagnetizačního vinutí by se magnetický tok φ u (a magnetizační proud I µ ) zvyšoval, až by došlo k přesycení jádra (indukčnost transformátoru L t 0) a tím k prudkému lavinovitému růstu magnetizačního proudu (viz [6]). Jev by pokračoval až do zničení tranzistoru. Obr. Schéma zapojení měniče, T sepnut Činnost propustného měniče s demagnetizačním vinutím je patrná z obr. a. Během doby sepnutí tranzistoru T teče proud i ze zdroje přes primární vinutí transformátoru a tranzistor zpět do zdroje. Na sekundárním vinutí transformátoru je napětí u, které polarizuje diodu D v propustném směru a umožní průchod proudu i ze sekundárního vinutí transformátoru přes D a L do zátěže a současně nabíjí kondenzátor C. Obr. Schéma zapojení měniče, T rozepnut Jakmile tranzistor T rozepne, změní se polarita napětí na všech vinutích transformátoru na opačnou. Dioda D se uzavře. Je tím rozepnut proudový obvod tlumivkou L. -

2 009/ Tato tlumivka přechází z režimu spotřebiče do režimu zdroje proudu, mění se na ní polarita napětí a proud z ní prochází přes zatěžovací rezistor a rekuperační diodu D zpět. Proud kondenzátorem C také mění svoji polaritu, teče do rezistoru R a podporuje tak proud tlumivky. Výstupní napětí i proud v této fázi klesají. Po vypnutí tranzistoru T se na primárním vinutí objeví napětí opačné polarity, než bylo napětí v sepnutém stavu. Toto napětí bude mít přesně definovanou velikost, která je daná počtem závitů demagnetizačního vinutí. Magnetizační energie jádra se předává zpět do zdroje pomocí proudu i 3. Musí být také zajištěno, aby doba vypnutí tranzistoru byla delší, než doba potřebná ke skončení demagnetizace (k poklesu magnetického toku na nulu), jinak by ještě nestačil úplně zaniknout magnetický tok a už by byl znovu sepnut tranzistor. Musíme tedy omezit střídu spínání tranzistoru. 3. OBVODY TOPSWITCH Firma Power Integrations vyrábí několik řad obvodů TOPSwitch. Jedná se o obvody, které lze vzhledem k jejich jednoduchosti přirovnat k třísvorkovým lineárním stabilizátorům. Jsou určeny především pro zapojení s transformátorem a zpětnou vazbou, která může být z výstupu nebo také ze samostatného sekundárního zpětnovazebního vinutí. Obvod je monolitický čip, spojující vysokonapěťový výkonový MOSFET tranzistor ve funkci spínače se všemi analogovými a číslicovými řídicími obvody. Výhodou obvodů je zjednodušený návrh zapojení, protože ve standardním pouzdře je integrovaný PWM modul (pracující v napěťovém režimu s integrovaným oscilátorem na kmitočtu kolem 00 khz), systém řízení zdroje a systém ochran, který je kombinovaný s autorestartem a testováním překročení proudu v každém cyklu činnosti. Integrovaná tepelná ochrana zase chrání celý systém proti přetížení. Obvody jsou zpětnovazební s řízením proudu zátěže změnou střídy. Díky použití MOSFET tranzistorů a integraci maximálního možného počtu funkčních prvků je dosaženo vysoké účinnosti (integrace eliminuje nutnost použití vnějších výkonových rezistorů, použitých pro snímání výstupního napětí). Typická zapojení lze nalézt např. v [4]. 4. NÁVRH MĚNIČE 4.. VÝBĚR TRANSFORMÁTOR A ŘÍDICÍHO OBVOD Měnič je realizován jako jednočinný propustný měnič s transformátorem. Při použití obvodu TOPSwitch bude měnič pracovat na kmitočtu 00 khz. Této skutečnosti musí vyhovovat použitý materiál jádra transformátoru, aby jeho ztráty nebyly neúnosné. Byl zvolen materiál CF 38 (materiál je obdobou H4), který má téměř shodné vlastnosti s H a je dokonce vhodný až do 300 khz. Z firemních katalogů a údajů, uvedených v [3] a [6], pak podle typu zapojení a požadovaného výstupního výkonu, ale hlavně podle dostupnosti jader na trhu, bylo zvoleno jádro RM 0, které by mělo být v jednočinném propustném zapojení schopno přenést výkon asi 93 W (pro f 00 khz). Pro řízení byl zvolen obvod TOP 04YAI. Obvod je schopen zvládnout výstupní výkon W, při větším kolísání vstupního napětí asi 50 W. Pro aplikace do A je tedy dostačující. 4.. NÁVRH TRANSFORMÁTOR Pro návrh byl zvolen postup uvedený v [5] a [6]: Parametry obvodu TOP 04: f 00 khz - kmitočet spínaní.0% < s < 67% - omezení střídy, kde s t /T, kde T /f a t je doba sepnutí výkonového tranzistoru. Protože jde o jednočinný propustný měnič, musí být velikost střídy omezena: t > t demag ~ t, kde t + t T a t demag je nutná doba pro demagnetizaci jádra. Proto zvolíme t max 38%. T, t max 0,38. T 0,38/f 0,38. / s 3,8 µs. () Parametry zvoleného jádra RM 0: S e 98,0 mm V e 430 mm 3 - efektivní průřez jádra - efektivní objem jádra A L 400 nh/závit - součinitel indukčnosti S N 4,5 mm - průřez vinutí B 60 mt - maximální zdvih magnetické indukce (s ponechanou rezervou, tabulková hodnota B 77 mt) J 4,55A mm - P 93 W Vstupní parametry zadání - maximální proudová hustota - maximální přenášený výkon V - vstupní napětí 4-4,5 V I,0 A - výstupní napětí - výstupní proud Podle [5], [6], [7] a [8] se dopočítají některé veličiny: Maximální velikost usměrněného vstupního napětí: max ACmax 65 V 375 V. () Minimální velikost usměrněného vstupního napětí podle [8]: min AC min V, P fl η C tc in (3) -

3 009/ kde P je výstupní výkon, t c časová konstanta usměrňovače (~3 ms), η je efektivita usměrňovače (~75%), f l je kmitočet usměrňovaného napětí, C in je filtrační kondenzátor vstupního usměrňovače (~ µf na W výstupního výkonu). Provedeme kontrolu rozsahu doby sepnutí t : t t,4 µ s. (4) min min max / max Počet primárních závitů podle [5]: max tmax NP 9 závitů. (5) B S M e Indukčnost primárního vinutí (přibližná): L A N 34, mh. (6) L P 8 Velikost magnetizačního proudu transformátoru: max tmax I magn A 40, 9 ma L. (7) Počet sekundárních závitů pro nejhorší možný případ ( min): T NS NP 5 závitů. (8) t min max Aktivní proud primárním vinutím, který je určený přepočtem sekundárního proudu: I N S 5 I,0 A 0, 549 A. (9) N 9 P Celkový proud primárním vinutím (při zanedbané složce přetransformovaného zvlnění sekundárního proudu): I I + I 0, A. (0) celk magn 590 Vypočteme průměr vodičů primárního (d ) a sekundárního (d ) vinutí s ohledem na proudovou hustotu: I celk 0,590 S 30 J 4,55 mm 0, mm, () Zde je ale nutno vzít v úvahu tzv. povrchový jev. Vlivem tohoto jevu se odpor vodiče se zvyšujícím se kmitočtem zvětšuje. Elektrický povrchový jev je charakterizován hloubkou vniku σ, což je tloušťka, ve které proudová hustota klesne na /e proudové hustoty na povrchu vodiče. Přitom roste odpor vodiče. Z tohoto důvodu je neúčelné používat kruhové vodiče o větším průměru než 3σ. Hloubka vniku pro měď (měrný odpor ρ, Ωm): σ 0, mm, (5) π µ 0 f ρ kde µ 0 je magnetická konstanta (permeabilita vakua). Průměr použitých vodičů by tedy neměl být větší než 3σ 3. 0, mm 0,63 mm. vodiče primárního vinutí je tedy podmínka splněna, vodič sekundárního vinutí by měl být proveden jako paralelní kombinace několika vodičů menších průměrů: S * S / 0, 0 mm, (6) * * S d 0, 53 π mm. (7) Dále lze provést hrubou kontrolu plnění vinutí (pro vodič o průměru 0,5 mm, sekundární vodič v provedení paralelní vodiče o průměru 0,6 mm): S N d 40,75 mm <. (8) Tedy i při použití vodičů větších průměrů a při nesprávném uvažování jejich čtvercového průřezu zaplní vodiče okénko jádra neúplně, vinutí by se tedy do okénka mělo vejít i s izolačním oddělením vinutí a několika málo závity pro referenční napětí řídicího obvodu. S N 4.3. NÁVRH FILTRAČNÍ TLMIVKY rčíme minimální hodnotu indukčnosti L 0min, při které je proud tlumivkou I ještě nepřerušovaný, tedy I L I 4 A. Počítáme s nejhorším možným případem, kdy nejdelší čas rozepnutí tranzistoru je t T, t L 0 min 60,00 µ H. (9) I S 0,30 d mm 0, 4 π π I,0 S 440 J 4,55 mm mm 0, mm, (3) S d 0, 75 π mm. (4) Hodnotu zvlnění proudu ale požadujeme menší, velikost indukčnosti se tedy volí větší. Pro zvlnění výstupního proudu, např. I 0, A, nabývá výstupní proud hodnot I,95 -,05 A. Abychom dosáhli takového zvlnění, musí mít použitá tlumivka indukčnost, () 6 T 4,0 0 0 L, 4 I 0, mh. (0) -3

4 009/ Pro zkušební vzorek měniče byla použita tlumivka RSD4H400,8 mh, 0 A, RM DEMAGNETIZAČNÍ OBVOD Protože jde o zapojení propustného měniče, je nutné přidat demagnetizační obvody. Protože při návrhu nejde o účinnost a přenášený výkon je relativně malý, použijeme namísto demagnetizačního vinutí (které by komplikovalo výrobu transformátoru) jiný způsob, viz obr. 3. Kondenzátory C a C, dioda D a řetězec Zenerových diod, ZD a ZD, jsou na primární straně transformátoru, rezistor R 3 a kondenzátor C 3 jsou na sekundární straně transformátoru. Tato sestava limituje napětí DS na řídicí logice na hodnotu danou součtem napětí řetězce Zenerových diod. Dioda D musí mít pomalé zotavení, např. typ N5407. C a C se volí spíše experimentálně, hodnota (společná) je asi nf. Princip činnosti je následující. Při sepnutém tranzistoru jsou prvky D, R 3, C 3 a řetězec ZD - ZD zkratovány. Při rozepnutí tranzistoru začíná vést dioda D, která část energie předá C a C a zbytek se přemění na teplo na ZD - ZD. Na sekundární straně část energie nabíjí C 3. Rezistor R 3 zabraňuje vzniku oscilací. Při dalším sepnutí tranzistoru se díky pomalému zotavení D energie z C a C vrací do primárního vinutí, energie z C 3 podporuje výstup měniče. Typické hodnoty C 3 0, µf, R 3 Ω. Součet napětí na řetězci Zenerových diod musí být menší než maximální přípustná hodnota DSMAX. Pro TOP 04 je DSMAX 700 V, použijí se tedy dvě Zenerovy diody, každá určená na napětí 00 V. Velikost ztrátového výkonu P zmax, na který je nutné dimenzovat demagnetizační obvod, lze určit podle vztahu (viz [5]) max smax P z max, 9 W. () L f Tento výsledek je příznivý, protože demagnetizační obvody je vhodné konstruovat pro ztrátové výkony menší než 5 W. Takto získaná hodnota není ale příliš přesná, protože se neuvažuje vliv prvků C, C, C 3 a R 3, které se podílejí na zmenšení ztrátového výkonu. vinutí byla orientována stejným směrem a byla zhotovena z měděného lakovaného drátu. Podle [4] lze určit počet závitů zpětnovazebního vinutí N B: B D N B N 3 S závitů, () D kde B je hodnota zpětnovazebního napětí (podle [3] platí: B V), D a D3 jsou úbytky na usměrňovacích diodách (D na jedné z diod, D 3) v propustném směru. Primární vinutí tvoří N P 9 závitů vodičem φ NP 0,35 mm. Jako druhé bylo navinuto sekundární vinutí. Tvoří ho N S 5 závitů vodičem φ NS 0,5 mm. Zpětnovazební vinutí je tvořeno N B 8 závity vodičem φ NB 0,35 mm. Vypočítaná hodnota je sice závitů, ale při realizaci vzorku bylo zjištěno, že stačí 8 závitů, zároveň je menší napěťové namáhání optočlenu. Při praktických pokusech a měřeních bylo zjištěno, že realizovaný zdroj s daným transformátorem je funkční, ale pouze pro malý rozsah vstupního napětí. Byly realizovány transformátory s různým počtem a poměrem závitů, tedy s pozměněnou hodnotou střídy (počty závitů byly znovu spočítány podle výše uvedených vztahů). Další realizované transformátory:. N P 08, N S 5, N B 0,. N P 8, N S 3, N B 9, 3. N P 8, N S 3, N B 0, 4. N P 48, N S 5, N B 0. Nejlepších parametrů, z hlediska rozsahu vstupního napětí, bylo dosaženo s následujícími počty závitů: N P 48, N S 5, N B 0 (t max µs). Tento realizovaný vzorek je schopen pracovat při napájecím napětí V. 5.. SCHÉMA ZAPOJENÍ A POPIS VZORK ZDROJE Zapojení realizovaného vzorku zdroje je uvedeno na Obr. 3, použitý transformátor: N P 48, N S 5, N B 0, φ NP 0,5 mm, φ NS 0,5 mm, φ NB 0,35 mm. 5. REALIZACE ZDROJE 5.. KONSTRKCE TRANSFORMÁTOR V předcházejících kapitolách byl spočítán potřebný počet závitů jednotlivých vinutí a také průměr jednotlivých vodičů. Vinutí však bylo prováděno ručně, zaplnění okénka pro vinutí bylo značně neefektivní. Kvůli tomu a kvůli dostupným průměrům vodičů byl navinut zkušební vzorek vodiči s průměry: φ NP 0,35 mm (primární vinutí), φ NB 0,35 mm (zpětnovazební vinutí) a φ NS 0,5 mm (sekundární vinutí). Tento vzorek je tedy podle (9) až (7) dimenzován na I A. Všechna vinutí jsou typu C. Všechny vrstvy vinutí realizovaného vzorku byly odděleny izolací v podobě izolační PVC pásky. Všechna -4

5 009/ Střídavé vstupní napětí je usměrněno můstkovým usměrňovačem BR s nabíjecím kondenzátorem C. Výstupní napětí realizovaného zdroje 4,3 V. Toto napětí je konstantní při změně napájecího střídavého Napětí na tomto kondenzátoru je pak vstupním stejnosměrným napětím pro měnič. Součástky C, C, D, C 3, R 3, ZD a ZD omezují napěťové špičky na obvodu TOPSwitch a zároveň slouží pro demagnetizaci transformátoru. Výstupní napětí je jednocestně usměrněno pomocí D (která je zároveň rekuperační diodou, jde o dvě diody se společnou katodou ve společném pouzdře) a napájí akumulační tlumivku L, filtrační kondenzátory C 8, C 6 a zátěž. napětí (pro V) a také při změně zatěžovacího proudu (měřeno pro I 0 A). Tyto závislosti jsou uvedeny na Obr. 4 a Obr. 5. Napětí ze zpětnovazebního vinutí je usměrněno diodou D 3 s nabíjecím kondenzátorem C 5. Zpětnovazební proud je pak dodáván do řídicího vstupu v závislosti na propustnosti tranzistoru optočlenu OP. Regulační smyčka je tvořena součástkami R, R, R, ZD 0, OP a doplňujícím C 0 pro měkký start (po zapnutí se výstupní napětí a střída zvyšují postupně, nikoliv skokově). Velikost rezistorů R, R spolu s impedancí Zenerovy diody ZD 0 a s impedancí LED optočlenu určuje stejnosměrný řídicí zisk zpětnovazební smyčky. Rezistor R spolu s ZD 0 také fungují jako určitá minimální zátěž ve stavu naprázdno. Rezistor R se dá rovněž považovat za zdroj proudu, ze kterého je napájena Zenerova dioda ZD 0, aby byl zaručen její správný pracovní bod a tedy přesně nastavené výstupní napětí. Obr. 4 Závislost výstupního napětí měniče na vstupním napájecím napětí Zapojení je doplněno prvky, které snižují elektromagnetické rušení. Jedná se o odrušovací tlumivku L, kondenzátory C, C, C Y. Kondenzátor C Y typu Y, tedy v bezpečnostním provedení, byl z důvodu problematické dostupnosti nahrazen sériovým zapojením dvou kondenzátorů C Y a C Y typu xy. Zapojení také obsahuje prvky nadproudové ochrany: rezistory R P, R P, R P3, tranzistor Q a optočlen OP. 6. VÝSLEDKY MĚŘENÍ NA REALIZOVANÉM ZDROJI -5

6 009/ Obr. 5 Zatěžovací charakteristika měniče Na Obr. 5 až 7 jsou uvedeny průběhy napětí a proudů ve vybraných bodech zapojení. Podmínky měření: 0 V, R z 50 Ω, součástky D a TOP 04 byly připevněny k chladiči. Průběhy vstupního proudu byly měřeny na pomocném snímacím rezistoru (R I Ω), umístěném mezi anodou ZD a vývodem SORCE (na Obr. 3 není zakreslen). Měření bylo prováděno bez odrušovacích prvků s použitím oddělovacího transformátoru. Průběhy napětí a proudů odpovídají teoretickému předpokladu. Obr. 6 zobrazuje napětí na vývodu DRAIN (D). Napětí klesá při sepnutí interního tranzistoru k nule, v opačném případě je jeho velikost omezena sériovou kombinací Zenerových diod ZD a ZD. Obr. 7 Průběh napětí na sekundárním vinutí transformátoru (mezi body a 7) Obr. 7 znázorňuje průběh napětí na sekundárním vinutí transformátoru. Je z něj patrné napěťové namáhání výstupního usměrňovače v závěrném směru. Na obr. 8 je znázorněn průběh výstupního usměrněného napětí měniče, zvlnění tohoto napětí je až na rušivé impulsy minimální. (Obr. 6 8 jsou pouze informativního charakteru, průběhy byly získány s omezeným přístrojovým vybavením.) Obr. 6 Průběh napětí na vývodu DRAIN (D) obvodu TOPSwitch Obr. 8 Průběh výstupního napětí měniče Při měření byla zjištěna nepříliš dobrá vlastnost měniče a to závislost velikosti vstupního proudu (tedy i účinnosti) na indukčnosti použité tlumivky L. Velikost vstupního proudu (efektivní I IN i špičková I IN_P-P hodnota) klesá s rostoucí indukčností, ale při příliš vysoké hodnotě indukčnosti je narušena činnost zpětnovazební smyčky a zdroj přestává pracovat. Pro optimální zjištěnou hodnotu L 3 mh, je I IN 60 ma, I IN_P-P 0,8 A. Dalším problémem jsou krátkodobé výpadky napájecího napětí. V některých případech zůstal řídicí obvod ve stavu, při kterém bylo na výstupu nulové napětí. Pro rozběhnutí měniče bylo nutné externě snížit napětí CS. 7. ZÁVĚR Byl navržen a realizován zdroj podle požadavků zadání. Zapojení bylo provedeno jako jednočinný propustný měnič s transformátorem, celý měnič byl řízen obvodem -6

7 009/ TOPSwitch. Realizované zapojení bylo funkční, při měření jeho vlastností byla ověřena funkčnost nadproudové a tepelné ochrany řídicího obvodu a také funkčnost nadproudové ochrany realizované z diskrétních součástek. Bylo zjištěno, že smyčka zpětné vazby měniče je značně účinná, velikost výstupního napětí je konstantní jak při kolísání vstupního napětí, tak také při změně zatěžovacího proudu. Tyto vlastnosti měniče dokládají výše uvedená grafická zpracování měřených hodnot. Realizované zapojení, s použitým řídicím obvodem TOPSwitch, je s malými úpravami možné použít i pro konstrukci zdrojů vyšších výkonů. Např. při použití obvodu TOP 49, transformátoru RM 4 a vhodně výkonově dimenzovaných ostatních součástek zapojení lze realizovat zdroj pro proud 5 A. Byly také zjištěny některé nedostatky měniče a použitého obvodu TOPSwitch (viz předchozí kapitola), které by bylo při případném průmyslovém nasazení měniče nutné odstranit. 0]. Dostupný z WWW: < PODĚKOVÁNÍ Autor by rád poděkoval doc. Ing. Jiřímu Sedláčkovi, CSc. za cenné rady a pomoc při realizaci měniče. Tento příspěvek vznikl za podpory doktorského projektu GA ČR č. 0/08/H07. LITERATRA [] KEJÍK, P. Návrh řady stabilizovaných zdrojů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. [] HAMMERBAER, J. Elektronické napájecí zdroje a akumulátory..vyd. Plzeň: ZČ, s. [3] KREJČIŘÍK, A. Napájecí zdroje III.. vyd. Praha : BEN, s. ISBN [4] KREJČIŘÍK, A. Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch.. vyd. Praha: BEN, s. ISBN [5] NOVOTNÝ, V; VOREL, P; PATOČKA, M. Napájení elektronických zařízení.. vyd. Brno: VT, s. ISBN [6] PETREK, J. Feritová jádra pro výkonové použití v kmitočtovém rozsahu do 00 khz. Amatérské Rádio pro konstruktéry, 994, č.4. [7] DC-DC Forward Converter Design Guide, Application Note AN-3 [online]. Power Integrations, 003 [cit ]. Dostupný z WWW: < [8] Forward Design Methodology, Application Note AN- 30 [online]. Power Integrations, 00 [cit

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spínaný zdroj 4V/,5A Praha 00 Petr Janda Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval

Více

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Ing. Petr Hapal Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektroniky, Technická 8, 612

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

NÁVRH NAPÁJECÍHO ZDROJE S VÍCE VÝSTUPY DESIGN OF SUPPLY SOURCE WITH SEVERAL OUTPUTS

NÁVRH NAPÁJECÍHO ZDROJE S VÍCE VÝSTUPY DESIGN OF SUPPLY SOURCE WITH SEVERAL OUTPUTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELEKOMMUNICATIONS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RENOVACE LABORATORNÍHO ZDROJE 40V/40A Petr Dašek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 -3- Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Použité literární prameny

Více

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Jedním ze základních prvků filtrů potlačujících šíření rušení po vedeních jsou odrušovací tlumivky. V případě rušení asymetrického, jaké

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 9. Polovodiče usměrňovače, stabilizátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků Příloha č. 1 Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Žíhací zdroj slouží pro řízené

Více

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Řídicí systém obvykle komunikuje s řízenou technologií prostřednictvím snímačů a akčních členů.

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_20

Více

MĚNIČ Z 12 V DC NA 230 V AC S OCHRANAMI

MĚNIČ Z 12 V DC NA 230 V AC S OCHRANAMI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti Číslo Značka Název Odd. 1 - Spojení 03-01-01 03-01-02 03-01-03 03-01-04 03-01-05 03-01-06 03-01-07 110 V 3N 50 Hz 400 V 3 x 120 mm 2 + 1 x 50 mm 2 3 2 x 120 mm 2 Al spoj

Více

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Impulsní LC oscilátor

Impulsní LC oscilátor 1 Impulsní LC oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Upozornění: Tento článek předpokládá znalost práce Rezonanční obvod jako zdroj volné energie. Při praktických pokusech s elektrickou rezonancí jsem nejdříve

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi http://www.coptkm.cz/ Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi Naprostá většina napájecích zdrojů používaných ve výpočetní technice je dnes řešena jako spínané zdroje. Použití spínaných zdrojů umožňuje

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4 Stýskala, 22 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉA 4 Oddíl 1 Sylabus tématu 1. DC stroje a) generátory řízení napětí, změna polarity b) motory spouštění, reverzace, řízení otáček,

Více

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ± Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika Řízené polovodičové součástky Výkonová elektronika Polovodičové součástky s řízeným zapnutím řídící signál přivede spínač z blokovacího do propustného stavu do závěrného stavu jen vnější komutací (přerušením)

Více

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T73304 List č.: 1 Výzkumný ústav železniční Praha Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 JKPOV 404 229 733 041 Zpracoval:

Více

NÁVRH DVOJITÉHO STABILIZOVANÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE

NÁVRH DVOJITÉHO STABILIZOVANÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

STŘÍDAČ 12 VDC / 230 VAC

STŘÍDAČ 12 VDC / 230 VAC Popisovaný střídač vyrábí střídavé napětí 230 V / 50 Hz ze stejnosměrného napětí 12 V. V obytných přívěsech či chatách umožňuje napájet z dvanáctivoltové baterie běžné síťové spotřebiče s celkovým příkonem

Více

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB Milan Horkel Na letošním tradičním setkání radioamatérů v Českých Budějovicích se objevilo větší množství stejných napájecích zdrojů. Tak jsem jeden rozlousknul, abych zjistil,

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Neničit, nečmárat, nekrást, netrhat a nepoužívat jako podložku!!! Stejnosměrný a střídavý proud... Efektivní hodnoty napětí a proudu... Střední hodnoty

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů Ing. Pavel Rydlo KROKOVÉ MOTORY A JEJICH ŘÍZENÍ Studijní texty

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.12 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

1. Pasivní součásti elektronických obvodů

1. Pasivní součásti elektronických obvodů Přednáška téma č.1 : 1. Pasivní součásti elektronických obvodů V tomto učebním textu se budeme zabývat pouze tzv. obvody se soustředěnými parametry. To jsou obvody, které známe z mnoha aplikací, např.

Více

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Vladimír Kudyn Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Klíčová slova: usměrňovač, DPF, THD, přídavná tlumivka, kapacitní zátěž, spektrum harmonických složek. 1. Úvod Pro správnou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_37_Spínaný stabilizátor Název

Více

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a ovace výuky technických předmětů. Stejnosměrné měniče - charakteristika vstupní proud stejnosměrný, výstupní

Více

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač Tranzistor polopatě Ing. Jiří Bezstarosti Úlohou toho článku není vysvětlit fyzikální činnost tranzistoru, ale spíše naznačit způsoby jeho použití. Zároveň se tento článek bude snažit vysvětlit problematiku

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové elektroniky chová se jako bipolární tranzistor řízený unipolárním

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Modul napájecího zdroje 0 30 V / 0 5 A Jakub Novotný 2012 Anotace Tato bakalářská

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace Regulátor zátěže MC 10 verze s pevně nastavenými příkony záteží (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah Výr.

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední

Více

Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací

Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací EurotestXA Euro set obj. č. MI 3105 EU EurotestXA Standard set obj. č. MI 3105 ST EurotestAT Standard set obj. č. MI 3101 ST Špičkové multifunkční

Více

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A Význam kontrolek (LED) na desce LD1 zelená led svítí při stisku tlačítka START pro zapínání magnetování (SB10) LD2 červená led svítí při stisku tlačítka STOP

Více

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický

Více

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 JKPOV 404 229 719

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. Otázka č.4 Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. 1) Tyristor Schematická značka Struktura Tyristor má 3 PN přechody a 4 vrstvy. Jde o spínací

Více

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

EMJ-01 odmagnetovací jednotka EMJ-01 odmagnetovací jednotka 1. Parametry - Vstupní napájecí napětí 230VAC, pojistka F1A nad přívodní vývodkou. - Pojistky F1.6A pro magnetku a F400mA chránící modul DM2.3E. - Prosvětlený zelený vypínač

Více

Stopař pro začátečníky

Stopař pro začátečníky Stopař pro začátečníky Miroslav Sámel Před nějakou dobou se na http://letsmakerobots.com/node/8396 objevilo zajímavé a jednoduché zapojení elektroniky sledovače čáry. Zejména začínající robotáři mají problémy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Regulace jednofázového napěťového střídače vedoucí práce: Ing. Vojtěch Blahník,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_12_Usměrňovač Název školy Střední

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

"vinutý program" (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou

vinutý program (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou Společnost HARLINGEN převzala počátkem roku 2004 část výroby společnosti TESLA Lanškroun, a.s.. Jde o technologii přesných tenkovrstvých rezistorů a tenkovrstvých hybridních integrovaných obvodů, jejichž

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 ADS 50/10 je výkonná řídicí jednotka pro řízení stejnosměrných DC motorů s permanentními magnety a výkony

Více

Supertex MOSFET. Typy. MOSFET s vodivým kanálem. MOSFET s indukovaným kanálem N. Pro vypnutí je nutné záporné napětí V. napětí VGS zvýší vodivost

Supertex MOSFET. Typy. MOSFET s vodivým kanálem. MOSFET s indukovaným kanálem N. Pro vypnutí je nutné záporné napětí V. napětí VGS zvýší vodivost Supertex MOSFET Napěťové stabilizátory Budiče LED Vícekanálové budiče pro velké napětí Budiče elektroluminisenčních svítidel Ultrazvukové IO Speciální IO Supertex MOSFET Typy MOSFET s vodivým kanálem Normálně

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 02 02 Znáte, za jak dlouho uběhnete například jedno závodní kolo? Tato infračervená závora se stopkami Vám poslouží k optimálnímu měření času při sportovních a jiných soutěžích.

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

KONSTRUKCE AUDIO VÝKONOVÉHO ZESILOVAČE VE TŘÍDĚ D

KONSTRUKCE AUDIO VÝKONOVÉHO ZESILOVAČE VE TŘÍDĚ D VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více