1 Management rizik. Metoda FMEA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Management rizik. Metoda FMEA"

Transkript

1 Obsah: 1 Management rizik Principy managementu rizik Proces managementu rizika Proces analýzy rizika Proces hodnocení rizika Proces řízení rizika Zásady managementu rizik Metody managementu rizika Analýza rizika technologických systémů Analýza stromu událostí (ETA) Analýza stromu poruchových stavů (FTA) Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) Analýza spolehlivosti člověka (HRA) Předběžná analýza nebezpečí (PHA) Analýza rizik a kritické kontrolní body (HACCP) Postup analýzy způsobů a důsledků kritičnosti poruch (FMECA) Metoda FMECA - ČSN EN 60812: Cíle FMECA Posouzení přijatelnosti rizika při FMECA Chyby při FMECA Systémová FMEA VDA4: Systémová FMEA produktu Systémová FMEA procesu FMEA Ford Handbook requirements Oblasti použití Ford FMEA Uplatnění analýzy FMEA Okamžik provádění Příprava kroků systémové FMEA Stanovit systémové prvky a systémovou strukturu Znázornění funkcí a funkční struktury Provést analýzu vad Provést hodnocení míry rizika Provedení optimalizace Sledování opatření (Sledování seznamu opatření) Obrázek 1: Stanovení hranice přijatelnosti rizika... 4 Obrázek 2: Proces managementu rizika... 4 Obrázek 4: Strukturování systému na prvky Obrázek 5: Systémová struktura celkového systému Obrázek 6: Systémová FMEA procesu Obrázek 7: Kroky FMEA Obrázek 8: Požadavky na procesní diagram výroby Obrázek 9: Matice charakteristik Vysvětlivky:.. označení textu informativního charakteru (historický údaj, zajímavost).. výstraha a varování (nejčastější chyby při aplikaci metod).. popis uplatnění nástrojů, metod a technik.. definice, pojmy, názvy 1 Management rizik Historie řízení rizik začala počátkem 50. let dvacátého století. Velké průmyslové společnosti si začaly kupovat pojistné krytí podle skutečného vystavení Kapitola / 17

2 rizikům. Jejich cílem bylo dosáhnout vysokých slev pojistného vytvořením podmínek pro snížení podnikatelských rizik a přijímáním preventivních opatření ve vztahu k poznanému potenciálnímu nebezpečí. Vyprofiloval se nový obor lidské činnosti rizikové inženýrství zaměřené na minimalizaci rizik. Jeho význam v současné době podtrhuje i úsilí normalizačních institucí standardizovat pojmy a činnosti zahrnuté pod pojmem Management rizik. Úlohy se ujala technická normalizační komise ISO TC 176, která je nejen shodou okolností i nositelem prací na normách Managementu jakosti. Tato vazba je logická a pochopitelná, neboť řada požadavků systémů managementu jakosti směřuje k minimalizaci zvláště technologických rizik. Zůstává však řada rizik, které nejsou systémy jakosti pokryty zcela (lidská, politická, legislativní, sociální, ekonomická, přírodní, kriminální, požární.). V rámci integrovaných systémů managementu je přirozenou snahou dostat i tato rizika pod kontrolu a cíleně je v podniku řídit. Management rizik je dnes plnoprávná moderní disciplína patřící do oblasti manažerských znalostí a dovedností. Již s ohledem na stále se zpřísňující legislativní podmínky podnikání patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Praxe ukazuje, že podcenění této disciplíny může vést k vysokým finančním ztrátám a v extrémních případech i k přerušení kontinuity podnikání. 1.1 Principy managementu rizik Management rizik Je souhrn preventivních činností sloužících k poznání, ocenění a minimalizaci rizik v podnikové praxi. Účinný management rizik v sobě musí vždy zahrnovat: ANALÝZU RIZIK (risk analysis), HODNOCENÍ RIZIK (risk evaluation), ŘÍZENÍ RIZIK (risk control). Analýza rizik Je systematické použití dostupných informací k identifikaci potenciálního nebezpečí, odhadu rizika s ohledem na ochranu oprávněného zájmu společnosti z hlediska ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí. Hodnocení rizika Je proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě analýzy rizika a při kterém se berou v úvahu faktory jako sociálně ekonomická hlediska a hlediska vlivu na životní prostředí. Řízení rizika Je proces rozhodování pro zvládnutí a/nebo snížení rizika, realizace rozhodnutí, jeho prosazení a opakované hodnocení s použitím výsledků posuzování rizika jako vstupních údajů. Posuzování rizika Analýza rizika spolu s hodnocením rizika se nazývá dohromady posuzování rizika (risk assessment). Analýza, hodnocení a řízení se dohromady nazývá management rizika. Kapitola / 17

3 1.2 Proces managementu rizika porovnává výsledky analýzy rizika s kritérii přijatelnosti (sociální, ekonomická, politická, legislativní ). Posuzuje možná řešení, rozhoduje a realizuje opatření ke snížení rizika a sleduje jejich účinnost Proces analýzy rizika Analýza rizik je týmová činnost. Pracovníci týmu musí být kompetentní, musí znát metody využitelné pro analýzu rizik, musí mít příslušnou odbornou způsobilost a to vše musí být specifikováno a zaznamenáno. Vlastní práce pak probíhá v následujících krocích: 1. Stanovení rozsahu platnosti důvody (cíle, kritéria úspěšnosti), definice systému (popis, rozhraní, prostředí, energie, materiály, informační toky, provozní podmínky ), zdroje informací (právní, normativní, organizační, lidské...), předpoklady a omezení, požadované výstupy a rozhodnutí (kompetence). 2. Identifikace nebezpečí a počáteční vyhodnocení následků Zde se vychází z předcházejících zkušeností s podobnými problémy. Na základě výsledků se volí z následujících postupů: zavedení nápravných opatření, ukončení analýzy, pokračování odhadem rizika. 3. Odhad rizika Nelze vždy plně kvantifikovat díky nedostatku informací o systému, poruchách a lidském faktoru. Analyzují se všechny možné příčiny. analýza četností (odhad pravděpodobnosti výskytu na základě údajů z minulosti, simulací a analýz, znaleckých posudků), analýza následků (závažnost následků spojených s nebezpečím se posuzuje z pohledu pravděpodobného dopadu s ohledem na podobné události z minulosti, popis následků, existující opatření ke zmírnění následků, možné pozdější a sekundární škody), výpočet rizik (předpověď úmrtnosti, nemocnosti, grafy, statisticky vyjádřené očekávané ztráty na životech, výrobní náklady a škody na životním prostředí, vrstevnicový graf rozdělení pravděpodobnosti rizika), odhad nejistot (analýza citlivosti na změny parametrů zvoleného modelu). 4. Odhad rizika Vlastní výpočet rizik vychází z matematického vyjádření rizika jako funkce více proměnných. R = f(p 1, p 2,... p n ) Poznámka: Proměnné jsou nejčastěji dvě pravděpodobnost výskytu, a velikost následků. U analýzy FMEA jsou však proměnné tři navíc je pravděpodobnost odhalení. Kapitola / 17

4 Následky Stanovení hranice přijatelnosti je subjektivní, jedinečné a je ovlivněno mnoha faktory. Obrázek 1: Pravděpodobnost výskytu Stanovení hranice přijatelnosti rizika Proces hodnocení rizika Je-li obecně stanovena hranice přijatelnosti rizika, je možné všechna vyšetřená rizika rozdělit do dvou skupin přijatelná rizika a nepřijatelná rizika. Na otázku: Kde však leží ona hranice přijatelnosti?, neexistuje jednoznačná odpověď. Stanovení této hranice je pro každý podnikatelský subjekt jedinečné a neopakovatelné. Stanovení hranice přijatelnosti je subjektivní a je ovlivněno mnoha faktory. Je to ryze manažerská úloha Proces řízení rizika Cílem je poznaná počáteční rizika eliminovat (zcela vyloučit), redukovat (snížit) a převést (např. pojištěním) na úroveň zbytkového (akceptovatelného) rizika. I zbytková rizika by měla být poznána a v maximální míře pochopeny jejich možné následky. Není možné a mnohdy ani vhodné vyloučit všechna rizika. Rizika se také mění s časem a proto analýza rizik není jednorázová činnost, ale kontinuální proces. ZCELA VYLOUČIT VZNIK PŘÍČINY zaměřit se na ELIMINACE KONSTRUKCE BEZPEČNOST VAROVNÝ SYSTÉM ORGANIZACE PRÁCE SNÍŽIT RIZIKO NÁSLEDKŮ REDUKCE POJISTIT SE PŘED MOŽNÝMI DOPADY PŘEVOD POČÁTEČNÍ RIZIKO ZBYTKOVÉ RIZIKO Obrázek 2: Proces managementu rizika Mezi metody eliminace a redukce rizik lze kromě jiných zařadit všechny preventivní opatření a metody zlepšení řazené v logickém sledu a zaměřené na: konstrukci výrobku, bezpečnost, varovný systém, organizaci práce. Kapitola / 17

5 Konstrukční opatření nám umožňují zabudovat požadavek bezpečnosti přímo do výrobku. Nelze li rizika konstrukčními opatřeními snížit, nastupují bezpečnostní opatření, poté systémy varování a organizační opatření. Opatření ke snížení rizik jsou vždy spojena s náklady, proto by i rozhodování o přijetí konkrétního opatření mělo vycházet z porovnání nákladů na krytí ztrát s náklady na zavedení příslušných opatření. Dále platí zásada, že čím dříve jsou opatření v životním cyklu projektu, výrobku či procesu nasazeny, tím jsou efektivnější a méně nákladná. Ochrana života a životního prostředí musí mít však vždy prioritu před ekonomickými hledisky. Rizika, která nemohou být eliminována, jsou v závislosti na finančních možnostech firmy buď ponechána ve zbytkových rizicích a firma je vědomě nese, nebo mohou být přenesena na pojišťovací společnosti. Existují však mnohá rizika, která nelze přenést. Jsou to především ta rizika, která nelze bezprostředně vyčíslit: redukovaná životnost výrobku, ztráta image, ztráta klientely a podílu na trhu, ztráta investic v marketingu a výzkumu, ztráta kvalifikovaného personálu, následky nové legislativy, následky reakce okolí. 1.3 Zásady managementu rizik Znalost uvedených zásad umožní přistupovat k managementu rizik s vědomím odpovědnosti: Všechny podnikatelské aktivity obsahují riziko. Rizika spojená s personálem, prostředím, výrobky a infrastrukturou podniku mají tendenci ke vzájemné interakci. Rizika se musí řídit, ne pouze analyzovat a hodnotit. Snižování rizik je součástí podnikové kultury. K snížení rizik může dojít pouze za úzké spolupráce managementu. Účinné uplatňování řízení rizik předpokládá systematické dodržování opatření. Pro dosažení ekonomického růstu a dobrého hodnocení spolehlivosti organizace je analýza rizik nezbytná. Nejlepších výsledků analýz rizik dosahují průřezové týmy. Dobré projektové a strategické rozhodování pomáhá zabránit ztrátám. Správně navržená automatická ochrana je spolehlivější než lidský zásah. Je nutno respektovat zákazníkem akceptovatelnou míru zbytkového rizika. Podstatným prvkem prevence je partnerství se zákazníky a s dodavateli. Efektivita analýz rizik musí být podpořena kvalifikací personálu. Poučení ze vzniklých škod zlepšují pochopení rizik. Podpora neustálého vzdělávání je zaměřena na cestu k podnikatelské úspěšnosti. Kapitola / 17

6 1.4 Metody managementu rizika Analýza rizika technologických systémů Jako základ pro vstup do problematiky analýzy rizik je s výhodou možno použít standardy např. ČSN IEC Management spolehlivosti Část 3: Návod k použití, Oddíl: Analýza rizika technologických systémů. Norma při své aplikaci poskytuje vstupní údaje pro činnosti v rámci managementu rizik. Tuto normu Analýza rizika technologických systémů je možno použít jako: směrnici pro plánování, provádění a dokumentaci analýzy rizik, základ pro specifikaci požadavků na jakost pro analýzu rizik, základ pro vyhodnocení analýzy rizik po jejím dokončení. Základem Analýzy rizik technologických systémů je odpověď na 3 otázky: jaké problémy se mohou vyskytnout? identifikace nebezpečí jaká je pravděpodobnost výskytu jednotlivých problémů? analýza četností jaký je dopad v případě, že problém nastane? analýza následků Cílem Analýzy rizik technologických systémů je připravit podklady pro zabránění nebo snížení: ztrát na životě, vzniku onemocnění nebo úrazů, škod na majetku a následných ztrát, negativních vlivů na životní prostředí. Nebezpečí Je vlastnost látky nebo fyzikálního, chemického či biologického jevu (děje, události), která může působit nepříznivě na život, zdraví, majetek či přírodní prostředí. Kategorie nebezpečí se velice často prolínají a současně může působit i více druhů nebezpečí z různých kategorií, lze však vysledovat společné znaky vymezující následující kategorie: přírodní nebezpečí (povodeň, zemětřesení, tornáda, bouře, sesuvy půdy...), technologické nebezpečí (průmyslová zařízení, konstrukce, dopravní systémy, spotřební výrobky, herbicidy, léky), společenské nebezpečí (přepadení, válka, sabotáž, přenosné choroby, terorismus), nebezpečí týkající se životního stylu (drogy, alkohol, kouření, AIDS). Riziko Je komplexní veličinou tvořenou kombinací následků nebezpečí a pravděpodobnosti výskytu nebezpečného jevu (události, děje). Rizika lze podle povahy a rozsahu následků shrnout do několika kategorií: individuální následky (dopad na jednotlivé členy společnosti), následky z povolání (dopad na pracovníky), společenské následky (dopad na celou veřejnost), škody na majetku a ekonomické ztráty (přerušení podnikání, sankce...), poškození životního prostředí (dopady na půdu, vzduch, vodu, živočichy, rostliny a kulturní dědictví). Kapitola / 17

7 Analýzu rizika můžeme uplatnit během všech fází života výrobku. Ve stádiu návrhu a vývoje lze vysledovat následující cíle: identifikace hlavních prvků a faktorů přispívajících k riziku, poskytnutí vstupních údajů pro návrh a vývoj a posouzení přiměřenosti, identifikace a vyhodnocení bezpečnostních opatření, poskytnutí vstupních údajů pro posuzování přijatelnosti, poskytnutí informací pro návrh postupů za normálních a nouzových podmínek, vyhodnocení rizika s ohledem na požadavky (zákazník, legislativa, standardy...), vyhodnocení alternativních koncepcí. Ve stádiu výroby, prodeje, instalace, použití, provozu, údržby jsou cíle analýzy rizik následující: sledování a vyhodnocení zkušeností a prověření skutečného provedení se stanovenými požadavky, poskytnutí vstupních údajů pro optimalizaci za normálních podmínek i v nouzových podmínkách, aktualizace informací o rizikových součástech systémů, poskytnutí informací o významnosti rizika pro operativní rozhodování, vyhodnocení organizačních změn, technologických a provozních postupů, zaměření na výcvik. Ve stádiu likvidace jsou cíle následující: vyhodnocení rizik při likvidaci a zajištění splnění požadavků, poskytnutí vstupních údajů pro likvidaci Analýza stromu událostí (ETA) Event Tree Analysis IEC Slouží k identifikaci možných následků a jejich pravděpodobností při výskytu události, jež následky iniciovala. Induktivní typ analýzy - Co se stane, když...?. Kvalitativní nebo kvantitativní technika Analýza stromu poruchových stavů (FTA) Fault Tree Analysis IEC 1025 Slouží k systematické identifikaci podmínek, jež vedly k vrcholové nežádoucí události. Deduktivní typ analýzy. Kvalitativní nebo kvantitativní technika. Postupuje shora dolů Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) Hazard and Operability study IEC 1078 Je to varianta FMEA vyvinutá speciálně pro chemický průmysl. Vychází z tzv. vodících slov a využívá Blokový diagram bezporuchovosti Analýza spolehlivosti člověka (HRA) Human Reliability Assessment IEC Posuzování vlivu operátorů a údržbářů na funkci systému s ohledem na bezpečnost a produktivitu. Kapitola / 17

8 1.4.6 Předběžná analýza nebezpečí (PHA) Preliminary Hazard Analysis IEC Induktivní kvalitativní metoda vhodná pro rané fáze vývoje, posouzení nebezpečí a jeho kritičnosti Analýza rizik a kritické kontrolní body (HACCP) Hazard Analysis Critical Control Points Systém, kterým se identifikují, hodnotí a ovládají významná nebezpečí v kritických bodech potravních řetězců Postup analýzy způsobů a důsledků kritičnosti poruch (FMECA) Procedure for Failure Mode, Effects and Criticality Analysis ČSN EN 60812:2007 ( ) Slouží k systematickému vyšetřování následků poruchových stavů jednotlivých součástí systému. Induktivní typ analýzy - Co se stane, když...?. Především kvalitativní technika, může být kvantifikována. Postupuje zdola nahoru. Modifikace: VDA4 - FMEA, 2003 (Fehler Möglichkeits und Einfluss Analyse) Ford - FMEA Handbook requirements, 2001 (Failure Mode and Effects Analysis) 2 Metoda FMECA - ČSN EN 60812:2007 Analýza možností vzniku poruch a jejich následků byla jako metoda vyvinuta organizací NASA v USA v šedesátých letech pro projekt Apollo. Po zavedení metody v letectví a kosmických letech, jakož i v jaderné technice, následovalo brzy její využití v automobilovém průmyslu. Mezitím nalezla FMECA celosvětově široké využití. Dnes je základním metodickým nástrojem systémů managementu kvality u mnoha výrobců automobilů a jejich dodavatelů. 2.1 Cíle FMECA Cíle FMECA se odvozují od ovlivňujících faktorů působících na odvětví, např. na automobilový průmysl, které se v minulosti silně měnily. Stoupající nároky zákazníků na kvalitu působí stejně tak jako nutná optimalizace nákladů na produkty a zákonem požadovaná odpovědnost výrobce za výrobek. Dosažení dále uvedených podnikových cílů podporuje kromě jiných nástrojů právě FMECA: Zvyšování funkční bezpečnosti a spolehlivosti produktu: Snižování záručních a servisních nákladů Zkrácení procesu vývoje Náběhy sérií s menšími závadami Lepší termínová kázeň Hospodárnější výroba Lepší služby Lepší vnitropodniková komunikace Kapitola / 17

9 FMECA jako metoda k preventivnímu předcházení závadám by měla být zahájena již ve velmi raném stádiu procesu vzniku produktu (např. ve fázi stanovování požadavků) a možné závady přezkoumány ke stavu vývoje a plánování platnému v daném časovém okamžiku, aby mohla být zavedena preventivní opatření k jejich předcházení. FMECA je týmově orientovaná metoda k minimalizaci rizik vývojových a plánovacích procesů a vyžaduje interdisciplinární spolupráci všech zúčastněných útvarů již od samého počátku prací. Navíc poskytuje dokumentované podnikové poznatky expertů. Porucha Ukončení schopnosti objektu plnit požadovanou funkci. Poruchový stav Stav objektu charakterizovaný neschopností plnit požadovanou funkci, kromě neschopnosti během preventivní údržby nebo jiných plánovaných činností nebo neschopnosti způsobené vnějšími zdroji. Důsledek ropuchy Následek způsobu poruchy pro provoz, funkci nebo stav objektu. Místní důsledek Důsledek na úrovni systému Způsob poruchy Způsob, jakým u objektu dochází k poruše. Kritičnost poruchy Kombinace závažnosti důsledku a četnosti výskytu nebo jiných atributů poruchy jako míra potřeby zaměřit se na ně a zmírnit je. ČÍSLO PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU KRITIČNOSTI 1 (E) nepravděpodobný výskyt 0 P i < 0,001 2 (D) velmi slabý výskyt 0,001 P i < 0,01 3 (C) občasný výskyt 0,01 P i < 0,1 4 (B) pravděpodobný výskyt 0,1 P i < 0,2 5 (A) častý výskyt P i 0,2 Závažnost poruchy Významnost nebo stupeň důsledku poruchy na provoz objektu, ne okolní prostředí objektu nebo na obsluhu objektu. TŘÍDA IV III II I ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI Katastrofická Kritická Okrajová Bezvýznamná NÁSLEDEK Způsob poruchy, který by mohl potenciálně vést k poruše základních funkcí systému a tudíž způsobit vážnou škodu systému a jeho prostředí nebo zranění osob. Způsob poruchy, který by mohl potenciálně vést k poruše základních funkcí systému a tudíž způsobit vážnou škodu systému a jeho prostředí není vážnou hrozbou pro život nebo zranění osob. Způsob poruchy, který by mohl potenciálně zhoršit technické parametry (výkonnost) funkce bez znatelné škody na systém nebo hrozby pro život nebo zranění osob. Způsob poruchy, který by mohl potenciálně zhoršit funkce systému, ale nezpůsobí žádné škody systému a není hrozbou pro život nebo zranění osob. Kapitola / 17

10 2.2 Posouzení přijatelnosti rizika při FMECA Četnost výskytu důsledku poruchy 1 Nevýznamná 2 Okrajová Úrovně závažnosti 3 Kritická 4 Katastrofická 5 četný Nežádoucí Nepřípustné Nepřípustné Nepřípustné 4 pravděpodobný Přípustné Nežádoucí Nepřípustné Nepřípustné 3 občasný Přípustné Nežádoucí Nežádoucí Nepřípustné 2 velice slabý Zanedbatelné Přípustné Nežádoucí Nežádoucí 1 nepravděpodobný Zanedbatelné Zanedbatelné Přípustné Přípustné 2.3 Chyby při FMECA V minulosti docházelo při používání FMECA k různým nedostatkům: Při konstrukční FMECA se provádělo posuzování závad pouze na úrovni dílu a nezkoumaly se vzájemné funkční souvislosti jednotlivých dílů. Při procesní FMECA se možné závady zkoumaly jen v jednotlivých krocích procesu. Neprováděla se systematicky členěná analýza celého výrobního procesu, pokud je třeba, až po vybavení nástroji a stroji. Vypracování FMECA se provádělo na formuláři FMECA a nebyl tedy možný strukturovaný popis vzájemných souvislostí mezi funkcemi a možnými chybami funkcí v systémech. Nestačí pouze uvažovat náhodné a nezávislé poruchy, je nutné brát v úvahu také CCF poruchy se společnou příčinou (Common Cause Failures). Tyto poruchy jsou v rozporu se základním předpokladem nezávislosti kauzálního stavu způsobu poruchy. Návrh (dimenzování součástí, ), Výroba (chyby výrobní dávky, ), Prostředí (vlivy teplotních výkyvů, vibrace, ), Lidský faktor (neodborné zásahy, ), Software (SW logika, kolize HW systémů, ) Kapitola / 17

11 3 Systémová FMEA VDA4:2003 (Fehler Möglichkeits und Einfluss Analyse) Při zpracování systémové FMEA produktu nebo procesů jsou vedle dosavadní konstrukční nebo procesní FMEA nezbytné následující kroky: Strukturování zkoumaného systému na prvky systému a znázornění vzájemných funkčních souvislostí těchto prvků. Odvození myslitelných chybných funkcí (možné závady) prvku systému z již dříve popsaných funkcí. Na to navazující logické řetězení souvisejících chybných funkcí různých prvků systému, aby tak bylo možno v systémové FMEA stanovit možné následky poruch, poruchy a příčiny poruch určené k analýze. Oblastmi použití systémové FMEA jsou vývoj produktu a plánování procesů. Systémová FMEA produktu zkoumá možné chybné funkce systémů produktů jako jejich možné poruchy. Analýzy poruch postupují tam, kde je to potřebné, postupně až k prvotním poruchám jednotlivých dílů. Pracovní postup systémové FMEA produktu lze přenést také na analýzu výrobních procesů. Systémová FMEA procesu zkoumá možné chybné funkce výrobního procesu (např. postupů výroby, montáže, logistiky nebo dopravy) jako možné poruchy. 3.1 Systémová FMEA produktu Systémová FMEA produktu zkoumá možné funkční chyby celého produktu (např. převodovky, agregátu). Je-li to potřebné, pokračuje zkoumání až k způsobům selhání jednotlivých dílů. Možné způsoby selhání jednotlivých dílů (např. ozubeného kola) se zkoumají dosavadní konstrukční FMEA. Obrázek 4: Strukturování systému na prvky Analýza poruch v systémové FMEA produktu je metodicky odvozena z následujícího obsahu dosavadní konstrukční FMEA (obrázek 4). Porucha (P) dílu Díl (např. hnací hřídel převodovky) se zkoumá jako prvek systému. Jako možné poruchy se zkoumají fyzické výpadky dílu v provozu výrobku (např. opotřebení uložení ložiska). Příčiny poruchy (PP) Pro každou možnou závadu dílu se vyhledávají příčiny poruchy v jeho souboru charakteristik (např. rozměr, tvrdost povrchu, materiál). Následky poruchy (NP) Následky poruchy, jako nejprve projevy opotřebení (zhoršení vlastností ložiska převodovky), vedou například k chybné funkci převodovky jako zkoumaného výrobku. Kapitola / 17

12 Analýza poruch systémovou FMEA produktu bude vypadat následovně: Obrázek 5: Porucha (P) systému Systémová struktura celkového systému Bude zkoumán ohraničený systém (např. převodovka), sestávající z více dílů. Tento systém v provozním stavu případně neplní očekávané funkce. Chybné funkce se pomocí systémové FMEA produktu zkoumají jako možné poruchy (P). Příčiny poruchy (PP) systému Možné příčiny poruchy se určí z chybných funkcí prvků systému (např. selhání hnacího hřídele, ozubeného kola, ložiska). Následky poruchy (NP) systému Možné následky poruchy (NP) vedou k chybným funkcím nadřazených prvků systému (např. ovlivnění funkce přenosu točivého momentu) až k chybné funkci úplného systému (např. vozidlo má závadu / je nepojízdné). Tímto způsobem zkoumání tvoří konstrukční FMEA stavební prvek systémové FMEA produktu. Představuje zkoumání dílu do hloubky až k jeho charakteristickým datům. Kritéria hodnocení systémové D/FMEA viz. Příloha Systémová FMEA procesu Při systémové FMEA procesu se strukturuje a popisuje výrobní proces podle zúčastněných prvků systému ("4M"): Člověk Stroj Materiál Prostředí (Mensch) (Maschine) (Material) (Mitwelt) Obrázek 6: Systémová FMEA procesu Jednotlivé kroky procesu se jeví jako funkce těchto prvků systému. Kritéria hodnocení systémové P/FMEA viz. Příloha 2. Kapitola / 17

13 4 FMEA Ford Handbook requirements (Failure Mode and Effects Analysis) Ford FMEA je systematický soubor činností prováděných: systémově genericky komplexně preventivně týmově 4.1 Oblasti použití Ford FMEA Oblastmi použití Ford FMEA jsou vývoj produktu a procesů (procesy i jejich modifikace) NÁVRH / VÝVOJ / KONSTRUKCE PRODUKTU KONSTRUKCNÍ D/FMEA design NÁVRH / VÝVOJ / ZDOKONALENÍ PROCESU PROCESNÍ MONTÁŽNÍ ZARÍZEN ZENÍ P/FMEA process A/FMEA assembly M/FMEA machinery Kritéria hodnocení Ford P/FMEA viz. Příloha 3, 4 a 5. 5 Uplatnění analýzy FMEA FMEA se provádí, resp. stávající FMEA se doplňuje u: nových výrobků, nového rozsahu použití, nových procesů a postupů výroby (zařízení, metody), modifikace výrobku, změny vstupních surovin, nové technologie, stěhování technologie. Výsledky doprovázejí výrobek v jeho životním cyklu. Jsou platné spolu s předpisy výrobce a specifikací výrobku. Úpravy v konstrukci a v procesu na základě vad, s nimiž se bylo možno setkat a jejich vyhodnocení doplňují data FMEA tak, aby bylo možné zkušenosti učinit reprodukovatelnými. 5.1 Okamžik provádění Z důvodu udržení minimálních nákladů na odstraňování možných příčin vad i odstraňování vad, se FMEA provádí v co možná nejčasnějším okamžiku návrhu projektu a zavádění výroby. Tento okamžik stanovuje odpovědný vedoucí týmu spolu s vedoucím projektu. Kapitola / 17

14 FMEA PRVKY SYSTÉMU STANOVENÍ NO MOŽNÉ VADY REALIZACE NO VADA REVIZE ÚČINNOSTI DŮSLEDEK VÝZNAM REVIZE FMEA MOŽNÉ PŘÍČINY VÝSKYT KONTROLY ODHALENÍ MÍRA RIZIKA NE POSLEDNÍ VADA? ANO Obrázek 7: Kroky FMEA Příprava Před započetím provádění metodiky FMEA by měl podnik s ohledem na efektivnost provést následující přípravné práce: 1) Stanovit předmět analýzy - t.j. vybrat výrobek/díl/proces, u kterého je legislativou/zákazníkem požadováno zvláštní vykazování jakosti (prokazování ve smyslu VDA přepracované vydání 1998) a jsou pro něj stanoveny kritické znaky (ve smyslu VDA dřívější značení "D" nebo dle nové VDA 1: 1998 "A"). Pro systémy jakosti budované podle QS vydání 1998 jsou analogií kritické charakteristiky (CC) uvedené v Části II - Zvláštní požadavky zákazníka (Zvláštní požadavky firmy Chrysler - Diamond/Key Quality Characteristic, Zvláštní požadavky firmy Ford - Engineering practice - Identification and control of critical characteristic, Zvláštní požadavky firmy General Motors - Key Characteristic Designation System GM). Předmětem analýzy mohou být rovněž výrobky/díly/procesy s chronickými problémy. 2) Vybrat členy týmu s ohledem na jejich působení ve FMEA týmech dle následujících kritérií: FMEA-K (konstrukční FMEA) vedoucí týmu - konstruktér/vývojář, členové týmu - technolog, pracovník na rozhraní se zákazníkem (odbyt), pracovník kalkulace ceny výrobku, pracovník útvaru řízení jakosti, zásobovač, popř. další relevantní funkce v podniku. FMEA-P (procesní FMEA) vedoucí týmu technolog, členové týmu konstruktér/vývojář, mistr, normovač/rozpočtář, pracovník útvaru řízení jakosti, vedoucí údržby/seřizovač, kontrolor, popř. další relevantní funkce v podniku. 3) Shromáždit data o výrobku/dílu/procesu pro výrobek/díl - specifikované požadavky na Q (výkres, zadání výrobku zákazníkem, legislativní požadavky), pro proces - popis procesu (technologický postup), vývojový diagram procesu s vyznačenými kontrolními operacemi/regulací procesu (SPC). Kapitola / 17

15 PŘÍČINY CHYB POPIS PROCESU PRŮBĚH PROCESU ZNAKY PROCESU & VÝROBKU SUBDODÁVKA MĚŘENÍ KONTROLA NIO VYSOKÉ RIZIKO PŘI NEDODRŽENÍ IO ČEKÁNÍ TECHNOLOGICKÝ PROCES 1 HODNOTA ZNAKU VÝROBKU/PROCESU TRANSPORT MANIPULACE Obrázek 8: Požadavky na procesní diagram výroby TECHNOLOGICKÉ OPERACE X T ZNAK JE VYTVÁŘEN NEBO POZMĚŇOVÁN PRACOVNÍ NÁSTROJ VYTVÁŘÍ VÍCE NEŽ JEDEN ZNAK ZNAKY VÝROBKU C M L A CHARAKTERISTIKA POUŽITÁ PRO UPNUTÍ ROZMĚR JE MONITOROVÁN AUTOMATICKÝM MĚŘENÍM CHARAKTERISTIKA POUŽITÁ PRO USTAVENÍ VÝROBKU ZNAK JE KONEČNOU CHARAKTERISTIKOU VÝROBKU, NEBO MŮŽE MÍT KRITICKÝ VÝZNAM PRO DALŠÍ OPERACI Obrázek 9: Matice charakteristik Shromáždit informace o všech minulých (popř. i potenciálních) problémech s výrobkem/dílem/procesem (záznamy o jakosti - neshody, reklamace, problémy...) a jejich řešení. Informace rozčlenit do tří kategorií z hlediska: významu vady (důsledky pro zákazníka), příčiny vady, kontrolní či regulační opatření (SPC) kroků systémové FMEA Stanovit systémové prvky a systémovou strukturu Systém se skládá ze systémových prvků (SE), které slouží k popisu a členění hardwarové koncepce a jsou uspořádány do systémové struktury. Systémová struktura uspořádává od shora jednotlivé systémové prvky na různých hierarchických Kapitola / 17

16 úrovních. Kromě toho je nutno popsat stávající propojení jednotlivých systémových prvků jako rozhraní k ostatním systémovým prvkům Znázornění funkcí a funkční struktury Systémové prvky mají v systému různé funkce nebo úlohy. Společné působení funkcí více systémových prvků můžeme znázornit jako funkční strukturu (strom funkcí/funkční síť). Pro stanovení funkčních struktur musíme sledovat vstupující a vnitřní funkce Provést analýzu vad Pro každý sledovaný prvek popsaný v systému musíme provést analýzu vad. Možné vady (F) tohoto systémového prvku jsou odvozeny od známé funkce vymezené v kroku 2 a popisují vadné funkce. a) Ke každé vadě se stanoví její možný důsledek a pomocí deseti-bodové stupnice, tab 1 a 2, se ohodnotí (kvantifikuje) jeho význam (B). b) Možné příčiny vad jsou díky vadné funkci podřízených systémových prvků prostřednictvím rozhraní přiřazeny systémovému prvku. U každé příčiny se odhadne pravděpodobnost výskytu vady (A), která se kvantifikuje pomocí deseti-bodové stupnice, tab. 1 a 2. c) Analýza je ukončena výčtem stávajících preventivních opatření (opatření k zabránění výskytu vady) a zavedených kontrolních opatření. U těchto opatření je hodnocena pravděpodobnost odhalení příčiny (mechanismu) vzniku vady (E), která se kvantifikuje pomocí deseti-bodové stupnice, tab. 1 a Provést hodnocení míry rizika Míra rizika (RPZ) je součinem hodnot bodového hodnocení (podle tab.1 a tab. 2): B A E - význam důsledku vady (Bedeutung der Fehlerfolge) - pravděpodobnost výskytu příčiny vady (Auftretenwarscheinlichkeit der Fehlerursache) - pravděpodobnost odhalení příčiny vady (Entdeckungwahrscheinlichkeit der aufgetretenen Fehlerursache): RPZ = B x A x E Provedení optimalizace Počíná u nejvyšších hodnot RPZ definováním nápravných/preventivních opatření. Tato opatření jsou termínovaná a jsou přenesena k vyřízení na odpovědná místa/osoby. Kapitola / 17

17 BODY VV PV PO HODNOCENÍ STAVU Nápravná opatření Ideální případ (cíl) ne Bezpečný proces se špatným odhalením vady ne Vada s velkým výskytem se k zákazníkovi nedostane Závažná vada s nízkým výskytem, ale snadno odhalitelná Častá vada s malým významem se může dostat k zákazníkovi Závažná vada, špatně odhalitelná se může dostat k zákazníkovi ne ano ano ano! Snadno odhalitelná, ale častá vada s velkým ano!! významem Zásadní nedostatky ano!!! Pro vysoké hodnoty rizikového čísla (RPZ) nebo vysoké hodnoty B, A a E jsou potřebné optimalizace. Optimalizace se provádí v následujícím pořadí priorit: 1. Změna koncepce - pro vyloučení příčiny vady popř. pro redukci významu vady. 2. Zvýšení spolehlivosti koncepce pro minimalizaci pravděpodobnosti výskytu příčiny vady. 3. Účinné odhalení příčiny vady (pokud možno bez dodatečných zkoušek). Pro minimalizaci rizika se musí dodatečná opatření popsat a pro jejich zavedení jmenovat odpovědnosti za vyřízení. Při rozhodující změně koncepce je nutno pro dotčené oblasti znovu provést všech 5 kroků systémové FMEA. Při opatřeních zvyšujících spolehlivost koncepce či účinné odhalení příčiny vady je nutno opakovat kroky 5 a 6. Zápis ve sloupci V/T (odpovědnost/termín) znázorňuje otevřené a rozhodující body systémové FMEA. Viz. Příloha 9 a Sledování opatření (Sledování seznamu opatření) Vyřízení opatření sleduje vedoucí projektu/vedoucí týmu. Jakmile je opatření plně provedeno (ověřena jeho účinnost), provádí se znovu hodnocení míry rizika. Viz. Příloha 10 Kapitola / 17

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 ŘÍZENÍ RIZIK V DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Mgr. et Mgr. Ivona Pěničková 3 Požadavky na řízení rizik Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Distributor

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Řízení rizik pro jakost (Quality Risc Management - QRM) Doc.

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

Katedra řízení podniku (FES)

Katedra řízení podniku (FES) Katedra řízení podniku (FES) Řízení kvality 4. Autor: Ing. Ludvík FILIP únor 2015 CO SI PŘEDSTAVÍTE POD POJMEM RIZIKO? Co jsou to rizika? Podle obvyklého slovníkového významu je riziko vyhlídka na špatné

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Analýza rizika Vymezení pojmu riziko Metody analýzy rizika Struktura rizika spojeného s výrobou

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

Řízení jakosti a spolehlivosti. ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček

Řízení jakosti a spolehlivosti. ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček Řízení jakosti a spolehlivosti ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček Obsah prezentace Údržba a její vliv na spolehlivost Hodnocení nákladů životního

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY Ing. Petr BLECHA, Ph.D. MANAGEMENT TECHNICKÝCH RIZIK U VÝROBNÍCH STROJŮ TECHNICAL RISK MANAGEMENT

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR?

Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR? Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR? Pavla Štěpánková, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. Praha, 28.5. 2014 Osnova 1. Právní rámec, koncepční přístupy 2. Předběžné vyhodnocení

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Řízení rizik. Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci

Řízení rizik. Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci Řízení rizik Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Základní přístupy k podrobnému hodnocení rizika

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Základní přístupy k podrobnému hodnocení rizika Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy Postup při provádění podrobného hodnocení rizika

Více

PROGRAM SPOLEHLIVOSTI

PROGRAM SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 PROGRAM SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z XII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2003 OBSAH PROGRAM SPOLEHLIVOSTI A JEHO UPLATNĚNÍ

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Bezpečnostní management - Základní postupy při budování bezpečnostního systému

Bezpečnostní management - Základní postupy při budování bezpečnostního systému Bezpečnostní management - Základní postupy při budování bezpečnostního systému ŠMP AMG ČR 2014 Pavel Jirásek CultureTech, s.r.o. Prezentace Základní definice Přínosy kvalitní bezpečnostní strategie pro

Více

QualityRisk Management. Úvod do problematiky. Září 2015

QualityRisk Management. Úvod do problematiky. Září 2015 QualityRisk Management Úvod do problematiky Září 2015 Co je to Quality Risk Management? Není to analýza rizik FMEA, FMECA, HAZOP, HACCP Nejsou to tabulky a grafy Nejsou to statistické metody Není to ukrývání

Více

čl. I ČI. 2 Obecné principy analýzy a hodnocení rizik

čl. I ČI. 2 Obecné principy analýzy a hodnocení rizik METODICKÝ POKYN odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu Analýza a hodnocení rizik závažné havárie" podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti. Bc. Vlastimil Hrabina

Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti. Bc. Vlastimil Hrabina Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti Bc. Vlastimil Hrabina Diplomová práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové souhlasím se

Více

Identifikace a hodnocení rizik

Identifikace a hodnocení rizik Strana: 1 z: 18 Schválil: Ing. Josef Liška, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 681.5.09 Červen 1992 METODY ANALÝZY SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMU POSTUP ANALÝZY ZPŮSOBŮ A DŮSLEDKŮ PORUCH (FMEA) ČSN IEC 812 01 0675 Analysis techniques for system reliability - Procedure

Více

Povodňová ochrana v evropském kontextu, plnění požadavků směrnice EU o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik v ČR

Povodňová ochrana v evropském kontextu, plnění požadavků směrnice EU o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik v ČR Povodňová ochrana v evropském kontextu, plnění požadavků směrnice EU o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik v ČR Karel Drbal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582,

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN Jan VALOUCH Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_valouch.pdf.

Více

Fyzická bezpečnost. Bezpečnost informací v ČR. Ing. Oldřich Luňáček, Ph.D. oldrich.lunacek@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Bezpečnost informací v ČR. Ing. Oldřich Luňáček, Ph.D. oldrich.lunacek@unob.cz Fyzická bezpečnost Bezpečnost informací v ČR Ing. Oldřich Luňáček, Ph.D. oldrich.lunacek@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

Zahájení procesu řízení rizik při provádění technických změn na železničních subsystémech

Zahájení procesu řízení rizik při provádění technických změn na železničních subsystémech Miroslav Šídlo 1 Zahájení procesu řízení rizik při provádění technických změn na železničních subsystémech Klíčová slova: riziko, management rizik, analýza rizika, posuzování rizika, hodnocení rizika,

Více

Systém kritických bodů HACCP. Kamila Míková

Systém kritických bodů HACCP. Kamila Míková Systém kritických bodů HACCP Kamila Míková SYSTÉMY KVALITY A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Systémy managementu kvality ISO 9001 : 2008 Požadavky na management kvality HACCP kvalita (ISO 9001) Pouze zdravotní

Více

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201 ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část V Strana 1 z 5 Obsah: 1 Závěrečné shrnutí... 1.1 Hodnocení účinnosti ochranných a bezpečnostních opatření... 4 1.2 Organizační

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ MANAGEMENT PROCESŮ část 16, díl 3, kapitola 1.1, str. 1 16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Vzhledem k tomu, že je vhodné (v případě ISO povinné) pro tuto oblast vytvořit dokumentovaný postup,

Více

Řízení rizik ÚLD FNKV. Škrla, Škrlová, Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, 2008

Řízení rizik ÚLD FNKV. Škrla, Škrlová, Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, 2008 Iveta Brabcová Předpokladem řízení rizik je otevřené a důvěrné pracovní prostředí s kulturou zaměřující se na poznatky získané z téměř pochybení a mimořadných událostí, místo soustředění se na obviňování

Více

VYUŽITÍ METODY FMEA PRO HODNOCENÍ ODOLNOSTI DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ

VYUŽITÍ METODY FMEA PRO HODNOCENÍ ODOLNOSTI DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ ŠKODA AUTO Vysoká škola Posudek vedoucího diplomové práce Název diplomové práce: VYUŽITÍ METODY FMEA PRO HODNOCENÍ ODOLNOSTI DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ Autor diplomové práce: Bc. Oldřich Tomša Vedoucí diplomové

Více

Nový standard pro analýzu rizik v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu Failure Mode and Effects Analysis

Nový standard pro analýzu rizik v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu Failure Mode and Effects Analysis Příručka FMEA AIAG & VDA Nový standard pro analýzu rizik v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu Failure Mode and Effects Analysis Editor VDA QMC Quality Management Center (QMC) German Association

Více

Analýza konstrukčního řešení

Analýza konstrukčního řešení Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Analýza konstrukčního řešení Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě Komfi s. r. o.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě Komfi s. r. o. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě Komfi s. r. o. Veronika Švédová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení,

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady 9000. Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, uvedení do provozu a dodání, servis po prodeji... a dále

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 1 S t r á n k a 1. Úvod Tento manuál představuje návod k partnerské spolupráci mezi firmou LUKOV plast spol. s r.o. a jejím dodavatelem. Tento manuál je závazný dokument,

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. D I P L O M O V Á P R Á C E 2014 Bc. Kateřina Salabová Motyčková ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T088 Podniková

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Zásady managementu jakosti

Zásady managementu jakosti Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Tomek, s.r.o. Osnova přednášky: MANAGEMENT KVALITY A SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI V POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBĚ 1) Systém řízení jakosti obecně 2) Management kvality v potravinářském

Více

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace 26. 5. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ CHYB NA MONTÁŽNÍ LINCE MODULŮ ROZVADĚČŮ A JEJICH PREVENCE

IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ CHYB NA MONTÁŽNÍ LINCE MODULŮ ROZVADĚČŮ A JEJICH PREVENCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY IDENTIFIKACE

Více

Rizika a hrozby provozu čerpacích stanic. Tereza Machálková

Rizika a hrozby provozu čerpacích stanic. Tereza Machálková Rizika a hrozby provozu čerpacích stanic Tereza Machálková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je věnována problematice hrozeb a rizik, které jsou charakteristické pro provoz na čerpacích

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Failure Mode and Effects Analysis y. Fehler Möglichkeits und Einfluss Analyse y

Failure Mode and Effects Analysis y. Fehler Möglichkeits und Einfluss Analyse y FMEA Failure Mode and Effects Analysis y Fehler Möglichkeits und Einfluss Analyse y 1 FMEA = Failure Mode and Effects Analysis = Fehler Möglichkeits und Einfluss Analyse = Analýza možností vzniku vad a

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

KRITERIA PRO STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI PROGRAMOVATELNÝCH SYSTÉMŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (PROJEKT Č. 54-07)

KRITERIA PRO STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI PROGRAMOVATELNÝCH SYSTÉMŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (PROJEKT Č. 54-07) doc.ing.karel Chmelík, doc.ing.jiří Koziorek, Ph.D., 1) 6 Ing. Martin Vinklárek 2) 1) VŠB-TU 2) DIOS s.r.o V KRITERIA PRO STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI PROGRAMOVATELNÝCH SYSTÉMŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (PROJEKT Č.

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace 17. 11. 2016 2016 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace 11. 5. 2016 2016 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Provádění preventivních opatření

Provádění preventivních opatření Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění preventivních opatření Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/11 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Název tématického celku: Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Základní pojmy a pojetí managementu jakosti a systému jakosti v podniku (SJP) Cíl: Hlavním

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 2.p-2.b 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

Řízení rizik v etapě vývoje technologického procesu J. Machač 1,F. Steiner 1 1

Řízení rizik v etapě vývoje technologického procesu J. Machač 1,F. Steiner 1 1 Ročník 2012 Číslo II Řízení rizik v etapě vývoje technologického procesu J. Machač 1,F. Steiner 1 1 Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň E-mail : jmachac@ket.zcu.cz

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7. přednáška Systémy kvality ve výrobě kosmetických přípravků

Více

Rizika v průmyslovém prostředí

Rizika v průmyslovém prostředí Rizika v průmyslovém prostředí Definice rizika ve všech pokusech definovat riziko se objevují dvě hlavní složky: výskyt nežádoucích následků, nejistota (pravděpodobnost), s jakou následky nestanou. RIZIKO

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Vážení přátelé, ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IAF (Mezinárodní

Více

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY Materiály z 32. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2008 OBSAH Základní nástroje pro

Více

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Tímto článkem bychom rádi poskytli, zejména konstruktérům elektronických zařízení, více informací o konstrukci, elektrických a mechanických parametrech elektronických

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

V Brně dne a

V Brně dne a Aktiva v ISMS V Brně dne 26.09. a 3.10.2013 Pojmy ISMS - (Information Security Managemet System) - systém řízení bezpečnosti č informací Aktivum - (Asset) - cokoli v organizaci, co má nějakou cenu (hmotná

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

Zadávací dokumentace programu ALFA

Zadávací dokumentace programu ALFA Zadávací dokumentace programu ALFA 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 2 1.2. INFORMACE O POSKYTOVATELI... 2 1.3. INFORMACE O PROGRAMU... 3 1.4. VYMEZENÍ POJMŮ... 7 2. UCHAZEČI... 8 2.1.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ 3. Přednáška Náplní přednášky je výrobková certifikace a její základní postupy. Základní pojmy: co je co Vychází především ze zákona č.22/1997

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 15,

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 15, C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 15, 24. 10. 2018 2018 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Poštovní adresa: DIČ : CZ64612759

Více

Analýza, řízení a hodnocení rizik v praxi veřejného stravování

Analýza, řízení a hodnocení rizik v praxi veřejného stravování Analýza, řízení a hodnocení rizik v praxi veřejného stravování Autor: Mgr. Zdeněk Kyselý/FN Motol Úvod Provozování stravovacích služeb, výroba potravin a jejich uvádění do oběhu patří mezi činnosti epidemiologicky

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2011 o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 1,

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 1, C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 1, 29. 9. 2017 2017 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Poštovní adresa: DIČ : CZ64612759

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2017 verze 8,

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2017 verze 8, C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2017 verze 8, 6. 10. 2017 2017 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Poštovní adresa: DIČ : CZ64612759

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ.

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.01; 03.120.30; 21.020 2007 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) ČSN EN 60812 Leden 01 0675 idt IEC 60812:2006 Analysis

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY CZ.1.07/3.2.05/02.0024Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP LEGISLATIVA Od

Více

ŘÍZENÍ MONTÁŽNÍ LINKY SVĚTLOMETŮ

ŘÍZENÍ MONTÁŽNÍ LINKY SVĚTLOMETŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více

ASPEKTY ŘÍZENÍ RIZIK V TECHNICE ASPECTS OF RISK MANAGING IN TCHNICS

ASPEKTY ŘÍZENÍ RIZIK V TECHNICE ASPECTS OF RISK MANAGING IN TCHNICS Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E F A K U L T A Š P E C I Á L N E H O I N Ž I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - 3/2011 ASPEKTY ŘÍZENÍ RIZIK V TECHNICE ASPECTS OF RISK MANAGING IN TCHNICS

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více